Goudsche Courant, woensdag 17 april 1895

Da gnroiKle rerkaarl ia üfrecte SpuofwcgverbindlDg met GOUÜA WlDlerdleost 1894 95 OOUDA BOTTllDAH AaogevaDgeD 1 October T jd vao Greeowlcii l i 1 17 4 l SOl Dl CTirDHT lO Ot 10 11 10 11 11 41 I IS l ll t ll 4 47 l ta 1 17 7 41 l ll 10 14 11 01 I S7 I S7 7 11 10 17 10 10 11 17 1 45 07 I 4H 17 1 07 I H 10 11 10 11 11 41 1 80 I OI l ll t lO l ll l ll II l ll 1 11 10 11 O V U 1 1 M 1 T U 10 01 10 11 1 l ll 4 41 l il 7 41 10 14 IMI lt 1 l M Mi Mi U 1I i in elaotrücli licht Ubalrs root strMtrerliebHng ook Toor 500 particnlieren Zeer merkwurdig ii de proef met gemeenteIfjk tramwegbehMr Toen op 30 Jooi 1894 de conceMia der tnatwegnuAtwbappö eiadigde eo cij weigerde de Toortrurdea der gemeente na te kome ttelden enige progrwriiten ia den Raad voor Ut de gemeente bet Terfoer ia haodea sou nemen Aanrankelgk ali aocialialiicben onzin gebnndmerkt werd dit plan werketyk aaogenoment toen de maatichappy niet wilde toe geren Op 1 Jali reden de eerste tram der gemeente Qelakkig wm het een mooie Zondag en wiiten de borgen dat de proef in fann belang genomen werd zoodat zg i 1 onTormydelgk ongerief der eerite dagen roor lief namen Binnen twee maanden waa Au di nat rolkomea geregeld De niedwe wageu waren beter dan de code de rracbt werd rerUi d op sommige Ignen met 33 pCt d dienstigd der beambten werd tot 6 dagen ui 60 uren per week teruggebracht £ o ofscboo i de onttroonde tramwegmaatsohappg een bevigo conoorrentie met omnibatêen begon bleek nit de balans die na een half jaar werd opgemaakt dat na aftrek ran alle onkosten ran de rente van het bedryfikapitaal enz no een bftte orerscboot WaarKhyaltjk zallen eerlang alle rrachtprgzen boren een atuircr worden afgenchaft Uiterst belangwekkend is ook te lexen wet de gemeente deed tot rerbetering an woningen In 28 jaar werd bgna £ 2 000 00 ni fageren tot wnkoop ran ongezonde woningen in de hoop dat particolieren den daarou gelgk gemaakten grond zoudeita beboawen Hierin teleurgeateld begon de g eeote z li kleine arbeiderswoningen en logementen tt boawen roor de menacben wier buizen waren afgebroken Dit philantropisch werk wenl zoo praotiaob uitgeroerd dat de gemeente iti 10 jaren bgna 5 pCt maakte orer een kapitaal dat sg tegen 3 pCt of minder geleen l bod De particuliere ondernemingszucbt wer l hierdoor niet tegengegaan doch aangemoedigd Particnlieren begonnen de modellogementen na te boawen Tbani worden tfamily bomesf opgericht waar ook weduwen en weduwnaar met kinderen de eerste logementen waren alleen roor rrggezetlen huisresting kunnen rinden Do gemeente zorgt rerder roor allerlei gel enbeden tot ontwikkeling ran den geest muienma lezingen concerten die des winters iederen Zaterdag roor één en roor 3 ituirer toeganketgk zyn ev waarop toch nog winst wordt gemaakt Beroemd ia de geinndbeidadienst Er zgn 3 soorten ran inspecteurs aan rerbonden roor besmettelgke zieken tot het opsporen reu onsindelgke toestanden roor het toezicht op orerberolkte woningen Deze laatiten moeten MD hois waarin meer mensoben scbgnen tu ironen dan roor hunne gezondheid wenscbelglt is ran buiten merken met eon ogfer Aldun oangesïagen buizen mogen de inspecteurs te allen tjjde binnen gaan In erge gerallen konnen zg gesloten worden De politiek wordt in den gemeenteraa l deier mutelatad hoost niet aangeroerd et n welsprek ide rede kan men er missen Het eigenigke werk wordt gedaan door oommissiön en lubcommissiën ea de besprekingen in den raad dienen meer om het publiek op de hoogte ia honden Men mag het bestuur ran Qlasgow socinlistiscb noemen Doch daartoe is degemeentiraad geleidelgk gekomen door bet belang rsn de burgers f66r alles te toeken niet dour holle ibeorieStt te rerkondigan Zgn de gO meenteraadsleden collectirisfj isch dan U dit Booals monsieur Joordain proza maaktitkonder bet zelf t weten e u T iii iit ti i T ii