Goudsche Courant, donderdag 11 april 1895

J a S3 S l JK 3a iï Mrt lï 10 88 18 08 18 18 18 81 1 84 8 S8 4 80 6 84 6 68 7 10 8 3 f 8 43 8 40 11 08 f f 18 88 4 87 ff 8 08 ff ff 8 47 11 08 f ff 1 06 5 04 ff 8 10 ff V 64 11 18 ff ff 1 18 ff 5 11 ff 8 17 ff ff ff 10 01 11 88 18 88 18 88 1 8 1 44 4 10 6 80 6 48 8 88 7 80 8 58 8 08 10 10 KOTTIRDiL U 6 0 D D A 88 8 48 8 81 10 17 U iO 18 80 1 46 8 80 8 60 8 48 4 80 4 46 6 81 7 07 10 87 1 65 ff 4 86 ff 7 17 ff 10 84 ff ff 8 08 ff ff ff ff 6 08 ff 7 84 ff ff ff 10 41 ff ff 8 08 ff ff ff 6 08 ff 7 81 IVM lO U 10 47 18 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 51 7 87 DEN Hi4e 00 U UA Ulreete 8iNMrwegverblDdlog fflet GOUÜA WlDlerdleost 1894 95 AaoKevaogeo 1 October lyd van üreeowlcli eoDDi IOTTEIDlU U OJ 11 10 8 00 8 40 10 48 8 81 10 8 80 10 04 iHige t 48 7 807 48 8 30 8 88 8 4810 1811 88 18 1 1 88 8 15 8 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7l 8 06 8 88 Voorb 6 54 ff ff ff ff 10 18 1 44 ff ff 4 48 7 06 ff N dL d e ff ff ff ff ff ff ff ff 1 49 ff ff ff I 7 U ff Z Z w 08 ff ff ff ff 10 80 ff ff 1 68 ff ff ff ff 5 ff 7 80 8 1 Bl Kr 6 14 ff ff ff 10 88 8 04 7 86 Z ff H 8 18 ff ff ff 10 41 ff ff I Oa ff ff 5 08 7 81 10 enod 6 807 508 18 8 88 10 1810 68 18 0818 468 80 i 46 3 16 4 134 43 6 80 5 47 7 48 8 36 10 10V T1 1 C H T G O D D 1 Vtnokl 8 38 7 0 8 6811 34 18 08 18 60 3 10 3 80 3 68 4 48 6 80 6 3 6 08 8 60 8 60 10 84 Wouden 58 8 11 10 1 11 50 18 86 8 48 4 16 47 8 118 8410 1 ülid w Ur 7 07 8 1 ff 10 84 4 84 ff 8 18 i Goud 7 80 88 8 34 10 87 18 08 1 88 8 0 4 371 80 7 08 8 418 88 ll OT AMSTIEDAMOOVDA AntuduWp 8 0 1 ll 11 80 8 4 8 4 86 7 80 10 00 ewdl 7J0 8 04 10 44 18 18 18 48 8 0 1 0 6 8 8 88 11 7 48 8 07 8 18 soddI DIM Biia finti 7 88 8 818 08 8 8710 48 18 1118 811 1 87 8 88 4 48 t 87 Hun 8 18 8 18 8 88 10 07 11 87 18 41 18 81 1 86 1 57 4 86 6 86 8 6 OOl SlDTlIOHT 10 08 10 18 10 65 18 48 8 88 8 81 8 ff ff 11 08 ff 8 87 ff 10 80 ff 11 17 ff 8 45 8 07 ff 10 61 11 45 1 80 8 08 8 88 8 O U U k k HST H 10 08 18 6 18 8 1 1 8 UJB 1 40 niM 8 86 8 48 7 65 8 08 8 81 0 4 v 8 8 8 4 ff ff ff WmHm 8 7 08 8 18 ff ff VIntU X 1 88 8 88 8 41 8 De reohtbaok te Uiddelborg heeft nur de opeobare terechtzitting rerwezen rskeren K Tncbtrgder tsq Kloetioge op Qoei die rerdacbt wordt sioh rertcbillende voor andere pertonea bestemde gelden ie hebben to eeigend De Ha facbe correfpoodent der Zutph Ct c brangt ia bartelgke bewoordingen zyoe hulde aan hei Kamerlid Hariogh roor de wgze waarop deze sgn talent en zyn tgd dienstbaar maakt aan s lauds belang Was de heer Hariogb zoo heeft men geaegd niet zoo krachtig door de Commissie ran Voorbereidiog en vooral door den president der oommiasie den heer Pjjnappel gestennd dan Koa hg hel niet zoo ver gebracht hebben Dien indrnk heb ik zegt de correspoodeot niet gekregen Mr Hartogh is een gned spreker maar geen schitterend redenaar door zgn beacbeiden optreden zonder rertoon mnar ahgd bewgs lererende dat hg Tolkomen op de hoogte is Tan elk onderwerp dat hg Terdedigt beeft hg echter in hooge mate het vertronwen der Kamer weten te winoeu Zelfs als hg tegenorer de commissie stond wat troawens niet dibwgls bet geval was bad hg bgna altgd de meerderheid aan zgne igde Toen dan ook ten slotte bet wetsontwerp bg acclamatie was aangenomen wat met een zoo uitvoerig voorstel nog nooit vroeger was gebeurd viel den Toorsteller eo warme ovatie ten deel De Kamerledeu van verschillende richting verdrongen zich letterlgk om ham geluk te wensoben met zgo triamf Dat bet ontwerp ook in de Eerste Kamer tal worden aangenomen mag wel als zeker worden aangemerkt Toch beweert men dat daar meer oppositie is te wachten Uit de strafgevangenis te Groningen wordt 6n $ mund ontslagen de 55 jarige J v S uit Amsterdam Behalve voor verscliillende diefstallen werd hg ook veroordeeld tot de straffe des doods w ens moord welke straf veranderd werd in 26 jaar en 8 maanden gevfingenisstraf Hg heeft in t geheel bgn 40 jaren in varaobiUende gevangenissen doorgebracht Men schrgft uit Utrecht dd 8 dezor De palmpaardenmarkt was hier heden niet zoo druk als andere jaren wel eens het geval is geweest Ër waren nog geen dertien honderd paarden aan de lijn en ofschoon er niet weinig bniienlandsche