Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1895

4 80 8 84 6 S 7 10 8 8 48 a 4o 11 08 4 87 f 8 08 ff ff ff 47 ff 8 04 8 10 ff 84 ff ff 8 11 8 17 ff ff ff 10 01 ff t iO 8 4 a il 7 80 Bi 08 10 10 11 10 11 M 1 48 0 i to t 4 4 10 4 4S 8 81 7 07 8 10 1 41 1 8 ff ff 4 88 ff 7 17 t MO I Oi ff f ff 8 08 ff 7 14 i oa ff ff ff ff 8 00 ff 7 81 ff ff 18 1 4 S IO 4 08 4 40 B IB E Bl 7 87 8 80 1 M BEN HA4S 0 0 U 1 A I8J0 e t 4 10 1111 I I8 l SS 8 15 8 48 8 48 4 16 4 4 8 17 7 8 08 8t AangevaogeD 1 October l IJd van Greeowleh WinterdleDSt 1894 95 QOVDA ROTTIIDAH T5 ti ti 1 0 1 1 1I M 1 11 1 44 BOTTIRDl M O O U D A Ulrecte tiptiorwegverbiniUDg met tiüUÜA draahl 10 7 47 iji 7 6 10 17 10 17 10 14 10 41 10 47 7 07 aOCDA DIlTBltO a 4 7 I MIMf I 7 10 41 11 1 llWm M 1 17 1 1 4 44JH7 7 1 37 11 0511 18 ll 7 4 47 11 01 1 M ♦ i Toorb B S4 ff ff 10 18 1 44 4 48 7 08 N aL dB B ff ff ff ff ff ff 1 4 ff ff ff ff ff 7 11 ZZegw 08 ff ff ff ff ff 10 80 1 58 ff ff 8 7 80 Bl Kr 14 ff ff ff ff 10 8 ff 8 04 ff ff 7 88 Z M M ff ff ff 10 41 ff ff J O ff ff ff 5 0 781 10 aoocU t SO 7 50 8 18 ff 8 88 10 1610 5818 0818 45 S 0 8 45 8 15 4 18 4 48 5 0 B 47 7 48 8 1 1 I C T X X C H T e O U D 1 Utraeht S 98 7 60 8 68 11 84 18 08 18 50 8 10 8 808 6 4 48 6 10 6 86 8 0 8 50 t8 10 14 Woerden 6 6 8 11 10 16 11 60 18 8 48 4 16 6 47 t 1 11 t Üiid ir ter7 07 8 18 10 84 4 84 ff 8 18 Goad 7 80 8 8 a g4 10 87 18 06 1 88 8 60 4 87 5 80 ff 7 08 8 418 81 11 IAHaTXXDAHfiOVDl jLutnduWp 6 50 16 6B 11 15 11 80 8 68 4 88 4J6 7 H e d 7je 8 4 10 44 1 J6 11 48 8J 5 80 6 68 8 18 11 1 11 16 1 17 8 0 l SI 1 8 O i B 8 58 1 41 7 41 mi t lt 4l7 88 8 01 8 11 10 08 10 11 10 88 11 48 8 1 818 1 4 47 B tS 87 7 48 8 88 10 14 Hin t 80 8 84 ll Ot 87 f 87 7 8 10 17 TMrfn t ll 7 08 8 11 10 0 11 17 4i 8 07 8 08 8 48 8 17 8 07 88 10 88 18 I I 8 41 IMl 11 48 1 10 8 08 8 81 8 80 t il 11 8 88 8 18 Ml 10 8 S O C U 1 4II a T U I 8 11 10 08 10 88 1 I tl 4 4T 8 18 7 48 10 14 l l U 1 t 4 8 41 1 8 tM ILU Hut 11 1 M 10 07 I1 7 11 41 li ll 1 1 7 4 OOl Diïl rtokrijcter md inUnctieb ganiasoldut Ga Igke belooQÏDgeD voor eT D dappere daden dAt is Tolgens de wet en ook al stond het nijit in de wat dlit ie liberul Tii de tweede pUate om er de Modacbt op ta reitigen dat tot ridder der derde ktaete o a il berorilerd de kapitein Liodgreea de nuo die misicbieo in deo ffanacbeD strijd de groutita moreele verantwoordelgkbeid beeft te dragee gehad wient haodüliDgen door iommigeo gelabkig slecbte door enkelen etreng werden afgekeurd Wy Terhengen ont faartelyk in deze icbittereude rnbabilitatie Ten derde maar neen wg willen niet verder uitpluiseD AI den nieuwen ridden die de eer van om land en vau het Indische leger tóó krachtig hielpen baudbaven ods eerbiedig alaat en daarby eene weemoedige berinnoriog aan de gevallenen Te Weenen ii overleden Prins Wilhelm Albrecht von Montenaove bekend nietxoozeer om Kjjn persoon ale omdat by de eeoige zoon was oit het morganatisch Uuwelyk in 1821 gealoten tosscheo Maria Louisa ex keizerin der Franschen en graaf Adam Albert von Neipperg dien onze lezers cicb ait Madama SauB Qênec znlleu herinneren De vereeniging van sigarentabrikanten te Aken bad aan da Kamer van Koophandel aldaar verzocht eene opinie over de voorgestelde tabakibelasting nit te spreken natuurlyk in da verwachting dat het oordeel afkearend zou luiden Maar in plaats daarvan besloot de Kamer van Koophandel bg de Regeering aan te dringen op een verhoogde belastiog van de tabak Üroote verontwaardiging van da sigareufabrikaoten die onniitldeIjjk aan kennisgeving publiceerden om tegen het besluit van de Kamer van Koophandel te prostastaeran Uit Berlyo wordt gemeld Ongeveer 10 maanden geleden werd de Keizerlgke oaremoDiemeest r Vod Kotze op bevel das Keizers gevangen genomen en begon tegen hem voor de militaire rechtbank een proces wyl zware verdenking op hem rustte dat hg anoniame zeer obscene smaadbrieveo aan verschillende perionen tot den hofkring beboorande gezonden had Nu eenige weken werd Von Kotse uit het voorarrest vrggelaten doch met het Tonnis werd maanden lang gedraald Daarop moeat toen weer de Keizerlgke goedkeuring worden gevraagd Nu