Goudsche Courant, maandag 15 april 1895

MARKT A 70 GOUDA DAMES EN MEISJES OmEEGOEDEEEN Hemden In Linnen Graslinnen en Katoen Rokken in Piqué Bazün Keper en Cassa met Geborduurde Strooken I r Solide soederen billijksle prijzen Aanbevelend C A B BA TZI GËR Srma Wed B 14 Gouda Ooder d mtUUiren die gitteran met dan ttoomer vPrioMs Mftriuc nit Indie terngkeerden b hoorda ook da sergeant der artillerio F W G KIQreo Dit Dereoier din dexer dageo V ook Termeld werd als gedecore rll met de JA titftire Witlamiotde 4 kt me dHsr hg rich op Lombok uer hvi oDdetKbeiden DuromtreDt werd un bet Hbl bet oftTolgend medegedeeld De OTerite Scbeoer beitormde met bet bfttatjoa Tjakr Negara dat hardnekkig ver dcdigd werd Vela gewonden ao doodeo TialeD de fjjaod achter de raDren ntaande lobootdoor de ichletgAten oader zelf geffomu tekQQoan wordeo Dat ging zoo oiet ZeUsbet allai koit ea dubbtiltje joogyoi wemoeten ar io c koD oiet belpen 7 Met bKudgranaten roor oommandeerda de OTerite Soheuer De flergeant F W 0 Klören en de korporaal V Fapiien waren onmiddeliyk met die werpluigeo preient en met de grootste krachtsiuipanoing gelokte bet bnn op een der muren ran de poeri ta komen en TftD daar dan T and te beitokfo met bèt gevolg dat deze toragdeinide en de orerste Schener gelegenheid kretig tien itorm te herbftlan en btnnao de vertterkiog te komeu AU door een wonder ontkwam KlÖren aan bet moorddadig vaar dat op ham geopend werd Een lererKiekta dwong betn te repatricereu doch naar alle éaanchyijlykhfid zal deze dappere niet voor bet Indiiche leger Terloren aijn Te IJmnideo werd bem aan boord door den kapitein oommiisarie fao afmorvt riDg Wvjn malen sgn benoeming tot ridder diT Milit Willemsorde medegedeeld en werd h i Toor bet front Tan bet aangetmden detoohemPDt harteIjjk gelukgawenscbt waarop de gi z voorder der Prinses Marie en de officioren der boot hem eTeoeena kwamen gelukweuncben Met deze boot keerde ook terug de leiait J T ter Broggen HoKenboltz diezuoiuueiterlyk de achterhoede der colonne Byievehit bij den aanral eommandeerde dut generaal Vetter Tro Wie commandeert die achlerloede dat il een kranige kerel £ n generaal Vetter itoud bekend dat hg gewoonlijk niet Teel zmde all hg te Telde wai Ook desa officier werd met de Willemsordo geüaooraerd Jammer slechti dat hg rhisschien zgu geheele leren rerminkt zal blgTen een ohot Terbrgxelde hem een der beeoen De fnseMf r J Terpstra onlangs gurepatrieëerd en ook met bet Mo d Beleid en Trouw fiebttldigd op Lombok rerdiend is door de dij eciie Tan bet Nederlandech Panopticuro beuoemd tot oppasser hg da in dit museum te plaatsen Lombokgroap Man meldt oit Amsterdam De timmerlieden ijonwers en montauri die aan het gisteren ingestorte gedeelte fan het hoofdgebouw der teatoonitelling werkt n weigarden hedenochtend aan den arbeid te gaan indien ban niet met het nog op het gevaar dat aan bet werk Terbooden bleek tezyi eeu booger loont werd toegezegd De montf arB eisoheo thans 30 cent per nur in plaats vau 19 cent de timmerlieden 35 cent in plaats Tan 23 en de ajouwerloi 25 cent in plaats Tan 1 8 cent par uur Daar de aannemer in het bnitanland vartoefde koni de directie geen bfi luit nemen Toen omstrèpks 1 uur de Htakeri bl Teu Tolhsrden hg oit onmiddellgke iuwiU liging Tan ban eisch zg badden anderen reeds belet aan bet wark te gaan door ladders weg tv names werd hun aangezegd dat