Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1895

Zaterdag 30 April J805 348te Jaargang No 6038 wmm wmmi MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant gewjihiedt d a g e 1 j k met uitzondering yan Zon ei Feestdagen De prijs jiQij drie maanden ia I 1 25 franco per post i m i j Afaonderlyte Nommers VUF IceKTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 reg ek k 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genegen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in da handen van een bekwaam geneesheer een goed sucoeg hebben Was niet Prieanitz de geleerde vestiger der waterkuur methode wiena woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende moDBchheid geworden ia een eenvoudige boer Heeft niet een Zweedsch majoor Thura Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en tbana gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van zeuawziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewtrden die op de eenvoudigatt en natuurlijkste manier reaultaten oplevert welke wal in staat z n de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium ïzer Araenioum enz geheel te verdringen Ër zijn vele menscben die noch ziek nooh gezond z jn en tooh klagen dat zij zich ia liohaam en ziet allee behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en solb door oen vlieg getergd wordenen soo ziob zetren en anderen tot last z n zonder het te wilton Vete worden geplaagd of door vraeteükfl angst ot door droefgeestigheid kunneu r ïet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan £ jn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpün congestie zwakheid ran geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lydett de ergsteo onder her aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk gealaoht on eiken stand vindt zyn zenuwziek eo min of meer de alaohtoffera der leefwyze van ooEen tyd Wie tot eene dezer categoriéa van lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over da warking eenar nieuwe methode adresaeere zich aan AmBterdaiu H CtÉBAM Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAIVTEN KOLFF Korte Hoofsteag rtrecht LOBBY £ PORTON Oudegraoht b de Oaardbrug F 28 door wien een onderrichtend geschriflje over Zanuwziekten en Beroerte Voorkoming en Gesaiiiig gratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt Verkrijgbaar bj M PEETERS Jz N B Als bewijs van eohtheid is oaohet en Icurk steeds vooralen van den naam der Firma P HOFFB oaiU Soelpandrak ran A Banxiux h Soox l n Erwten Kookerwton if Niet kokende ƒ i BnitenlmdioheToererwlen per 80 Kilo ƒ S S 80 Boonen Bruice booneu ƒ IS i 17 60 Witte boonen ƒ i f Duivenboonen li 60 i 6 85 Piardenboonen 4 76 i ƒ 40 Maii per lOU Kilo Bonte A menkaan80he 6 i 6 20 Cinquantiiie 7 4 7 I VlMCiMT Melkvee goede aanvoer Ifejjdel en prijsen red Vette varkone ijoede aanvoer handel üauw 16 i 17 ot per lialf KO BigRen voor Kji 16 et per half KQ Magere biggen goede aanvojjr hnndol gëland goede aaavo r liandel red UVi aohapoD 88 han ol vlug 14 vlug Ie 19 traag 0 45 a 0 70 per week Velte goede aanvoer handel vlug ƒ 16 a Nuobtere kalveren goede aanvoer han JS l n Fokkalvereo f 7 i l Aangevoerd 76 partijen kaaa Handel quel 81 1 83 ie qual 81 Zwaardere hooger in prga NoOrd Ho landsohe 81 i 86 Boter goede aanvoer handel flauw Qoeboler O 0 i f 1 00 Weiboter 0 70 il 0 80 p Kilo Haute Nouveauté in PARASOLS DMh uUw niet geatalend wordn A vaa OS Ai Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amslenlani 17 AVEIL Tor krB alotkoerv 86 looJ 101 SSVi 6 lOl s 1017 1091 4 83 83V 83 6 i 96 97V 2 10 90 61 110 81 48 1001 98 97V 1061 888 679 lOlV 681 102V 816 188V 109 1017 160V 97V 69 881 110 96 1881 1B8V 106 61V 64V 166V 981 4V 87 104V lOlV NlunLUiD Cert Ned W S VI dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoOTi OW Goudl 1881 88 4 iTiUI Ineohr jving 1868 81 6 Ooerm Obl in papier 