Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1895

AM9TIIDA M 0 D D 1 I BO 8 16 9 81 11 11 11 80 8 61 4 88 4 81 7 80 10 00 7J0 I OI 10 44 IS M 11 48 8 111 t SO 6 81 9 S8 11 1 October TUd van Greeowicb Winlerdieost 1894 95 AangevaDgeo eoUDl SOTTIIDAU U OI 19 18 la d 1 14 t d 4 i0 t 84 II f l O 1 11 i l8 1 11 1 44 11 O TT I II D AM O O IJ DA Directe SpoorwcgverbiodlDg met OOlÜA 7 10 7 80 8 48 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 Si 4 08 II 1 A O Uaga 6 48 7 80 7 41 SJO 9 88 4 lo ll lï 88 18 15 1 88 8 15 8 41 8 48 4 16 4 48 1 17 7 I OI 8 1 Toorb 6 64 lO H 1 44 4 41 7 0 OODDA DEN BIAO M4a 7 8tl lll l 1 87 10 41 ll llli 8 Us i4r 87 l l 8 4745 1 17 1 88 7 11 1 88 87 U OS 11 18 bT H 7 418 47 11 01 1 08 BL Ki 7 47 f f 111 I Zi W 7 ll 8 81 f 11 10 1 17 K d Li l Tmk 8 7 1 08 11 18 1 81 Ohm II I ll I H 10 07 11 17 11 41 11 11 1 88 1 87 4 81 wU l 40 7 11 1 08 1 11 lO oï 10 18 lÓlsi 11 41 l 8 8 1 118 18 4 47 1 88 1 17 7 48 8 18 10 14 Ks ï ï ïi8 ii lof o iir7 i ó v jn ij 1 iMl l 10 1111 41 1 10 8 018 88 8 51 8 88 81 8 88 8 88 8 11 10 18 0 OUD A A HST M 1 4 8 81 10 88 IO II 8 8 81 4 47 I ll 7 41 10 11 11 11 1 1 40 1 41 8 41 1 49 10 80 i 6 10 8 1 04 10 41 8 09 I i 1 9 68 18 1 10 6111 0118 46 S SO 8 46 S 16 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 S II Utn ht 88 7 60 9 9 68 11 84 8 8 6i l o 8 S08 6l4 48 I IOO M 1 09 88 1 I4Woerden 58 8 11 10 1111 60 11 81 8 48 4 11 6 47 ll 84 10 11 Oadewater 7 07 8 19 10 14 J Goada 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0 LH S 4 S7 I IO 7 08 8 41 9 88 Aul da Wp Saada 10 14 11 111 over bonw liefde eu gehechtheid sebrijveade Tloeide ait zgn pen ÈiDd TerUereaistaeblimmer als telbst aterbeD Uit die woordea kliakt eeo hart soo kneedbaar all elk gewoou araie meoichenbart Biimarck was groot ik zon baatt zeggen door OTermaat rao geetteiyke boedaui heden 2 ag ik DQ met U eea groot man In den warea zin de woordel Men moet karrnen etilataau met xgu critiek Zooder de egesprenk ait te spreken kan men tocb door eerbiedig swygea te kennen geren dat men in eeo man grootheid ran gedscbte kloekheid ran wil ernst ran daad bewonderen kan Men laat het oordeel orer aan die hiitorie die de dichter Selbstgtricht noemt Men Ute den man het recht geoordeeld te worden door sgn eigen werk door die geachiedenii door dat nageslacbi waarop hg zicb beroepen wilde omdat hg het te pathetineh rond maar ran reien waaronder ook zonder pathos een oordeel komen zal komen moet Het maandblad dat de firma De Gruyter geregeld doet rerschgnenf berat een hoofdartikel orer den rijwiel parasiet waaraan wg het volgende ontleenen i Toen laat oni zeggen 15 jaar geleden het stajea ros in ooa land zgne intrede deed en sehucbter en bedeesd zgn weg zocht en rond dacht niemand dat dit tartikeU bestemd waa lalk een grooten rol te spelen op indastrieeU zoowel ali Boeiaala gebied Het werd min of meer beschouwd als jongetiswerk als gearanoeerd kindersi eelg08d meer niet Gaandeweg echter won het rgwiel terrein en ran speelgoed werd betten slotte een artikel ran behoefte en op den haidigen d zfcl niemand ontkennen dat het rgwiel eene rol en zelfs aene groote rol speelt in onze unenloTmg Niettemin heeft de rgwielbaDdel zicb nimmer geheel los kunnen maken ran de jongens c De eerste klanten waren jongens c en eerat langtaam aan begonnen ook onderen van dagen zich een rjjwiet aan te achaffen Een gerolg bierren was dat de handel ten deele feitelijk door middel ran jongens gedreren werd De Mu recommandeerde den ander en spoedig daarna bestond er reeds een aantal kenner die anderen roorlicbten eu behulpsaam wann bg het kiezen ran een rgwiel jSottver zoo goed doch toen kwam de rerzoeking in gedaante van een percentage door den hnndelaar uitgeloofd Vgf procent ran de rerkoopaom was niet zoo buitensporig doch ran een bedrag ran laat ona zeg en f 200 maakt dit tien gulden en tien golden in een joogenszak dat weet iedereen atdat te beteekenen lieeft Dit geld werd gemakkelgk rerdienü eu wekte het rarlangeu op naar meer eo dit verlangAo was de oorzaak van t ontstaan randen rgwielparasiet Qaf het jonge meoBch rroeger