handelaars waren was de handel DÏst zeer geanimeerd Als van onds ecbter was Utrecht op dezen dag weer het vereenigiogspunt van tallooze vrienden en bekenden oit alle oorden des lands en ofschoon velen de stad op dezen dag in ergelgking met vroegere jaren wel veel veranderd znlten vinden de palmpaardenmarkt is en blgft toch altgd de dag waarop veleü die elkander anders in het geheele jaar niet zien nog eens weer ontmoeten en de hand dra k ken Men aiet dan ook telken jare en zoo ook heden weder de gezichten van vroeger weer terng en in de koffiehuizen op bet Vredenburg is dit nog hetselfde geraas van voorheen De stegen die op het plein uitkomen zgn nog altgd voor voetgangers ootoegaukelgk wegens bet afdraveac dat er den gebeelen dag in gedaan wordt eo de politie beeft nog stefd handen vol werk om mnnscheo die te veel aan de vergunning geofferd nebben voor hunne eigen veiligheid op te bergen Jacob Hollander de pedicure prees zyne likdooruzalf aan de paardenkoopers aan ala een uitstekend middel tegen en trap an een paard en hg tartte professoren studenten den rector van de Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus ja desnoods dien van den Sjarigen uit om hem te bewgzeu dat zgoe bnlsum niet overtrefEelgk wss 8 40 8 47 8 14 Snfa N MntinAt a r u lolLnUa 7 7 8t 7 88 7 88 7 48 8 01 7 1 8 10 t 8i 8 08 8 18 8 81 8 88 8 88 8 8 10 8 18 8 88 1 88 kp Uf inwnknk ÜMidneU 1 08 1 11 1 17 1 86 1 88 ItT H 7 48 8 47 IL Kt 7 47 ff ll d t d 8 08 ff THtk 8 07 8 08 11 01 ff 11 10 ff ff ff ff 11 88 Zelfs de gewezen vliegende roanc uit het panrdeospel die door den val van zgne trapeze tliHDS zgD n iHTonnweg op krukken uÜegt eu voor eiken pas een balven cirkel met zgn libhaam moet beScbrgran bad zgn last om de paardenmarkt nog eeoa te zien niet kunnen bedwingen eu waagdi ztjn misvormd lichaam nog tosschen de paarden Tot dosver is alles zonder ongelukken afgeloopen N R Ct De roovers in Servië leven er lustig op los en laten zich niet afchrikkeo D chajdoek bekleedt een voorname plaats lo de ServiAche volksliederen zgn heldendaden worden er in klenren en georea beschreven en de regeeriog is er DOg niet in geslaagd aan zgn roovergen die zoo geheel bebooren iu het kader van de Servische zeden een eind te maken Een voorbeeld van de onbeschaamdheid van de chajdoekeo £ en rgke koopman was op het punt met zgn moeder onder gewapend geleide ran tien boeren van Vsljevo naar Berkevats te rertrekken Plobselmg viel een rooverbende de karavaan aan De koopman werd in zgo eigen kelder geworpen eu alle liuisgenooteo geboeid en omgebracht Met twintigduizend dioan = frank verdwenen de roovers in hel gebergte Oe gemeeutearchitect van Ngmegen hpeft aaa den Raad npport ingediend over de onderzoekingen in de Knroliogiscbe kapel op het Valkhof Daaroit blgkt dat in de kapel aal opgegraven worden belgeen nog aanwezig h boren het niveau van e diepstgelegene der blootgelegde bevloeriDgeo Daar beueden is nooit etioe bevloering geweest terwgl hooger gelegen vloeren blgkbaar van betrekketgk jongen datum zgu ïs bet waarscbgumk dat de diepst liggeode vloer Ceveua bet niveau aangeeft van de bevloeriug nit bet stichtiogatgdperk zeker was die vloer aanwezig in den laatGothischen tgd hiervoor getuigpn de af Bcbuiniugen der pglerkauten wfike tot dien vloer doorloopeu eu eerst iu dien tgd hg een gedeelte pglers werden aangebracht Afgraving tot bet aangeduide niveau herstelt de inwendige verhoudingen van het monument waardoor dit een rgziger en waardiger voorkomen zal verkrggen Het verschil in hoogU tuBscben den diejiatliggsadeo eo den joDgsten vloer en bggevolg de diepte der voorgenomen ontgraviog bedraagt ongeveer 60 centimeter Het behoud van eenige gedeelten dnr joogere vloeren heeft geen waarde daar die vloeren met de bouwgeschiedenis van bet monament in geen betrekkiog staan Wat de ontgraving buiten de kapel aangaat wordt in bet rapport o m gelezen In den loop der tgden eu vermoedelgk voor het grootste dsel tgdsns de slooping van den Burcht ia het terrein rondom de kapel aanzienlgk opgehoogd Dien tengevolge beeft bet gebouw ook in zgne uitwendibe verhoudingen schade geleden en is bet geraden door ontgraving ook dit uitwendige beter te doen vooi komen Daarbg zal het noodig zgu het