r 4 1 41 n Ki T 47 I Z w 7 M S i ir d I d I OI Tosrli 1 07 i OI Hll I li l l tt 10 07 11 17 l ll 1 40 7 lfl I OI t ll 0 d w I IO 14 Wtnin il 7 0S l ll VlwU bil 7 11 l ll 1 41 ik 4 11 VTp Mr M Da werkstaking op het terrein der Amsterdamaohe tentoonstelling ontstond als gerolg Tan het Vrgdog rooi erallen ongelnk onder bet personeel bg het in aanbouw zgnde hoofdgebouw Dit personeel ondw Belgische aannemer bestaat uit 160 timmerlieden 40 monteurs en 100 sjouwer lieden De woordroerders zetten de grieten uiteen Het ongelnk was te wgten zeiden zg aan onvoorzichtigheid ran de ondernemers rerder moesten de werklieden doe Zaterdagaronds dik wgli Ittng op hun geld wachten zg werden zooder reden gek rt bg de betaling en z moesten borendien beialen roor de rersekerio tegen ongelnbken wsi aan andere arbeiders t Amsterdam niets koit Thans kregen de mannen 23 tot 24 cent per uur zij eiscbieo roortaan 35 cent De zaak is ininsschea gister tonder eenige ordererstoring door eene minnelgke schikking ten einde gebracht De aannemers de firma P Bertonx Co hadden hei maken der yzeren gebouwen op gedragen aan een ander Belgische aannemer en bet sebgnt dat deze nogal te kort schoot in zijne rerplichtinnen tegenover zgoe arbei di rs Thans echter heeft de firmu Bertam zelre het roortbonwen op zich genomen en onder ontheffing ran den anderen aannemer het werkvolk roor eigen rekening In dienst gehouden De ürma beeft aan alle arbeiders 3 cents rerbooging per uur ioegeitaan zoadat thans de timmerlieden 26 de sjouwers 21 ei de monteurs 2 2 cents rerdienen welke regelin door da werklieden i goedgevonden Door den beer Caliscli werd eerst uitbetaling toegezegd ran een gulden roor den Vrgdin doob dit werd geweigerd Ten slotte kou echter worden medegedeeld dat de heeren Bertauz alle rerpüchtingen tegenorer de gezellen badden orergenomen en ook roor den Vrgdag het rolle loon zou worden betaald Hei werk is daarop gewoon herrat Door bet omvallen ran een petroleum lamp ontstond Zaterdsgarond op bet Keeru te Hoorn brand in een buis door drie gezinnen bewoond In etn groot uur was bet pand geheel uitgebrand De inboedels waren hoewel lai rerzokerd In een artikel orer plattelandscbe geneesmiddelen vertelt ds H Baring Gould in di Sunday Magazine het volgende Ëen arme vrouw kwam bg baar dominee en zei Ocb domenie m n ouwe zeug beeft hei zoo leelgk te pakken Zou o niet asjebliel t eens willen komen en roor bet beest bidden c Bidden De hemel bei are me Ik ksn niet roor een varken komen bidden een varken mgu beste Sally I Neen dat ia onBiogelgk f Ze heeft het zoo leelgk ie pakken en kreuni maar en wil niet eten Als ze dood gant domenie wat zullen wg ran den winter zonder spek en ham Oeh liere domenie kom non toch en doe een gebed voor mgn onwe zeng Ik kan werkelijk mgn heilig ambt niet rernéderen Sally Heuscb dai mag ikniei 0ob domenie doe hei toob enbetgoed schepsel begon te huilen De dominee wa een teerbariig man tegen tranen kon hg niet Hg beloofde naar bei varken te komen zien en te doen wat hg kon Zooals hg beloofd had bezocht hg de paiieni die in haar kot lag te knorren De rronw keek in afwachting den dominee aan Ddominee hief eindelgk z n rechterhand op wees mei een ringer naar de zeug bu zeide plechtig Als gg leeft o rarken 1 dan leeft gg Als gg sterft o rarken I dan sterft gg t Vreemd genoeg denzelfd n avond os de zeug iets beter en at ze wat spoeling Dfn rolgenden dsg was zg geheel hersteld en haiF zg haar ouden eetlust terug Nu gebeurde bet dat de dominee een paai maanden later ernstig ziek werd een gezwf in de keel dai het hem bgna smoorde U ij kon niet slikken en uwelgka ademen Zg leren liep geraar Sally kwam eiken dag aan de pastorie en wilde den zieken man zien Höt werd haai geweigerd maar zg dYong er zoo sterk op aan dat zij eiudehjk verlof kreeg hem tezieo maai iprakeo mocl niet tegen hem en zg