Goudsche Courant, woensdag 10 april 1895

iVmM 3é 4üiJUhmm M i i f iÊÊkS mi Woensdag 10 April J805 34ste Jaargang No 6630 mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant greschiedt dagel jkg met uitzondering ran Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Ta 1 5 regpls è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I w vp naam en laonfXB ADVERTENTieW D SCHILD Specialiteit 7oor Massage ROTTERDAM Leuvehaven 87 Methode Dr ÜIesger Sadicale Genexlng bij EHKUMATIEK JICHT VERLAMMINGEN ZENDWEN en HEU PZIEKTEN TE SPRKKBIf dagelijks in Gouda BrienQ te lenden LGUVEBAVEN 87 Rotterdam DANKBETUIGING D ondergeteekende betuigt hiermede zgnen b rtelgken dank tan den WelEdln Heer D SCHILD ipeoialiteit voor Maeeage Leuvehaven 87 Rotterdam roor de uitstekende tnelle hnlp aan zgne Ecfatgenoote verleend bg herige rhenmatiaebe aandoeningen waaraan sg sedert geraimen l d Igdende wae j F GKAFE flofpbotograaf Oude Delft M i In de Sociëteit DE BÉUNIEi Ooithaven kaa 1 KEI geplaattt worden eene Heid Huislioudster goed kunnende Koken en Werken Men melde cich aan bg den Ksitelein des AToods tOBWihen 6 en 8 aar PEANSCHE STOOMVEBVEEIJ Gkemisohe WasscberiJ Till H OPPE ilEIMER 19 KruUkadt Rotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Booiddeptt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Spaoialiteit roor het atoonien en verren ran alia Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor bet itoomen van ploche mantela veeren bont ens Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geierld Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar ia 8 dagen te verven goederen in eene week Een ware Kchat p voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s JELFIIEWAKIi G fiollaadsche aitgare uet 27 BJb Prba I 2 gulden ieder die aan de Tersohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de opreobte leering die liet geeft redt jaarl ks duizend van een Bekeren dood Te verkrygeu hy bet Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t n inzending ran het bedrag ook in poitz els en in eiken boekI handel ia Holland ♦ sr FDIKE OUDE SCHIEDAMMEB Merkt NIGHTCAP Verkr Kbaar bij M PE ETERS Jz SCHIEPAM N B Ala bewgs vin echtheid ia cachet en kurk ataedi Toorlien TiD den oaam der Firma P HQFPR Kraepelien en Hoim s Qiiina Larocheg J i flRSE Is de meest Rraclilige en Verslerk mlc KI l VVI I aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met ËEUËN DIPLOMA eo GOUDEN MEDAILLE Verkrijgbaar in fiacous fl ttO en ƒ l Depdt te Qouda bg den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist ECHT mat reode op de lettarm cïORwwiir JBberlahnslein omrcnuitpuvicnm iBiiOH oaeKLAHKsniii Overal l fCENTt verkrijgbaar MnatHChnppij tot JJ pfoUatie der Victoria Bron fjevestifif f o ffffffprflam Zniflhlaak S Waarom ord ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zeiden dat Reueziuf aanbrengende middelen toeralliK ontdekt worden die ia de haodeo fan een bekwaam K noeBbeer een f oed succea hebben Was niet Prieaoit de jreleerde veatiKer eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartsoord toor do lijdende menechheid geworden is den eeoTOudifje boorP Hepft niet een Zweedsoh majoor Thura Brand onaamd een middel tegen vrouwaasiekteD aan de hand gedaan dia het laueet der chirurj en reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thsDS gemeengoed van allo geneesbeeron beftint te worden P Ook op bet gooied ter beperking Tan leuuwBiekten begint er liohl te komen en ook bier is een weg geopend gewerden dia op de eenvoudigste 60 natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen eoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum en geheel te verdringen Er zijn vele menscheu die aooh ziele noob