eindelgk eai isterenmiddag is aan Kotze bericht dat by vrggesproken U en do sluier die deze zeer geheimzinnige sch a adaat historie bedekt bigft voorloopig onopgelicht £ an Duitsch blad ne t t op roor da telefoon juffrouwen die zoo vaak ten onrechte anosprakalgk worden voot vartrtgiog of vergissingen De klagers vergeten gewoontgk te vragen of zg zelven de schnldige zgn en dit is toch veelal bet geval segt Jtint blad In da eerste plaats omdat men niet duidelgk genoeg spreekt bg bat oproepen Men vergeet gewoonlgk dat te gelgker tgd ati bat centraalbnreau aan aantal stemmen en geluiden worden geboord zoodat het moeite kost da vraag juist te verstaan Hoeveel ta mear is dit het geval als de oproeper zelf ooduidelgk spreekt wat vooral bg cglers het geval is byv verzoimt da uitgangen nauwkeurig te doen hooren zoodat voor veertig Uoht veertien verataau wordt Luid spreken lelfa schreeuwen biat niet meer dan fluisteren op doidelgk en langzaam spreken komt t aan wil men vergissingen vermyden 8 40 8 47 1 84 9 01 f 10 8 01 IS fl ll 8 19 6 81 i n T 8I 7 18 7 48 7 11 I i lO l ll I S6 I SI Onds Xaardraahl VisiwarJIprk kpalla Battel 7 lAttoniMs Vianwarkark Maordraokt 11 10 11 1 BI X1 7 47 L Ze W 7 l II l L d O Twwfc 07 VlmdU En dan de klacht over bet eindeloos wachten I Op drukke uren van den dag komen vaak vgf ja tiun seinen te gelgk Niet voor ietlereen kan een juffrouw gereed staan da aan moet na den ander geholpen worden en dat gaat snel genoeg als men maar duidelyk spreekt Ën hoe vaak gebeurt het dan dat de oproeper zelf de moeite niet vril doen het nammer op te zoeken maar da juffrouw te holp roept die het ook meestal niet weet an wat althans oponthoud geeft Eindelgk vergete men niet dat hoe voortreffelijk de telefoon ook in vele oplichten werkl er we eens iete liRpert de stroom plotaoling wordt afgabrokeii ao dergelgken DAarvBo verneemt het publiek niets eokfl dat bet soms langer moet wachten dan lief i Maar wat kunnen de telefoon ju ff roo wen daaraan doen Wie billgk wü zqu moet das nirt spoedig boos worden Integendeel wie met de telefoon wil werken die moet een onuitputteIgken voorraad geduld tot zgna bwchikktng hebben Da ontploffing die Vrgdagmorgen in e n eafé rHtanrant te New Orlaans plaats had is volgens de 8tandard wel degelgk het werk Seweest van een geheime vereeniging vnn Italianen De eigenaar an het café een Franschman bad in een twist een der Italianen gedood Diens makkers lieten uit wraak de iuricbiiiig in de lucht vliegen De elgfoaar van bet café is onherkenbaar verminkt zgn vrouw en kind en een gtoot aantal gasten zgn eveneens omgekomen Te Niort Frankrijk heeft een notaris terechtgastaan die van 18ïK tot 1894 door speculeereo en verkwisting meer dan 1 millioen frs van tgne cliënten bad zoekgemaakt Het O M eischte leven Iangpn dwangarbeid De beschuldigde wachtte da uitspraak niet af hg scheurde s nachts zyne lakens aan stukken houd die san elkaar en hing zich op aan de kachel pijp Eenige af doelingen Amsterdam sch e schutlerd zoo verhaalt hat Centrum zouden gister hare lomeropfaningen houden np een terrein aan de Nassaukade Zóó was bepaald en zóó was gelast door desohatleriykH gHzagvo rdere Er was evenwel niet op gerekend dat de straatjeugd zoo iets wel ewin niot zou knntien toestaan en dat is den dapperen opgebroken Waar de legioenen vandaan kwamen is moeiiyk te zeggen maar er kwam een stroom vau knapen eu meisjes opdagen die joelend en schreeuwend te kennen i afen dat zy zoo al niet tegen de schuttery dau toch tegen bare axBrciUëu daar l r plaatwe gekant waren Wg kondsu op een afstand niet tien of soms de schntters de eersten waren die tot feitelykheden overgingen dan wel zy het relletje aanmoedigden Kennende het goedmoedig en w iuig offensief karakter bg dezen tak van weerbaarheid zyn wg allicht geneigd het eerste niet ta gelooven In ieder getal wat wg zagen was freeselyk Op een gegnven oogenblik toch daalde een hagelbui van staenen en aardkluiten in zoo groote massa uit het leger der woedende jeugd op de landsverdedigers neer en hief de hoop der toekomstc zulk een oorverdoovoud krggsgeachreeuw aan dat standhouden der aangetreden