Goudsche Courant, donderdag 18 april 1895

TJit bet dagboek Tan flm zendeling ïlk was door eeu iwlkaanscheo kanniba lenTorst goTaogen gedffipen en men maakte zich gereed mg ter dooMte brengen toen de koning zich eensklaps Éufp bedenkenden rfrkhuirde mg de Trgh rte hergeven indien ik hem beloofde onWWellgl te paard te atggen eu aao zgni buutm den ko ing van een bevriendec stalh eS HteTig gesloten pakje eu een verzegelden om juelden brief tegai n orerbandigen fl i Behoef ik te zeggenuïdikt ik de voorwaarqe Auuam eu oomiddelllfe verlengd te paa d £ 6g om de reis te aBi MMrden UOp korten afstand vmm ftaal kif am il detachement £ ngett iwi tegen nitgezoL d om mg bevrijdem k i eene vreligde mill wilde mg dadelffl uedeVoeren n ar de maar ik weigefflei pmjlBt ik nfflb bèl aan den edelnUMigeni vorat land i A doen Intns chtó d pn der ngej lïf I zich rseJu mMrt en den jprief t pC onze ontzetting ih een aantal ktpi iriq ttevalte niets roo en trmwf todweid za laakt a hk lopend gjWie i pakje bevoB zper fijne pitjes veelbetlBeke heeilijk ama 9n i M lerl n heeft dezer lak iïï J£bt gestaan en is ield gi t en wegens GrO Winterdieost 1894 95 Aangevangen 1 Uctuber i Ud van Greenwicb OOUDA XOTTBRDAH 18 18 li Sl 1 84 8 68 18 68 Directe Spoorwegverbinding met GUlÜA 1 06 1 18 8 88 1 81 OTTER DA U 10 7 47 12 08 18 40 8 16 9 48 S IO 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 8 80 lO M OEN HAAS GOUUA aHaga 6 48 7 807 48 8 30 9 88 9 4 10 1811 8818 16 1 88 2 16 2 46 3 48 4 16 4 42 6 17 7 8 06 9 86 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 0 N dL d6 69 1 49 7 11 Z Zegw6 08 w lO 1 68 6 7 2 Bl Kr 14 10 88 2 04 7 88 Z t ll 6 19 10 41 3 09 6 09 7 81 10 enod 8 80 7 60 8 18 0 68 10 1610 63 18 0818 46 2 30 2 46 3 16 4 13 4 43 6 20 6 47 7 42 8 86 10 10 DTIEOBTGOUD A VIraekt 88 7 60 9 9 68 11 84 12 08 18 60 8 10 3 80 3 634 48 6 20 86 8 09 8 608 69 10 14 Wo rd n 6 68 8 11 10 18 11 60 18 86 8 42 4 16 6 47 9 119 2410 1 O d watcr 7 07 8 19 10 84 4 24 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 13 06 1 28 3 60 4 37 6 80 7 08 8 419 82 11 07 AMSTEKDA H 8 O D O A ABlterdUiWp 6 60 8 16 9 66 11 26 11 80 8 66 4 86 4 86 1 0 10 00 7 20 9 04 10 44 13 10 eaU 7 88 JI 8 89 9 8710 49 18 1118 8118 641 87 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 89 9 8711 06 11 18 X T U 7 48 8 47 11 01 1 08 4 67 8 11 M Kl r 47 1 11 i w 7 68 8 6 11 10 1 17 6 08 6 98 jr d L d 8 08 l 81 T rb 8 07 9 08 11 88 1 88 6 80 6 8 iKin 8 18 9 18 9 9 10 07 11 87 18 41 12 61 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 9 OOI DAUTIIOHT 6 86 1 40 7 66 8 09 8 21 10 06 10 19 10 66 12 48 2 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 8 60 8 64 11 09 9 87 5 87 7 69 10 87 6 69 7 08 8 18 10 80 11 17 2 46 8 07 6 06 6 46 17 8 07 8 66 10 86 18 7 88 8 86 8 419 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 89 8 81 36 8 88 8 11 10 68 e O U U A A M 8 T M 4 40 8 91 ie O 11 16 8 8 61 4 4T 6 28 7 46 10 14 9 42 11 18 Oosd 8tat a neraai Ie Kkmn Ziüing ran I inidftg 16 April 8Vi nar aarondi lagekomen z d ern aADtal kon boodaobap pen ten geleide van goedgekeurde wetsontwerpen en andere mededeel ogen die roor kenniagevÏDg worden aangeuomeu Van de Tweede Kamer z xx ontvangen de laatateijjk door haar aangenomen wetsontwerpen zoomede bet aangenomen wetsvoorstel tot herziening van het Wetb van Borg Kechts ordering met begeleidende missive waarin wordt bericht dat de beeren mra Hartogh en Pgoappil zyn aangewezen om dat voorstel in deze Kamer schrifleiyk en mondeling te verdedigen De heer Geertsema vraagt het woord voor eene motie van orde Het vooratel totw ziging van het Wetb van Burg Rechtsv ia een voorstel van zeer byzonderen aard Het betreedt een terrein waarop de meeste leden dezer Kamer zich niet plegen te bewegen en waarb zy zeer de verlichting behoeven van de weinige bg uitstek deskundigen in deze Kamer By de vernieuwing der afneelingen zou het geluk kunnen meebrengen dat die deskundigen over de verschillende afdeelingen werden verdeeld maar bet lot speelt soma leelyke parten Daarom stelt spr voor het voorstel Hartogh niet dadeiyk te verzenden naar de afdeelingen maar eene commissie te benoemen van