Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1895

Urecte iSpoorwesverbinding met GOUDA Winler lieostT894 95 AaDftevaogeo 1 October TUd vao tire Dtttcii 60DDA KOTTEIDAU 18 18 18 61 1 84 3 8 18 8 1 06 1 1 I 18 88 1 81 1 44 4 10 BOTTIRDA U S O D D A 1 10 17 11 80 18 80 10 87 10 84 10 41 10 47 7 10 7 80 3 48 86 10 7 86 7 47 8 8 86 f f t w I 7 46 8 07 8 18 gOIDA DKN BiAG 18 11 18 81 18 64 1 87 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 1 08 4 87 8 11 LU 8 18 1 17 8 08 8 88 1 88 8 81 1 88 6 80 8 S8 18 41 18 61 1 88 1 67 4 86 8 86 6 66 6 41 7 48 0 0 I S A C TIIOHT 10 08 10 1 10 6 18 48 8 88 8 61 8 18 4 47 11 0 8 87 10 80 11 17 8 4 8 07 6 06 10 81 11 46 1 80 8 08 8 88 8 68 6 8 C O V U 1 A U S T H 10 08 10 86 S 8 61 4 47 18 6 18 1 1 8 40 48 3 10 4 08 4 40 DEN HAAS OODIIA iHig 6 48 7 807 48 8 80 8 88 4e 10 1811 8818 16 1 88 i K 8 4 8 48 4 1 4 48 17 7 8 06 8 8 Vooib 64 10 18 1 44 4 48 7 08 K dL d 9 II I l 0 tl f 7 11 Z Zbjw 08 10 30 1 68 7 80 1Bl tr 14 I 10 3 8 04 7 98 Z rM 8 1 10 41 O 09 7 81 10 Qmik e 80 7 0 8 13 8 10 1810 8 18 0818 46 9 80 8 4 S K 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 38 10 10 D T E o H T G O S D A Utnsobt 83 7 60 t 68 11 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 68 4 48 6 80 38 8 0 8 608 6 10 14 WoBrden 8 68 8 11 10 18 11 60 18 86 8 48 4 18 47 118 8410 61 üadowiUr 7 07 8 1 10 84 4 84 8 1 Gond 7 80 8 88 8 8410 37 1B 0 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 B S8 11 07 AHSTKKDAHSODDA 7 48 10 14 AlMtndni Wp 6 60 8 18 ll 11 88 8 6 4 88 4 38 7 0 10 0 8 48 11 1 a ud 740 4 10 44 18 1 18 48 MO 6 80 8 8 U 11 10 10 10 1811 38 11 48 88 6 7 7 46 8 88 10 14 37 7 10 87 4 8 17 8 07 8 66 10 86 8 81 86 8 88 8 1110 68 Burgeriyken Btsnd Moordrecht GEBOREN 12 April Gjj bertu ouden J J Hoi en G isn Hen Tooren 13 Heodrika Maria ouders F Yerwg en H Tan Tate hotels te Lonc eD welke guDdewe $ aan het Terdwgaen zyi want het woord ii aan moDst rlogemenieii met bondordea kamers en bedienden Maar KoningiD Emma wil een strikt inc Dito hiw handharen en daarom ia de keute ran Brown s Hotel eeue voortreffelgke Dit vanonds bekende logement ligt in de onmiddellyke nabyheid van Piccadilly met twee ingangen één in de Dover Street en de andere m de lA lbemar e Street De eerste verdieping welke men no bezig is tegen de overkomst der Koninginnen op te knappen en in te richten gdeft uitzicht op de Albemarle Btreet De in elkaar loopende vertrekken zyn voor tien dagen besproken Men verwacht een gezelschap van tien personen met tieo bedienden In dezelfde verdieping hebben beroemde menschen gelogeerd o a wyien Ismail Pasja en Don Carlos die zich hier lang schuil hield terwyt Spanje en de gebeele Enropeesche pars eene klopjacht op hem hielden elders Want Brown s hotel is een der bekende afstapk war tieren te Londen van hooge en doorlnchtige peraooen die gaarne een kalm bestaan toeren far trom the madding crowd Hier ia alles stil en voornaam Qeiyktydig ademt er alles een echt Engelsch d w z een onverbasterd komfort De Atbemarle Street zóó genaamd naar den eersten graaf Arnold Joost van Keppel den getroawen vriend van Willem den Derden die dezen hierheen vergezelde in 1688 zal nu door eene zonderlinge en treffende speling van het lot aan de jongste en teederste spruit van den Oranjestam tot tydeiyke verbiyfplaats dienen Zy behoort alsmede tot de meest vermaarde straten der Britsobe hoofdstad Hier vertoefde Lodewyk de Achttiende van Frankrgk in de dagen toen Qrillon s logement nog bestond tydens s konings kortstondige ballingscbap Hier hield hy receptie met deDncbessed Angonlême en werd hy door den Prins Regent bezocht Hier ook woonde Fox de vermaarde minister Hier troont nog beden teu dage de onverwoesteiyke uitgever Murray in dat eenvoudige hnis met de beroemde portretten van Hogarth hangende in het salon waar alle celebriteiten dezer eeuw hunne voatstappen hebben gelaten waar Byron en Walter Scott elkaar het eerst ontmoetten Wat al herinneringen en historische lessen biedt de Albemarleatraat Het cUtr Dbl meldt Nn er ondanks de hevige nachtvorsten van de laatste weken eenige werking begint te komen in dn natuur biykt het dat de strenge koude die in den