schulters niet meerèpogelyk wis en zg onder dan luiden zegezmig der overwinnaars het bazenpad kozen Waar zg verder de someroefeningoo hebben gehouden is ons onbekend De overivionaars verstrooiden zich by de nadering van één diender De brave Jabez Balfour de Londenscbe zwendelaar over wiens uitlevering door Argentinië al zooveel te doen was heeft opnieuw een kansje om aan het het tuohthois te ontsnappen Het stoomschip Tartar Prince waarop de gevangene ioh bevindt werd door laag wftter verhinderd niar Engeland testoomen Hiervan proBteerde de overheid te Balts voor eene poging om Balfour weder te bemachtigen Twee barer ogenten begaven zich op de Tartar Prinrec en einchten Balfour op De Engelsche detectives weigerden waarop de eeriitgenoera ilfn Ircivf lpn op do Tartar Frinco bfxlairte 9 40 10 48 10 11 11 01 11 11 41 ll Oi il ot 11 11 0 11 iO Ot 10 11 a ii t i 10 10 10 1111 8 11 49 I IS leggen De Britscha oonsal an da regaaring werd n opgeroepen tot vereffening van da moeilykbeid De hoog bejaarde Oladstooe geniet het rnorrecbt steeds goed en stevig te sUpeo Ik fafrinner me maar ffo enkelen alapeloozen nacht daplde hij dezer diigen aiu en interviewer mede lk was overdag hpgonnen met het omhakken van een twareii eikenboom en wilde den volgenden dag mgn werk voltooien Des t achts stak een zware storm op en de angst dat de boom door deo winden niet door mgn bijl zoo vallen liet me geen slaap en geen rust vinden Voor het aanbreken van dan dag stond ik op sneU e naar mgn tuin en ging zonder op den storm te letten aan dan arbeid Er is geen sucaes in mgn leven treweast dat my grooter genoegen heeft verschaft dan het oogenblik toen de zware boom krakend up den grond neerplofte Over bet aantal zeerampen aan de Dnilsche kosten gedurende de laatste deftig jaren tot aan den In Januari 1895 geeft de Daitsehe maatschappy tot redding van schipbreukelingen de volgende statistiek Er zgn in deze tgdruimte aan de Dfltsche kusten 2159 schepen met 11737 pmonen verongelukt Van deze laatsten werden 10790 personen gered terwyl 947 deo dood in de golven vonden De redding geschiedde bjj 4399 personen met eigen middelen by 2319 door andere schepen by 1891 door particuliere hutp van het land en by 2181 personen door de ge melde Maatschappy van welke laatste 311 door vubrpyltoestelleu en 1870 door reddin sbooten in veiligheid werden gebracht Het laatste jaar is met betrekking tot zeeongelnkken aan de Duitucbe kost vry gunstig geweest want er zgn slechts 38 fcbepen met 236 personen gestrand waarvan 220 personen werden gered In de vermelde zaak van eo orgelfubrikant in Nüord Brabant tegen een R K parochiaal kerkbestunr couchideerde het O M by dju Hoogen Rasd de niet aansprakelykbaid van genoemd kerkbe taur voor de handelingen van den deurwaarder die op verzofk van bet bestuur de goederen van den orgelfabrikant in beslag genomen en verkocht had üiUpraak 17 Mei Het Openbaar Ministerie bg deo Hoogen Raad roncludeerde gisteren tot verworping van de casxatie voorzieniug van den wegens diefstal van effecten veroordeelden gep kapitein van het Ü 1 lager v V tegen het ariost van het Hrf te s Oravenhage woarhy h j met betrekking tot de civiele vordering in het ongelyk is gesteld UiUproak 17 Mei Ben hotelhouder e Scheveningen zou iemand een hondje bezorgen en zond daartoe zyn neef naar een barbier die zulk een beestje bei at met het verzoek dit mede te geven Hieraan wetd voldaan hetzg me t het doel om het te verkoopen of om een andere reden daarover bestond verschil De hotelhouder beschikte evenwel daarna als eigenaar over het hondje door bet ten geschenke te geven aan xgn neef die bet verkocht Intnsachen lietde barbier blykm dat hg het hondje alleen had meegegeven om het te laten zien maar ifi geenen deele om het te verkoopen Het gevolg was dat de hotelhouder en tgu neef voor de rechtbank werden gedagvaard Zjj veroordeelde den eerste tot een maand gevangenisstraf en sprak den tweede vry nadat het O M resp 9 maanden en 1 maaud voor hen geëischt had Van bet vonnis der rechtbank kwam zoowel de veroordeelde als da officier van justitie in hooger beroep zoodat de zaak gisteren voor bet Hof