Goudsche Courant, donderdag 11 april 1895

D SAMSOM Vrijdag 13 April J895 94ste Jaargang No 6633 5 GOUDA MDME fsmm MARKT A 9 mmmMTEïT IN Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GOSTDHES HiNTELS FEffiNOIRS Zijden en Wollen Stoffen voor Robes EN VERDERE I T O CTTT E TJ T S BEKROOND Zilveren JUedalUe HAT WEDSTRIJD Leeuwarden Zilveren MedaiUe 1ST KOL TENTOONaTELLIlfO Amsterdam heeft de eer zijne geachte Clientèle mede te doelen dat alle Nouveauté voor het aanstaand Saisoen in zeer ruime keuze zijn ontvangen en H Ed tot een bezoek uit te noodigen ADVERTENTIEN worden geplaatit r l 1 5 regels k 40 Centen iedere regel mew 10 Centen Uroote letters worden berekaid naar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jki met uitcondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Indien U voor een pond Koffie besteedt komt U pond te taan op f 0 40 It pond Kathreiner sMalxkofflekost Q lHietamm by gebruik van Malxkofie bespaart Udusperpond f 0 25 ADVERTEBrnfiN Bed n overleed zacht en kalm na eene korte ziekte in den ouderdom van 74 jaren onte geliefde Echtgenoot Vader en Behn rdrader de Heer JAOOBC NICOLAAS 3CHELTEMA Rustend Predikant bg de Remonetranteche Broeder schap en ond Archiraria Tan Gouda Wan J N 8CHELTEMA BoEKB Da P SCHBLTEMA L P 8CHELTEMA KOCH A M SCUELTEMA C WOUTMAN J B WOüTMAN BCIIILTIHI Anuterdamt SUedruht 8 April 189S Aarittwoad DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Ton RIJNLAND brengen ter kennis ran Ingelanden 1 dat bg de op 4 April l l gehouden Terkieaingen Tan Hoofdingelanden en Hoofdingeland plaatsTerrangera gekozen zgn de toIgendt heeren aU Hoofdingelanden in het Ie district de heer U tak WICKEVOOBT CROMMELIN in het lie district de heer J tah dik HEE in bet 12e W tak DRIEL al Hoo dingOand plaatiivervangeni in het Ie district de beer Jbr Mr W 0 DEDEL in het He district de heer W tas deh OUiSEN 2 dat aangezien hg die Terkiezingen geen volstrekte meerderheid Tan stemmen Terkregen is o Toor een Hoofdingeland in het 7e district eene heretemming lal plaats hebben op DONDERDAG 18 APRIL 1 95 tusacbeu de heeren Jbr Mr ü J REPELAER tan MOLENAARSGRAAF en Jbr J B tan MKBLEN b Toor een Boofdingeland plaatsrerTanger in het 12e district tusschen de heeren W tan DRIEL en A C tan dbh AKKER 3 dat dia herstemmingen zullen pleats hebben op de plaatsen en uren zooala breeder bg aanplakbiljetten is omscbreTcn Dykgraaf en Hoogheemraden Tan Rgnland EGBERT D VRIES Dijkgraaf H P BEBDENIS tan BERLËKOM Secretaris LeUm 6 April 1895 BAD BEITTHEIM Seimen van 9 Juni ZwaTtlbronnen Zwavel Slyk en MoorBaden Donches Stout en Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast bg Rbeumatiek Jicht en hare geTolgen Verlammingen Long en Onderlgf Oatarrhen Bnidtiekten De bosohrgke omgeving van het Bad de Terfrisschende en opwekkende lucht maken B4d Bentheim tot een der uitstekendste Lucbtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kuiinrichtingeii en Woningsaangelegenheden Terzendt het Tor teiyk Bentheimsche badbestuur Dr m usk 8TR0TH cosTiuE wmm gevraag d tegen goed Salaris op het atelier van D SAMSOm 6EVRAA0D tegen 1 MEI door een Heer ï b b h h Host en Inwoning met Vrife Kamer Br Pr onder nom 2378 aan het Bureau deier Conrant STEEHZOLEN In LOSSING eene LADING puike grove KACHELHOLEN prima MACHINEKOLEN en SMEEKOLEN 1 DE ROSTER M jÊ AUernege bekrooud met Eero Diploma B Gouden en Zil verea Medailles benereDB Eere Diploma Gouden Medaille en Certiflcate of Award of the World s Hygienic Exposilion