Goudsche Courant, maandag 22 april 1895

OPGERICHT in 182S No 6640 Dinsdag 33 April J895 348te Jaargang mmm coümxt JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H MAGAZIJN van PIANO S en ORGELS De üitg aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is ƒ 1 26 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regel 4 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OFENSASE 7EIIK0DFI1 met MACHINEGEBOÜW WOONHUIS STALLING WAGENHDIS ERVEN TDIN BOOMGAARD RIET BOUW en GRASLAND en DIJKGROND te LEKKERKERK te zamen groot 96 Aren 30 Centiaren en zulks eerst in zeven perceelen en daarna in combinatiën Op DONDERDAG 2 MËI 1895 bij inzetting en op DONDERDAG 9 MËI 1895 b0 afslag en combinatiën telkens voorm 10 aur in H£t Bostm Paard te Lekkerkerk ten overataan van den aldaar gevestigden Notaria A J db MOOY die inliohtingen geeft Het te verkoopene wordt bewoond en gebruikt door de Beeren Ë en A Bobsuan en is te aanvaarden 10 Juni 1895 Gognae fin Bols t X 40 Liter p ooasAO mr bom na d BmUU Amnjui bnnaad AmsoIiui tui 6 Iiiter inkoad voonlMi Tan hot ftttM nn Dr P VAIT HAlEBZi BOOS Proeffl ili i f 1 80 Oililailui nrtrgikur Mil P H J V WANKUM Brma Wed P J MELKEBT Oosthaven B U Gouda Honda Sntlpertdruk van A Bbikxium fc 3kK Openbare Verkoop mg te GOUDA op MAANDAG 29 APRIL 1895 les morgenB te elf nren in het H6tel db Zalu aan de Hurkt ten OTeniaan van den Notaria G C FOBTUIJN DttOOÖLEEVEK van No 1 Een goed onderhouden gemakkeiyk ingericht WOOI HUIS met afzonderiykeBOVEN WONING SCHUUR ERVEN en fraaien TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H No 71 en 71a groot 2 aren 90 centiaren Terstond te aanvaarden Het BBNEDENHÜI8 bevat 3 KAMERS KEUKEN MANGBLKAMER en KANTOOR en het BOVENHUIS 3 KAMERS KEUKEN en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERF naast het vorige perceel w k H No 70 verhnnrd bg de week voor ƒ 2 No 3 Een TIMMERMANSWERKPLAATS wp H No 756 ERF en GROND achter perceel No 1 met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt te samen groot 1 are 10 centiaren Verhuurd tot 1 Maart 1896 voor 60 per jaar No 4 tot 9 Zes HUIZEN en ERVEN achter het vorige perceel met mede eigendom van da poort naar de Turfmarkt wjjk H No 75 c d g en h Verhnnrd by de week elk Toor ƒ 1 30 No 10 De onverdeelde helft in een goed onderhouden L ERF en fraaien TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wgk B No 77 groot 3 aren 30 centiaren Verhuurd aan den heer O O Langeraar tot den 1 Mei 1899 voor 400 per jaar Het HUIS b vat 6 KAMERS KEUKEN KELDER en ZOLDER No 11 Een roim ingericht WOONHUIS Saao ed erij SCHUUR grooten TUIN en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda w k 1 No 18 groot 3 Aren 49 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1895 No 12 Ern goed onderhouden op goeden tand gelegen WIJ ÜELHIJIS WOONHUIS en ERF in de Stoofsteeg aan de Markt te Gouda Wgk A No 76 Terstond te wmTKarden No 13 Een goed onderhouden WOONHUIS met ofzonderiyke BOVEïrWOMITG SCHUUR of WERKPLAATS en ERVEN aan de Keizerstraat te Gouda wgk K No 137 en 137o Verhuurd bj de week beneden voor 1 6U en boven voor 2 50 No 14 Een HCI8 en ERF in de Lemdnlsteeg te Gouda Wgk M No 193 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 05 En No 15 Een HUIS en ERF indeCappenaarsteeg te Gouda Wgk G No 18 Verhnnrd bg de week voor 1 De perceelen zgn te bezichtigen den 25ii 26ii en 27 April aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DBOOGLEEVBR te Gouda TA DARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUüA aitgPBonderd Zondags te oomulteeren ran 10 tot uor Dames Attentie I 4 H t bestt o Khadelylute o k mBkkelylutepoetoiiildd lToorH er i I en TDoral damei en Klnderscboenwerk L 11 de Appretuur tm C M MUilsr L Ca Barlla Bentb Str 14 Men letttffoed op naam en fabriekimetk Virtryibaar by Httraa Wiiikallm In ighoiflwtrk iitleatwlMh ir n erieeem ea Ileiiirul Pt et by W farriiMaii iAraluHi X ® Werkplaats voor Herstellingen MARKT A 70 GOUDA DAMES EN MEISJES OUDER OEDEREN Hemden in Linnen Grasiinnen en Katoen Rokken in Piqué Bazijn Keper en Cassa met Geborduurde Strooken Solide Goederen biilijkste prijzen Aanbevelend J F CUIJPERS G A B BAKTZIKGËR ViN UNEN Op DINSDAG 7 MEI 1895 s Toorm IIV are zullen te Oadewater id Hötbi Doelen c van den Heer D Bobr Jz publiek worden verkocht diverse iS Landerijen aU a I S7 H0 Heet WEILAND Kade en diJk onder WtlUacop naby Oudetrater b 2 14 40 Beet MOMSLASDoaier Boenkoop mede naby Oudewater Te veilen ii 5 peiceelen Samei verhaard aan den Heer i Bosa AzN te Oudewater tot 31 Deer 1896 voLr 450 per jaar c S se üi Beet WBI en HOOILASV HAKHOUT WATER en WEG in den Polder Bonrepas onder Vliat bg Sehoonlioven Verhn nrd aan Jan db Patie te Vliil tot 31 Deer 1896 voor 575 per jaar Breeder bfl biljetten met inlichtingen te bekomen ten kantore van D H van NIEÜ WENHOIZEN Notaris te aarsen Inlichtingen zyii ook te bekomen in aóTKi DoBiist te Oudewater Scheepmakers GEVRAAGD aan den Houten en IJzeren Scheepswerf met Dwarshelliog an MUS Co ALFEN a d HUN êrjff Aitor Piiii ExiwIler Wat h ta tehii a tH BegNfJtn K Vat ktiisiuiii Aifer fiiiiIxpel iBf Fiïs W at Tt icU fhlS iMok Tmkwtai ia U wmtt Ifriksba a b r Ad MMm Te Qonda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apothekw Markt KdMiNKI MI Shkhvivi kv rw Agentuur by de Firma W ed ROSMAN te GüUda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOfiLBBVER op MAANDAG 22 APRIL 1895 desmorgeu te elf nren in het Hotel db Zalu aan de Markt van Eene gnnstig gelegen goed beklante Stalhouderij met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONINGEN K0BTSIER8W0NIN6 STALLINGEN en BERGPLAATSEN voor Rölnigen HOOIZOLDBRS ERVEN OPEN TERREIN eneoovoorts aan de Peperstraat te Gouda Wgk K Nrs 86 86a 87 87a 88 en 88a In 4 perceelen De Stfalhoudery is te aanvaarden 1 Angnitna 1395 t Bovenhuis get 86a is terstond te aanvaarden t Beuedeuhnis get 86 is verhnnrd Toor ƒ 3 per week No 87 en 87a zga elk verhuurd voor 3 50 per vreek en 88a voor 3 per week Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUUK DKOOGLËBVER te Gouda en van Notaris A G BODAAN te Gravenhage Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DBOOGLEEVBR 1 op DINSDAG 7 MEI 1895 des morgens te 9 uren ten Sterfhuize van Moj de Wed C VA BïowiiN aan de Turfmarkt Wgk H No 71 van eenen goed onderhouden IIBilill waaronder een fraai HDISOKGEL met 9 registere zeer geschikt voor Vereenigingen gewerkt GOUD en ZILVER enz En 2 op denzelfden dag te 2 nren en op WOENSDAG 8 MEI 1895 te 9 nren aan het Lokaal van Verkoopingen Wjjk £ No 255 in de Peperstraat van eenen goed onderhouden Inboedel waalonder gewerkt GOÜD en ZILVER Alles te zieu Maandag 6 Mei van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris BINNENLAND GODOA 22 April 1895 Te s Gravenhage ia geëxamineerd voor de akte lager oodervya L Swanenburg uit deze gemeente De liberale kies vereen iging Schoonhoven en omstreken c beeft lot candidaten roor de Prov Staten