omliggende terrein geleidelgk af te graven nagenoeg even diep als in het geboaw Da beer Weve eindigt met de mededeeling dat omtrent de wgzigingen die overigens nog aan de kapel kuunen worden aaogebracbt ten einde met eerbiediging vao alle bistorischo gedeelten het voorkomen meer in ovoreeoatrmming te brengen met hare waardigheid door hem een uader achriftelgk rapport zal worden ingediend Het hof van cassatie te Brussel beeft hetdoodvonnis bevestigd dat door den Antwerpsrben rechter over mevr Joniauz is uitgesproken I 11 08 7 47 8 7 18 t 88 8 87 11 0611 1 8 11 ff ff 8 48 ff ff 6 16 ff ff ff ff ff 8 88 ff ff 8 58 ff ff 6 81 ff ff ff ff ff 0 88 ff ff 10 10 ff 417 48 8 10 1611 8811 48 18 4 47 8 83 67 7 45 8 88 10 14 ff ff 8 87 ff 7 68 ff 10 87 ff 8 08 6 46 17 8 07 8 6 10 S O 88 0 81 S 88 8 11 10 8 4 67 6 08 6 80 7 4 8 48 10 14 ll Ii 8 88 8 4 4T Advocaat Oraux betot de dat het vonuis der jury onwettig was op grond dat een der juryleden geen Belg maar Nederlander is ign grootvader was nl in 1766 te Amsterdam geboren en hg zelf woont te Roosteren op Nederlandsch grondgebied Het O M bestreed deze bewering erhtar en betoogde dat bedoeld jarjiid wel degelgk Belg is ondanks zgne Nederlandsche afkomst en het hof deze zieoswijze deelende verwierp bet beroep in cassatie Het doodrounis ui echter naar men weet niet wordi ii voltrokken daar de doodstraf io België wel volgtïos de wet nog bestaat maar koniug Ltopold gi woon is haar iu levenslange gevangenisstraf te veranderen The Times verneemt uil Kaa ntad dat de Trausvaaliche eo Vrgstaatsche politie buiszoekiog deden in eene VrgataabscfaeboereDwooiDg welke dp schuilptaata eeuer Jobanoesbargscbi baodieteubende bleek te zgu De politie legde beslag op eene groote waarde o a voor bgna 2 ton aan goud en delgei teenten Voorts wordt uit Jobaootisburg gemeld dat aldaar in den laatnten tijd een aantal moorden zgn gepleegd die in alle opzichten aan Jack the Ripper herinneren Vier neg rinuen en twee blanke vrouwen zgn reeds de slachtoffers van het ouster geworden de Igkeo waren toen men e vond op afscbuweiyke wgze verminkt Dezer dagen werd verbaald hoe een in de straten van Weonen gevonden dronken man een vrouw bleek te zgn die dertig jaar in manneU kleeding bad roodgeloopeu Natoorlgk is die jufier tbans door een krauteaman geïnterviewd die bet volgende omtrenthaar vertelt De vrouw is te Weenen geboren sn tbana 53 jaar oud Paula Ëlsner das beet ze bad toen ze nog een heel klein kiod was het ongeluk een val te doen en werd daardoor gebocbeld Haar manier vuu loopeo en zicb bewegen doet geen oogenblik aan een vrouw denken maar vorm en uitdrukking van het gelaat hebben daarentegen nietn manoelgks Tot mgn drie en twintigste jaar c dos vtirtelde juffrouw Eisner bleef ik meisje Het ging mg beel treurig Vroeg werd ik wees eu ik moest tOHo ik haast oog eeu kind wsa zelf den ko t vardieuen Dat ging uioeilgk genoeg eu ik leed vaak hooger Hootdzakelgk kwam ik aan bet dagelgkacb brood door buodfcbaiipen te doen voor meoschen die wat naar bet pandjeshnia baddea te brengen Voor dienstbode was ik te zwak en mgn armen waren niet gescbikt voor waaaschen en boenen Al tobbende eo zwoegende bereikte ik mgn drieeU twiutigBte leveni j3ftr en toen werd ik man Van dat tydstip af ging het mij veel beter Ik kwam op het denkbeeld van die verkleeding in de eerste plaats duor het gebrek dat ik leed en verder omdat ik begreep dut ik die goed da gitaar bespeelde in maonenkleeding beter den kost zou kunnen opdiepen Ik werd niet bedrogen in mgn verwachting en kou mg weldra beel goed iu miju lot schikken De pauta on zat mg even gemakkelgk a o onder en buven iok Er kwam ecbter iets waaraan ik nog moent wennen eu wel aan r oken drinken eo eenige andere eigeoaardigdea maar ook dit ging weidra uitmuntend eu ik rook tegenwoordig met pleizier mgn pÜp Heeft u nooit eens aan trouwen gedacht vroeg de reporter Nooit gaf de juffer teu antwoord geea baar op mi u hoofd heeft er ooit aan gedacht Tuch waren de vrouweu tug zeer wel gezind eu ik heb zalfs een paar veroveriagen gemaakt De gouden ring dien ik aan mijn vioger droeg is eeu cadeau van esn kelluerio Dea nachts maakte ik muziek en ik verdiende dan zooveel aU ik noodig had Eeu toeval bracht mgn