moatt ook niet den dat da dominee zou spraken want bg kon geen oord uitbrengen Da rroQw werd naar de ziekekamrr gebracht en de deur werd roor baar geopend Daar zag zï den dominee in bed liggen kreunende alsof het op een eind liep De rrouw hief haar hand rp en weea naar hem met een vinger en zeide A1b gg leeft n domeaie dan leeft gg Als gg sterft v domenie dan sterft gg t De uitwerking op den zieke was dai bg iu lachen uitbarstte Daardoor brak hei wel en dominee werd beier Uit New York wordt gemeld dat Olirer Curtis Ferry de beruchte roover die zich met rier zijner medeplichtigen te Matteawan in den staat New York in hechtenis bevond is ontsnapt De specialiteit van Perry was het plunderen ren treinen Hei brutaalste stuk dat hg uithaalde was de poging die bg in 1892 be proefde om de New York Central trein insschen Syracuse Qn Weedspori te berooven In een der achterste wagons ran den trein werl een hoereelheid geld bewaard terwgl de conducteurs zich beronden in den volgenden wagen Perry rerschool zich tusschen de beide wagens klom toen de trein in beweging was op hel dak van den geldwagen drong daarin door eu poogde den conducteur die hei geld moeEt bewaken ie rermoorden De conducteur gaf echter bei noodsignaal Perry werd toen bi bti Tolgeode station in hechtenis genomen Hei bleek toen dat hg ook de dader was ran een aantal dergelgke misdaden In 1893 werd hg uit de gevangenis orergebracht naar hnt krankzinnigeu geaticht io Maiteawan daar de toestand zgner geostrermogeuB ia wenschen liet Vandaar is hg nu onirlucfat Te Pola da Lena in Aatorië is een moord gepleegd op een jong meisje wier Igk op rolkomen dezelfde afgrgsetgke wgze verminkt werd geronden als die der ilacfatoffera roii Jack the Eipper te Whitechapel De moordenaar is gezien Hg is ran middelbare grootte en draagt een blonden baard Men zegt dat hg niemand anders is dan een zekere Villoria die rier jaren geleden tot levenslange gernngenissiraf werd reroordeetd wegens bet vermoorden ran zgn zuster B wist desigds te ontkomen werd gerat docli ontRnapie opnieuw en sedert had men niet meer ran hem rernomen Twae kinderen namen Donderdag te Hag in he Lage Westeinde een brood uit een bakkerswagen weg £ en der jeugdige dieven werd door den bakker gegrepen die van plan was het knaapje aan de politie o er te leveren maar het publiek kwam iusschaobeide dwong den bakkei bet kind los te lateu en kocht borendien in een naborigen winkel roor de kleinen nog eenigen roorrMd In de duinen ie Schereningen werd Docdardagnamiddag door de politie op heeierdoad een 46jarige kleermaker betrapt op feiten strafbaar gesteld bg artt 244 en 245 ran htt Strafwetboek Het individu werd naar bi i buü van bewaring orergebracht Donderdagmiddag is in de Heemraadsiraot ie Schereningen een kind door een doctorskoetige omrergereden en naar bet zich aanvankslgk liet aanzien ernstig aan het hoofd Tsrwond Het kind rerkeerde echter heden buiten gevaar Da landbouwer P K uit de Graftermetr N H kwam Donderdag den veehouder J P uit Graft tegen Beiden waren met paard en rgtuig en da wielen ran het eene voertuig geraakten verward in die van hei andert Het paard ran P K sloeg op hot de bergder riet er uit en kwam mot het hoofd op aan uk taraeht lerrasgarttor Een eigenaardig aroatuur ia aon koopman uH Tooloata te Parga ora oMD Tegen 12 uur dea aaehta had hg zich in s u botel te bed gelegd Hg zou juist inslapan toen bij een gerucht meende te hoorea en kort daarop opmerkte dat eon zocht windje orer zgn gezicht streek Hg roeide dat zgn ledematen eanigasins rerstgfd warden an rial in eau diepen slaap Bg zgn ontwaken had bg een hetige huoMpgo Hg harinnerda zich flauw dat hem ieta vreemds was omkomen doch wist niet wat Spoedig echter werd ham allee duidelgk Bg bet aankteeden kwam hg namelgk tot de minder aangename ontdekking dat zgn portefeuille inhoudende 10 000 