Goudsche Courant, dinsdag 23 april 1895

Directe Spoorwegverbinding met iOLUA Wlnlerdlenst 1894 95 Aangevangeo 1 October TUd vao üreenwlcb OOUDA RnTTiniinA u OOUDl ROITIKDAM 11 08 18 18 18 61 1 84 8 62 H 68 1 06 1 18 11 88 1 81 1 44 4 10 KOTTIKDl H 6 O n S A 7 S6 8 40 9 0S 9 40 7 S 8 47 7 19 8 64 7 46 01 9 16 10 7 6 7 47 7 80 8 48 4 08 4 40 HAAS GOUDA 3 16 1 46 3 43 4 16 4 43 6 17 7 3 06 t M 7 I H 10 80 l eS f 6 7 30 3 11 10 86 1 04 7 18 I 10 41 S Oil 6 09 7 81 10 9 6810 1810 6113 0311 46 3 S0 3 46 3 16 4 18 4 43 5 20 6 47 7 48 8 8110 10 ÜTÏEOHTGOUD A eODDA DEN HIA e k4 7 88 8 86 9 M 8 37 10 48 18 11 11 31 18 64 I S7 8 66 4 46 6 17 Z f 14 T 48 8 47 11 01 1 08 4 67 B1 KT 7 47 1 11 Ï Zegw 7 68 8 68 11 10 1 17 6 08 N dL 1 8 01 1 8 Yoorb 8 07 9 08 11 81 1 S8 6 80 iHlg 8 18 a lS 9 39 10 07 11 87 18 41 18 61 1 88 1 67 4 16 6 16 6 66 0 0 I D A O TUCHT 10 08 10 19 10 66 18 48 3 88 1 618 11 08 3 87 10 80 11 17 3 46 3 07 10 61 11 46 I iO 3 08 8 38 8 G O II U A A HST M 8 81 10 08 10 16 8 3 61 1 18 66 11 19 1 8 40 iHage 6 48 7 107 418 30 9 18 9 4610 1111 3813 161 88 i l Voorb 6 64 lO l N dL d6 69 til 1 49 U T Jt E C U T b U U O A TJtmillt 6 33 7 60 9 9 63 11 84 13 03 13 60 3 10 8 80 8 63 4 43 6 30 6 88 8 00 3 608 8a IQ M Woarden 6 68 8 11 10 18 11 60 13 38 3 434 18 6 47 1 119 3410 1 üudawatar 7 07 8 19 10 94 4 84 9 11 Gouda 7 30 8 8 9 34 10 87 13 00 1 88 8 60 4 37 6 30 7 08 8 41 9 8t xf AM8TIXDA U 6 O U D A iBatanlaaWl 6 60 8 16 86 11 86 11 80 1 1 4 36 4 36 7 lOOC mA 7J0 3 04 1 M 11 18 13 48 1 0 30 6 8 U II € ki di 6 31 8 40 7 86 8 09 8 31 Oudaw 8 60 8 64 Woerdan 6 69 7 03 8 18 Utrwht LU T 88 8 18 8 41 t Oond 8 40 ijmkudun Wp 7 6r de gymnulen beafcemd om het OadHollaod icbe vendel te Tormea op de Beurs geoefend De firma Helmfaoat zorgt voor paaaeade costames Te Batavia heeft zich eene commisiie ge Tormd om aan pastoor R C Verbrask na hy tvrintig jareo op Atjeh is werkzaam geiveeat eea waardig en passend geschenke aan te bieden Alleen actief dienende of gepeoaioneerde officieren lleeu nog in dienst zynde of gegageerde onderofficieren korporaals en minderen knnnen daartoe bgdragen omdat het geschenk inderdaad zg eene niting van dankbaarheid van het geheel Ned Ind leger In het schrgven van de commissio wordt gewezen op da hooge achting en de genegenheid die mannen van alle belydeaissen pastoor Verbraak toedragen en op de ooTerachrokken plichtsbetrachting en humaniteit waardoor hy die achting en genegenheid verdiend heeft Een bittere pil wordt op t oogenbHk de geheele wereld ie slikken gegerea in de schromelyke knoeieryen in den petroleum handel waarvan we alten reeds de nadeelige gevolgen oodervinden door de plotseling scbrilEbarende opvoering van den petroleumprya Tot goed inzicht der zaak willen we onzen letera het verloop daarvan in t koit mededeelen In Amerika dat vrij ryk is aan petroleumhronuen waren deze vroeger in beheer by verschillende maatschappijen die uit den aard der zaak elkaar een geweldige concurrentie aandeden en waarom men toen dan ook ia waarheid nug kon spreken van een petroleammbrkt onderhevig aan wisaeliogen die afhankelyk waren van vraag en aanbod Men ing daar echter eindelyk inzien dat die onderlinge concurrentie uitliep op direct nadeel van alle ondernemingen waardoor reeds eokele maataobappyen het hadden moeten afteggen waarop de verschillende maatschappijen ten alotte de handen in elkaar legden en gezamenlyk een trnat vormden metdenpetro leomkooing Rockefeller aan t hoofd die in plaats van door de markt bebeerseht te worden