behandeld werd Het Opittibaar Ministorie bg dit college eischte bevestiging lau het vnnnif zoowel wat de veroordi eÜMg ran 4 10 11 10 IIJO li oa 11 40 dan hotelhoader als da vrgspnak van dien naaf batraft Hr A Slotemaker verdedigde den hotalhooder Hij betoogde dat deze te goeder trouw heelt gehandeld en in de stellige ovartniging van geen strafbare daad te plegen Subsidiair meende pleiter dat in elk gevtü geen gi vanganisstra maar slechta een geldboete behoorde te worden opf elegd Uitspraak over 14 daf en Da heer W van Korlaar directenr van dan Tivoli Schouwborg te Ko terdani heeft da benoeming aanvaard van directeur administrateur der veteeoi ug Het Nederlandsch Tooneel te Ambterdam ter vervanging van den heer Van Kesteren die gelyk men zich herinnert op zyu verzoek met 1 Mei van zgoe taak ontheven wordt De telefoon ia eigen beheer I Met het nug op het eindigen van de eoncesxie der NederlandscUe BellTelefoon Maat schappg op 7 September a s te Amsterdam was het noodig maatregelen te beramen om de voortzetting van het telefonisch verkeer ta verzekeren De hooge abonnemeulsprya heeft ook daar ter stede de outwikkeling vooral tegengeh udao Bg eono voortgezette ezploitaiie van bet bestaande telefoonnet is eene belangrgke oitbreihreiding van hrit aantal grabouoeerden en eene bediening dezer laatsten overeenkomstig do oischen die da romtent thans mogen gesteld wordtn niet roogelgk Eene algeheala wyziging vau bet telefoonnet i eerlang oiak meer te ontgaan eu daatbg verdient optechnicbe en financieele gronden de aaot van een nieuw net de voorkeur boven eene omwerking van het oude Ook in verband hiermede werd reeds i de be loten vergadering van 12 December II op voorstel van Burgem en Weth door den gemeenteraud het besluit genomen om van gemeentewege den aanleg van een Dtaow telefoonnet te ouderoemPD Na dat besluit is de heer J S Theunisaan adjunct ingenieur aan het bureau voor ga an waterleidingen aangewuxen om de voorloopiga plannen nader uit te werken Uit bet overgel de rapport blykt dat de kosten voor den aanleg van een net ingericht op 2000 aansluitingen ongeveer f 750 000 zulten bedragen buiten de kosten der lokaliteit voor het Centraalbureau De aant is daarby zoodinig ingericht dat het t autal aansluitingen van 2000 tot 6000 kan aangroeien zonder dat in b t systeem wgzigiDgen baboevaa gebracht Ie worden Er bestaat geen gevaar dat de renten van het aan egkapitaal uiet ruimschoots worden gedekt üok wanneer tot eene verlaging van den abonnementsprys mocht worden besloten Deze moet echter geleidelyk plaats hebben ten einde te voorkomen dat de geregelde pxplnitatie door plotseling te groote uitbreiding van het aantal aansluitingen in gevaar wordt gebracht Naar B eu W vernomen heblten is door den tegenwoordigen concessionaris met het Ryk eene overeenkomst getruffeii waarby in bet te bonwen Posteu Telegraaf kantoor lokalen voor eeii centraal bureau van het telefoonnet zouden worden beschikbaar gesteld Waarschyoiyk zoude een dergelgke overeenkomst ook door de Gemeente met bet Uyk kunnen getloteu worden Daar echter de houw van het nieuwe Postkantoor bg bet Kgk nog steeds op bezwaren schijnt te stuiten vreezen B en W dat het tydstip waarop alsdan bet nieuwe net m gebruik zoude kunaeu genomen worden aan te veel onzekerheid zoude zyn blootgesteld r i Door op bet terrain tea zuiden van de nieuwe Raadhuisstraat tus Cbeu Spuistiaat en Singel een gebouw te plaatsen waarvan de beneiienvordiepingen voor winkels of kkntoren zgn ingericht terwyl de bovenverdiepingen voor den telefoondienst z n bestemd kunn u lolnlsn ttikngn wordto die Tolkomen TOldoen B en W vngeD d macbiigiog tot den unlag nn een gemeentelyk teleloonoet ftrer te gaen en vraf en een crediet voorloopii van f 500 000 ten eiode de meeet noodige beetellingen onmiddeltfjk te kaonen doen Toor het geval dat het door de gemeente gedane aanbad nn f 200 000 TOor de orername fan het beelaanda net door de telefoon maatacbappg niet mocht worden aaogenomen In dat geval toch zal de Gemeente deti aanleg van een zelfstandig net onmiddellijk moeten ter hand nemen en aan de TelephoonMaat ichapp9 tot wederopaegging