igo adriei belangeloos en naar beste weten than brak het tgdperk aan van eigenbelang en wa bet gedaan met de onbaatzuchtige adviezen Als een arend op den nitkgk naar zgn prooi ziet de rgwiel parasiet naar sgn slachtoflei uit Hg verneemt van tel zgde dat deze of gene zijner vrienden ran plan is om Ie gain wieleren onmiddelijk is bg er by en biedt agne diensten aan als tkenner c iHg rgdt reeds zoo lang bg kent de constructie vun Mn rgwiel op zgn duimpje en oatunrlijk wordt bet aanbod ora bg keuze van oen rgwiel bebalpzaam te cgn door den vriend en diena papa gretig aangenomen Spoedig daarop ontmoeten wg den parasiet bjj den eeo of anderen rgwielba delaar waar hji de onderhandelingen als volgt begint Mgobeer ik heb een vriend die zich wet eeo rgwiel wil aanschaffen hy heeft aan mg de keuze overgelaten en hg neemt slecbts dat rgwiel dat ik hem aanraad Natuurlgk moet ik er iets aan verdienen hoeveel korting staat u dus toe als ik mijn vriend bg n breng 1 40 47 1 14 t lO 01 ia 11 i ii 7 1 T 8I 7 1 7 41 7 11 I l l l i ie LM m KMrlmkt Kimwarkvk S tt 4 I linwntok HMrltfoU 7 41 VImU Ida Wp 1M I W De traditioneels 5 pCt komen reeds niet mwT in aanmerking er wordt gesproken van 10 15 ja 20 en meer procenten Al naar gelang de bandelaar meer tok op zaken is prest de parasiet er eene geSvenredtgde korting oit Hg begeeft zich dan naar baodelaar No 2 enz en als hg dan eindelijk de hoogste provisie bedongen beeft dan wordt het slachtoffer bg dien bandnlaar gebracht en het betreffenda rgwiel is bet non plus ultrat dat te verkrijgen ii Handelaren die zich niet willen leeoen voor zulke praktgkeo zien spoedig han debiet verminderen en zoo komt het dat er eeo wedgrer ontstitan is ïo het geven raa korting aan de toaacbenhand die natuorlgk in de meeste ge ratten rerdejrfelgk wordt voor den bandelaar zelf De rijwiel parasiet is in aantal zóó toegenomen dat men zooder overdigving mag zeggen dat de helft van den geheelen handel door zgne handen gaat £ p nu de gevolgen voor den parasiet zelf Het gemakkelgk verdiende geld wordt e eu gemakkelgk uitgegeven r worden svma genoegens voor gekocht die geest eu lichaam te gronde richten Het karakter gaat verloren want de parasiet moet zonder blozen liegen kunnen anders komt hg er niet Het woord vriendschap is een holle klank voor bem dat bij alleen gebruikt om zyn slatjhtoffer vertronwen te doen winnen Daarbg is bet geheete doen en drgven van den parasiet een kanker voor den reëelen handel en de bakermat van de zoogenaamde fleMchentr keriJ De meeste ouders zulten natouriyk niet weten dat bnnne zoons zich acholdig maken aan dergelijke praktgken want anders zouden zij zich zeker begveren om bun zulks te verbieden en daarom is het goed er eens het Tolle lioht op te doen schgnen wellicht begrgpt dan menigeen hoe t mogelgk is dat Jan nf Piet met zóó weinig zakgeld zóó veel doen kan Hier valt voor oaders nog iets te doen Het sDagbl v Ned wgdt de volgende van groote waardeering getuigende woorden aan de nagedachtenis van den pas overleden oudmintster van koloniën Baron van Dedem Baron van Dedem noemde nAn hein in Hoorn meestal omdat hg altyd Baron wah iü een vergadering van boeren bg Jaap Kok te Bionenwgzend waar men t over veevoeder had en op concerten in het Park waar bg t bof maakte aan de vrouwen ran zgn notabelen in een raadsvergadering waar men een rapport van B en W niet goed begreep en op straat bij een opstootje waar hg onder de menigte ging die teu slotte Lfire Baron van Dedem c riep Alleen en in den vreemde ver van ajjn land ia bij gestorven en welgemeend zal eijn heengaan betreurd worden vooral in Hooru waar bü twaalf jaar burgemeester was waar hg deftig genoeg om zijn gemeentenaren zekeren afstand nooit uit het oog tedoen verlieseo zoo hulpvaardig en zoo vriendelijk was Oat hg als vreemde als jong advocaat uit Indië in korten tgd het vertrouwen wist te winnen van de naar hun aard achterdochtige WestFriezen Zoo werd hg Ud vau de Provinciale Staten en vbu de Tweede Knmer zoo bestond er in 1891 nog niet de minste oppositie tegen zjJQ verkiezing terwg een paar maanden later de conservatieven en