frn zgn goodeu horloge en zgn beurs rerdweorn waren Ue politie stelde een onderzoek in an kwam weldra tot de overtuiging dat de diefstal ge pleegd was door den persoon die de kamer naait die ran den koopman betrokken hal Deze was met behulp van aen valwhen alent zguB buormnna kamer binnengekomen bod zich onder het ledikant verstopt en den man toen bg het oogenblik gekomen achtta om zgn slag te slaan met chtoroform rerdooJU üe behendige dief had ook reeds in aeu ander hotel mei eren gmot succes een ret igtr bestolen Te Antwerpen zgn twee stieras dia nat een boot waren aangebraob loagebr en an de kade opgerend £ en Duitacher die sau der dieren wilde vangen werd door aen op de horens genomao an omboog gawoj as De man ia laran eraarlgk gewond De stier werd doodgeBdhoten het andere dier want spoedig gegrepen Twee Amerikaanscha dames die ie Pekiog wandelden in de wgk waar zich de gezantschapshotels bevinden zgn door een aanitil Chioee èhe soldaten aangevallen ontkleed en mishandeld De dames namen de vlucht in het Russische gezaniachapegebouw Hei gerucht gaat dat de echtgenoot ran een der beleedigde dames een der Chineazen beeft gedood De koningin ran kalië ia aen hartsioehteIgka verzamelaarster ran schoenen Iu hare verzameling rindt men de schoenen ran Maria Stuart die deze droeg op haren wa naar hei schavot de schoenen van Jeanne d Are de schoenen ran Maria Antoinette eau pautoflel van Ninon de Lenclos een paar schoenen ran koningin Louisa ran rrniaen enz Bovendien bevat hara rerzameling exemplaren van alle soorten rronwelgk sfboeiai l van alle natiën der wereld £ en e replaats echter nemen twee paarkinderaohoenen in da eerste gebreiden zgdeaschoentjes die Victor Emanuel gedragen heeft en de laeren schuentjea waarin bg Heerst hetloopen heeft geleerd Deze beide paren zgude eeuige imannelgke schoenen ran de heele verzameling Een Uaiuzer foren qsMtie werd dezerdagen voor hei gerechtshof te Leipzig behandeld Een wgukoo er te Mainz ging te Hattemheim wonen doch bleef zgn zaak in eerst genoemde stad drgren De stad Msinz witdvham op grond daarran niet van gemeeoielgkeinkomsteobelasüog ontslaaii 1 rechtbankaldaar veroordeelde den wgnhandelaar tot betaling Deze echter kwam in booger beroepop grond rap art 102 van bet Bnrgl Wetb dat bepaald dat meu slecbtseen woonplaats kanhebben Hg betoogde dat hg met ign gezinte Hattenheim woonde en dos te Maiuz nietRte betarfeu had Bet gerechtshof rerwierp erennel hei hooger beroep orerwegeude dai duwoonplaats daar is waar zich de roornaam tenederzetting berindi hier ie Moini waar duwgokooper rgn zaak heeft Ia het logtmmt BWnon te Mwkoo kwamen iaut dagen twee fretmdelingen met ene lade au Zg lieten het purd aiUpanneo m tnorden den portier n het hêtel deiiiil in om een boodichap Toot hen te doen Zeil blaten ig nog gernimen tjjd in den piarJanital en gingen toen ook de tad in terwjl ij den waard mededeelden dat IB eret des aroodi Eoadan temgkeereo Spoedig daarop kwam de portier terng hg had ign boodwhap niet kannen nitrichten want het nnmmer Tan het hui d t de treemdelingen hem haddan opgegaren waa nergen ta Tindeo geweest Daarop begaf da man lich nanr dan stal en wilde een dek orer het paard goown Toen hg het dek fan den grond nam lag er t Igk Tan een rouw mei afge iseden hoofd onder De beide raiiiger wa lan spoorloos Terdwanen Daser dagen werd Ie Londen een hond met miliUire aar tar sard beateld Het wa Old Jack de hond ran het Strafforder 38a ragiment inf ntarie Het dier had rerscheidene oampagaes in Indië an Afrika medegemaakt en bondarden gekwetsten gelaafd an gered Hg kreeg later een plaataje in de wachtkamer der kaaarna Tin het regiment en at liet genadehrood Toen Old Jack stierf werd hg met een Tlag oierdakt en plechtig onder aen eikenboom hagraTen Da commandant hield een indrukwekkende Igkrade ter nagedachtenis Tan het tronwe dier de