geheim aan bet licht Ik word dronken up de straat liggendd gevonden die geschiedenis it volstrekt niet io don haak Ik weet zeker dut ik in den nacht vau Zaterdag op Zondag maar twee kruiken bieren vier pinten wgn heb opgedronken daartan wordt ik volstrekt nit t dronken en ik kan desnoods best bet dubbele op Iemand moet tan bedwelmend middel in deu wgn hebben gedaan en daardoor werd ik beschonken Het ia een ramp riep juffrouw Eisner uit de zaak is uitgekomeu eo men weet dat ik een vronw ben Maar ik doe wat ook gebenre geen afstand van de mannen kleedtng Dertig jaar heb ik ala maa op eerlgke en fataoeolgke manier mgn kost verdiend eo ik bigf er hg c Juffroow Ëlsoer beeft vast besloten om zich aan de muziek te bigven wgden maar ze wil r niet vao hooren om lid te worden van ean dameskapel Desnoods wil ze w l io een onder gescbikte betrekking gaan maar dan moet bet ook een mannelgke betrekking zgn Io zake bet door de N R Ct c gepobliceaide tchema van de voorgenomen wüzigiiur van bet Personeel meldt de Middelb Ct Ëen iugewgde beweert zelfs uit den mond van den Minister van Finanriêu te hebben opgfvangen deze woorden tSchgot wel dat een schoonmaakster aan het souffelen is geweest in mgn prnliemaud eo eenige stukjes papier die zy er in vond met haar schoonmaaksters verstand heeit aau elkaar geplakt zonder zich te bekreunen om den samenhang Er wordt soms heel wat beweerd óok door iugewgden eo vau hooren zeggen komt veel onwaarheid Maar deze bewering heeft toeh eentgen schga voor zicb voor wie ouzen Minister van Financiën kent Zoo n snaakache qualificatie paai heel goed in zgn trant Men hoort het hem zeggen Ter tegemoetkoming aan gegrond bevonden klachten beeft de maatsehappg voor taataspoorwegfin voor den locaaldiensl tusschen Den Haag eo Voorburg nieuwe tweede eu derde kliwae rytiiigeh io gebruik gesteld Deze waggons vpracbillen iu inrichting en geriefelykbeid aaumerkelgk van de vorige en zijn vervaardigd naar het Amerikaansch systeem met corridor tosschen de zitbanken en batcooa aan beide uitninden De rgtuigen van de 3e kl zgn iuwendig van Amerik greneubout en bevatten afzonderlijke compartimenten voor vrouwelijke passagiers rookers en uiet rookers De uatuurkuudige faculteit vau de boogeschool te Tubingen hepft Bismarck tot doctor bouoria cousa benoemd Het Binnenlandsch congres voor geneeikonde te München gehouden heeft prina dr Ludwig van Beieren tot eerelid benoemd Bismarck kreeg van 31 Maart tot 2 April 8390 telegrammen mst 277 697 woorden Ouder de brieven die Bismarck op 1 April ontving wos er éen gfai1 esaeerd aan Hem Fried richsrnhe De post waagde t er op den jubilari voor Hem te houden en de inhoad toonde aau dat t v rn oeden juitit was Een drietal werklieden zond een felicitatie tegeu remboois van I Mark 50 Ff om op den Vorst tf drinken Het bedrag werd hen toegezonden Het Journal Officiële van de Turksche stad Brousse vertelt het volgende Do reinigers die zich Dinsdag II per spoor van Mondania naar Brousse begaven merkten dat de trein atilbield in het open veld tusschen tnee stations Dat vonden ze niet pleizierig omdat bet oponthoud gaf Eu ze wachtten wachtten ecuigazins ongeduldig en dit ongeduld werd tot onrust tot pgnlgke bezorgdheid eiüdelijk tot angst want do trein giog maar met voort Wss er een ougeluk op banden V Wut beteekende dit gerekte oponthoud Wos de weg vernield een brug ingeatord Alle hooiden zgn nit de raampjes maar nieniaud ziet iets een meneer die aan komt wandelde met zgn hoed io de band De meneer stapt iu en de trein gaat weer voort Het was heel dnldelgk de directeur der maalachappü dat was die meneer had zgn hoed uit het raam Uteu vallen waarop de trein onu iddelIgk gestopt bad Maar de hoed was niet zoo gemakkellgk te viuden geweest en daarom had bet wat lang geduurd lUO 11 10 8 10 8 41 8J0 8 8 Wie van den kant der Krimpenervvaard Gonda willen binnenkomen te voet per rgwiel of per rgtnig moeten allen de z g Haaatrechscbe brag paaaeeren Niemand wordt evenwel doorgelaten betzg voetganger rywieler of voerman tenzg men eerst het tol of passagegeld heeft betaald Betrof deze extra beUling het onderboad van de brug en daarbg behoorenda werken niemand zon er beswaar tegen hebben Doch dat passagegeld if een melkgevende