Goudsche Courant, woensdag 10 april 1895

W MtM Uirecte Spoorwegverbinding iDetilOliÜA WInlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Uclober OCDA IOTTIIDIU It il ll it l Oi l lt l tl ROTTIRDAM10 17 10 17 10 94 10 41 10 47 M 10 T H 7 47 7 80 SODDa DEN Hiao II U 11 11 11 14 1 17 1 15 4 4t 17 l Oa 4 17 l li t 9 t K 1 17 1 01 W V ï i ai i io 11 4111 11 1 IS1 S7 4 li i ii i ii OOI DlDTtlCRT 10 0110 11 lO ii 11 41 l ll I ii 8 11 0 1 87 10 10 11 17 1 45 8 07 10 11 U 4i 1 10 8 011 81 8 e O D U k i III T M 10 08 lO ii II I ii 11 1 r 1 40 sHage 5 48 7 807 41 MO l ll 4 10 1111 8811 111 88 8 15 1 41 8 48 4 11 4 41 5 17 7 8 01 I M 18 lO K 10 1111 0118 45 8 10 1 45 S li 4 18 4 48 8 10 l 7 7 41 8 1110 10 D T ï o H T G O U D Utreebt 8 88 7 50 9 1811 84 11 01 11 50 8 10 8 10 8 514 48 S I0 8 8 0 8 508 5 10 MWoerden 8 18 8 11 10 1011 10 18 11 8 41 4 1 1 47 llOMIo il üade aler 7 07 8 1 10 14 4 84 0 1 Oonda 7 10 l ll 1 84 10 87 11 00 I SI 8 50 4 87 5 10 7 08 8 41 SI HM AMSTÏtDAMOODDA I AautardaabWp 1 1 8 18 il 11 11 11 80 1 51 4 11 i 7 i m eoida 7J0 8 04 10 44 11 18 11 41 1 10 i l0 1 18 M 11 iDe behftBdeliiig ran Diphtherttii of Aogfioa StraDgalAtori a do titel ran e n brocburetje door dr A Loyteo raataod geneesheer bjj Allert de lange te Amiterdani uitgep even nn waarin de acbrgrer voor de gerreeade keelziekte een nieawe behaodeliDg aanbeveelt dienteedi gonitige gevolgen heeft De aebrgrer deelt echter in zyne Toorrede mede dat lig Üoe methode reedt tireerasal beeft bekend gemaakt onder dat zy besproken of wedertegd werd Wij hopen voor hem dat hg ditmaal gelakkiger moge zgn lo da Stocbbolmer Academie ran Weten icbappeo heeft de hoofd ingenieur 8 A Andrée een in Zweden om zijne groote weteuBcbftppeIgke ballonreizen bekend man voorgesteld de poolatreken per luobtbnllon fce gaan ondirsoeken Oppervlakkig bewbouwd mag hi t id a fantttstiacb acbgnen manr autoriteiten aU profeaaor NordeaakjÖld hebben bes eroitig overwogen en zeer aanbevolen De beer Andrée attlt aan den ballon 4 eiicben lo moet bg en draagkracht Tan pl m 3U00 K G bezitten om de voor drie reizigers benoodigde lereni middelen instrumenten en ballaRt mee Ie nemen 2o moet de ballon dicht gunoeg zyn om 30 dagen lang id de luchi te kannen blgveu zweren 3o moet men den ballon ergens in de poolitreken kunnen rnllen en 4o moet bg een kluin beetje bestuurbaar zija Bij de tegenwoordige ontwikkeling der bal lontechniek kan Tolgeos Andrée aan al de e Toorwaarden Toldaan worden De beide eerste zgn gemakkelgk te rerrullen Reeds beeft de beer Qabriel Yon te Pargs aaogebodeo den ballon voor 50 000 frana te leveren Het vnllen kan ook geen bezwaar opleveren er zgn Toor militaire doeleinden reeds transportable wateratoftoBstellen TerraardigdeD buitendien kan men ook samengeperst waterstofgan naar bet noorden verroeren Wat eindelgk dn bestuurbaarheid van den ballon betreft beeft Andrée zelf een inricbting uitKedacbt vn op een igoer tochten met succei beproefd I ü Iaat ran den kallon uit lange touwen over den grond slepen waardoor de vaart geringer wordt dan de snelheid van den wind Het verschil gebrnikt bg om door middel van een zeil aan bet ncbuitje aangebracht den weg ran den ballon een weinig te doen afwgken van de windrichting Het is hem op die manier gelukt een afwgkinf ran niet tsinder dan 27 graden te verkrggen De heer Andrée itelt nu voor in den lomer ran 1896 een expeditie naar Spitsbergen te zenden daar dea ballon te voUeD en in Juli bg helder weer en zuidenwind op te Htggen Ia de wind aterk dan kan de pool in 6 10 aren bereikt worden bg de gemiddelde windsterkte wordt de duur van de reia echter op 43 aur geschat De luchtachippera zullen dan beproeven een week of drie over de pnolstreken heen en weer te trekken Natuorlgk rergemakkelgkt bet onafgebroken dagUcbt de waarnemingen in den ballon zeer verder zgn er nog andere gnostige momenten voor de reis de geringe dagelgksehe temperatuur verschillen het besteudiKe weer n de vlakheid van het terrein die bet sturen met behulp der toewen gemakkelgk maakt l e gebeele ezpeditiezal 130 000kronen kosten £ ad treffend voorbeeld van znlfopofferingen doodaverachting isgegeven door Wilhelm