radioaten in het di trict tegsn elkaar over stonden als twee vrg wel even sterke groepen In dat jaar werd de heer van Dedem opgenomen als minister vua koloniën in bet kabinet van Tienhoren Evenmin al deze zgn vriend was bij progre ai t maar hg was niet liohtscbow en zag welken kant bet uit moeat In takken an staatsbeleid die hem t meest ter barte gingen het beheer der koloniën en de armenzorg verkondigde de ontslapene de meer moderne denkbeelden 40 ll 4 lO ii U OI 11 0 ll l U lt It 11 18 4t ll Oi 1 7 47 I ll 10 08 10 11 07 4 17 I OI 8 48 8 18 8 11 1 f 8 88 t 8 81 B SO I ll 6 51 8 41 7 41 T 10 10 10 1511 8811 48 kintusacheo men mocht in politiek inzicht met bem verschillen wie den beer van Dedem kendo wist het dat bg bet goed meende met zgn volk dat zgn werkkracht velen tot voorbeeld kon strekken en dat nooit een arme bem tevergeefs ora hulp vraagde Daarom sta ook in dit blad datbegioaelen verkondigt die de zijne niet wareu een hartetelgk gi nieend requiescat in pace lu de ze weken dat da Tweede Kamer vergaderd witi is behalve eene reeks voorzieningen van geringeo omvang tot stand gebracht eeoe betere regeling vau de faeffing der invoerrechten naar du waarde zgn de gelden vopr nieuwe geweren toegestaan voor bet otergroüte deel van het leger zgn bepalingen gemaakt omtrent verveningen en bet recht om politieverordeningen vast te stellen door waterschappen eaz werden de uitvoorrechten op suiker in Ned Indië geschornt on is eindelgk hot vooratel Hartogb betreffende bel wetboek van Burg reeb te voider ing goedgekeurd Bovendien zgn behandeld eenige motten en conclusiëo die in zekeren zin nog te beschouwen waren ala uitwassen van de diacnsaiëo over de staatsbegrootiog Alteen de motie van den heer Heldt werd aangenomen die van de heeren Qerritaen Dobbelmann ec Saucers werden verworpen De conclusie tot bevordering van een locaalapoor in het Noord Oosten des lands werd goedgekeurd terwgt bovendien trfee interpellation die van de heeren Staalman en Lohman werden behandeld Thans zyn nog een drietal motiën op de agenda gebleven nml van den beer Tydeman betreffende de telephonen van den heer Bablmann in zake de vrgbeid van de auikercultuur in Indië en van den beer Beelaarts c a omtrent de tgdregeling Over geen dezer is een zeer omvangrgk debat te wachten Wanneer de kamer half Mei terugkomt kan er echter werk van allerlei aard in overvloed zijn Lady Priestley was onlangs gelogeerd op een oud Eogelsch buiten Haar gastvrouw vertelde haar dat de huishouding haar bet leven tot een plaag maakte Nieta gaat naar wenach c zeide ze Verscb vleescb bederft hier dadelgk de vruchten gelei gelei beschimmelt de appels verrotten de melk verzuurt Ën tocb is alles door ons gedaan om b t liuis goed in te richten De rioUering ia voortreffelijk het drinkwater zuiver eu groote ziudelijkbeid wordt in acht genomen Lady Priestley giug s morgens met baiir vriendin rond Ze kwamen in de provisiekamer Allerbelangrgkst vond ze die Het was een microbiological laboratory Het wai een lange smalte kamer die warmte ontving van de uahgzijnde keuken Een klein venster met doorouord zink bedekt gaf alleen licht en ventilalie en kwam uit op eene enge binnenplaats waaruit geeu lucht toestroomde Eens in de week werd de sleeuen vloer geschrobt welks vocht het laboratorium der microben ten goede kwam In bet midden atond de vliegeukaat waarin het vleeacb onmiddellijk bedierf Bekoorlijk was bst Ie zien hoe moeder natuur in dexe beerlgke omgeving vigtig en onverpnosd aan bet werk toog Paa den vorigen avoud waa er wurat op een der planken gfplaatst Eu ziet de micrococcus prodigio8oa c de fungus die zich zoo snel voortplant en altea rood kleurt en soms den zoogenaamden bloedregen veroorzaakt ontwikkelde zich reeds in wuligen groei op de bruine worsten Als roede droppels parelde ze op de kaas En overal waren andere onzichtbare organismen van verrotting eu bederf en ziekte aan den gang Tocb waren planken en vloer en vliegeiiknst eu boeken glanzend rein en frisch guschrobt en gewreven maar al was men zindelgk geweest het was de wetenschappelgke zindelgkbeid niet Warme vochtigheid