1868 6 dito in ilver 1868 6 PoMOBii Oblig mot tiokol 8 dito dito 8 BmliHJ Obl Ooit 8e Serie 6 dito aeooni 1880 4 dito bij Bothi 188 4 ditobijHopel8SÏB0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dilo 1884 6 Sfakji Perpei ehuld 1881 4 TOKIU Oepr Conv leen 1880 4 Om leaning lerieD Oae leaning eerie I iBIl Al ttw ee v obl 1888 6 Mllioo Obl Buit Soh 1890 6 VnlMDïUl Obl 4 onbep 1881 Aiunuiui Obligatien 1861 8V EoTTSKoaK Sted leen 1886 S i N o N Afr HandeUv aand Avendio Tab M OertiSoaten D iiMaat jhappij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 ÜultMij der Vontanl aand a Gr Hjpolheokb pandbr 4 Nederlandeohe bank aand Ned Handelmaabeh dito N W kPac Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoeTlK Ooit Hong bank aand Hdu Hypotlieekhank pandb 4 i AMIMEi Kqnit hypoth paodb h 6IV 64Vl Maiw L ö Pr tien oort 6 Nap Holl lJ 8poorw Mij aand Mi tot Kipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 6 lTiLIl Spoorwl 1887 8 A Kobl B Zuid lul Spwmij A H obl S PonM Waraohau Weonon aaud 4 aoei Gr Buie Spw Mij aand 5 Baltieohe dito aand 97V 108 1861 133 looi 69V8 96 16 V lO l 97 78 i liaVi 1017 89V 61 14V 381 199V 1091 108 lOSV ICS US 180 981 461 Paetowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 6 Kank Ch Aiow Bp kap aaod 6 Loiowo Sewuel Sp Mg obllg 6 Orel Vitobak dito oblig 6 ZuidWeat dito aand 6 j dito dito oblig 4 108V 83y loVi 79 y 101 29 14V AMl KJi Oont Pao Sp Mij obl 6 Chie k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver kEio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loniiv k NaahvilloCert v aand Maiieo N Spw Mij lehvp o 6 Miaa Kaniaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paul Minn k Manil obl 7 Ub Pao Hoofdlijn oblig dito dilo Lino Col lehyp 0 6 OniBJi Can Soulh Cert v and TiM C Kallw kNav leh d o O Anaterd Omnibus Mij aand aotterd Tramweg Maals aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand S Btwa 8tadAntwerponl887 S il Stad Brussel 1886 2 i Bono Tbeiss Begulli Gosellsoh 4 Ooatimi StaatsUening 1860 6 K t Oost B Cr 1880 8 SrUMI Stad Madrid 8 1868 Ver NlD Bea Hyp Spobl oert 4 BurgerlUKeD BtaDd GEBOREN 15 April Helena Cornelia ouders J Rietveld en M Klein 17 Dirkje onUrs P BlaKr en A ran Egk OVERLEDEN 15 April 0 Akrao wed A da Zeeuw 69 j 16 G W Zoet 52 j J Boon 13 d J B Dasmen w d J Stolk 67 j A E vnu der Sloot 3 w 17 I Verhoeven 3 ra M de Jong linisvr VHu C van Hofwejïen 78 j A M Visser buisvr van H J Mnrree 44 j QETltOUWD 17 Aiml J Rgohart en H M Spoi ADVERTENTIEW Voor de vele treffende bewyzen van deelneming die ik gedurende de ziekte en het overiyden van myn hartelgk geliefden Zood ALBEBTOa MARINUS ontvangen mocht betuig ik by deze mede namens myue Kinderen mgn innigen dank Wed L A KESPEK Stöetz Qoiida 10 April 1895 TA JV DARTS E CASSÜTO MARRT 154 GOUDA j nitgraonderd Zondag te conanlteeren an 10 t t B nar Hen biede het geluk de hani Hoofdprijs ev 800 000 Hark De p flzea zyn dpor den Sta t gegarinéer d Uitnoodiging tot deelijjöi liigf in de Kansen h van door de den Staat Hamburg gewt rbord groote Oeldluterij waarin zeker 11 Nlllioen 348 795 Alark gewonnen moeten worden De prijzen vbq deze veel voordeal biedende Geldloterij die jolgeiis bet ptau blectiu 115 000 loten bevat zijn do volgende De hoogste prijs is eventueel BOOJOOO Mark Premie v 800 000 M l prijs a 200 000 Iprga a 100 000 2 irijsflD ü 76 000 1 prijs a 70 000 1 prils a 66 000 Iprgs i 60 000 Iprfls a 66 OüO 3 prijsen i 60 000 1 prijs a 40 000 8 prijzen a 20 000 21 prijz i 10 000 56 prijzen ftl BOOO M 106 prijzen a 8000 231 prijzen a 2000 812 prijzen a 1000 141B pryzen 400 20 prezen a SOO ISSprijz 200 150 39755 pnjzOn a 155 8280 p a 134 100 98 6848 pr a 69 42 20 totaal B7 70U pryzea en vrorden dezo in eeniga maanden in 7 klasBon uitgeloot De Hoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 st gt in do 2e kl tot 55 000 M in de 3h tot 60 