Goudsche Courant, donderdag 11 april 1895

34ste Jaargang Donderdag 11 April 1895 No 6631 fiOlMM COCBANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatii ran 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel mear 10 Centen Uroote ittters worden berekend naar plaatiniimte Inzending van Advertenfën tot 1 uur det midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelyks met uil7 ondering van Zon en Feestdagen De prys i er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIfiN Nog tranrende OTer hot terlies ran onzen Vader trof om heden eeoe nienwo ilag door het orerlijden ran onze geliefde Moeder on Behnwdmoeder MoTronw de wed T tak FB4NKENHU1JBEN Soucrr in den oadordom ran raim 61 jaren Oouda 8 Aprü 96 M O Ti PKANKBNHUIJ8BN S A 0 B TA FBANKENH0U8BN TA Dit HaST Openbaar Onderwijs ToelatlDg VAD Leerliogeo op de Tasschenschool De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAQEB ONDEBWUS alhier maakt bekend dat do la8 hrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den l Jani 1895 op boTongenoemdo ichool Terlangt geschieden fal in het lohooUokaal op DINSDAG 23 APRIL 1896 dea namiddags ten Tgf nar Voor Tordero bSzonderheden wordt lerwolen naar d aanplakbiljetten Namens de Commissie D Secretarie J H VAN DBB VOORT Gmda 9 April 1896 Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOOHEKMaADEN van 8CB1ELAND doen te weten dat bg do Terkieziug Tan een HoodfInge hind Tan Sohieland Toor het Ie District op den 4 April 1 1 gebonden niemand de Tolstrekte meerderheid ran stemman bekomen w heeft zoodat oeno herstemming moet plaats hebbon tnsschen de Heeren P E Hoogertriigge H Hemkes Dat die herstemming orereenkomstig art 48 Tan hot Reglement Tan Sohieland bepaald ia op DONDERDAG den 18 APRIL 1895 Tan dos Toormiddags 9 töt des namiddags 2 nro in do Uitspanning de Vergulde Koetswa n to OTorsohie Dijkgraaf en HoogheemradenTan Sohieland De SecretarosRontmeestor De Dijkgraof C J VAILLANT P D KLEIJ In de Sociëteit DE RÉUNIEc Oosthaven kan 1 MEI geplaatat worden eene Meid Huishoudster goed kunnende Koken en Werken Men melde lich aan bg den Easteloio dos Tonda tusachon 6 on 8 nar RIJWIELEN SparkBrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tangend Rijwielen k f 140 Terder alle mogelijke ONDEBDEEIEN BöndsRijwielbersteller AanboTelend J C DE EÏÏITEE Lange Xlendetveg 30 Gouda TANDARTS E CASSÜTO eOUUA MARKT 154 ïtgMonderd Zondags te oonsulteeren van 10 tot 6 nnr 8 4l Soelpersdrak ns A Baauutiii k looi ien biede het a o 000 HarkT geluk de banil De prjzen liyo door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door le den Staat Hamburt gewaarborda groote Geldloterij waariu zokor 11 Nlllioen 348 795 Mark gewonnen moeien wort en Do prijzen tbq deze reel ffoordeol biedonde Oeldloterij die volgens het pUn uleJbta HMO lotea bevat zgo da Tolgeode De boogata prga is ereotueel S0 000 Mark B6prijzflnk 5000 M lOBpryzeuti 8000 231 prezen f 8000 612 pryzeok 1000 141G pry oRi 400 g 30 prijzen l SCO 182prijz 300 160 S9755 prijzeala 155 8290 p 134 100 98 6848 pr l f9 42 20 totaal 57 7QO prezen Premie r 800 Ö00 M l prg B è 200 000 I prijB i 100 000 2pryzeD ïk 75 000 ff 1 prijs l 70 000 V 1 priJB i 85 000 u 1 prgs k 60 000 prijs 65 0U0 prijten i 60 000 1 prijs l 40 000 Sprjjzena 20 000 21prgz l 10 000 en worden dese ia oenige maanden in 7 klassen uttgoloot De Hoofdprys io da Ie klassd bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Se kl ot 55 000 M in de 3e tot 60 000 M io Ide 4e tot 66 000 M io de Be tot 70 000 tó in du 66 tot 76 000 M in da 7o tot 2 0 000 m met de premie van 800 000 M evunt tot 500 000 Mark Toor do eersto