de markt zon kunnen beheerschen en de groote Standard Oil Comp c was geboren Hfermede was echter het groote doel nog geensztna bereikt want er bleef toch nog een zeer gevnarlyke concurrent over in den ruariichen petroleumbond Ook deze laatate heeft een nagenoeg gelyke geachiedenia want ook daar waren de verechillende bronnen oorspronkelijk in exploitatie by verachillende maatschappyen die elkaar den oorlog aandeden De geldmarkt beheerschende RothsDhild echter eigenaar van oi eatrekte petroleumbronuen kon ook door zyn ootzaggnlyk ver 1 mogen wel de petroleammarkt beheerschen en om nn zyn rnasische concurrenten er onder te krijgen zag deze er niet tegen op zyn petroleum tot de laagste pryzen ter markt te brengen tot pryzen die hem niet alleen de exploitatiekosten niet konden opbrengen maar waarbjj hy zelfs aaumerkelyke verliezen moest lyden Door zyn enorm kapitaal was hy echter in ataat zyn doel te bereiken nl de andere maatschappyen 6f ten onder te brengen öf aan zich te verbinden de ondernemingen der afgemaakte maatschapplien kocht by dan op en zoo werd hy de baaa Met de nog staande maatschappyen ging by vervolgens een combinatie aan waaruit de rnssische petroleumbond is voortgekomen onder heeracbappy van den petroteumkoning Rothschild De uitgebreide concurrentiestryd was nu door beide partyen door de amerikaaosohe eo door de roBsiaobe gecentraliseerd maar nn werd dan ook de daaruit voortgesproten onvermydelijke tweestryd tusschen de beide machtige combinaties met felheid ter hand genomen De kwestie was van toenaf slechts welke der beide partyen den kamp zou winnen waarvan intusacnen het publiek de ruime vruchten plukte Onit UMMnliMlit O P U Batt rdui 7 66 9 10 0 13 a ii 6 S6 Battefdui 6 OipdI 6 10 Cimir ktrk 6 19 Mwrdnokt 6 St idi 6 7 46 Het is nog te goed bekend hoe de ameri koansche Standaard Oil Comp alles aanwendde om haar productie door de gansche wereld te voeren en welke ontzaglyke sommen zy daaraan besteedde maar toch acbynt bet dat ZB niet tot de overwirraing kon geraken want nu sedert enkele maanden hebben de beide bonden de amerikaacacho en de russiscbe een verbond gesloten en zyn dua feitelyk geworden één samenwerkende maatscbappy waardoor zy thaua de petroleammarkt over de geheele wereld in faun macht hebben zoodat er nu eigenlyk geen apraak meer kan zyn van een markt maar het publiek eenvoudig den prijs heeft te betalen dien men gned dunkt te stellen En wat is nu daarvan het gevolg Dat we wyl den vorigen zomer de petroleumnog stond genoteerd op f 4 60 per 100 KG 125 liter deze thans reeds gebracht ia opt 11 85 en de particuliere afnemers tbana reeds 12 cent per liter moeten betalen dus eenriizing der prys van meer dan het dubbele En nog Bcbynen we niet aan het einde te zyn want volgeus de berichten bestaat het planden prys zoodanig op te voeren dat deze binnenenkele dagen op 15 cent per liter zal komen Letten we nu op het verschil ia prya vanvoorheen toen de amerikaansnba petroleumwerd verkocht a 4Vs c P i naanstaanden prys van 15 eent de liter danhebben wjj toch zeker wel recht tot de vraagof het publiek zich in dien opgeschroefdentoestand maar lydzaam moet schikken Washet nu nog de kwestie dat de exploitatiekostenof buitengewone ometandigheden zoo n kolossaleverhooging noodzakelyk maakten dan fiat enzouden we ons nog troosten dat daardoor hetmeer te betalen geld in circulatie bleef maardit is hier niet het geval Hier betalen wede enorme verhooging alleen om daardoor deportemonnaie te atyven derpetroleamkoningen Zon