Chicago 1893 is het Wereldberoemd Dniiven ltorst Honig Exlracl MELIANTHE QIT DB Machinale Fabriek DE HONIÖBLOBM TAK II vanSchaik Co gcTestigd te e Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe oTertreft het is OSHEHBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele en Terschillende bekroningen getuigt Het Terzttcht en geneest OS MID DELIJK de strengste hoest on rerouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden bet groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE be wezen zyn de oTertoiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is Terpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebiniksaanwtizing TOomien tan ons Handrlsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te f Oravenhage VerkrSgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouiia A BOUMAN MoordreM J C RATELAND Bctkoop B T WIJK Oudeaater 0 80 0 55 7 Een ware Schat TDOr de oogelokkise slachtoffers der ZelfbeTlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFtti WARIi G Hoilaadiche uitgave met 27 afb Pri a 2 galden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een Eekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het l edrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Visitekaarten ONDEBTBOÜWEAAHTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrukkery van A BRINKMAN ZN Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUiVEKSMAGAZIJX onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks verschyoen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als llontana Novellen Sistorische Verhalen Poëzie Allerlei Baad e Logogrief Bebu en enit roor den zeer lagen prys Tan S CENT per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopste maandsehritt van Nederland P STOKVISWATEUBEÜS UlTOITH s BosOH Vouds Soelpersdrsk fsa A BawaiUK k 2ooH Uen biede het geluk de hand 500 000 Mark nis hoofdprijs io ket KiilukkiKBt gsTsl biedt de meuwBle groola Geld erloting dia door ds Hooge Begeering vau Hamburg goetlgtkesrd ea gewaarborgd ii De Foorileeligo inrichting taa hft nieawe plan bostaat daarin dat in dun loop an slechU weinige maandeb in 7 verlotingen vau IIK OOO Io ten 87 700 prijun bedragende 11 348 795 Mark ter Tolledige bosliiiing sullen komea daaronder sgo kapitale prijien riu erentui 600 000 Bark B prijzen i M 20000 21 prijzen a M 10000 6 prijzen iM 6000 108 prijzen a M SOOO 231 prijzen 4 M 2000 sis prijzen jtM 1000 UISprgzeniiH 00 S975B prijzen 4 M 156 16890 prgz6n4M300 200 I60 184 100 g8 6 42 i0 bg uitnemendheid echter 1 prüa a M 300 000 1 prijs ü M 200 000 1 prijs a M 100 000 SprgzenaM 7B 000 1 IJrijs a M 70 000 1 prgs i M 6S 000 1 prijs a M 80 000 1 prijs aM BS 000 3 prijzen a M 50 000 I prgs a M 40 000 Ü8 prijstrrekkingen zijn lolgens plan ran arabtsnege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking dezer uroote door den Staat gewaarborgde Oeidrer loting kost 1 geheel orig lot siscbu M 6 of S 5U J 8 1 76 l kwart IV 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier Of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Originocle Loten zelf in handen B j iedere bestelling wordt het vereisohte offl cioolo plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers oeaangevraagd na elke trekking de oSoieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den SUst en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebbeo wij meermalen volgens officieele bewgzen de eersto HoofdtretTers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie voorzien