prgstrakking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts 8 50 een bstf origineel lot slechts 1 75 een kwart origineel lot alocbti I 90 Iedere deelnemer in de loterij ontT njtt ongevraagd onmiddeilyk na de plaats gehad hebbende trekktiig de oflicieete trekkingslyst Trekkiugsplan rooraien t q bet wapen van den 8Lant dia de prgi ran de loten en de vordeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzood ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzending van da prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder da strengste geheimhouding Iedere bt stoUing kan men eenvoudig per poatwiisul opgoren mM Men wende xich du met da aan1 vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogetijk ot uiterlijk tot 1 MET e k met vertrouwen tot JOSEPH HECKSCHEE Ikukisr on WisseUaatoor iu HAMBURG DuitBohtand Wal li s Wrts hLwxt leiu Jioht E Anfcer Pijg Expeller Vtt laaatMMiMMaHiteveadiiitoiea sggl AnliBf Paiii ExpeliBr lgg aasl Ba sisedl in ielu Imuftiiii MggAnker Paiii Expeiler P B M aaat Tt Mt il 1 25 ds laseli Taeskaata la 4a Maala Afetkilwi u hii r Ad Ikkiv A a te Ba lai4 u Te Gouda by A WOLFK Markt A 144b en DE LAAT on VAN SON apothek e Markt FEANSCHE STOOITVERVERU IN Chemische WasscherIJ H OPPEKHEIMEtt 10 Kruiskade Uotterdam Oebrereteerd door Z M da Eoniftg der Belgen Boofddep TOor GOUDA de Beer A VAN OS Az Spwialiteit Toor het stoomen on Terren tui Ut Heereii en Dameigarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomen ran plaebemantels veeren bont ens Oordynen tafelkleeden eni worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en rolgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken Qn de prgcen 25 gedaald Te itoomen goederen als nieuw afleverbaar JA 8 dagen te verven goederen in eene week Uen biede bet geluk de liand 500 000 Maik als hoofdprijs in bot gelukkigst geval biedt de nieuwste g oote tioldv r oting dit door il Hooga Eogeering van Hamburg goedgekeurd on gewaarborgd is Da voonlueligo inricliting van het uicuwu plan bestaat daarin dtit in deu lotip van sWcbu weinige maanden m 7 verlotirgju van 113 000 loten 67 700 prijeen bedragende 11 348 79 5 Mark 8 prijzen a M 20000 j 21 prijzen a M lOOOO 56 pryzea a M 5000 i 106 prijzen a M 3000 281 prijzen ÜM 2000 812 prijzen a M 1000 1415 prijzen a M 400 39756 prijzen a M 155 15290 pryzenaMSOO 200 150 134 100 98 69 42 20 ter volledige beslissing zullen komen daarondT j zijn kapitale prijzen vau eventueel 500 000 JHlirk bij uitoemendhüid echter iWgs uM 300 000 rij8 a M 200 000 Iprys a M 100 000 prijzen a M 75 000 i prijs aM 70 000 Iprys M 85 000 1 prijs aM 60 000 1 prijs aM 66 000 3 prijzen a M 50 000I prijs M 40 000 Dö priJBirrakkingon zyo volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aiinstannile eerste pnjstrekking dezer itroote dour don iStaat gewaarborgde Geldverluting kost geheel orig lot slechts M 6 oï f 3 50 1 half 3 1 75 V kwart P i P tegL U inzonding van hut bedrag lu bankpnpier of per postwissel Alle commissies worden onmiddullijk mot do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ous do met bet wupen van don Staat voorziene Origiueele Loten zelf in handen Bg iedere bestelling wordt het vereisohtis officioelo plan waaruit de verdoeUr g der prijzen op lie Yorschillonde klussen als ook do betreffende inlügguldüü te vernemen ia gratis bijgovopgd en zoriden wij aan onzo BeiïunBtigers onaangevraagd na elke trekking de oSicieele lijsten Da uitbolaling dor pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezonding of ook naar verkiezing der Bölungliobbenden in alle grootere plaatsen van Nederland boworkstelhgd