gesteld de heeren B Blok te Lökkerkerk J M Noothoven van Goor te Goadaen G A van Houwenioge Gi te Moordrecht zijnde de aftredende leden Men schrift nit Delft Vr dag in het middaguur wachte den heer P De Boet een luisterjjke ovatie toen hij in een der lokalen van de kazerne Paardenmarkt verscheen alwaar de onderofficieren van het Ie bataljon 4e regiment infanterie vergaderd waren De sergeant Stoop nam hier als ondsta onderofficier het woord en wenschte den adjudantonderofficier De Boer geluk met Kgne benoeming tot vaandeldrager van het 4e regiment infanterie Gedurende het tgdperk dat de heer De Boer zich alhier in garnisoen bevindt heeft zy zich doea kennen als een meerdere die de belangen van z ne minderen steeds heeft bahariigd en thans Odtving hg het bewgs dat hg iu aller jmpathle mocht doelen Met den weneeh dat de heer De Boer nog vele jaren te midden zgner kameraden in do kern van het leger mag vertoeven bood dti spreker hem nit naam van de onderofficieren een fraaien barometer aan met begeleidend albnm waarin de handteekeningen der gevers vermeld waren terwgl hg onder aller instemming er een anderen wenach bevoegde nl dat het hem eenmaal mocht gegeven zyn na welvoïbrachten dienattgd de vele jaren te herdenken door hem in getrouwe pliehtsbetracbting onder xgn wapenbroeders doorgebracht Onder het opschrift Eene ernstige waarschuwing schrift het Noordbrab Dbl c naar aanleiding van het bericht dat door het Iieger des Heils pogingen zyu aangewend om zich te a Hertogenbosch te vestigen en daar een toevlacht voor dakloozen in td riphten o m het volgende 6evreemding moet het wekken in het katholieke s Hertogenboacb dat bet Leger des Heila een insteltiog op zuiver protestanten grondslag een soort van Kwakers hier ons de liefdadigheid wil leeren beoefenen Nog FEViLLETOJM De tweede Vrouw Kmt hst Dmitcb a Eeti oaafEienbare menigte klippen reuiaohtiKe steeomasia s breidt zich hoaderden mijlea ver uit langs de Bwarte getande rotsen die sioh dreigend tot de wolken verheffen Hier rjja in Fjorden en Sonden woeiteu eD te vinden zooals nergens elders De Dttuur stemt oqi tot verliaTen gedaoktea als wij van de hooge Fjelden onzea blik laten weiden over de trotsohe ijsvisktea van bet Noorden Yeei hooger nog vliegen een paar adelaars om hun nest dat ia de rotsen een plaats vindt Zwermen meeufren vliegen met veel geaohreeuw weg en de elderganzen fladderen orer het broisende water Kus mijn kind Marie hoadt je goed In Trondhjem poste rsitante verwacht ik tijding Uw man Koest Tiefobt Zie je Bese hjj ia goed weet du gerust Alleen goede menschen honden van de nataur edele zielen altoen trachten haar te begrijpen een rein hart allren kan om haar juiohea £ n zou hij me ong nkkij maken F Keen door hem zal ik het niet worden Sn mevrouw Kaalfusa zal mij ook mat ongelukkig maken daar lal ik op passen Zag B sei je kunt niet begrepen hoe ik nu met meer bevreemding wekt de bewering die moeiIgk tegen te spreken is dat zetfa aanzieniyke katholieken de vestiging van dat leger zouden willen bevorderen Ëen aterk bewgs van verblindheid geven de voorstanders als z zich verbeelden dat het Leger des HeiU liefdadigheid beoogt Voor dnsdanige troep kan geene liefdadigheid bestaan miascbioQ soowat menacbenliefde die zich even gemakkeiyk op dieren overplant Ër beataat geen liefdadigheid er bestaat geene reinheid van zeden dan by de katholieken Neea Bosschenaren zoo eindigt bet blad geen vreemde eenden in de byt die trekvogels