daartegen nu niets te doen zyn Wij gelooven dat daartegen bitter weinig tevechten zal vallen maar ook dat hierin eennieuwe les ligt tegen de stellingen der zoogenaamde Manchesterscbool Waar immersblyft nu by deze vryec ontwikkeling vanhaudel en productie het vuatuurlyk evenwichttoaachen vraag en aanbod Hier toch ksoniet geaproben worden van een natuurlijktevenwicht en zoo men al wyzen wil op hetfeit dat de vraag naar petroleum by dezehoog opgevoerde pryzen nog nagenoeg evensterk blyft en doa tocb het evenwicht nietverbroken is dan is dit toch in elk geval eenonnatunrlyk evenwicht zooals byvoorbeeldiemand kan teweegbrengen door de hand opde lichtere schaal te leggen waardoor deze devereischte zwaarte erlangt maar die dit tochniet op den duur zal knnnen blyven volhouden In elk geval echter is het een oazuivero toestand een toestand ft haaeerd op misbruik vanmacht die elkeu weldenkende tegen de borstmoet stuiten Volksbauier Men meldt oit Amsterdam ËTen vóór do aankomst der Koninginnen hebben eeu aantal socialisteü opstootjes verwekt Vier hunner waai van twee maskers en blonde pruiken droegen en een als politie agent was verkleed reden rond doch werden voor den politiepost aan de Ondebrug door een aantal agesten tot staan gebracht eu gearresteerd waarby een groote volksoploop ontstond voor de drukkery van i Recht voor Allen c waar Domela Nieuw nhnis en anderen honderde strooibiljetten over de menigte heen wierpen Hierby badden weder opstootjes plaats Er werden geduchte slagen met stok en sabel uitgedeeld en vele onruststokers werden gearresteerd 10 41 10 66 11 01 11 09 11 18 11 S6 8 86 18 88 9 46 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 07 10 08 18 11 8 18 6 69 7 11 6 89 9 8711 0611 18 8 11 6 1 9 49 9 68 6 33 8 81 6 38 6 41 7 48 18 10 10 10 1611 3811 48 4 47 6 38 6 67 7 46 8 88 10 14 6 37 7 69 10 37 6 01 6 46 6 17 8 07 8 61 10 36 60 6 39 8 31 S S6 8 88 1 11 10 68 6 13 8 36 7 46 9 43 4 47 1 46 10 14 11 18 Groote levendigheid heerscfate Zaterdagmiddag te a Gravenhage in de nabyheid van het Hollandscbe spoorstation tegen het uur van vertrek van bet Hof naar Amsterdam Het fraaie lenteweder had vele wandelaars naar het Statiousplein gevoerd zoodat bet open rytnig waarmede de Koninginnen het pnleia hndden verlaten langa een diohia rg nienwsgiorigen reed utt wier midden gejuich opging In het koninkiyk alatiouspaviljoen binnengetreden onderhielden Hare Majesteiten zich eenige oogenbltkken met de autoriteiten in het wachtsalon geschaard die de vertrekkende Vorstinnen tot aan den trein uitgeleide deden Het waren de opperceremoniemeester baron Du Tour de luitenant generaal jnr Verspyck de vice preside ut van den Raad van State de presideot der Eera e Kamer de staatsraad en buitengewoon adjudant Ten Boaiih de mioisterK Röell Van Houten Van der Kaay en Bergama de Commissaris der Koningin de burgemeester de gouverneur der residentie de plaataelyke commandant benevens de hofprediker dr Van der Flier De lyfarta der Koningiun tn dr Van Tienhoven had zich met een vroegeren trein naar Amsterdam begeven Het reeds vroeger vermelde gevolg nam in een tweede salonrytuig plaats De Koningin gekleed in een donkergroen floweelen kostuum eu de Regentes in zwartzyden kleeding plaatsten zich op het platform van het salonrytuig om de autoriteiten en de menigte op het tegenover gelegen perron geschaard onder het wegryden van den trein te groeten De koninklyke trein stond ouder directe van de beeren Nierbtraoz chef van den vervoerdienst Lokhorst inspecteur en Van