Bauer tweede Offittier en eenige matrozen van de Normannia een der stoombooteo van de Ign Hamburg New York De Normannia gezagv H Barends verliet NewYork 28 Maart Drie dagen daarna terwgl er een oozettende atoriu woedde werd een sdiip gezien dut met omgekeerde vlag signaal gal van in uitersten nood te verkeerön 8 0 t i7 t H 01 t io 01 1 11 11 t ti nda H Kandiariit Mitiwarkwk OapaU lettardaa f T T SI 7 1 IA Mi MbfdMi r l lt l lt i ia I M liaawarkark HaardiaaU 7 41 Oakda 7 l l ill 0l 1 17 10 41 av U 7 41 f a Ol Bl Kr 7 47 f I Ze w 7 ii l i f 11 10 l d L d OI Taorb 07 0 U H sUap 1 11 i lt 9t 10 07 ll 7 nda i ii 0 40 7 ti 1 0 l ll Oalaw i i0 1 14 Waardai i it 7 01 l ll Vtwskl 111 l ll l ll 1 41 1 40 7 lf l ll t lO Oaula Het was de Arno van Londen op we ran New York naar Liverpool met 2600 ton tarwe aan boord De lading van gentort graan was overgegaan door het werken vau b t icbip Daardoor kreeg dit zware slagzgde en lag met de stuurboords versclmosing onder water De golven sloegen over dek De HniK was df eenige plaats waar meo nog veilig waa de tjf booten waren tot splinters geslagen de twee anderen kon men niet bereikeni dsar de zware groene zeedn onopboudelgk op het scbninstaande d k oeérplompten Op de brug waren sind drie etmalen bijeen 29 mannen de vrouw van kapitein Newham en een kind van één jaar Het schip werd uit den koere geslagen alleu gaven de boop op behalve de vrouw van den gezagvoerder Toen atoomde da Normanoia die door den storm ook uit den koers waa naderbg Kftpitein Barende signaleerde dat hetondoenIgk was op de hooge golven van de woeste onstuimige zee een boot neder te laten Kapitein NetVham seiude terug dat elk uitstel hoQ bet leren zoo kosten Toen luidde op dek ran de Normanoiac het berel beman en strgk reddingboot No 3 De Normannia werd als een bal over de golven geworpen Op hut oogenblïk dat de boot werd geatreken sloeg de Normannia over de reddingboot stootte deeeoe man sprong bgtgds terog op het dek maar de andere brak zgn elleboog tegen de verschansing en verdween in zee doch teren rolde een booge golf aan die hem omboog wierp Met sijn gare hand greep hg eentoow en hg werd gered Toen werd de groote boot gestreken met den tweedeofficier en zeven man Na herhaalde pogingen werden ze teruggedreven door de etorlzeeën De boot was te zwaar en onhandelbaar Vrgwilligers werden gevraagd De tweedeofficier ging opnieuw nu met vier man inde kleine boot no 13 Na raannenwerk vol taaie volharding kwam man in lei van t zinkend schip Ëen rodiüngboei werd ann een dubbele Ign beve igd op de Arno Bet uiteinde van de enne Ign werd aan de reddingboot toegeworpen Het et rst deed de icbeepstiuimerman de boei om zgn middel en sprong in zee Hg werd ingehaald in de hep die op booge zeeën reed No 2 was de vrouw van den kapitein Zg had zware kleederen en kon zicb niet be wtgon in het water Een scheepsjongen sprong in zee en hielp haar en zg werd ook gered ledere man werd aohtereenvolgeos door het watv gehaald en in de sloep geborgen De kapitein deed i n kind in een zak van zeildoek en wierp die in zie het kind waa gered en iu zgns moeilera armen eer bet nog nat was geworden Kapitein Newham verliet het zinkend schip bet laatst De Iweede officier Wilhelm Hauer en egndapperen waren acht unr achtereen aan hetwerk en ie brachten over de holle zee alleuveilig aan boord Het is gebleken dat de Londensche politie reeds laug liet oog op Oscar Wilde hield en muatregelen had genomen om de outvlucbting van die ongure persoonlgkbeid te beletten Tegen de door hem bedreven zedeloosheid die bier te lande niet strafbaar ia bedreigt ol de Engelache wet 20 jaien gevangema of levenslangen dwangarbeid Hg werd Vrgdagavoud in een hotel gearresteerd Lord Queensberry wiens zoon lord Alfied Douglaf tot de intieme vriendenc van Wilde behoort bad ua de uitspraak van bet gerechte bof het volgende briefje san den dichter geacbreveo Ala men u tofstaat bet land te verlaten des te beter voor het land maar als gg mgu zoon meeneemt zal ik u volgen waar gg ook gaat en u neerschieten Lord Alfred Dougths vervoegde zich aan de gevangenis en bood een groote som aan die hg als borgtocht wilde deponeeren voor de