Goudsche Courant, maandag 15 april 1895

Woensdag 17 April J895 No 6635 34ste Jaargang DE STAD PARIJS MODE MAGAZIJN 00E HEEEEK EN EINDESELEEDDTG iDe NIEUWE X LLE JTIE onzer Artikelen zijn gereed en bevatten de meest RUIME KEUZE in 3iT O TJ TT E A T7 T ± S VOOR Heeren en Kinderkleeding en Goederen op Maat Speciale afdeeling voorzien van de laatste nieuwste Stoffen in alle genres MUIA Mirlrt A 62 WeB Jifc l ïiSf ® SOTOA Itatkt A 62 fiOüMHE m m Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare d er Courant geschiedt dagel jk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is ƒ L26 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommew VUF CENTEN ADVERT EN TIEN worden geplaatet tu 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaattruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ie bet goedkoopate dte nn Nieuwe paxapluien es repaxatie UiUlaui ran BOKKEN en LUIERS ouda Snelpendnik raa A Bamiux k loon MARKT A 144 WERNING fe Co GOUDA MARKT A 144 Ruim gfcsorteerd ag azijn in GITTEN KRAGEN EN GALONS I B S lEïiil MiSStS Linten Kanten Kanten Kragen iTTESTOliTS © za STROOK B3ïT Alle mogelyke Soorten KJSOOPEN en en PRIMA GLACÉ HANDSCHOENEN lEenig rmm gesorteerd en goedkoop adres I l aaisters en Kleerinakers FoiirniturenJ Specialiteit In GAREN BA Ü WOL en SAJET MarktA 144 Gouda Markt A 144 BS J F CÜUPERS ► A L vaa WAKKÜM Me dagen ign Toorhaoden TERSCHB ZOUTE BOLLE SIROOPWAFELS ZOCTE KRAKEUH6EN e fij e melbesehuii QODDA J ANOK TIKNI Efflo Algemeene Friesclie Levensverzekeringillaalschappij GEVESTIGD TE LEEIlWARDE COMMISSARISSEN I DIBKCTEUaEN an genDtmde MaaUdiappij roldoende aan da bepaling Tervat in art 61 ran bet Reglement brengen bg deze ter kennia ran de Deelbebben Dat de Rekening en Verantwoording over het adkniniatratiejaar 1894 door de bg art 50 des Reglements Toorgescbrerene Vergadering beden ia opgenomen goedgekeurd en raatgeateld alnitende met een Toordeelig saldo Tan 160 025 22 zoodat mat de aaldo a ran vorige jaren bet te ferantwoorden fonds nlt Decemberl l bedroegdeaomTan 3 166 17839 welk bedrag op soliede wgze is belegd Werkelijke waarde van de bexittingen op 31 December 1894 tonder inbegrip van de op dien datum verachenen renten f 3 473 322 43 1 Dat de toestand der Maatscbappg steeds bloeiende blgft tellende zg nlt December 1 1 169 390 Deelhebbers derhalre 3597 meer dan op alt December 1893 terwgl het fondsmet botengenoemd saldo ad 160 025 22 rermeerderd is niettegenstaande wagens 2791 orerledenen 228 326 69 is nitgekaerd onder welk bedrag is begrepen eene som TtB 43 487k wegenB 25 pet Terhooging op de nitkeeringssommen Dat oVJtekening en Verantwoording Tan heden gedurende Tier weken uitgezonderdZonen FeesU en Tan s morgens 10 tot s namiddags 1 uar ter inzage ligt Toor deDeelhebbers ten antore Tan Directeuren alsmede dat een extract nit genoemde Rekeninggedurende dien tg bg de Agenten der Maatscbappg tot gelgk einde berpstende is Dat de aftredende Commissaris de Heer Mr J h tih SLOTERDiVcK herkotan ia LuMtardtn 20j Maart 1895 A H BEEESRK H W HUBEB Mr J L TIK SLOTERDIJCK Jhr Mr C Tan KMSINOA Mr B W N 8EBVATIÜ8 Directeuren W J OOSTERHüFF Ja H BëDCKER ANDREW Verzekering van kapitalen bij overlijden van 50 tot 1000 Tengevolge den gumitig flnaiUieelen toestand uiordtbijoverlijden 2apothoven de venekerde om uitgekeerd Inhohtingen te bekomen bg de H H AGENTEN V W jf J L V d Weerd en A J Lafeber V Op Plaatsen waar deze Maatscbappg nog niet Tertegauwoordigd is vordan AOERTEN en BODEN gsTraagd nmoiTSOHE miNAis TAFramMi Zonder Kloppen Opgerioht 1885 Door Luctildrulikiiig Tapgtreinigiag is noodig TOoIr ntnAtH kheiA en getondhelA en voor het Iw in3Tan de Tapijten teUen Onze Machinale InricMing laat naar eene Temnftige