knnnen vergonnen de exploitatie Tan haar net te blgren Toortutten Deze opzegging zal dan geecMeden ief n het tgdatip dat het Stedelgk niet in exploitatie kan worden gebracht In verband daarmede wenichen B en W dan al dadeljjk den persoon aan te wyzen die aoowel den aanleg als de aanvankelyke exploitatie Tan het net zal leiden waartoe zj met Tolla gernstheid meeoen te kunnen aanbevelen den heer J 8 Theanissen B en W atollen dns TOor hen te machtigen hem t benoemen tot directenr Tan den Oemeentelgken Telefoondienst op eene wedde f 4000 het maximum der wedde aan zgue tegenwoordige betrekking Terbonden Over een zeer ingewikkeld geval van familierecht beeft de rechtbank te Amsterdam in het begin van dit jasr te beslissen gehad loopende over de verdeeling van een pijs in de Staataloterij en wel van een tiende van de f 100 000 neerkomende ot f 8500 schoon Uitvoerig vindt men de zaak Termeldt in het Weekblad van het Rechte No 6629 waarin mim 6 kolommen er aan zgn gewgd De feiten waren als Tolgt Een stncadoor te Nienwer rostel in gemeenschap Tan goederen gehntvd verliest zgn Trouw maar vercnimt een inventaris op te maken zoadat volgens de wet de gemeenschap blijft voortbestaan ten Toordeele Tan zgn minderjarig kind Hg hertrouwt tgdena de mindorjarigheid Tan dat kind wederom in volle gemeenschap krggt nit dat tweede hnwp gk twee kinderen en OTerlgdt na bg uitersten wil hat beBchiki aar deel Tan zgn nnlstenscbap aan zgn weduwe Termaakt te hebben Twee degen na zgn dood ralt op een lot dat bg uit de nog ouTerdeelden boedel der eerste gemeenschap had gekocht de hoojtata prijs Drie maanden later OTerlijdt een der kinderen nit het tweede hnwslgk De Traag rees nu behoort de prijs die na het orerlgden Tan den vader op het lot was goTallen tot zgn nalatenBchap En zoo ja hoe moet die Terdeeiing plaats hebben De weduwe beweerde dat de prgs buiten den boedel viel Het was een lot geldig Toor de 4e klasse en sg had na deo dood van baar man de f 1 30 betaald noodi om het Toor de 5e klasse waarin de prgs was gevallen geldig te doen zgn De rechtbank besliste anders daar de wel het lot niet nit den boedel gekocht of op andere wgze Terkregen had en dus geacht moeat worden de belangen van den boedel te hebben waargenomen door seen speculatie met een tot den boedel beboorand Toorwerp c wat zg niet roor eigen rekening had mogen doen Verder had de rechtbank te oordeelen oTer da Terdeeiing Tan den boedel waarin Termengd waren de nalatenschap van den vader de eerate gecontinueerde gemeenschap tosscbeo den vader en den ondsten zoon de huweIgksche gemeenschap met de tweede vrouw en de nalatenschap met een der kinderen uit het tweede huwelgk De rechtbank besliste daarby dat in dit geval waar de continuatie dar eerate gemeenschap niet nadeelig was voor het Toorkind de boed l Toor de eene belit behoort aan hen tnsschen wie of wier erflaters die gemeenschap bestond en Toor de andere helft aan degenen tnsschen wie of wier erflaters de tweede hnwelgkagsmvinsohap aanwezig was 6 dat het aandeel Tan den hertrouwden amtgenoot in de eerste helft bg zgn doud niet OTergaat in de tegelgker tgd ontbonden tweede gemeenschap Op dien grond werd aan de weduwe toegekend 20 48 aan het kind uit het eerste hn wolyk 19 48 en aan dat nit het tweede huwelyk 9 48 Te Scfwerin is een oplichter gearresteerd die den weidschen naam Desiderius Ton Franko droeg hg zeide Hongaar van geboorte te ego De man hield Terhlgf in heel wat logementen Tartende Teel geld betaalde niet en Terdween dan spoorlooR met achterlating Tan zyn oogenachynlyk goed gevulde kofièrs Bg t openen Tond men er echter enkel wat oude onderkleeren in de noodige zwaarte had de oplichter aan de koffen gegeven door er zakken cement in ia pakken De hoog wel geboren heer von Franko heeft Tgftig dergelyke grapjea uitgehaald en zal nu wel franco gelogeerd an geapysd worden Te Aken kreeg men een snuiter te pakken die beweerde de getedd aiBannao ran da sElbee ta zgn en dat by al wat hy bezat Terloren had Hy liet om zgn woorden een schgn van waarheid tegcTen een paar sch ap8joornalen zien waaruit bleek dat bg Troeger tosachen BnmerbaTen en New York bad