voorloopige invrgheidstelling van Oscar Dit aanbod werd echter geweigerd Eeu van Wilde s vrienden zekere Taylor is ook in becbteuia genomen en wordt om dezelfde reden gerecbtelgk vervolgd 11 01 10 4 ll OS 11 0 11 1 ll M 11 11 11 11 U Ot 10 01 10 11 I U 07 i i0 7 18 B ll 87 ll OS 11 11 t 4 11 1 81 1 81 8 41 7 48 18 I ii 10 10 lO li 11 88 11 48 4 47 1 18 1 17 7 41 8 88 10 14 1 87 7 H 10 17 i Oi 1 41 17 1 07 l ii 10 81 50 1 11 t ll 81 l ll l ll 10 11 7 41 1 41 10 14 lUi 1 18 81 4 47 1 41 Volgens Ie Tempat zgn twee inwoners van Boulay in Ëlzas Lotbaringen gevangen genomen wegens bet zingen van de Marseillaif e Ken hunner een Lotbaringer waa not wol lid van de Duitaebe rareeniging ru oodmilitairen c De Londensche politie maakt er in den laataten tgd haar werk van onverwachts bezoeken te brengen aan cIuIm waar gespeeld wordt Zoo beeft zg dezer dagen in den vroegen morgen een Dnilscbe olnb overvallen waar naar zg erp o dt gedobbeld wordt Zes en vgftig per on n waaronder een vrouw werden in hechtenis genomen maar tegen borgstelling op vrge voeten gelalen In de Reizende Nienwsbodec van 30 Maart 1895 lezen wij o a bet volgende Epidemie is een heel geleerd en deftig woord voor een heel teelgke en onaangename zaak Cholera typhus roodvonk mazelen en al xnlke büoze bezoekingen van het inenschdom noeiit men epidemieën of besmettelgke ziekten Zelfs de nare iufinenza die tegenwoordig weer in zoovele bnishoodena stoornis en onrust teweegbrengt wordt ala een epidemie betchouwd ofschoon de deskundigen het over de beamettelgkheid van deze ziekt nog niet geheel e os zgn Wat trouweai onder deokundigen in den regel bet geval pleegt te wezen mee tal bestaat er tuiachen de heeren die het best op de hoogte van een zaak zgn juict bet grootst mogelgke verschil over den aard en het wezen dier zaak Maar over eén ding zal wel geen verschil bestaan onder de mnnnelgke helft ran het meuRchdom althans namelgk dut de goedgeluimde xtudent gelgk had die dezer dagen wegens bgzondere huiselgke omstandigheden Reene bezoeken van zgoe collega s kon afwachten en dit kort en bondig te kennen gaf door een papier op zijne deur te plakken met het veelzeggend opschrift Besmettelgke ziekte t Schoonmaken c Zooala wg zeiden er zal onder de beeren der Schepping en misachien ook celfa onder de dames al willen die het niet zoo rouduit erkennen wel geen verschil van gevoelen bestaan over de vraag of bet acboouu aken al dan niet een soort ran epidemie is Het is werkelijk ieta dat iu de lucht zit en zicb op een gegeven oogenblïk eensklaps openbaart Wie niet b ter wist zou zeggen dat alle huismoeders dienstboden en acboonmaaksters een paar weken vóór en na Pascben een samenzwering ftevormd hebben om bet gebeele huis ondersteboven Ie halen De dichter Van der Hoop bescbrgft het jip zeer aauscboowelgke wyte Haarden kncbets weggenomen Schoorsteenvegers op het dak Platte borstels zeepsopstroomec £ n ds tering in je zak Dwijlen wrgven schoren schrobben Geur van terpentijn en waa Witkalk o bg voile tobben I t Heele huis een waar moeras Inderdaad met dat wegnemen van baarden en kachels begint de bezoeking dat is bet eerste zicht en voelbaia teeken waardoor de beeraettelgke ziekte zicb openbaart De Orondwet der huismoeders zegt nu eenmaal dat du tgd voor het lieflgke schoonmaken c ia aangebroken en dat voorschrift is onverbiddelgk als een wet der Perzen en Meden Het is Maart of Lentemaand c staat er in den almanak in een ftttsoenlgk huishouden behoort men kort vóórof na Paschen schoon te zgn en of de huiigenooteu nu al rillen en beven en klappertauileu alsofzg de koude koorts hebben er is nietstegen te doen de epidemie begint met de voorbereidende msatregbleo om alle verwarmingstoestellen naar den smid of den zolder tebrengen n dan gaat bet lieve leventje eerstrecht aan den gang Scherven van gebroken ruiten Menig barst in slolp en glas Zeemeulappen glazenspuiten Raagbol richrik van t spinnenras Werksters ververs timmerlieden En behangora bg de vleet Baren die ons goed bespieden 4 10 4 S7 i 04 t ll i tO 1 4S l ii i Ot I Ot l li i it os 10 17 st 7 10 1 44 S O D D A U iO 1 11 01 11 40 1 4 8 10 DEM 4 01 H t A 10 18 10 80 10 88 10 41 