gejond zijn en toab klagen dat zij zioh iu lichaam en ziel alles behaUe wel gevoeleo bet geringste uiet velen kunnen eo Eidfs door een vlieg getergd wordels en too zich zelvcn eo auderen tot last zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door rreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet sUpen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ijn er veder andere die te kampen hebben met boofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkiges die men op elkeo leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de stachtoffers der leefwjjze van onzen tyd Wie tot rene dezer oategorièn van lijders belioort eo ingelioht weosoht tfl wordeo over de war king eener nieuwe methode adresseere zich aan imsterdftiu M CLEBA V k Co Heiligeweg 4S 4 pCt PAITDBHIEVEIT VAN DB Pest r Vaterlandischer Erster Sparcassa Verein O PGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieveo zijn nominaal groot 300 1000 5000 eii 10 000 Kronen voorxien van halQaarlgisohe Coupons per 1 Maart en 1 Soptomber eo aüosbaarj a pari door middel van halfjaariyksebe uitlolïng De Coupons eyn thans en ook in de toekomst vrij van belasting volgons do Wet van 188fl Art 80 10 aii tyn eveoals de uitgelote Paadbiieren betaalbaar to Budapest Weenen en te AmstOrdatUt O l nntore van ondorgeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de gezamenlglce verpande hypotholcün prioriteit der houders van Pandbriuven ingesofereTBu waardoor huu het rijpbt op de hypothecaire schuldvorderingen in d eerste plaats is gowaarborgd De ondet eteekenden verwijzende naar hun Prospectus van lU Jansari l l Jjen het fJaarverslag der Instelling over 18 4 berichten dal sy voortgau met den Verkoop der 4 pOt Pandbrleveu van de Pester Vaterlftndisoher Erster SparoassaVerein tot den koera t d den dag WERTHEIM GOMPERTZ ilf rs Patent H Stollen Eu mn mt dittinrgiint rariiiiti mnitkut ImntrlR niiillii D r yruM Brfotg Au iHMn Palma H auMm muntin M Anim n rf tMUmn umnhlMtn Ifachahmunfn ttftli H lufi oWw aitttn ttmlf tcharfm H StoUm mr Mil am tinel Uk Ui ttlom lltnihuaiainni H mi fur Htktt fk mbmiMtitd uufliliHt H AMSTEKDAM Maan 1895 Hen biede ket geluk de kani 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkii st geval biedt de nieuwste groote Geld verloting di door de Hooge Kegecring vau Hamburg goedgfkeard eo gewaarborgd is De voordeelige inrichting van brt aieawe ptan bestaat daarin dat in düu loup van slechts weinige maanden lu 7 verlotirgeu van 115 000 toten 67 700 pryzeu bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing zulten komen daaronder ziJB kapitale prijzen van eventuoel 500 000 Hork bg uitnemendheid echter Iprijn a M 300 000 1 prij i M 200 000 Iprg i M 100 000 2 pr zei aM 76 000 1 prijs lU 70 000 lp iM 000 ipnj aM 60 000 1 prij iM 66 000 SprqzenüM 50 000 Iprij i U 40 000 a pryzen l M 80000 2lprjjzen M 10000 56prüzeQaM 5000 106 prijzen a M 3000 231 pryzeu l M 2000 812prgzeD M 1000 141£prgzenaM 400 39755prgzenaM 165 15290 prgsenaMSOO SOO 150 184 100 98 69 42 20 De priJBtrrekkingen zgn volgens plao van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prjjstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheet orig tot slechts M 6 of 3 60 1 half t ff S ff 1 76 l kwart IVi 90 tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per poatwiasel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origioeele Loten zelf in handen Bjj iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeticg der prijzen op de verschillende klassen rfs ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden ij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prgzen hebben wg meermuien volgeus offloiecle bewgzen do eerste