ilnl bij deze up den heohtBten grondslag gevestigde onderueming van slle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk gersl Toor den 30 APBIL e k te doen toekomen KAUFMANN fc 8IMON Bsukieri ea Geldwiiielaart io UAMBUBO P S Hiermede dauIceD ij roor het rertiouwen oiu tot hiartoe gesolionlcen ea danr v bij het begin dsr nieuwe verloting tor deelDeminat inviteerun lulleo wy ook voor het vervolg bemoeid e jd door een stipte eo reéele bediening de tevredenheid vrq onze geëerde Begunatigers te verwervei V Het beMi onaeluMjpkMi m to flwfclulrkste poetnnldd voor Hmmb cDTocval dftmu en IQaderMhorawirfc ts de Apprehtor Tu C M Illar a BtHla aevIk Str 14 MealMtgoeri wSr op Daain en fitolclumtA Verkryghuv ky ffNna WtiUNBrt In HkMMnrlL riaMrii trifwirw en na BtMruf o Ht tr Vtap M Mm BINNENLAND GOÜÜA U April 1895 T AfBstwrdam ia tot arts bevordtrd debeer J Prince geb te Ooada Bil kon besluit is ala blyk vau eoedkeuriog eo iBTredeobeid de bronzen medaillo en een loffelflk getiiigscbrift io csteld bij koo besluit TBQ 22 Sept 1855 No 64 loegekeud aao C Reuringu Ui Gouda wegeus het met levens gevaar redden vau een kiod uit bet water aan de buurt sYerloreii Koatc aldaar üp U Oc tob r 1893 gjjDe heer R L Martena burgemeester dezer gemeente beeit het beacher ra heer schap aanvaard der Orkest Vereeuiging € EuphoBia alhier De bekende Conoertianger de heer Arnohl Spoel loeraar aan de Kooiukiyko maziekschool te GraTenhage zal op de 2e uitvoering der Orkeat Vtreeniging tEiiphonia eeoige liederen zingen Uie uitvoering zal plaata hebben op Dinadag 30 April in de zaal Kunitmin der Sociëteit Oni Genoegen en alleen toegankelyk ziJn TOor B H Konstlievendc leden der vereeniging en voor hnnne dames Op het programma zullen behalve veraohillende nummers voor orkest en solo ook voorkomen Symphonie No 1 an Mozait door dezen meester op ü 8 jaar gecomponeerd on bier te lande nog zeer weinig bekend cPsalm 23 lan Bargiel zangkoor met bcgeleidiog Van orkest Engelaukoor van boveogenoemden heor Spoel zangkoor door den componict zelve tu dirigoeren Dr L A van Langeraad te Stolw k heeft het beroep als predikant by de Ned Ilerv Gemeente te Lekkerkerk aangenomen Door hei bestuar van het waterschap Willeskop KortHeeswijk en Blokland is opgimaaV de rekening van ontvangsten en uttgaven van het waterschap over bet dienstjaar 1894 De ontvancsten bediagtn f 8540 71 de uitgaven i 8258 30 batig slot i 332 41 Gedurende het verbljjf ran Hare Majesteiten te Amsterdam zal H M de Koningin niet aaa alle diners deelnemen Ook zal de Toorstellin r tElMLLETOJ De tweede Vrouw Naar ket DuitKi yArme kleïoe Armgard 1 mompelde b hilf on bewust Ik geloof dat h m in het geheel niet hnorde dat trof m j ffOeef mij uitgebreide volmnckt en ik zbI mij aan de opvoedini van uiv kind wijden zei ik snel irDat helpt niet antwoordde hy dof vHat gezag der raoedur ontbreekt Deok er nog eeos over nn Vleiend versoeken beo ik verleerd Spreek er eens net mevrouw Rasohewey over AU u van gadaohteo verandert il logeer in het hotel Beliefue een paar regels ijjn voldoende om m vol daokbaarheid naar u te doen yien juffrouw Wit o er nog eens over denken P Meer opreohtheid heb ik nooit on iemand i gelaat gesien Ër kwam een wonderlyk gevoel in mij op een zuoht naar daden geloof ik Het bedwelmde mij fïk nectn uw aanioek aan lei ik snel en ik Bchrikta van mijn etgea woorden Met de grootste bevrediging knikte hij mg toe volstrekt niet of voor een yiaar minuten sijn saak nog hopeloos stond Als ik m niet