zg zich daQ button da gebouwen hadden tehoud in en stelde men dasteunkabelsTan db noK oh staande spanten onder bewaking Tan politie Aldai bleef de toestand dezelfde tot 5 nor het nnr waarnp het loon muet worden uitbetaald ook aan da etakers Deze etscben dat bon ook OTer den dag Tan beden loon zal worden ni ekeerd Het bebtour dar Beiarscba Landbouwknodigfl Vereenigingf hoeft besloten aan de rageering te Tertoeken pogingen aan te wenden om da werderinvoering der opklimmende vraohtpr sen Staffetterife TOOr granen in Pruisen te Toorkomen Verder besloot het ToorKtellen te doen tot Toltooiing Tan de wet op de kunitbottir Het wansobt dat margarine gemengd zal worden nfet een stof die de kleur niet TeranHeft doch met een aekere cbeiknndige Tloeixtof een kleuring welke onmiddellijk zat doen bigken of men al of uiet met kutistboter te doitti heefi £ n Tobrt wenficbt het bestnurpolitietoesicht op de fabrieken en een Ter wd op het TerTMrdigen Tan nargarinekaas De politie te Looidreeht heeft prooec Terbaal opgemaakt tegen zekerte J J Tolgens opgaaf handelaar in baarpartum wën die zgne haarolie HaobaTal zoowel Twr uit als Toor inwendig gebruik De reohtbank ta Aston beeft den koopmen A M nit Qieten wegens het TerTiUohen Tan een p Mitepaarbaukb kja Teroordaeld tot I jaar geTaugeaisstraf De QronAret bet eenïge Brabnntscba orgaan dat aan de zgde rap Dr Schaepman staat bracht onlange diens positie onder zgo partggenootan weer ter sprake Ën die beschouwing gaf aan de Gelderlatiderc een artikeltje in de pan waarin men o a leest Wg TOor ons gelooTen dat onder thans le ende Nederlandücha dichters er geen grooter is dan hg dat ook onder de redenaars de iBTloedrgke mannen Tan bet lefaode woord bem niemand OTertreft ofitcboon wel eTenaart maar een leider te zgn der Katholieke partg daartoe heeft hg nooit een ernstige poging gewaagd eer het tegendeel Hg houdt als wg goed zijn ingelicbt niet gelgk h t een Wiudtborst en een Beernaert Tan diplomatie en oTerleg in eigen kring Dat ts zgn persoonlijke zaak rn niemand kan bem daaromtrent een grief maken Ook behoort hij in de vertie rerte niet tot de ioort leiders die zeggen cje i uis lear chef il fout bien que ja les Roive In bgna alle akelgkequaestiën natuurlgk niet bg beginsel Tragin stemt hg juist omgekeerd sis zijne partij doet Wg kunnen dus in geen geral medegaan met personen en blaadjes die den eniioenteu letterkundige an redenaar pogen te Terkleinen en hem dad in een positie itlen plaatsen bet leiderschap onzer partij eena positie die hg niet Tarkiest in te nemen Het Centr deze regelen citeereod wil zgn leieri zelvea laten uitmaken of dit nu een serins stuk of wel een ironische inTaU js lo bet aan secten oTerryke Hongarge das meldt men oit B idapest ift een godsdienntig genoote hap dat roor d n Staat zooveel moeilgkt eden en roor het groote pnbliek zooveel ge no en oplevert aU dat der Nnzerenerf die geen wapens mogeu dragen en niet mogen liegen en derhalTe slechte Taderlanders on goede menschflu moeten zijn Nog komt het Toor dst dieTeo die tot hel nieuwe geloof zjjn toegetreden tot groote Treogde Ier bestolenen het vroeger ontvreemde aan den wettigen eigenaar terag sturen Of de Tolgeode Nazerener bistorie die t blad ppsti Hirlap in een ziJnor laatste nummers vertelt de daarbü betrokken personen bizonder grout genoegen healt verschaft valt echter te betwijfelen Er WBH be