koe voor de stad Gouda Van meer dan aene vgde wordt thans daarom beproefd dat brogof tolgeld als bron van inkomsten als een antiek privilege te doen verdwgoen Hot stelt het particulier belang boven dat van het publiek de onbillgkheid van deaa gedwongen fraaiigheid springt nog meer in t oog ala men uagaat dat de boiUnbevolking die over die brug Gooda bezoekt grootondeels lo de stad hare bestellingen doet De wiokelsUnd proateerd dao ook zeer van het platteland Als Gouda den omzet van den gewonen wekehjksobe marktdag Donderdag moest miasen zou het werkelgk tot eene doode sUd vervallen En nu io plaats van alle mogelgke faciliteiten te verleenen haalt men nog van aelfs voetgangers wat er te halen valt Wg twgfelen dan ook niet of Gouda zal er spoedig het verkeerde van inzien Ned In de Paaschweek zullen te Utrecht tweebelangrgke vergaderingen gebonden worden Op Dinsdag 16 April e k hoeft de iaarvergaderiag van de Unie Ëen school met den 6gbeU plaats waarop o a het rapport der Uniecommissie voor school wets wgziging ter sprakekomt terwgl den 17 April de vijfde algemeenevergadering van den schoolraad voor de scholenmet den bgbel gehouden wordt Behalve degewone jaarverslagen zal io deze vergaderingaan de orde worden gesteld de behaadelingvan bet gewgzigd rapport in zake de regelingder salarissen voor de ooderwgzers aau descholen met den bgbel en het daarop ontvangen advies van de Vereeoigiog voor Christ Nat Scbooloiidorwgs alsmede een conceptrapport van do Vereeuigiog voor Ger Schoolonderwgs en van de Vereeniging van CbriateIgke onderwgzers en onderwijzeressen inNederland De borgameester der gemeente Gent Ge d heeft na een onderhoud mat den landraad te Kleef voorloopig van daar een bedrag van lOÜ mark ontvangen voor de nagelaten betrekkingen Tan den bg de d namiet ontploffing nabg Lobith omgekomen schipper J van Meekaren eo vrouw n F Prugu eo H Breaaer die verwond zgn Daarbg was de mededeeling gevoegd dat nader de schade die de betrekkingen hebben geleden zal worden onderzocht Uit het onderzoek door tweü duikers ioge steld op de plaats waar het met dynamiet ge laden schip Eliaabeth in de lucht is gevlo gen ia gebleken dat zich geen kisten djnamiet op den bodem der rivier bevinden en dus al het dynamiet is ontploft In de bedding der rivier ia een gat geslagen van veracbeidene meters diepte Het dynamiet zal nu spoedig van ooze grenzen zgn verdwenen Voor f 300 per reis is nl aangenomen de springstof van Spyk weer naar de fabriek te Opladen terug te voeren Te Detroit in den Staat Michigan meldde zich laatst eeu man aan bg bet arrabestour die door het noodlot zwaar getroffen i aa Het was de 36 jarige machinist Leonbard Zeitrüger die ongeveer een jaar geleden met zgne vrouw an twee kinderen van Hessen Nassau naar Vancouver in Britsoh Columbia was getrokken alwaar hg eene goede betrekking als machinist vond Daar had hg eenigen tgd geleden het oogeink gehad met zgn arm tosschen fone machine te geraken waardoor hg zijne reebterhand verloor Terwijl bg iu het hospitaal lag stak een CbineeSf die naast zgne woning eene wasscherg had deze in brand tengevolgeVaarvan vrouw Zeitrager die met tw eelingen te bed 1 met deze en een tweejarig kind in de vlammen omkwam De ongelukkige Zeitrager kreeg gefuerlei schadevergoediog Na een tocht vol ramspoed en wederwaardigheden kwam de man met zgn eenig overgebleven kind te Detroit aan vanwaar hg door tosschenkonut van het armbestuur naar Cbic o vertrok om zgn zoon bg zgne schoonmoeder te brengen De arme man zal weder naar zijne geboorteatad Mainz terogkeeren Onze teelboeren klagen maar de zuivelboe nn niet minder en sg schgnen nog niet aan het onderste van bon onspoedsbeker toetez n Op de Engelscbe markt zag het er voor de Fhesche boter eo kaas reeds laoga donker uit £ r is al eenige jaren atean en been geklaagd dat de Londensche markt niet meer trekt Inderdaad nam dan ook de nitvoer naar Engeland met elk jaar af Denemarken was een concurrent waar men niet t n op kon en daar komt DU nog de veel reusachtiger concurrentie vmn Anstralië bg Uit Friesland wordt thans een cgfer staatje gepubliceerd van d n Auatralischen boteraani Toer te Londen en el over de maanden Jannaii en Februari in de jaren 90 tot en met 95 Zn