daarvoor geachaamd bad dan had ik myne woorden teruggsnomen Lieve juffer 1 i bjj du met een diepe ridder in den stadsschouwburg niet door Hare jeateit worden byguwoond De gemeenteraad van Schoonhoven heeft besloten aan den eigenaar dar gasfabriek eene som van f 12 000 a n te bieden Toor bet overnemen der fabnek Naar wji van welingelichte zjjde vernemen zou de regeering reeds tbnns besloten zyn totde benoeming eener staatscommisiie over tugaan tot het uitbreDg n van advies omtrentregeling en grondslsgen eener pensioenverzekO nog voor onde werklieden Reeds binnen eenbetrekkelyk kort tydstip zou de benoemingdezer commissie kannen worden tegemoetgezien Tel Gisteren is door de rechtbank te Rotterdam het faillissement uitgesproken van Hermanns Wülfswifikel stalhouder alhier rechter commisfiarii mr H A van Rees curator mr L van Ilouweninge advocaat en procureur te Uotterdam Te KapeUe a d IJsel doen zioh tMdeo 5 gevallen van pokkeu voor De heer G E Bron predikant by da Heiv gemeente te Helder mocht Dinsdag onder zp t tatr ke biyken van belangBtelting den dug herdenken waarop by 40 jaren geleden to Berkenwoude in zyu dienstwerk werd bevestigd q de met groen en bloemen feestelyk gutooide Westarkerk waar zicb de gemeente bud vereenigd werd den jubilaris door het zangkoor Harmonie c een feestlied toegezongen Yersctiiliende redenaars voerden er h t woord ds Beekhuis namens de üeldericbe gemeente ds Klaaasen van Uitgeest namen s de predikanten der classis van Alkmaar ds Pau j n van Anna Paulowaa voor den xiw ZriinA en ds Kossen uit naam van den krans van etdersebe predikanten Ook aan stoffeiyke hewyzen van hoogachatting ontbrak bet niet waarvoor de jubilari zichtbaar aangedfwu zyn dank betuigde In den nacht van Dinsdag op Woen daj tusschen 12 en 1 ure werd iu de Spnistmat te s Gravenbage een bejaard heeraangesprokett om geld door een hem onbekend manspersoon Toen de beer aan die aanmaning geen gevolg wilde geven gaf de man hem onverhoeds eeii slag op het hoofd ea trachtte hem nog verder te mishandelen lijke buiging ffuwe hand ifAU een slaap wan drlaarster stak ik se hem toe de heliotropen langs den rand van het balkou voripreidden ook oen verdoovonden zacliten geur Mij aan de hand houdende naderde hij mevrouw Euseheweyh Mevrouw myn verloofde I Dat was myne verloting Resel VóÓi lyu afreizen naar Corswald zag ik den baron nog tweemaal in togen woord ighoid van mijne neeateres neen van myne moederlyke vriendin wxnl dat is z j werkelyk voor mij geworden Over aoht dagen wordt hier ia stilte ons hnwelijk vohrokken Dorainé 3 die sedert jaren de vriend en geeitelyke raadaman van mevrouw Rusoheweyh ii voltrekt bet huwelijk Tiefort s reisifenoot de eobtgenoote van den predikant en mgn geliefde mevrouw zullon onze getuigen zijn Dan gaan wij per anoltreiD naar Corswald waar wij de booze sehoonmama in penoon met het ODomslootelijk feit van ons huwelijk zullen verrassen De baron die na reeds zijno toebereidsolen voor zijn groote reis uiaakt sal m plechtig io mijn rechten bevestigen en mij dan too spoedig mogelijk ontslaan van zijn hinderiijke tegenwoordigheid Of ik de toekomst vrees F Tberese ik fluistor mij Esmond s woorden voor YÖortgezweept door ontiohtbaro geottenl hollen de zonnepaarden van den tijd voort met het lichte wagentje van ons levenslot Oos blijft nieta over dan mondig de teugels te grgpen ea de wielen vrij te houden van stcenen bier en het storten in den afgrond daar Vanwaar en waarbeeu het is ons oobekend B alls aandoening