Goudsche Courant, donderdag 18 april 1895

34ste Jaargang MARKT Al 70 GÓUDA DAMES EN MEISJES OmERGOEDEBEN Hciiiden in Linnen Grasllnncn en Katoen Rokken in Piqué Bazijn Keper en Cass met Geborduurde Strooken Donderdag 18 April J895 No 6630 MDSCHË COURANT NieuwS en Advertentieblad vow Gouda en Omstreken SoliUe Goederen billijkste prijken AanbeTelend G A B BANTZINGEK hoMfitaalceniaff xnet roodo l0tt i JL0t vooral op de Men meldt uit Den Haag Gisteren heeft het hoogheemraadsohap van Delfland de werkïaamheden een aanvang doen nemen voor den aanleg van de 140 meter lange bazaltglooiing van het eindpunt van hotel ZeeruBi af voorbg hotel Ranch Berenbak tot ongeveer ter hoogte van de sociëteit Neptonns Nu ook dit waterschap met de gemeente tot overeenstemming is geraakt nopens de zandaanvoer voor het herstel van den hunstweg langa het strand zal ook dit werk binnenkort aangevat en met den meesten spoed worden uitgevoerd zoodat vóór den aanvang van het badseizoen te Scheveningen aan de vemielingeD der jongste stormvloeden niets meer zal herinneren dan de steenglooiing hier boven aangeduid en eene verfraaiing van het strand door den hernieuwden kunstweg Voor de geruchten hier en daarbuiten ook in bat boitenland verspreid dat de toestand van het strand zoo ontredderd zon zyn dat de herstellingswerken vóór het badieicoen te Scheveningen niet gereed zonden kunnen z n bestaat niet alleen niet de minste grond maar zelfs hoegenaamd geen vrees Eenmaal begonnen znllen de werken met kracht worden voortgezet en voltooid op den overigens daarvoor gestelden tgd waarby met het zomerseiabeu rekening is gehouden gebouw De Gemeenschap Zondagmiddag te 3 nur ia er diner van het goheele personeel en s avonds verlichting van het Park met vuurwerk De 4e kamer der arrondissements rechtbaok te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de zaak tegen den ootali en marktmeester H J Rodenhof beklaagd van valschheid in geschrifte gepleegd in de boeken en siaten onder zgn beheer toen ihy als marktmeester in fonctie was aan de fruitmarkt Het O M had deswege tegen hem gesischt eene gevangenisstraf voor den tgd van drie maandan de rechtbank veroordeelde beklaagde thans tot gevangenisstraf voor den tgd van eene maand Maatschappij tot Kxploitatie der Victoria Bron ffevesfifffl te Jtottertlam Znirlblauh S Men meldt nil Amsterdam 1 Flet stakings comité der chtpamakers had tegen gisteravond de diamantbewerkers bijeengeroepen geiyk weldra bleek met het doel een nieuwen maatregel voor te stellen tot atyving der weerstandskas De weerstandskas tooh zoo werd medegedeeld was zoo goed als uitgeput en ZOQ reeds lang ledig zgn geweest zoo de goedgezinde c juweliers niet met geld de kwaadgezinde hielpen bestrydea de diamantbewerkers zeWeu lieten de werkstakers meer en meer in den steek Dtiirom werd thans voorgesteld den bazeu machtiging t6 verleenen 5 procent af t hou den van het loon hunner arbeidende knechts om zoodoende eindelyk eenige zekerheid te krygen dat de bgdragpn welke in elke vergadering worden toegezegd ook werkwlyk gestort ZDllen worden Dit voorstel werd aangenomen eenige aanwezigen enkelen openiyk verklaarden zich tegen dezen maatregel Voorts werd den chipamakers op het hart gedrukt by de staking te volharden en dee de het comité een en andr r mede omtrsnt een plan tot bet vormen van een vast fonds als weerstaodskaa Gebr StoUwerck s Chocolade en Cacao DtBimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fitbricatie en uitsloitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoerei ien Terbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbOTelenswaardig tabMnat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Eüket tsÉ De Krma behaalde 27 