afgeloopeo winter heersobte groote schade heeft aan gericht Rhododendrons coniferen en rozen hebbeo bet meest geleden Do i oere vruchton als perziken sommige oorten peeren en pruimen vertoonen elechts enkele knoppen terwijl in byna alle boomen en struiken bgzonder veel dood bont voorkomt De vroeg gezaaide winterrogge daarentegen staat flink krachtig te veld en heeft weinig geleden dank het dikke sneenwkleed waarmede de aarde zoolang bedekt is geweest de late winterroge staat veel slechter en zeer ongeregeld De vroDW van een arlwider uit Blaukenbam ontving terwyi zy te Blokzyl boodachappen deed de vreeseiyke tyding dat haar huis in brand stond waarin zy bare vier kinderen bad achtergelaten en waarvan zij omdat de woning rondom in het water is gelegen de deur bad gesloten Al de vier kinderen waarvan de jongste 6 maanden en de oudste 7 jaar was zyn in de vlammen omgekomen Het onderzoek in zake den diefstal van militaire eqnipementstukkeu van de rustkamer in de Oraujekazerue heeft oog een ander vry geheimzinnig zaakje aan het licht gebracht In verband met dit onderzoek toch werd door de politie een dienstbode gehoord die verbeering had met een der verdachte militairen en dit dienstmeisje werd in het bezit gevonden a 4 t M 7 86 8 40 IfMrdiwM f 7 8 8 47 ItinwKinï jr 7 8 8 64 kpiU f 7 48 01 BottHdw 7 7 66 10 8 s os fcpdl 8 10 8 18 inmrbik 6 18 8 81 8 88 8 89 m j 1 88 8 88 e U 7 8 8 86 8 8 0 8710 4 18 11 1 I T U 7 48 8 47 11 01 ll Ki T 47 r f ISh 7 88 8 61 11 10 ir d L d 8 08 f T aik 8 07 8 08 11 88 Hifi 8 18 8 18 10 07 11 87 t a 8 88 8 48 T 88 8 0 8 81 0 in 8 80 8 84 Wmin 8 8 7 08 8 18 VkMkl 118 7 88 8 88 8 41 8 81 40 ir iM van vrg veel geld Naar de herkomst daarvan ondervraagd moet beweerd hebben dat het geld afkomstig is van een dame onlangs overleden iu het Diefjonessen gesticht aan de Laan van Meerdervoort die bij hare mevrouw als pensionnaire inwoonde zy had in den vorm van Javabankbiljetten gevonden in een pakje wascbgoed van da overledene en beweert bet gevondene te hebben gedeeld met hare meesteres die voor de inwisseling zorgde De politie vraagt nu inlichtingea omtrent die biljetten die vermoedelyk kort na den 8n Februari zyn ingewisseld Men weet dat de ondernemer van het stierengevecht te Nïmea waarby zes beesten gedood werden door de rechtbank aldaar wegeus overtreding van de wet Grammont veroordeeld is tot een boete van 1 frank In den Figaro naar aanleiding van deze straiopteggiug het volgende De ondernemer der stierenget echten te Nimes aan den fiscus de boete gsaode betalen tot welke hy veroordeeld is oeveel bon iku schuldig I De ambtenaar Een frank Ondernemer Drommels Weet n dat wel zeker Ambtenaar Positief Ondernemer t Is bard Ambtenaar U was gewaarschuwd De stierengevechten zyn verboden Waarom hebt u er eeo georganiseerd Ondernemer Kon ik het weten dat ik veroordeeld V OÜ worden Ambtenaar Ieder wordt verondersteld de wet te kennen U hebt de wet geschonden n is veroordeeld dat spreekt van zelf Ondernemer Nu ja als ze my dan tot 25 centimes boete veroordeeld hadden of zelfs tot 50 Daar 50 centimes dat had ik me best kunnen begrypen Maar een frank Ambtenaar Ja ze hebbeo o niet gespaard wryft zich de handen Heerlyk eeo frank voor den fiscus Ondernemer Zouctt u het niet voor vyftien stuivers willen doen Ambtenaar Daar heb ik geen recht toe Ondernemer Een frank Ambtenaar Ja een frank Dat zou me wat moois zyn als iedereen maar kon zeggen lk ga de wet overtreden dat kost me 50 centimes Neen beertje dat kost een frank Ondernemer trekt zyn beurs No als er niets aan te doen is Ambtenaar strykt bet geld op Laat het o een les zyn Te s wordt de petroleam reeds verkocht ïgen 17 cta per liter Te Hnlst is een paartje in ondeHrouw opgenomen waarvan zoowel de bruid als de brnidegom doofatom is De briqoetteofabriek van den beer Vlasveld te Ernst is met een grooten voorraad briqnetten een prooi der vlammen geworden Door eene der Woensdag te Katwyk aangekomen schuiten werd een lyk aangebracht vermoedelyk vao iemand der equipage van de verongelukte Elbe De militiaire correspondent van de Overland China MaiU beschryft eene audiëntie iu het keizerlyk paleis te Peking die hy onlangs bywoonde De keizer