Goudsche Courant, donderdag 18 april 1895

yrydag 10 April J895 34ste Jaargang No ÖÖBT NieuwS en Advertentieblad vo0r Gouda en Omstreken ADVERT EN TI EN worden geplaatst ran 1 6 regeU k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üiigare dezer jk iirant g eschiedt d a g e 1 i k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ l Siö franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIfiN a ai die ieti te TOrderen hebben ranmXw of Terachnldigd zgn aan de nalatenschap van Mejuffrouw NEELTJE tan ÖAALEN weduwe van den Heer Coeniius TAN ËBUWBH gewooud hebbende te Gouda en aldaar overleden 26 Maart 1895 worden ver zocht daarvan vóór den In MEI aa opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C l OETOUN DROOGLEEVER Fio Deo 3 Afkondiging Bb vonnis der Arrondissements Rechtbatik te Rotterdam van den 31 December 1894 is het huwelgk tnsschen BBSDBIKJE DMKKBB wonende te Berltenwoude en XMUSIS VAN HER VELVEN wonende te Nieuteerkerk ajd IJael op verzoek van eerstgenoemde verklaard door echtscheiding ontbonden De Procureur v d vertoekstcr Mr M M SCHIM vas d e LOEb F Advocaat en Procureur I Gouda GEVRAAGD tegen 1 MEI door een Heer i b b h h Kost en lawoning met Trije Kamer Br Fr onder nom 2373 aan het Bureau dezer Ck urant MODES EN CONFECTIE Gez VAN DA TZIG HOOGSTRAAT A 127 hebben de eer de ontvangst te berichten der laatste modellen en bevelen zich tevens aan tot het leveren en maken van COSXVMES Allerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Esre Diploma Gouden Medaille en Cer liScate of Award of the World s Hygienic Exposition Clacago 1893 is het Wereldkroeinil ürnmn liorst Boiiig Extracl MELIANTHE ÜIT DB Machinale Fabriek i DB HONlGBLOEMc VA H IX van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Geen middel is ot ian worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSBEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONUIÜDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelflk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen z n de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te b Gravenhage Wtr Verkrijgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda k BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B V WIJK Oudewaier Dames Attentie I V tntt onachadelykjie tn g makkelykite poetsmiddel voor Heeren en vooral damea ea Kinderschoenwerlc K UdeAppretuurvanCM MUIItr Ct BflrtlN BvHth Str 14 Men lette goed JlIV op naam eo fabrtekamerk Varkryibaar by H r n Wlnkellsrt in ishoanwirk itlMtirlH draivrya i Sanaraal Dapot by W SiMamana Arahtn ftouda Suetperadruk van A Bkinkha Zoon OntvangCB de Nieuwste Modellen VAS Dames en Kinderhoeden N A1 LB NOUVKAUTÉ S voor dit Saixoen M L KINT VAN Dam WIJDSTRAAT A 42o Openbare Verkooping te GOU DERAK ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 24 APRIL 1895 des morgens te 10 uren aan de Bouwmanswoning No 57 bewoond door C Veïhbul in Veerstalblok aan den Oouderaksehen dijk van ii ROEIEN ene Boerenwagen eene SCHOUW BOUWen MELKGEREEDSPHAPPEN enz Des morgens vóór de verkoopitig te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Menbiede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkif at geral biedt de nieuwste groote Geld verloting dia door de Hooge Reii eeniig vau Hamburg goedgekeard ea gewaarborgd ia De voordeelige inrichting ran het nieuvre plan beetaat daarin dut in den loop van slechts weimge maanden in 7 verlotingen vbq 11 000 loten 7 700 prijzen bedragende 11 348 79 5 Maik 3 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 66 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 2aipnjzenaM 2000 SlSprgzenaM 1000 1415 prezen a M 400 39755pry2enaM 155 15290 prijzenaM300 200 150 134 100 98 69 42 20 ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 prys ÜM 300 000 l prijs a M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen il M 76 0001 prijs aM 