vyf leden om haar op te dragen lo ter behoorlyke voorbereiding van het sectieonderzoek een leiddraad saam te stellen en door bet lot te doen aanwyzen welke van die leden in ieder der afdeelingen zitting zal nemen 2o als rapporteurs over het voorstel op te treden Bij aanneming van dit voorstel zon hy den President willen verzoeken de commissie te benoemen Zonder beraadslaging of stemming wordt het voorstel van den heer Geertsema aangenomen De Voorzitter benoemt hierop tot leden dezer commissie naar ouderdom van zitting de he ren Melvill van Ljnden Ylielander Hein Bahusen Van Zinuicq fiergsma en Van Boueval Fanre By het lot wordt aangewezen dat de heer y n Lynden zitting zal nemen in de tweede atiMling de heer Vlielander Hein in de derde de heer Rahuaen in de vijfde de beer Baraima in de vierde en de beer Faore in de eerste aideeliog Dwrna zyn de afdeelingen opnieuw saamgwUld waarna de vergadering is gesloten Het ia niet altgd gemakkelijk oit de zee van debatten waarin congresleden zich gewooniyk baden de werkelgk belangrgke punten op te viaschen Toch zgn er o i inderdaad belangryke punten geweest op het Gongren van het lAlgemeen Ned Werkliedenverbond c waarop wg even de aandacht willen vestigen Zoo b v de quaestie der arbeiderswoningen c Wair aan de eene zyde werd aangetoond dat uitbreiding der onteigeningswet zeer noodzakeiyk is werden aan den anderen kant sprekende voorbeelden aangehaald van hetgeen door particulier initiatief kan worden gedaan Wg hopen dat de mededeelingeo oit Leiden in vele plaatsen zullen worden gelezen en tot navolging zullen wekken 8 40 8 47 8 14 9 01 9 10 6 01 8 18 8 11 a 9 8 16 7 86 7 81 7 89 7 7 66 Onl ICMtirwkt Hinwn nk 9 86 7 96 Bottmdaa etfdi Xlüvntek MHtdnoU 6 19 1 18 i 8l 7 4 OOSD A ld OidiT VImU 18 19 9 10 10 66 Ook over vrouwenarbeid in fabrieken c ie bet laatste woord zeker nog niet gesproken Wy zyn het geheel eens met hen die vaa meening waren dat in beginsel vrouwen niet in fabrieken thuis behooren gehuwde vrouwen niet omdat het huisgezin haar roeping is en meisjes niet omdat fabriekslucht in den regel geen goede atmosfeer is voor aanstaande baismoeders al herinnerde de heer Heldt aan de uitzondering van Verviers ten gevolge van Toyobee werk Maar evenzeer had de afgevaardigde van Bolaward geigk toen hg betoogde dat sommig werk veel beter door vrouwen dan door mannen kan worden gedaan Een toestand zooals die in de fabriek Hollandiac te Bolsward waar slechts ongehuwde vrouwen worden toegelaten en tegen hetzelfde loon als mannen is misschien nog de meest gewenschte Het blgft echter de vraag of alle fabrikanten wel in staat zgn der concurrentie bet hoofd te bieden indien zg den vroowenarbeid even hoog betalen als dien der mannen Vun 7 eer veel gewicht waren de mededeelingen vau den afgevaardigde van Heveskes omtrent den veldarbeid van kinderen c Plaatsgebrek belette oq die mededeeling n op te □ emeu hoewel de qualifloatie ontzetteud door de vergadering daaraan toegekend ook ons niet zeer overdreven voorkwam De afgevaardigde verhanlde boe jonge kinderen op de Groningeche akkers van s morgens vroeg tot s avonds laat in de weer zgn als volwassen personen in hun schaftydc bovendien nog vaak werk moeten doen voor luie knechts of meiden nauwelgks nachtrust krggen en s Zondags vaak uren ver moeten moeteu loopen om boodschappen te doen Het optreden van den eenvoadigen landbouwer die Heveskes vertegenwoordigde gaf allerminst reden om hem van overdrgviug te verdenken en de vergadering kwam dan ook onder een diepen indruk Trouwens de afgevaardigde van Hindeloopeu en anderen bevestigden de mededeelingeo uit Heveskes Van de aangegeven middelen tegen een dergelgke kinderexploitatie uitbreiding der arbeidswet tot den veldarbeid verhooging van den leeftgd tot 14 jaar en leerplicht achten wg vooral de eerste twee doeltreffend Leerplicht hoe zeer ook door ons mede voorgestaan zal in dit opzicht geen afdoend middel zgu Want te recbt betoogde de heer Heldt dat men dan tooh geen waarborg heeft dat de kinderen na den schooltgd niet door de ouders worden geëxploiteerd Wg meeden ten slotte dat aan dediecassiëu en vooral aan de verschiilende mededeelingeo