rinding zelfs de liehtste Tapgtsoorten onbeschadj jj ok de awaarete werkelgkstofvrg en zwTer In alle deelen des lands kni MHIl gers en Particuliere bagnnatigers dat getnigen Nadere inlichtingen en aitToerige Cireulairee en Prijlieaurante Terkrggbaar aan ons Kantoor bg de lltrecbtsche heeren Behanger en bg de volgende Fi faM t Gouda G GRAVESTEIN en B de JONG Uanulen Wed M DE VRANKRIJKER j Montfoort J A MONINCX Sehoonhnen f J P HIEFF Woerdtn J H HOENDER VANGER V Aan alle K 1 e e d e n wordt een kttnrt gehecht met het stempel Onxer Pirma en met dagteekening bat ia toch Toorgekomen dat Tapijten bedriegrigk ap onzen sikmwerden gereidigdl t VTBSCBT InrvMn Anthoniedyk Kantoor Bemuurdc Weerd Kaatttraat 1 S B BrieTen en boodschappen eni looTeel mogelgk te richten aan het Kmttoor Dl Dmaeni BINNENLAND ÖOTJDA 16 J iï lS95 De Mljailsnt Ttandeidn r G G tui den Bergh viui hek 4a reg iof t Leiden tal 1 Mei ft e na 38 j rigeB dienit den dienst met penaioen Terlatea Ingevolge beachikking van den min van oorlog ia genoemde adjadant met ingang ran dien datam benoemd tot admtnigtratcar Tan bet garnizoenakleedingmagaigD te Qouda Zondagavond viel Tan den kwakel op de Karnemelkiloot bet 5 jarig zoontje tan t B te water De beer A J L aamtde niet onmiddellgk te water te gaan en bad bet getak de drenkeling bebondeo op het drooge te brengen 1 Beroepen bg de Ned Herr Kerk ie Wonbrngge ds Geulécbap te Berkel en Rodenrijs Bij kon bealnit is op zijn rerzoek eervol onteleg verleend aan P van t Hoff Stolk al dgkgraaf van betUoogheemraadsobapdflKrimperwaard provincie Zaidbolland Mnf vcbrQit oit Brmrino Trgdag is de onderzeeache looping door dynamiet van bet wrak en het slechten der aanwezige lading steenkolen op de r eden iu de Keeten voltooid on deze ia als ankerplaats nn weer even veilig ala vroeger Het gebeele aehtersobip ii aan den wal van den polder Stovenisae terecht gekomen Te Lobitb ia Zaterdag aangespoeld bet lyk Tan een man hetwelk bg onderzoek bleek een der werklieden te zjjn van de dynamietfebriek te Opladen welke bü de ontploffing 19 Maart was gedood Aan het Igk ontbrak een arm welke vermoedelgk bg de ontplofBog vau hei liobaam was geslagen De comroissaris van politie te Qroningen waarschuwt tegen de kwade practüken van de Tronw van den gevangen bewnarder van deu Berg aldaar genaamd Antooie Stinissen Zg weet onder allerlei voorwendsels het Tertroowen der winkeliers te winnen encich hnisboodelgkH goederen van allerlei aard te doen afgeven welke om aan snoeplust te i oldoeo even apcwdig worden beleend Het ia gebleken dat zg thana ook hare 20 jarige dochter Antbouia gelijk bedrog laat plegen en genoemde beambte Ê EUILLETOA De tweede Vrouw Mom M Dmkek Ongeveer sobt uur werd er beschroomd san de deur van roqa slaapkamer geklopt Ik deed ópeo ea zag Jobsnoa TQpr mij taan hel dienstmeisje dat den vorigen avoed mg welkom bad geheeten fMsvrouw Kaalfnsa laat merrenw de barones vragen of zy bsneden komt om thee te drinken klonk hsMboodtchap en daarbg zsk aij mg nieawtgierig ase Ik wu reedt geheel gekleed en mgn kaar was ook al tn orde gebracht Dat vond JobaoDa jrappig ep haar groote mond rertrok zich let een braxen laoh rOa vooruit sei ik kortaf ik kom pj keek m vorsehend aan toen gingz fluki Tobnit de trap af Wg gingen Tersobeidene deuren voorbij Tuor iq aas den linkerkant da deur van de woonkamer opende O wat sehemi de zon betoofersnd door de bruiaroode tult ordijnen op de sUreren toekpot en de Cbineeseke kopjes die op de helder Bsdekta tafel itonden Door den indruk dien h t fraaie woonrertrek met tgn geheelen inhoud op mij maakte stond ik ietwat besohroomd temeer na de man mij naderde die zgn wel en wee in m ne bana i had gelegd Ik kleurde en vroeg mij teWen af