gevaren De snaak moet beel wat goedgel oTÏgen hebban weten op te lichten want men Tond een groot bedrag aan geld bg hem De cholera neemt in Turkge af zoodat nog slechts enkele sporadische gerallen dezer ziekte aldaar worden waargenomen Het totaal getal cholentgevallen bedroeg te Knnatantinopel sinds de ziekte zich daar einde October openbaarde ongeveer 400 waarvan ongevear 200 doodelyk zyn rerloopen Een minderjarig meisje Anije De R dat zonder toestemming de ouderlgke woning te Ridderkerk was ontloopeo om in een bierbois aan de Lange Baaostrast No 5 te Rotterdam oen dienst te aanvaarden ia in den afgeloopen naobt door de politie ia beschonken toestand in de Zandstraat gevonden en medegenomen om aan de ouders te worden teruggegeven Wegens zijne benoeming tot lid van het hoofdbeatunr Tan deo Nederlaodschen Politiebond heeft de heer Boender inspecteur Tan politie te Dokkum bedankt als president der afdeeling Friesland c Tnn dien Bond In zgne plaats is gekozen de heer Kinia van Nauta burgemeester der gemeende Idaaarderadeel te Q ouw die deze benoeming heeft aangenomen BaiteDlandsch Overzicht Het Engelsche Lagerhuis heeft een oieawen sppakerc benoemd De regeeringi candidaat de h er Gullj is met een meerderheid van 11 stemmen boven zyn cccservatieven tegenstander sir Mathew Kidley tot voorsitler van het Huis gekozen De waardigheid van speaker is mat dit van geen der andere parlementen te vergelyken Niet alleen ia de speakert de president van de grootste en ondsta der volksveFtf genwoordigingeu wier rechten reeds erkend werden in een tydperk toen nog byna overal de meest absolute beersohappy werd gevoerd Hg is tevens de first commomer de leider de aanvoerder van de derden stand da aanzienlykste van allen na de pairs Zyn gezag in bet Huis is niet omschreven in een reglement van orde maar berust geheel op de traditie op de geheimzinnige overleveriag die door allen zelfs door de meest heftige radicalen en democraten wordt geëerbiedigd Niets heeft de macht en het gesag van den sspeakerc kunnen ontlnisteren onder alle gebanrtanissan u zyn waardigheid ong eBchokt gebleven Met kalmen ernst leidt hg de debatten Het is zelden noodig dat hy zyn toevlnoht neemt tot het machtsvertoon zoo vaak in andere parlementen aanschouwd Nog voor weinige jaren meende men dat er iets ongehoords iets wonderlyks gebeuren zou alsde speakerc overging tot een uitersten diciplinaïreu maatregel het noemen van den naam van een afgevaardigde die in den regel alleen by zyn district wordt aangeduid In latere tgden is het wel eens voorgekomen dat de speaker c tot dezen idisciplinaireu maatregel moest overgaan zonder dat het oogelooflgke het wooderlyke gescbiedde zonder dat de geheele wereld er door in beroering werd gebracht Maar toch is de speaker in zgn allongepruik en zyn prachtige toga nog steeds de meest geëerde en meest geziene persoon van het Huis Hy heeft een jaarwedde van £ 5000 een grootsche behuizing in bet Westminster Palace een pensioen van 4000 en de traditie wit dat bg na zyn aftreden tot pair verheven wordt Da thans afgetreden speaker de heer Arthur Peel was de zoon tan den beroemden minister sir Robert Peel In zijn testament had deze bepaald dat zgn zoon steeds lid der commonalty zon btgven en geen benoeming tot pair zou aannemen Tot nog toe heeft de heer Arthur Peel dien wansch van zyn vader trouw geërbiedigd Op 1 Maart j l werd door den Ëngetschen Ministar van Binnenlandsche Zaken Asqnitfa in bet Lsgarhuis een watsonswerp ingediend tot herziening der wet op de fabrieken en werkplaatsen By dit ontwerp ging fle minister van de stelling oit dat de wetgeving op den arbeid zich over alle klassen van werklieden moet uitstrekken en hun die voorwaarden van veiligheid voor het leven en de gezondheid dient te verzekeren velke door verlichte onderoemers in alle welingerichte bedrgven in acht worden genoneo Ëeu zeer opmerkelyke bepaling in het ont werp is die welke den werkgever verantwoordetgk maakt voor den toaetand der werk plaatsen buiten zgn fabriek waar Voor hem gearbeid wordt Die bepaling is gericht tegen het sweating system De wet van 1891 geeft den minister van Binnenlandsche