Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1895

348te Jaargang Maandag 22 April 1895 No 6630 mwmE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 r el è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgare dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTE FEAÏÏSCHE STOOMVERVEEU I Cbeoiisohe Wasschery TA H OPPE HËIMER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOD DA d Heer A VAN OS Az Speciaiiteit voor het etoomen en verren ran alle Heeren en Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran plachemautels veeren bont enz Oordynen tafeikleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goed reu hetzy gestoomd of geverfii worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn êt prijïen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in ene week Dames Attentie S V Het btate oiuehuWykttt ft JMBÉI makkelykate poetamiddel voor Heerea f MwWu vooral damea en IQndenchoenwerk aijEa Sm de Appretuur Tan C M Muller L Ce Barlin B Hth Str l4 Menletttfgoed op naam en fabrlekamerk fartrnkaarly Hswai WlnUlltntiiioliMawfrt alaBtarlM TI Ntaral PaMt Syi W tartwaaa ênktm Biet 17 Theodoras Henricna ondera J Strenfi en M J de Jong OVERLEDEN 13 April N J Exalto 73 jaar Kleiobandel in Sterkeo Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengeo ingevolge art 5 der Wetvau 28 Augustas 1881 Staatsblad f do 97 ter openbare keauia dat b j hen is ingekomen van deo DaTq gend persoon een Teizoekschrift waarby Yerganntogwordt gerraagd om iu de bü zgu naioirermelde localiteit sterken drank in bet kleinte mogen Terkuopen als Naam r d venoeker Aand der localiteit J P Mul Pepftrstraat K 5 Gouda den 19 April IB95 Burgemaester en Wetboaders Toornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTISN iffL BeTkllen Tan eene Dochter M M JASPERS SCHSIVX Gouda 19 April 1395 Nog treurende over het verlies van onze lieve Dochter en Zuster trof ons opnieuw een gevoelige slag door het overiyden van onzen lieven Zoon en Broeder ABEAM MARTIN OS in den ouderdom van rnim 20 jaren Qouda 19 April 1895 Cit aller naam A KAPTIJN NB Verzoekt pan rouwbeklag vtrtehoond te blijven ÖPiMyMKii BDBGEMBIESTER en WETHOUDERS van Oouda zullen op WOENSDAG den 24 APRIL 1895 des middags ten één ure bij inschrijving Aanbesteden Het Terboogen en versterken van de Waterkeeringswerken in onderhoud bij de Gemeente langs de rivier den Usel i Het invoegen van de Muurwerken van den toren van de St Janskerk 0 Het maken van een Droogloods in de Bad en Zweminricbting i Het leveren van 30000 VeohtBohe Straatklinkers Waalvorm of 30000 vlakke Waalstraatklinkera Inlichtingen worden gegeven door den Ge meente Bouwmeester Openliaar Onderwijs Ttel ting van Leerlingen op de Tusschenschool De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Insi hrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den bt Juni 1895 op boTengeuoemde school Terlangt geschieden ral in het schoollokaal op DINSDAG 23 APRIL 1895 dea namiddags ten vyf uur Voor rerdere bgzonderheden wordt verwesen naar de aanplakbiljetten Namens de CommisBie De Secretarie J H VAN DBB VOORT Oouda 9 April 1896 TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUUA ai esoadeni Zondags te eonaolteeren ran 10 4ot uar De Rekening en Verantwoording over 189419e van de COMMISSIE tot bereiding en uitdeeling van Soep ligt gedurende acht dagen ter iaD zsug e Toor belanghebbenden ten kantore Van den Penningmeester den Heer H üROENENDAAL OpeAtare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVER 1 op DINSDAG 7 MEI 1895 des morgens te 9 uren ten Sterfhnize van Mej d Wed Ü VAN Eeuwen aan de Turfmarkt Wyk H No 71 van eenen goed onderbonden IIBtlDll waaronder een fraai HUISOKGEL met 9 registers zeer geschikt voor Vereenigiogeu gewerkt GOUD en ZILVER enz En 2 op denzelfden dag te 2 uren en op WOENSDAG 8 MEI 1895 te 9 uren aan het Lokaal van Verkoopingen Wjjk £ No 255 in de Peperstraat van eenen goed onderhouden Inboedel waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Alles te zien Maandag 6 Mei van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Hoofdprys ev 500 000 Mark leo tiiede het geluk de hand De prezen z n door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen TBQ door de den Staat Hatoburf gewaarborde groote Geldluter waarin zoker 11 Millioen 348 795 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze voel voordeel biedende Geldloterij die volgetis bet plan alechta 115 000 loten bevat z d de volgende 66 prijzen a 6000 M lüa pryzeu 8000 831 prijzen a 2000 812 prijzeu a 1000 1416 pr züD a 400 SO priizen a 300 Wi prijz 300 160 89755 prijzen a 155 8290 p ii 184 100 98 6848 pr a 69 42 20 totaal 67 700 prijzen I G hoogste prga ia erentaeel 600 000 Mark Premie V 800 000 M pr a i 200 000 Iprija a 100 000 ï prijzen a 7B 000 1 prga i 70 000 1 prijs fl 6 000 1 prijs ft 60 000 1 prijs a 65 000 prijzen é 60 000 1 prijs k 4 0 000 8 prijzen a 26 000 31 prjjz a 10 000 en worden dete io eeiiige maandan in 7 klas sen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stggt in de 2e kt tot SK 000 M in de 3a tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de Se tot 70 000 M in da 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Marl Voor do oersto prijstrekkiDg die ofiicieel is vastgesteld kost een geheel origineel lut sleohts ƒ 3 60 een half origineel lot sleohta 1 76 een kwart origineel lot alechts 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ooge vraagd onmiddellijk na de plaata gahad hebbende trekking de offieieele trekkingiliJBt TrekkiDgsplaa voorzien van het vapen van den Slaat die de prijs van de loten en de verdeeÜDg van de prijzen over da 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzeoding van de prjjzea geschiedt door mij direct on prompt aan de winners en onder de atrengate geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwittel opgeven Men Wende iob dus met de aau w vraag ora toezonding van toten voor de spoedig plaata hebbande trekking xoo spoedig mogelgk ot uitarlgk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECESCÏÏEE Bankier en Wisaelkantoor in HAMBUEG Duitsohland tteuda Soelpertdruk van A Buhkhah k Zoom Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ uXfARSE Is dp meest Krachtige en Versterkende RI A W1JN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandache genneaheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist êS Fatent H Stollen nitiiitirt IniuBin uiillel UI tiulg mt tuiii nr glini IikrliUn Warnung Der grosse Brfolff den u iêera PtitmU H Stollen errungen hst Aniau zu nriofiledêtuit uierthiosen Xachahmungen gegaben Man këuf Oaher uniere gUts scharfen H Stollen mir nu imi direct êdir tn nlotim EbmliÊiKHungait In éumt UMêtrPIüttt wie nabênttthsn tutéêhingt üt SS JTrHaHsten imé Zeuffniese gnék rnté franoc Uenbiede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs iu het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Oeldverloting dis door de Hooge B egeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voorrleeliga inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van alechts weinige maanden ia 7 verlotingen van 116 000 loten 67 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder z n kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark b uitnemendheid echter 1 prijj a M 300 000 j Iprfl a M 300 000 l prijs a M 100 000 2 prijzei aM 76 000 Iprg M 70 000 Iprij aM 66 000 Ipnj aM 60 000 1 prijs aM 66 000 3 prijzoD a M 60 000 1 prijs i U 40 000 3 pryzen a M 20000 21 prijzen a M lOOOO 66 prijzen a M 6000 106 pryzen a M 3000 Z31 prijzen a M 2000 812 prijzen a M 1000 1415 pryzen a M 400 39755 prijzen ft M 166 16290 prijzenaMSOO 200 U0 134 100 98 69 4 20 Da prijsCrrekkingeQ zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost P AJEU J0 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 60 l half 3 1 76 1 kwart H H II IVa it 90 tegen inzending van het bedrag