000 M ia de 4e tot 66 000 M in de Be tot 70 000 M in do 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor do eerste prqatrekking die officieel is vastgesteld kost een aheel origineel lot aleohts 3 50 oen balf origineel tot sloolits 1 75 een kwart originesl lot slechts 90 Iedere deolnemer in de loterij ontvangt onnevraaitd onmiddellijk na do plaats gehad hebbende trekking de offioieele tretkini ilijst Trt kkiugsplan voorzien van hel wapun van den Staat di de prijs van de loten en de vordeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzond ik op aanvrage gratia De uitbetaling on verzending van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan da winners ou onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men een voudig per posttvisiel opgeven SM K Mqq vende xioh dus met de aanl F vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ol uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECKSCHER Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland M Vtk PDIKE ODDE GEHEVER Merkt NiaHTOAP A t SCHIEDAMMER Menbiede het gehk de hand 500 000 Mark alfl hoofdprys in liet gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting dia door de liooge Kegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige Ihriohling van hft nieuwe plan bestaat daarin dat in dun loop van slechts weinige maanden in 7 verlotirgen van U 000 lo ten 57 700 prijzen bedragende 11 348 79 5 Mark ter volledige beslissing euUen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prils a M 300 000 1 r js il M 200 000 1 jriJB è M 100 000 zfczfnsM 76 000 3 prijzen it M 30000 rijs ÜM 70 000 tijg aM 66 000 ijs 4M 60 000 iHj bM 6 flOO IrüwnaM 60 000 frija bM 40 000 21 prezen a M lOOOO 56 prijzen a M 6000 106 prijzen a M 3000 231 prijzen a M 200p 812prtjzenliM 100Q Ul5pry enaM 400 fl 39755pr enaM l6Ci 15290 MenaM800 209 16O miÖ0 98 6S 42 20 De prijatrrexkiDgen zijiini rolgenB plan van btswego vadtgeateld oor de aanstaande eerste pr strekking dezerote door den Staat grewaartiprgde Geldver M kost M gehUl orig ot aleohU M of ƒ 3 5U halt n l Ml 4 l kwart yj IV i i 0 en inzen ine van het bedrag in bBnkt apier per poBti issei AUè oomiOissies worden onm dellijk met de ootste zoL gvuldighetd uitgevoerd en ieder leler ontvangt van oas do met bet wapen van m Staiit voorziene Orlgineele Loten zelf iii indeh Bü iedere bestelling wordt het vereisohte offi de lan waaruit de TiétdeetiQit der p ijzea op de verschillende klassen als oo de betreli feilde inle golden tu vernemen is K tis bijgef vongd en zenden wij aon onze Begunstigers om aangevraagd ntti elke trekking de oéioieelelijstei i De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ondertpaarborg van den Staat en kal door direote toezending of ook naar verkiezing dei Belanghebbebtlen in alle grootere plaatsen van iNederland ijfi iverkstelligd worden J Ons debiet isjsteeds door het geluk begunstigd en onder ivfala andere aanzienlijke prijzen hebben wij mc nalen volgeus offioieele bewijzen de eerste iiHoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers z f uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 00p 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den bechti sten grondslag Igevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo oommisaiea te kunnen uitvoeren de bestejiingen eoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaielaars in HAMBURG P S Hiefmede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geachonken en daiir w j bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeelo bedio ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Cognac fin Bois 1 1 40 da Liter Da OOaZTAO Tm B0I8 ran da BvOMi AnenTme vrordt aalaTard In vanaaalde bemand flaaaonen van e Idter inhoud Tooralen Tan hat attest Tan X r P T ym HAMII EOOS Pro ai Boh a f 1 30 mialaitaad vertllllbsar kt i P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT