Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1895

34ste Jaargang Zaterdag 13 April J895 No 6633 miwm conANT meuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatrt tm 1 5 regpk è 60 Centen iedere regel mew 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgaye deier Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afaonderltike Nommers VUF OENTEN Agentuur bg de Firma Wed BOSMANfteGüDda arm Wed U Omde 8 ttdt Snalparsdruk van A B anuuM fc Xooti ADVERTBWTIfiN ♦ Ondertrouwd HBNDBik DIKK VEBUEDUEN n MATJE HOOGENDUK WedoweTudenluerC J A Kirshof Ij 11 April 1895 1M Heden overleed zacht en kalm na eene korte ziekte in den ouderdom van 74 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer JA OB IH NICOLAAS 8CHELTEMA Unttend Predikant b j de Uemonstrantftcbe Broederichap en oud Archiraria van Gouda W D J N SCHELTEl A Boaxr Da P SCtlELTEMA L F 80HELTEMA KOCH A M 8CHELTEMA C WOIJTMAN J E WQDTMAN SoIllLTaKA Slüdrteht 8 April 1895 Aarttwmtd GEVRAAGD eene bekwame EEUKEN WEEKMEID goed kunnende t churen loon 200 en vrge Wasch Brieven tranco H6tel uu V ibux Doi leni hu Haag TANDARTS E CASSUTO MAKKT 154 GOUDA zal MAANDAG 15 APUIL niet U Counlteeren zyn pMSCHE STOOMEEYEEIJ BH CIr niiscbc WasscheriJ fi OPPEXIIKIMi 19 KruMtnde Kottenlam Gebreveteerd door Z M dan Koning der Belgen BoofddepAt voor UOUUA de Heer A VAN OS z BpMialiteit voor het itoomeu en rerren tsd alle Heeren en Damefigaideroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet etoonien an pluche mantel 8 TeerHn bont ena Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwate en laatste methode geverfd Alle goeüuren hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgten 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aftorerbaar ÏD 3 dagen te verren goederen in eeno wenk kertoin S js toterPiiiExpeMBr Vat liailkatMiaaBaialaweadniteieD t HntoffaiiIxpeHer Val Mil iltati la Mw kiii iin n iH iMt n aat 1 36 U laHk H htter Oa ta B 5£uw To Gouda bg A WüLKf Ma kt A 144b a DE li AT en VAN SUN apotheker Harkt Hoofdprü leBldebetLo dK n geluk de IuihI SOO 000 lark Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen ma door de den Blaiit Maniburi evaarbor Ji i rnrjt Gi lilluterij waarin zeker II Hlilioen 348 795 lark gewonnen nweten worden Dü priJEen ran deze veel voordeel biedende ieldloterij üis volgeut bet plan elecbu 11 000 loten bevat zge do volgeode 56 prijieo 6000 M 106 prijzen £ 000 31 prijzen i iOOO 813 pnjsen a 1000 Ul prgi nè 400 SO prijzen ii SOO v 132prijz 4100 150 89755 prijzen s 155 82 0 p 1 184 100 98 684Spr 69 42 20 totaal 57 700 prgzen De booKBte pryi ia eventaeel 500 000 Mark Premi V 800 000 M 1 prija 1 200 000 1 priji ï 100 000 2 prljzi D 75 000 1 prija Iprjj Iprga 1 prija i pryK 1 prija 70 000 6 000 60 000 E5 0U0 50 000 40 000 8 prijzen e 20 000 21prgz a 10 000 rn worden dele in eenige mteDdao io ï klu aeu uilKeluot Oe Hoofilprija In de Ie klsaaa bedraagt Hark 50 000 alijgt in de Ie kl tot 5 000 M in de Se tot 60 000 M in Ie 4e tot 65 000 M m de 5e tol 70 000 M in de 6s tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie vnn 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor do verato prgatrekkiog die officieel ia vaatgeateM koel Wn gelieel orii ineol lut alechta ƒ 8 50 een balf origineel lot alochta 1 7 een knarl origineel lot aleohta 90 ledere deoliienier in do loterg omvangt ougevraavd onmiddellijk na de plaata