Swieten ingenieur der tractie Het oogeublik vau den overgang der Koninginnen oit de wachtkamer van deu trein werd door eenige jonge dames met een instantaué toestel gephotographeerd Zooala gewoonlyk by de aankomst der vorstelijke familie het geval i heurschte er ook Zaterdag namiddag weder eene buitengewone drukte op den Dam te Amiterdam om de Koninginnen met jubelkreten te begroeten Meer dan een vol uur vóór de aankomst der vorstinnen was bet zwart van nieuwsgierigen in de omgeving vau bet Paleis niet alleen maar ook langa heel den weg van t station daarheen Toen de expresse trein begeleid door inspecteurs van vervoer en beweging der H IJ B te 3 05 binneustoomde waren behalve de burgemeester vele andere civiele en militaire aotoriteiten aanwezig om HU MM het welkom in de hoofdstad toe te roepen In de koninklyke wachtkamer die als gewoonlyk ryk met bloemen groen en draperieën versierd was werden eokele autoriteiteD aan HH MM voorgesteld De Koninginnen werden door da beeren Westerwoudt Van Vliet commissarissen en Van Hasselt administrateur der Hollandsche Spoorwegmy opgewacht Door jonker Röell en een kleiudochtertje van deq beer Westerwoudt werden bouquetten aangeboden daarna werden HH MM door den Burgemeester verwelkomd Nadat de vorstinnen in open hofrytuigen hadden plaats genomen begaven zy zich gevolgd door de talrjjke hofhouding eveneens in open rijtuigen en geëscorteerd door cavalerie en politie naar het Paleis Allerwege werden de hooge bezoeksters met blyde jubelkreten begroet terwyl overal langa den weg de nationale driekleur wapperde By aankomst op bet paleis speelde de atafmuziek van bet Tde de volksliederen Slechts enkele oogenblikken nadat de vorttinnen de bekende Mozea zaa in het Paleis hadden bereikt veracbeuen HH MM op bet balkon en werden aldaar door tienduizenden wier harten warm kloppen voor de jeugdige Koningin maar niet minder voor de KoninginWeduwe Regentes hartelyk begroet welke huldeblykeu door buigingen eu wuiven werden beantwoord 7 10 6 66 8 08 8 10 8 17 6 18 8 60 4 60 4 6 7 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 3 03 3 09 3 16 6 41 3 30 11 60 13 80 18 08 3 10 DEN N d L d6 69 Z Zegir6 08 BI Er e l4 Zar IC 6 19 Onada 8 80 7 608 18 Des namiddags was er diner ten hove waaraan de Commissaris der Koningin in Noord Holland de burgemeester van Amsterdam mr S Vening Meineaz de wethouders de commandanten van stad en marine enz en eokele Ipden der hofhondini rleeln mpn Gisteren woonden fl H M M in de Ni airs Kerk de godsdienstoefening by onder geboot van ds Scholier van Peuriem die mat de gewone gasten des namiddags aan t diner genoodigd is Volgens rapport uit Genua dd 17 deaer van kapitein Viaman bad de reeds vermelde aanvaring van het stoomschip Princes Amaliac op de reia van Soothampton naar Genua plaats naby Qnessant op deu lOen dezer des voormiddaga ongeveer 9 ure Het was flanwe koelte westelyke deining met zware mistvlagen soms dik Sedert 5 uur s morgeiii stoomde men met verminderde vaart en liet 4k stoomfluit hooren Te 8 u 45 m hoorde men het geluid van een stoomflnit aaubakboordzjjde De machines werden gestopt de fluit gaande gehouden Daar het audere stoomaohip op bet geluid t oordeeUn bleef naderen werd volle kracht achteruit gestoomd zoodat de Amaliac op bet oogenblik der aanvaring achteruitging Het audere stoomschip trof de Amalia € aan bakboord naby den fokkemast terwyl het veel schade aanrichttefaan btiitenromp en verschansing en eeu der aioepen nagenoeg verbryzelde By inspectie bleek dat buidplaten