Brerets als HofleyeraHcier 44 Eere Olploma s gouden enz Medailles een bew s Tan uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris NouB vous ddoamons uue Ifedaille d or première cIaH e en oonsiddration de votr exoeUeAta fabrication de Ohooolat bonbon VEirlee eto oto Stollwerck t Ëibrikaat is Terkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Bauketbal ers enz enz GeneraalTertegenwoordiger Toor Nederland Jnliiu Mattenliladt Amsterdam Kalverstraat 103 Iemand nam Vr dag in aeta efieefeenkantoor te Amsterdam vonr ongeveer f 5000 effecten in ontvangst en Slak die in zyn jaszak Kan paar straten verder kreeg by t zoo warm dat hy zyn jas uittrok en over den arm nam om thuiskomende te ontdekken dat de effecten die hy er in had laten zitten er nit gevallen en verdwenen waren De 9e lyat van het Centraal comité voor het Nationaal F nda bedraagt f 2055 vormende met de vori fösten een totaal van f 159 300 Hieronder lajfhyt bedrag te Amsterdam oot vangen De radjah van Lombok ia ziek ei nsligziek ook zoodat binnen hoogatena een paar maacden zyn dood wordt tegemoet gezien zoo lezen wy in het B Hbl Sedert eenigen tyd reeds ia waterzucht by hem ingetreden zyn lichaam is pyulyk en gezwollen by is half versuft en moet door de zonderlingste middelen welke zyn om efing op hem toepast eenigszina in opgewekte stemming worden gehouden Beeds hebben de poenggawa s een verzoek tot de Hegeering gericht om by overiyden het lyk van den vorst naar Lombok te mogen vervoeren hetgeen natuuriyk en terecht van de hand is tjpwezen Door het ba toor van de Vereeniging tot bestrydiug van de knoeieryen in den boterbaodelc is en adres ingezonden aan de Regeoring waarin geklaagd wordt over de toenemendf misbruiken en gewezen op het ieït dat de flerlgke bolerhandel vrywel machteloos daartegenover staat Het beituur geeft in overwegiog toe te staan dat producenten van en haudetaars in boter hunne waar kosteloos onder controle mogen stellen van de Ryksproefstations middelen mevrouw fCaalfuss haar doel tracht te hereiken oordeel nu zelf hoe zwaar hier mija taak is Over de liefde jegens haar papa kon ik nu nist rerder spreken dat tou vergeefsohe moeite geweest zijn Door dit gesprek had ik echter een blik geworpen in du verwaarloosde gemoed My zelve voelde ik nu rerteederd jegens den baron Ik verheugde my over zijo afreis er kwamen verheren plannen in mg op Qaarne had ik daarover met hem gesproken raaar daar was geen gelegenheid roor Ondanks hare tranen bij het afsoheid bewaakte mevrouw Kaulfuss aanhoudend zijne schreden Op beleefden maarvisten toon sprak hy na het ontbijt Veroorloof m o mgne vrouw eenige oogonhlikkon mama Als oen onschuldig lam zag zy hem onderworpen aan toen hij my wenkte in de aangrenzende kamer t komen Hier greep hy myne hand en zei bewogen Nu zeg ik je vaarwel Marie 1 Lach nu om mijne dwaasheid Eeae er kwamen tranen in mijne oogen Ernstig en verbaasd zag hij mij aan ffHeeft iemand het gewaagd je te dreigen of te krenken P Hy zag zoo hoofl dat ik er an schrikte Naen neen 1 antwoordde ik haastig Waarom ben je dan zoo ontsteld Vreet je nu reeds dat het vulhsrden in de goede zaak waaraan ja geheel je levau gewijd hebt je krachten zal te boven gsauP Onderzoekend zag hy my aan en daardoor kreegik ijn4 zï kerheid in houding weer terug mijne h nd vooruit en drukte die tegen zich aan fNog een poosje geduld mevrouw sei hij lachend wy zullen zoo dadelijk de keuken met bybehooren gaan ber iohtigeD Daar stonden de hedienden fluistorend hij elkander Hoe storen ze uit elkaar bij bet zien van den baron die xe terug riep ea hen tot gehoonaamheid jep eas hun nieuwe meesteren vermaande Ik zou je over Armgard wel meer schrijven maar het begitit donker te worden en