geharl hebbende trekking de ofboieele Irekkingalgat TrekkingaplAQ voorzien van hel wapen van den Btaitt die de prija van de loten en de vordeeting vnn de prijzen over de 7 klaasan aangeeft verzuwl ik op aanvrage gratia De uitbetaling on verzending van de prijzen gea iedt door mij direot en prompt aan de winnt ra t n onder de atrergat geheimliuuding Icdrre beatelling kan men eenvoudig per poatwii rl opgeven ngSa Men wende aiob dus mot de aan1 vraug om toezonding van loten voor de apoedig plaata hebbende Irokkilig zoo apoadig mogelijk ol uiterlijk lot 1 MEI e k met Tertrouwen tot JOSEPH HECKSCHEE Bankier en Wuaolkantoor in HAMBUEB Duitacblaod AbOHitevH V op het S KATHOLIEKE TUIVEKS MAGAZIJN onder Redactie der beate Katb Letterkundigen Maandelgka veracbfluen 48 pag grout formaat over 2 kolommen prachtige lectan r als Romana Novellen HUtmUehe Verhalen PoHl3 Allerlel Baadêela Logogrief Itebu en en voor den eer lagen prü van I5 CKJiT per 8 maanden franco per poai 80 cent ioedkoopsle maandtchrift van Nederland P SÏOKVIS WATEBREDS UlTOEvsa sBoacu Visitekaarten OÜBEBTMWEAAmN Rouwkaarten met bypassende Converts worden net en apoedig afgeleverd ter Boekeu CourantDrnkkery van A BRINKMAN k ZN ilaiidelimerk U die IIocM gebruikt IDI OI uit de Blikken Trummel N KATER en Co Gedeponeerd OIIOJIISÖSN Elk atnkje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikkeii Trommel ea 25 tv bg onie bekende Vorkoopera HET ALOM BERUEMDK TRAPPISTËKBIER uit dr Klooaterbrouwenj aDE SCHAAPSKOOI c Tilburg door ouderacheidene geneeaheetta aanbevolan ala verxterkenil en getonfl wordt per fn t eu gebotteld geleverd door G J Heet man Weithaven B 159 en Peperatraat K 11 Eeiig Agent voor fiouila eo OmstreLen Meabiede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs ia btit K tulikiKtt gevAl biedt de nieuwBte g oot GeldvorlotiDg dis door de Hoo e Ben eering ran HBmburggoedgekeard eo gewaarborgd ia De voonleelige inrichting van het nieawe plan bestaat daarin dat in den ioop van slechts weiaige maanden lo 7 veriotir geD vaa Il OOO loten 67 700 praten bedragende 11 348 795 Mark ter votledigfl boslissing zullen komea daaronder Eyn kapitale priJKun van eventueel 500 000 Mark bij uitnenietidhoid echter Iprga B M 800 000 1 prija a M 200 000 1 prija i M 100 000 2 prgze n M 76 000 1 prij iM 70 000 Iprga 411 66 000 1 prija aM 6tl 000 1 pnja aM 66 000 2prijzon4M 50 000 1 prija aM 40 000 S prijzen hM 20000 21 prijzen iM 10000 54 prijzen M 5000 lOQ prezen hM 3000 23lpnjzoMaM 2000 812 prijZi i bM 1000 UUpnjzenaM 400 3 756 prijxenaM 155 15200 prgzenuMS0O 2OU 15Ü 134 tC0 U8 69 4 S0 l e pryntrrekkiiiKfO zyo volgens plan van ambtsnftfre vastgesteld Voor de oHUataanilo eerste prgstreVking dezor groote door den Stnat geivtiRriforgde Ueidvef loting kosti 1 grthoül orig lot slechts M 6 of 3 501 half 3 1 76 l kwart M IVl 90 tegen inzending ran bet bedrag lu bankpnpier of per postvissel Alle commissies worden onmiddnllijk met de grootute zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apelnr ontvangt van oos do met het wapon van don Staat voorziene Origioeele Loten Izelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte officieele plan waaruit de verdeetin der pryaen op de vorschillande klassen als ook de betreffende iiileggelden te vernemen is gratis bggevongd eu zonden wij aflii onze Besunstigers onaangevruagd na elke trekking de officieele listen