Voorb 1 54 N dL d6 1 Z Zerv OI Bl Kr 8 14 Zav M i l Gouda 80 7 10 8 18 Draperie gordgn noch kleed c AI Jan Steen in onzen tijd geleefd bad zou bg mulgk gean MndtH noodig g b d htbban om leTen in de bronw rg la braogan bg h d igni rouw lecbti friiheid bthoeTen te gnta om eeot oi r hartelaii aan bet achooamakaD ta gaaa gas eld dat een zoo geoiaal acbilder als Jaa Steea ticb erwaardigeo koo om zóó laag af te rial D dat bg licb met haitelgke aangelegeobadeD giog bemoeien Misacbien werd er ia de dagen aa Jan Steen ook oog ni t aan schoootnakeo gedaan a thana niet op zolk eene iogrgpende totaal revotationaire wgse ala dit tegeniroordig geachiedt Zoodra eg eenmaal door de epidemie der achoonmaakwoede worden aan eta8t BchiJnen ome rouwen en docbtera plot eling in masaa tot de gelederen der aocialiaten nibilisten aiiarahisteo en andere leelgke isten te zgnorergüloopea znlkeen koloasale om enteling grijpt er in de buiaelgka wereld plaats znik een chaoa van wanorde beerecht er dag aau dag De dicbter heeit er geen woord te Teel ran gezegd Ledikanten afgebroken Kermisbedden amat eu bard Kuaaeus ran faun aloop reratoken Ën een zeekre plaata rerapard Dingen die op eens verdwgnen Vloertapgten peperduur Nieuwe koorden aan gordgnen Steeds de pot te liat op t uur Ja soma mag manlief bigde zgn ala de pot dan nog maar op t vuur komt en bg niet wordt afgescbeept met een koud maal en een bescberraeud rriendelgk Ja beate man voor een keer zullen wg ooa vandaag eens moeten bebelpoo do smid bracbt bet fornois nog niet terug de scboorsteeoveger is niet gekomen eu de stukadoor doet dezen middag jaist de keuken En dan kgkt de beste man ongeloovig en wantrouwend bg d t voor een keer want bji berinnert zich duidelgk dat bet nu reeds voor de derde maal binnen veertien dagen zuik een keer ip en vreest dat er misacbien nog wel drie zulke keeren zeilen volgen Maar als een rechtgeaard huisvader en echtgenoot wieo de binnenl ndache vrede boven alles gaat doet hg er het zwggeo toe en berust bg met christelgke Igdzaambeid in zgn unvermgdelgk noodlol en zelfs in de versperring van No 100 Maar in zgn hart geeft hg den dichter gelgk Stof tot boesten stof tot kingen Niemand die ons aandacht leent Rgst en grutten alle dagen Van je liefste kost gespeend Niet tehuis c voor al ju vrinden In een donkren hoek gestopt Nergens rust of dnur ta vinden Stoel en sopha uitgeklopt Sleutels brieven laarzeotrekkera Kleerensubiiiers weggeraakt Getrakteerd op koek en lekkers t Rek met pgpeo schoongemaakt Natnurtgk dut trakteeren als de winkel of de huiskamer of het slaapvertrek klaar is moet dan zoogenaamd den uit zgn centrum gerukten man weer in eeu goed humeur brengen maar er schgot niet aan gedacht te wordeo dat de traktutie toch oordpronkelgk oit zgn eigen zak afkomstig is en hg dus eigentijk zicbzelren trakteert En bg bg eet het werkelgk voor als zoete koek op c ofschoon bg anders een broertje dood beeft aan al die flauwe liflafjea en veel liever eena een smakeIgke pgp zou opsteken m ar in het ganacbe bats ia zgn geliefkoosde Gonweoaar niet te vinden want zelfs t rek met pgpen wordt schoongemaakt en het zal nog de Traag zgu of hg zgn mooien grootkop wel ooit van zgn leven ongesebonden weerziet Maar bii is en blgft een man desvredeaien om dea lieven vredes wille laat hg allea over zgn kant gaan en telt bg de daagjes en zelfs de uren dia er nog verloopen moeten eer allea weer tot zgn gewonen normalen toestand ia teruggekeerd £ n bg kan zicb dan ook geheel verplaatsen in de gewaarwordingen waarmede de dichter den alotzang van agn jeremiade aanheft Boek en plaatwerk afgewrevent Ou e kisten kteingebakt 40 47 14 10 01 10 10 l Ud van tireeuttlcb 9 01 4 45 4 55 i OI i O i ii 11 10 11 10 1 81 1 10 l 8 10 i ii 8 8 10 0I 1 44 1 4 1 58 1 04 I Ot 4 48 7 08 7 11 7 10 7 18 7 81 1 f 10 i OO 4 40 0011 DA Heel Taal klongels weggegeven Leége fleaschen ingepakt Al de ramen opgeschoven Kiespgn zinkinga van de tocht En een stil gebed naar boven Dat het spoedig enden mocht Men scbrgf aan de J B In de JaTa Bodef taa ik onlangs bet volgende bericht De N Vorsteolanden melnit dat tgdena da Lombokezpeditie in Bagelen als bet blad sicb niet vergist