lo baukpapier of per postwiasel Alle oommisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd an ieder speler ontvangt van ona do met het wapon vail den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het verelschte ofBcieele plan waaruit de rerdeeting der prjjzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratia bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oöicieole lasten TE PARUS De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Zenden gratis N franco lie generale geülustreerde catalogus in da hollandsche en franaohe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomopa tzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan Mi JULES JtLUZOT I PARIS Qq stalen der nieuwste modestoffen ia voorraad bij ia Pplntemps worden Eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven on ongeveer de prijzen te bepalen Verzandingen naar alle IiUidesderWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen Ons debiet ia steeds dour bet geluk begunstigd en onder vete andere aanzienlijke prijzen hebben wy meermalen volgens officlei le bewezen de eerste Hoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a M rk S60 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den liecfatsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelnaming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoeren de osstellingeD zoo spoedig mogelijk in elk gevat voor den 30 APRIL e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiert en Oeldwitielaarg in HAMBUK6 P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ous tot hiertoe geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deelneming iaviteer n zullen wy ook voor hot vervolg bemoeid cija door een stipte en reëelo bedie Dtng de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verirerveR H adelamerk m die Hoest gebroUtt uit it Blikken Trommel TAS N KATER en Co Gedoponeerd GBOSISOElf Ëlk stokje heeft de Torm van een zittende Ktt Terkrygbaar iu nette Blikken Trommeltje 25 Ct bg onze bekende Verkoopen BINNENLAND GOD DA 20 April 1895 VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Dinadag den 23 April 1895 s namiddags 14 nre Aan de orde Het voorstel tot wijziging der Gemeeotebegrootiog dienst 1895 in verband met de betaling der kosten van de verzwaring van een gedeelte van Schieland s Hoogeu Zeedgk eo de betaliog der koopsom van het buis op de Gonwe Het voorstel betreffeode het aangaap eener geldleening ad f lOOOO tot dekking van uitgaven behoorende tot den dienst 1894 De benoeming ran een Lid in de Commissie van Administratie der Bank van Leéoiug De benoeming van een Lid in de Commissie van beheer der Stedelgke Gasfabriek De benoeming van eenen voorzitter en vier Leden ec hunne plaatster vangers in de Stembureaux voor de verkiezing van drie Led n voor de Provinciale Staten van Zuid HoUaod Toor eenigdu tfld is ook voor de gemeenteGouda de forensen quaeatie in en tweetalgevallen aan de orde gekomen Z betroffenden aanslag in den boofdelijlieB omslag vande heeren P Goedewagen Ta en ï P Viruly Jr te Gouda kantoor doch geen erbiythoadende Op grond van des laatste omstaudigheid hadden beide uitwonenden bezwaar tegen bun MQslag ingebracht $ n ia daarop thans de uitspraak van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland gevolgd waarin principieel de forensenquaestie voor zooveel de provincie Zuid Holland betreft geregeld mag heeten De regeling is in zeer Trygevigen geest De Htaten van Zuid Holland oeinen eens voor al aan dat kantoor houden en woning hebben geheeï van elkaar z n af te scheiden Op Woensdag 1 Mei hoopt de Zangveree uigiug voor gemengd koor te Moordrecht harf eerste uitvoering te geven in het schoolgebouw aldaar Op het programma zullen ook voorkomen eenige nummers voor piano viool en violoncel uit te vperen door de gebroeders Yan Zotpben van Gouda en den Heer G Nngteren van Moordrecht De pryzen der plaatsen zyn bill k gesteld daar toegaog be wijzen