meer aandacht moet worden geschonken dan aan de genomeb besluiten Wg herhalen dat congresbesluiten alloen dan waarde bezitten wanneer zg de eindresultaten zgn van zorgvuldige onderzoekingen Dat nu bleek hier gewoonigk niet het geval te zgn Bg de meeste onderwerpen had de heer Heldt die door ï go langdurige parlementaire ervaring verder ziet dan zgn mede werk Heden de grootste moeite om het veelzgdige van ingewikkelde quaesties niet over het hoofd te doen zien het geen hem toch lang niet altgd gelukte zoo b V bij het debat over lauduationalisatie en over progressieve grondbelasting c waarvan men alles behalve goed op de hoogte bleek te zgn Ten slotte zullen de voorstanders van protectie € zeker wel uit de vergadering van giüterdn hebben bemerkt dat althans een deel der nieuwe kiezers hun protectionistische verwachtingen wel eens zou kunnen beschamen Ook op dit punt sloeg de landbouwer uit Heveskes apgkers met koppen zóó dat de protectiouisteu die er niet zoo licht weer uit zullen krggen In strijd met de loopende geruchten naaraanleiding der ofGcieuze mededeeliug daaromtrent door ons dezer dagen gedaan wordt onsmet zekerheid gemeld dat by de Regeeringwel ernstig bet plan bestaat tot de benoemingvan een staatscommissie voor de werkliedenpeusioenen over te gaan Tel c De gezagvoerder van bet stoomschip Merrimac van New Orleana 11 April te Havre aangekomen rapporteert den 2den April op 450 22 NBr en 41 40 WL het verlatene Engelsche schip Arnoc te hebbeo aangetroffen Het had belangrgke slagzgde over stuurboord en vgf zeilen waren weggewaaid Eene boot die derwaarts werd gezonden bracht het scheepsjournaal mede waaruit bleek dat het schip grootendeels met granen beladen was waaruit de slagzgde die bet schip had was af te leiden namelgk dat de lading ovfrgegaan was De boot werd weder derwaarts gezonden om te zien of het mogelgk was de lading over te werken en de pompen te peilen ten einde na te gaan of bet schip dicht was Het onderzoek viel in beide gevallen gunstig uit Het weder was te stormachtig om dien dag 18 08 11 06 8 18 88 9 46 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 B A A 8 07 DEN 9 49 9 68 10 10 10 1611 8811 43 86 8 40 8 46 l 8 86 iets te doen doch dé gezagvoerder besloot toen het des anderen daags beter weder werd den opperstuurman en 8 man naar de Arno te zenden om de lading over te werken Na eenjge uren kon men reeds belangryke vermindering in de slagzgde bemerken weshalve de gezagvoerder besloot het verlaten schip op sleeptouw te nemen terwgl de bemanning op de Arno de lading bleet overwerken Na eenigen tgd gesleept te hebben brak de sleeptros en werd een nieuwe sleeper samengesteld nit de 13 duims manilla kubel van de Merrimac en de stalentros van de Arnoc tezamen ongeveer 130 vadem lang Door hnoge zee en wind brak ook d ze sleeptros zoodat men dien dag het sleepen moest opgeven Ër werden nog zes man naar de Arno gezonden om bg het overwerken der lading te helpen Tegen middernacht werd het zoo mistig dat men het verlaten schip uit het oog verloor doch den 4den April kreeg men het weder in het gezicht en het schip waa toen genoegzaam recht gewerkt De gezagvoerder liet toen dej voorraad proviand drinkwater en zeilen onqer zoeken en bevond dat er van alles iu overvlped aan boord was Ook de chromometers lie en behoorlgk Derhalve werd de opperstuurman en 10 man der equipage aan boord gelaten lOet order om het schip onder zeil naar Liverpool te brengen Toen de Merrim ic de ArDO verliet was bet schip volmaakt zee waardig en zette het met een gunstigen wijid de reis voort Zooals reeds door ons we d vermeld ia de equipage van de Arnn € dopr bet Duitacbe stoomschip Normannia c met groot gevaar van boord gebaald Dinsdagavond hield de heer mr H Smeenge voor de werklieden vereen iging Werken en Leven te Meppel eene lezing over de verzekering van de werklieden voor hun ouden dag Op welsprekende wgze toonde hg aan dat die verzekering is in het belang van den werkman van den werkgever eu van den Staat waarom hg de kosten der premie voor een pensioenfonds door deze drie belaogbebbenden elk voor een deel wilde laten betalen Uitvoerig toonde hij vooraf