Waarom kssft hg het toch gedaan P Toen waa alle besehroomdbsid opeens geweken en aerrouw KauUoss riohtte die bovendien oog de zorg heett van een tairgk gezin is onmachtig dergelgke gemaakte schulden te betelen Men tchrgtt nit Henfteloo Een eigenaardig Twentaoh gebruik is da op den avond van den eersten Pawcbdag op sommige plaatsnn paaschvareu ontatokeo worden tien twintig soms om eene gemeente Het komt voor dat de opgerichte brandstapel een omvang beeft vaA ettelgke kub meters en daaraan tonnen gevuld met teer toegevoegd worden intreden van t donker leVert een pfaan tastiach gezicht op en trekt vele toeschouwers Een ander gebruik dat bg tal van fabrieken in Twente in zwang is bestaat daarin dat aan de jongens en meisjes die in de fabriek werken eenige paascheieren ten gescbenkH worden gegefen Vooraf worden deze eieren dan bg honderdtallen m de ververgen in verschillende kleuren geverfd hetgeen het geschenk des te welkomer maakt De gepensioneerde vice admiraal jhr Fran9ois de Gasembroot is Zondag ootilapen aan de gevolgen der ongesteldheid welke hem in de lantste weken aan bet ziekbed gebonden hield Deze ood vlagofficier werd geboren tu Luik den 26aten Juli 1817 n betrad den 16 Nov 1832 ala adelborst bi bet Koninklgk loatitoot der Marine te Medembük de marine loopbaan waarin hg op zoo boogat eervolle wgze Koning eu Vaderland heeft gediend tot 14 November 1872 toeu jhr De Gasembroot sle kapitein ter zee ter zake vau ongeschiktheid voor den militairen dienst wegens in en door den dienst bekomen ticbaamagebrekeii op pensioen werd gestelcf onder toekenning van den rang vdn scbodt bg nacht Op staatkundig gebied ia de br De Gasembroot ongeveer 20 jareu werkzaam geweest als lid van de Tweede Kamer van 1866 1871 voor s GraTenhage en van 1875 1883 voor het kiesdistrict Delft lo de Kamer sloot hg sich aan bg de toeumaala vrg sterke conservatieve party die vooral de koloniale liberale politiek bestreed Men schrgft uit Sliedrec otc De eerste ambtenaar ter secretarie alhier die voor 5 weken in zgoe betrekking was geschorst la io de atgeloopen week no bet college van B en W weder voltallig is door het dagelgkach be ituiir ootalag a Overigen srbgot de zaak het stadium van rust te zgii ingetreden dat gewooulgk aan de vurwgztng naar de openbare terechtzitting voorafgaat altbana w vernemen dat de inatructie tegen zich met leta vooruaams iti ha e bewcguigen var do ofa op Zg ai gekleed in een doulcergrys morgengcwsad en bad eoo kanten mutsje op Zg naderde mij niet maar waobtte blijkbaar op myne begroeting Dat zij daarop eenige minoton mpeat wachten lag aao den baron Tkrfort zag er voel bleaker mt dan gewoonlyk hij scheen niet geslapen te faebbeo Maar zijn oogen atraalden harteiyk die mat tefredenhsid op mij ruatteo Hy atak mij vrgmoadig de hand loe en braoht de m ae galant aan zijn lippen om er een koi op te drukken ffOoeden morgen Marie heb je goed geslapen Maar dat behoef ik je eigenljjk niet te vragen je bloaende wangen geven daar roeda antwoord op ivKom laten wij dau thee drinken i hg vroolyk irDaarna moet je mg veroorloven dot ik ja ons huia mat bgbehooren lot in de kleinate bgzoaderbeden laat zien Weer had hg ongedwongen mgoe hand gegrepen en geleidde mg naar zgne aoboonmama Nu eerat kon ik haar gelaat goml beschouwen Reae atel je voor een ondai ig gezicht zonder eenlg apoor van hartatoobt ala van een Hornhatterache en denk n daarbg een paar donkergrgze oogen dif matelooa in beweging en voor iedere booza of lage uitdrukking geschikt zgn Koelbloedig liet ik haar door nnde oogen op mii rusten doch plotaeting ver sachtte zg de uitdrukking r van bet waa alaof hare oogen achter haar briw le roodachtige oogledeq verdwenen Ooedea moi en mevrouw Kaulfnaa