Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1895

Uit hat verhoor der beide opgeroepen getnigen bleek wat tronwens algemeen bekend is dat van heinde en verre de patiënten ter plaatse komen waar het boertje zyn zitdagen hondt Ook de getuigen hadden raad van hem ontvangen vry willig iets gegeven en eenige dagen later zalf en krnideryen ontvangen Van wie Dat scheen in het duister te liggen Stegeman ontkende die menschen behandelde te hebben n scheen over deze zaak een slecht geheugen te bezitten hy had weinig te zeggen De ambtenaar van bet O M acbtte de feiten be vezen en deed den eiacb van f 100 boete sub 30 dagen gevangenisstraf Het schynbaar zoo onnoozele boertje dat naar by verklaarde de zaak niet recht begreep verliet lachende het gebouw om eicb waarachijnlyk weer naar een zyner patiënten te begeren Uit de nadere berichten over de groote aardbevingen in Oostenryk en Italië io den nacht van Zondag op Maandag kan men het gebied waarover zy zich hebben doen voelen ongeveer als volgt afbakenen In het noorden acbynt Weeneu het uiterste pont te zyn geweest terwyi in het westen Tirol met het Etachdal tot Verona Arco en Meran voorts Karinthië eo het meer van Worth zyn getroffen zuidwaarts strekte de golving zich uit over Istrie Dalraatië en Boanië tot Sarajewo en io de laagvlakte van Lombardye tot Florence in bet oosten werd het oade gebied van aardbeviogen Agram Fiume Abbazia en Triest getroffen Het ergate achijnt bet in Laibacb te zyn geweest tusschen half twaalf en half acht zyn daar 31 schokken geteld Volgena telegram men van dasr zyn alle huizen kerken eo gebonwen in de geheele stad beschadigd en verscheiden menschen gedood of gewond De kazerne van de cavalerie is ineengezakt de 1 andsschouwburg eo de Maria kerk zijn beschadigd de hnizen in de stationsstraat zyn ingezakt of dreigen in te zakken De coinmaudaot van de atad heeft huizen laten onderzoeken en straten afzetten Alle inwoners kampeeren io de open lucht zieken en kinderen zyn daar zoo goed bet ging gelegerd De kracbtigaten zyn naar bet boscb in de boort gevlucht Vrouwen en kinderen die reeda te bed ïe en toen de aardscbokken begonnen zyn slechts van de allernoodigste kleeren voorzien want men dorst met meer in de halzen terugkeeren £ r heerschte een oubeachryfelyke wanorde Alles liep door elkaar De vluchtelingen vertelden elkaar gillend hoe ze aan het gevaar ontsnapt warsn hoe de plafond inzakten vazen klokken schilderyen en huiagerei naar beneden kwamen en door de kamer vlogen Op de straat vielen steenen van scboorsteenen en dakpannen den armen menschen op het hoofd De kerktorens staan scheef en kunnen geen stootje meer velen de Füratenhot en de Borg zyn zoo beschadigd dat ze gauw zullen moe ten worden afgebroken De trein uit Triest was by den eersten schok dicht bg Laibacb eo moest midden op den weg blyven staaa Toen de schokken voorby waren reed hy langzaam naar Laibacb maar de passagiers dorsten daar niet uitstappen en de stationschef verklaarde dat de trein niet door mocht ryden eerst moest de weg onderzocht worden vooral de bruggen Werkelyk werden s morgens op den weg verscheiden rotsblokken gevonden Te Triest moest de militaire bezetting van de gevangenis worden versterkt daar de gevangenen zeer ongerust en weerspannig werden Personen die in den sneltrein van Triest naar Weenen zaten vertellen dat de bewoners vau de dorpen overal buiten kimpeeren en dat zy tal van gebarsten hnizen hebben fiezien Te Finme vluohtteo de menschen in hevigen angst op de schepen die in de haven voor anker lagen in een oogenblik waren deze stampvol Vooral de groote stoombooten van de maatschappy Adriat en van de UngaroCroatac en de groote zeilschepen alsmede een stoomboot die 400 waggons jute had eelost Ulreete Spoorwegverbinding met GüIÜA Wlolerdleost 1894 95 AaDRevasgeo 1 October l Ud vao Greeowlclu SOTTIIDAU 11 11 1 14 11 6S 1 0 1 11 1 11 7 10 4 80 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 1 01 1 09 1 16 6 66 8 08 8 10 6 17 8 18 1 44 4 10 O O n S 1 U SO 11 10 7 80 XOTTIRDAU 11 08 S IO OEN 4 08 H 1 A 0 H M 6 487 107 48 tJO 9 18 9 4010 1 11 8811 16 1 88 8 16 1 46 8 