70 0001 prijs iM 66 0001 prys aM 60 0001 prijs aM 65 000 SpryzonaM 50 000 l prijs aM 40 000 Ue pr strrekkingen zga volgens plan van ambtswefte vastgoetetd Voor de aanstaande eerste prijstrekkiog dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting koKt geheel orig lot slechts M 6 of 3 501 half n 0 n S 1 75 1 kwart i IVl ÖO togen inzending van het bedrag ui baukpapier of per poatwissel Allo oomraiBsies worden onmiddellijk met de grootste zori vuidigheid uitgevoerd en loder speler ontvangt van ods do mei het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereisohte officieele plan waaruit de verdeelicg der pryzen op de verschillende klassen als ook do betreffende inlepgelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofüoieele lijsten De uitbetaling dor prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den 9taat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaalsea van Nederland bewerkstelligd worden Ons dobiüt is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werktame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo commissies te kunnen uitvoeren de beatelting en eoo spoedig mogelijk in elk gevat voor den 30 APBIZ e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wy voor het vertiouwen I ous tot hiertoe geschonken en daar wy bij I het begin der nieuwe verloting tor deelneming j inviteerijn zullen wij ook oor bet vervolg bc moeid zijn door een stipte en reeelo bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven VAN Blommestein s Inkt IS pi oefonderVinJelijk de BESTE jenvolKomen ON iCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Waarom word ik raa mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut is niet zeblen dat seueziug aanbrengende mlddolen toevallig ontdekt worden die in Ji handen van een bekwaam tfi nuesheer een goed succes hebben Was met Priesnilr Jt geleerde vestiger der waterkuur methode wi ns oonplaiits een bedevaartsoord voor de lijdende mensohheid geworden ia een eenvoudige boor lioi ft niet een Zweedach majoor Thiire Brand menaamd eeu middel tegen vrouwensiektea aan de baud ged ian dia bet lancet der chirurgen reeds minder uoodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheereu begint te vordtiu Ook op het getuigd ter beperking van zeuuwziekten begint er lioht te komen en ook hier ii een weg geopend gewerden die op de eenvoudigate en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren ouveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium ïzer Arsenicum eaz geheel te verdringen Er ziju vele menscheu die noch ziek noch gezond sijn en toob klagen dat zij zich in lichaam aa tiel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door sec vlieg getergd wordeo ea coo zioh cel ven en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele wordeo geplaagd of door vreetegka angst of dnor droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeu gekweld Dsn fijn er weder andere die te kampea hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oonuizaa eu toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aau verlamming vttuadans en vallende ziekte Ai deze ougelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht ea eiken stand vindt zyn Eeauwziek ea mia of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorlën van lijders behoort en ingelioht wenaoht la worden ovar da warking eeaer nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CLËBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofsteeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oadegraoht bij de Gaardbrag V 89 door wien een onderrichtend gesobriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genering gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt 4 pCt PANDBEIEVEir VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereui OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrïeven zijn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halfjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en afloabaar a pari door midde van halfjaartijksohe uitloting De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vry van belasting volgens de Wet van 1889 Art 80 $ 10 zij zijn evenals ds Oitgelote Faudbrieven betaalbaar te Budapest Weeneu en te AmStBX d m ton ICxntore van oudergeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1878 is op de gezameulyke verpanda hypotheken prioriteil der houders van Pandbriüven ingeschreven waardoor huti het reoht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiata plaats is gewaarborgd De ondergeteokenden verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en bet Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrïeven van de Pester Vaterlftndiaeher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AM3TBEDAM Maart 1896 Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ umAfARSE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandache geneeaheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES VerkrSgbaar ia flacona i f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Sl Holai HofleveraDciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dfflimatige door de nieuwste uitvindingen up macciniial gewod Terb terde hbricatle ea uitsluitend gebruilt van fijne en fijnste grmidatollen pprnnüeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwieung benntwoordonde aan den inhoud der reap Etiketten De Firma beiiaalde 27 Brerets uls ïïofleveraiicier 44 Eere Dlploma s gouden enzi Medailles een bewijs van uitmuntend iijn fabrikaat Keeds 18J4 schreef de Accademie national de Paris gj s Paten H Stollen itlU Htirfi Dimlrln lUllllCl DU mug Pnt tlickitlfiitnt FilirliMii WOynUnyi PatmU H StoUtm uhMwim werthlosen Nacttahmun00n gaiitian Mui kiufa dilwr ütwf slttê achwfen H StoUtn tm rt i WM lilptot t4tr In utchm £ luiitiu dltinftfi In Una linitr fluktt fwl ntlunttahmdl w iAlfl M SS lyHtUtmt laU üeuynisM ndi umi frurn Nous VOUB déoemona uue lledatlle d or première cSanfle en oonsldöration devotre exoellente fabrication de Ohooolat bonbona varies eto eto StOliwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confisears Banketbakker enz enz J eraalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND ÖODDA 18 April 1895 Hat gauoagen vernemen g daterpogingen zall gedaan worden om een waardig monnmeat te doen verrijaen voor onzen betreurde burgemeester Tan harte juichen wj dil denkbeeld toe dat zeker onzerzgds niet nader bekoelt te worden aanbevolen De eerlang te verspreiden ciroulaire luidt aldua Stadgenooten Op den 16n Januari 1895 ontviel ons een man die om Z jne rechtaohapenbeid en zjjne onbegrenide liefde voor do Gemeente welker belangen hg gedurende meer dan 30 jaren behartigde ons aller hoogachting en vertrouwen bezat Mr A A van Bergen IJzendooru werd te Qoads geboren en opgevoed na zjjne studiën aan de Hoogewhool op uitnemende wjjze te hebben volbracht trad hg te Goada in het maatschappelijke leven op den 19n Mei 1864 werd hg door den Koning benoemd om air opvolger van zgnen vader het ambt van Burgemeester dezer Gemeente op zich te nemen Korten tgd na deze benoeming verkoos de burgerij hem tot Lid an den Gemeenteraad Beide betrekkingen vervulde hg tot aan zgn igoi toe met onpartgdigheid trouw en opiwhte loewgding Bg waa in den waren zin des woorda een Bargervader Gooda erkende zgne groote verdiensten meer dan ééns gaf zij daarvan ondobbelzinnig blijk niet bet minst toen de treormare van zgn ovorlgden werd vernomen Men besefte levendig welk zwaar verlies de stad geleden had maar tevens was men overtuigd dat de naam Tan mr van Bergen IJzendoorn in dankbare herinnering zal blgven voortleven bij allen die weten met hoeveel gver en volharding hg steeds het welzgn van Uouda en hare ingezetenen heeft trachten te bevorderen