aan dat eeu pensioenstelsel wenschelgk en uitvoerbaar is De gelden voor dergelgke instelling buiteu de bgdragen van werkman en werkgever zon bg willen vinden uit een deel der uitgaven voor rust en orde uit die voor de armenzorg en liefdadigheid De op deze wg7e besteede sommen zoudan naar sprekers overtuiging dan betere vrachten dragen ontevredenheid wegnemen aan meer jeugdige krachten werk schenken en strekken tot veredeling der samenleving Bg wgze van proef is aan enkele rgtuigen van de stoomtram der H IJ S M naar Scheveuingen de vacum rem aangebracht waardoor t mogelgk is met vollen gang binnen eeu afstand van 20 Meter te stoppen De proefnemingen zgn goed geslaagd eu met 1 Mei a s zal dit remtoestel aan alle rgtuigen van deze stoomtram worden aangebracht Door het bestuur van de Vereeniging tot bestrgding van de knoeierijen in den boterhaudeU is een adres verzonden aan de Regeering waarin geklaagd wordt over de toenemende knoeiergen in den boterhandel eu waarin gewezen wordt op het feit dat de eerlgke boterhandel vrgwel machteloos daar tegenover staat Opdat de eerlgke handelaars met meer waarborg dan tot nu toe hunne waar zonden kunnen verkoopen geeft bet bestuur den Minister in overweging toe te staan dat producenten van en bandelaars in boter hunne waar kosteloos nnder controle mogen stellen van de Egksproefstations 7 10 6 24 6 66 8 08 6 10 17 6 8 8 60 4 60 4 B7 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 6 48 8 80 1 44 4 10 GOUDA 11 60 18 80 Te Arnhem is Zondag overleden de bekende orientalist Dr Pieter Johannes Veth een man van veelzgdige en veetomvatteude ge leerdheid Het meest beeft hg naam onder ons verworven door zgn ongeëvenaarde kennis ran onze Indien Eln zgn uitgebreide eq nauwkeurige kennis van onze koloniën heeft altgd te meer verbazing opgewekt wgl hij zelf de Oost nimmer peraooniyk bezocht Veth s standaardwerk op dit gebied ii zgn Java dat in 1873 en 1874 verachenen is Maar ook zgne vertaling van Wallace s InBulinde zgn werk over Borneo s Westerafdeelingc zgne bgdragen aan het Aardrgkskundig Woordenboek voor N I c mogen onder meer genoemd worden In 1889 gaf bij nog uit tjit Oost en West eene verklaring van eenige nitheemschewoorden I Tatrgk en van niet gericfge waarde zyn debgdragen dia hg als redacteur van da Gidicin dat tgdschrift leverde j Dr Veth bereikte den hooigep leeftg d van roim 80 jaren Geboren te Dordrecht in 1814 studeerde en promoveerde hg te Leiden en werd in 1838 leeraar aan da Militaire Académie t Breda iu 1841 werd hg hoogleeraar in de Opstorsche talen aan het athenaeum te Franeker in 1843 aan dat te Amsterdam en in 1864 lector aan de Indische instelling te Leiden Na de invoering van de wet op bet hooger onderwgs werd Veth hoogleeraar aan m LeidBche universiteit Toen zgn iensttgd lerstreken was vestigde hg zich te Arnhem bleef daar werken gaf nog een en nder mtj en vierde nog onder groote belai stelling c hetj È d van het vorige jaar zgn SOsten vWjaardJS L4 u M Een jachtliefhebb r to Deventer Mi in de Ned 3p zgn bekia f dat hg hg eetiipc iier tlsscben de uitgestalde watersnippen ef andfre strand vogels ook ve sch geschoten kiapiten te koop zag aangeboden en bg een andR zes h acht patrgzen J fi 1 Een paar marecliRussees eu een pfiiilijtiemaii stonden be t eok Bg dien laatsteii poelier voor de W tikolkaat te pmten m ar zg merkten niejts Jagerlatgn Onder dit hobfdje jé de Ned Sport ct het l gin van een woordentgsty van her Jagerlatgn De bedoeling is bijeéa te verzamelen de eigeiijaardige termen eu itdrukkit en in de jacht gebruïkeiyk en het j opschrift zelf past er ook wel bg als de letti J aan de bunrt is Thans hebben we alleAu nog eenige A tjes die in het Groo Woordenboek helaas niet meer kunnen worden opgenomen als zé vergeten zgn We lateo er n paar volgen Ajknslaan Een hond aofater een aangeschoten stuk wild loopend laat wel eens een half jankend half blaffend geluid hooren Dat noemt men aanslaan De hond noe nt men losbek Aanslag Schieten iu den aanal of op den snap een eigenschap welke niet alle jagers bezitten Het schot wordt als het ware op het wild geworpen oogenschyolgk zonder dat de jager mikt Op watersnippen