üoithaTen B U Gouda FBAITSCEE STOOITTEBVEI H Ghemisohe WasscherIJ TAN H OPPEiMHEIMER 19 Kruigjlcade Sotterdam Gebreveteerd door Z M dea Koning der Belgen Boofddepat voor GOUDA d H er A VAN OS Az Spflcialtteit voor het atoomen an Terren Tftn alle Heerei en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen raq plachemantels veereu bont enz H Gordijnen tafelkleeden eni worden naar di nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hëtzg gestoomd of geverfd worden onachadeljk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt i Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prjjzeu 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te verVeé goederen in eane waak Allerwege bekroond met lere Diploma s Gouden Zilveren Medailles l nevens Eere Diploma Jouden Medaille en Oer l the World s Hygienic E po8ition € ft SelI 1893 is het iven liorst jionig Extract NTHE lafaEjabriel i fl I van I gevestigd te j £ H NIOBI OBMt jhaik Go Iravpnhage Geen middel is gtjkan worden nitgevonden welke de Meliui he overtreft net is ONBMBBOEPpLIJK het beste middel ter wereldX hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDEJ IJK de atreugete hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MBLIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ots 70 ets en 1 met gebruiksaanwijziag voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenbage VerkrSgbaor bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda k BÜUMAN Uoordrteht J C KATELAND Botioop B V WIJK Oudewater Dames Attentie aila Het beate onschadeIjrkaK an fa makltelykjtepoatamliMelvootHearan en vooral dames en Kinderachoenwerk lideAppratuurvanC M MUIIarfcCs Benin Beeth Str 14 Menletta oed ftÜ op naam en fabrieksmerk Vtrtryitan tv Nssrsi liitalliri li liniwsrli lalaatirlaa SraiiryMi sa tsi Btwaat Otsst ty W Baf tsMasa ürsllsa BINNENLAND GÖBD J 19 April 1895 Do Vdordrachtel tso MeVï n Schel De Haati hebben hk Qoa wha publiek met atógiilokt Enkele leraooep dertiep bet engelaksgeUl wa en hier en daar in de groote 3£Bil Knn8tmipc verepret zoodat wyselp bAloten werdlde lezing niet te dOen doorgaan JH mooiefl weder de whoonmaftk de vaoeUi het Ib wat h ir na en dan te genieteB Valtt de weinige ymp4 hiB oo Nederlandsche kit difi kunneifïille Orzakeo z n Tan de f mislukking eeoar Teelbelovende séauce Bjüd bet ZB het pabiiek sbbitterde door zyn affikigheid en wij moesten Onvoldaan en met daAt r hriiÉ waart8 keeren 1 Efet apöe pbs meer voor de betrokken dame dan Toor onf die er hooW akeiyk gekomen warep om d zen plicht te döentegenoTeronze Het bericht dat de adellwrHt 2de kl J Th F de Koni g Manting afgekeurd zon zflu voor den B8edie at ia naar Wg nader ernemen osjniBt Hedenmiddag U no bondt de Eerate Kamer een openbare rergadeiing Bg hèl ondereoek der gewerenwet was in de afdaelingen het nieuwe Tnnrwapen ter beaichtiging gesteld Gisterocbtead omstreek 3 uren brak te Nieuwerkerk a d Usel s Gravenweg een felle brand uit by den winkelier L Boer Het hnia ii geheel in aach gelegd Een groot gedeelte van den inboedel is nog m t ds gered terw l een paard en eenige kippen in d vlammen zijn OKgekomen Alles waa verzekerd Van meer dan eeoe zijde wordt het voornemen en de wenscheiykheid geuit den heer K Smit Jz te Krimpen a d Lek een bewga van erkenteiykheid te geven voor het initiatiet door genoemden heer genomen ia zake de opruiming van het y io de rivieren Dit bewfls van waardeering zou dan samenvallen met zijne aftreding als directeur van den atoombootdienst op de Lek De groote verbeteringen in dien dienst tfldena zyne directie aangebraoht geven hem aanspraak op den dank van alle gemeenten langs de Lek gelegen Het ontwerp Kieswet is gisteren door H M de Koningin Regen tas aan den Minister van FEVILLETOIM De tweede Vrouw N ar hei DuiUck 11 Handig hing ik het voorhaugael weer voor de aoMldtrq en bevestigde den krans weer op