walmde tusacben de steeueu van deu vloer door de tucht was niet zniver l it 1 08 10 17 8 I IO 4 0 4 57 t 04 t ll B SO i 48 8 80 4 10 11 80 U iO 1 4 I ll 1 08 1 08 1 18 8 10 DEN N d L d6 59 Z Zegw8 0 BI Kr 14 Zaf K 19 Gnada 80 7 508 11 En lady Priestley die van natuurkunde houdt en congressen bgwoout toonde aan wat verbeterd moeat worden boe voar koelheid en frissche lucht gezorgd kon worden en der zorgzame huisvrouw werd het leven dra weer tot ware vreugd Men meldt oit IJmnideo Wederom is Z terdagavond eec slachtoffer der Etbec aangebracht zijnde het Igk van dan derde klaa pasaagier Qeorge Henne zooali uit het paaaagebiljet en andere papieren bleak Dit Igk werd opgevischt door schipper T van der Plas van den Scbeveuinger logger Dirk vau Duüneo De brandweer van San Franciaoo heelt zoo meldt t N v d D ter beatrgding ran den geducbten vijand een nieuw en machtig wapon te t arer beachikking gekregen dat alles overtreft wat zij tot nu toe bezat Met de watertoren batterg zooata de uitvinder het noemt worden per minuut 16 kubieke Meter water in een brandend gebouw geworpen Bij de ofQcieele proefnemingen geleid door den hoofdiogeneiir bleek t dat de batterj een waterstraal van 7 centimeter dikte 90 Meter wiJd wegslingerde eu daarbg 16 kubieke meter uitspoot Een ware zondvloed Met een straal van 67i ceotimutor spoot hij meer dan IOC Meter ver Inderdaad kunststukken die naait de performances van onzen Jan van der Heyde kunnen genoemd worden In hoofdzaak komt de inrichting hierop neer dat 4 gewone stoombrandapoiten gekoppeld worden aun een uit kooper en brons bestaanden wiodketet met zeer korte beweegbare straiilpgp AUea en alles weegt niet meer dan 80 kilogram en de straalpgp kan uiterst gemakkelgk met de hand naar alle richtingen gesteld worden Wat in deze nog vooral onze belangstelling verdient is dat de uitvinder H Gorter een Nederlander ia Voor eenige jaren aU eenvoudig werkman de wgde wereld ingetrokken beeft bg zich in de eerste plaats eene onafhanketgke betrekking verworven en bovendien den naam van een uiterst scherpzinnig bekwaam en Ijverig man Een tijdlang geledan werd gewezen op den toenemendon nitvoer van zuivelproducten niï Australië naar Engeland en de concurrentie daardoor aan de Ëriesche boter en kaas aaugedaun waardoor het te vreezen wai dat de tegenwoordig teedi lage prijzen in de naaste toekomst nog meer zouden dalen Geheel in overeenstemming hiermede meldt meu thans uit Friesland Voortdurend bigft de prgs van onze boter buitensporig laag Boereu en handelaars klagen ateen en been dat Louden niet trekt eu inderdaad neemt de uitvoer naar Engeland met elk jaar af Vooruitgang is in dit opzicht helaas niet te verwachten want de hoofdoorzaak lan dit verBchgnsel ligt voor de hand en ia geen andere dan de koloasale eu steeds toenemende boteraauvoer uit Australië en Nteuw Zeeland Hoe i uitengewoon groot die toevoer ia kan bigfcen uit de volgende cgfers Geiurende de maanden Januari en Februari werden te Londen aangevoerd 27191 41246 63588 104202 206572 243713 Uit AoPtralië Uit N Zeeland ml890 8712 vat 19089 vat totl 1891 19994 22052 1892 45341 18247 1893 73627 30575 1894 170579 35993 1895 200795 42918 5256586 6214681 5 Eik vat houdt netto 25 5 kg boter in zoodat dei e cyfers in kg uitgedrukt zgn als volgt iul890 221936 K 486769 5 K t 708705 5 1891 489447 562216 1051663 1892 1156195 5 465298 5 1621494 18931877488 5 779662 5 2657151 18944348764 5 917821 5 1895 5120272 5 1094409 40 9 47 9 14 10 01 10 10 11 01 11 80 H M 8 10 t ll 4 IP 9 08 4 48 4 55 5 01 1 09 I ll 7 07 7 17 7 84 7 11 7 17 8 41 8 80 10 Q 8 8 10 4 40 OUBA 7 11 7 80 7 1 7 81 r ï 1 11 8 I Ót 10 11 0T By du itt flds toeaemeode uutwikkehuK Q den landbouw staiit bet ie rreezen dut de aaoToer Toorai uit AustraliS altbausin deo eenten tyd nog steeds zal tueneii en 7 oodathet er Toor onze zuirelboerea inderdaad treurig uitziet De AmiterdauHohe rechtbank Zaterdagmid da nittpraak doende in bet geding tegen Henrietta Johanna Mombers en Frederik Hendrik Koelman baachnldigd van poging tot diefstal en van moord gepiep op het docbtertje van den beer Meindera te