het eerste jaar bedroeg over die twee totaal nit Aastralifi eu Nieuw Zee land nog steehU 708 705 K G miar in 95 reeds 6 214 681 K G Of die cgfers ook spreken En daa ii het bovendien aoo goed als aeker dat die Australische aanvoer iu da eerste jaren nog steeds zal toenemen Buiteslandscb Ov rztclit De volgende zitting van bet Hoogerfauis is bepaald op 22 April In het Engelscbe Lagerhuis werd het voorstel der regeuiug aangenomen om den aftradeuden president Peel dank te betuigen voor de diensten door hem den lande bewezen en tot de koningin het verzoek te richten om hem eene bgzondere onderscheiding te verleenen Deze motie krachtig ondersteund door den minister Harcourl alsmede door den heer Balfour den leider der conservatieven den heer Chamberlain den leider der rwlicaleu eu de leiders der beide lersche partgen Justin Macarthy en Jobu Kedmond werd met algemeene stemmen aangenomen De heer Harcoort deelde daarna mede dat bj den 2n Mei de begrooting voor 1896 zal indienen Het Lagerhnis nam vervolgens bet wetsontwerp aan waarby een krediet voor de uitbreiding der marine wordt aangevraagd De oplossing van de politieke moeilukheden iu Hongarge is uaar men weet uitgesteld tot na Pasohen Eerst dan zal de regeering de nog aanhangige kerkelijke welaootwerpen weer hg deKamer indienen Zoodra bet Huis van Afgevaardigden gelgk zeker ir deze wetsontwerpenheeft aangeuomeu zullen zg weer naar deMagnatenkamer worden gezonden Van debealissing welke de Eerste Kamer dan zatnemen zal b t afhangen boe de crisis zaleindigen De minister president baron Bauffy bevindt zich nog te yV eeuen De minister had daar eene audiëntie bg keize r Frans Jozef en deelde hem zgue meeniug oVer den toestand mede Wat tosseben den keizer uu baron Banffy is verbaudrild wordt nog niet geme d De correspondent vau de Timen te Woenen meent te weten diit baron Bioffy door den keizer geateund ded strijd ot en de cUricale meerderheid in da Magnii ten Kamer zal volhouden Naar zgne meaning znl het lot van bet kabinet niet afhangen van het besluit der Magnaten Ook al mochten de Magnaten weigeren de wetsontwerpen goed te keureu dan zal baron Banffy tóch aan het bewind bigven Het is mogelgk dat de tTimeaccorrespon deut gelgk heeft maar toch ia het zeker dat de verwerping der kerkelgke wetten de positie van het kabinet zeer moet vertwakken Baron Banffy heelt toen hg dn nalatenschap van den heer Weckerlé aanvaardde met te grooten uudruk verklaard dat by de kerkelgke wetten van zgu voorgauger zou handhaven dan dat bg uu nog zon kuunen teruggaan zonder zyn prestige geheet te verliezen De Belgische kamer is na afhandeling der gemeentelgke kieswet op reces gegaan tot 23 April maar nu begïut de Senaat de dis cussie over dat ontwerp Heden zouden de algemeene beraadslagingen eeu aaovang nemen Van deze zgde zal intus cheu vel t een noemenswaard verzet tegen de kitswet geboden worden Van haar finale aanneming is de regeering dus zeker Voor den heer De BurkC geeft een en ander reden tot verheuging daar b j atlon tegenstand bg zijn eigen partygenooten heult overwonnen Vóór de behandeling der wet acheen het of zelfs aan de rechterzgde geen meerderheid er voor zou gevoudeu worden maar de neigiog tot het afloopen van eigen paden werd spoedig gebreideld en de geheele conservatieve meerderheid op enkele zelfstandige elemenleo na Kooals abt Daens de Brusseliche afgevaardigde Tbéodor eu een paar anderen heeft het ontwerp gesteund Dat de socialisten hebben afgezien van een algemeene werkstaking stemt zeker tot blgdschap omdat men uu bewaard blgft voor tuoueelen van oproer en straatkabual zooals die van twee jaar geleden Zaterdag hebben nog de socialistische Kamerleden Anaeele en Smeets in bet bekken van Seraing de stakers aangespoord om het werk te hervatten Anseele werd ten slotte luide toegejuicht maar Smeets hevig uitgefioten omdat hg vroeger tot staken bad aangespoord Volgens de Indép van heden zyn er nog wel eenige bonderden strikers maar is de toeatand zeer verbeterd en kan men de werkstaking als geëindigd beschouwen Blgkbaur beeft ook de vrees voor de krachtige maatregelen der regsering het hare gedaan om een algemoeoe strike af te wimpelen Een opstand dit was wel zeker zon in het borgerbloed worden