blijft miJD verstand nog al De politie nam den naohtetyken aanrander ehter spoedig in verzekerde bewaring Men meldt oït Amsterdam Hedenavond had in de benedenzaal van het Leesmasenmeen eigenaardige plechtigheid plaats ter gelegenheid van de 25jarigo ambtivervnlÜDg van den zaalbediende Hendrik LaoroixObder aanbieding van een kostbaar gooden horloge en eene ryk voorziene enveloppe werd hy aldaar namens eene commissie oit de leden hartelgk toegesproken door dr J L de Leao L una Tevens had de trouwe beambte eeno fiMie pendule in ontvangst te nemen hem vereerd door den bibtiotheoaris en verder per soneel Te Helden heeft een groote brand gewoed m den landbouwer A S waarby ongelukken Vuts grepen Eene dienstmeid brandde zich ftrastig aan gezicht en handen terwijl twee spuitgasten onder eene brandspuit geraakten on zwaar gekneusd werden aan handen armen n beenen Woning schuur stal haisriad akkergereedschap allns werd ver on t Alles was verzekerd Voor de arrondissemeute rechtbank te s Hertogenboach is behandeld de zaak tegen de tuide Schyndelsche personen verdacht van bet vastbinden op de spoorw rails van een dikken boom teneinde een trein te doen derailleeren en daaruit bun voordeel te balen Uit het getuigenverhoor bleek o a dat U afgeluisterd een gesprek tnsacben beklaagden waarin zg bespr ikeo het plan om den trein van 9 oor te nemen wyl daar waarschyoiyk geU mede zoude worden vervoerd en ze dpn voor dun winter onder dak waren dat ook ia gehoord dat beklaagden tegen hebben gezegd de zaak ia niet gehikt hou zulleo wg no op eene andere manier aan centen moeten komen dat zg hebben gezegd als we nn maar den mond honden maken ze ons niets en meer aamenspraken betreffende Het feit dat beide beklaagden op den bswnsten avond zyu gezien gaande in de richting naar do apoorlyn Van den A klompen en V schoenen aanhebbende dat beklai den aan veracbïltende personen bobben verzocht toen de zaak in onderzoek was van niet te veel te zeggen en hebben beloofd te zullen tracteeren als de zaak wa i afgeloopen Dr Van der Hf eD en dr Heken betast geweest met een onderzoek naar de geestvermogens van beklaagde Van den A verklaren kool yËoD angst wekkende toestautl zou onzeouilo dokter Faukatait zeggen Wees niet ongerust over mij ik beu het zelt ook niet Den volgenden brbf schrijft J9 de barones Tiufort Denk aan my op den dog van mqn huwelijk en zeg dan n Hsrie Zempüo pleehtif fare wall for ever Je getrouwe vriendia I MAklR ZlHPLlN m Lieve Marie versmaad de retsdeken niet bet is Qog een groote afstand tot aan Corswald eo de avondlucht la koel Met zorgzameo ijver ruikle baron Tiefopt een Soholsohgeruite reiadekon toe aan de vrouw met wie htj sedert weinige uren door het huwelijk was verbonden Zy fronste hot voorhoofd eif met koelheid dankende legde zü de reisdeken over bare knieën Zal ik ook dat eece raampje sluiten vroeg hij kalm en beleefd MjJD Ood had hij er dan volstrekt geen begiip van hoe verstikkend bet haar hier moest tijn na de ondervonden gemosdsbowegingw en met oog zoovele in het versobiet Dank u antwoordde zij Als iemand die weel dat hy sijo pMoht heeft vervuld leunde hy weer in de kussens van i oupé Men naderde enn klein station de looomotief f t schril r de jonge vrouw schrikte er vau Ben je venehriklP vroeg hy deeloemeod eo boog sieb naar haar tos Hoe ooverdraagiyk gelykmoedlg zag fay uit sffn o a fay het spasntm dat de beklai de volatrekt niet knuikiinuig la Dat by hem wel afwgkmgen ballncinaltën waren waar te nemen doch dat die