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 9 S Voorb f 64 N d L d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Z r H e l9 Qnada 6 80 7 60 8 18 10 18 10 80 10 88 10 41 1 44 1 49 1 68 1 04 S O 9 68 10 1610 6111 0811 46 l SO 2 46 3 16 4 13 4 48 5 10 6 47 7 48 8 36 lo lO D T 1 B O H T G O ü D Utncbt 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 01 11 0 8 10 8 80 3 14 48 6 20 6 86 8 09 8 0 8 60 10 84 Woerden 68 8 11 10 16 11 60 11 16 8 414 16 47 9 119 2410 61 Oud Ur7 07 8 19 10 14 4 24 9 19 Ooude 7 10 8 819 84 10 87 11 08 1 21 3 0 4 871 10 7 08 8 419 38 11 07 AHSTIIDA M S O V D A ijuterdAK Wp 6 60 8 16 9 66 11 16 11 80 1 66 4 16 4 85 7 60 10 00 Owid 7J0 9 04 10 44 11 16 11 48 8 60 10 1 68 9 81 11 Am de Nieuwegracht te Utrecht alioo ia een der ariitocratiiche wyken is naar gemeld wordt een groot pand aangekocht door een parlementair sociaaldemocraat en heeft dexe het plan dit door Terbouwiog te doen iorichten Toor bet honden fan Tergaderingen en al wat men der party ten nutte acht Ala kooper wordt genoemd de heer Dorr de gewezen voorzitter der ütr afd Tan de soc democr Tereeniging T4n spoorweg ambtenaren Voorwaartse Jl Zaterdag zon door hetpaaseeren der akte beslag zyn gegdren aan het plan Nader wordt gemeld dtit het bericht aangaande den koop rao een groot perceel aan de Nieawe Gracht in zoover oojoist is dat deae koop niet is geschied gelyk gemeld is door den heer Dörr den vroegeren voorzitter der oc democratische vereeniging Steeds Voorwaarts afdeeling Utrecht De zeilvereeniging Lekkerkerkc zal op Hemelvaartsdag 23 Mei te half twaalf een zeilwedstrijd houden tan Lekkerkerk naar Schoonhoven eo terug De afstand is ca 15 Eug myien £ eo zeer ernstig oogeluk heeft Dinsdag te Leeuwarden plaats gehad Terwyl een paar jonge dames op den Stieoser straatweg wandelden kwam een marechaussee achter haar aauryden Ëen der dames een meisje van 20 jaren scbynt verkeerd te zgn uitgeweken met het gevolg dat zy hoe weet men nog niet viel en het paard over haar heen kreeg Inwendig werd zg zwaar bezeerd Zjj werd in een uitspanningsoord in de nabybeid opgenomen en kon eerst s avonds laat per brancbard naar haiffwoning worden vervoerd De toestand blgft zorgwekkend Aan het steenkolen depöt der My van ataatsspoorwegen te Meppel is ontdekt dat niet minder dan roim 50 waggonladiogen steenkolen werden vermist eene waarde vertegenwoordigende van 2000 a 3000 golden J TBD der Crabbeu M Verharen en J F Pogge die vóór 8 dagen hebbeo terechtgestaan onder beschnidiging van diefstal met geweldpleging gepleegd op den heer P Keuning in den nacht van ld op 16 Jsnnari jl io de Pyiateeg te Amsterdam zya heden door de 4e Kamer der Amst Rechtbank schuldig verklaard aan genoemd misdryf De eerste en de tweede beklaagde zyn ieder veroordeeld tot een jaar de derde lot negen maanden gerangeoissttaf Voor de verkiezing van een lid der Provinciale Staten in het kiesdistrict Rotterdam t a uitgebracht 1001 stemmen van onwaarde 24 aantal geldige stemmen 977 volstrekte meerderheid 489 Gekozen is de heer J Drost met 952 stemmen Op den heer Mees waren er uitgebracht 8 de overige stemmen waren verdeeld Gister ochtend tegien 11 uur zon op deOldenbarneveldtkade te Amsterdam de inboedelworden verkocht van zekeren M Mosselman die zooals ons werd med edeeïd ofschoon zeer goed in staat zijn huurpenningente betalen daaraan weigerde te voldoen Vóórde inbeslagneming an den inboedel verdende meubelen van waarde ergens anders ouderdak gebracht en de rest werd heden ia bet ipubliek verkocht Als gewoonlyk waren honderden menschen op de been en by gebrekevan Reens werd de verkoop geleid door Samson locialistiscb colporteur reoitator tooneelregisseur en gelegenbeidsspeecher Ëenvurenhouten linnenkast werd door Samson ingezet voor 1 cent welk bod tot 6 oentwerd verhoogd terwyl iemand die naast dendenrwaarder stond 50 cent bood en kooporwerd niettegoDEtt nde een bod van f 25 eof 100 maar zonder geld De geheele verkoopbracht 61 cent op Naar wy vernemen wasde schuld t 20 terwyt de gerecbtakosten p m f 50 beliepen Tyd Door de stoomtram uit Rozendaal is naby Etten Lear de oniaogs nit Lombok teruggekeerde O I militair