Buaaum veroordeelde beide bescbaldigden tot levenslange gevangenis traf Da rechtbank achtte de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen met deze nitzonderiog alleen dat van het vooruit beramen van den moord niets ten processe is gebleken Door de rechtbank te Rotterdam werd Zatardag het volgende faillissement uitgesproken Joris van t Hoff Btolk ateenfabrikant en koopman vroeger wonende te Hazerswoude thans te Ouderkerk aan dan IJael individueel lid van eo te zamen met Pieter van t Ho£f Stolk eveneens wonende te Ouderkerk aan den IJsel thans in staat van aillissement verkeerend gahandeld hebbende onder de firma P van t Hoff Stolk Zoon welke firma was gevestigd en kantourhoudende te Ouderkerk a d IJael rechter commissaria mr H A van Rees curator mr J G L Nolst Treuité advocaat eo procureur aldaar Door een toeval kwam onlangs in Rusland eau heel handige badriegerg aan bet licht Sedert eenigen tgd was een groot aantal vaU che bankbiljetten in omloop gebracht Men wist dat 3 nit het bniteoland kwamen maar kou er maar niet achter komen op welke manier ze werden ingevoerd Nu kwamen op zeker moment een aantal kisten mat potlood uit Engeland aan Uit een er van viel bg t visiteeren een potlood Eeo ambtenaar raapte het op maakte er een punt aan en bediende er zich van Toen hg na een paar dagen opnieaw een punt wilde maken vond bg geen potlood meer maar wel bg nader onderzoek in de holle ruimte van bet bont een bankbiljet Het bleek valeob te zgn en van hetielfde fabrikaat als da vele biljetten die reeds in omloop waren gebracht Na een langdurig verhoor ia bet een kapitem der marechaussee te Roermond gelukt den Belg H V B die aangeboudeo werd aU verdacht zich te hebbeo schuldig gemaakt aan herhaalde aanranding van vrouweo en kindei en tot bekeuteuis te krggeo Üet mes waarmede hg een 8 jarig kind onder Geisteran gemeente Wanaaum verwondde en waarmede hij de andere vrouwen en meisjes o a te Vearaai Grubbenvorst Helder Mierlo enz dreigde is in beslag genomen Het sBat Hand vestigt de aandacht ran den Minister van Kohniën op den toestand der naar Indië uitgezonden hulponderwgzers £ r zgn er op dit oogenblik te Batavia een 20 tal allen in bet genot van een wachtgeld van f löO smaands Bg gebrek aan vacatnre s kunnen zg niet geplaatst worden zg die het langst zullen moeten wachten kunnen minstens één jaar rekenen voor hunne gedwongen werkloosheid Afgescheiden van het kwaad aan nietsdoen en werkeloos rondloopen verbonden staan zg voor het booze feit dat zg van hnn wachtgeld van i 150 niet kunnen leven Het blad hoopt dat in dezen onboudbueo toestand spoedig moge voorzien worden Prof dr Tiele te Leiden i door den Senaat der Universiteit te Ëdinburg voor de jaren 1896 98 benoemd tot Gifford Lecturer s Deze Lectures zgn voorlezingen over de wetenschap van den godsdienst door wglen lord Gifford ingesteld aan 4 Schotsche universiteiten aan elke waarvan hg een groote som vermaakte Prof Tiele moest de aanbieding om in de jaren 1892 94 dia lezingen te bonden wegens ambtsbezigheden afstaan Aan de timmerlieden patroons te aOravenhage is het volgende scbrgveo gericht De timmerlieden vereenigingen Vooruitgang zg ons streven Wg zorgens voor elkander € en Vooruitgang is 008 streven c allen te s Gravenhage betreurende de gedung heerBohende werkloosheid gepaard gaande met lage Iconen zagen zoo gaarne VArbetering in hunne positie Reden dat voornoemde vereenigingen door deze tot o komen n beleefd verzoekende op 1 Mei 1895 den loonstandsard vast te stellen op 23 cents per anr en een arbeidstijd van 10 oren daags Hopende dat hietomtreot geen beswaren bg u mogeo bestaan daar men reeds dikw ls mocht vernemen dat het ook den patroon voordeel aanbrengt indien de gezet beter poaitie verkrggt en lettende op Amsterdam waar reeds het loon op 23 centen per nor en 10 oren arbeid ia vastgesteld zoo is het algemaeo vertronweo op u gevestigd dat gg de belangen der werklieden zult behartigen en in deze hun billgk verzoek zult bevredigen Een dergelgk verzoek om medewerking is tot de architecten gericht BnitMlandsch Ovmickt De offidbuze Norddeutsche Allgemeine