geweren werden gepresenteerd de trommele werden geroerd en oen salro au twaalf schoten werd boren bot graf gelost Bg het graf werd door de officieren en manschappen an het regiment oono collecte gebonden tan einde een gedenktoeken roor Old Jack te kunnen oprichten Ean aohertaand woord ran Pans Leo XIII gaat legt het Tltr Dbl in het Vaticaan ran mond tot mond c toch kan ik tarnanwernood maar Eene aaniienlgko Franscho dame botoigde Z H toon g onlangs op audiëntie was in laar OTordroTan nitdrnkkingon huren dank omdat zij aan hom te danken had dat zg hare gosondheid had ternggokrogon Op de Torwondordo Traag boa dat in zgn werk gegaas was antwoordde zg Ik ban zoo galikkig geweest mij een Tan do konsan te Torschaffeo die Owe Heiligheid hooft gedragen an sedert ban ik genezen ran da rheomntische pijn die mg het loopen bijna onmogelgk maakte Glimlachend hoorde Paos Leo hsar an au zeide Dan zgt gg gelnkki er dan ïk merronjr Ik draag iederen dag mgoo beide konsan aif tocl loopen In ean der aanzianlgksta daba Van Londen da Prince of Walea dab w aren de laatste tgd herhaildelgk geldsommen rermiit Er werd scherp toeticht gebonden en een der ladan ran den clnb een dokter werd op heotardaad betrapt terwijl hg in don gang geld nit een orarjas stal Bg aen hniszoekiog rond maa Tsle gestolen artikelen terug Da healiaaing ran hot Broseolscho Hof Tan cassatie waarhg het hooger beroep ran mo r Joniaux werd rorworpen is de Toroordeolde door den aalmoezenier on den directeur dor larangeDis medegedoeld Zij bad den geheelen du in opgewondenheid tarkeerd en Tiol in ü m toen zg de nittprask Tornam Door hot reisbnroan Biesa ta Berlgn wordt thans aona groote ondernoming op tonw gezet baatiande in eene reis om Afrika tot ot benwkaa dar Tarschillende landen on koloniën aldaar Het raisgozelschap lal 1 October Tan Marseille Tortrakkan an het eerste reisdoel on het bezoeken dar Noord Afrikaansche knst taten on Egjpta zal I aitsch Ooat Afrika zgii waar langer rertoafAal worden tot bot bo zichtigan ran de Doitache nederzettingen to DaiasSalaam Bagamojo PoW en Tanga Yandtar gaat de reis naar Migoibaai jiok worden de goadrolden Tan Transraal en de diamantgroeren te Kimberley bezocht Op do Tordere reia worden Duitsch Zaidwest Afrtka het Portngeesche Loanda de Kongo het tro eneiland Farnardo Po Kameron en Togoland da Engelscha goodknat de negerrepabliak Liberia Sierra Leone Fransch Senegambië eii TeneriSs benwht De tarngrais geaohiadt orer Madeira Op de irarf ran da Schelde te Vlisaingen is een stoomschip Toor de maatschappg Nedailand op stapel gazat dat eana lengte krggt Ttn 12S meters Da nniTeniteits roeiiredstrgd op het Noor daiSpaarna hg Haarlem zal dit jaar gahoadaii worden op Zondag 26 Mei Dondardag toan de heer F de Graaff uit Qroningan Toor de warkliaden Tareeniging te Holwiarda eena lasing ion houden geraakte de wiikalhahnuing ran dan haar F lonopeoi die met zgoe rronw ook was omgegaan in brand Een oud rrouwtjo dat zou oppassen wou potroleum aftappen waarbg de kraan nit hot rat raakte Zg wondde natuurlijk allea aan om dan atroom Tan petroleum ta atniten doob bad daarbg het ongeluk de lamp te laten Tallen Oogenblikkelgk stond bot gebeele huis in folle rlam zoodst daarran slechts eene ruïne i OTergebloTon Vele toehoordera Terlioten nu da Targadenasl Dat dit geral roor da lazing eaue boele stoornis was spreekt wol san zelf Sedert een maand is een buis te Birmingham door deorffaardors in staat Tan beleg rerklaard Twee ongehuwde dames da goKustora Smyors werden gerechteigk tot betaling ran acht anfeortig galden reroordeold daar zg bun schuld echter niet kondon of wilden Toldoen kregen zjj bezoek van twee deurwaarders die Tan de schuldeischers opdracht hadden beslag op de moubalen te leggen De zusters sloegen deu bezoekers echter de deur roor den nous dicht en Torschanstea zich lugerolgo de Kngolscbe