iii k bg een aanzienlijke familie en heel wat hui rmi en dames waren aanwezig Een dienHtmei j kwam aan de niet heel jonge en ook niet liei l iiionie maar brave en degelijke vrouw leis liuizei Tertellen dst een knsp SérTikch De vrouw werd binnengelaten Al de heereo Tan bot gezeUohap waren ter oTor eens dat zg er werkelgk heel goed uitzag Won je een biecht afleggen Troeg de lamadei bnizoa Jac luidde het antwoord ik benl envrlurdig van het Nazarenergeloof en moetTergiffeurk vrugen TOur mgn zonden Ookaan mg rfi Ja ook aso o Maar bestemei zooHrfigigg b mg ïn dienst bent g wefstheb je niets tegen mg misdaau Jawel mevrouw ik hefe i zondif d Ik erken het thansen smeek om vergiffenis Maar wuar zondigdeje dan in De dames en heeren spitste toor m itonden wg nVtetiwsgierig om de Servische beeo die ten antwoord gaf ik vraag er vergiffenisvoor dat hk drie 9nre lang op beelvertïouwelükt t i met miinheer heeft gf staau t 5é knoop ndraaiers t Weeuen die daar Mn zeer belangrijk deel van de arbeidsbevolking nitmskeu hebber bet w rk ges akt Er kwamen botsingen voor waarbg de politie met de blanke sabel er 0 i inging en vele personen verwonde Op het land van den beer Harkema ta Uithuizen zijn ziJTeren geldstukken geTonden die ruim 300 jarep oad zgn en de grootte hebben Tan een rjikakaalder Da klachten welke hier ie lande in den lanttten tijd steeds loidei worden ovei flsssobentrekkera en wapbetalere au over de nadeeliga gevolgen van f iUissementen hebben reeds vaak Aanleiding gegeren tot het zoeken naar midd4o t verbetering Een der beste middelen is zeker dat de solide handel zich aaneeneluit In het Torïg jaar is op h oongrea van dan Nederl Bond Maatichappel Belang bet nut daarvan nog eens in het licht gesteld Pogingen door vergaderingen van handelarm en fabrikanten gedaan om een varaeliiging te stichten zgn echter afgestuit op de moeilgkheid dat de meesteu bet te druk hebben om osar eifch Toor de gameeoscbappelgke belau a te kunnen optreden Daarom tracht men nu een anderen weg in te slaan door de sticbtiug eener Vereeniging ter be rardering der belangen Tan crediteuren in faillmementen enonderbandacheaccoordenc looali de lange titel heet maar die teTens dan korteren naam diaagt vén Unites De namen der oommiisurineo de heeren J Blooker Jnlina Eltxbaeher mr Hazelboff Boelfszema Frits Olie en mr B J Polenaar geven ons de overtuiging dat deze imtelling op gue le grondslagen rost en eveneens de namen van een aantal bekende advocaten die zich by de vereeniging in verachilleade arrondiwainaoten hebben aangesloten Moge Uni 4 slagen in haar pogen om het krediet in ons land merr en meer te maken eukel tot een zegen en niet tevena tot een bchadelgke nitwus In de Friascbe gemeente Opsterland waren drie kinderen in de nabgfaeid der ouderlgke woning aan t spelen terwijl de moeder van uit de voorkamer een wakend oog op hen hield Zii was genoodzaakt de kamer voor eeoige oogenblikken te verlaten Toen zg terugkwam en dadelijk door een der ramen van de kamer zag ontdekte zg dat een der kiuderen het kleinste er niet meer was Dadelgk snelde zg naar buiten en vroeg aan de beide andere kindereu waar het kleine zu je waa maar deze wisten het niet De moeder begaf zich nu met den meesten spoed naar een nabgzijnde diepe sloot en on telda niet weinig toen zü daarin het hoedje van baar dochtertje zag drgTen Zooder beraad sprong zg in de diepe