waa gezeten onder een troonhemel in het midden van de audiëntiezaal Hij droeg een kleed van sabelbont en een keten van roode kralen om zyn hals Naar zyn uiterlyk te oordeelen zoo men hem houden voor iemand van zeventien jaar hy is smal van schouders klein en nietig een uitgegroeide jongen Hy ziet er ziekelyk uit 18 08 10 66 11 08 11 08 11 18 11 86 18 88 8 46 11 06 10 08 10 11 8 8 S7 11 06 11 18 l 8 28 88 Kolonel Denby de gezant der Yereenigde Staten hield een redevoering die door eeo tolk vun de Spaansche legatie vertaald werd de idnïchter tot prins Kung die aan de drachterhand van den keizer zat Toen de prios de redevoering bad aangehoord k va n hy van den troon viel op zyn knieën aan de Iinker yde van zyn neef eo bracht de woorden van den gezant aan den keizer over De keizer antwoordde in het Mandachoe dialect aan prins Kung toen deze opgestaan was bracht by s keizers woorden in bet Cbineesch over aan den tolk die het weder in het Engelsch vertaalde voor den gpzant De bezoekers werden toen onder drie diepe buigingen achteruit de zaal uitgeleid En zoo eindigde de audiëntie die naar de correspondent opmerkt wel eens de laatste kon zyn door een MandschoC keizer gebonden Maandag jl heeft eeo Berlijnsche dame de intrede in haar bonderste levensjaar gevierd mevr Mühling indertyd een beroemde actrice en teveni vertaalster van een aantal Fransche tooneelwerkóo Een daarvan de vertaling van Scribe s Bataille de dames ia Maandagavond te barer eere en in tegenwoordigheid van 36 hafer afstammelingen in het Scbillertbeater opgevoerd Het geheele aantal barer kinderen enz bedraagt 60 waaronder vier achter achterkleinkinderen De byna honderdjarige houdt zich nog bezig met handwerken en haar lievelingswerk is nog het oplossen van raadsels en het maken van berymde raadsels Tien jaren geleden leed zy aio de staar maar werd door een operatie geheel geoezen Deze week beeft zy aan de grootbertogin vnn Baden die haar had gelukgewenscbt een brief vao dankbetuiging geschreven Zy viert in den laatsten tyd haar verjaardag by het begin van het jaar iffrant meu kan nooit weten of men het eind er van beleven zal c zegt zy Annie Grace Bull een elQarig meisje te Lougton is Zondagmiddag op deernis waardige wyze om het leven gekomen Zy en haar jonger broertje staken beiden den spoorweg over toen plotseling een trein kwam aansnellen Annie ziende dat haar broertje op het spoor was waarlangs de trein aankwam liep terog en slenrde hem van de staven weg Op hetzelfde oogenbiik raakten echter de tootplaten van de locomotief haar tegen het hoofd en werd zy eeo eind weegs door de machine medegesleurd Met gebroken schedel opgenomen overleed zy spoedig Haar broertje voor wien y zich bad opgeofferd bleef evenwel ongedeerd Een dagblad dat te Bazel verschynt deelde onlangs het doodbericht mede van den ingeoieor Abt die o a de apoorbaantjss op den Rigi eo den Pilatua heeft aangelegd en gaf een mooie levensbescbryving van den overledene Den volgenden dag werd de redacteur van het blad aan de telepboon geroepen Op zyn vraag Met wien spreek ik kwam het antwoord Met den dooden ingenieur Abt die u won vertellen dat hy nog springlevend is Arbeid in gevangenissen Naar de Res c meldt is de minister van justitie voornemens een commissie te beaoemen met opdracht te onderzoeken in hoeverre door den arbeid io do gevangenissen afbreuk gedaan wordt aan de nationale nyverheid en zoo ja welke beperkende maatregelen daartegen kunnen genomen worden 4 0 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 l 8 08 t O 8 16 68 8 08 10 17 88 8 0 6 48 8 80 18 08 18 40 8 48 In die Kritik Wocbenschau des öffentlichen Lebens wydt Dr Garland een artikel aan de wereldtentoonstelling te Amsterdam Hy doet daarin uitkomen dat in Frankryk alle mogeiyke moeite wordt gedaan om io de hoofdstad vao Nederland goed voor den dag te komen en toont aan hoe dit feit Duitscbland tot aansporing moet zyn om het beste wat het beeft in te zenden Geschiedt dit dan verwacht Dr Garland dat vele artikelen die nu nog nit Frankryk België en Engeland worden geïmporteerd voortaan uit Duitscbland znllen ontboden worden Gister werd nog nit Berlgn aiu de N R Ct c gemeld over de