KoofdtretFers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is e voorzien dat bij dexe op den haohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo commissies te kunnen uitvoeren da bastetlingen zoo spoedig mogeluk in elk geval voor den 30 APBIL e k te doen toekomen KAÜFMANN k SIMON Bankiers en Geldwisielaari in HAMBURG F S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en da r wij bij het t egin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en redele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwervei StoUwerck sche Borstbonbons gefiibrioeerd na voorschrift na den kon UniTersiteita Prot Gehm Hofrad Dr Hariail Bonn hebbeo sedert 60 Jaren ab Torzschtend middel tegen hoeeten beesohheid en aandoening der ademingsorganen nifsteekende diensten beweeen By spoedige afwisseling ran wanne en koude lucht is t bijzonder aanberolenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkriji r HET AtOM BEBUEHD £ TRAPPISTEAIBIER uit de Klootterbronwarj DE SCHAAPSKOOI f Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanberolen als versterkend en gezond wordt per fust en gebotteld gelererd door G e Heet man Westharen B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gonda en Omstreken Dames Attentie finiWiaaW MeWMIJewttipW t iili f ia aiai aUnlrkibpcicttiiililiMraarHMrw toTooraldaawwlOBdanolMcnwc la Ik ApprettiiirTU C M Mllir k Ce will iMtMtr 14 Mm Ml 0l4 op naam en rabrlabmerk BINNENLAND GOD DA 9 April 1893 Bg de gisteren geboodeo verkiezing roor iedeo in het beheer der Herr Qe mee o tia alhier z u tot £ erkfougdeD gekozen de bh Q Striver met 359 stemmea C HoogeDboom 359 C Tau Egk 222 A TftD Veen 182 Verder verkregen de hb C Kooyman 153 stemmen en J J Bunoeur 135 i Voor Notabelen werden geka7en de bh J A P dontga met 242 stemmen J O C Kamphuizen 225 D Boy ter 189 W K vao Zutphen 187 T Crebas 185 G van der Zwalm 182 D Hoogendök 181 Voorts verkregen de bh C G van der Poet 167 stetnmeo J H Tan der Togt I i4 C Tan Tongerloo 152 M Tan Deth 151 L F Duymaer v Twist 15Ü H C Edanw Jr 131 eo P BUzer 112 Voorts Toor de commiwie rao oppertoezicht werden gekozen de heeren H Ripping met 249 stetcmen P Hooftman Jz 219 C G A Koojj 212 C Koogroan 202 J H Tan der Togt 200 Verder verkregen de bh D Bloramendaal 150 stemmen J de Jong Q 83 144 L Uilenbroek 123 il Tan der Burg 122 en A Sliedrecbt 115 Generaal Vetter wordt tegen 15 Mei bier te laode Terwaebt eeuigo dagen daArna zat in de Maliebaan te s Gravenhage Tuor lift front Tan bet garnitOf n waarbjj dotacbemnnten van de zeemacht door H M de Koninginoea de plechtige oitreikini pluate hebben der eereteekens en Militaire Willemsorden In den nacht Tao Zaterdag op Zoadag heeft er een diefstal plaats gehad in het hulpkantoor der post en telegraphie op het Tulpplein tegenover het AmatelhoteU te Amsterdam De difTen hebben blgkbanr met eeo raUcben stentel of looper dpn ingang mn bet gnbouw wetfn ÉtELlLLÜiOiX De tweede Vrouw Naar M DmUeL Die vreemda F luidde 1 0 inijdeade vraag vToor mij is z j geen vreemde antwoordde de oude dame met warmte fik ita voor huar ia Marie faeuft haar eigenaardig karakter ik geloof daarom dat koo d onverwaobt aanzoek by baar kam Tan slagen beeft En zjj heeft moed Toor twee voor drie Toor Tier als het noodig ia Dus een avooturierater klonk bat afwijzende aatWQord tbd den baron Hierop bewaarde lij bet stilzwijgen En ia nw plotseling besluit niet arontuurljjk f begoB zij t MD weer 0 afgemeten toon en zag hem doordringend aan Hy kleurde vHarie 1 riep zij na laid Laat dat meiaje er baiten f zei de baron haraoh vSpreek mij van Francises andera zal ik moeten heeogaao 1 Jnffronw Zamplio gaf gehoor aaa bat geroep ffl ron Bprak de oude dame met ernstige vODrDsamheid ik heb u geduldig aangehoord