kunnen wg zeker missen Wy hebben in den Bosch toch reeda al te veel aan allerlei exotische middelen van beschaving medegedaan dat we na nog dia parade van bet Leger dea HeiU zonden moeten gedogen Het gezond verstand ie voldoende om die nieuwe brleediging aan t katholieke s Hertogenbosch af te weren Ons woord is een woord van ernstige waarschuwing Laat het paard van Troje buiten de veite Een mnn die zgne vrouw en vgf kindereu verliet en eene vronw die haar gezin in den steek liet togen voor eenigen tyd uit Rotterdam naav België en vestigden tieh te Ai Wfirp9o Gisteren keerden xy van daar naar Rotterdam terug om in de Aloiondestraat eene woning te betrekken met den wenach dat de wederzgdsche familiën hiervan onkundig mochten blyven Hierin zagen zy zich echter bedrogen Het gerncht van hunne vestiging verapreidde zich in een oogenblik in de buurt en deed voor do woning een talryke menigte samenloopen die nog aangroeide toen zich daaronder ook heftig geaticuleerende familieleden vertoonden Ëindeiyk kwam ook de politie er by te pas te meer daar het gerncht zich verspreidde dat een dezer familieleden een timmerman met een revolver gewapend zoude zyo De timmerman ging met de politie mede om deze van het tegendeel te overtuigen de menigte werd uiteengedreven en bet achtervolgde paar vertrok nog denzelfden avond met de noorderzon om elders een toevlucht te zoeken In eene NoordboUandsche gemeente heeft zich dezer dagen het volgende toevallig feit voorgedaan Twee lotelmgeajder militie die recht op vrijstelling hadden de een wegeof broederdieoRt de aoder ala eenige wettige zoon mijn antwoord verlegen zst Ik wilde daarmee niet dralen en grerp daarom haastig naar de pan dooh ik moest ro wat beteugelen zoo zonder voorbereiding kon ik toch niet sotnyren Ik moest eeni overleggen Hoe zou ik bijvoorbeeld hem aanspreken En do brief mocht niet BentimeDteol zijn dan zou hij zioh slechts ergeren of misschien er spottend om gUmlaohen Dat laatste vooral wcDiohte ik te voorkomen Ik legde dus de pen neer en ging naar het park om eerat bet rapport van mlJDbeer Habel op te vragen De tuinman risp bem bij mij ik wachtte hem oorastig aan den vyver mijn lievelingaplekje Qelukkigerw B was hij b j de hand en kwam dadelgk Wat it er van uw orders mevrouw O niet veel mqnheer Kabel ik wenachte alleen uw rapport te ontvangen om het aan den baron te zeudcQ Heeft mijnheer de baron geschreven En is hij welvarende vroeg hij vergenoegd ffZeer welvarende mijn waarde heer Habel I De Noorweegsohe lucht verfrisoht hem t Habel knikte toestemmend en zei yYergeef het my ouden man als ik zeg wat ik meen mevrouw 1 maar do baron had ontspanning noodig zeer noodig Ën all h terugkomt zal hij bet huisel ijke leven niet meer afsohuwelijk vladen het is nu werkelijk hniselyk geworden daar in sgn buis Hoe ver hengda ik mq gisteren toen ik u met de kleine jonkvrouw op het grasperk zag spelen Armgard ziet er veel beter uit tegenwoordig Bewogen drukte ik den ouden man de hand H j I venuimden utt onverschilligbeid de voor hunne vr atelling benoodigde bewysatukiien te doen opotaken Het gevolg was dat zq door den Mitieraad voor den dienst werden aangewezen £ ea hunner na die uitspraak wegens diefstal tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld werd dfDr Gedeputeerde Staten in den loop der vorige week wegens die veroordeehng voor attyd van den dienst by de militie uitgesloten Volgens de wet moet nu in zyn plaats worden iogeiyfd door de