Zaken da bavoegdhaid voor sommige bedrgvan te bevólan da de fabrikant Igsten houdt van parsooeu die buiten yn fabriek voor hem werken De heer Asqoitb en zyn voorganger maakten voor slechts drie of vier bedrg an van die bevoegdheid gebroik met goed gevolg want dank aan desa lysten werden vele sweaters in hen holen in het East End opgespoord Sommigen willaa dat alle werkgevers verantwoorde gk snllen zyn voor den toestand waarin hun loontrekker werkt Maar de Regeering vraebde daardoor aan vela Londenscbe handelaars die in ver a etegen pletsen voor zich laten werken het bedryf onmogelijk te maken Zg wil alleen enkele by de wet aan te wyi n beroepen onder deze bepalingen stellen en dua naar t scbgot den minister persoonlyk ontbefien van deun eenigszins pynlykeo plicht De werkgever krggt van ovarheidawege aanaegging van misstanden eu heeft voor hg beboet wordt een maand tyd om de slecht ingerichte werkplaats te herstellen Wat 4p overbevolking in fabrieken betreft wil de R eering de minste ruimte voor ieder warkeoda bepalen op 250 knb voet en by overwerk op 400 kub voet een minimum dat verhoogd kan worden voor plaatsen en tgden waarby kunstlicht gebruikt wordt Aangaande brandgevaar geeft da wet van 1691 het toezicht aan de sanitaire overheid doch die taak wordt door haar schromelgk verwaarloosd De Regeeriog wil ze opdragen aan een Connt of snmmary jurisdiction f oen hof voor kort recht dat na aangifte van een fabrieksiuspectenr ta hebban ontvangen den werkgever zal kunnen dvringen tot bet maken van vlnchttoeetelleu mits geen verbouwing vereiachende in plaatsen waar da gelegenheid om by brand ta ontkomen onvoldoende is De tegenwoordige wot verbiedt dat kinderen werktuigen die in beweging zyn sohooomakaa De Regeertng wil dat verb d uitbreiden tot alle jongelieden In alle nieuw te bouwen fabrieken zullen werktuigen die machinaal iu beweging worden gebracht niet dichter dan op 45 cM afstand van een pilaar of muur geplaatst mogen worden Aangaande overwerk is de verbetering dia de nieuwe wet belonld ook niet heel groot De minister achtte het onmogelyk overwerk voor vrouwen geheel te verbieden masr stelt voor het te verminderen Onder de legeowoordige wet nag vyf dagen der week 2 uur overwerk verricht worden mits in t geheel niet meer dau 48 dagen in het jaar Voorgesteld wordt dit te verminderen van 5 tot 3 en van 48 tot 38 dagvn Voor jongelieden beneden 18 jaar wordt overwerk zoo goed als geheel verboden Tegenwoordig wordt de wet vooral op dit pnnt geregeld ontdoken Men geeft en neemt eenvoudig overwerk thniii De minister stelt voor huiswerk geheel te verbieden vonr kinderen die in nerkplaatseo of fabriek werken en het huiswerk van vrooweo an jongelieden te beperken Bntere wetgeving was intusschen ook voor de Engelsche njiverbeid zeer noodig zoo o a voor de wasacberyen dokken werven kaden bakkeryen en tenement factories fabrieken dia by gedeelten aan afzooderlyke personen verhuurd worden en waar tot dusver als er een ongeluk gebeurt niemand aansprakelijk kan worden gesteld zullen onder de wet gebracht worden In de wasscheryeo heerseben ergerlyke toestanden In sommige wordt vyfen tscbtig oren per week gewerkt nu en dan ook s nachts eó zonder geregelde schafttyden Hat heet dat dit vak uit zgn aard zulk een ongeregeld werk geeft en dat alles in een dag of vier vyf per week moet worden afgedaan Das ta erger zou men zeggen moet voor da ongelukkige vrouwen de overspanning zgn en dos te dringender werd hervorming vereischt l e wetsvoorstellen zyn niet anders dan zeer gematigd te noemen maar daarom is de kans van aangenomen te zullen worden des te grooter Veel zal echter van een goede oitvoering afhangen Worden a voorgestelde bepalingen met kracht gehandhaafd dan zal een eerste gevolg er van zyn dat da arbeiders meer en meer naar de fabrieken en goed ingerichte werkplaatsen worden gedreven oit voile en ongezonde krotten en kelders Dat is reeds veel gewonnen Het is nog altyd onseker wanneer in Italië de verkiesiogen voor de Kamer zullen worden gehouden Te Rome weid dezer dagan het gerucht verspreid dat da verkiezingen die i i8ar men weet reeds ipoedig ua