De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg viin den Staat eu ksD door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nedcrlind bewerkstelligd worden Ons debitit is slet ds dour hot geluk beguiisligd en onrler vele audore aanzienlijke prijeeu hebben wij merrmnlen volgeus officieclo bewijzen de eerste Hoofd treffers verkregen pii onzu Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is ie voorzien Hal bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van allekanten op eene z er werkzame deelneming be poald kau worden gerekend en verzoeke derfaatvc om nllo oommissiea ie kunnen uitroeren de bestellingen eoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APUIL e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisieloart in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor bel vertiouwen ouS tot hiertoe geschonken en Maur wy bij het begin der uieuwe verloting ter deelneming inviteerJii rullen wij ook voor hot vervolg bemoeid zijn door een stipte en regele bediening de tevrettenheid van onze gcetirde Be gutistigera te verwerven l OFjb PDIK £ OUDE ENE7EE Merkt NIQHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz N B Ala beoija vaa eobtheid ia cachet en kurk ateeda voo ran den naam iLsr FirnA P HOPPE Cognac fJD Bois f 1 40 1a LItat Se OOOHaO TOT BO vaa I SmIM Anmraa a UMr Inhoud Taerdeo vaa het atteatvae Xtr P F yajï HAIODI HOOS Froeffleach 4 f 1 30 DltalalMnl TSfcrticbaar kfli P H J v WANKÜM J MELSERT üoathavan A SCHIEDAMMER Vrijdagf vond Franciskaner VEESCH VAN T VAT InlielCatéhctSCHAAKBüKI Ken ware Schat voor de oogelukkise slachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFUËVVARIWG Bollandache litgave met 27 afb Prga 2 looiden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrügen bg hetVerUga Magazio te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegela en in eiken boekhandel in Holland Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorschrift van den kon Universlteits Prot Gehm Ho nd Dr Harieu Boon hebben sedert 60 jaren als Tensachtend middel tegen hoeeten heeechb d en aandoening der ademinga organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wume en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes A 26 cent Alom verkrijgbur Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medaillea benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en lïertifloate of Award of the World s Hygienic Eiposition aaatgo 1893 is het W reiiilierocniil Druiveii ilonil Honig Extrad MELIANTHE DIT 01 Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMe II van Schaik Co gevestigd te g Gravenhage Geen middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Moliaothe overtreft het is OyBEBBOJSPELIJK het bbste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIÜDBLIJK de strengete hoest eu verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote deb et en de vele attesten aan de MltLIANTHE bewezen zyn de overtoiging dat hare nitnemende eu genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenhage MT Verkrjgbaar bg F H A WOLPF Drogist Markt Oimda A JÜDMAN Moordrecht J C EATELAND Boekoop ItnaaAVrNKEL f B V WIJK Oudemter BINNENLAND GOUÜA 12 April 1895 GiitoreoavODd had in de zial Kao8tmin d r Societoiti 0oi GeDoegeo e ne vergadenof ptaaU tot het stellen van drie candidaCfto voor hbt lidmaalscbap van da ProviDciale Staten De Voorzitter de heer F Herman Fz opende