ik wil je nog vertellen van Tiefort a aiscbeid gisteren Dat afscheid is tegdlijlc de oorzaak dat ik zoo slecht gestemd ban Hior m hais scheen niemand op zgn groote reis voorbereid ta zijn Het verraitte allen toeu ze er van hoorden Den avond te voren sprak ik er over met Armgard bij bet naar bed brengen maar zij acheen er niet om te geren Ik had den baron verzochl liet kind bij mij In de slaapkumer te laion slapen eh nu slaapt zo er ook ondanks da achter miju rug gevoerde gesprekken met mevrouw Kaulfuss eu ondanks de tranen van Armgard en hare grootmama By die onnatuurlijko onverschilligheid huiverde ik Ik zotte me op den rand van het bedje neer en zei Alle goede kinderen houden veel van hun papa Armgard I en alt men veel van iemand houdt ziet men hem niet gaarne vertrokken fflk houd niet van papa antwoordde zij zoo woest en boos als ik niet van haar verwacht had Waarom niet vroeg ik streng en zag baar daarbij lang en ernstig oan Het kind wendde het hoofd af en autttoordde Dat zeg ik je niet ik behoef ja niet te zeggen wat ik niet wil Je bent mijn mama niet mama is in den hemel I Wat ik toen tegen het arme kind gezegd hab om ADVERTENTIfiN V Beden OTetleed te De iijl in den onderdom Tan 47 jaar onze geliefde Zoster WILLBMINA VELDMAN echtgenoote Tan den Beer B G KEIZEB Gouda 15 April 1895 M LEOPOLD VbLDII4K K LEOPOLD Societ0it Olis Genoegeii Aan belanghebbenden wordt bj deze bekend gemaakt dat de eerstTolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 4 MEI a s en de Ballotage Lflet op ZATEEDAG 20 APRIL gesloten wordt Namens het Bestanr F HERMAN Pz Secretarii Oovfla 16 April 1895 Open baar Onderwijs Toel tiDg vaD Leerliogen op de Tusschenschool De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAGBB ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de laschrUving van Leerlln i en wier plaatsing men met den Jnni 1895 op boyengenoemde school Terlangt geschieden tal in het schaoUokaal op DINSDAG 28 APRIL 1895 des namiddags ten Tyf uar Voor Terdere byzonderheden wordt irerwenn naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Secretarie 3 H VAN BBB VOORT Gouda 9 April 1895 Zaal KLIIVSTMI SociBTEiT ONS GENOEGEN VOORÜAGHTËIN Tl BOUDEN DOOS Mevrouw Van Schel de Haan 18 aarten Toor H H Leden i 50 Ceht Toor Niet Leden a 90 Cent te Inkomen aan de Sociëteit en des avonds aan deZaal I wl f Zie Programma s en Aanplakbiljetten Aanvang 7 ure Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan SCBIELAND doen te weten dat by de Terkiezing Tan een HoofdInge kad Tan Schieland Toor het Ie District op den 4 April 1 1 gehouden niemand de toI trekte meerderheid Tan stemmen bekomen heeft zoodat eene herstemming moet plaats hebben tnsscben de Beeren P IT Hoogertrugge en M Eemkes Dat die herstemming orereenkomstig art 48 Tan het Reglement van Schieland bepaald il op DONDERDAG den 18 APRIL 1895 Tan des Toormiddags 9 tot des namiddags 2 are in de Uitspanning do Vergulde Koetswagen te OTerschie Opgraaf en Hoogheemraden X Tan Schieland De Seoretarea Rentmeester De Dpgraat 0 3 VAlLLANt P D KLEIJ Ai H Het bntt onichadelykrtt i maklMlykMe poetsmiddel toot HBerm C I a Appretsur Tin C M Mllller t Ct Berlla BeitkStr 14 Msn lettt oed op naam en fabrieksmerk te bn M l lli J l M leMe2 Él ï li ii m as l J w i mn i f i i sn M RIJWIELEi Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tang end Rijwielen è 140 verder alle mogelijke OlEBDEELEÜ Bondsüijwielbersleller AanbeTelend J C DE RÏÏITEE Lange Tiendeweg 30 Gouda De prflzen zyn door den Staat gegarandeerd HooHprfls Ben biede het 600 000 Hark geluk de hand Uitnoodig ing tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarboiv de groote Oeldloterlj waarin zeker 11 Nlllioen 348 795 Mark gewonnen