worden Ons debiet is steeds do r het geluk bfguiistigil en onder vele andere aaiiiienlijkü prijzen hebben wij mefrin vlen volgens officieelo bewijzen de eerste lloofdtreffurs verkregen en on e liogiinsUgers zelf uiibotiiald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hot ia te voorzien dat bij deze op den bochtsten grondslag gevostigda ondeniPming van alle kanlcn op eene iwr werkzame deelneming bopauld kan worden gerekend en verzoeke derhalve OIR allo commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in tik geval voor den 30 Al KlL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Goldwisielaars in HAMUUKG P Süiei inede danken wij voor het veriiouwen ons tot hiertoe geschonken en dniir wij bij bet begin der uienwo verloting ter doeincminif invileerjii ïullen wij ook voor hei vorvolj bemoeid zijn door een stipte en reeele btdiu ning de tevredenliuid van on e geëerde Begunsligera te vinvi rven Dames Attentie l ki U t te OQschadelrkste m f makkelykste postsmlddel voor Heerea en vooraldames en Kindersctioenwerk is de Appretuur van C M MUUer C Berlin Beuth Str 14 Men lette goed iJlI op naam en fabrieksmerk Vsrlryghasr by Hewiti Wlnkellera In ehoanwirk lalantirlw iiryMBH int BBnanaNOopot by W Sardsnsnn Arnlisn HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËIVBIËK nit de Kloosterbrouwerij DE SCHAAPSKOOI c Ttlburg door ouderacheideue geneesheeren aanbevolen als verttterkend en geMontl wordt per fast en gebotteld geleverd door 6r J Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 EeDJg fiX voor Gouda en Omstreken StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na Toorschrift vui den kon Universiteils FroE Oehm Ho ad Dr Harieu Bonn hebbea sedert 50 Jaren ab Tarzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademings orgmen nilsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lacht is t bgzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 25 cent Mom verkrijgbaar Allerwege bekroond met Kere Diploma a Gouden en ZiWercD Medailles beoeTeua Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic EiposilioD Chicago 1893 i het Wcrclécroemd Druiveii liiirsl lloiiii Ëxlract MELIANTHE iriT D8 Machinate Fabriek DE HONIGBLOEM VAH II van Schaik Co gevestigd te h Qravenhage Geen middel ia ot kan worden aitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONITEHHOEPKLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMID DJ LIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadoiyk na het gebruik der MBLIANTHK doet zich de weldadige invloed gelden üet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyu de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden gesteld De MELlAiNTHE ia verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaauwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenkage Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boakoop B V WIJK Oudewater Visitekaarten ONDEmOÜWEmTEN Rouwkaarten met bijpasisende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkerij van A BRINKMAN ZN Abouneert V op het S KATHOLIEKE TlJIVi HSMAGAZIJi onder Kedactie der beste KaihLetterk nodigen Maanileiyka verschijnen 48 pag trroot formaat over 2 kolommen jjracbtige lectuur als Roniana Xovellen lliHtorlsche Verhalen Poëzie Allerlei BaadtteUf Loffogrief liehus en Mf voor den zeer lagen pr s van fi5 CENT per 8 maanden franco per poai 80 cent ïoedkoopslti iiiaaudschrirt van Nederland F STOK VIS WATERREUS UiTGiviB VBosoa Hauilcleiiieric GU die Uoest ffebniikt uit de BUkhe Trommtli 14 N KATER en Co Gedeponeerd QBONIUQMlf Elk stukje heeft de Torm vao een aittende Kat Verkrügbaar in nette Blikken