J B uit Hoorn overreden De ongelakkige werd verschrikkelyk verminkt eo was dadelyk dood Uen meldt nit Arnhem Behalve de openingswedstryd zullen op de nitnemende en fraai gelegen wielerbaan albier nog op de Tolgende data wedstryden plaats hebben 2 Juni voor het nationaal kampioenschap 7 Jali 25 Ang en 15 Sept gewone wed strgdeu Internationale races Bcfaynen niet te zullen worden gebonden dit jaar De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal WQn gisteren voor middag in de nfdeelingen byeengekomen tot onderzoek der aanhangige wetsontwerpen behalve het wetsvoorstel van mr Hartogh In eene deze week te bonden openbare ver gadering zullen de voor afdoening vatbare wetsontwerpen behandeld worden In afwachting van regeer ingaan t woorden over de meer omtair 1 rgke wetsontwerpen is de Kamer Tffornemene tot bet laatst dezer maand uiteen te gaan Het zal nog zeer de vraag EÏjo zegt de Haagsche correspondent van de Zutfenscbe Courant of de Kamer in de Junizitting de toegezegde ontwerpen op bet personeel en op het kiesrecht in de afdeelingen zal kunnen behandelpn Weliswaar ia het Personeel sints veertien dagen by den Raad van State maar voor enkele dagen althans was het kiesrecht nog niet by dat College ingekomen Hoe lang dergelijke ontwerpen van groote beteekenis bg den Raad van State aanhangig blyven is niet met zekerheid te bepalen allicht is daar zes weken mee gemoeid Het meestal uitvoerig advies van den Baad wordt duor de Koningin steeds in handen gesteld van den betrokken Minister om er rapport over uit te breogaoAllicht geven de opmerkingen van den Raad ook aanleiding om in het ontwerp nog weder wgzigiogen te brengen waarvan dan nieuwe behandeling ook in den Ministerraad het gevolg kan zyn Neemt men dit alles in aanmerking dan springt het in het oog dat er geen tyd is te verliezen zal nog voldaan kon nen worden lan de toezegging der regeering dat de Kamer in staat zal zyn om zoowel het kiesrecht als het personeel nog iu dit zittingjaar in de sectiea te hehandeiea lutuSBchen heeft volgens de Telegr € de Koningin Regentes den wensch te kennen ge l geven dat het ontwerp tot uitbreiding van het de sectieverslagen e Ptrjearecht by den Raad van State zal worden ingezonden vóór dat het Hof te Amsterdam komt Te Oss is eene vronw overleden in den ouderdom van 1027i jaar De weduwe van Heescb geboren 26 September 1792 was tot haar laatste oogenhlik in het bezit van al hare geestvermogens Naar men verneemt is een wetsontwerp totregeling van het kiesrecht ter indiening aanden Raad van State gereed en zou bet zichthans in handen van de Ronin ginRegentesbevinden Vad Door de marechaussees in Limburg worden de grenzen naar de zyde van Pruisen bewaakt daar eene Zigennerbeade tracht ons land binnen te dringen eOD DA lt 18 Gisteren werd voor het kantongerecht te Steenwyk bebaudeld de zaak van den landbouwer atef eraan het zoogenaamde Stapborater boertje beklaagd van bet uitoefenen van bet bedryf van geneeskundige en bet verschaffen van artsenyen zonder voor het een of het ander de bevoegdheid te bezitten I ti 1M r i lAt T lt 8 40 8 17 8 54 9 01 10 01 i ll SI 11 08 ITMiwarkark a rdl 10 7 7 47 11 81 11 18 lO tt 11 01 11 0 11 1 U i i ll i K i ti 8 16 Ml 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 4t Hl linwwtok IbocdnaU S ll UAQ 7 41 8 07 DEN 10 08 10 11 S k 7 ll il9 lt 1 8710 41 11 11 11 1111 64 Ï S7 8 66 4746 6 17 6 69 7 11 8 19 9 87 11 0 11 18 1 08 l U 1 17 1 86 l Sl 8 11 6 16 8 18 8 81 8 86 11 10 9 68 6 08 hr U 7 48 8 47 1 IJ 7 47 l Zq W 7 M l it ir d L d 8 01 TMik S 7 1 08 11 11 1 81 6 10 6 86 10 10 Hu l i 10 07 11 17 11 4111 61 1 16 1 67 4 16 6 16 6 66 6 417 48 9 10 1611 8811 48 e O I SA DTXICHT nU 6 7 66 8 09 8 11 10 0110 19 10 66 11 48 1 18 S il 8 18 4 47 6 1S 6 67 7 46 8 88 10 14 Q i$W 1 1 8 14 11 09 1 87 1 87 7 69 10 17 VMrfm I ti 7 0 8 11 10 10 11 17 1 46 8 07 6 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 VtMll Il 7 1N 18 6 41 1 10 61 11 46 1 10 8 08 8 819 60 6 19 11 6 86 8 18 9 11 10 11 S O I U A A HST H Sood 1 40 8 11 10 08 10 16 1 1 61 4 47 7 46 10 t4 AmiKmUiD Wp 7 tr 9 10 10 66 11 19 1 8 40 t 4 il 9 41 waren in enkele