da Tergaderiug en deelde mede dat de vier bMtauraledea hunne beuoetning badden aaogeoomen en da werkzaam beden waren erangicfaikt all volgt De beer Hoogendyk viceTooriitter de heer Witte van de Velde eecretarii de heer Tan Reedt Üortlaod peDoingmeeit r D de beer Herman Voorzitter Hy hoopte dat dit bestnur ook dn niedawerkiog der leden zon Ugren beboodeu ten nutte van d liberale taak an het raderland De notulen werden daarop goedgekeord eeu U1 nieuwe leden hadden tich aangemeld De Voorzitter deelde mede dat een brief wn ingekomen van de bb A van Veen D G Tan Vreamiogen eu B J Nederboret de can di atuur van den heer J M Noothoven van € ftor Tooritellende De beer k Blok werd gei md door den beer J Upeliar Jz ouderelieund dour de hb J Breebaart en H A G Brinkman I De heer G A van Hooweningen werd ge noemd cloor den beer C C H Prince en ondersteund door de bb M van Daotzig en A van Teen Dnar g u der aaowbssigm ueer namen TOürsteldeu werd de candidatenly t gealoten De beer A van Veen beval de cacdidatnur Tan den heer Noothoven van Goor aan spr Tondt het niet noodia veel te zeggen daar de beer van Goor met gemeente eu polderuken veetzydig bekend ïa en darou kan niemand beter de zetel zoolang door den beer fan Bergeu IJzendoorn ingenomen vervullen De beer IJpelaar beval den heer Blok di tedert vele jaren eeu yverig lid is Toor d Provinciale Siaten met warmte aan De heer Breebaart bfval eveneens den heer Blok aan als een yverig lid die eene plaat in de Provinciale Staten zoo waardig vetejaren beeft bezeten De beer Prince beval daarop de caodidatuur nn den beer van Houwenioge aan die 24 jaar bet district op waardige w ze bad verWgenwüordigd en in zake de waterweg veel voor Gonda bad verricht De heer Tan Dantzig beVal eveneens de heer Tan Huuweninge tan die steeds veel voor deze gemeente heeft gedaan Daarop werd tot stemming oTerge taan en verkregen de bh Noothoven van Goor 46 lie tweede Vrouw JVaer M Dmitck 9 rBa mjj viel juiat op bet rechte oogenblik in waarom Ik op weg ben nasr Gorawald antwoordde zg weer met hildere atem Je bent sen pracbtstak van eene vrou4 aprak Tiefoit vergenoegd Terw l bii bevallig een kua op haie baad drukte bemerkte bjj de vlucbtige uitdrukking vau cecrslaohtigheid niet die uverMsrie i gelaat vloog yWil je fiist wat ruiten Onze reia daurt nog twee aren Ifcgn gedschton zijn me reeds vooruit zei ze amatig Zou je BcboonmaoiR ona oog rerwacliten op dat ta uurP Beate Marie op die vrouw valt niet te rekenen Hoe achtelooa en spottend lei h dat Heb je haar van oua huwelyk gesproken vroeg sü wser irJe bent nieuwagierig luidde z n ontwykend antwoord rVreoa niet ik atg je voertien dagen ter lijde Dan ui jt van alles volkoaien op de hoogte zyn iaacliiea aog beter dan ik en tarcastiiwb voegde bg er bg jelui vrouwen doorzien elkaar a poediger d ik A gard altjjd in mijne nahübeid kunnen hebbenr Z Q ontvgkend autwoord bad baar eeoigssins be Blok 46 en van Hoowaoinge 42 stemmen zoodat deae beeren vowrloopigecandidatenzön daar volgens art 8 van het centraal reglement nog eene Tergadering noodig ia De Tcrgadoring werd daarop door den Voorzitter geslotao Tot onderlingen der Ned Herr Kark alhier zyn benoemd de hb A Kwinkeleoberg en G van der Zwalm De beer van der Z ralm beeft echter hiervoor bedankt en de betrekking tsu notabel aangenomen Gisteren herdacht de beer A A Sanderti den dai waarop hg voor 40 jaren in dienit