houder van het nommer dat aan de beurt ia Houder van dit nommer is juist de tweede oaverscbillige die nu wel berouw van zgne lauwheid zal hebben StaUn Qanoraal Ie Eucia Zitting van Vrydag 18 April Aangenomen werden de wetsontwerpen op de onteigeningen te Beverwyk en van een straat te Amsterdam gelegen tusscben het Van Hogendorpplein en den Haarlemmerweg de bekrachti ing der provinciale hef ngen in Fries Uod de ruiling van grond te Ginniken de verkoop van grond te Dellzyl en de voorloopige bandelsorereenkomat met Portugal nadat minuter Roëll en de heer Van Tienhoven de bindende kracht der toegevende nota s hadden betoogd en de minister de overweging had toegezegd van een algemeene arbitrage formule Ook werd aangenomen de wyziging der Militiewet na een kort debat tusacben de heeren Van Alphen en Van Lier Verder de verlen ing van den duur der tydetyke militieversterking en de teruggaaf van het waarborg kapitaal der batatiasche Oosterspoorweg Het ontwerp tot schorsing van het uitvoerrecht op de suiker in Nederlandsch IndiS werd door den minister van Koloniën verdedigd in het belang der inlandscho bevolking De heer Rahusen bestreed den balven maatregel en wilde alleen recht op consumptie met afschaffing van het credietsteUel De heer Muller bestreed du uitvoerrechten maar achtte protectie oogeraden en wildo mtornationale opheffing van den auikeraccyns De heer Beltman verdedigde den eisch van den Nederlandachen landbouw voor bescherming evengoed als die van den Indischen De Minister bleef het ontwerp verdedigen in bet betaog der inlandache bevolking Het ontwerp werd vervolgens aangenomen Ook werd aangenomen het ontwerp tot heffing van invoerrecht naar de waarde tot regeling van het bakenwezen verbetering van den Dommel ea bekrachtiging van de overeenkomst der spoorweg Alkmaar Hoorn Du Kamer ging daarna uiteen tot Vrydag 26 April Dan zal de beer Schimmelpennincfc van der begreep wat er in mij omging en prak daarop van leti anders pWil mevrouw hier een oogenblik wachten Het rapport heb ik week na week ingeschreven hei ligt gereed Ziet u voor mevrouw Kaulfnaa voegde hy er beachroomd by Het i beter dat de correspondentie niet door hare handen gaat daarmee is de baron het baat gediend 1 Ik begreep hem maar al te goed meermalen had ik hetzelfde gedacht Geduldig wachtte ik op zyn terugkomst en ging daarop weer naar mijn kamer Eindelyk schreef ik den volgeaden brief natuurlyk zonder opschrift daarover was ik het niet een met mezelven tt o kunt met alle gerustheid genieten vm bet nataurscUoon hior ia alles in orde Langzamerhand begin ik hier gewoon to worden Ik doe myn best om irmgard s hartje te winnen Mevrouw Kaulfuss werkt mij wel tegen maar ik houd vol Armgard laat haar papa groeten ik groet hem ook Mabix Das koel en afgemeten zelfs niet geheel natuurlyk Ik was er echter mee tevreden vouwde hem samen met bet rapport van Habel en sloot den omslag dicht Als Bauer morgen komt geef ik hem don brief mee naar het postkantoor dat ia de veiligste manier Nu vele groeten Scbryt mij spoedig terug en meld dan iets van je lotgevallen of heb je heelemaal nieta meer te vertellen aan je vnendin Mabib VI Corawald SO Sept Oye een ioterpellatia houden over het ter lezing leggen van dag en weekbladen in de militaire cantinei Met zekerheid kan thans worden bericht dat de openingsdag der Wereldtentoonstelling te Amsterdam bepaald is op Zaterd 11 Mei voor genoodigden en op 12 Mei voor het publiek Het comité ontving