aardbeving in Oosteoryk eo Italië De rykainstelliog voor geologie te WeaBen heeft dr Frans Süsz naar Laibach gezonden om te onderzoeken welke nitwerking de aardbeving lU9ft gehad Daar het middelpunt van de aardbeving wordt gevormd door het dal van de Save en het gebied van den Karst vermoedt men dat de schok niet alleen verwoestingen heeft aangericht op de oppervlakte van de aarde maar ook sterke veranderiugan onder den grond heeft bewerkt Waarscbynlgk zyn door de hevigheid van de schokken in de uitgestrekte trecbtera van den Karts verzakkingen en verachniviogen voorgekomen en staan verdere kwade gevolgen te vreezen Te Laibach houden de schokken aan boewel ze zwakker zyn geworden De inwooera van de stad die buiten bivakeeren hebbeo veel te lydeo van de kon vooral de kinderen In den eersten vreeselyken nacht doolden verscheiden volwasaeoeo nron tang barrevoets rood en zochtan hunne kinderen anderen schreeuwden velen baden hardop Elke nieuwe aardschok veroorzaakte een anstig woeat geschreeuw De Zniderspoorweg stelde tachtig spoorwagens ter beschikking Maandag deden zich weer zeven schokken voor De stad leverde een aangrypenden aanblik In den nacht van Maandag op Dinsdag werden nog veertien aardschokken waargenomen waaronder twee hevige Daar door vielen de twee ateenen restaurants Tivoli en Zur Wiesec in en het koloiseum bewoond door tweehonderd huurdersge zinnen De Evangelische kerk is opoïeow beschadigd Onder de buiten kampeerendeo zyn al veel zieken Mentis begonnen aan bet bonwen van barakkeo De geeatelykheid organiseert processies Kostbare schatten van het uiaaeum yb vernietigd Even ernstig luiden de tydingen nit Citli De eerste aardbeving duurde daar 63 tot 68 seconden de voornaamste schok 12 tot 15 seconden Als hy langer geduurd had was Cilli nn een puinhoop De oude toreo van de Duitsche kerk viel in elkaar de evaoge lische kerk is zoo zwaar beschadigd dat ze elk ot enblik kan invallen Ook het kantongerecht is geteisterd Veel menachen kregen by hun vlucht naar buiten door vallende steeneo en muurbrokken wonden aan t hoofd Tal vao huizen staan op t inzakken Vrouwen en kinderen is een onderkomen bezorgd in spoor weg waggons die de Zuiderspoorw oit Graz bad gezonden De mannen slapen in de open lucht Het is bitter kood de thermometer staat op nol Uit Soerabaia werd 13 Maart geschreven Gisternacht zyn door den assistent resident vergezeld door de controleur der politie eo schout Scheere beoevens een aantal inlaodsche trawanten opnieuw vyf valsche bankbiljetten van ƒ 1000 in beslag genomen Zg werden gevonden in een Cbineesch woonhuis vlak by de Kleoteng hetwelk tot tydelyke verbiyfplaats strekte aan een 25 tal Singkebs klontoogs van beroep Diegene dezer hoeren io wiens bezit de biljetten waren is natuurlijk mede geknipt De arme sokkel dat spreekt van zelf wist van niets Hij beweert Liem Tiaog Tee te heeten en wordt een HotchiangChinees genoemd Het is te hopen dat bet ditmaal gelukken moge om iets beters uit deu man t krygen Zoolang wy alleen weten of nog maar gissen kunnen eigenlyk dat het nagemaakte papier vao Singapore tot ons komt door de meest obscure arme drommels zoolang weten wy nog niets en komen dus geen stap verder Aan yver te dezer zake ootbreekt het ooze politie zeker niet doch zy heeft geen enkele aanwyziug en dus het biyft een tasteo in den blinde waur zelfa het wakkere consolaat generaal te Singapore vruchteloos aan meedoet al dien tyd De Chinees beweert oatourlyk het val sche geld te hebbeo gevonden by de wajang in de Klenteng buurt 9 40 47 9 64 10 01 10 10 8 8 4 80 1140 08 4 4 4 66 08 0 5 16 11 80 11 80 8 10 8 41 0 1 8 8 30 lO M 6 61 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 Hel atoomiohip Arielc T n JeiKon Ned Stoombootm ataoh ppii d t op 9 dojor behouden te Rsial ankwam na twaalf dagen aan de Pinsohe kuat werwaarte het een paar dagao na bet vertrek nit Kopenhagen door tofm werd gedreTen ii het bebben TAitgezeteo heeft gedurende dat oponthoud een menRohenleTen gered Naar de Moikoner Deolaohe Zeitong Terhaalt lag men op 28 Maart des ochtend 7 nar aan boord an do Ariel een man langlaam oter t js naar het toomsehip toekomen Toen hij aan boord was begaien hem de