wet mogen deurwaarders enkel dan eene wooing binDontreden als da débiteui het Toroortooft of zg de deuren open Tindqn De dearwaardors bewaken de eigousardigo testing thaua dag on nacht on wachten geduldig het oogenblik af dat do beide dames nit Torstrooidbeid of forgeetachtighoid de deur zullen openen en toegsug Torleenon Do zusters l jmjers zgu echter zeer waakzaam om niet Tan hooger om te komen laten zg zich door goode Trionden door de ramen Tan de eerste terdieping tan protiand toorziou Men is to Birmingham in geapannoD tarwachtiug hoe bet zonderling beleg wel zal afloopen Van 22 April tot 5 Ifoi zal in de lokalen der buigeratoodscbool te Alkmaar eene teatoonatolling geopeod zjjn tan toorwerpen dooi den warkmao rertaurdigd om te toonon wie in praktische takkennts hot moest uitmunt tieeds hebben sicb toor de wodstrgdon ruim 120 persoueu asogegeten Ten einde zooteel mogeljjk TOor de inzenders den arbeid loonend te maken zal eene terlotiog worden gehouden Tan Toorworpen die ter toDtoonstelling zullen worden aangekocht naargolang Tan het aantal Torkochte loten Dat da commiasie ook in dit opzicht niet ta Torgeafs op ruimen steun rekent mag men zeker wal aannemen Door de politie ta Beead is opgeTischt het Igk tan den 2l jarigen schipparsknocht die bg het zinkan tau een schip te Akkö oi in het tasrtaig was gebletoD Het water iu de Linga is zooToel Ketalleu dat het schip raeds de achaepraart belemmert Een bericht tan Gnba meldt dat da inlandacbe aantoerder der oprooriingen Guilermon goslorten ie Een bende oproerlingsn onder Macoo is door de troepen bjj MonloTorde torslagen terscheidane opatandeliogen sneu relde en drie werden gètangeo genomen Kolonel Serrano hooft een bende tan 50 oproerlingeu ternietigd do aanvoerder Varano sneUTolde in het gerecht Maceó terklaardo aan een medewerker tan do N Y Herald dat hg mot Tortronwon den afk Bp Tan don strijd tegemoet ziet De opataadënngen hebben op bet oogenblik 4 000 man in hot Told maar zoodra de Amerikaanabhe regeering de opstandelingen als oorlogtoerende partg beeft erkent zullen 45 000 man die zich nu nog acchteraf honden de wapeneu opratten op oen wenk ran de Ver Staten zal ieder Cubaan aan den sttyd deelnemen Voortoopig insurgenten goneraal tan plan de Spaansche troepen io bewoging te Ijondon totdat rg aan den koorts bazwjjkeu Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen VEILING 16 APRIfe Woonhnia on Erf aan da Turfmarkt H Ko 65 f 3200 k A Roozeboom Bloemisterij mot Woodhuia on Schuren aan don Winterdyk Q No 109 i lltX k W Vorwog Winkolhni en Erf aan den Laingen Tiendowog D 26 f 1400 k J F Herman de Groot Bultenlaodsch Overzicht De Fransche Katoor heeft met 411 tegen 96 ftemmen de begrooting aangenomen zooals zgdoor ikn Benaai gewgzigd was Daarmede mde b ooting defiaitief goedgekeurd en hetconflict toBscheu de beide takken der weigerende macbt geëindigd De Kamer is op recea gegaan iofjl4 Mei de Senaat tol 21 Mei Hei grootste nieuwe is dat de rrede ie Si monoseki gealoien zou zgn Beslister kunnen wg nog niet spreken Tegen hei eind der rorige week werd een spoedig ofloopen der onderhandelingen in het teekeneu ran den rrede wel in het vooroitzicht gesteld aar er bleef nog de afstand van grondgebied in Mant oarge woann China niet wUde toegeren an waarmada Rotland en Frankrgk gaan g noegen heetten te nemen Dan sou Japan toch nog een protectoraat orer Korea wÜteii ttitoefeuen Zoodat da rrede nog hiei beklonken scheen Iniusschan wü zullen nader bericht moeteu afwachten Uit Jokobama werd ydag nog neseiud dsi indien de wapen stilstand 0 20en dezer eindigen zou zouder dai de rrede gestoten was de Japansch troepen oogenblik kat gk tegen Peking zonden oprukken Of dit iets anders dan rreesaanjagen beduidt ia tftat zeker Bismarck ontrtng op Paschen deputaties uit nit Stieimarken en van Duitsche studenten uit Oostenrgk