moeten worden Da prijzen van deze veel voordeal biedende Geldloterij die volgens het plan sleotits 116 000 loten bevai zijo de volgende De hoogste prijs is eventaeel 500 000 Mark Premie v 800 000 M prys k 200 000 prga k 100 000 prijzen a 76 000 1 prijs prijs prijzen 1 prijs prijzen at 70 000 65 000 60 000 S6 000 V 60 000 40 000 ff 000 66 prijzen a 6000 M 106 prgzeu SOOO 231 pryzeü a 3000 y 612 prijzen B 1000 1416 prgzen a 400 30 prijzen a SOO ISSprgz a800 l 0 g S9766 prijzen a 166 8390 p a 134 100 98 6848 pr 69 42 20 totaal 67 700 pryzen 31 pryz ü 0 000 en worden deie in aenigo maanden m 7 klaisen uitgeloot De Hoofdprya in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 st gt in de 2e kl tot 66 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 8e tot 75 000 U in de 7e tot 300 000 M en met de premie van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prgstrekkiag die officieel is vastgeatald kost een geheel origineel lot ateohts ƒ 3 60 een half origineel lot slechts 1 76 een kwart originesl lot slechta 90 ledere deolneOier in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddell k na de plaats gehad hebbende trekking de olGeieele trekkingslijst Trekkiugspisn voorzien van het wapen van den Slaat die de prys van de loten en de verdoeÜBg van de prqzon over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aj arrage gratis De uitbetaling on verzending van de pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bealelling kan men eenvoudig per postwisael opgeyen Men wende fcioh dua met de aan1 vraag om toezonding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ot uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECKSCHEE Bankier on Wisselkantoor in HAMBURG ïs DuilBchiand Een ware Schat TOor de oogelokkise slacbtofièrs der ZelfbeTleltking Onapie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWARII G Hollandsche nitgave met 27 afb Prés 2 golden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deze ondengd Ifldt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks dnizend van een zekeren dood Te rerkrygen by hetVerlags Magazin te jeipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bed ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSüTO MARKT 154 GOUDA uitgezonderd Zondags te consalteeren ran 10 tot uar AGENTESSEN nit den defti gen itand worden door eene eerste firma gevraagd voor den verkoop van en artikel van dagelijkttch gebruik Brieven franco onder letter G Boekhandelaar i NOORDHOFF Groningen FEANSCHE STOOMVEEVURIJ Cheniische Wnsseberlj H OPPE HEIillER 19 KruUhade BoUerdam QebreTOteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en rerren Tan alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Hpeciale inrichting Toor het stoomen Tan plucbemantels veeren bont enz Gordyneu tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzj gestoomd of geverfd worden onsohadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign de prjzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar io 3 dagen te verven goederen in eene week Ahonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVËIISMAGAZIJN onder Bedactie der beste EathLetterknndigen Maandel ka verschgnen 48 pag groot foruaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Hornatte Nouellen Biêtorisehe Verhalen Poéxt3 AllerM SaadseU L fgqgrief Bebus en en voor den zeer lagen prjja Tan 4 CENT per 3 maanden franco per posk 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P 8TOKVI8 WATEEBED8 DlTOlTI S BOSOH Visitekaarten ONBEmOÜWEAAmH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boaken ConrantDrnkkerg Tan A BRINKMAN ZN ftouda Saelpendruk van A Bkinkhan Soon De Uitgare dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs lier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Ifommers VUF GENTEN BINNENLAND 1 GOUDA 17 April 1895 Door de politie alhier is aangehoaden F J j J die nog 3 maanden hechteaisatraf moet I ondergaan I Beroepen by de Ned Herrormde Kerk te 1 Nieawerkerk a d IJsel toez da W van d r I Waal te Moercapelle 1 Voor de arrondisflementi Techtbank te Rot terdam stond gisteren terecht I P de K 16 jaar arbeider te ZeTenhuizea 1 Qg zoo ut den 14 Maart jl te Zerenhoiz d I den veldwachter dier gemeente H Vink heb 1 ben bedreigd deseu van het leven te beroov n I door met eea itok in de hand hem toe te roepen ik zal je de hersens inslaan ik h b I ftltyd den stok bij mg Beklaagde ontkende Volgens het voorgelezen rapport staat beklaag e I te ZevenhoizeQ hoogst ouganstig bekend hii 1 beleedigt iedereen en maakt het alle voorbg I gangera lastig Het O M reqaireerde vgf I dagen gevaogeDisatraf VervotgenB had zich te verantwoorden D M B 19 jaar pakhuiakn cht alhier Hy zou den 16 Maart jl F B Scholten moedwül g mat een maa herhaalde É ver het gelaat hebben gfsneden Beklaagc Vb zich het feit nfet IteilnnereQ omdat bg destödt dronken was Uit het getuigenverhoor bleek dat beklaagde en mishandelde eertyda dikke vrienden wareo en door een nietige oorzaak rnzie met elkander kregen waarop beklaagde zgn mes trok en Scholten deerlgk in het gelaat sneed Requisitoir 2 maanden gevangenisstraf De feesttocht met een stoomschip der Nederl Amerik Stoomvaart MaatBChappy ter bywoning van de opening van het Noord Oostzeek anaal beloofd voor de deelnemers zeer aangenaam te zgn Alle plaateen zyn reeds bezet Dat de directie er echter aan zoo denken een tweede stoomsohip naar Kiel nit te zenden kunnen wy beslist tegenspreken Evenmin ia het stoomflcbip dat den feesttocht zal maken reeds aangewezen Het 25 jarig bestaan van de Ned Gist en Spiritnsfabriek te Dellt zal 20 April ieesteiyk worden gevierd Vrijdag 19 deaer te middernacht wordt het feest ingewyd meteen koraal door het muziekdorps van de fabriek Zaterdag ta 3 nron zal een groote optocht worden gehouden waarin de verschillende takken van ngverheid en instellingen der fabriek worden vertegenwoordigd Daarna is er concert iu het Park en s avonds bal champêtre in het FEVILLETOÏM De tweede Vrouw N ar het DuiUch Ö Ontstemd liep ik daarom verder ofsohoon rerBoheideoa kleine stoelen by tafeltjes geplaatst tot fitten noodigden Tiefort volgde mij vJa hebt gelijk cei hij soberteenil dit is f een verblijf voor eene jonge vrouw kom laat ik ja naar het park geleiden Geloof je dat wij buiten veel met elkaar gesproken bobben P Neeo zeer weinig Er was ook genoeg te liea Het park is inderdaad heel fraai met sijn breeda paden lijn rondo grasperken en uijn vjjrer die met oude wilgenboomen omringd ia Êa versoheidaae vreemde gewassen trokken raijti aandacht Bij ODsen terugkeer naar huis kwam ods een oud eenvoudig heer tegemoet De baron stelde Uem aan m $ voor alt den inspecteur Habel een trouwhartig maa op wien men staat kon mtken en die reeds vele jaren de admioietratio op Corwald voerde Mijnheer de baron prijst mij onverdiend sprak de oude na voor mij een diepe buigiag gemaakt te hebbsD Gaine bad ik hem eens rrieudelijk toegeaproken maar het schoen alsof mija topg verlamd was zoo gevoelde ik op dat oogeoblik mijn soh nbettaao hier Eea minuut later vaa het gelukkig verdwenen Tiefort bood mij zijn arm toen ik vooi ohtig aleohts esn paar vingers ifistak trok hg A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De GoeBti Djilantik literatuür ia wederom 1 vermeerderd met de volgende schets over zyn I houding na het Lom bok verraad voorkomende 1 in het kSoer Hbl en naar het heet ont I leend aan betrouwbare berichten van