zjjoe plaato Toea ik me omdraaide atel je voor daar stond mevrouw Kaulfnas oor me Els was schoon niet waarP vroeg zy zacht Ëu haar man heeft xoo afgodiaob van baar gehouden Grooter liefde waa r op aarde niet mogelijk 1 Dat liegt zy Tiefort kan niét ïooveel Tan Elsa gehouden hebben anders had hg ziob niet zoo ongelukkig gevoeld Bezen middag komt d dokter naar wien de baron mg verwezen heeft voir alle gevaar Vroeg in den morgen heeft by zyn kaarsje reeds aan mevrouiv Kanifusa gezonden Met aen soort van glimlach liet zij het met minachting ia haar taaohje glyden met de woorden Die armzalige knoeier Haeft hy ongelokkea in zyn praktijk gehad P vroeg ik zonder erg En nu kwam er een stroom van welaprakandheid los de eene onwaarBchijnlijkheid werd op de andere gestapeld alles zoo boosaardig mogelyk roorgeiteld Nu we zullen zien Dat Tiefort hem op prys atelt en dat mevrouw Kaulfusa ham belastert ia voor my reden genoeg om in sjja karakter vertrouwen te steUen Ik verheug mij neda du nan ta Itarsn kenoMi Binnanlaédsche Zakeo toegezonden met machtiging tttt het by den Raad van Sl to aanbangig maken D Een ëware brand woedde te Kapelle a d IJselJotoS Dec jl Veel brood was ernoodig om jLfii vele hongerige spuitgasten Ie voeden Ben akker raadslid wordt niet OTei eg agen brood lfl l lt men waar het misr te ftrygen is Maar 1 1 dit muisje zou een siiiart hebben Argeloos diant de backerraadslid de heer Schouten zgne rekening in aan de meu chen die het brood hi dden doen halen I Deze brengen achter hunne rekeningen by Sen burgetneester en daar had men de poppen aan t dinU I Vérbodbh levering aan de gemeente schending vaotljart 24 der gemeentewet Een riadslid bakkor heeft middeliyk levering aan de raeecte gedaan dus moet h worden geschora Alzoo B en W Gisteravond was an oqI de Raad byeen om in deze te beiliaaen De voorzitter betuigt zgn leedwezen dat fag genoodziaakt ia met zóó u voorstel te komen Hg ia overtuigd dat de Raad het evenzeer zou betreuren moest hg den heer Schonten nit zgn midden missen I Maar de wet de onverbiddelgke wet Eén middel wisten B en W om de zaak in r minne uit de wereld te helpen maar da be r Sohoaten had niet gevild Het was namelgk als die heer zgn vordering liet vallen want de levering wordt feitelgk geconstateerd door het ontvangen van de gelden Maar daar da heer Schodten overtuigd was lan particulieren en niet aan de gemeente geleverd te hebben zag hg liever de zaak ofScienl uitgfimaakt Daarop leest de bnrg eeu concept raadsbesluit voor waarin de Raad constateert overtreding van art 24 der gemeentewet en alzoo den heer Schouten schorst als lid De heer Schouten het woord verkrggende licht de zaak nader toe Dat hij het voorstel van B en W om zgn vordering a f 17 te laten vallen niet heeft aangenomeu lag niet aan het bedrag maar aan het beginsel Hg meent op die manier bet lidmaatschap vao den Raad te koopen en wil geen gekochte betrekking Buitendien acht hg het iu itryd met den eeamaal atgalegden eed dat b om tot die betrekking te komen geen giften heeft gegeven of aangenomen Maar wat het zwaartepunt is hg ontkent iedere directe of indirecte levering aan de gemeente Hg verkocht aan de heeren Perk Kott v d Erve en Stoffels alhier Hg kende vo strekt Hartelijk groetend Mabie Corswald 28 Juli Lieve Theresa 1 Voor dezen keer kan ik je antwoord niat afwachten Myn verstand raakt verward je moet me raad geven ik ben in groote verlagenheid Ëergiateren toen ik myn vorigen brief had ge sloten ging ik naar beneden om Armgard te halen eiken middag geef ik baar twee uren onderricht Ik vind het kind niet en kom eindelijk in de kamer van haar grootmama waar zy wel zon zijn naar ik dacht Het kind is er ook maar behalve haar en haaf grootmama is er nog iemand pEi daar komt de barones zei de oude onaohtzaam doktor laat ik u aan haar voorstellen I Een slank blond heer komt langzaam zeer langzaam naar