heb nu ook even geduld om oaar mq te latatareD Kom lisve Marie set je bij ons neer drink een glas wya en praat eens mat dezea ongezetligeu heer die door reislaat of door znoht naar onderzoek dal weet k Biet re t naar het Noorden wordt gedreveo te opHuen Tan inbraak zjjn althans geen sporen geTOuden De beambte die Zondagochtend het eerst op zga post moest zijn todiI de deur van het knutoor uiet gesloten Ër is voor een bedrag von oogüTeer f 500 nau contantea gestolen De brandkast die gewoonlgk aan bet einde der week nog al veel waarde bevat was ook thans goed voorziPn doch meu heeft deze ongemoeid gelaten De gepens kapitein van het O I leger J Tan V door de Haagsche rechtbank veroordeuld tot 4 jaren geTaugenisstruf is van dat vonnis in hooger beroep gekomen Door 19 Toorname meubelmakerspatroons is de volgende kenningeTiog open baar gemaakt De ondergetcekenden Amsterdnmsche meilbelmakerspatrooos hebben met bet oog op de icboeve Tooratfllingeo die tol inlichting aan het publiek worden verstrekt de eer te berichten dat zy op verzoek der geTelIeo hebben ge confereerd over eischen wa rvaii de gezellen elt schreven vfQ hopen dat u deze nituoodiging zutt beschouwen als e ae poging om door wederzjjdscbe bespreking on tryd t voorkomen Bedenk dat wat wjj n hier hebben opgegeven slechts voorstellen zgn over de mogeiyklieid waarvan door wederzijdscbe bespreking eel kau worden opgebetdetd c dat de patroons op die eischen het antwoord hebben g i onilen wat zj konden toestauu dat zjj o a eene loonsverhoo ing wildun toestaan van 10 pet onder voorwaarde dat zg niet in ongunstige conditie zotiden komen tegenover de provincie en om die reden aeu termyD stalden dat ook daar de verboogiug werd ingeTuerd dat zy op de andere punten zooveel hun mogeiyk was dttn ger lten zyn tegemoet gekomen dat niettegenstaande zg getoond hebben te willen samenwerken dit beantwoord i met een staking die niidat zy wa uitgebroken eerst tar kennisie der patroons werd gebracht dat deze staking naar htt oordeel vau alle onder taani e patioons gebeel ongemotiveerd is dat zij in verband mot de concarrentie iu binnen en buitenland aun de eischeu der gezellen niet kunnen voldoen dal de ge£ellen betzy vrywillig betzy gedwongen zelf de samenwerking hebben verbroken reden waarom zy stakende gezellen beacbonweu al ban ontslag genomen te nebben Verder geven zy keunis dat op Woensdag 10 de er viin s m trgeiis H tot s middags 4 II Maak je gereed Marie Breng me mijn zyden Traautel ik il vandaag naar het kerkhof gaau om aËKheid te Domeo van mijne dierbare dooden Wie weet of ik er de volgende eek non wel t d voor zal hebben Hoo vreiaig drukte wij ook voor uw huwelijk aken het geoft tooh altijd extra bözif heden voor my oude vrouw Ëu de volgende week komt de vervelende rngeliag van het verkoopeo der meubelen eiadelyk den vijftieoden komt mya BOhoODZDOD Eü u kon toch met den majoor naar het kerkhof gaan kbnk nu de iwijfeleode stem van Marie vJa ja wie weet Heb je gea iuit De blondine kU urde Nu at heb je op het hart f vroeg mevrouw Buscheweyh vriondelyk tfZoo gaams ilde ik ibuis blyrea ik moetnoodzakdijk aan m n eenige vriendin sohrgvon voor ik Berlijn verlaat ffOoed schrijf dun maar help me eerst aan mijn mantel en geef mij hoed en paraaol Mane deed at haar verzucht werd Qe tiet er flink uit Marie zelfs vroolykl Zuo heb ik bet verMaoht Op het kerkhof zal ik aan mijn Stanislaus vertellen dat ik eer eens vreugde heb beleefd O ali gij zo K lukkig wordt als ik dertig jaar met mijn goeden Stanislaus geweest benl Kind dau zullen de engelen in den hemel van vreugde juiohen 1 Mari glimlachte vsrgenoagd mevrou Ru seheweyh ging voort Biaiisa drie uren ben ik terug AU ik dan niat t vermoeid