volstrekt niet van invloed waren op de toerekeobaarfaeid De beklaagde V door den president aan een scherp verhoor onderworpen ontkende alle schuld Beklaagde beweert dat hg opboveogenoemden avond bgna voortdurend is geweest in de woning van de wed Van den Akkeren in bet geheel niet op de Bpoorlgo ia geweest dat hg nieta van de heele zaak waetf calf er nooit Tan heeft gesproken en dal niet afge luisterd kan zijn Hg doet dan ook aitkoakeo dat alle verklaringen daaromtrent gelegd door de getuigen valsch agn Ook ontkeat hg de schoenen op dien avond te hebben aan gehad welke ter terechtzitting aanwesig zgn en die in egne woning ago in bealag genomen en juist pasaen ia de ontdekte voetsporen Beklaagde Van dan A ondervraagd verbaalde dat men hem had bang gemaakt met te zeggen dat hg moest sterven en men hem zgn geweten had ontnomen Dat hg daarop eene bekentenis in de gevangenis aa den bewaarder en den directeor heeft afgelegd welke bekentenis hg echter een nar daarna tegenover den reehteroommiesaria wew introk Verder bleek dat hg daarop see dagen niet heeft willen eten en zich daarna gek heeft gehouden om zoodoende uit de gevangenia te komen Dat hg echter toen hg merkte dat na ondensoek der doetoreo mlka niets Boirie nithalen zgn bekentenis voer de roohtercommiesaris heeft herhaald als volgt Dat hg op verzoek van den beklaagde V den eikeboom beeft mede gedragen naar de spoorlgD en nadat deze had gezegd dat bet te doen was om den trein te laten derailleeren om zoodoende de wachteree waar hg het laad aao had weg te krijgen den boom mede op de rails heeft geschoven en dat V hem daarna alleen beeit vastgebonden Dat hg sieh niet bewust was van de groote ongelukken die zouden hebben kannen gebenren welke bekentenis hg volhoudt maar het verdere van de getuigenverklaringen voor onwaarheid doet voorkomen Zeer ernstig brengt de preeident hem onder het oog welk gruwelgk gelukkig zMr zelden voorkomend feit hg heeft gepield waardoor een veertigtal roeniehenlevens in gevaar werden gebracht Het O M vertrouwende dal de reobtbsok termen zal vinden om te stra£Fen eiiobl schuldigverklaring nn beide beklaagden aan het bnn b dagvaarding ten laste gel e en volgens art 164 van het wetboek van strafrecht beider veroordeeling tot 15 jaren gevan genii straf gaslicht in de coup Neen maar waarom rookt u aiet ylk vind da ooupë dser te eng voor irDat vermeed ik om u Marie De indringende nieuwsgierigheid der reïsigen mooht u Ustig wwden Tk zou niet weten wat de nieuwsgierigheid der mensohen moest opwekken Lieve Marie je hebt veel geschiktheid om juiat te redeoseren Welnu zou je zelf geen belaag stellen io een jong echtpaar sooals wy toch voorstellen r U hebt gelijk antwoordde ze oubeiohroond en daarby klonk efu heldere lach die hesi moed gaf Beat vriendin u een woordje in ernst apiak hy vlugb Leg dat vervelende woordje j u op sy ïshuwden gaan vertrouweiyk met elkander om ket woor lje je kan daarbij t gemist worden Dat zie ik io stemde sy toe lk zal my dapper op toeleggsn on je en ji te a gea maar ik verzoek je dringend niet n eer over onshnweiyk te sprekes fUoe meen je dat vro hy uiterst verbaasd Ku wg zga wel voor den vorm maar ni t Zy bleef ia hare woorden steken eo Ueturde hevig Wactronwend zag by haar aan Maria ik dacht dat je verttandiger waait Ue jonge vrouw wilde opvliegen har blauwe oogSD fonkelden hem strydlnatig ivgen Doch pjelteïhig verbleekte zy en keerde het hoofd af en ha r gelaal u vHiergen U w4klr ie niet b4iN3 geo seide hy bedaard Tv v v