dezer dagen namens H M de Koningin R entes het bericht dat Hare Majesteiten tot Haar groot leedwezen oomogelyk by de opening kunnen tegenwoordig zyn doch zich by die gelegenheid officieel zullen doen vertegenwoordigen door een nader aan te wyzen dignitarii Wat de vraag betreft of de expositie gebouwen by de opening wel voltooid zulten wezen meent bet uitvoerend comité dat indien de inzenders en zg die op de terreinen eigen gebouwen doen oprichten voldoeuden voortgang maken het geheel zonder twyfel op den vastgesteldeu datum gereed zal komen In de Fransche afdeeling wordt vanwege het Fransche comité reeds druk gearbeid met het opstellen en rangschikken der inzesdingen terwyl voor de andere afdeelingen de inzendingen zeer spoedig kunnen worden afgewacht De schade door het jongste ongeval aan het hoofdgebouw veroorzaakt heeft wel enige belemmering teweeggebracht doch dit zal op den voortgang der werkzaamheden niet van merkbaren invloed wezen De commissie voor Ood Holland heeft zioh in den laatsten tyd aeer druk geweerd en daaraan is het te danken dat nog slechts een zeer klein gedeelte der huisjes onverhuord ia In vereen iging met eentge Nederlandsche kantwerkaters zal da Vronwenvereeniging Teaselschade op Oad HoUand een beeld van de oude kantwerk indnstrie geven Met het oog op het feit dat ondtydi ook de Oostersche volken hunne prodncten naar de alom bekende HoUandsche markten zonden is het zeker niet onaardig te noemen dat in eanige der huiajea Arabieren en Turken bon intrek zullen nemen om hun Oostersche waren gelyk eertyda den bezoekers van Amsterdam te koop te bieden Als een eigenaardigheid kan ook vermeld worden dat de commisiie voor Ond Holland een dezer dagen bericht heeft ontvangen dat de Zaaadamacbe vereeniging die onlangs aldaar een ouderwetsche brnilofts plechtigheid ie zien gaf zich bereid heeft verklaard om tot het welslagen dier afdeeling op de Tentoonstelling haar medewerking te verleenen In het algemeen vorderen alle toebereidselan ook voor Ood Holland zeer flink Met toestemming van het gemeentebestuur worden Beste Thorese Heb ja myn Uügdurig zwijgen begrepen Je brief liet lang op zioh wachten en was vreeselyk kort Hoe zal ik na moed scheppen om je ellenlange berichten te zenden en je zelf zoo dicht wordt Nu dat is wel wat bitter maar in het leven rust alles op we lerkeerigkeid en het vertroowan allermeest immers is dat de edelste bloesem der vriendschap Ik heb in dien tyd een groote vreugde beleefd Den eersten Saptcmber sohrecf ik aan de lieve mevrouw RuBoheweyh kort levendig juist zooals sy het t liefst heeft Wel eerder bad ik geschreven maar by ons scheiden zei ze ivSchrijf mij eerst over tweo maanden kind daa zal je op Corawald gewoon zyn eu ik in Lothanngen Gisteren ontving ik vsn haar een lieven langen brief met eenig regels van haar dochter Franoiaoa er by Mevrouw Hnschewoyh wensoht mij in ieder opziobt genoegen en geluk Het sohryven van Franoiaca is kalmer van toon Maar wat zijn beiden toob goedhartig sn bominnenswaardig Het verheft mg iu mijn eigen oogen dat ik op haar voortdurende vnendelyke belangsleUing mag rekenen Om my te wreken op je korten brief moest ik hier dan ra ne maar eindigen dooh ik kan het niet In js laatsten brief vraag je naar dokter Bauer Je bent nieuwsgierig om te weten hoe hy tioh later gehouden heeft en ge sobijat te twijfelen aan de goede uitwerking van myn openhartig gesprek Je knot gerust tijo hy houdt zich voorbeeldig ilFordt rsrw