trad by den beer S S Polak borstelfabrikant alhier De patroon liet dien dag nirt ongemerkt voorbygaan maar schonk ijn getronweii bediende een Muvenir Opmerkeiyk ïn bet hoe deze patroon met sgc peranneel op goeden voet staat een zijner gezellun telt reödi 47 dienstjaren eo twee anderen 20 jaren H M de Koningin Regent s beeft bepaald dat zg requesten die baar eventoeel op straat mochten worden aaugeboden niet raear ui aannemen Hare Majosteiten aoUen den 24iten Mei van Maastriobt vertrekken naar Aken en vandaar op 35 Mei de reis vooriMiten naar Igels nabi Inabrüc waar Hare Majesteiten een verblgl zullen blaken van omstreeks vgf weken Ëindé Juni of aanvang Juli znjlen Hare Majesteiten op het Loo torugkeeren Ëbo vader en twee zoons te Hazerawoiidi werden wegens poging tot afpersing en he wederrechtelyk vertoeven in eens anders woning aldaar ieder tot 1 jaar en 6 maanden gevsngeni straf veroordeeld Zg zouden op 31 December in eene woning te Hazerswoude door eene achterdeur x n bioneogekomeu en eerst f 50 en daarna f 100 hebben gevorderd alvorens de woning te willen verlaten De vader en tfcin der zoons berustten in dat vonnis maar de andere zoon een 23 j rige arbeid T kwam daarvan in booger beroep by het Ho te s Hage bewerende alecbts met zgn vader te zyn weegegaan om bet geld waarop deze recht zon hebben Zgn verdediger Mr Zgnen de Gier vroeg vrgspraak Het Openbaar Ministerie eischte bevestiging van de veroordeel ing Uitspraak over 14 dagen In de 60e algemeene vergadering der Ne ohroomd gomnakU Hy bemerkte dadelqk baar vorandrriug van tooa Ik zou je zeer dankbaar Ego lieve Marie bekende hg met warmte ali je baar geheel aan je kon binden Je waardigheid van moeder geeft er je reobt op eiken maatregel die dat kan bevorderen cal ik met al mjjo maobt aieuaen Hij knikte haar vriendelijk en gernitstellend toe en leunde toen eer in lijn hpekja Zij xateu tegen over elkander Marie had wel trillen praten maar zij bemerkte dat do baron daartoe geen luit bad Met het hoofd t en de kussens geleund trachtte lij daarom ia te sUpen Langea tijd wilde het haar niet gelukken maar eindelgk verviel zg in een onrustige tluimering Toen de locomotief floot schrikte tij op De baron zat doodstil met gsaloteo oogen in zgn hoek Zeker had zij bet aleohti gedroomd dat hy de reiadekeo vaster om haar been bad geslagen maar zóó had ze toch niet gelegen Zy wai in verwarring en dat ergerde haar Als een alechl gehumeurd kind sohoof zy de reisdeken weg en staarde naar buiten ia deu donkecen nachi Daar zag tij naar den hemei Neen naar die helder lichtende aterren durfde zy de oogen niet opalaao Zy voelde tranen aai £ hare wimpers bsngen en wendde bet hoofd om Ook Tiefort ging aadera zitten Zyn we apoedig in Corswaldf vro zy to een half uur antwoordde hy bedaard Doch ook zijn kalmte maakte plaats voor eene oaaaDgeasme zenuwschtiicheid U en do locomotief bet atation van het stadje L biunoastoomde Reedh voo de train ttU stood had bij onderzoekeod door het portieriaassige gskekco Dasr q mide de eon derl V ereeniging tot afschaffing van sterken raok welke IB dezer te Amsterdam wordt gehouden zal o a worden behandeld een voorstel ingediend door mr C C E d Enge I bronner van den volgenden inhoud Ue algemeens vergadering spreke bare meeoing uit over de vraag of hier te lande al i dao niet van Htaatswege opzettelijk moet worden uitgemaakt niet alleen dat alcohol behoort