Trofflmel e 25 C bjj onze bekende Vetkoopers tO A POIKE OUDE GENE7EB Merkt NIQHTCAP Terkrijgbau bij M PEETERS Ji N Jü AU bewijs v a echtheid ie cachet ea kurk iteedi root1 ieo Tu den oaam der nms P HOPPB m SCHIEDAMMER BINNENLAND 1 GOUDA 10 April 1895 Het il morgen 25 jaar geleden dat de ziak I TftD den heer D Samsom geopend werd I Wg wenscben den eigenaar geUk met dez faenglgke gebearteoit Door onvermbeiden ijve en kennis van het vak heeft i zjjn bande in manufaetaren en mode artikeloa gemaakt iot eena inrichting waarop onze stad trotach mag zgn De unk is door bet ganache knd I bekend en heeft baar klaoten heinde en ver tot in de Orereeesche bezittingen De goede imaak die ia allei heerscbt wat uit zyn ateliers komt en de aoliede behandeliof welke men daar gewoon is hebben vanzelf bygedragen tot bet aacces waarop de heer Sarasom beden met foldoening mag terugzien Geopend op de Botermarkt in bet buit waar thans de firma Gailleron en Yenema ia gevestigd werd ee ige jareii de zaak vorplaatat in het sierlyke eu weliogerichte geboaw aan de Markt Onze dames kennen den weg daarheen en zullen sekeri trouw blyven aan de firma waar sg zoo goed bediend worden en zoo voorkomend an dfgplyk wordeq behandeld Tat van ondericheidiagen op tentooaakellingen vielen dtin heer Samaom ten deel zgne Baak behoort onder de beate van dien aard in ons tand Moge het den eigenaar gegeven zgii DOg jttrea ago zttak ïn bloei te xien toenemen Met dezen wenich Btemmen zekur ook de vele vrienden itt die de heer S zich io de afgeloopeu kwarteeuw gemaakt heeft Maandag ia te Amsterdam in den onderdom van raim 74 jaruu overleden de beer J N Scheltema voormalig predikant bg deReiioaatrantsche gemeente alhier De heer Scbeltema was indertgd niet alleen geacht als predikant maar ook als burger Allee wnt het openbare leven kon bevordereo trok hem aan oorat heeft bij zich verdieoatelgk gemaakt door de eerste baad te leggen aan de ordening vati bet atedeltjk archief Daaraan had hy dan ook zgoe benoeming tot archivaris te danken Zooals bekend ia werd door ham en Dr Tebbeahoffde bekende gooden beker die thans op t moaeuro bera Rt up de zolders van het stadhuis onder oude papieren gevonden Hg stelde veel belang in alles wat d Goodschö historie betrof o a was aan zgn initiatief de viering van het 600 jarig bestuan van db stad Gouda eu de stichting van bet monument Houtman te danken De laatste jarens levens bracht hg in welverdiende rust door tlH lLLEl OI De tweede rouw j Uur M DmiKh I Wraak konden wy utet nemen wB korden alleen bevrediging viudeu ia don stoute eed dien wg swo reD in alkandera hsnd Ën gibouden hebben wij hem ook teker omdat wij niet iki de verzoeking kwamen Ease f Maar bg mjj bekt de rerzo ker aangeklopt Nur den uiterlijken voi m ben ik overwoDoeq maar nsar den geest ben k nog dezelfde geloof mg Bese 1 Wie miJD erloofde ia Een héron Tiefort uit Corlswatd een man dien ik weiuigeWen voor aigne vsrlonug leerde kennen Wie minde ooit en niet bij den eeriien blik Aeb spreek dte woorden niet oi j Tboreae Ocze verbiatenia i een beklonken laak oen nieuw zonderling soort vsD betrekkings eogagftmant Je weel die besta mevrouw Buicbeweyh gaat naar Xjothsringea ik noest sens betrtklting hebbin Baron Tiefort gaat op reis Hjj is weduwDasr een beaoheraialing van m De mevrouw dio bon boogaokat Zgo kisiae aevenjarige Arngard hseft eene moeder nooüig die kloekmoedig en trouw den slecttten iarloed onaohadelgk maakt dien hare grootffoeder op haar uitoefent Mevnrnw Kuachewey beeft mg warm bij hem aaobevoleo WU je EJJa aaoioek booren Mg overviel mg 4a BB aa tso levendig gesprak ow s n voorga