si ot om haar kind te zoeken maar tevergeefs Een buurrronw zag da arme moeder die niet weer op den wal kom komen worstalen en snelt e toe om haar ie helpen maar ook zij geraakte in de diepe sloot Beide vrouwen wsren un in groote verlegenheid docb gelukkig werd haar anstig geroep gehoord door drie manuen die in de nabgbeid Hau t werk wareo Deien glden toe braven zich te water en t getakte hun beide vrouwen van een wissen dood te redden Toen de drie maunen en de t vee vrouwen allen met een nat pak op den wal stonden kwam eensklaps de vermiste aanloopen niet wetende wat er ie doen was Voor de grap had het wichtje zicb achter het huis versaholen opdat de beide andere kinderen haar niet zouden kunnen vinden De blgdschap der moeder laat zich niet heschrgven De vgf personen die te water waren geweest spooddenjzich naar huis om dr e kleederen aan te trekken Later bleek dot het hoedje door den wind in den sloot was geraakt Da bedelarg nam in len laatsten tgd des Woensdags in bet zuideljjk gedeelte van Nieuwer Amstei in het bijzonder aan den Amatelveeoschen Weg i danig toe dat de burgeiuerater gemeenq beeft daaraan een einde tn moeten miakeo Hg heeft den ibgezetenen verzocht niet meer te geven Bovendien posteerde bg aan den Amstelveenscben Weg mni e pnlitie agenteii die de bedelaars zooveel mogelgk de uitoefeuiog van bon beroep moetan beletten Deze mastregelen hebben veel iocoes gohad Het getal getal bedelaars wj a Woensdag al veel minder dan gewooclgk In het N t d D zgn enkele iprelcende voorbeelden aangehaald over de ongelijke werking van de bedrgf belBsting Personen die eenzelfde inkomen hebben maar onder geheel Terachiltende om iandigheden leven betalen in die belasting óf niet óf ongelgke bedragen eu zg die het meest noodig hebben betalen evenveel of meer dan de anderen Op zicb zelf besrhouwd schgnisn die verschillen erg onbittgk zegt bat Hbld Men mag echter ééa ding niet vergeten De bedrijfsbelAting ie niet de eenige heffing io Nederland Daarnaast staan andere belastingen welke die onbillgkheid T pelal opheffen of verminderen Zoo zgn degenen die hun inkomaD oit het landboQwbedrgf trekken vrggesteld van da bed rijfsbet asting maar zü betalen 4 de grondbelasting reeds een heffing van een deel van hun inkomen Zoo zullen de nngehnwden en kitiderloozen ruimer kunnen leven en daardoor in de parsoneale betasting endeaccgnzen meer bijdragen En Tan wat zg niet verteren maar paren moet als het boven f 13 0QP kapitaal is gestegen ermogeusbelasting worden betaald an in atlen geral e moet na bnn OTerltjden successierecht worden Toldaan Zoodoende staan in Tele gevallen tegenover scbgnbaar onbillijk lage aanslagen in de bedrijfabelaating ten slotte andere laaien die bet evenwieht beratellen Dit geldt zeker niet voor alle gevallen Zoo bijjft het een grief dat men Tan een evenhoog inkomen dezelfde percentage moet betalen t zg men io een groote stad woont waar het leven duur is t zg op een klein dorp waar de hnrón en vele levensbehoeften goedkoop zijo Evenzoo dat de sterkte van het gezin geen invloed beeft op den aanslag Wg herinneren echter dat de vorige minister Tbn financiën reedi door en wgzïging in da personeele belasting bg beperkte inkomens aftrek toor kinderen had Toorgeateld In deze richting zal zich naar meo mag Terwichten ook het ontwerp Tan zgn opvolger bewegen V Bnlteilandseh Ovenlckt De Franscbe Kamer