seconden dicht bezet met menschen Uit Venetië en Boven Italië in het algemeen zyn dergelyke berichten gekomen De antir Ned is geen voorstander van ataatstuSBcb en komst Vereenigingen acht het blad een krachtig wapen om gemeenichappelyke belangen te verdedigen en hot erkent dat het aan de liberalen te danken is dat te onzent een vryheid van rereenigen bestaat die zelfs door Engeland niet wordt overtroffen De Ned f constateert dat de antir parbf in den laataten tyd overhelt tot een zoeken om steun by den Staat Heeft niet zegt het blad nog niet lang geleden de antirevolutionair juist dit in het liberslisme gelaakt dat het op school en kerkelyk gebied de vryheid niet aandurfde en op den staataarm leunde Ën blykt niet in den stryd dezer dagen het liberalisme jnist daardoor machteloos te zyn geworden dat het boewei ontevreden m6t den loop der dingen in kerk en school toch de veerkracht en de bekwaamheid mist om eigen scholen en kerken te stiÈbten en te onderbonden Staatszorg geeft alleen een scbyo van kracht zij doodt het ware leven Nog altyd staan wy io dit opzicht tegenover Duitscbland en aan de zyde van Engeland en de Vereenigde Staten Ook in laatstgenoemde landen moge sinds eenigen tijd de aanbidding van vader Staat velen verleiden de grootheid en ontwikkeling dier lauden is niet aan ataatsbemoeiiog maar aan iudivtdoeele veerkracht en looale organisatie te danken A1b tegenwoordig ook de antirevolutionair nitroept wy kannen niet dan moeten wy ons ar soma by neerleggen maar wy beschouwen den uitroep ala een hewys van verzwakking en achteruitgang daarom past het ons niet smalend neer te zien op hem dia de oode leoze nog niet hebbon afgezworen en als de Kamer nog steeds weigert s ryka schatkist ter beschikking te stellen van de indivldueele belangen der massa dan is dit nog geen blyk van hare afgeleefdbeid c Afgeleefdbeid treffen wy veeleer aan by hen die over snik een kamer klagen Ër kannen zich echter gevallen voordoen waarin De Ned c staatsbemoeiing wenschelyk acht Waar een op zich zelf geoorloofd doel door onderlinge overeenkomst niet verkrygbaar en toch 1 eenheid van handelene onmisbaar iS daar mag en moet de dwingende hand der Overheid zich doen gevoelen zoo by het nemen van maatregelen voor de veiligheid in de fabrieken het pensionneeren van werklieden regeling van arbeidsduur en minimum loon co o tractsverbreking zoowel van de zyde van den werkman als van die van den patroon Om die reden zon De Ned c ook hoewel af keerittg van school of leerdwang toch een verbod van arbeid op bepaalde tydeo met het doel oof het schoolgaan mogelyk te maken zeer wel kunnen goedkeuren Docb zelfs daarmee is z i van overheidswege niet genoeg gedaan De belangen van den € èrheid behooren ook op pa bliek terrein te worden vertegeawoordigd evenzeer als die van den handel c Aan al e regeling van den arbeid moet het invoeren van eene pablieke vertegenwoordiging van den arbeid voorafgaan Door deze beginselen toe te passen zal meent De Ned de zorg voor de gemeenacbappelyke belangen en de rechten van den arbeidsatand aan het behoud der indiridueele vryheid kunnen gepaard gaan Het Haagsche gerechtshof bevestigde gisteren bet vonnis der rechtbank te Rotterdam waarby een graanhandelaar aldaar veroordeeld werd tot betaling van eene party tarwe welke by van eene Eogelscbe firma had gekocht doch niet betaald hoewel Engelacfae arbiters hem tot betaling verplicht verklaarden Het hof achtte met ds rechtbank de arbitrale beslissing bindend en beschouwde din aU een titel 9 40 9 47 9 S4 10 01 10 10 11 1 11 10 I1 0 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 9 41 Jl 6 61 4 40 GOUDA 4 48 6 9 61 f 10 6 09 8 80 10 00 WMrop eischer sich kon beroepen en niet als een buitenUndich Tonnis In den fgeloopen nicht ia in den Hohgvar te aHsge geronden het lp ran een onbekend man Tan het Tolgende signalement onderdom ongeveer 38 jaar lengte 1 70 Meter blond haar gryse oogen blonde knevel gezond niteriyk gezet poatunr een vlek by bet rechteroog en drie vlekken bjj bet linker onderbeen De kleeding bestaat uit een duffelsche jas brnine pantalon paars gestreept boezeroen blauwe kiel blauw baaien