vóór den 298ten April by bet bestuur genomen ilecbts f 0 50 voor den Isten rang en f 0 25 voor den 2den rang kosten terwyl na den 29sten April de se pryzen zyn gesteld FEVILLETOIS De tweede Vrouw Nm M DuUKk 1 Door een goedeo inval komen wij soms veel verder dan door weloverlegda bandaHngen Den eersten Augastus dus vertedea Zondag heb ik Bauor weergezien Mevrouw Kaulfuss was mst Armgard naar de kerk gereden Ik was in de bibUotheek toen de dokter werd aangemeld Dat trof goed ik liet hem verzoeken boveu te komon Opgewekt kwam bij binnuu z u gelaat soheen ietwat anders te zijn dan gewoont k vGoeden morgen mevrouw ik veroorloof mij de vrQbeid o mijoe opwachting te maken Bij die woordea aprsk pijnlijke verlegenheid en droefenis uit zijne trekken ik gevoelde medelijden yOm Godfcwil dokter I wat trekt ge tooh een vreemd gezicht t zei ik loohend De droomerijen van mga zeventiende jaar ben ik reedi rergateo en dna dokter vergeten en vergeren dat behoort toch tot het verledene Ge EJjt tooh niet boos op me Marie F Gs wilt miine verantwoording tooh wel aanhooren vroeg hy bewogen Dadelyk bemerkte ik wat hg op het hart had ik doorzag hem geheel Geen lafhartigheid wegens mijne en zgue armoede had ons toen gesoheiden bij was alleen te nauwgezet van geweten geweest on de verantwoording voor njja geluk op zioh te op f 0 60 en f 0 30 De uitvoering zal s avonds te 7 uur aanvangen Door da liberale Kies vereen iging Bargerplichtc te Krimpen a d Lek en omstreken zijn in bare vergadering van 13 April jl tot voorloopige candidaat voor de a s verkiezing van leden voor de Provinciale Staten met algemeene stemmen gekozen de aftredende leden nl de hh J M Noothoven Van Goor R Blok en G A Van Houweninge De voorzitter beval deze heeren met nadruk aan en wekte de aanwezigen op deze candidaturen zooveel mogetyk te steunen Tot predikant by de Evang Lutherache Gemeente te Woerden is beroepen Ds Th B Granpré Molière pred bg de Ned Herv Gemeente te Franeker Men schrijft uit Hekendorp Thans kan men met zekerheid de oprichting van een spoorweg halte aan de afdeeling Hoogebrng alhier worden gemeld De desbetreffende overeenkomst met de directie der spoorweg maatschappy is door bnrgemeester en wethouders geteekend Velen die nog in het onzekere verkeerden omtrent de al of niet daarstelling dezer halte zullen dit bericht dat ongetwijfeld voor deze gemeente en het naburige Lange Roigeweide van grooi belang ia met ingenomenheid vernemen Den laten Mei hoopt de heer C Saton den dag te berdenken waarop hy vóór 25 jaar tot directeur van het postkantoor te Bodegraven werd benoemd Getrouw aan zyn beginsel I Plicht gaat boven alles c heeft hy bewezen een yverig directeur een stipt ambtenaar te zijn Moge de beer Saton nng langen tyd iu zyne betrekking werkzaam zyn De zang vereen iging Eensgezindheid c een half jaar geleden opgericht gaf Maandagavond hare eerste uitvoTing Nauwelyka kon ons kerkgebouw de ± 600 belangstellenden bevatten die opgekomen waren om te luisteren naar hetgeen zulk eene jeugdige vereeniging ten gehoore zou brengen Zou men teleurgesteld yn We geloovon bet niet want het rijke programma werd onberiapelyk uitgevoerd de diepe aandacht waarmede elk nummer werd gevolgd en het applaua dat telkens gehoord werd waren de beate bewyzen voor den indruk dien het gehoorde achterliet Ook de beide numraera dia door mej De K op de nemen eo daarbij was hij niet vatbaar voor een hartstoaht die alle hinderpalen weet te overwinnen f Die verantwoording is onnoodig geworden zei ik vriendelijk ik heb u van gansoher harte vergiffenis geschonkea en ten bew ze daarvan bied ik mijne vriendschap aan onder beding echter dat het verleden vergeten blij en ge mij voortaan niet weor vertrouwelijk met Marie aanspreekt Wilt ge dit bewijs van vertrouwen op prijs stollen dokter dau Voeg ik mij gafirno naar den weosoh vanden baron die onze samenwerking verlaagt tegenover mevrouw Kaulfuss Bemint ge Tiefort vroeg kij