heeft de b rooting zooata zg die Tan den Senaat had terug ontvangen met 417 tegen 93 stemman in haar geheel aangenomen en door den Senaat aangebrachte wijzigingen op een enkel pant na goedgekeurd De begrooÜng is naar den Senaat teruggezonden eo moet oog aeni naar da Kamer terug De Franscbe Kamer heeft een krediet van 2 milliuen francs toegestaan om pensioen van onde werklieden goed te keuren Bg da behandeling Tan dezen post op da begrooting stelde de beer Leydet roor aan eiken bnrgar na zgn 70en verjaardag pensioen toe te kannen Dit werd toen door de regearïng ba treden de beer Bibot verzocht hierover bj de begrootiog geen debatten te houden Dadelgk na da behandeling van het budget zoo de regeeriiig voorstellen betreffende da paniionnaering bg de Kamer indienen Sedert enkele dagen ii da Kamer met de bespreking dier voordtellen bazig Da hoofd strekking er Tan is ondersteuning van onde werklieditn die lid zgn van een penaioenfoodi of hjj een spaarbank een lyfrenle hebben genomen indien hun inkomen alsdan minder dan 360 francs bedraagt Het krediet zal dui alleen dienen om eeu bgslag te verleenen op eeu reeds verkregen pensioen Ëon vooretel van Qoblet om aan alle behoeftige werklieden na hun 70a jaar tot 1905 toe een peoiioeu te verschaffen van 100 nes per jaar en na dat jaar dit penaioen alleen toe ta staan aan hen die er toe hebben bg gedragen werd rar vorpeo De social istische afgcTaardigden beeiredan het regeertngSToorstel op heftige wgze Het komt slechts zelden Toor if dSs waa hun betoog dat eeu werkman iq de gelegenheid il iets over te leggen Toor den kwaden dag en nog minder dst hg voor zno pensioen kan zorgen Het regejrings Toor ei was daarom onvoldoende en voldeed niet aan de wensehan der arbeiden De maataohappg is gebonden do geheele arbeidende klasse ta onderhouden als de tjjd il gekomeu waarin het werken een onmogelijkheid wordt De locialisten die dus redeneerden volgden slechts bon gewone wgze van doen Zg overvragen iteeds om dan later een reden te hebben zich onte Treden ta betoooen met wat zij verkr en Want toea het op statumen aankwam en de Toorgesielda amendementen Terwordan waren stemden zg zonder uitzondering roor de artikelen die zg eerst zoo heftig hadden bestreden Io Hongarge beginnen de zaken aan loop te krggen die weinig goeds vooripelt Da minister presideat B inffy bevindt zicb ta Weenen waar niet alleen gemeenschappelgke aangelegenheden der monarchie worden besproken maar ook zaken die Hongarge in bet bgzonder betreffen misschien ter beslissing komen Voornamelgk wordt onderhandeld over de Traag of eu wanneer de nieuwe Terkiezingeu voor bet buis ran afgevaardigden suUea plaats vioden Door de aangroeiende tatie der olericale volkapartg wordt de beantwoording dezer vraag steeds dringender Welke middelen de clericalen in toepassing brengen Om de goede gemeente nan zicb te binden ii onlangs bg aan verkiezing in Nestra gebleken waar de pries ters de kiezers op het crucifix lieten zweren alleen clericale candidaten hun stem te geven Tegen de liberalen doen de onzinnigste leugens dienst men maakt den menschen wgs dat de invoering dar kerkelijk politieke wetten de sluiting der kerken en de afschaffing der aaoramenien tengevolge hebhen Het burger Igk hnwelgk beteekent dat de man eenvoudig zgn vroow kan w agen om een andera ta nemen Men begrgpt boe deze verzinaeli vooral bij het