kfwhten Nadat men er in wa geslaagd de leTMWeealen weder op te wekken verhaalde de man dat lijn makker uit Dago ongereer U mjl Tan bot toomschip Terwyderd bewnsielooe en uitgeput op het ijs was neergeTallen Onmiddellgk vertrokken na les mannen lan do Ariel c in de aaogeweien richting om den ongelukkige op te sporen en hun moedige daad werd met goed gevolg bekroond na Bes uren slaagden zfl er in hoewel de tocht met veel moeiljkheden gepaard ging den man aan boord en weder tol bewustzfln te brengen Een ïeer angstigen aanblik bood Zondeg de haven van Hivre Zö geleek een vlammenzee die zich steeda verder in zee uitbreidde Wat was er geschied De stoomboot Héve liggende in de boitenhaven geladen met 1800 vaten petroleum was in brand geraakt Nauweljks bad de kapitein de vlam bemerkt of een verschrikkeljke ontploffing volgde en de brandende petrolenmvateo werden omhoog geslingerd en verspreidden zich over het water Gelukkig was de wind van de kuat j n het tegenovergeetelde geval zou het onheil met te overzien zyn geweest De brand woedde eenige nren voort totdat de petroleum verteerd aa De lohade is zeer groot Ontelbaar vele ruiten zgn in de huizen aan de haven gesprongen Eeno uitvinding die moeders zeker zal interesseeren is door een Berlynsohen schrynwerker gedaan namelyk een baby commode Dit meubelstuk is bestemd in zyoe vakken en laden de kleertjes voor de kindertjes te bergen Door het draaien van oen kruk die zich voor aan de bovenste lade bevindt kan zy in een weegtoeetel veranderd worden doordat een deel van het dekblad een paar centimeters naar boven komt Daarop kan mfl f het kind eoader gevaar dat het zal vallen neerleggen zyn gewicht wordt dan door een wijzer aan den achterwand met juistheid aangegeven Iets wat dezer dagen in Engeland plaats vond tal ongetwyfold wel tot de grootste zeldzaamheden behooren Een dame die elf maal weduwe wan geweest stapte voor do twaalfde maal in het hnwelyka bootje De aandoenlijke plechtigheid vond plaats in de kerk te Neath in Wales groot was het aantal belangetellenden die van t geval getuigen waren De elfde man van t gelukkige bruidje die iu het vorig jaar stierf was geneesheer echtgenoot nummer twaalf is een ryk grondeigenaar te Neath Op vyftienjarigen leeftyd trouwde de dame voor de eerste maal zjj maakte met haar gestorven echtvrienden groote reizen en heeft zoowat de geheele wereld gezien thans is dia hoogst belangwekkende flguor eerst veertig jaar oud Als mevrouw ook met haar volgende echtvriend even gelukkig of liever even ongelukkig is als nummer een tot en met elf kan zy best nog een tweede dozyutje vol maken Aangezien ze thaua sedert vyf en twintig jaar al is t dan ook met elf tossohen poozen getrouwd is kan ze als ze er pleizier in heeft ten minste voor zoo ver haar persoonlijk betreft met haar twaalfden echtgenoot haar zilveren bruiloft vieren Zekeren Durend dacoratieschilder te Marseille die reeds dikwyls iu tableaoi vivauts had geposeerd heeft onlangs een weddingschap aangegaan om 10 000 fr dat hy 28 dagen achtereen op een voetstuk kon blyven staan en by beeft zyn weddingschap met glans gewonnen De directe van het Alcazar te Marseille bood hare zaal aan voor de controle Men was overeengekomen dat Duran elk etmaal één nur rust mocht nemen hij heeft echter slechts drie malen gerust telkena 7 nren achtereen Den twintigsten dag begonnen zyne beenen op ta zwellen en toen by eindelyk na volbrachten staaotijd van zyn voetstuk afdaalde kon h niet loopen zooder steun Zyne gezondheid heefl er echter niets onder geleden na een stevig dutje was hg weer geheel iu orde en 10 000 frs ryker Moderne Sport Wanderbnrschei Twee Hamburgers hebben gewed wie iu den kortaten tyd een voetreis zou makeu van Hamburg naar Constantinopel en over Griekenland Italië Frankryk en Spanje terug met slechts f 150 voor reis en verblyfkosten Die wint krggt f 12 000 van den ander De wereldtentoonstelling te Antwerpen heeft tt e u kapitaal van 1 500 000 ta een niust opgeleverd van 285 166 frs De undeelhoaders krygen niet alteen hun geld terug maar danreuboveu 20 tra winst op elk aanddeel van 100 frs en dau is er nog 338 000 frs in reserve voor de nog loopende processen