Iu antwoord op de toespraken hield Bismarck efoe rede waarin bg er od wees dat de bartelgkheid waarmede hg in 1879 te Waeneu waa ontvangen hftt denkbeeld in hem bevestigd had dat er iets moeri tot stand gebracht worden ter rarranging rai de oude betrekkingen ran bondgenootschap £ n dit was gevonden in bet Drievoudig Var bood dat iu sgn oorsprong tot den Igd ran het Heilige Hgpmsche Rgk teruggaai Aan de toekomstige eenheid behoett de iJuitsche uaii niei te wanhopen de nabarige volken hebben areuseus zware broederkampen gehad tot den joagiten tgd Da priuB beral den Oostenrgkscben Doitscfaers aan io bet besef hunner kracht toege rondheid en verdraagzaamheid tegenover hun minder beroorreohte mededitifters in de Oostenrgksch Hongaarsche monarchie aan den dag t leggen eu eindigde met een hoch t 0 keizer Frans Jozef Maarschalk Martinez Camix is te Porto Rioo aangekomen De oude generaal zal nu weldra hei opperberel over de Spaansche troepen aanraardeii Volgens de Spaansohe ngeering is Maceo de aanvoerder der opFtandelingeti opnieuw geslagen maar de tgdingen uit New York luiden minder gunstig Men kan derhalve wel aannemen dat de opstand nog niet Ou spoedig zal worden bedwongen üit Rome wordt aan een doorgaans goed ingelicht Fransch blad gemeld dat qen in Regi ering kriogeii rekent dat de nieaw Kamer een meerderheid van 100 stemmen roor de t enwoordige Regeering zal oplererei Ëen der Ministers moet zich uitgelaten hebben dat het roornemen is zoodra de Kamer geopend is een sterke meerderheid te orgaoiseereu die eik rooratel om op da berachie Bankzaken terng te komen zes maanden zal rerdagen wat gelgk staat met een bi rafenia Ook zou bet reglement ran orde worden rersèherpt opdat scènes als plaats hadden bg het orerhaudigen van het pakket van Giolitti kannen worden rarmeden Hei besluit der Italiaansche Regearlog oiu Tigre niet te bezetten wordt door militairn bladen zeer gelaakt Ue Itatia militare noem het een ramp roor het prestige ran Italië dit in éeü dag rerloreo doet gaan de rruoht ran hei bloed dai in jaren vergoten is en da ml gaven die vele jaren gedaan zgn Overwegingen van geldelgken aard hebben de Regeeriug doen besluiten op te houden met de uitbreiding dr jEoloniën De koateo der operation ran generaal Baritieti hebben reeds een deficit ran 50 mill lire reroorzoakt om al de plannen ran den generaal uit te ropren zouden nog 80 9U millioan noodig zgn Om deze reden moft ge eraal Baratieri zich weer uit Tigre til ug trekken We hebben reedit rroeger den korten inbond rermeld van de Duitsche Beurswei die b den fiondsraad is ingediend au straks door dan Rgksdag zal behaudeld worden Door een konb acbeidenfaeidf dsr aVoss Zeit csoO als een ander blad het noemde werd sinds hft ontwerp in eztonso gepubliceerd maar t kan wel zgn dat de Bondirand er nog eenïgo raranderingen iu aanbrengt Enkele roornam bfpaliugen willen we hier oog vermelden De wet bepaalt o a dat tegen het aan wenden ran bedrieglgke middelen om inrtoed uit te oefenen op den koers van goedaren ol handfltspapierea eene gevaDgeuiastraf tot éé jaar en geldboete tot 10 000 mark bedreigd wordt Wie anderen met gebruikmaking ran hun onkunde of lichtzinnigheid tot specalatiSn rerleidi wordt gestraft met gerangenisitral au geldboete tot 15000 mark In beide gerallen kan ook rerlies ran burgerlgke rechten worden oifgesproken Ook wordt straf bedreigd tegen iussohenpersonen die opzettelgk aan anderan slachten raad geren of btj het uitroeren ran orders in hei nadeel van bun lostgerer bantlelen Van mmstens evenreal belang zgn d ht palingen MtrefEende het niigeren ran galdswaardigp papieren De emissie huizen wondeii reran twoAdelgk gesteld roor de juistheid der mededeelingen m hei prospectus en aok zgn bepalingen gemaakt len aanzien der réf ntwoordelgkbeid ran Doitache buizen die bnitenlandsche waarden aan de markt biengen