vronwelgk gehoor in vruchtbare aarde vallen Zoolang de priester de vrouw n ali bondgenoot heeft behoeft hg roor geen vermindering zgner macht ie duchten I Te Preszborg hbeft en jong Jezuïeten pater met sgn vasten sermoenen zelfo zooveel onrust in de gemoederen en opgewondenheid gewekt dat de pater p ovenfaal het noodig heeft geoordeeld een vermanend woord ie richten tot den jonga n prediker die zgn iaganstaodars mei geen andere natneo bestempelt dan heidenen ketters scbelifien grootaprekeVa en meer dergeJöka epitheta Een var maning sleMits geen rarbod zbodat de prediker thans wel wat zachter uitdrukkingen zal gebruiken maar overigens voort zal gaan ran af zgn kansel politieke oraties te bondan an de liberalen aan zgn vrome toehoorders ook verder zal afschilderen ills het b inl en het einde ran al het booze in deze werelq Men siefla cioh niet voor dei de geloovïgeo ontbreken dia deze voorslellingen als waarheid annefflen Hier trocwens plukt het liberalisme in Hon garge de vruchten ran zgn eigen mïulageD Het reronacbizaiimde het onderiYÜi en Uat het Tolk in banden ran de priesters Ot de Terkiaziogen n io dit roorjaar of in den herfst pUata vinden doet eiganlgk weinig ter zake Reeds thans kan men er op staat maken dat er nog wet groofer verbittering en heftiger a n de itambaa ui gefochteo worden A m gebniikelgk in Hongarge wai beel wat wil zeggen Aan miahandalingen en bloedige koppen zal bet niet ontbreken Een klein foorproetje gaf daarran de rerkiezing dezer dagen te Tapolocza waar bat gepen pel mei ateaaen wierp om nadruk aan liJn stemman bg to zetten en zoodoende uiting garen aan tyn afkeer ran de liberalen I Koaantb zoon rtn dan grooten patriot werd gakosen met 1103 ataomen de siaatsaacreUris VSrves liberaal verkreeg 963 stemmen Blijkene de uit Waahiugion ontTangen berichten ie da kans gunstig dat de onderhandelingen der Chineeache en Japanscha gemaehtigden orer den rrede tol den gewenschten nitsli zeilen leiden Hen rerwacht ie Yokohama dat spoedig ea rredee tractaai zal worden gesloten waarbg altfaani de TOornaam te ran Japans eiscben worden ingewilligd Rusland en Engeland dia niets lieTer wenschen dan dat spoedig aan idan oorlog m Oost Azië een einde kome Izntlen daartegen natuurlijk niet protesieeren indien ten minste bnn belangen door de bepalingen van bei rredes traotaat niet worden aangetast BurgerlUkoQ Stand GEBOfiENt 11 April Jan onders L de Groyi en S Maasaar 12 Jan ouders T Gibbon en A KlaverTeld Leeodert ouders L C Looij en J A van den Berg Hartman ouders L Gosveller en J J de Ürugo Willem Frederik oaden S Groenendijk en A W Blanken Maria ouders A Bloos en M Hnm Leendert ouders J P de Graaf en L Borger 13 Hendrik ouden J van der Smeeden en G Doornbos OVERLEDEN 10 April J T Jaspers 13 ra 11 J van den Broek hniarr van A M Spee 52 j 12 J C N Westerburger 71 j 3 m 13 G E Swanenbnrg 2 w ONDERTROUWD 12 April A van Sprang te Moordrecht 27 j eu P Oudgk 26 j J 0 van Leeuwen 24 j en M J van Leeuwen 23 j G G van der Peijl 31 j an G van Duin 23 j W Varmg 23 j en E Zeverboom 22 j B van Wingerden 22 j en G Stoopendal 20 j MV Het Bureau van den Borgerlgken stand zal a a Maandag 2e Paaicbda van des voormiddaga 11 tot des namiddags 1 nur geopend zgn tot bet doen van aangiften ran geboorte en ovarlgdeo Uaastreoht GEBOREN Hendrika en Geertruida onders H K mp an A Stolwgk OVERLEDEN H M van Zgll Laogbout 