waarin het teutooostellingabeatuur is betrokken blyft daarvan geld over wat niet onwaarscbynlyk is dan krygen de aandeelhouders nog Tuasehen Zaterdag eu Zondag heeft zich te Benningbroek door ophanging van het leven beroofd Jacob Stapel Dit is in deze gemeente binnen het jaar reeds de derde persoon die op deze wgze een einde aan zyn leven maakte Te Alkmaar is eene 77 jarigo vrouw in brand geraakt door vuur in eene test en aan de gevolgen overleden Baitenlandsch Overzicht De Engelsube consul te Havre die den commandant van den kruiser Australia aan den president der Republiek voorstelde zeide dat deze bierheen gezoadeu was ten bewyze der waariyk vrieodachappetyke gevoelens tosscbeo Frankryk en Engeland Folix Fauro gaf teu antwoord dat by daarin opnieuw een teekeo zag vao de betrekkiogeo van goede nabuurschap lus cben de beide landen en beloofde de Auatraliac te zollsu bezoeken Hy voegde er by dat hy zich van deo gezoodheidstoestaod der Koningin op de hoogte liet houden dat de berichten uitstekend waren eo dat hg zicbzelven gelukweoschte met de ontvangst welke Harer Majesteit door de bevolking vao ZuidFrankrgk was bereid Het gerucht van een anarchistisch complot tegen Faure dat dooreen morgenblad verspreid wa ï wordt ten stelligste weersproken door een nota van Havai Van verschillonde zgdeo wordt thans bevestigd dat de vrede gesloten is maar de vredesvoorwaarden zyn nog niet volledig bekend Volgens een telegram ntt Tokio verschenen extra edities van de Japanache bladen met het bericht dat de vredesonderhandelingen waren afgeloopeo en dat het vredestractaat Woensdag door d P gevolmachtigden zou worden geteekend maar omtrent de voorwaarden was oiete uitgelekt In Japanscbe officieele kringen werd dit bericht niet tegengesproken maar er werd toch op gewezen dat de wapenstilstand eerst 20 April eindigt en dat het tegen alle regelen der Cbineeache diplomatie zou strydeo om vóór het laatste oogenbiik toe te eveo Dat tusschen Japan en China een of en defenaief verbond zoo zyn gesloten looals uit Shanghai aan de Times c was geseind wordt uit Tokio tegengesproken want Japan zou niets kunnen winnen by een alliantie met China Ook de Ja au9che gezant te Louden noemt het onjuist van zulk een verbond is nooit sprake geweest en Japan wenscht het niet Japan wil slechts een handBldryvQud volk zyn zonder zich io eenige politieke verwikkelingen met China of een ander volk in te laten In hoofdzaak is het Japan te doen om een voordeelig handelstractaat waarin de behandeling als de meest begunstigde natie is opgenomen verder wenscht Japan eenige concessies op het punt van handelsverkeer waarvan ook de overige volken die met China in politieke betrekking staan hetzelfde voordeel zouden hebbeo Deze verklaring van den Japanschen gezant is sedert bevestigd Uit latere telegrammen weet men dat Japan heeft geconditioneerd dat vyf nieowe havens waaronder Peking voor den handel zullen opengesteld worden dat de invoerrechten op goederen nooit hooger mogen zyn dan 2 pCt en dat aan Japanners vergund worde ia China katoenfabrieken op te richten en andere takken vnn industrie uit ta oefenen Behalve den afstand van grondgebied zyn dit de voornaamste bepalingen Ten opzichte van het bedrag der oorlQgsschatting bestaat nog geeo zekerheid Er is gesproken vau 100 millioen jyent of dollars by den tegen woordigen koers ongeveer 135 000 000 gulden maar de Times acht dit te weinig want het is jnist de som die onlangs door beide Kamers van het Japanscbe Parlement werd bewilligd voor de voortzetting vau een feitelijk geëindigdeo oorlog daarom vermoedt de Timesc dat ponden sterling ayn bedoeld Tn het bovengenoemde telegram oit Tokio wordt echter op goed gezag verklaard dat de oorlogsachatting in taels = f 3 60 zal worden betaald en vermoedelyk 300 millioen zal bedragen In den loop van den dag is te Londen een telegram ontvangen dat het vredeslraotaat des morgens geteekend was eh de Chineesche gevolmachtigden daarna het hoofdkwartier te tiimonoseki hadden verlaten om 4e terugreis naar Tientsio te aanvaardeo Oe ratificatiën zullen binnen de drie weken oitgewisseld worden in afwachting van de vervulling dezer formaliteit is de wapenstilstand