tot de vergiften maar ook tot welke sterktegraden de handel van alcoholiache dranken in het klein kan worden gedreven Verder in o a door het hoofdbestuur als Bpoedeischend op de agenda geplaatst een voorstel waarbij bet hoofdbeatnur wordt gemachtigd in samenwerking voor zoover mogeiyk met andere Vereeuigingen van drankbestrgding op de in dit jaar te Amsterdam te houden teutoüDsteltiug van bet botel en rm weten door verkoop van niet atooholiscbe dranken de vers rt idiog van geschHften en andere soortgeltlke middelen de zaak der draukbeitrydiog te bevorderen De militaire bakkergen te Haarlem Hoorn Leeuwarden Maastricht en Ngmegeu zgn opgeheven In Maastricht zal bet brood voor bet garnizoen bg particulieren worden aangekocht Haarlem en Hoorn sullen bet brood ontvangen uit de militaire bakkerg te Amsterdam Leeuwarden oit Groniogen en Ngmegen nit Arnhem Door de minittars van buitenlandsoba taken en van waterstaat eeoerzyds en den Belginchen gezant bg om hof graaf de Grelle Rogier anderziida beeft gisteren aan het ministerie van buitenlandsohe zaken tfe onderteekeuiog plaata gehad der overeenkbifist betreffende de telephotiische verbinding tusschen Nederland en België door aansluiting van het Nederlaodscb telepboounet aan Antwerpen Hei Nederlandsche stoomschip PrinaeH Amaliac van Amsterdam naar Batavia paS seerdfl volgens Llojds telegram 10 April Ouesiaot De gezagvoerder seinde van boord in aanraking te zijn geweest met het EngelBcbe stoomschip £ lmioa van Sierra Leonu naar Havre bestemd De Prinses Amaliatzal de Bchad die niet werd opgegeven te Genun herstallen De schade aan de £ lmiDac i van geen beteekenia Te Scbeveoingen staan de meest der by den jongsteu Decemberstorm beschadigde pcbaiteu en bommen nog in gefaavenden toestand op den door de see te halverbiwdteafgebrokelden dacteur de deur van de ooup UanstiK tapte ds baron uit beleefii nam hij van tij vrouw de feitdeken en baar parasol aan en bood haar toen de hand by het uitstappen Ër was weinig drukte op het kleiae perron De oogen van den baron sagen in het rond met de coele uitdrukking van iemand die op iets onaangenaaaas is voorbereid Marie keek hem oplettend aan en vond zijn trekken bard ICiudelijk toen het perron bgna geheel door ds meoBcben veriaten waa wenkte by den koetsier die twee lichtgele paarden voor een jaohtwagcn in toom hield Toen het rgtuiy naderde bood Tiefort ba4r aut een veriioht hart den arm en geleidde haar naar den wi n Goeden avond beer baron klonk de lulds groiet van den koetsier Ia thuis alles wel UberechtP vroeg de baron terwyl hg zjjoe vrouw hy bet instappen behutpuam was Verlegen kuchte de man hoestte toen nog eens en antwoordde vUws sohoonmama en de kleine jonkvrouw Armgard hehban den geheelen dag geschreid De kleine Jonkvrouw had weer veel last van kramo Mevrouw uwe sohooomama ia van morgen ook naar den lominé gereden De baron antwoordde niet hy had naast Marie E laats genomen ea met een bevelend gebaar beduidde y den koetsier naar hui te rudeb Beschroomd vatte de msn de leiduls en weidrs draafden de paarden lustig over den atraatweg die aan beide zyden met boomen was bezet Bereid je voor op allerlei ouaangenaambeden Marie domioü peUhold is mg vgandig zei hy met een vreemde buiging van stsa straatweg Men twgfelt eebter niet ol de wag zat nog voor da intrede van het aanitaaude zomerseizoen door de echepen ontruimd sgn Met de herstalling