in de aldeeling Wonosobo eane geestdrgverg heeft plaata gehad die door Mn toeval werd ontdekt en in bare geboorte gesmoord Vergun mg hieromtrent de Tolgende opmerkinf eo Gee tdrijverg woekert altgd dóór niet alleen in Wonosobo maar bgna overal op Java in het verborgene zonder zich in direct de r bare orde of roit bedreigende feiten te Hen bepaalt zich secten te stichten en elkander op te warmen en niets te maken de enige waarheid te bezitten en daarom met minachting zelfs op de officieele geestelgkheid to kounen neerzien SDe Naksjjibendia de Satariah en dergelgke secten hebben nog meer hun oorsprong te Mekka en zgn over alle gewesten hier meer daar minder verspreid dit secte der Kalis tiak waar hier op gedoeld wordt is meer van Javaschen oorsprong peciaal van de desaa van dien naam in Pekalougen regentschap Batang De grondlegger werd vele jaren geleden nasr men beweert verbannen doch de volgelingen maken steeds profl tlieten en schrgvea boeken over theolo gische qoaesties waarin ze zich van tgd tot tgd ook wel eens laten verleiden om te smalen en af te geven op de officieuse voorgangers in den godsdienst en op de machth bbenden Znlke sectevolgeliufi en die dank zg den meerderen tgd sedert het opheffen van cultnres en verplichte diensten vooral aan de bergbewoners gelaten om zich aan mytieke overpeinzingen over te geven zulke volgelin gen zeg ik trekken zich WAti in Ter van bet onreine gewoel verwijderd liggende gehnchten terug of al blgven ze ook dicht dnarbg op plaatsen waar zelden ambtenaren komen Men heeft daarvan naar verhaald wordt in de laatste tgd te Wonosobo wat werk gpmaak beslag getegd opjeenige boekenden een Tergaderplaats gevonden naar het model van bg Mekka gebouwde platte daken en tenen bergbeliinRen gelegen terrassen met lage aarde wallen of kanteeleu vervaardigd De menschen zgn allen gedwee en ouderdaniir al lammeren en bet geringe aantal zoowel a alle afwezigheid van verzet of geweldadighedea maken het bespottelgk dat men spreekt van ieta dat in de geboorte gesmoord moest worden ja in andere berichten geloof ik zelfs van opstand gisting of zoo iets gelezen te hebben Laat men toch kalm blgven de zaak is zoo ala n ziet hoogst eenvoudig Zatordagavood omstreeks 8 nur is te Koningsbergen onder Oldeholtpa afgebrand het boerenwoonbuis van B B Hoekstra Bene koe 1 pink en de gebeele inboedel benevens de boerengereedscbappen zgn vtrbrund Een bg bet huis staande hooiberg mee hooi ia bewaard gebleven De vermoedelgke oorzaak Tan den brand is eene kat die iu het koebuis de lamp omgooide Allea was verzekerd Het bestonr der wgk vcreeuiging YY enH Omstreken c te Amsterdam beeft een adres aan den Eaad gericht inhoudende de medadeeüng dat d ze vereeniging al eenige jaren bestaat en gedurende dien tijd voor bgzondere gelegenbeden een banier gebruikte dat deze ba nier echter door den tgd oud ia geworden dat de vereeniging eeue nienwe banier heeft gekocht welke banier Zondag 24 Maart feestelgk is iugewgd dat het nu de ondf banier gaarne wil afstaan dat nog niet in het bezit der gemeente is een banier onder Wi lker klear Toor de rechten der menschheid is gestreden Redenen waarom adressanten de onde banier hg deze der gemeente aanbieden ter plaatsing in een dar gemeente toebehoorend mnseom Bniteilaadsch overzicht De speaker van het Engelsche Lagi rhnis Arthur Peel kondigde zgn besluit om af te tr en aan wegens gezondheidsredenen bad bg ofschoon niet dan aarzelende dit besluit genomen Bg dankte bet Hnis voor de hem betoonde welwillendheid en de leden van bet bnreaa voor henna hulp voorts vermaande hg befe finis tronw te blgven aan de nobele traditie en nog eeuwen lang den roem te hnndbaven een eerste plaats te bekleeden onder de wetgevende vergaderingen der gebeele wereld Sir William Harconrt kondigde aan dat hg mo n eene motie zal voorstellen waarbg 1 getreden speaker dank wordt betnigd TOOr de groote dienetoo aan het Hnii en hel land bewenn en een andere motie waarbg der Koningin wordt Tarzocht hem een bewgs Tan hare gonst te verleeuen voor zgoe uitnemende verdiensten Varvolgeni vroeg sir William Harconrt over te gaan tot de eerste leiing van het wetsontwerp tot het