doodsbleek Bijna elke rouw zou 4 gezegd bebbeu om een scheidsmuur luaseheo hot verledens en bet heden te maken maar ik volgde de inspraak van m n hart en vertelde hem vrgmoedig de gbsohiedenis Vho myn huwelijk Ik liet echter dutdelgk blijken dat het mij heilige ernst was de plichten die ik op mij genomen had naar eisch te vervullen en den btron en Armgard gelukkig te maken flk zou voor u kunnen knielen ge zjjt verheven gestemd ik begrijp daar niets van bracht hg eindelijk uit ir Wilt ge mijn onbaaizuohlige vriend zijnP vroeg ik hem ernstig aanziende Dat wil ik God hoort mij 1 zei hy plechtig alsof hij een eed deed Wg zweden nu een poosje en werden beiden weer kalm toen vroeg ik Zeg eens dokter wat had mevrouw Kaulfuss den toatsien keer tooh met u te bespreken pe ovei ang tot dit onderwerp soheen hem verliohting ts gaven Zyn gelaat herkreeg de gewone piano geaccompagneerd werden kwamen volkomen tot bun recht Het eerste Van eene Koningsvrouwe f werd zeer fraai en gevoelvol gezongen door den heer W en het vrouwenkoor Lente was een der schoonste nummers van het programma Na afloop van dit koor werd aan mej De K namens de vereeniging door den voorzitter de heer H A Westbroek eene prachtige bouquet aangeboden Voor den directenr was den vorigen avond reeda eene hoogat aangename verrassing weggelegd toen toch ontviog hy van een kunstlievend lid den heer P K een keurigen dirigeerstok met zilver gemonteerd Toen de tonen van het laatste nummer waren weggestorven werden door den voorzitter hartelyke woorden van dank gesproken tot de tatryke aanwezigen en tot allen die in eenig opzicht tot het ancces van dien avond badden meegewerkt Eensgexindheidc kan met groote voldoening op dien eersten avond terugzien zy heeft getoond wat ernst en toewyding vermogen Verlate zy nimmer den ingeslagen weg en bereide zy vele malen ons zulk een genotvollen avond t Uit Rotterdam wordt aan het fUtraohtsoh Dagblad geschreven dat er nu de Tivoli ohouwburg vacant komt veracbiltende geruchten loepen over een aanataande exploitatie Men spreekt van een nieuw gezelschap door Q heer De Vos byeen te brengen met behoud van de kern van het tegenwoordig gezelschap men spreekt ook van een nieuw optreden als directeur van den heer Willem van Zuylen iets wat de heer Van Zuylen na zyn vorige I ondervinding op dit gebied o ï wol niet weer probeeren zal Ook de Kleine Schouwburg komt open nu de Gebr Van Lier de huur er van hebben opgezegd De heeren Van Lier hebben dezen Schonwbui al evenmin met voordeel kunnen exploiteereu als hunne voorgangers De correspondent van het U D meent dat er voor één gezelacbap in den Grooten Schouwburg spelende te Rotterdam met zyn klein schouwburgpubliek wel plaata ia niet TOor meer Ook daar dua als bier versnippering van het publiek over te veel publieke vermakel ykheden De schoorateenveger T te Hengeloo zyn vrouw en zyn dochter zyn gisteren avond door 2 personen waarvan een de gewezen minnaar van bet meisje aangerand T kreeg verecheidene messteken op hoofd en arm ook de vrouw werd een snede over den arm toegebracht alleen de dochter kwam er zonder letsel af De daders zijn heden door den kleur en ttiekende zelfs opgeruimdheid Zij moest my hot ongühoord schandaal vertellen antwoordde hij vroolïjk r dat de nieuwe barones gedurende de eerste vei rtieu dagen van haar huwelijk haar man zoo nameloos veel ellende had bezorgd door haar heftig en heersohzuobtig optreden tegen de kleine Armgard dat hfj een groote reis heeft ondernomen om ziju verdriet te outvluohten En wat nog moor vroeg ik toen hg aarzelend ophield Och waarom dat Het zou u krenken zonder eenig nut Ze is een schoamtelooze ffik bid M zeg me gerust alles ik moet weten hoe de zaken staan Onderzoekend zag hg me aan en vervolgde toen r Ge zijt besloten welnu dan I Zij ba van uwe minnarij in Berlijn gehoord en wilde welen of ik daar iets van wist daar ik u scheen te kennen Treurig genoeg was het Tiefort door een