9 j T Hoogandoorn Wed A Kok 86 j Vllit ONDERTROUWD J Kompier ranOodawater en J Rietveld Haute Nouveauté in PABA8ULS Doeh EBllen niet geStalaerd worden L vaa OS A Kleiweg E 73 73 Gouda ADVERTENTIEN Conversatie Onderriclit Fnuacfa Eogelach DaitBch Rassiach Italiunach SpAansch en DMnsch Tolg Mefcbode BEEUTZ Da LMrlingen preken de Treemde taal ran da aerite les af Privaat en Cursaaleasen Priraatleaaan kannen in Oouda loowel all in Den Boog gegefen waflen Nadere inlichtingen Z n Baag Prinaenatraat 33i A k D WITTIO Spreekuren 8 9 a morgens en 5 6 dagelgka ook Zondagi In da Sociëteit DE RÉUNIE Oeathaven kan llEt geplaatst worden eene M id Hiuslioudste goed knonende Koken en Werken Men melde lieh aan bg dan Kfltalaiii daaaronda tnaachen 6 ta 3 onr i TANÖARTS E CASSIITO MARKT 154 GOUüA zal MAJkNDAQ 15 APBIL n t la Conral taaran agal ar Héff Piii ExptllBr Wit t W MaliTOjeat wi agj tatgrfijilxpeller nz Aito hiifxpeiln F ia N aa Tt eaM flM it tmoL Tiaa t a a tia h ét aaaia ifatkataa bij f AA gMar 4 0a Te Gouda bg A WOLFt Marl t A 144 en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt GeTraagd zoo apoedig mogelgk een flinke Buitenmeid P G van goede getuigen voorzien tusaohen de 17 a 20 jaar Adres Barean dezer Courant AGENTESSEN uit den deftigen atand worden door eene eerate firma gevraagd oor den verkoop van aan artikel van dagelifkneh gebruik Brieven franco onder letter G Boekhandelaar P yOOHDUOFf Groningen HOE is het iiio elijli Wie kan de geurige tabak en sneeuwwitte brand niet van bet 2 Cents Sigaartje De Strijkstei tjes Op verlangen van onae geachte clientèle hebben wg echter een nieuw merk SIGAREN laten fabriceeren van dezellde tabak ala van DE 8TRLJK8TERTJES Doch gewoon GliOOT model dese zullen verk rfk worden onder het merk FIDELITAS Terwgl wg deze Sigaar eveneens znllen leveren voor 2 CENTS Niettegenstaande wg hiervoor gniden per mille meer moeten betalen In tOepél A Hlllen l PwegD2S Opwübare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOfiLEBVER op MAANDAG 22 APB1L 1895 deemorgens te elf nren in het Hotel mi Zaluc aan de Markt van Eene gnnsüg gelegen goed beklante Stalhouderij met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONINGEN K0ETSIER8W0MN6 STALLINGEN en BERGPLAATSEN voor Rijtuigen HOOIZOLDERS BBVBN OPEN TERREIN enioo oorta aan de Peperatraat te Ooida Wgk K Nra 86 8611 87 87a 88 en 88a In 4 perceelen De Stalbondery ia te aanvaarden I Angnitua 1895 t Bovenhuis get 86a ia teratond te aanvaarden t Benedenhnia get 86 ia verhuurd voor 3 per week No 87 en 87a zgn elk verhuurd voor 3 50 per week en 880 voor 3 per week Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaria FOKTUIJN DROOGLEEVER te Gouda en van Notaris A G BODAAN te Grmenhage Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 29 APRIL 1895 dei mor gena te elf oren in het HOtel di Zalhc aan de Markt ten overauuui van den Notaris ö C FOBTdIJN DROOULEEVER van No 1 Een goed onderhouden gemakkelgk ingerioht W K HUIS met afzonderlijke BOVEN WONINÖ SCHUUR ERVEN en fraaien TUIW aan de Turfmarkt te Gouda vu H No 71 en 71a groot 2 aran 90 centiaren Terstond te aanvaarden Het BËNEDENHUI8 bevat 3 KAMERS KEUKEN MANOELKAMER en KANTOOR en het BOVENHUIS 3 KAMERS KEUKEN en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERF naaat het vorige perceel wijk H No 70 verhuurd bg da week voor 2 No 3 Een TIMMERMAN8WERKPLAATB ffgk