vorleogd tot 8 Mei De BeriyuBche correspondent van de Standard is overtuigd dat Doitschlimd iedere poging zal steooeo der groote mogendheden om nit het vredestractaat alle bepalingen te verwyderen die tot nadeel kuonen zyo voor de Enropeesche belangen Hy wordt in die overtuiging versterkt door de mededeeling van de Nordd AUg Ztg c dat Duitscbland bet eskader in de Oost Aziatische zeeën zal versterkeo ten einde een bebooriyke macht te bezitten om de handelsbelangen te baschermen met het oog op de ontwikkeling der betrekkingen tusBcbeo China en Japan Een tweede reden voor deze versterking vindt het officieuze orgaan in het feit dat ook de eskaders der andere mogendheden verstrekt zyn Duitscbland zendt thans twee schepen Der Kaisert eb Prin2e88in Wilhelm naar de Stille Zuidzee De vredesvoorwaarden voor zoover die oit het Ti mes telegram hakend waren worden door de Duitsche pers drnk besproken Verschillende commentaren worden gemaakt over het ontbreken van bepalingen betreffende deo haudgl Zooals nit de ontvaogen berichten bleek zyn wel zulke bepalingen in het tractaat ogenomen De National Ztg zegt Het ontworpen verbond tuasehen China en Japan zbX door al de groote mogendheden zorgvuldig worden overwogen het zal waarschijuiyk niet onvoorwaardetyk worden goedgekeurd daar het de antiËuropeesche hegemonie van Japan in Oost Azië zal versterken De socialistische groep die zich Independent Labour Party noemt legde te Newcastle waar zij vergadering hield met de meest gewonschte onbewinpeldheid baar programma bloot Onder het voorzitterschap van den man met het petje bet parlementslid Keir Hardie werd eene resolutie aangenomen verklarende dat de aansprakelykheid voor de voortbrenging van de behoeften des levens behoort te ro ten op de gemeenschap collectief en dat de daaruit voortspruiteude rykdom gelykeiyk onder de bevolking verdeeld moet worden Bovendien nam men reaolutief aag ten gunste van eene wettelijk in te voeren achtarendag staatspeuBioenen voor alle menachen op 50 jarigen leeftyd verzorging van weduwen weezen en zieken natioualisalievan spoorwegen en waterwegen geheel kosteloos onderwys kostelooze voeding der schoolkinderen mnnicipaliaatie van deu drankhandel onteigening langs deu weg van belasting van alle niet met arbeid verdiende inkomstan eu miaschien nog enkele kleinigheden meer Vermelding verdient ook nog dat de leden der party feitelyk afitand zullen moeten doen van hunne zei fata üdig beid als kiezers Zy moeten zich namelyk verbinden tot bet uitbrengen van hunne stemmeu op die candidaten welke het bestuur van hunne afdeeling in het eene of andere district zal goedviodt u hun afin te wyzen Ter verzending gereed ligt een adres aan de broeders op het vasteland bevattende onder meer de volgend ziusrede On e sympathieën gaan van ganacher harte mee met de Nihilisten ia Rusland en met de Revolutioniaten io Spanje De Daily News die anders voor een klein geruchtje in zekere richting niet vervaard ia zegt dat de verhandelingen te Newcastle te belachelyk zyn om éénigen anderen aitalag te hebben dan het doodmaken van de Independent Labour Party zelve Met groote opgewektheid hie den de Belgi sohe socialisten gedurende de Paaschdagen bun elfde nationaal congres ditmaal te Antwerpeo Een belaogryk punt np de agenda betrof de houding van den algerapenen raad van de party ten opzichte van het gemeentekieswetontwerp en baar plotseling besluit om de algemeene werkstaking af te gelasten liy de heethoofden oodei de party had deze plotseling veraoderde gedragalyn geen iufltemming gevonden Het was dus te verwachten dat deze qoaestie een zeer geanimeerd debat op bet congres zou uitlokkea maar het gelokte Vandervelde met een schitterend pleidooi voor de bonding van den algemeenen raad de ontevredenen geruft te atellen Hy zette uiteen hoe de algemeene raad moest kiezen tusschen onmiddellyk slag leveren en eeo byna wisse neerlaag lydeo en uitstellen van den alag en 6dn zekere overwinning behalen De raad was zyn mandaat te buitengegaan maar hy had de party gered Daarom was de raad niet tevreden met een motie van vertrouwen maar verlangde hy dat zgn bandelwyze heel en al werd goedgekeurd Het einde van