vrieid aangebracht Woeste smart over dit rampzalig tweede huwelyk verteerde hem als door booze geesten voortgejaagd had hji zijn eigen hols verlateiL r tfGoed zei ik hebt ge haar geantwoorfp f lk betreurde slechts dat de dame geea aanleg hoeft om Scheherazade te worden hare vertillingen zijn hatelijke booze verzinsels Heeft do baron u vroeger van zgne reis gesproken F vroeg ik zonder hoop op een toestemmend antwoord ffZoer dikngis na een onverkwikkelijk tooneel hier is dat plan bij hem opgekomen en met taaiheid heeft hij het vastgehouden Ik daoht aan Tiefott s woorden Wy zullen front maksu tegen d n glmgta en myn Üud besohsr wachtmeester der marechaussee gearresteerd Nog nooit zoo schryft men uit Rocendaal was de uitvoer van vee nit Nederland naar België zoo groot als thani Dag op dag ziet men hier honderd en meer wagona vee naar het Belgische douanenstation Encben vetToereu t is alsof de kooplieden vreezen dat de toelating van bet Nederlandsch vee in België slechta van korten duur ui zgn boewol daarvan niet het minste bekend is Ala een klein staaltje van de drukte aan bet grensstation Eiscben kan dienen dat aldaar verleden week niet minder dan rnim Ö560 atnks vee uit Nederland aangevoerd door de veeartsen gekeurd moesten worden Ook de uitvoer van vette schapen ia zeer aanzienlyk Deze dieren zgn meeatal beatemd voor de alaobtboizen te Antwerpen Brustel en Gent vanwaar weder een groot gedeelte zgn weg vindt naar Engeland Iu de Prov Dr en Aaaer Gt wordt et over geklaagd dat bet platteland weer afgeloopen wordt door agenten van bankinstellingen die de nJ acben verleiden loten te koopen die kana zouden bieden op een hoogen prya in verschillende bnitenlandAobe loteryen De schade die daardoor aan de eenvoudige lieden door de gladtougige inenten wordt toagebrocht ia zeer aanzienlgk Reeds dikwerf is tegen deze soort van g ld makery ernstig gewaarschuwd zonden er niet maatregelen te nemen zyn om de menaohaii tegen zulke speculatiën te beichermon Uit Amsterdam meldt men Een commissie vormt zich hier welke wil trachten een vergelgk te treffen tusacben de meubelmakerspatroons en hunne stakende werklieden Het Igk dat eergisteren te Katwgk a Zee aangebracht werd verkeerde in zulk een vergevorderden staat van ontbinding dat het spoedig moest begraven worden Naar aanwyzigingen die men op bet lichaam beeft gevonden is het naar alle waarschynlykheid afkomstig van den assistent machinist der Elbe F B Het aantal antwoorden op de prgivraag voor het besie boek handelende over de Houd uitgeschreven door de Nederlandsche vereeniging tot bescherming van dieren bedraagt 29 De vorige maand kwamen er alechts 7 antwoorden in Den 15 April was de sluitingsdag der inzending mend in ons midden nemen Hoe rustig klopte myu hart hoe tevreden gevoelde ik mg Kom spoedig terug dokter verzocht ik vriendelijk om hem een teekea voor zjjn vertrek te geven maar kom dan als mevrouw Kaulfuss er bij tegenwoordig is Dat vnnd hg natuurlgk en stemde haastig toe Zgn afscheidshlik beviel mg niet gafausl maar bg moet en zal zich in zijn rol schikken Ik zal hem dat zoo gemakkelijk maken als ik kan Mst vele grooten je vriendin Mabis Conwald SO Augustus Beste Therese I Wat oen genoegen voor m 1 De baron heeft gesohrevnn Ala Armgard s avonds do handen vouwde om ts bidden en ik haar eeo gebed voor haar vader voorzei moest ik met bezorgdheid aan hem denken Toevallig n m ik dezen morgen zelf de brieven van den postbode aan Ik kende het lohrift van den baron niet maar tooh onderkende ik het dadelgk Wil je zgn korten brief hooren F Hy is vluchtig in een notitieboekje met potlood geschreven en daarna is het blad uitgescheurd dat is duidelijk te tien Ik aohrgf den brief hier nauwkeurig af vDit het hartje van Noorwegen zend ik je m o groet Marie I O die zee I Wg konden ona gedurende de vaart niet zat sien aan de braisenda golven die diep tnasoben de besneeuwde rotsen aan de woeste kust tadrisgen ITonU wsrvolgi