Zoo moet roor stukken die toegelaten zgu op groi ran een prospeetos dat later blgkt ODJaisie of orerdreveq voorstellingen ia ba vatten teruggaaf der betaalde bgdragen aau de faouderb dier stuklren geschieden Vergoeding ran den koers op het tgdsiip der uitgifte of der inroering is roldoende Deze rergoeding wordt achter niat toagakend all da baüit r i raa hai ifak da ODJaiaihaidnuiliai kend of kon kennen Men zou zoo leggen dat door dete Uaiata bepaling reel wordt waggeaoman ras het goede dat alken in daoe wet ia beoogd Door zulke maten tullen handige emittentan dia de goc liên misleiden willen wel weten heen te kruipen Maar misschien waakt de Bondsraad daartegen door nadere omsohrgring ran dat kecda of kon kannen De berichten uit Chitral luiden eer gunstig roor de Kagelscbe troepen De tweede brigade ia de rivier Pauj Kora orergetrokkan zonder t enslaud i onimoeieo Varsobilleude inlandscbe stammen hebban hun onderwerping aanffebodcn Volgens hunne madrdeetingen is Umra Khan met zgn hoofdmacht slechts een dagreis ran de Ëogelsche rowhoede rerwgderd Ken reldslag is daardoor onrormgdelgk En daar de aanhangers fan dan Khan reeda nu moedeloos geworden ogu en dreigeu h hi ie rerlaien kon die aUg beslissend zgn voor den g heelen reldtocht De luitenant Fowler en Edwards worden door UoiraKhan gevangen gehondei Zg werden romdelgk genngen genomen Ken nitni odiging om aen polo match ia Reihun bg te wonen waa door hen aangenomen Toen zg daar aankwamen werden zg gag ippen en aan Sher A fzut den bondgenoot rau Umra Khau orergelarerd Hai askoria rau twintig Bengaalaefaa ruiten dat ban vargeselde werd rermoord Ëflu derde officier luitenant Qordon werd gedood door Mahomed Issur den zoogbroeder ran Bher Afzul De colonne die ran Cbakdra rertrokken is doet al baar bast pm zoo spoedig inogalgk de ririer de Swat orer ie staken en de geranganen ie berrgden KEMMiSGEriXG InïlCHTlüatH WSI KE UEViil scuio or iiihdui KUNNEN TKKOOIZAKBH BUROEMEESTER aa WETHOUDERS ran GOUDA Gelet op art 6 en 7 dar Wat ran dan Sn Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algomeeno kennis dat op doSecretarie ter visie is gelegd een rersoak matbglagen fan de Diraotia dar Stearinekaaraenfabriek om rargonning tot uitbreiding diar fabriek dour bot ptaataeo ran oen nieuwen auhet TorplaalRon rau een bestaanden stoomketelin het perceel getogen aan de Bteokarakada Wyk P No 28 KadastAal bekend Sectie £ No 1 82 en 1897 Dit op Dinsdag dan 30 April 1895 daa namiddags tan 1 ure op het Raadhoia gelagfaubeid 18 om beswaren tegan da oprichting dor inrichting in te broaaso an dat gedurende drie dagen róir dien dajg op de Sacratarie dar Gemeente van da ter saka ingekomen tkhriftoren kan wordai kennia genomao Gouda dan 16 April 1895 Burgemeoatar on Wethouders voornoemd a h MAUTENl J Da Secretaris BROUWER BurgerlUk eD BtaD l OEBOREK 13 April Barnard Jcaaph oodsrs B J van Raai en A M M Scbonian 14 April Adriana Antoinette ondwa J Tijbout en J C ran Leeuwen TauninNicolaas ouders F G Nieowland en A Keebeea Magdalsna Goertrnida ouders W L van der Staan en A Kool Coraalia ouders J Bakker au C van Dam Willem ouders J H Goi ka ea M J de Jong 15 April Oaerirnida ouders R van Schaikon O Isarin 16 April Joban Paul oudersW F Rodenburg en J E Uagaer OVERLEDEN 18 April D Blok 18 m 14 April J Koolmaea 71 j II TanDoDselaar wed J Karrebgn 72 i 15 April W van Staveren U m T Papa 74 j BaeuwUk OVERLEDEN II do Knikker 1 jaar Zerenbnizan GEBOREN Margaratfaa ouden A van da Knaap en F Lamen Willampja oaden J do Wild au J Stuivanharg QEBUWO P SiAiakalsbroak an N vu Raanen OVERLEDEN P Sol Di 10 d Vl M Bofiand lm oordreeM GEBOREN 6 April Adrianna Patrol ouders P J de Kuogt on T Boon Martioas Jan on ors P Groeneveld on M Verburg OVERLEDEN 7 April J Kol 1 m Haute Nouveauté in PARASOLS Do k nltaa Diet gattalaard wordaa A ran OS Al Kleiweg E 73 73 Ootids