hen nllen we de kleine inkoopen our het gereedschap van de werkplaatsen moet wofden gehaald op zoodanige wyie ils elke patroon zal bepalen en dat het gereedschap TH die gezellen welke in gebreke biyven aan befc bovenstaande te voldoen van de werkplaatsen lal worden verwyderd Dat kleine oorzaken soms groote gevolgen hebben bleek gisteren weer voor de Huagscbe reohfcbank Ë n familie te Ryawyk miste haar poei Mgilfaeer ging zoeken hoorde miauwen in den wflukeldar en ziet daar kwam poes te voorscbyn Op zich zelf was dit ou niets byzooders maar hoe was bet beest er ingekomtn V Ëeo keldergat of andere opening was er niat dus moe t de deur geopend zyu guweest en het diorlja toen ZQn binnengeslopen Men ging aan het onderzoeken en nn bleken ongeveer 60 flesochea wijn eo sterke drank ter waarde van 70 i 80 verdwenen Dat kon poes toch niet gedaan hebben Do vardenking viel op de keukenmeid in dio richting werd gezocht en met resaltnat Op baur kamertje werd afsohrap el van etiquetten en eoQ pair knrkeu gevonden overeenkomst hebbende met die in den kelder benevens een schaar waaraan nng afsohrapsel tan papier zat Het onder onk werd uitgestrekt tot de wo ninji der ouden va i de keukenmeid en daar werd uog een flesch gfTouden met half afgeicbrapt etiqaet Bourgogne uït De officier van juntitie vond in al deze aaowy ingeu termen om eene vervolj ing in te tellen tegen dü meid eo er haar oog by tun la te ia leggen dat zy den kelder oiet een vaUchen sleutel had geopond Die beschuldiging nu was volgens de meid wel zoo ooredelyk mogetgk Zy een eerlyko keukenmeid zou gestolen hebben en uog wol drank Zij die nimmer dronk ueBO dat was toch te bar Maar ziet daar kwam een tuinmansjnogen die zyn mond niet kon houden verklaren dat hy wel eens 16 centen bitter voor de keukenmeid haalde terwyl mevrouw de meid nu eu dan s ochtends wel eens een beetje katterig vood Noch door het een noch door bet ander Het de meid zich oA btuffen Als zy al eens voor 16 centjes had laten balen was dit gewseat met die barre koade van den winter eo bare onpasneiykheid a morgens was hel gevolg van een maagkwaal Niettegenst ande de ontkenteois achtte het O M den diefstal wettig en overtuigend bewezen en vorderde G maanden De verdediger mr Mïlders betwistte dat voor uw uitzet gaan doen denk er alvast eons over kind Daarop trok zij de deur achter lioh dicht en Marie bleef alleen in de kamer aKe ï ja 1 de brief 1 mompelde zij terwijl zij peinzend met do hand lanxs het voorhoofd atreek ffHet zal me niet gemakkelyk vallen raanr hei moet toch Je bubt in langen tyd niets van me geboord Bose I Mijn laatste lotgevallau zullen Jéj als een ator bad op het lijf vallen Het meisje lachte overmoedig maar toch wai daarby op te merken dat ij zekur as van zich iel ven zo ist wat ze ion kunnen Spowlig as het schryfgoroedichap gereed toz t bet papter toreobt gelegd de pen werd boproofd en daar begon Marie Lievft Theresihl AU JB staat gd dan eerst zitten want ilozo brief br nitt je een hyzomlcro verrastenile tijdmz H ie ik ben verloofd Of neen dat oord ia te h ilig voor deio vcrhomlmg Spaar ook je veronlwaardiginx teKan de eudbreekstur I Nu eerst voel ik me recht op mijn plaalt in het verbond tegen do manne dot ij m nnso onsohuld als Zrtventienjari 6 meisjes gesloten hebboo Dat staat me helder voor der geest Wg kwamen uit du Fransohi les by doctor Hauksüilt toon ij van uwc moeder hoordoo d t op uwe kamer een brief voor je lag Nieuwsgierig itormden y de kamur binnen Hue gloeiden je angen ho beefden je vinsen Ease by het openon van dien britjf Üe taligita vreugde wat op ys gezioht te lezen en hoe snel ordweeu ze eer als eon bloesem die door den ruwen ind wordt afgerukt Do trouwalooze student had mot je