De wenach werd geuit dat ter eere van onzen afgestorven Burgemeester een gedenkteeken in zgue geboortestad zou worden opgericht ala zichtbaar bewga van dankbare hulde aan zgne nagedachtenis Die gedachte heeft ook bg ons ondergeteekenden weerklank gevonden Wg hebben ons tot eene Commiasie gevormd met bet doel om geateund door krachtige medewerking van de zgde onzer medeburgera er naar te streveu aan het geopperde denkbeeld uitvoering te geven Wg vermogen niet thans reeds te zeggen welk gedenkteeken zal worden opgericht daar FEVlLLHiOJX De tweede Vrouw Nnar M Duilici 10 Op lijn vraag antwoordde ik oiet maar ik rer zoc t hem met raate atem iZflg me na of ge nog een weosob koestert omirant Arragard jrDuroTer hebbes wij genoeK gesprokea aatwoordde bij koel ik vertrouw op je goeden wil en op je zedelijke kracht Dat klonk uit de hoogte Ik was er over geraakt Vaarwel dan lei ik kortaf Dat scheen hem te treffen Vriendelijk noodi de hij mij tot blijven ilk heb met den inspecteur aüea besproken wat het beheer van het landgoed aaugaat Van dieu kant sal je niet gemoeid worden maar wat het huis betreft dat is juist volgens myn wenaoh Je belioeft mijne schoonmama niet naar de oogen te zien Ala 61 iets moeielijks voorkomt waarbij de hulp vbq een man weneohelijk is wend je dan tot den huisdokter b is ia zekvren zin myQ vriend Ku is h nog Toor zijn genoegen op reis maar in de volgende week komt b terug Voor hot overige hoop ik dat je mij van gewiohtiga zaken mededeeling zult do n Spaar my niet Van tijd tot tijd ïbI ik je beriohten waar ik ben beantwoord mijne brieven pÖ dig dan lal ik za op den reohteu tyd kannen wtn fn de keuze dBarvnn afhaokelyk is van de middelen die daarvoor beschikbaar zoUen worden geetetd Het lellige ertrpowea hebben wg evenwel dat wanneer wy eerstdaagt tot a komen om van u eene bijdr hoegeringook te vragen de algemeene belangstelÜDg die wy zullen vinden do stichting fan een voor Mr van Bergen ÏJzendoorn waardig gedenkteeken mogeiyk zal waken Be CommiBBÏe tot opricbt D van een gedenk teeken voor Burgemeeiter van Bergen LJseudoorn J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter G STRAVER Onder Voorzitter Mr D N BROUWER Secretarie C HOOGENBOOM Penningmeeiter H M DERCK3EN C P W DBSSrNG W J FORTUIJN DROOGLEEVER F HERMAN Fz Dr F H G VAS ITERSON H JAGER H J NEDERHORST C G TAN DEE POST C C H PRINCE P DE RAADT J J VAM DER SANDEN A VAN VEEN A VINGERLING D G VAN VREUMINGEN De Commisgie hoopt in de week van 21 27 April a 8 tot u te komen om de door u voor het doei bestemde bedrage in ontvangst te nemen lu de Donderdagavond gehouden vergadering van de Haastrechtsche kieavereeniging zyn tot caodidaten voor de Provinciale Staten gesteld de altredende leden de beeren G A van Houweninge Gz te Moordrecht R Blok te Lekkerkerk en J M Noothoven van Goor alhier Door de liberale kie vereeniging te Woerden zgn tot roorloopige candidaten by de aanstaande verkiezJDg van drie leden der Provinciale k taten io het district Gooda gekozen de bh J M Noothoven van Goor alhier R Blok te Lekkerkerk ea G A van Houweninge Gz te Moordrecht Het goedgekeurde kohier van den hoofdelyken omslag dienst 95 te Waddingsveen bedraagt het cjjfer i 9193 58 Er zyn 389 aanslagen waarover 32 klassen De Ie klasse ad f 1 04 per hoofd en de 32e klasse ad f 1092 Verder heb ik mets te zeggen Denk dikwijls aan mg Marie I en tracht Armgard lief te krijgen Zacht ernstig had hij mij aangezien bij de laatste woorden beefde zijn stem Weer voelde ik de tranen in mijn oogen komen ik had hem over Armgard illen spreken Nu kon ik het maar niet zonder aandoening en dat die mij geheel overmeoaterde wilde ik niet Ik vreesde op dat oogenblik zijn onderzoekenden blik Alzoo knikte ik even toestemmend met het boofd en stak hem zooder afreken de hand toe die hij slechts een oogenblik drukte ea ze daarop losliet Zoo waa ons nfsoheid