van den weg uM it van gemeente wege nog geen aanvang gemaakt Alleen tgn faitr en daar de klinken opgestapeld die noodig ayn om de itraai weder op de volle brvedte te brengen Dit aal veel handen en veel arbeid vorderen wil men op tyd gereed komen daar de afgeslagen helft van de straat en de daarin gemaakte knilen en gaten eerst met zand moeten worden opgthoogd en Bang vuld Bet door den OemMnteraad toegestun krt diet voor het herstel van dea strandweg ia echter roim genoag om mei kracht an apoed het werk nit ta voeren Op raad van Prof Sobweoigar aal BiiMUok Tooreertt geeo depotatias meer ontvangen Zgn geiondheid mocht anders eens gaan lydan onder de groote drnkta Dinsdag aiond de ond kaoselier nog een depatatie oit onderwglers en leerlingen van hat gymnasium ia Javar te woord Vandaar waren ham aan paar dagen vroager naar oode gewoonte 101 kievitaaiaren tMgasonden met bet volgenda vartja Keen sulwern nn kaan golden Good Bringt wi ons Bismarck dar Wi bringi nns Kie it eier bloot Nn fief nn twintig Jahr Wi bringi ie Di ut Hartenagmnd Milt ülaokwunsoh sOnder Tall Un holt nns Herrgott Di gesood Kamt wie noch mannig Mal Het sHandaliblsdc acht betebonwingeu over dergelgke onderaohaidingan in een dagblftd minder op haar plaats Tfl miader omdat aan han die maanan te kort gedaan ia zgn da weg tot reclame openstaat lagen wg aenige jaren geleden niat dat nog een oud miliiair van dan iiendaagacheu veldtocht de Willemsorde ontving en nog dezer dagen dat aan een aae oWcisr aene onderscheiding werd toegekend voor tga militaire verrichtingen van vóór iien jaren € Maar toch zegt hai blad tmoetan wg thans met de gewooute brekende er wel aan enkel woord over in bat midden brengen Io de eerste plaats om de tü aaring hnlda ta brengen dat zg evanaeni met de tot dusver gevolgde gewoonte brekende ook aan inland scha militairen van minderen rang het ridderkruis der Witlemfiorde heeft geschonken Wg vinden op de lyat der nieuwe ridders twee inlandiche lergeanteD drie Amboneesche foie liers een inlandsch oavalerisi een inlaodsch Wie IS je dan aleoo gaudig m CorswaldP vroeg cy vroolijk om hem over het onaaiige ame van baar binnenvoeren in Corswald heen te helpen Je moet als vyandeo beschauwen allen dia vaa slsafsobe dienstvaardigheid houden n ook allen die de waarheid vreezen sei h hoog erosUg Marie ia mijn eigen bais heb ik geen vriead io u hoop ik een goede vriendin p voDden te hebben Wg willen aamen front saaken t en den leugeo eo nqa kind beschsrmend in ons midden nemen van baar hoopte doóh uit Marie s sprak rr Vorsobend zsg hij haar aso of hji ook to vset te dooh uit Marie s blik spi nmedige rust Zat je ook je mo I je gelatenheid bij alle ergernissen bewaren ali ik langen tgd vso je verwfjderd zal wezeoP Ren oc eoblik hield ly de hand aan haar vooehoofd Ik zal er voortdurend ds grootste moeite voor doeo antwoordde t msllg Mijn dank daarvoor ktoak het van Tlsfort s Nu werd voor de jonge vrouw een eenvoudig landhuis ziobtbaar aan het eind vsa een eikenlaan De vensters dsr beide verdiepingen waren alle brider veriieht rondom bet kuis moest ziofa een groot psrk ttiUtrekken want aso alle kanten werd hst door donkere sebaduwsn omringd Marie wu verrast zij bemerkte ook hoe ds twron bijna verbluft naar E o huis keek Het rgtuig hield atil £ en pur netgekleede diaastmeisjsa kwoiasn baaaüg uit da vsstibnle tossohieteD wst den baroo deed gtiDlaehso