hart gespeeld Met een mengeling van si het bewya voqr de schuld van zgne cUea 4l geleverd en concludeerde tot vryfipraak Uitspraak Donderdag 18 April Gisteren was door de loeiaal demoaratan t Katendrecht eene raeetingf bslegd die btjgawoood werd door ongeveer 250 personen meest daartoe van Rotterdam gekomen Alsipreke trid op Doinela Nienwenhuii die opde gebruikeiyke ayze over kapitaal eu arbeid U t woord voerde De vergadering liep foadareeuige ruatverstoring af Ouder de gnnstïg bepalingen voor de deeïnomiug aan de Trgwillii e oeteniogen u dflD Wftp obandel belioort ook deze dat de joogelingeo als sy later voor den militairen dienst Worden opgeroepen worden ingedeeld op de daor ben opgegeven plaata Ia weerwil dik een piinr Leeuwarder joDgeliugen by buona verbintenis voor de bedoelde vrywilhge oefcoinKen eene verklaring ontfingen van den waai oemeodeu regimentitrommaDdaiit dat ty zouden worden ingedeeld op de door hen opgegeven plaats werd by de iodeeling hiervan geun nota genomen BeKtug bij den minister van oorlog bleef niet uit mot spoedig gevolg dat aan doze jongelingen recht werd gedMn Enkele bergtoppou in de Alpen die gMtvrye hötela aiiten voor zomer rottige ra ot ub erfatoriën voor wetonachappelyke waarneHingen worden oök io den langen winter büwoood door een paar paraonan die dan gedureude maanden van alle verkeer met de buitenwereld zyn afgesiotan Zoo worden ook do iostrumtinten In het observatorium pp den Sooubliok eeo der hoogste toppen in de Oü teuryksohe Alpen dea winters door en wachter bewaakt Peter Lechoer de kluizenaar van den Sonnblickf die ziTen jaren in eenzaamheid op dien berg 10 000 voet hoog die tnak waaronui is nn overleden Hy trouwde IU Januari 1894 kreeg toen weldra twist met het beatuur van hel obiervstonum werd oulalagen en werd toi n berggids te Itanria maar hy was steeds zeer terueeri eslagen eo mankte zich algemeen gehaat by de andere idven boeren houtvesters enz omdat by trotfcb op ztjne Ëuripeesohe bekendheid in overdrachlelykeo zin uit de hoogte op iederten nejrzag wat by zeven jaren lang in letttriykeu zin had gedaan Hy is gHstorreu aan de gevolgen ran r 0 pak slaag d it hem dour versche d n synBr vyaoden werd toegediend sclmwülyko tüerhurtighwid au lirliiiuiuigtf tuutmoadigbt id TornntBchuldigdo by lioh weKena siju onver waclite opmibaru verloving roet de dochter van dan rijkon wynhandeUar Ja verhleekeo en ja tranen wekten mijn toorn op tageo dim elloadiga Ik was zoo boos dat ik hem in koeten binode had kunnen ntéiasohieten Uaar kwam een motsje mjj roepen om by inyne tante te komen Bedroefd ging Ik been niet vermoedende dat mij iets dergelijks waohttt Myae taate zat op da sofa en vqor haar lagen verscheidene blanka thalüri ne ea in de ry neergesteld Marie mljnboor Bauer heeft nuj de loUa huur betikdld boe l het nog een vollu vaek duurt voor de ninand uit is Hij is vertrokken H waa tn goe 1 meusoh hij laat je grout n fd ui zend maal Etiido hij Hy hoeft je ve l to lief gehad om sleekt met ju te handelen Mynheer Bausr hoffi gren ver mogen en moet oog veel studeeren Jaren lang ui hy nog moeten kimptiu eer hij een zelfstandig bestaan herfi Hy had u niets geiagd van tijn voltrek naar Meidelb Tg maar daartoe ontbrak hels da moed De tranen stomten hem lu de oonen Htj verzoekt noiï of je vriendelijk aan hom wilde denken als aan een afgt sturvune Met ontroering bad myne goede Unta mij dat alles v rtflld Z wilde mij trooatun maar ik lachte honend en keerde naar mijne vriendin Hese terug Koe verichite tk hem 1 Bijna nog meer dan je trouwaloozen student iu de phitosopkia Dio bad tenminsie den moed tot trouwbreuk maar deze ootvluchtte de Uofde uit lafhartigu vreos voor sijtte M myne armoede ffordt rtrfi d