instellen van een plaataelgke controle op den verkoop van sterke dranken Dit ontwerp geeft aan de kiezers in elke gemeente het recht bg tweederde der stemmen den rerkoop van sterke dranken te verbieden bij eenvoudige meerderheid van stemmen kunnen besluiten worden genomen tot bet beperken van bet aantal herbergen en be reffeude bet sluiten op Zondag Eveneens zullen de kiezers van bet district te beslissen hebben over het niet vernieuwen van een vergunning indien een vergunning wordt ingetrokken krggt de houder geen schadevergoeding De voorgestelde regeling geldt niet voer Ierland Het ontwerp werd voor de eerste maat gelezen De Kranscbe bladen hebben bet nog ruk over de betrekkingen tusscheu Frankrgk en Engeland De heer Charmes betuigt in bet kJoornal des Débatsc zgne instemming met dn redevoering door den minister van buitenlandsche zaken Banotauz in de Kamer gehouden in antwoord op de verklaring door den Eagolscben minnter Sir Edward Grey in bet Lagerhnii afgelegd In denzelfden geest laat zich ook de ïTemp uit en natuorlgk slaat ook de Figaro denzelfden toon aan De beer Jacques St Cere trekt in dit blad weer vrg heftig tegen de Engelschen te velde evenals de heer Atpbonse Humbert in de Eclair Over bet algemeen is de openbare meening in geheet Frankrgk tan gunste van den beer Hauotaux Natuorlgk wordt de zask ook door de Berlgnscbe bladen bespraken De National Zuitung komt tot do slot aora dat de verklariugen van den heer Hanotanx meer nfdoende zgn dan die van dnn heer Gmy De groote moeielgkbeid is uitsluitend ge af en in Egypte d it Frankrgk niet aan Ëndcland wil overlaten De overij e koloniale g 8chillen tusscheu beide landen zgn van ondergeschikt belang Zonder twgfel zullen deze bezwaren niet zoo licbt oit den w g geruimd worden maar toch bestaat er tot dusver nog geen reden om te gelooveo dat de twist tusschen Enge land en Frankrgk een ernstiger karakter zal aannemen De Opinione mt Idt dat op Paaichmaaodag bet koninklijk bes uit zat verschgnen waarbg de ontbinding der Ilaliaanscbe Kamer wordt gelast De nieuwe verkiezrngen zullen den 19eu Mei worden gobouden Van vernchillendc zgden wordt medf edeeld dat te gelgker tgd een rapport aan den Koning zal worden gepubliceerd dat in groote trekken het program der regeering zal bevatten Een groot aantal afgevaardigden hebben besloten te Rome een banket te organiseeren ter eere van Crispi die dan een politieke redevoering zal houden Da vooroitzichten van Crispi zgo schitterender dan ooit Tutschen de radicalen eu de socialisten die overeengekomen waren samen te gaan bg de verkiezingen is scheuring ontstaan De socialisten willen in districten waar hun kansen goed staan meer caodidaten stellen dan overeengekomen was De pogingen von Cavallotti om dezen twist bg te leg en leidden tol geen resultaat De Provmcia di Brescia een der organen van Zanardelli deed onlangs een hefttgen aanval op de buitenlandsche politiek van Crispi Dit heeft de algemeene verontwaardiging gewekt Juist de buitenlandsche staatkunde wordt als het sterkste pnnt van bet Kabinet bHscbouwd En de Riforma ontkent dat bet aftreden van Crispi een verandering in de verhondiug tot Frankrgk ten gevolge zal hebben Da ijeacbikte terughoudendheid van Crispi en het onhandige optreden zgner tegenstanders kunnen een onverwachten invloed op den gang der zaken hebben In Spanje blgft de parlementaire toestand onguuHtig Ondanks de Torzekering van Sagasta aan de Kouiogin Hegentes weigert de liberale meerderheid mede la werken aon het tot stand brengen van de begrooting De gewes en premier is hierover zeer ontstemd Het feit dat de liberale pern hem de gehoorzaamheid opzegt maakt hem ongeschikt weder het bewind te aanvaarden ala Canovas tot aftreden genoodzaakt wordt De CarÜsten en de repn blikeinen juieben over dezen toestand Maar de Imparicalc o a noemt deze obstrnctionistisehe liberale politiek een misdaad die het stranden van het schip van Staat tengevolge kan hebben en alleen begaan wordt om strand roof te plegAtt c Met bet oog op den opstand in Cnba beeft de Spaansohe minister van oorlog een nienwe lichting van 20 000 man opgeroepen welke manschappen zullen dienen ter aanvulling