Zeitnogc Ut naar aanleiding van IJmsturXVortage Jen strgd tegen de nationaal liberalen vooA Het blad keurt de bonding af van deze partg die zicb oaar men weet verzet tegen de wgzigingen welke door het Oentrom in overleg met de regeering in het ontwerp zgn gebracht De heftige wgze waarop de Norddeotsche tegen de nationaal liberalen te velde trekt doet natuurlgk de kans vermioderen dat het nog tusschen de regeeriog en de middenpartg tot eene schikking zal komen Ook de Hamburger Nachricbten het bekende orgaan van prins Bismarck maskt zich ongerust over het eeo de toekomst zal brengen Dit blad vreest dat Ae regeering indien zg aldus voortgaat tegen de Umatorz Vortsge een dergelgke atgemeene beweging zal veroorzaken gelgk inderlgd het geval was toen de bekende sohootwet van den minister Von Zedtitz aan de orde was want het is niet waarschgntijk dat iu den Rgkadi eene meerderheid zat worden gevonden welke de amendementen van het Centrum zal goedkeuren Vrgdsg heeft de Belgische Kamer de eindstemming gehouden over bet kieawetsontwerp voor de gemeenteraden Met 90 t en 52 stemmen is het ontwerp aangenomen Voor tot de stemming werd overgegaan waren nog eokele amendementen aan de orde Als gevolg der aanneming van het voorstoUHeÜeputte had de heer Fléchet voorgeitetd ook aan gemeenten met minder dan 20000 inwoners bet voorrecht toe te ataao enkele raadsleden te doen kiezen door de arbeiders De Kamer kon zich daarmede niet vereenigen Uit de redevoering van den minister president bleek dat de beatrgding meer den persoon van den voorsteller dan wel het voorstel gold Maar de recbterzgde stemde vast aaneengesloten tegen Daarentegen nam de Kamer een amendement aan van deu beer Cotfn om de capaciteitskiezers die op de Igaten van 1 Mei 1893 oorkomen het kiesrecht te laten behouden ook ala ze niet den 30 jarigen leeftgd bereikt hebben Hoewel dit voorstel geheel in strgd is met bet beginsel der wet datdeo SO jarigen leeflgd verplichtend stelt werd het door de regeeriog goedgekeurd eu bgna eeustemmig aangeuom Hel Bej 8che woniler van kieswetgeving is daarna aan den Senaat gezonden Den laatsteo dag ia het uogal kulmgeweeat ea de filmer Men zegt dat daartoe bijgedragen heeft dat de voorzitter Baernsert het vrg drinken van cognac den origen dag had afgeschaft Het was namelgk gewoonte iu de Belgische Kamer dat de heeren die dorst kregen van bet spreken een weinig cognac kregen aan bet buffet en dat wel voor met De hoeveelheden wetke verorberd werden waren in den regel niet groot maar iu de laatfite zee weken was t omdat er zooveel socialisten waren in de Kamer of ten gevolge van de kou was het cgfer onruatbareud geklommen Er waren driehonderd titer cognac verdwenen in de magen der Kamerleden Misschien komt er nog een interpellatie ov eo wordt in een motie weder vrij cogoac gevraagd Vrgdag heeft de Fransche miniater van buitenlandaehe zaken de heer Hanotaox in de Kamer eenige mededeetingen gedaan over het geschil tueechen Frankrgk en Engeland betreffende de regeling van bet Ngl gebied De beer Hanotaux tiet zich zeer kras uit tegeu de EogeUcbe regeering De slotsom waartoe de minister kwam wai dat Frankrgk zgne rechten blgft handhaven De Fransche regeering weigert Eugalands recht op Egypte te erkennen en blgft bg baar bewering dat alleen de Sultan van Turkge en de Khedive over Egypte te beslissen hebben Het einde van de verklaring welke de heer Hanotaox aflegde was echter zeer bevredigend want de minister achtte het zeer waarachgnIgk dat tuaschen Engeland eu Frankrgk nog eene sohikkiag zoo worden getroffen Het is dan ook niet aan te nemen dat bet tnsschen de Fransche en Eogelsche regeeriugen over deze quaeatie inderdaad tot ernstige moeilijkheden zal komen In Hongarge is nog geen beshasing genomen betreffende de oplossing van den strgd over de kerkelijke weiten De heer Baofiy de minister president bevindt zicb te Weeneo eo had daar een onderhoud met keizer Frans Jozef Toen werd er natuurlgk in de eerste plaats gesproken over deze quaestie Wat tusschen den keizer en den ministerpresident is verhandeld ia niet bekend maar toch ia het vrg