zet ik met heldere atem volstrekt niet ifinderdanig of bevend Languam en eentonig aetwoordde zij Goeden MTgoB mevnmw de Ij es Tiefort wees mg X bovenbedoelden ambtenaar gesloten waa Toch M jut nog niet alle opgehelderd en hoort meo vele geruchten omtrent een onderzoek naar allerlei zaken die in verband ataan met de hier gfheerschl hebbende veovekte het mond en klauwzeer Uen Bcbrgft nit Miltingea Bü de werf van den heer W Leygraf te MUliugeu liggen thans twee achenau ter reparatie het eene van de wed P Vermaas dat met dynamiet geladen ia geweest het andere van Th Drevers dat de lading no moeat innemen Wie op die srhepeu vooral op het eentj een kgkje neemt kan zgneoogen haast niet gelooven bg het zien der verwoesting die daar ii aangericht Stukken jjzer platen bonten de afgebroken boegapriet overblgtaela van bet weggeslagen dek brokstukken van de roof het ligt alles in de grootste verwarring d or elkaar Van buiten ia het schip op versebUI nde plaatsen geheel uit zijne voegen gerakt en is t werk nit de naden gedrongen Twee dingen zgn bier baast oub rgpelgk in do eerste plaats dat t Mhip niet dadeljjk ia gflWnken maar nog meer dat de bg de ootploffinff neerstortende groote mast die in zgn gewefmgen val de bovenste kisten dynamiet ntt elkander sloeg zoodat de patronen door hek rnim rolden geen tweede ontploffing heeft ieloortaakt Wel li das de verpakking zeer zorgvuldig geweest en sohgnt het dynamiet zich nog in goeden toestand te bebbeu bevonden hoewel de oorzaak der ontploffing voor altgd een geheim zal blgven Vrgdog waa een gevolmaohtigde van év dynamietfabriek te Opladen in gezelschap van een scheepsbouwmeester uit Kleef te Millingen teu einde de schade der beide schepen op te nemen Het schip Tan Dravers zal nog wet gerepareerd knonen worden het andere ia zoo ontredderd dat er niets op zal zitten dan het te slechten c Er bestaat alle hoop dat de sofaippen d geleden schade geheel vergoed keggen Heden Diusdag gast bat dynamiet bgSpgk weer naar Opladen terug Do postdnivflnvereeniging De Ooievaar te B Gravenliage die in deo algeloopeo winterbaar 20jarig bestaan herdacht besloot die gebeortonis in het seizoen der wedntrgden te vierendoor het houden van een nationalen postduivenwadatrijd uit Berlgn op bondag 21 Juli a s Dit ts de derde wedetrgd an dien aard welkevan de rereeniging uitgaat In 1882 en 1887 werden nationale wedatrgden gebonden vanPargs en Maagdenborg o toen een plaats op den diva aan en ging zelf op een atoet zitten Ik draalde mer te gaau zitten eu vroeg iMaohetden Zal ik thee schenken F Meteen spottend gllmlaabje viel hierop mevrouw Kaulfuaa in i Dat ia mijn ambt en zij itak de bacd reeda uil om den theepot aan te valten Vlug kwam nu Tie fort tusschenbeida met de woorden Pardon mama u zult wel kunnen begrgpsn boe d jonggetrouwde man verlangt voor de rata maat een kopje thee uit de banden zgner vrouw te ontvangen als t je belieft Marie 1 en b0 aoboof mg den pot toe waarop ik dapper begon te sdhenken Konder ïeta te zeggen ging mevrouw Kautfusa weer zitten maar zg dronk niet vsn de thee die ik voor haar had ingeaobonken De baron en ik hielden ons alaof wij t niet bemerkten en Imligdea met genoegen onze karpjes Slaapt Armgard nogP waagde ik aan de oude dame ie vragen Het lieve kind heeft veel mat noodig antwoordde zg eentonig gowoonlgk wordt zQ eent om iien uur wakker O dat is minder zei Tiefort luchtig laat ik je nu eeu door ons huis rondleiden Marie bet laatst zoUtn rg dan aan Armgard a kamer ben beurt geven Hij itond daarbg op en bood mij viiendeiyk zijnarm Toen ik dien aannam moeat ik toch even eenblik op mevrouw Kaalfun werpen die daar soodoodstil zat Haar blik trof mg al ds beet van eenslang ik rilde er vat Tibfort geleidde