en nu vaarwel Thereaet Ik verwacht een langen brief van je MiBTE V Corswald 26 Juli Lieve Thefeee Mijn huwelijk aoheldt je een goddeloos vabanqaespel en mg noem je een liobtzinnige speeletor die al haar geluk op ééa kaaiit beeft gezet Maar daarin ben je nu toch mia Ram Onze toekomst ia altijd onzeker niemand kan vooruit zeggen welke gevolgen zijn handelingen zullen hebben Wy moeten dan ook steeds den wil op prijs a ellen de uitstag der pogingen ia onzeker Dit geldt in liet algemeen maar stellig niet minder voor het huwelijk Dat de echtelijke liefde heilig ie omdat zij onze zelfzucht loutert heb ik nooit betwijfeld Ook niet dat die liefde het heerlijkste ia wat er bestaat en ons hier op aarde een hemel verschaft Maar was het mjjne schuld dat ik op zeveutieojarigen leeft d slMhtt lut eohaim progfd van dea wga dar wan Wg ontvingen het Programma van de te Arnham van 24 28 Juli te houden TentoonstelliiAr ter gelegenheid van het 50 jarig beBtaanjder Geldersch Overyselsche Maatschappy van lAndbouw DéK tentoonstelling zal bestaan uit de volgende sfdeelingen A Paarden B Rnodree Varkens Schapen en Geiten G Werktuigen leer en hulpmiddelen by het landbonwonderwys werktuigen voor Zuivelbereidtng Zuivel Houtteelt enz Wedatryd tassohen Hoefsmeden Fluimgedierte en KonyuOT B deze gelegenheid zal tevens een Conooun Hippique worden gehoudeu Voor belangstellenden zyn op franco aanvrage Programma s verkrygbaar by den late Secr de heer J W J IJssel de Schepper Beïgstraat te Arnhem Benoemd tot tegen schatters der Directe belasting te Haastrecbt de heeren C Straver en Th Hooft Bwlankt voor de polder Hoog en Laag Bilwyk den keet H Uittenbogaart als voorzitter Tot hoofd der par school te Oadewatet is benoemd de heer F A Moerei te Hillegom Niet ver van Stolwykersloia geraakte verleden Woensdag het paard van den bouwman C V aan het hollen doordien bet schrikte van een met boot beladen wngen Terwyl het rytnig tegen een boom geslingerd werd ging bet paard er alleen van door doch werd spoedig gegrepen De zoon van V bezeerJe zich nogal toen bij trachtte ait het rytaig te komen om bet paard te grijpen en de wagen werd in niet geiioge mate beschadigd Door burgemeester en wethouders der gemeente Reeawyk is in hunne jongste vergadering het navolgende drietal gemaakt van een onderwyzer aan school A aldaar No 1 de heer A J Snel te s Gravenhage no 2 de heer T Loowerier te Rotterdam no 3 de heer J G Koen te Rhenen Naar men verneemt ia het verzoek van de gemeente Krimpen a d Lek om het rykatele granfkantoor aldaar ia t geknot te stellen van den doorloopenden dagdieast door den Minister van W H en N van de hand gewesen omdat bet eigen telegrafisch verkeer dier gemeente nog op verre na niet de hoogte heeft liefde Of dat ik ouder en ouder werd zonder dat iemand mij dien heerlijken beker bood Maar nog iets Hoeveel menschen leven gelukkig in hun bnwelyk Hoe weinigen zijn er die met een oprecht hart kranen ze en vWaar gij heen trekt daarbeen zal ik trekken waar gij blijft daar zal ik blijven zooaU Uuth tot Naomi En wat nog meer de aandacht verdient velen zijn als verloofden gelukkig met elkaar maar uauwelijka z ja zij getrouwd of ze gevoelen zioh m de ellende gestort Je hebt meermalen verweten dat ik mijn verstand het sprekeo waar het gevoel zich moet laten hooren maar deze redeneeringen zijn toch deugdelyk dat zal je niet ontkennen Ueae Eo als ik je nu nog beken dat ik tot dit huwelijk bec overgegaan alleen omdat ik hier voor een goede zaak zou kunnen strijden dan Eese moet je tevreden zijn Je moest eene betrekking hebben zal je misschien zeggen Maar jo weet dat Ik die wel gevonden zon bobben ik laat zoo gauw don moed niet zakken Dat ik ook niet verlokt ben door den adollijketi titel of door den naam van huisvrouw nu daarvoor blijft myn hart borg dat volstrekt niet gejuicht heeft bij het verkrygen van zulk een kwestieaze