onderhemd blaun katoenen onderbroek blauwe wollen koDsen en over den rechtervoet over de kous een bruine sok roode zakdoek en werkacboeueo Verder ia op het lyk gevonden een broin lederen portemonnaie waarin f 2 89 een knipmes eeu sleutel aan een touwtje een linueu zakie en een zilveren remontoirborloge waarin atai gegraveerd iB fü Hydra Delit De commissaris van politie der 2e afdeeling Nieowehftven verzoekt iulichtingeo omtrent dit Igk Te Berlijn vertelt men elkaar bet praatje dat de Japunsche maarschalk Yamagata zoo zyn de lang vermiste aartshertog Johan Nepomnk Salvator van Oostenryk De volgende gronden worden daarvoor aangevoerd Io dat de aartshertog na zyna zeelieden ergens by de monding der Platarivier te hebben afgedankt naar Brazilië zou lyn gegaan en van daar naar Japan 2o dat te taktiek door de Japanners in den tegenwoordigen oorlog gevolgd geheel overeenkomt met de beginselen door den aartshertog in lyne werken neergelegd en welke tot z jn twist met aartshertog Albert leidden en 3o dat men vroeger nooit van de prinselyke familie Yamagata in Japan had gehoord De maand April is altjjd vrochlbaar in deriteiyke uitvindsels geweest merkt het Hbl op Dit bleek o a ook weer uit een verhaaltje io de LondeuBche World c vau gister dat Koningin Wilhelmina gedurende haar bezoek aan Kngpland verloofd zon worden net prins van Saksen Cobnrg aan welk nrzinael Reuter nog de eer bewees van een telegrafische tegenspraak aUof althans in Nederland niet iedereen weet dat t onmogelijk waar kon zyn niet alleen omdat men geen 1 jarig meisje verlooft maar vooral omdat onze Grondwet bepalingen bevat die zulk een plotselinge verloving onmogelyk zouden maken Ëen 6 farig jongentje te Delft had Zondag de onvoorzichtigheid een brandende sigaar in zyn zak te steken Hij liep daarmede den Vlaardingschen dyk op zyne kleeren geraakten in brand en het kind kreeg zulke brandwonden dat bet aan de gevolgen is overleden De heer K uit Nymegeu ontmoette op een relocipède excursie naby den Thiergarten te Kleef een man met een klein kind die door hun houding en gesprekken zyn aandacht trokken Naderbij gekomen en vragend wat geschied was vernam hü dat ze in beraad stonden hulp te gaan zoeken en gereedschap te halen om een jongetje van 13 jaren te redden dat met zjjn jongile broertje was gaan zand halen onder het zaod geschoven en geheel bedolven was De klemste was reeds zooder letsel te Toorschyn gehaald Tyd gewonnen was w licht een mensohenleven gered en zyu fiets in den steek latend trok de beer K de anderen overredend eveneens zoo spoedig doeulyk de handen uit de mouw te steken aan het werk Toen de juiste plaats bekend was duurde het na bovenmeuschelyk werken niet lang of de kleine werd gevonden doch iu zoo erbarmelyken toestand dat na toepassing vau alle middelen der kunst die by zolkegele enhedeD voorhanden zyu geen teeken van leven meer was waar te nemen Dr Voss per velocipede gehaald eo persooulyk per rywiel gekomen kon slecht na onderzoek den dood constateeren an onzen hollandschen redder die inmiddels iu een hotel van zyn vermoeidheid aitruatte Sen man nit Maassluis heeft by de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat hem in een perceel Oudekerkspleio aldaar waar hü door een onbekende vronw was binnengelokt door een man en twee vrouwen onder bedreiging f 10 is afgeperst Ben diamantbewerker die naar Amerika is verhuisd om daar zyn vak uit te oefenen aehrijft aan het Weekblad v d A N Dia mantbew Bond o a U hebt my geschreven dat n geboord hebt dat het er slecht nitziet in Amerika Men beeft n goed ingelicht want zoo donker kunnen zy het niet afschilderen of bet is nog erger waut als ik had geweten wat voor werk of het is dan had ik nog niet weggegaan voor f 1000 voorschot want bet is ellendig werk laat maar niemand bet idéé krygeu om voor mynheer Sanders weg te gaan al zou hy f ÓOOO willen geven Ook biyi ik u dankbaar voor den troost dal wanneer ik weer naar huis kan komen n zult zorgen dat ik weer wat verdienen kan daar btyf ik u nogmaals dankbaar voor waut ik heb het werk al 8 dagen neergelegd omdat ik er niets aan verdienen kan eu mijn knechten ook niet