mg nu door het gausebe huis waar allea orde en natheul toonde Ala buiavrouw rsrvalds mevrouw Kaolfoat blikbaar la altsopsleh Het programma Tan de 3e natiooale wed Tlucht is thans versohenen Daaruit blgkt dat de uitgeloofde prgien zgn een gooden medaille of f 40 een knnstvoorwerp of t 25 en verder verguld zilveren en zilveren medaillei o de waarde daarvan benevpos kanstvourwerpen en eereprgzen H M de KonioKio Regentes beaf 2 groote ziUeren medaillee beechikbaargeateld waarvan eene met de beeldtanis van B M de Koningin en eene mei die van H H da Ko ninginRegentes Door hel harddraverg omit £ der Ned hard draverg en renvereeniging zgn voor de harddravergen in 189 £ dfior genoemde vereeoigiogt houden benoemd tot leden der Jury Jhr mr de Milly van Heiden Reinestein te Zuidlaren voorzitter J Blom ie Meppel KaretDel Goart te Velzen A Tot den Haag baronF V Heemstra te Locbem O Benriak teidem H baron v Pallandt te Arnhem J Wgnants ie Hetmaiede en riimeaster Quadekkorie Haorlen Birmingham is sen modelstad genoemd maar volgens een iohrgver Ita desForiaighily Review wordt Qlasgow nog beter bestaaKJ ja mag het in dit opsioht de eerste stad dta rgk heeten Het bestour kenmerkt tioh door Ie zuinigheid bg de getdaliddelen 2e den nik stekeBdwi g ioadh idsdi i zoo ia bot phy sieke als in bet moreelei 3e een oprecht site ven naar de vermeerdering van hst geluk der inwoners Dit komt omdat mannen ran taken deitod besioren als een groote onderneming en niti balf en halt als een liefdadige Instelling Trasis ooméiuien uit deo gemeenterood zorgen voor de markten het drinkwater de verlichting gas en elektriciteit parken mnaenras baden en waschhnizcn en utfs voor hot tramverkeer Zestien jaar geleden betaalden de burgers 1 2 d in bai £ bslastiog voor ontoereikend en slecht drinkwater Toen heloot men het ater 35 Eog mijlen ver lit het soboone en romantische Loeb Katrine te balen Door zuinig beheer daalde de driukwaterbelastiog woldra iot 8 en in de laaUte 4 jaren tot 6 stuivers Alleen DnbUn heeft goedkooper Manchester heeft geen bstar water In 1869 nam de gemeente van de 2 gaamaatschappijen ds bereijing en leTtring Toa gas over Het verbruik is verdrievondigd terwgl de prga naar verhouding daalde De ushee e schuld voor gaswerken nog bjjoa £ 2 000 000 zal naar men vertrouwt in 25 jaar zgn afgelost Binds een JMr M drie vooniet de gemeente ten h zr plicht Tot ia de kloinaie bfJEondarhoden waa altea in orde Hoe alles er uittag kan ut u niet aobrijvan alleen over twee vertrekken wil ik je wa mededeelen nameltjk over Tiefort s kabinet en over zijn bibliotheek Het kabinet U klein naar heel hnisslfjk een dichter zon er zich op tgn gemak gvvoelea Het ia niet mo faiakelooa overladen metafsrsdbn ala de jinders vertrekken Ik lag er eau groot rouwfloers dat over een ach ik rg hing en waarsan een immortellenkrans waa vaatgemaakt Etaa a i ds baron op de sohildery wijzende Waarom is ds lohilder b lekl vroeg Ik verbaasd Dat lat Je aao mgn aobonnmama moeten vfsgea antwoordde bg spottend en wg gingen daarop de biblioibetk binnen Ik werd door wa gevoel bevaa geo alaof ik een kark binnentrad zooveel iadmk maakten op mg die folianten die van alle volken en tijden spreken kofiden 0 1 ktonk het onwillekeurig van roi fne lippsn Bhkaomioel keek Tiefort om Wat ebselt er aan Xttrie vroeg bg w m o tU antwoordde ik Wat glngsn m ook eigeotgk zgn tioekeo aan nietwaar Om er over heen te praten vroeg il hesB Heb je ze atte gelezen ütj gtimlasbttf en vroeg Is wilt me toek niet ondorvrageo om te zien of ik ieU van dea inhoud vergeten beb Hield bg mij voor zoo dwaas om te denksa dathy al die boekeu van begin tot eind had dooi alezenP Daar zou een menaohenUven niet voldtVindbnor sgn iTfrét mtêlgi