en in het kreupelhout op kongnen komt deze manier van schieten goed te pas Die er aanleg voor heeft leere bet daarom als hy het nog niet kan Aansngden Stukbgien beschadigen van het geschoten wild door den hond een leelgke eigenschap welke sommige oude honden van zelf krggen maar bg jonge honden door verkeerde dre5suur of behandeling ontstaat Aantrekken Wanneer de hond op zekeren soms vrg grooten afstand de lucht van wild in den neus krijgt begint hg te teekenen en gaat hg langzaam naar bet wild toe totdat hg met zekerheid de plaats waar bet is kan bepalen Dan staat hg Dat langzaam op het wild toesluipen noemt men aantrekken Aanzeilen Ëen vlucht patrgzen of eenden wordt niet gezegd te komen aanvliegen maar aanzeilen Acht ender Een vierjarig hert heeft acht enden of takken op zyn gewei Arm In tegensteiling van irgk wordt 8 38 8 4S 11 08 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 U40 II M 8 10 9 08 4 46 4 66 6 08 6 09 6 II Tfü 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 l a 8 66 18 48 8 60 6 30 6 68 9 82 U 8 41 I0 l en jachtveld en zelfa een gsbeele gemeente of een gebeele streek arm genoemd wanneer er niet Teel wild op is in Nederland geen ongewoon verüch nsel Zie Stroopera Op het BtatiooS emplacement te Tilbnrg werd giater een winelwacbtar door een trein aangeraden en teer ernst Bnwendig rerwond eu aan het station ArJBr geraakte gisternacht een wiasalwachter bg het rangeeren met den linkeram tnaschen de boffers waardoor de arm ernstig werd gekneusd iostenrijkache Hon iMiliatic i Woena legere geliefde Marie De daderes ia ge Een ambtenaar ran d j gaarsche Bank te Weenei dag op straat door zgn Boranowitz doodgeachot l arresteerd il tbanJF I beDoP igk verooi pi wf be Wbfugc tot lQ maj vi n W genB £igenDutzc tot 20 mark boete AÏ8 Grober Unfug i werd hdt beschouwd als men in zgn e gen uitstalkast in een doodkist gaat slapen donder het goHiju te laten zakken als Ëigennutz c als men bovendien over gemelde doodkist waarop de huisheer een onbe llistbaar recht heeft wegens onbetaalde huarpenningen anderweitig verfügt c De kastenmaker Griessler had beide gedaan helaas en vooral het eerste was van grandioze doch hoogst nadeelige uitwerking geweeit op de publieke ordec Vele Heden toch waren naar hem komen kgkeu zooals hy daar in de nitstalkaa te prgk lag slechts door een wit laken bedekt En als iemand deelnemend tegen het glai klopte rees by in zittende houding op nit de kist en sprak grafachtig en weemoedig 0 ik heb nog tgd ik slaap nog verder Enkele menschen zegt het verslag der teruïhtzitting waren door deze woorden en door het geheele pgulgke schouwspel een flauwte zeer nabg geweest De verdwliging van den beklaagde was zeer zwak Hg beweerde geen gelegenheid gehad te hebben op andere wgze zich ter ruste te begeven dan juist in die kist voor dat raam Zgn gemoedstoestand had verder het overige bewerkt Het ging hem in den laatsteu tgd niet goed Hg was twee maanden huur eehuldig Bovendien was zgn vrouw weggeloopen niet alleen maar met medeneming van meubels bedden enz £ n dit had den laatste stoot gegeven om hem in cynisch wanhopige stemming te brengen tot een daad waarover hg thans altgd in het belang van de ipnblieke orde diep berouw gevoelde Het O M wilde bg de appreciatie der feiten in aanmerking nemen dat het doodkistenmaken een verlgdelgke bezigheid nas waarbg men lichteiyk in het besef van het gdele alle dingen verviel tot scepticisme en ongepasten humor en eischte een lichter straf dan de rechtbank vooral bewast van het noudzakelgke Tan cpnblieke orde meende te moeten op De buitenlandiche pers heeft reeds herhaaldelgk koningin Wilhelmina uitgehnwelgkt Na komt de Londensche World c naar een Beater tel am ons meldt weder voor den dag met een bericht dat H M gedurende haar verblgf in Engeland verloofd zal worden met den erfprins van Coberg Het bericht zal wel op even lossen grondilag berusten als de vroegere gemohten Toer de te verwachten tijdeiyke tentoonBiellingen op het gebied van land en toinbonw ter tentoonstelling te Amsterdam is een afzonderlgke commissie gevormd waarvan het bestuur tMt ait de heeren H F Bultman te H ar lemmermeer P F L