Door de arrondisflementa rechtbank te Kot I terdam warden gisteren de volgende vonnissen gewezen I P S 23 jaar achipper K S 20 Jaar va I reosgezel beiden te Oouderak enJ T 20jaar 1 stoker te Moordrecht wegens miahandeliog van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening I zijner functie de Ie tot 3 weken de 2e en 3e tot 7 dagen gevangenisstraf ieder I F H 41 jaar sjouwer alhier wegens ver 1 wouding van J Braakman met een mes to I zes weken gevangenisstraf 1 J van der H 32 jaar koopman te Lopil wegena eenvoudige beleediging tot f 8 boetu auba 4 dagen hechtenis P V Pzn 19 jaar arbeider te Capelle a d IJsel wegeus miabandelingder rgksveldwachters W van Loon D t d Bosch en H Mulder tot 5 dagen gevangenisstraf In de eerste plaats stond terecht G G IG jaar zonder beroep te Rotterdam Hem wordt i ten laaie gelegd in Febrnari jl te Kraliogen of eldera in Nederland een bedrag van f 6 50 toebeboorende aan M H dienstbode van dr Winkler Prins aldaar w dat hem door eene andere dienstbode van gemelden beer was ter I hand gesteld om aan sgoe moeder te overhanI digen wederrechtelgk zich te hebben toegeI eigend Bekl bekent dien dag door zgoe I moeder ta zgn uitgezonden om ten huize vau I dr Winkler Prins de wasch te gaan halen I Door een der dienstboden werd ham bet waschI loon hi ti 50 voor de dienstbode M H ter I hand gesteld om aan zgoe moeder at te dra I gen Beklasgde beeft dat geld echter verteerd I omdat hg zonder werk was Olgkens bet voorI gelezen procesverbaal maakt beklaagde zicli I herbaaldelgk schuldig aan diefstal van geld I ten nadeete agner moeder die hard moet werI ken om haar gezin te onderbonden I Het O M reqnireert eene ge vangen isatraf I van zes weken Aan den hoofd opzichter van fortification J M van de Wetering bggenaamd De Roog ti Delft is de gooden raeiaille met de daaraan verbonden gratificatie toegekend voor 3G jarigen trouwen militairen dieofl Ëan geval van pokken heeit zich te Enpellc a d IJsel voorgedaan in eeb werkmanageztii bg de IJselmondsche Laan bg een kind van 4 jaar Daar de Algemeene Eekeokamer van oordeel ie dat het vervoer van kleederen en andere voorwerpen tot persoonigk gebrnik medegenomen door de ambtenaren der directe be nomen reis Eijne be an t tolliu daarin em Maar eerst zijn portret Hg zal zeven en dertifi jaar om zfjn Hij ia een achoon man doch verouderd ió6t den tgd Niet bevredigde wansoben een gebrolcen carrière en een ongelukkig huwelgk hebban aan ign trekken eon gestrenge uitdrukking gebaren Z n teint is bleekbruia zijn haar begint reeds te grijzen De oogen ataan trouoh houding en atero sign gebiedend Stel hem je 5Ó voor an denk dan aan deu toustand na ons loTendig gesprek Mqn lieve mevrouw bladerde iatuaschen in een familien journaal yJuffrouw Zemplin begon hij weer met sgn heldere stem wilt u even met mij op bet balkon gaan Ik moet a een gewichtige levenavraag voorieggen U permitteert nietwaar mevrouwF Hg sprak zonder aandoening Nieawsgierig vroolijk zorgeloos volgde ik hem De zoo was oudergegaan het was koel moedwillig speelde de wind mat de lokken langs mijn voorhoofd Vol verwachting zag ik hem aan Wilt u niet even gaan zitten vroeg hg galant Daarvoor ia ket mij te winderig antwoordde ik vrijmoedig Ën waarlijk ik rilde Hg lachte zonderling en zag mij doordringend aan Ik voelde bet bloed naar da wangen atggao maar ik hield igu blik goed uit Hebt u moed vroeg hij uit de hoogte Wilt u dien op de proef atsllen heer baron P gaf tk hem koel terug eu mat hem vau het hoofd tot de voeten U ia atrgdlttslig zei hg met een treurig laobje dat voldoet mij Iets anders kont u ter wille van een goede