Dus kunt u wel begrypen hoe ik er iu zit maar het is myn eigen schuld ik heb willen beproeven iets rechtschapen te verdteueu en dat is my nu mislukt ik kan er niets aan doen het is gebeurd Maar nu de vrasg hoe kom ik er weer uit Als ie niet myn gezin by my had was ik er al lang uit geweest dat kunt n wel nagaan maar ik hoop toch binnen twee maanden weer te Amsterdam te zyn c Men meldt van Terschelling van 16 April De stoomboot Alert van Hall op Harlingen kreeg op de Noordzee defect aan de machine Tot aan Stootemelk werd zy door een Doitsche boot opgesleept en daarna door de postboot Terschelling naar de Vliereedo Het klok bakenschip is gisteren aan den mondiog van het schuitegat op zyu plaats gelegd Ëen jong koopman te Barmen H Horstman heeft met vyf beeren uit Elberfeld gewed dat hy met een rywiel io twee jaren tijda een reia om de wereld zal maken zonder eenig geld mede te nemen en ten slotte nog 5000 Mark zal overboncen als opbrengst van door hem tydens zyoe reis te houden voordrachten over zyo widrenueu op reis Teder der vyf heereu heeft 4000 Mark gedeponeerd Deze 20 000 M krygt H na zyn reis ala hy verongelukt komt het geld aan zyne naaste bloedverwanten De aspiraot wereldomwieler is 21 jaar De portugeiische zeeofiioier Lnizda Cunca de Marcetlos die te Rotterdam gedetacheerd is voor het toezicht van een voor de portugeesche bezittingen bestemd schip dat hier te lande wordt vervaardigd voor de regeeriog van Portugal maakte gisteren zyu opwachting aan den minister van Marine en aan den secretaris generaal hy dat departement aan wien hy werd voor gesteld door den kanselier der Portugeeache legatie te s Gravenbage Uit Schoterlands Oosthoek vertrekken eerlang onderscheidene arbeiders naar Turn iu Schotland waar hun werk in de veenderyen is toegezegd Per stok zal 18i et worden uitbetaald een stok is omstreeks 320 turven Zyu de werkzaamheden binnen de tjjd van drie maanden afgeloopeu dan ontvangen de arbeiders vergoeding van de helft der reiskosten Drie Amerikaansche meisjes waarvan twee heeteo Blanche Lament en Mime Williams alle drie bekende leden van van de Baptisten kerk te San Fracisco waren sedert eeuige dogen verdwenen Het lichaam van deu eene is Zaterdag barbaarsch verminkt terug geïouden iu de studeerkamer van den predikant een tweede eveneens vermoord eo verminkt werd gevonden in den toorn der kerk terwyl de politie luideus een bericht in de New York Herald Zondag eeu arm en andere overblyfselen van het derde meisje hebben gevooden onder deu vloer der kerk Een student in de medicyuen en een holponderwyzer der Zondagschool zyn in hechtenis genomen De heer J Heemskerk te Delft onviog van Burgemeester en Wethouders dier gemeente met een vleiend schryveu een vergulde herinneringsmedaitle met toepasseiyk inscriptie Ü gelegenheid van zyn 50 jaiig jubilé ala assistent brandmeester De Amerikaansche hoereu leggen tot stelpiog van het bloed en tot genezing van wouden by hun vee een verband van gelyke gewichtsdeelen zuiver tarwemeel en zout aan Men verzekert dat daardoor zelfs hy zwaardere wonden het bloed in zeer korten tyd gestelpt en de genezing binnen weinige dagen bewerkt wordt BoiteBlandscb Overzicht Officieele berichten nit Yokohama bevestigen thans de particuliere mededeehngen Tan de laatste dagen Na een krijg die tien maanden beeft gediiord is de Trede tnsschen China en Japan tot stand gekomen Over de voorwaarden is nog weinig bekend Volgens de mededeeling van den Japauscben gezant te Londen is het jnist dat Formosa afgestaan en de oorlogsschatting op honderdmitlioen yen bepaald is De wgze waarop de onderhandelingen geroerd zijn wss er op aangelegd elke tusschen komst der Enropeesche mogendheden onmoge lp te maken Geen enkel officieel bericht deelde iets mede Tan de gestelde eiscbeo wat men daarvan wist was nit officieuze bron afkomstig Op do beide Paasohdagen twae dagen blikbaar bg uitnemendheid geschikt Toor allerhande meetings en toI ka vergaderingen waarop het dan niet aan krachtige moties ontbreekt die onomwonden sympathie of antipathie ten opzichte san zeer heterogene dingen uitspreken op de beide Paasohdagen heeft men allerwege