mij toe en een paar bekende blauwe oogen zien my onzeker aan Hese denk eens het ia Willem Bauer mya eerste liefde All een loerende hyena bield mevrouw Kaulfuu het oog op my gerioht Hier was tegenwoordigheid van geest alles waard Ik houd van oprechtheid maar bier waa de gelegenheid niet geschikt om ze te toonen dat gevoelde ik Met geweld bedwong ik me Op dat pijnlijk oogenblik aprak ik voor het eerat van mijn man ffMyo man zei ik en hot klonk me vreemd in de ooren heeft mij zooveel voortreffelijk van u verteld dokter dat bet my een groot genoegen verschaft tt te leeren kennen Hy zag nog moer ontsteld dan ik zyn gelaat vertooadfl aonawaohtige trekken en daarby aloeg hg niet de verhouding van die heereu tot de brandweer en wist dus van middellgke leveripg aan de gemeente niets De heer v d Wissel begrgpt niet dat men dan heer Schouten van levering beschuldigt terwgl deze beweert dat de gemeente hem niets Chutdig is De heer Kalkman zegt dat hg het v eï erger gevonden zou hebben als de haer Schouten niet had willen leveren Ten slotte wordt het concept raadsbesluit in stemming gebracht en met 8 tegen 1 stem VMwor n Beide wethonders stemden tegen De rechtbank te Assen heeft de zaak tegen Albert H thans voorloopig gedetineerd in bet hnis van bewaring aldaar ter zake van brandstiohtiog in het huis van F Wesseling te Dwingeloo verwezen naar de openbare terechtaitting De 17 jarige dienstbode W D uit Gastel gedetineerd te Roermond als verdacht van kindermoord is op bevel der rechtbank te Roermond bniten vervolging en in vrgheid gesteld Naar aanleiding van de geraohteu die omtrent den aankoop van een huis op de Niéuwegracht te Utrecht door of namens de sociaaldemocratische party in de laatste dagen verspreid worden kan het ü D c met voldoende xakerheid mededeelen dat dit huis bedoeld rdt het perceel naast den heer Van Hengst waarin een tgdlang een verkooplokaal gevestigd was inderdaad is aangekocht door Dorr Aangezien deze heer ook huurder is van het terrein aan den Leidachen Weg waar de sociaaldemocraten hunne meetings houden lag het vermoeden voor de hand dat ook deze woning voor hetzelfde doel zou bestemd yn Er ba staat echter genoegzame grond omgaan te nemen dat de kooper geen ander voornemen heeft dan om er een bierhuis in te openen waar uitsluitend bier van een der voornaamste Nederlandsche brouwergen zal worden verkocht Het perceel beslaat een oppervlakte van 436 M en behalve de gelagkamer is or dus stellig nog ruimte genoeg in ta vinden voor het houden van vergaderingen Dezer dagen verzocht een jong predikant aan een welbekende behangersfirma te Haarlem om een bediende te zenden naar zgu eerste standplaats om daar zgn huis van kleeden en gordgnen te voorzien De firma voldeed hieraan en de bediende dien zg zond reisde per spoor tot Dedemsvaart vond daar de stoomtram en kwam eindelgk in het dorpje in de oogen voor mij neer Uebt n de barones reeds vroeger gezien P vroeg mevrouw Kaulfuaa zaoht schijnbaar gehaat zonder erg De ezel 1 hy kleurde als een knaap van achter zijn bril saf en zijne blauwe oogen mij ontsteld aan Ik verachtte hem op dat oogeablik r cb zei ik voor ket eerat van myn leven een toon van neerbuigende goedheid aanslaaode u is da kleine student uit PP Zeker do jaren veranderen een mensch U is geloof ik langen tyd voor uw genoegen op reis geweest P Brie wekon ik kwam gisteren terag antwoordde hg meer mannelijk en ferm tfHoe vindt u ou e kleine Armgard F Bat alles had ik anel achter elkander gesproken om te voorkomen dat mijne rijaodin er tussohen kwam met bare venijnige opmerkingen Om daar nog verder in te alagen raadpleegde ik met Bauer over hetgeen gedaan moest worden om Armgard s zwakke gezondheid te verbeteren Wy hadden daarby plaats genomen 2yn antwoorden waran drooiperig en van geen beteekeni Ik zat op heete kolen waarom nam hy geen afscheid P OndortusBcben flnisterdo