Waldeck te Loosduinen en P Bauduin e a Qravenhage Wg hebhen het aldus het Schoolblad enkele weken geleden iu ons blad nog al druk gehad over de bezwaren van den onderwgzer die alleen voor 2 of 3 klassen stond Doph wat te zeggen van de volgende vraag die betrekking heeft op een school in ludie en voorkomt lu de vragenbus van Het Onderwgs Een onderwgzer werkt met 4 afdeelingen De aanvangH taBae bestaat uit 5 leerlingen die geen enkel woord Hollandsch verstaan Hoe moet de onderwijzer bet aanleggen om die 5 leerlingen ook weinig te laten profiteerenVc Vanwege de Pmisliche regeering moet reeds 10 000 mark voor de nagelaten betrekkingen der verongelukten bg de dynamiet ouploffing te Salmor h bg Lobitb beschikbaar gesteld zgn Van dit bedrag is 100 rcark gezonden aan den burgemeester van Gent Geld en 500 mark aan dien van MiUjugen Min schrgft uit Hitlegersberg Nadat het Zondagavond in ons anders rustigegemeente nogal rumoerig was geweest doordateenige jongeus een t d lang slangetjes haddenafgestoken klonk ooj 8 50 uur plotseling hetgeroep van bjfand M nvaukelgkidacht men dat d jougen9 een aardigheid uithaalden dochtoen men maalenstemmen tusschen dte van duknapen door i medo het angst en schrik verwekkende woord brand boorde noemen stond terstond het gebeele dorp overeind lede o vlopg naar buiten met de vraag opde oppen waar is de brand Lang behoefaq men niet op het antwoord te wachten aar Ie roode haa nc was uitgebarsten tersfiqacl als men maar ö Q hb de Ikeeki j wetke oorzakk is nog onbekend nlaai lotbeyg staande ou l et erf va h den land béui j r P l an den Berg eFen buiten de kom d4r jK empet é aan het Lage Eind die vlak te lahuis stèftd was in brand geraakt jat meh den hH nd ontdekt had dat de oote vborraad hooi den n priJB hon vallen en bevreeed vdor lhetfld ttigendi gevuar begon men te rilimel fit meu ruimen kon Binnen tien 8 het g eele nog allgroote huis feri arbeid waarvoor whi izen was veertien c dr4gen B het noodig zou hebben Qok het ve j werd in v Qitigheid gebracht maar al dit werk bleek overbodig te zyn want de brandweer die deed bet hem Zoo flink trad men onder leiding der brandmeesters op dat als door een wonder de belendonde gebouwen bgua geheel geen schade kregen en alleen een ledige hooiberg ingericht voor schuur mede door de vlammen vi enl vernield Altes was verzekerd Veertig minuten na he t eerste brandalarm kwam de spuit van Terbregge op bet terrein die terstond in werking werd gesteld Maandagmiddag brandde het hooi oog met vorken werden toen nog de brandende plukken uitelkander gehaald en door de brandweer gebluscbt BniteDlaodscb Overzicht Het bericht dat de vrede tusschen Cbiua eu Japan inderdaad tot stand gekomen is wordt nu bevestigd door een telegram uit Shanghai aan de Times De voorwaarden die Japan gesteld heeft en die door China zgn aangenomen waren in hoofdzaak bekend De onafbankelgkheidsverklaring van Korea was te verwachten daar dit een der voornaamste oorzaken tot den krgg is geweest Reeds heeft Japan geleidelgk de regeering vau Korea gejapaniseerd en bet ia te voorzien dat koning Li Hoi zijn ohafhaukelgkbeidc zal uitoefenen onder opportoezicbt van de Mikado De afstand van Formosa aan Japan en de betaling eener oorlogaschatiing van honderd millioen yen 1 yen rr i 2 45 behooreude eveneens tot de bekende eischen van den ouerwiunaar Het telegram maakt verder melding van deze bepaling Japan houdt de veroverde plaatsen en het gebied ten oosten der rivier Liao Ho bezet Waarschgnlgk wordt hiermede bedoelt een tgdelgke bezetting tot na bet betalen der oorlogsscbatting Het i t niet te verwachten dat China afstand zou doen van het achiereiland Liao Tong met Port Arthur von ShangTong met Wei hai Wei en van een deel der Mandschoenstreek waarin de heilige stad Moekden gelegen is Volgens den correspondent van de Engelsche Standard heeft de regeeriog iu Servië niet te vreezen dat de pretendent Karageorgevic bet haar erg lastig zal maken Het ontbreekt hem namelijk aan geld en geld is hier de ziel van alle intrigue Men weet hoe Araene aan zgn pretentiën op de Eroon komt Prins Aleiander Karageorgevic voorheen vorst van Servië die iu 1855 werd verdreven