waardigheid Wees dus nu tevreden 1 Maar na ieta ver Corswald want hoewel je erg uitvaart tegen mijn huwelijk toch ben je heel nieuwsgierig om daar wat van te vernomen Hoever ik gekomen ben met mevrouw Kaulfusa ZoQ dichtbg en toch zoo ver roep ik triomfeerend Nu ik geioepea ben om haar verkeerde opvoeding tegen te verken zou het mg spijten als uj lioh bereikt die op de verlangde dienstoitbreiding aanspraak geeft en bovendien de omvang van de berichten vri seliog in aanmerking genomen nog 30 h 40 gemeenten haar in dit opzicht zouden moeten voorgaan Aan het kantoor Krimpen a d Lek werden het vorige jaar meer dan 5000 telegrammen behandftld tengevolge van de telephoniache verbinding met Oaderkerk en Krimpen a d ÏJael Te Scboonboven is na een kortstondige on gesteldheid overleden de heer J E Steenbakker Morilyon Lojsen Je predikant by de Hervormde gemeente aldaar De overledene wai ruim 45 jaren in verschillende gemeenten alt prediVant werkzaam en sedert 1891 te Bohoonhoven Onlangs werd door om medegedeeld datO A wednwe van W H wonende te Ondéwater in verzet was gekomen tegen het verstekvonnis waarby zy veroordeeld werd wegens overtreding der boterwet Naar aanleiding van dit ventet had eene nienwe behandeling der zaak voor den kantonrechter te Woerden plaats Het renltaat daarvan is geweest dat het eerste by verstek gewezen vonnis vernietigd en de beklaagde vrygespioken werd Het Lombok kruis ingesteld by kon besloit van 13 April ziet er volgens art 2 aldns nit Het il vieramig de armen bmü de beide hoeken gepareld samengevoegd door ew medaillon Het draagt aan de voorzyde op het medaillon de beeldtenia van de Koningin en op de armen de woorden Lombok Mataram Tjakra Negara 1894 aan de keerzyde op het medaillon het rykswapen omgeven door een lanwerkrana en op de armen de woorden Hulde aan Leger en Vloot Het wordt op de linkerborst gedragen aan een Hnt ter breedte van 3 8 rentimetera bestaande uit vyf oranje afgewisseld door vier Nasaauschblauwe verticale strepen alle van gelyke breedte Het lint wordt niet zonder het kruis gedragen Het kruis wordt slechts eenmaal uitgereikt Met zekerheid wordt gemeld dat de voormalige RhynSpoorweg ambteoaren die zich niet met de getroffen scbikking hebben kunnen vereenigen voornemens zyn by de KoningmRegentes een aodientie aan te vragen ten einde van H M een minnelyke schikking te verkrygen tegen mij anders voordeed dan tij ii Zy ia alti d zacht en bedaard ik zou my gemakkelyk kunnen vergissen als hare oogen niet zoo dikwijls vo haat op mij rustten Maar hare geniepige boosaardige trekken die houden mij wakker Ik heb reeds bemerkt dat in Armgard het goede nog niet vernietigd ia alleen is er door mevrouw Kaulfusa wat veel onkruid tussoben het koren gekomen en het ia inderdaad niet gemakkalyk dat alt te roeien Wat ik ten goede werk wordt zooveel mogetijk door mevrouw Kaulfusa vernietigd Ëa tooh ik doe myo beat want ik begin van het kind te houden O ja ik moet je wat ertellen Zoolang Tie fort hier waa durfde ik zijn kamer met te betreden zelfa gisteren ontbrak mij daartoe bijna den moed Ken onweerstaanbaar verlangen om het portret van Armgard s moeder te zien dreef mij echter aan Vooral werd ik ook aangespoord door het op6ikkeren in de donkerbruine oogen der kleine gedurende mijn vertellingen Ik wilde weten of hare oogen op die van hare moeder geleken Het was dwaas dat mijne knieeo knikten toen ik het voorhangsel ter zyde schoof en daarby do immortallenkrans op mijn hoofd viel Wat eea bekoorlijk gezichtje l Zoo Mioh als een Meimorgea Hoe kinderlijk Hoe langer ik het blonde jonge gelaat aanstaarde hoe kalmer mijn hart begon te kloppen Neen zulke oogen had Armgard niet dus de oogen gelijken op die van baren vader Ëlsa heeft scherp blauwe kijkers zonder diepte of warmte Het zijn ook niet de trekken van Armgard als ik tenminste verstand heb van gelijkeaia