Armgard met hare grootmama en daarna naderde het kind schoorvoetend dan dokter met de vraag Heb je myn nieuwe mama liafP Bauer kleurde tot over de ooren Heb jy me liefP viel ik in en trok haar tegen mij aan Door de uitdrukking van myn oogen veraohrikt stamelde zij schuw rBat mag ik niet grootmama zegt dan schreit mama in den hemel en stuurt geen engel meer on m te besoherneu Orergsels achterhoek waar hg wezen moest Terwijl hij nit de tram gestapt staat rond te kgken waar hg wezen moet komt iemand op hem toegtstapt en doet hem een vraag in Overgaelsoh dialect Onze Haarlemmer verstaat hem JQÏst niet recht hoort alleen de twee laatste lettergrepen anger t en maikt daaruit op dat hem gevraagd wordt of hg de behanger is en zegt natnuriyk ja O wil n dan maar meegaan vraagt de man en samen stappen ze voort nadat de Overgaelaar het pakje van onzen behanger beeft bemeeaterd Dat mocht meneer zelf niet dragen Men gaat samen een gebouw binnen en betreedt daarin een groot vertrek waar eenige heeren zitten te schrijven Een der heeren met een gouden bril de burgemeester in hoogst eigen persoon rgst van zgn zetel en verwelkomt den nieuw aangekomene vriendelgk Deze evenwel b ypende dat hg hier in het Raadhuis is waar hg niets te maken heeft maakt zich bekend als de behanger om dominee s hnis in orde te maken Tableau Men verwachtte den nieuwen ontvanger met desa tram en had onze Haarlemschan behanger daarvoor aangezien H D De Londensohe oorrespondent der N B C scbrgft d d Woensdagavond De reis van jhr H A Gli£ford hofmaarschalk der Koningin naar hier en de oor hem voor Koningin Emma getroffen schik kingen zyn met eenige geheimzinnigheid gepaard gegaan zoodat niemand op het oogenblik eigenlgfc weet wat er gebeuren zalenaenrnim veld is geopend voor allerlei gissingen eti meereodeels onjuiste geruchten Onder deze omstandigheden blgft het nog moeielgk inlichtingen te erlangen over eene gebeurtenis van eenig aanbelang die natu arlgk ten nwent veel belangstelling wekt Desondanks ben ik er in geslaagd eenige informaties te bekomen welke naar ik geloof allessina juist zgn De Koninginnen zullen zich niet getgk ik ook in de N R G gelezen heb den 27sten dezer op de Valk insobepen maar den 268ten en derhalve Zaterdagochtend hier over Queen boro aankomen Na het reeds vermelde adres van den stedelgken raad van Qusenboro te h bben ontvangen in het havenstation aldaar zullen H H M M plaats nemen in een extratrain van den Chatham and Dover Spoorweg eu rechtstreeks dóórsporen naar Londen Alhier zyn de noodige appartementen gehuurd in Brown s Hotel een der ouderwetsche en sotiede EDgetscbe zoogenaamde pri Dat zal ik je wel andara leeren Ajmgard trooatle ik baar en drukte het kind aan myn hart Toan ik opkeek speelde een sardoniaobe lach om de dunne lippen der oude maar zy sloeg de oogen voor my neer Eindelijk stond Bauer op Het voorval waarvan hy getaige was geweest soheeo hem wakker te hebben geschud hy was booa en opgewonden ffik heb de eer de damea te groeten zei hy en na een onbeholpen buiging verdween hy aohtar de portiere ffBükterI riep mevrouw Kauïfuaa Toen hij het niet boorde liep zy hem na Onmiddellijk ging ik met Armgard naar boven lederen dag kan Bauer zijn bezoek herhalen Wat zou die valache oude 4 ooh met hem geaproken hebben Kaad mij nu Kese I Ik wil niet te haastig zijn maar ik gevoel me gedrongen om eens openhartig mot Bauer te spreken Maar wat f Baadt my tooh I Als altyd ja vriendin Maus Corswald 6 Augustus Baata Thaieasi Duizendmaal dank voor je deelneming Ik geloof het wet dat bier goede raad duur is Bikwylshab ik al gedacht dat je niet in myn plaats hier zoa moeten wezen Het is geen zaak voor iederean rich op een vulkaan te slapen te leggen Hoe meer gevaar hoe meer moed en daardoor ook hoe schooner het levea Den lieven God ig dank dat UÜ i moeielyke oogenblikken ona goedn ingevingen aohenkt renMnrM