Paachen zouden plaats faebb n voorloopig tot nadere orde zgn attgesteld Naar men beweerde werd dit besluit genomen op grond dat de indeeling dar nieuwe kiexdislricten die bg da onlange aangenomen kieswet zgn gevormd nog niet gereed i Natunrlyk geven deze geruchten in de eerste plaats den oppositie bladen aanleiding tot allerlei bescbotrmnghp De slotsom dezer bespiegelingen ia dat de beer Cri pi onder de tegeowoordi p omstandigheden voor een nederlaag rreezende het raadzaam heeft geacht dan verkiezin Atryd tot het najaar uit te stellen De regeerlngs orgaoen beweren echter dat deze mededeelingen geheel onjuist zyn Volgens hen zal weldra de dag waarop da verkiezingen moeten pbuto babben door d ragaaring ba paald word jwant da baar Criapi baaft niat de minste redeb waarom hg dan baslisaandan strgd zou uitstellen Er bestaat dan ook gaan aanleiding om ia gelooven dat de politieke toestand in lulifi gAdareode de uarate weken zal varandaran Tot dnsver blyvan de kansen dat de haar Crispi da overhand zal behouden gunstig vooral omdat de gebeurtenissen in AbeasiniB een varloop namen waarmade men ta Roma tevreden kan wazen De beer Criapi zal derhalve ook bg deten varkieaingsstryd wal hei veld behouden Haute Nouveauté in PARASOLS Ooak lallaa n iet geltalaard wordaa A van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoais MluaaLUiu Geit Nsd W S i s tl dite dito dito t lOl s 101 dito dito dito SVi 101 Ol is HoKaia Obl Uoudl Utl ia 4 lOS s iTAUa InsehrijTiDg 1188 81 5 M s OonaHa Obl In pspior IMi i S s dito in silver 1888 t M s Poanioil Ublig mat ticket 1 dito dito 88 ausl iaD Ubl Oost Ie Serie 5 dilo Oeeoiis 1110 4 ditoligUothi lSBV 4 dlta bg Hun 1S8I 0 4 Wis 7 dito in ioud la a 1818 8 dito dito dito 1814 i 108V driHJB Parpet soliiild 1881 4 8 V Toailii iepr tknv leen 18110 4 ao siM Uefl leeulng serie D VJff t ee leeoiUK serie 0 iJin Art llzr Bso v obl 1801 i 110 Muioo Obl Buit aeh 1800 l s O VzHSSciLA Ubl 4 onbep 1181 4 V 4 Va AusTaaDAH Obligstian Itifil 8 100 UoTraauAM Stsd lsen 1888 a i Nlu N rr UacdsUv saiid sadsD Tsb Mn CertUostsn DuiliastMilisppil dito 810 871 Arak Hypotheekb paodbr 4 101 Üiilt M der Vorilonl sand 8J s Or llynoIbMkb psudbr 4 Nederlaudsohs bsnk saud lOi fW 114 M Ned Haudslmutidh dito 1 N W k Pso Hyp b psndbr B 74 Roti HTpotksekb psndbr 4 101 Utr Hypolkeekb dito 4 OosTBKa Oost Hong bank ssad lOl s 181 Uusi Hypotheekbank paodb Vi Amalli Kqiiit bypath paodb Haiw h i Pr Lien eert 6 7 80 88 Kso Holl U apaorw M j ssod Hi tot Kipl V at Bpir asnd sl Ked Ind Spoorwugn saad Nsd ZuidAfHk Bpoi sand leav w 1881 dito dito dito 1801 dilo 8 104V lTmz Spoor l 1881 8 A Kobl 8 l s Zuid lul Hpwmu A H obl 8 PoLBK Wsriebau Wsansn ssiid 4 64 ii BosL ar Buss Sp Mii ssad 8 US Balllseh dito asad 86 ei Vu Fastows dito sand 8 7 4 Iwaog Dombr dito sand 8 ICirsk Cb A oW 8p kap aaad 8 I OSOWO SewuL Bp Mi oblig 8 104V io v Oral Vitebsk dilo oblig 8 ZnidWeat dito aand t 7 s dilo dito oblig 4 lluaiKiL Oool Psc 8p Mli obl 8 lOlVa Cbio fc Nortb Vr pr 0 v sand 1811 dito dito Win 81 Peter obl 7 18 Donvsr k Hio Or Spm eert V s 11 i Vi UllDOtaOeatral obl in goud 4 101 Louisv k NssbviUeCert v saad 601 m Usiioo N Bpir Mij lebyp 0 8 08 Miss Kansas v 4 pot pref sand v Vs N ïork Ontario k West aand loi is 10 dito Pengs Ohio oblig 6 Orsgou üaUr Ie h p ia gosd i at Paul Minn k Maait M 7 78 111 lOj 7 Vs Uu Pse Hoofdlijn oblig 8 loTtt dito dit Line Col la byp 0 8 80 CiNAOl Can Soulb Gert r aaad 4 KO Va C E ll kNav lsk d e O ui 1 7 Amslerd Oqinibus Mjj sand BolUrd Tramsreg Msals sand m l Na Stad AnuterdsB aand 8 m Stad Kotlunlam aand 8 lOS s BtLOia Blad Antwerponl887 S l 8uul Brunei 1888 l s 103 loa u M Hoao Thein Hegullr UsHillsob 185 1 6 OosTlllK aiasUlmniiig 1860 8 1807 K IC Uoit B ür 1880 8 SraNJl Stad Madrid 8 1808 46 V r Nbu B Hyp 8poM eert 4 Iheichtiiow wam oiViAa schadi o huidu ICCHIII 1 TBlOOaZAKllt BUEOEMEESTER en WETH0UDEB8 tso GOÜÜA Gelet op art 6 en 7 der Wet van dan S JoDi 1875 Staatsblad no 95 i Brengen ter algimeeoe kennis dat op da Sefiretaria ter visie is gelegd een verzoek met byiagen van J de Jong om vergnnning tol oitbrsiding zgner kisteonukary docr va nM if