Arabische handelaren Met zekerheid dos leest men kunne wi I thans beweren dat dit hoofd van Lombodmaar I Amed Tjoelili is overgebracht niet mm een 1 djoekong maar met een stoomschip en uSogst 1 waarscbyniyk met en der booten val den 1 bUaden zoon van den vroegeren Boeteleng I 8ch D majoor Chinees die zich ongeacht bet I atr nge verbod en de aanwezigheid onzer I ooj ogaschepen vrg in de Lomboksche wateren I dur£de te bewegen Als een Usnachetsend tee I ken van de positie van dien reeder die zioh in de byzondere tolerantie van de Regeerinj I verhengen m immers lang voor de Lom I hokexpeditie wezen wij reeds op de gevaar I I lyke rol welke zyne booten en hun personee 1 in de Lomboksche wateren vervulden maar 1 het bestuur van Bali en de Hegeeriug sloegen I onze waarschuwingen tot hun groote scfaadt I in den wind in de oogen der iulandscbe 1 bevolking diene dat volgens de Batineezen I I Qoasti Djitantlk met een ïgouvernements 1 stoomschip van Telok Komba naar Tjoelik is I overgebracht I Na Djilantik s terugkomst werden planuei I tot vereenigiog der Baliscbe vorsten in een I opjtand t n ous bestuar gesmeed Men mag I aannemen dat die hoofdzakeiyk zyn afgestuit I op de langjarige veete tuaschen Karangaaeni I en Kloenkoeng en vooral op den afkeer van I Ojilantik welke in laatstgenoemd rykbeerscht I De pogingen van Diilantik om Bah Bftdong I te winnen en dan door Tabanan Djembrana I binnen te rukken werden dan ook ten slotte I gestaakt er 4 ni EA Mrepen I Vermoedeiyk zal de krachtige houding van I het bestuur dier afdeeling tot die vreedzame I oplossing hebbeo byge ragon en misschien I heeft ook inderdaad zooals de heer Liefriock I beweert Djilantik in zijn eigen land een aterkc I party tegenover zich gevonden Hetisenbiyit I fcbter raadzaam die bewering slechts onder I eeiiige reserve te aanvaarden immers volgen I alle berichten van handelaren die land en volk I kennen bezit Djilantik nog immer een overI wegenden invloed en wordt Karangasem no I altyd in staat van tegenweer gebracht Ook de geruchten van een aanval op Boeleleng biyven aanhouden en in de oogen der Bali neesche bevolking is Djilantik de baas Wat echter dien alimmen vogel niet belet zal hebben om bet den heer Liefrinck te doen voorkomen dat hy zijn invloed verloren had bet iJB rondom haar hart te doen smelten kan ik j bier niet herhalen maar ik weet wel wat mijn woorden uitwerkten Koppig begon zij te snikken Ik nam een haastig besluit met goedheid was hier niets te winnen dus moest ik met strengheid beginnen Ik bracht het daarmee zoover dat de sohreikrampen wegbleren en Armgard stil insliep Toen zij den volgenden morgen wakker werd vertelde ik haar onder het aankleeden allerlei mooie verhaaltjes Onwillig luisterde zy toe maar langzamerhand klaarden liaar trokken op blijkbaar had ik door mijn vertellen gewonnen En Het is toch nog maar een kind zij trachtte baar dankbaarheid te toonon door mijne hand te ttreeten als daarvoor maar even gelegenheid was Onverwacht kwam ik heel onschotdig met do vraag ffWaarom houdt je niet van pspa Omdot hij niet van mij houdt I aoi zo trotsch Wie zogt dat vroeg ik bedaard Mijn lieve grootmama en die houdt moer van me dan iemand anders Je grooimnoia vergist zioh Armgard Je papa houdt meer ran je dan grootmama Onzeker keek ze me aan hare lip en trilden Hare wangen worden gloeiend rood toen za tegen me zei Qrootmama slaat mij nooit papa dtkwjjls gisteren oog met den stok Je was niet lief hè P vroeg ik dringend f fKeen ik wilde je da hlosmen niet brengen die papa roor je afijesneden had Ik durfde niet watit grootmama had het me vagboden O grootmama is zoo goed zg heeft me nodorband veel lekkers gegeven Hieruit Hese kan ja en met welke otizedeljjks