taak ergerlgke dingen vau allerlei soort Tsrgeten F laatiogen invoerrechten en sccgnzen op hnn dienstreizen alleen Aka ten koste en ten laste van 1 het rgk kan worden gebracht wanneer goduI node de reis waarvoor gedeclareerd wordt 1 qacbtverbiyf is gehouden moeten worden is bepaald dat wanneer dienatbonoodigdhedeu en I voorwerpen tot persoonigk gebruik door ge qoeaide ambtenaren te zameu verpakt worden I iBedegeDOmeo en de vracht voor het vervoer I daarvan iu één som is betaald zoodat het onI Epogelgk is die som te apliiseo de gebeele vracht voor rekening van den ambtenaar moet bigven D 1 Voor de Amsterdamacbe rechtbank atondeti 1 gisteren drie straatroorers terecht die in den 1 nbcbt van 15 op 16 Januari in de Pglsteeg I I Mn zekeren Köuing badden aangegrepen en I I Inlagen en van zgn horloge mut kettiag en 1 I portemonnaie met geld hadden beroofd nadat y hem eorat hadden gedwongen in onder I I sebeidene tapperijen hun geUg te betalen Een 1 I der drie had bovendien getracht bg een goud 1 I amid een nikkelen horloge voo r een zilveren j I te verkoopen en bg die gelegenheid een kwartje I dat op de toonbank lag als het zgue beaohuuwd I Het O M eiachta tegea twee dezer beI klaagden recidiviateu eene gevangeniaatraf vau I I 4 jaar eu tegen den derde 2 jaar I Gisteren kwam bg de rechtbank te Amsterdam l 4ór de zaak van Gesina Keizer beter bekend I als het woodervrouwtje van de Bloemgracht I beschuldigd van het onbevoegd uitoefenen der I geneeskunde Zg had namelgk aan Th MagI land een zalf voorgeschreven waarin eene aanI xienlgke hoeveelheid lood voorkwam hRtgeeti I gevaar voor zgo leven heelt doen ontataan 1 Da rechtbank veroordeelde haar tot eene geldI boete van f 300 bg niet betaling te vervanI gen door 2 maanden hechtenis I De beklaagde verklaarde dat zg niet wist I waaruit de zalf bestond en dat deze haar geI regeld aavoodn laat door een onbekeude werd I gebracht Er kwamen een vgftal getnigon u I décbargec voor die verkUarden door de zatt I der juffrouw genezen te zgn Desniettemin I eischtte het O M dat het bof haar veroorI deelen zou tut eene gevangeniaatraf van 6 i maanden wegens het plegen van eene handeling waartee zg niet bevnrgd was De Katholieke Landdag welke den 15n April tweeden Paaaohda in De Harmonie te Sneek al gehouden worden zal gewgd worden aan de bespreking der volgende maatschappelgke vraagstukken Punt l Reorganisatie der R K kiesvereenigingen en an den Landdag Ia gespanaen verwaobting hing zgn ondorzoekend oog aan mijne lippen Ik kan het antwoordde ik flink sn fronste daarbij het voorhoofd U ia trotach zei bij betrokken zondt u de billijko aaosprakuu voor uw eigen persoon kunnen opofferen voor ea goede taak Bliksemanel vloog mij een gedaohta door het hoofd Spreek rond voor de vuist mgnheer 1 U is eeu nihilist sn u wilt mg ook aaowerreo 1 Hg scheen geheel van zgn stuk gebracht Welnu geef u geen moeite I Ik haat het nthillsue da ongezonde meagsel vau grootheid eo Isagheid Tuo kracht en machleloothoid van moed en lafharligheid Dat alles voerde ik hem heftig tegemoet Een heldere lach deed mg sobrikkeo Uit dien dichtgekaeper mond kwam dat geluid zou onverwaobt dat ik geheel bedremmeld wu Leest u nifaillslisobe romans P spotte hg Zoo ieta als b jv Km Horizont van Friedrioh Friedrich P Na Rese ik keb dat boek gelezen Kn bg wiu zoo kalm en bedaard dat ik mg vro setijk sofaaamde over mijne dwaasheid Maar den triomf gunde ik hem niet Mot de grootste kalmte antwoordde ik Den romaa keu ik miaaohien spookte er nog wat I van ia mijn hoofd toen ik u verdacht Vergeef mg dien miaplaatsteu ijver heer baron I Hy greep ongegeneerd mgne