gesmo rd en de regeering bleef in het eind toch de baas De socialisten bopen nu over een jaar met de regeering eu de rooibsche meerderheid af te rekenen als de beUt der Kamer moet vernieuwd worden Zg schgnen bet verkrggen van een meerderheid links alsdan niet onmogelijk te achten en gebeurt dit dan uatuurlgk gaat deze gemeentekieswet naar de rommelkamer De politieke oriiit in Noorwegen ii nog JA itato qno Het blgfk uog onzeker welke bealissing koning Oscar zal nemen Voor zoover bekend is de kans nog gunstig dat bet tosschen beide partgen tut eeu schikking zal komen De koning zal dao ecbter aaumerkelgke concessies moeten doen Intasidhen blgft bet conservatieve kabinetStan aan het bowiud Volgens deo Verden3gang het bekende oi aan der radicale party zal weldra by het Storthing een buitengewone begrooting voor oorlog worden ingediend Üe minister van oorlog vraagt nog 3 500 000 kronen voor den aanbouw vau twee pantserschepen en de versterking der havens Of dit bericht juist i moet nog bigken Meu zuQ daaruit opmaken dat de Noren tot krachtige maatregelen hun toevlocbt willen D uien In elk geval ie van hen nu bet geschil zoover is gevorderd geen toegeven meer te verwachten De vredeavoor vanrden die JapAu heeft gesteld vormen uug uiet het laatste woord dat da overwinnaar spreken zal Tegen het betalen van eeu oorlogxxchatting en den afstand van Formosa aau Japan kan zoo min bezwaar bestaan bg de mogendheden ala tegen het erkennen der onafhaukelgkbeid van Korea En slechts China zal zich verzetten tegen het openstellen vau het Chineesche bandeIsgebieil voor alle natitn Daarentegen zullen zoowel Engeland ala Rusland zich knoten tegen den eiscb het achinreiland LiaoToog roet de havenplaats Port Artbnr aan Japan af te staan LiHung Chang zou volmacht hebben de oiscbeo van Jupan in te willigen behalve die op den afstand van Lian Tong betrekking hebbnn de vredeaoaderbaiidelingüu zullen worden afgebroken als Japan op dit punt uiet toegeeft Huslaud heeft herbaaldelgk verklaard ondar geen voorwaarde de vestiging der Japanners in NoordCbina te zullen toestaan Japan zou dus iu onmto met Rusland geraken indien bet by zgu eiscb bleef volbui den Het waarschgnlgkits is ecbter dat die afstand slechts gevraagd wordt om daarvoor schadeliiosstelliug te kunnen eiscben Want uit de brieven au onzen Japaiiachen correspondent is al gebleken dat nidn in Japan groote verwacbtiugen k e8tert van de acbatten die China zal moeten betalen 348 Staats loterij 9e Klaue Trekking T a Woewdffg 10 April No ais 9806 en 17680 ieder 1000 No 18783 on ISS lOii 400 No 7676 en 8608 200 No 14734 OD 1 68 100 Prijzen aa 45 73 8699 6484 7688 10163 18747 16888 18480 79 8668 5667 7765 10167 12810 1639 18601 208 2670 5690 7784 1026S 12876 1543 18664 228 2718 6887 7775 10818 18889 15588 18619 2801 6888 7819 10369 12896 16698 18830 384 2832 6749 7848 10374 12992 16844 1B661 806 2878 6782 7948 10406 13117 15684 18757 2936 5767 7960 10436 13164 16708 18768 396 2360 6794 7973 10460 13178 15735 18793 409 3024 884 7983 10165 13201 15787 18796 489 3048 5848 799 10646 13240 I576 18808 632 8279 S933 8016 10679 13307 16869 18841666 3312 6947 8093 10623 13868 15 42 18848715 8358 6008 8149 10684 18465 16034 18860768 SSei 6040 8284 10882 13656 16089 18981868 3393 6069 8811 10893 13626 16102 19002883 3462 6176 8319 10894 18683 16220 19021891 3470 6213 8382 10909 13662 16282 19041926 8517 6222 9412 11069 18678 16216 19068978 8660 9242 8 16 11077 13680 16272 19124 88 8668 6288 8614 11170 18682 16826 19142 1027 8690 6322 8616 11207 18728 16832 19153 1078 3611 6323 8628 11298 11810 19392 19157 1088 3766 6364 8839 11308 13816 1689 1 222 1143 8799 6366 3968 11313 13988 16395 19248 1276 3961 6391 3696 11827 14007 16481 19264 1392 3889 64 7 8716 11354 14008 16529 1 2 1 1306 3894 6460 9758 U377 14026 16681 12320 136 3936 6616 8942 11412 14036 1667 19321 1366 3 71 9623 9994 11434 14069 1668 19408 1406 8977 6680 9936 11623 14137 16746 19694 1408 4006 9634 9042 11541 14176 16913 19718 140 4079 6682 9065 11646 14214 1691 18727 1436 409 0006 090 11602 14218 16884 1974 1414 4116 6639 9172 11634 14248 19897 19900 1680 4998 6651 9204 11685 14388 16805 19915 1619 445 6680 9228 11717 14879 16940 19961 1662 4464 6876 