H No 756 ERF en QROND achter perceel No 1 met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt te aaman groot l are 10 centiaren Verhuurd tot 1 Maart 1896 voor 60 per jaar No 1 tot 9 Zea BUIZEN en ERVEN achter het vorige perceel met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt wgk H No 75 e dt e g en h Verhuurd bg de week elk voor 1 30 No 10 De onverdeelde helft in een goed onderbonden ERF en fraaien TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wgk H No 77 groot 3 aren 30 centiaren Verhuurd aan den heer G G Langeraar tot den 1 Mei 1899 voor 400 per jaar Het HUIS bevat 6 KAMERS KEUKEN KELDER en ZOLDER No 11 Een ruim ingericht WOONHUIS SCHUUR grooten TUIN eu ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda wgk I No 16 groot 3 Aren 49 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1895 No 12 Een goed onderhouden op goeden stand gelegen frWIAKELtllJlS WOONHUIS en ERF in de Stoofateeg aan de Markt t Gouda Wgk A No 76 Teratond te aanvaarden En No 13 Ben goed onderhouden WOONHUIS met afzonderlgke BaVElTWOlTIlTG SCHUUR of WERKPLAATS en ERVEN aan de Keizaratraat te Gouda wgk K No 137 n 137a Verbonrd bg de week beneden voor f 1 60 en boven voor 2 50 De perc elen zgn te bezichtigen den 25ii 26 en 27 April aanataande van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nota ria FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda D ames I Attentie Het bou mKhadelrkata f makkf lylute poMmMdel voor Heereo eo vooral damee enfClmterechoenwerk 1 U de Appretiiur van C M Millar ft Ca i rlla B illi Slr M ltleii lette oail op naam en fabrlekamerk k Vefbnaeerlr Heene WeaenlaHteee i t elealBlea eawwieaaie e e ii H e ll l W HH i i n i i 5 DB Modelhoeden ea JAFONSTOFFSN Gez MICHAEL Kleiweg E 66 GOUDA Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria G 0 FORTUIJN DBOOGLEKVKR op DINSDAG 16 APRIL 1895 des morgens te elf uien in het Koffiehuis aHiutomiaaan de Markt van No 1 Een goed onderbonden genukkelgk ingericht W00i HUIS BRF en TUIN met mime SCHUUR st la en liggende aan de Turfmarkt te Oouda Wgk H No 65 groot 2 Aren Teratond ta aanvaarden Het Unia bevat beneden 4 kamera waarvan 2 en aoite verder atkoot proviaiekast en keuken boven 2 kathera en auite 2 bettmmei de vertrakjea en toldar met dienatbodeukamat Het ia voonien van waterleiding an rala g emakken en beeft een nitgang naar daa roeneodaal No 2 Bene SLOEMZSTEEZJ beaUande in WOONHUIS metgrooteenkleine SCHUREN 2 BLOEMKA STEN 2 GEDEKTE BAKKE N ERVEN en GRONÜ aan de Wintardgk te Oouda Wgk g No 109 te samen groot 13 Aren 74 centiaren Terstond ta aan No 3 Een goed onderbonden IVinkelhuis en ERF aan den Langen Tiendeweg ta Oouda Wgk D No 26 Te aanvaarden 1 Mei 1895 Eo No 4 Ben HUIS eu ERF op het toogenaamde We sBrt aan den Groenenwes ta Gouda Wgk L No 115 Verhuurd bg da week voor 0 85 De perceelen zgn de 3 laatate werkdagen vóór den dilg der verkooping v 10 tol 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nnn ta betichtingen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIJN DROOGLEEVER te Oouda ♦ ï 5t FOIKK ODDS SCHIEDAMMER QEUEVEB Merk t NIGBLTOAP Verkriigbaar bU M PËETER8 Jz JsCHIEDAM f N B Al bewiji van echtheid ia cachet en kurk iteeda vooraiea van daa naam der Firma P HOPFB CogDae fio Btlg 3U 0 tiH r oooiTAO TOr Bon t5ï 1 aeetejvii y M HAlOn BOOS DIMlMa natotlataai Mil p U J v WANKÜM J MELKKBt üoathavan