iu Duitscbland Tergaderd in democratische socialistische christelijke byeenkomsteo j waarbij en zich oitspr k over het voorateiEaDitZj de Umaturzvorlage het benrswstsontwerp en zelfs nog over het Ryksdagsvottim ter gelegenheid van Bismarkes feest Twee dier vergaderingen waarvan door de liberale pers met grooie voldoening wordt gewaagd zyn gebonden te Stuttgart door de Wurtembnrgsche Tolkspart en te Würzburg door de volksparty io Beieren Dat ook in Beiereu de volkspartij vorderingen maakt stemt de liberale bladen tot innige vreugde umdat men de Beïersche boeren nog niet volkomen vatbaar bad geacht voor de demoer Jitiscbe ideeën Van de verschillende redenaars die spraken in de vergadering gewerd vooral den Ryksdagsafgevaardigde Krüben groote byval Ëen motie werd aangepomen waarbg men instemmiug betuigde met zyn houding in deu Rijksdag eu de UmsturzvorJage t n leerste werd afgekeurd als eeu aanval op alle vryheid van geest eu gewetem Inzake de xUmsturz Yorlage vernam de Hamb Corr c nog pas eenige dagen geleden dat de regeering er op uit was om het Centrum ter veikryging van diens steun zooveel mogelyk ter wilU te zyn Niet dat de Jezuietenwet geheel zou woeden ingetrokken dat i9 ouveröeoigbaar met de staatkunde vftu het gouvernement maar de Sociaal politieke eischeu van de Roomsche Staatsparty zouden zooveel mogelyk bevredigd worden Deze meening werd gedeeld door de Voss Zeit en het lag wel voor de band dnt aldus geoordeeld werd Maar nu komt de officieose xNorddeutschec verklaren dat de regeering geenazins geneigd is om bet Centrum lu alles zyn zin te geven wat rORMs blykeu zal op hst stuk der Um8turz wet Er bestaat zoo laat het blad zich uit geen reden waarom de regeeriog de veranderingen iu de Vorlage aangebracht zoo maar zou overnemen c Voor wie tusscheu de regels leest zegt dit genoeg En er zyn er al die vau een frontsverandering der regeering spreken Misachion 8 dit wel wat haastig geconcludeerd Want licfc is acto goed ais zeker dat als de regeeriog de wyzigingeu van het Centrum niet overneemt het geheele tUmsturzc ontwerp vallen zal De Franscbe Kamer en de Senaat zyn op reces gescheiden de eerste keert 14 Mei de tweede den 21n dier maand weer terug Na heel wat gekibbel eu heeu en weer zenden ia do staatsbegrooting voor dit jaar eindetyk door beide hcbamen goedgekeurd zoodat de financieele voorstellen vao den heer Ribot behoudena enkele wijzigingen toch tot stand zyn gekomen Do Franscbe minister presiitent ban derhalve tevreden zyn want vooreerst loopt nu zyn ministerie geen gevaar De voorzitter van den Senaat heeft niet kunnen nalaten de Kamer een Seitenbieb te geren Hy sloot de zitting met een kort woord waarin hy er op wees dat de Senaat zich niet uit bet veld beeft laten slaan door beoordeelingen die niet zeer kiesch genoemd mochten worden en dia bovendien in strijd waren met alle rechtvaardigheid Niettemin zal zeide de president tot zyne niede senatoren het laud owe houding op prys stellen Hot zal uwe waakzaamheid en tegelgk uwe gematigdheid hoog achten Gy hebt op de aantygingen waarvan gy het mikpunt waart gezwegen het volk zal er u dank voor weten bet zalm den senaat blyven zieu het bolwerk dor republiek en den waakzamen wachter voor de openbare belangen De verhouding tassebeu bride lichamen zal er na zulk een opmerking niet aangenamer op worden De oppoaitie tegen de inkomsteobelasting neemt in de Vereenigde Staten voortdurend toe Verscheiden groote bladen lu verschillende steden dringen er op aan dat President Cleveland de uitvoering der wet voor zoover zy niet ongrondwettig is verklaard zal schorsen totdat het Congres weer byeenkomt De kantoren der ontvangers worden bestormd door menschen die lulictitingeu komen vragen De banken van den Staat New York maken zich gereed de wet te betwisten Zy beweren dat zy niet in de termen van in tomstenbelasting Tallen omdat zij io de bepalingen betreffende de Staatsbanken zyu omschreven als spaarbanken die van de belaeting zijn vrygesteld De New Yorksche trustmaatschap pyen willen ook trachten van de belasting at te komen omdat haar fondsen hoofdzakelyk belegd zyn in onroerende goederen of in