9301 1178 14464 17037 19962 1680 4626 6686 9307 1191 14460 17074 19976 1716 4669 6800 9350 11850 1447 17088 20170 1718 4584 6916 976 11870 14606 17117 0204 1783 4613 6863 397 1187 14648 17263 20218 1798 464 6862 9S91 11926 14638 17271 20800 1831 4686 6933 600 11934 14646 17334 20831 1843 4778 7046 526 12040 14696 17862 30346 1848 4787 70 3 9564 12068 14764 i7858 20410 1860 4831 7066 959 12121 14794 17870 20460 1906 4965 7066 9656 12914 14926 17398 20471 190 4 0 70 6 9691 12928 14989 17406 80S88 1 3S 493 7951 9712 19967 14910 17409 20S29 19 0 4 e6 7962 71 122 14929 17469 20564 2002 6010 7266 9738 182U8 14 46 17468 30556 2037 602 726 81S 19374 1605 1766 20674 9067 6076 7278 892 12534 1S063 17804 20607 8076 6123 7340 2833 12682 16085 17868 20690 8160 6131 7381 883 129 2 16133 17863 20711 993 696 7389 9917 12641 16137 18041 20766 9941 6286 7460 9S 19668 16183 19056 2090 9974 6828 7469 7 19674 16813 18128 20985 9878 6383 746 10002 12677 16815 18183 20966 989 5434 7494 10014 J2680 1633 18408 20 7 8408 6468 7887 Haute Nouveauté in PARASOLS Doek ullaii niet geStatMrd watdu A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Gouda Ueur8 van Amsterdam 9 AVRll r Vor kn elotkoin 1011 m loiy 10 88 s i 7 li 19JV l 110 81 49V looVi 101 101 8 l 83 VU 810 670 108 108 816 188 108 189 161 7 68 98 110 188 188 104 64 U V 7 64 88 4 104 i 109 l StiunuHD Oarl Ned W 8 8 dito dito tlito 8 dito dito dito 8V UoNOAa Obl Ooudl 1881 88 4 1T4UI Iniobru ing 1868 81 6 U09TBNR Obl io papier 1868 5 dito in EiWer 1966 6 I ORTUOAL Ublig met ticket S dito dito 3 Hdilanu Ubl Ooat 3e Serie 6 dito Oeooiia 1880 4 ditobg llolbi 1889 4 dito bu Hope 1889 90 4 dito in guud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 SuNJi Perpot icliiild 1881 4 TauiII Gepr Conr leen 1890 4 C4 o leeuing Hrie 1 rieo leonin urie J lllu Ap ll r Kc i v obl 1898 6 MlUDO Obl Buit 8ch 1810 6 ViNUUKLA Obl 4 onbep 1881 AUSTKEUAli Obligation 1961 SVi RonntUAH Sled leon 1888 3 i MlD N rr iUndelir aaud 6 iidat Tab M j CortififlateB Dtiii Maatsohappg dito A rnh Ilypotbeekb paudbr 4 Cult Mü der Vorateal aaud ür llynothoekb paudbr 4 Nederluuaoohe bauk aand Ned llandelmaataeb dito N W k Pac Hyp b paudbr 5 Rott Hypotheukb paudbr 4 Utr Hypolbeekb dito 4 OoaTBKE Uoat Uoog bank aafld Rual Uypotbookbaok nandb i i KuXKlLk Ecjuit bypotb paodb 6 6l 4 ♦ Maxw L It Pr Liou eert 6 Bu Holl lJ Spoorw Mij aand Mij lot Bxpl T SU Spw aaud Ned lud Spoonregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dital8 i dito 6 iTALlLSpoorwl 1887 89 A Kubl 8 Zuid llal Spwmg lLll obl 8l oLiH Waraobau Weenen aind 4llUBL Gr Kuil Spw Mij aand 6 Baltiaobe dito aand Va t 8 lOlf 136 188 n i 101 60 i 6 16 106 77 11 101 31 4 l l 383 U 10 107 108 ICS US 18 44 Faatowa dito aand 5 laraog llombr dito und 5 ICurak Cb zoW 3p kap aaod 5 Loaoiro Sewaat Sp Ml obllg 6Orel Vitebak dilo oblig 5 ZuidWeat dito aauu 6 dito dito oblig 4 19 16 l 10 AHBBiKA Cout Pao Sp My obl 6 Chic North VT pr C v aand dito dito Win 8l Potor ubl 7 Denver It Hto Or Spm eert T a Uliuoi 3enlral obl m goud 4 Louisv V NaabvilluCurL v nand Mexico N Spw M lehyp o 9 Mtaa ICaoaaa v 4 pot pref aand N ïork OnUrio It Wu t aand dito P iiUB Ubiu oblig 8 ürugon Oatif Ie bvp in goud 5 Si Paul Minu k Mauit obl 7 Uu Pnti loofdliiu oblig 8 dito dlto Lino Jol Ie hyp O 6 Unaüa dan South Ocrl r nand Vb C iUll k Nav la b d O Amaterd Omnibua My aand Kotterd TraiuwegMaaU aand Nb Blad Ainaterdam aand 8 Stad Rolterdam aaud 3 Bblsib Stall Antwernonl897 9V Stad llruaael 1886 8 i 1861 HoNO Tlieiai llegullr Oeaellaeh 4 OoaTBNR Staatsleeuing 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 SraiiJB Stad Madrid 8 1868 l V r Nbu Hm Hyp Spoil eert 4 FOSTERItTEnsr LUST V in bnttveti ildro flBerd aitu uobeId iideii gi duri iMl I 2e helft d r maand Miiurt 18 6 et ttrii Ie verkrijgen door tiiaKciieiikoiDBt lau iitt lottkantoor te Gouda Verzündeo van GOUDA T Ivinderbock Nutuaaadorp Mej M PniiHenliiTK Hottenluiu Ou Diiccti ur van hat Postkantoor VOBOTBR msssgoÊBÊaa misssmsisgmBmÊaÊm WAÏKROKÏIJDEN TK GOUDA WJÓ e avonlt n morgani loog I BHg Hoog Laag DouJwdagll 7 41 1 06 8 03 4 26 Vrijdau 12 8 25 4 50 8 47 6 1Ï Zaterdag 13 9 09 5 34 9 32 5 W Zondag 14 a 4 3 i 1 05 i 5 l iUSPKINUTH d n ühb April n m f