bet debat was dan ook dat het congres een motie aannam waarby het teu volle het bealnit van den algemeenen raad goedkeurde zjn onverdeeld vertrouwen iu de gekozen eocialiaten betuigde en verklaarde van 00 at aan een krachtigen veldtocht te openen tegen de wet genaamd de vïer schandvlekken Nadat dezo storm was bezworen leidde Anseele do vraag ia hoe den len Mei te vieren Aan de social istiache afgevaardigden werd opgedragen van de regeering te eiachen dat de eerste Mei worde verklaard tot algemeenen nationalen feestdag en dat de buitenlandscbe mogendheden daarvan in kennis wordeo gesteld De regearingen zeide Anseele ibey veren zich om dien dag te laten voorkomen als een vreeselyken eo dreigenden datnm men mott leerea inzien dat de arbeid ders er alleen maar een feefj en rustdag van willen maken Als wy wat anders wilden zouden we niet bang zyn om het te zeggeo f Ooder de verder aangenomen moties behoorde nog een zich verklarend tegen de staande legers en het geldende militaire stelsel Aan de socialistische afgevaardigde i werd vrybaid gelaten by de stemming in de kimer o a ook over de eveoredige vertcgeowoordigiuff die volgens de belofte der regeering by de herstemmingen voor de gtH enteraden zal wordeo ingevoerd Als plaata voor het volgend congres werd Charleroi aangewezen Ten slotte begaven de congresleden zich io optocht oaar het kerkhof van Kiel om er kiansen en bloemen neer te leggen op het graf vao de vijf slachtoffers van de füsiltad van Borgerhout tydens de onlusten iu April 1893 Haute Nouveauté in PARASÜL8 Doek tallen niet geëtaleerd worden A van OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 18 APRIL Tor kiv Va 101 103V4 83 83V 88T 8BVa 86 Blotkoera ÏS i NiüBau HD Gert Ned W S Vi dito dito dito 8 dito dito dito SVi tloNO a Obl Goudl 18S1 88 4 ItaLib Inaohrijving 1868 81 6 OosTENa Obl in papier 1868 dito in zilver 186B 6 PosTUOiL Oblig mat tioket 8 dito dito 8 7V 7 106 70 O I6 S8 l 110 81 loof EtuBUHB Ubl Oost Se Serie 5 I ditoGeooQB 1880 4 818 677 lOlV 31 103V tl6 IS 76 101 loiv 189 SB 38 110 96 184 188 lOt 51 l 187 97 Hl I04 4 loiv 681 183 SV ditob Ilotba 1889 4 ditobijHop 18S 90 4 dito ia goud Iets 1888 8 dito dito dito 1884 6 Span Psrpet schuld 1881 4 ToaKXiJ Oepr GoDv leen 1890 4 Öeo leaning Berie D Qeo leenia serie J iluiDAra UiP Keo v obl 1892 5 ftisuoo Obl Buit Bob 1890 8 Vbnkzoeli Obl 4 onbep 1881 AlUiEROiJi ObUgaties 1661 S i EoTTKanAK Sted leen 1886 3 i N m N Air HaudeUv oand A ndBb Tab My Certifioaten DoiiMaatflohappy dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vontenl aand s Qr Hypotheekb paudbr 4 Nsderlandschfl baak aaad Ned UaadelmaatBoli dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypütheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTEN a OoBt Hong bank aand K Ü8L Hypotheekbank pandb Vi KEaiKA Kqait hypoth pandb 6 89 NUxw L 0 Fr Lisa eert 6 MiD HoU IJ 3poorw Mij aand Mij tot tpl V St 8pw aand Ned lutPSpoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito t iTAWLSpoorwl 1887 89 A Eobl S U7 11 Zuid Ital Spwmy A U ebl S PoLBN Warschau Weenea a nd 4 RusL Or BuBB Spw Mij aand ft Baltisohe dito aand 8 ll losVi 18 183 i Vi 101 6 6 J7 lO l 106 791 j 11 101 88 51 H l 391 198 108 Fastowa dito aand 8 Iwaag Dombr dito aand 6 Karsk Ch Azow Sp kap aaod 8 LoBowo SewaBt 8p Mij oblig ft Orel Vitabik dito oblig ft ZaidWsBt dito aand B dito dito oblig 4 98 10 lOl l lOT t 108 103 194V 199 98 1 I A MxaiEJL CaDt Pao 3p Mij obl 6 Ckio k North W pr C v aaad ditoditoWia St Peter obl 7 Denver U Rio Gr Spm eert v a lUinoiB Oeotral obl in goud 4 Louisv k NaahviUeCort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MiBB Kaasaa v 4 pot pref aand N York Oatario k West aaad dito FoDOS Ohio oblig 6 OregOQ Calif Ie hyp in goud St Paul Mian k Maait obl 7 Ua Pao Hoofdlija oblig 6 dito dit Lino Col Ie hyp O ft CiNADA Caa South Cert v aaad Vbn C Rsllw fc Nav Ie h d o O Amaterd Omoibua My aand Rotterd Tramweg Maata aand NiD Stad Amsterdam aaod S Stad Rotterdam aaad t BaLfliB Stad Aiitfrerpenl887 S i Stad Bruaael 1886 S i HoNo Theiaa Regullr Gesetlsoh 4 OosTBNR Staatsleening 1860 ft K K OoBt B Cr 1880 8 Spanji Stad Madrid 8 1868 Ver NBD Bea Hyp SpobI eert