had drie zonen De oudste prins Peter is gehuwd met een van de dochters van vorst Nicolaas van Montenegro de tweede prins George overleed in 1888 en de jongste Arsene dan trad in het huwelgk met de Russische prinses Donata Demidoff die hem een bruidschat van men zegt 20 000 000 roebels medebracht De jonge prins was echter een byzonder liefhebber van het spel en zoo versmolt in den loop der jaren zgn kolossaal vermogen geheel zoodat hij na inmiddels van zgn vrouw gescheiden te zijn nu op kosten vau zgn broer Peter leeft Niets te verliezen hebbende dan zgn leven kan hg dus veilig pretendeeren en zgn familie laat hem daarin ongehinderd zgn gang gaan Het i9 dus onjuist wat de Rölu Zeit meldde Door de ruime geldmiddelen waarover de prins beschikt is hg gevaarlgk als agitator tegen de regeerende Servische dynastie Hy zit integendeel tot over de ooren ia de schuld en heeft mede dkarOm zgn ontslag uit Russischen dienst genomen Dat keizer Nicolaas hem zou protsgeeren is ook onjuist volgens de Staudard Onder deze omstandigheden concludeert het Engelsche blad b elt koning Alexander niets te vreezen van de Karageorgevics want in Rusland zullen zy geen geld vinden om een aanslag te doen op den ObrenovicS troon Maar daarmee is nog niet gezegd dat in het Servische koninkrgk de rust niet verstooid zal worden De verkiezingen zgn in vollen gang en men weet wat difaraan in Servië vastzit De partg die de macht in banden beeft wendt alle mogelgke middeleufaan om die macht te behouden en ontziet zelfs geen dreiging en geweld daartoe Zoo heeft thans do ministerpresident Christitch de oude dictator weer zgn Ijieet gedaan om de vrgl e der verkiezingen te beperken teneinde in Ik gevaste zorgen dnt de regeering de meerderheid de Sjoepsjina behoudt Hierover gebelgd hebben de liberalen ter elfdar ure beslopen zich te onthouden zoodat de jadicalen alleen den strgd hebben te voeren tegètt het Kabinet dat noch vleeach noch visQu is Het miuisterie Christisch is namelgk eeül vergangsminieterio een cabinet d afliaires uit alle partgen saamgesteld maar geen enkele onveildeeU bevallend De strgd er tegen zal el ezen doch de regeering zal wel zorgen dat haar vrienden er biet slecht afkomen en voortp van de partgtwisten iu haar voordeel gebruik maken Wie er m Servië de overhand behoedt 18 overigens voor de buitenwereld vrg onverschillig mits de rust in het land maar bewaard bigve Elk ministerie moet toch wil het zeker zgu van zgn positie naar het pgpen van Milan dansen Bg een nieuwe ukaze van den Czaar ia den Jodea in de gouvernementen Don Kuban en Twer opnieuw elk duurzaam verblgf verboden zg mogen er slechts tgdelgk of bg wgze van doortocht vertoeven Te Warschau is eeu uitgebreid komplot ontdekt om graaf Schuwalofi den gouverneurgeneraal VAD Polen te vermoorden Dinsdagavond zgn verscheiden burgers van Warschau in hechtenis genomen en geboeid naar de citadel gebracht Onder de gevangenen waren twee dames Betreffende de Zweedsch noorsche crisis wordt aao de Frankf Ztg van zeer betrouwbare zyde ge cbreven dat koning Oscar zich omtrent de vermoedelgke ontwikkeling van het conflict volstrekt geen illusies maakt eu zelfs zeer zwart ziet Zweden dwingt hem tot een gewapend bezetten van Ohnatiania eu Dortbeim ten einde Noorwegen met geweld tot reden te brengen maar hg dien steeds thetwelzgn der beide broedervolken tot leuze bad wil hiervoor zgu bescherming niet geven en zou veel liever abdigueeren ten behoeve van zgn zoon ware bet niet dat juist de Kroooprins zoo bitter weinig noorscbgeziod is en du8 allicht de cribis nog vert cherpen zou Ter eere van president Faure werd in de prefectuur te Rouaau receptie gehouden Een radicaal cousciller general hield een toespraak waarin hg den weusch uitdrukte dat er wetten zouden tot stand komen ten bate vau de werklieden die veel verwachten vau den man die zelf uit hun midden gesproten is president Faure antwoordde dat de werklieden op hem rekenen kunnen Hij hoopte dat de werklieden toewgdiog zullen betooneu in den dienst der republiek die op verstandige sn degelgke wgze moet voornitstreveu een republiek zoob s de werklieden haar begrgpen en zooals hg zelf haar begrijpt