gemeente meenteof m staatsschuld Men verwacht dat de staatsoitgaren over de Maand April de oatrangiteo met ongeveer 2 000 000 doUara zullen overtreffen Het tekort over hot fiscale jaar wordt op 37 000 000 geraamd maar door de onzekerheid die op het punt van de inkomstenbelasting heerscht zullen deze cyfers waarsohyniyk een wyziging ondergaan De ambtenaren der schatkist verwachten dat Toor de rest van het fiscale jaar de inkomsten de uitgaven zullen dekken Maarschalk Martinez Campos ia te Gnautanomo op het eiland Cuba aangekomen Men kau derhalve verwachten dat de Spaansche troepen weldra met meer kracht dan tot dusver tegen de opstandelingen zullen optreden De leideis der autonomistiaobe beweging blyven intosschen steeds in de weer Generaal Maceo de aanvoerder ran de tegenstanders der regeering heeft nu een manifest uitgevaardigd waarbij de heer Thomas Estrado Paima tot president der Cubaaosche repnoliek wordt uitgeroepen Seoor José Marti een van de andere leiders der beweging ia door generaal Maceo aangesteld tot secretariÉgeneraal n generaal Maximo GomeE is benoemd tot minister van oorlog De voorstanders van Cuba s zelfstandigheid schynen derhalve niet van plan hnn verzet op te geven Volgens eens telegram door maarschalk Martinez Campes uit Porto Rieo naar Madrid gezonden acht de maarschalk het zeker dat het hem zal gelukken den opstand te bedwingen Voor Spanje is het zeker te wenschen dat deze verwachtingen niet teleurgesteld worden Da Spaansche regeering stelt groot vertrouwen iu maarschalk Martinez Campos Zoo iemand dan za hij or zeker in slsgeo de oproerige beweging welke volledige af scheiding van Cuba van Spanje beoogt Ie ooderdrukken PosterUen en Telegrapbie Vermits aan den invoer in Frankryk van verscb vleescfa overwegende beswaren verbonden zyn behooren voor t vervolg pakkettan met zoodaoigen inhoud niat ter verzeoding naar dat land te worden aangenomen In het verkeer met Bermuda zyn thans pakketlen mei aangegeven waarde tot een bedrag van ten hoogste 1000 francs toegelaten Bet io Nederland te heffen recht bedraagt 20 cents De verhooging van het maximum genicht vau pakketten bestemd toor de Argentynsohe Republiek geldt vooralsoog alleen voor pakketten welke over Balgië Dnitschland of Frankryk worden verzouden Ter verzending over Engeland kounen derhalve tot nadere mededeeling geene pakketten voor de Argeutyosche Republiek welke hot gewicht van 3 K Q te hoven gaan worden aangenomen Te rekenen van 1 Februari 1 1 is het bedrag hetwelk van de geadresseerden der voor Kukungu Lotete Leopoldville Koncbassa Beugala en Ewamouth in den Ckingostaat bestemde pakketten wordt ingevorderd van fr 5 per kilogram op fr 10 per pakket gebracht Benoemd 16 April Tot brievengaarder te Zaid Beyerland de postbode J Zwart Geplaatst 1 Mei De vrouwelyke commies der telegraphic 3de klasse H II Qoudschaal te Zwolle thans met verlof Verplaatst IG April De adeistent J H A de Grys van bet apoorwegpostkantoor No 2 te Rotterdam naar Detft de vronwelyke klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse A S Offerhaus van het telegraafkautoor te Amsterdam naar hot postkantoor te Sneek 1 Mei De klerk der telegraphie 1ste klasse S vau de Kleef van Rotterdam naar Arnhem Verlenging van verlof verleend aan den surnumerair der posteryeo J H van der Paul tot 14 April 1896 Verlof verleend wegens ziekte 1 Maart aau den commies der posteryen 3de klasse W J Bormans te Maastricht Eervol ontslagen 1 April De klerk der telegraphie 2de klasse H J T J Zandvliet te Rotterdam 1 Mei Ue brievengaarder A Van Herweyoeate Drimmeteu Overleden 2 April De klerk der telegraphie 2de klasseS Smits te de Bilt HARK TBEBICHTEN QOUda IB April IStS Tsagevolge de feeetdagen ging er heden in granen weinig om Tarwe Zoouwsohe 6 80 i 8 10 Mindere dito 5 40 il 8 70 Afwijkende 4 76 i f 6 Polder 4 75 ƒ 5 60 Eogge Zeeuwsolie 4 35 i 4 60 Polder f 3 60 i 8 76 Buitenlandsohe per 70 k ƒ 3 60 i 3 7 Gerst Winter 8 40 a 3 80 Zomer 3 85 it 3 80 Ohovallier 4 86 f 6 S6 Haver per heet 8 25 I 8 86 per 100 kilo 6 10 È ƒ 6 26 Hennepzaad Inlandaob 8 60 4 8 75 Buitenlandaohe 6 60 4 ƒ 6 75 Kanarimad e 0 i 8 76 Koolnad 6 iO i