van de leemten in het leger ontstaan door bet vertrek vm 16 000 soldaten naar Caba Bores dien EoUeD 15 000 gereed worden gebonden om ook naar bet eiland gezonden te worden indien maarschalk Marlinei Caropoa bem Doodig beeft Een telegram van den tegenwoordigen opperbevelhebber generaal Galleja meldt dat oen nieuwe bende opstand ling n sterk 700 man twee Spaanscha posten ten zuiden van de stad Pnertorico beeft aangevallen Uit dit bericht blgkt dat da opstand zich van het oosten naar het midden van het eiland voortplant Welk k aad men van het heengegane Congres in de Vereenigde Staten zeggen mag het heeft recht op de dankbaarheid der hetasting plichtigen Toor bezuinigingen die bet in de r fering heeft gebracht Eene commissie in Maart 1893 benoemd ora het Congres in deze van raad te dieoen vnnd b v de wgze waaroD aan het departement van financiën de rekeningen werden opgemaakt omslachtig en stelde eene nieuwe inrichting voor waarhy 176 klerken ontslagen kouden worden en $ 239 430 bespaard In Juli 1894 werd deze hervorming bg de wet ingevoerd en sinds di n verkltren en ministers en atdeelingS hooiden dat het werk veel beter vlot Nog elders vond de commissie veel te bexninigen b V in de leveringen van etenswaren brandstoffen enz aan de departementen dan werd eene opruiming van 40 overtolllige klerken in het departement van posterijen gebonden en zoo meer Te zamen kon op die wgze $ 607 591 uitgespaard worden en komen nog andere voorstellen ten uitvoer dan zal de schatkist ruim 1 000 000 gewonnen hebben Deze uitkomsten zegt een Amerikaaascb blad zgn niet alleen op zicb zelf teekenend en varblgdend maar wgien ook op noff grooter bervormiogen die komen zullen Niemand kan ook maar even onder bet oppervlak van bet bestuur in land staat en stad komen zooder naar alle zgden bewgzen vsn verkwiHiuK te vinden Takken van dienst en ambten worden escbapnn niet om het werk 200 goed en goedkoop mogelgk te doen maar om gfmakkelgke baantjes voor politieke vrien len te verkrggtm Dit bhjkt b v hieruit Door de nieuwe wgze van uitgifte van kasaanwgzingen in September 1893 op voordracht l r genoemde commianie ingevoerd werd de ifdeeling der chfqnen waaraan 36 ambtenaren metveen velaris van 37 120 werkten eheel overbodig En lot op den dag van heden zgn al die klerken nog iu dienst 348 Staats loteriJ 8e Klasse Trakkia vaa Diasdsg 9 April No 10170 BOOO No 80696 BUOO No 4875 SD 11105 ieder 1100 No 17840 r 400 No SS64 SOO No I9SI 19618 12714 ItOlO 19II1 ea 10981 ieder 100 PrüieD van 41 59 S09 5511 8043 104 18978 18054 11786 85 9391 56i0 8070 10417 18997 16064 18878 95 9546 5709 8071 10615 13 S4 16109 I88S8 149 9583 5798 8117 10588 13980 16110 18914 176 9648 6747 8167 10650 13137 16191 18989 932 9709 5760 8172 10700 13804 16207 18928 269 2760 5761 8192 10720 13390 16248 18927 418 2798 5818 8200 10783 188S0 1631 18946 446 2981 5851 8207 10779 13866 16814 18968 49t 8 91 5866 8913 10790 1S374 18609 18966 618 8059 5899 8249 10876 13496 16674 18972 681 3148 6912 8947 10896 18680 16686 19090 588 3909 6960 8870 10910 18849 16896 19118 604 8238 6966 8278 10911 13762 16700 19186 8J 5 3866 5999 8806 10924 13843 16711 19811 683 8899 6027 831 10967 13856 16808 19914 640 8412 6029 8t93 11046 18866 16866 19125 677 8449 6063 8428 tllll 18938 16858 19828 711 3454 6068 8431 11140 14023 16169 19246 7r8 8486 6101 8579 11489 14030 17008 19261 760 8572 6134 8688 11479 UO lt 17034 19383 780 8618 6159 8680 11511 14067 17058 19832 808 8633 6808 869 11533 14078 17079 19341 918 8634 63 5 8749 11582 14088 17079 19854 81 8861 6486 8761 11592 14197 17170 19366 945 8894 6449 8774 11608 14143 17189 19481 1056 8852 6606 8779 11648 14189 17911 19498 1085 8988 6610 8808 11758 14809 17877 19518 1119 4019 6645 8839 11767 14317 17800 19 80 1113 1025 6e45 8841 11793 14336 17868 19683 1126 4044 6667 8868 11808 14448 17388 19641 1165 4160 6684 8890 11813 14K18 17410 19640 1170 4212 6718 891T 11831 11738 17698 19663 1179 4883 7745 8969 11848 14898 17642 1982 1309 4898 6774 8960 11960 I49I8 17666 19824 1382 1368 6832 986 11984 14938 17715 19888 1407 4411 6884 9088 12047 14998 17718 19909 1460 4418 6946 9058 19060 16088 17818 19911 4 