KaotoDgereclit te Gouda Zitting van Woensdag 17 April 1895De volgende persouen zijn veroordeeld wegens Jacb to vertreding P P de J te Reeuwgk vrijgesproken W V te Nienwerkerk a d IJsel J v R te Gouda J V M W V M en A J ü allen te Zevenhuizen ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis Overtreding van het Provinciaal reglement W V Z te Utrecht tot f 1 of l d hechtenis Overtreding van de verordening op de bierhuizen te Gonda L B te Gouda tot f 1 of 1 dag hechtenis Overtreding Pol Verordening te Gouda L d H te Gouda tot f 2 of ld hechtenis F V B thans zwervende tot f 1 of 2 dagen hechtenis J V d L te Haastrecht en L G v V te Goudn ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis Overtreding Pol Verordening te Gouda en Strafwet M J H ie Gouda tot f 2 of 2 d hechtenis Overtreding strafwet C O te Bloemendaal C d R te Waddinxveen en F J N te Qouda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis T d J te Kamerik tot f 3 of 3 d hechtenis Openbare dronkenschap P V S te Gouda J W thans zwervende H J M thana gedetineerd te Rotterdam T M J P te Reeuwgk J d D C K en A K allen te Bergschenkoek ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis W J T Ie Gouda tot f 2 of d hechtenis Openbare dronkenscbap bg recidive D M G te Gouda tot f 2 of 2 d hechtenis C K te Gouda tot twee hechtenisstrafifen ieder van eene week 0 B te Rotterdam tot eene hechtenisstrftf van 2 weken C B te Gouda tot eene hechtenisatraf rin 3 weken Haute Nouveauté in PARASOLS Doeh nllan niet geëtaleerd wordsn A vaA OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam U APRIL Vor kr Vi lOOf 101 lOJl 8sy 8 b 8V 96 J a ï Vl 97 70 90 16 8 Vl 110 Sl a lOO alotkona 96 101 10IV 84 673 109 63V lOJB 814 74 1017 1017 lil 97 09 1 110 96V 188 188 104 84 JVa 98 64 V 88 104V 108 KtoiaLAlin Cert Ned W 3 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoHOia Obl Goudl 18S1 88 4 iTiLll InaohrqTiDg 186S 81 UosTKNa Obl in p pior 1888 6 dito in zilver 1868 i toaTDOiL Oblig met ticket 3 dito dito 3 UUBL ND Ubl OoBt Se Seri 6 dito Oaooni lilO i dito bij Bathi liSa i dito bij Hope 18SU 90 4 dito ia goud le B 1883 6 dito dito dito 1884 t SU 1IJI Firpet obuld 1881 4 Toiuu Gepi Coov laan 1890 4 6eo leeeing serie D Qeo leeuiDK aerie O illinAFE Blp Beo obl 18 S 6 Miuco Obl Buit Sch 1899 VgKBZUELA Obl 4 oobep 1881 Ahstiioui Obllg tien 1861 8 i aortiuiui Steil leee 1886 S i NlD N Xfr HacdeliT aand A dsb Tab Mij Cortifioateo DouMaatBobappij dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Yorateal aand s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nsdarlaodaohe baak aaod Ned Haodelmaatiob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Hott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoBTBKa Oost Hong bank aand UosL Hypotbeekbank pandb 4Vi Ahekika Ebuit bypQtb pandb 6 4V Maxw L G Pr Lien oert 6 Nbd Holl IJ Spoorff Mij aand Mij tot Expl T St Spv aand Ned lud Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTALlLSpoorvl 1887 89 A Bobl S Zuid ltal Spirm A H obl 3 i OLBN WarBChau Weenen aaDd 4 licBL Gr Euaa Spw Mij aand 5 BaltiBohe dito aand 88 97 987 los 188 183 18 lOO 60 96 15 97 Via 112 lOl 80 49 14 988 199 io9yi 108 108 103 185 180 98 46 8V los i V ssiV loVi Fastowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aand 5 K rak Cb AzoW Sp kap aaod 6 LoBowo Sewast 8p Mü oblig fi Orel Vitebs dito oblig t ZaidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AuKiuKA Ceot Pao Sp Mjj obl 8 Ohio t Nortb W pr O t aand dito dito Win St Poter obl 7 Denrer b Bio Gr Spm oert r a Illinois Oentral obl in goud 4 Louisr h NaahvilleCert T aand Mexico N Spw My lehyp o O Mias Kansaa r 4 pot pief aand N York Ontario West aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie brp i goud 5 8t Paul Minn k Manit oU 7 Un Pac Hoofdlijn oblig dito dita Line Col Ie hyp O 5 CaMAna Cao 8outb 0ert T aand Vm C Ballw k Nar Ie b d c O Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltordam aand 8 BILOII Stad Antirerpenl887 S Stad Brussel 1886 i a Homo Theias Begullr GeBallseb 4 OOBTINR Stnatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sfuui Stad Madrid 8 1868 Ver Nui Ba Uyp Bpobl oert i