zeker dat de regeering haar wetsontwerpen zal handhaven Na Paseben zulten de beide wetsontwerpen betreffende de gelgkatelting van de Israëlieten met de belgders der andere gezindten weer bg het Hnis van Afgevaardigden worden ingediend Natuurlgk zal de Tweede Kamer waar de liberalen de meerderheid hebben ook nu wel de regeering blgven steunen Zoodra de afgevaardigden de voorstellen der regeering hebben bekrachtigd zullen deze ten derden mate aan de goedkeuring der Magnaten worden onderworpen Van de beslissing welke de Magnateo zullen nemen zal het dan afhangen wat de regeering zal doen Er acbgnt nog eenige kans te bestaan dat de Magnaten zntleu toegeven maar tot dusver betoonen de ctericale leiders daartoe geen groote neiging Mochten de Magnaten de wetsontwerpen ook uu weer verwerpen dan zal baron BanfFy wel geeo aodere kens overblgven dan af tetreden Over de crisis io Oostenrgk verneemt meu oog niets naders De Kamer is tot 23 April niteeogegaan zonder dat de regeering eemge officieele verklaaring beeft gegeven Maar de gernchten houden aan en bet wordt hoe langer hoe waarscbgnlftker dat Windiacbgriitz c s bon ontslag zullen indienen De Oosteorgksche kardinaal Schrönborn aartsbisschop vsu Praa is eindelgk uit Rome teruggekeerd eo heeft zgne ambtgenootan bijeengeroepen om bon verslag te geven van de oitkomateo zgoer reis Naar meo verooemt brengt hg hun de mondelinge opdracht van den paus vermaningen te richten tot de criatelgk sociale partg iq Oostenrgk opdat de lagere geestelgkheid ijB volle overeenstemming blijve met hare superieuren ook in staatkundig en sociale vraagatokkeo eo daarbg eamewerke tot beteugeling der anti semietische buitensporigheden t Is de Newefreie Preaae die een en ander meldt eo daarom verdient het nog bevestiging Het zal iutnsscben wel spoedig blgkeu nit de van het Oostenrgkscbe episcobaat uitg ande brieven of bet bovenstaande juist is en dan is het nog de vraag in hoever de christ Socialen aan de vermaning gehoor zulleo geveo 348 Staats loteriJ Se Klaue TrekUag tan Maandag S April No 381 1 ƒ SlOOj No 480 en 9880 lader ƒ 1000 No 819 400 No 6096 en 19698 ieder iOO No S771 10208 l OS6 hl7aSl en 17 4 ieder 100 Prij en en 46 80 8899 56 7J 81S6 1U69 14199 le9S8 19198 74 467 5574 8191 11196 14S87 10970 19196 188 9476 5676 8948 11319 14878 10976 199 6 157 8664 6671 8306 1U49 14369 17031 19286 1 0 2687 6736 8317 11876 14414 17041 19800 169 8633 6790 8330 11706 14613 17066 19428 178 S788 6886 8886 11714 14635 17092 19468 181 2888 6836 8681 11762 14686 17142 19468 261 2898 6884 8693 11792 14664 17U6 19484 846 2940 5906 8660 11789 14678 172S8 19507 67 3028 6931 8701 119U 14732 17267 19679 a D 8062 5964 8718 11921 14748 17118 19691 8 9 8074 6044 871t 11885 14784 17867 1961 488 3318 6048 8773 12088 14796 17480 19608 09 3440 6094 8884 12968 14809 17483 19679 437 3446 6181 8826 12S73 14869 17486 18686 il4 8460 6193 8983 18S92 14886 17499 19687 666 3618 6 80 8984 12832 14906 17614 19718 679 8682 6286 8991 19338 14916 17624 19764 698 8760 6383 9088 12423 16022 17626 19769 35 3781 6476 9107 12463 16100 17693 19779 l g 8800 6480 9131 12468 16120 17703 19829 774 3813 6664 9138 12601 16199 17768 19884 896 3887 676 9223 19673 16S36 17817 19861 865 4066 6692 9233 12666 16336 17820 19894 909 4189 6702 9243 12688 16472 17878 19696 967 4261 6709 9267 12734 16499 17914 19930 1014 4297 6778 9276 18749 16606 17920 19974 1080 4337 6817 9302 12764 16608 18082 80017 1092 1366 0942 9424 12829 16661 18046 20092 1097 4379 6986 9462 12859 16606 18077 20129 1108 4380 7047 9476 12884 16662 1807S 20126 1114 4892 7063 9628 12910 16606 13080 20136 1116 4407 7101 9683 12981 16746 18091 80160 1133 4498 7109 9707 13119 16769 13126 20166 1139 4626 7146 9190 18143 16761 18127 20190 1914 4762 7166 9844 13147 16772 18162 20230 1I46 4802 7173 9851 18196 16774 18288 20243 1264 4828 7204 9897 13238 16833 1882e S0348 Uil 4138 7212 9960 13398 16881 18332 20873 1839 4866 7267 10058 18407 16889 18402 80886 1387 4884 7274 10116 13411 16964 18441 20388 1433 4890 728 10262 13436 16966 18464 20396 88 4910 7496 10294 18601 16030 18630 20414 1187 4964 