band gV is een koalelgk wezen juffrouw Strgdlnstig eerlgk getrouw aao uwe orertuigisg Inderdaad a i past BUI a Het ii noodiakelgk vereenigiagau tastichten werkzaam op aooiaal gebied b Hoe moeten dese vereenigingen wordengeQrganiaeerd Punt IK Woning van den werkman Pont m rToestand der weiion ap oadan van dagen ten plattelande Punt XV De katholieke pen Ëen twintigtal opgeschoten jongens kwamengisterennacht omatreekt 12 nor binnen bg entapper in de Haarlemmerstraat te Amsterdam waar door hen een karaf jenever enSfleiehjesbier werden ontvreemd Vandaar gingen tgnaar een tapper aan den Korten Bingel an namen daar een vaatje inhoodende 21 liters brandewgu nit de gelagkamer mede Eenagent van politie heeft ben achtervolgd doohzij wierpen de karaf op de Haarlem menluiategen de straat zoodat die brak terwgl tg hetvaatje brandewgn aan de P H Kade hebbennedergezet Het mocht den agent niet gelukken een dier jongens te vatten Het vaatje U aao den taper ter hand gesteld Qbl Qiktereu had te Zaodvoort het volgand ongeval plaats JfA djl laadplaats der Behelpen xonden eanige l pl lde wagens naar het station worden goreden Jongens die daarb aan hei spelen waren aprongan op den a tentan Wkgan om eens mee te rgden Toen de soelbeid van den trein echter al grooter werd sprongen ag er af dooh daarbg had een hunner het ongolak met een been in da Ifoppeling vanden aohtersten wagen te bigven hangen en achterover te vallen Met de beenen omhot en den rug op den grond werd de kleine over een afstand van ongeveer 500 M voortgeileard Drarlgk gewond werd hg door vier zgner makkers die den trein waren nageloopea naar de onderlgka woning gedragen Men meldt uit Bruinisae van 6 April Vrijdag is hier onder geleide van een officier en torpedisten de benoodigde hoeveelhaid dynamiet aangevoerd tot het laten springen van drie gezonken schepen op de reêde de Keetenc en de Grevelingeut tgdena de stormen van December en Januari jl Indien het stormachtige weder van Zaterdag dit niet belet I had zou toen reeds de eerste proef op het wrak io de Keeten genomen sgn Bg meer kalm en bestendig weder zal het vernieliugiwerk na deze week aanvangen en zoo moge tgk ten einde toe voortgezet worden Waartoe baruu vroeg ik zeer ernstig Ik trok onwillig mgne hand terug Zgn gezioht veranderde hjj tag er weemoedig uit Zijne donkere oogen verbren hun vasten blik De harde trekken verdwenen ait mjja gelaat ik tsg hem vrieodslgk aan Val mij uu niet iu de rede lei bjj haastig ik zal kort i n a nu vsrtelda bij sfjo toestaod sjjn verleden alles in korte afgebroken zioDaa Woadsrlgk bet maakte mg boos eo bet beroerde m ju hart tegeljjksrtgd Ën toen na een poo e gezwegen te hebben zei hg Ik verlang uiV jooge teven voor mfj al uwe geest kracbt voor mijn kind waarvan het besit u in het beste geval eeu kwestieus moedergeluk aal v baffeu en ik vraag de opoSeriog van uw meis jesvrijheid ik heb geen hart meer voor de liefde t I alloen vriendiohap en trouw kan ik u aanbieden Daarentegen verlang ik ook uwe liefde niet alleen uwe trouw dat ge mgn naam rein en oogesohonden houdt Slaat ge toe H hield mij zijne band toe alcof hst den koop van eeo paard gold Terwgl bij tgne voorwaarden stelde waren zijoe trekken weer hard geworden thi stiet mg tegen de borat Alle taohthaid aobudde ik af en aprak gestreng U speelt met ket beitigata heer baron I Ik heb te booge gedachte van het huwelijk om uw aanzoek sau te uemeo 1 Dat kon ik wel denkeo barstte hg na loa Ren Duitscb meisje is te ssntimenteel en te belast op lUfdesgeluk I Dat ergerde miJ Ga naar bet buitenland haar I baron 1 zoek n daar i I vrouw 1 aatwoordde ik geraakt