4 4480 6977 9060 19076 16093 17819 19927 162 4477 988 9091 12080 15112 17846 20019 1544 4572 7061 9196 12181 16181 17848 fOlU 1697 4687 7140 9158 12188 15176 18090 90146 1606 4671 7828 9191 12141 15206 18108 80217 1686 4786 7305 9920 12167 15192 18135 20288 1647 4810 7816 928 19178 11942 18213 80239 1787 4984 7 2 9808 12956 15247 18291 20246 1815 4947 7398 938 12258 16288 18266 80846 18 8 5002 7346 9506 123I8 15330 18288 9 1386 1911 6019 7366 9629 19365 15340 18896 90894 1980 6091 7880 9681 19403 15423 18304 20401 I9 8 6906 7427 9749 12407 15458 18322 80519 1977 6223 7464 9769 12608 16488 18336 20626 2066 6268 7577 9870 12684 15487 18354 20686 1071 5256 7598 9988 9684 15604 18381 10606 IU7 1188 7101 41 11781 U 8 18894 10810 1118 iSS 768 9 79 18804 IMSi 11404 10141 9120 6876 7766 10032 12806 15722 18408 10783 8133 6894 7801 10U4 12895 15866 18488 10798 2801 5441 7861 0134 18913 16001 18518 lOtli 2303 6478 7 84 1097 12988 ISOOt 18670 10971 9806 5618 8013 10889 11965 16038 18681 10981 Haute Nouveauté in PARASOLS Doak iillaa niel gaStalaard wordaB L van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 8 IPRIL Vor krL alotkoan Vu 101 W loiv 101 88V 8V 88 ï V M 18 H lojv v IV r r m m 110 817 48 100 sio z 870 101 101 114 lil 101 mm 111 mm liO k 7 89 807 HO 951 188 188 104 517 14 i47U iiéf itifi a 47 88 181 108i m m 8 loif I 181 118 m UV 11 101 iO ta 97 li i uv 78 7t 101 81 48 14 141 888 1087 po V m 108V m 101 V 1147 n Vi lil 7 41 Vé MauaaujlD Gert Nad W 8 S dits dita dila 8 dito diu dito 8 i Hoxaaa OU Ooudl 1811 88 4 Itaui laeobr ving 1862 81 1 Ooarilia Obl ia papier 1868 1 dito in lilver 1868 1 eoanaii Oblig met tiekat 8 dito dito 8 atiauro Obl Oost la Saria i dilQ Oeooaa 1880 4 ditobüBothi 1889 4 dito b j Uopa 1889 90 4 dito io loud le B 1888 8 dito dito dito 1884 1 auHia Parpat lohuld 1181 4 Toauu Oepr UoDV laaa 1190 4 OecleaaiagurieD Oao laeainKHruU i uiDAl a IUp Reo v obl 1899 1 Mauoo Obl Buit 8ob 189 I VaNaiuiu Obl 4 oobap 1811 AluraanAH Obligation 1861 l i ROTTIIDAM Stad leen 1888 S Nbi N i rr Ilacdelev aand 4 andl0 Tab Mij Cartliealen DaaUaatsobappy dito A mb H potbe kb pandbr 4 Oalt M j der Vonleol aaad Or ItjrnolhHkb paadbr 4 Nederlaaaeoh baak aaad Nad Uaadelmaataob dito N W k Pao U p b pandbr 5 Rott H potkeakb pandbr 4 Utr H potbaakb dito 4 OoaTBKB Ooft HoDg bank aaad ïiiu Hjrpotheakbank paadb t MsaiKA fiquit hypotb paodb 5 Haiw UO Pr Uen oart 8 NBB Holl U 8poor r M aand Mij lot Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aaad N l Zuid AJrik 8pm und I dito dilo dito 1891 dito 1 lTAUB 8poorwl 1887 8 A lobl 8 Zuid ltal 8p vmq i H obl 8 PoLBN Wanobau Waonan aand 4 tusth Gr SuH 8pir Mg aand 6 BaltiKihe dito aand ïaetoira dito aaad 1 Ivang Dsmbr dito aaad 5 Kank Ch Aiow Sp kap aand 5 LoBowo Sairait 8p U oblig 5 Oral Vitobak dila oblig 1 ZoidWaet dito aand 1 dilo dito oblig 4 AuBaiiit Canl Pao 8p Ujj obl I Obie fcNartb W pr 0 v aand dito dito Win Bt Fatar obl 7 Danvar fc Sio Gr Bpm oart v a Illinoii üeatnl obl in goud 4 Louiiv k NiabvilleCert v tand Uaiiao N 8p Htj leh p o Miaa Kaoiaa v 4 pol praf aand N YorkOnUriok Weel aaad dilo Pens Obio oblig 6 Oregon Calif la byp in goud i 8I Paul llinn kManit obl 7 Un Pae Uoordlijn oblig 6 dito dita Linq Col la b p O 5 OiBlBi Can 8outh 0art v aand Tax 0 Ball V fc Nav la b d 0 O Amilerd Omnibai U i aand Kotterd Tramweg MaaU aand Nbu Blad Anutardam aand 8 8lad Bollordan aand 8 BlLSIB Stad Anlworponl887 i U Stad Brunei 1886 8 HoNa Tbein Keguilr GaullHb 4 OmTBBB SUaUleeoing I860 1 S K üott B Cr 1880 8 SpiHJa Stad Madrid I 1868 V r Nbd Rm Hvp SpobI eert VVATEKGKTUDKN Tfi UOüüA 1895 amorfteoa aaroadi fInoK Laag Hook I K Woaaadag 10 April 6 55 3 20 7 08 3 33 Donderdag U 7 41 4 06 8 03 4 26 Vrndag 12 8 25 4 50 8 47 5 12 aterdag 13 9 09 5 34 9 32 6 67 Zondag 14 I 4 36 1 05 3 59 1 24 SPBINGTIJ den lOen April n m a 25n li m BurgerlUken Sta n d OËBOREN 5 April Ëliinbeth Maria ondera A 1 Kouwenberg en E A M Ooma Anna Elizabeth Maria ondera L B Nianwenbuizeo ea A M van dar Klegn 6 Joaef Johaiinea oudere C Vergaar ea C J Boot OVERLEDEN 6 April H de Jong wed C H Agten 77 j 7 April J C Son beek 31 j D Katabnrg 81 j W W Jsa 2 j 10 m