749810830 18666 16138 18611 S0438 1610 4935 7109 10333 18691 16209 18649 20444 iiU 4988 760710878 18616 16228 18768 20511 16M 6000 7623 10609 13686 16237 18820 20664 1687 50S6 7649 10B17 13898 16820 18894 20586 173 6032 7662 10639 13718 16860 18838 20701 1738 6060 7671 10776 13746 16378 18846 90783 1929 8101 7732 10332 18766 16398 18864 20794 1976 6133 7799 10882 18776 16426 18891 20810 2017 6270 7609 10888 13792 16429 18933 20817 S091 6871 781410901 18906 18496 18987 S0860 Slel 6386 786610941 14004 16500 19078 20986 2169 6387 8018 10967 14046 16639 19083 20986 2281 6430 8096 10980 14050 16648 19094 20950 2187 6503 8108 11016 14115 16661 19107 20968 1344 5644 8136 11036 1417 16866 19187 20973 2364 6668 8170 11098 14181 16930 19167 16777 9380 Kleinbandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS y n Gouda brengen ingefoli art 5 der Wet lan 28 Aaguatue 1881 l 8taatebUd no 97 ter openbare konnis dat bjj beo ijn ingekomen van de naTolgendo pereonon TenookicKriften waarbg Vergonniog wordt i Traagd om iu da bg iedan saam rermelde localitait atatkan druk ia bat kUii te mogen verkuopen ali Naam r d venoekar Aand der localitail H Dninatee Markt A 185 Vert O 6ia B ran der Veaa Wed J W Tan ËgBdeii M J Oo terl ng Gouwa C 164 firma M J van Leeuwen Gouda den 8 April 1895 Burgemeeatar en Wethouders Tooraoamd R L MARTENS De SeoreUria BROUWER WATEKGETÜDEN TE GOUDA 189 e morgens saronds Hoog Laag Hoog Laag Dinsdag 9 April 6 09 iM 6 32 i il W u iuglü 6 55 3 20 7 08 3 33 DuinlerdagU 7 41 4 06 8 03 4 26 Vryd K 12 8 25 4 50 8 47 5 12 Zaterdag 13 9 09 5 34 9 32 5 57 Zondag 14 4 36 1 05 3 59 1 24 SPKINGTIJ den lOeo April n m 25n n ni t i Haute Nouveauté in PARASOLS Doak nllaa niet geataleard wordn A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam ApaiL iVor kra V 101 alotkoan lOli 88 88 s s 97y lojv 9 100 IV 810 670 lOS 641 108 814 188 7 lOS 108 1491 97 hu 96V 188f 188 104 156 98 84 87 104 102 iBuiauxD Cart Nad W B IVi dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi MoHaAa Obl Qoudl 1881 88 4 iTALll Insohry ing 1862 81 6 OasraHa Obl ia papier 1868 6 dito in silver 1868 5 o TuoiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 ausuMu Ubl Oost Se Serie 5 diu Oaeons 1880 4 dltabijBolhs 1889 4 dito liü Hope 1889 90 4 dito in goud lesa 1888 I dito dito dito 1884 6 ariNJB Perpet sobuld 1881 4 TuBKETJ Oepr Conv leen 1890 4 Geo leeuiDg serie D Geo leeoioK seria C iJlDA a lUH Beo v obl 1899 6 Ubuoo Obl Buit Sob 1899 VaNBiuBi 1 Obl 4 onbep 1881 AnsTsauiii Ubligatien 1881 Vl RoTTEBljiK Sted leen 1886 SV Nau N Jtfr Uandolsv aand odsb Tsb Mjj CortHoaten DeuMa lsohappli dito Arob Hypotheekb paudbr 4 CulLMij dtr Vorstool aand s Or llypotlioekb paudbr 4 sdorlandsiahe bank aaad Nad UsndolnisaUob dito N W k Pso llyp b psndbr 6 Roti Hypotkookb pandbr 4 Utr Hjpotbeokb dito 4 üosTBha Üost Hong bank ssad ttcsL lljpotboakbsnk pandb AMBBIIU Bqull bypoth pandb 6 61 54 Msiw L i Pr Lien oerl BD Holl IJ 8poorw Mij aand Mij totÜBpl f 81 8p aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 itiI lB 8poorwl 1887 89 A Eobl 8 ïuid lul 8p mij A H ebl 8 PoLBl Wsrscbsu Weonen aand 4 aosL Qr EuiS 8pw Mg aand 6 Baltisoke dito aand 88 98 101 i V 188 lOl 80 94 15 10 f 76 118 81 48 14 283 199 losy mv 103 108 184 189 98 48 Futawa dito aaad 6 Iwang Uombr dito aand 6 tarsk llU O ia AluuIii Cent Pae 8p Hij obl 6 Okie k North W pr C sand dito dito Win St Poter obl 7 DenTar k Bio Or 8pm osrt T a llUaois Central obl in goud 4 Looisv k N shvilloCort v sand Meiioo N 8pw M i leh p o Hisa Kansas y 4 pot praf aand N ïork OnUrio k West aand dito Feons Ohio oblig 6 Oregon Calil la hyp in goud 6 8t Faul tlinn kManit ibl 7 Un Pso Hoofdliin oblig 8 dito dita Lino Col Ie hyp O 6 CABlDi Caa South Cerl v aand Ta C Rallw kNa leh d o O Araslerd Omnibus Mij aand Eottard Tramweg Maats aand Kbd Stad Amstardam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 BiLOll Stad Antwarp nl887 i Btad Brussel 1886 8 Hou Theiss KeguUr Gesallseh 4 OosTlliK SlaaUleoning 1860 6 li K Oost B Cr 1880 8 Sruin Stad Madrid 8 1868 Sruin blad Madna a laos i o Vir Nu Bm Htp Bpoh eett 4