wareu ingedrukt eu gescheurd zoodat er water naar binnen droog De sloepen werden uitgezet gestreken tot aan de reeling passagiers en opvarenden ontvingen order om gereed te zyn ieder by zijn sloep ten einde 7 00 noodig het schip te verlaten Kapitein Visman zond een sloep naar bet audere stoomschip hetwelk bloek te zyn de £ lmina bestemd naar Havre welk schip in de nabyheid bleef ten einde zoo noodig aaaistentie te verleenen Na het verwerken van de lading by het lek gekomen bevond men dat wel is waar water naar binnendrong maar dat er geen gevaar bestond daar de stoumpomp kei schip gemakkelyk lens kon houden Het lek werd zoo goed mogelyk gestopt en na gehouden scheepsraad werd besloten de reis te vervolgen en te Genua de schade te herstellen Behalve de nleep die verbryzetd werd ging nog een andere sloep verloren dit ia vermoedelyk de sloep die door het stoomschip Corrieotea op zee gepasseerd is Er blyfc nog voldoende stoepenmimte over voor alle opvarenden op de uitreis By expertise te Genua werd bepaald dai de schade voldoende kou worden gerepareerd ua lossing van een gedeelte der lading in lichters om het lek boven water te brengen Het schip zal dan de lading weder innemen en de reia zal beden worden voortgezet Eeu eigenaardige bealiogiug beeft een der Londenfiche politie rechters genomen Verschillende stonden terecht wegens verstoring van een godsdienatige byeenkomst Het was er een van de Peoble League een soort van philantropiache stichting De president vroeger componist thans ma8senr had by het geven vau een fiuancieel veislag een tekst tot uitgangspunt gekozen Ook was er gebeden en gezongen een der aanwezigen wilde in debat komen wat hem geweigerd werd en zoo ontstond er kabaal De rechter ontsloeg de beklaagde van recbtsvervolgiug Hy zeide dat bet niet aanging om aan zaken van zuiver materieele aard een quaai godsdienstig tintje te geven want juiac daarvan standjes het gevolg moesten zijn De vereenvoudiging van de spelling der Nederlandsche taal doet beden een stap voorwaarts De vereeniging die zich ten doel stelt om dat ideaal van deu heer KoUewyn te verwezenlyken vergadert te Amsterdam en zal haar bestuur met twee leden uitbreiden omdat do tyd gekomen is voor de krachtigst mogelyke propagandec voor deze zoo broodnodige verandering ïn het orgaan der vereeniging wordt daartoe reeds steun gevraagd Steun zowel zedelik als geldelikl 11 03 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 lUO 11 80 8 10 4 46 4 86 6 01 6 09 6 16 7 07 7 17 7 34 7 81 7 87 8 41 MO i 10 S 6 61 8 80 Geeft ons uw redelike ptenn door uw naam u poaielsie n o ioo geldelike het propsgoren io wgde kring niogelik Ala men zulk eeu proeve Tan die rereenToodigde taal liet dan ataat min verbaasd oier de ontdekking hooieel aanleg een groot gedeelte Tan ons volk na al heeft om die verbeterde Nederlandache taal te helpen verbreiden Vooral krantenredaksies die nu en dan adverten jeac over jubelarissen eni Is ingezonden stnkkon te plaateen krflgen van getronwe lesers enz kunnen getuigen dat eeu groot aantal onzer landgenooten allen aanleg hebben voor die eohröftaal die zich met de lastige verbnigingslettore en andore dergelpe overbodigheden niet meer moeilflk maakt In de week van 13 tot en met 19 dezer lün in de Toevlucht voor Dakloozen van het Leger des Heila te a Gravenhage verstrekt 322 nachtverblijven 306 portiën vfarm voedsel en 926 p brood en koffie In de StuiversToe vlncht 173 nacblverblyven 205 portion warm voedsel en 817 p brood en koffie Naar men verneemt zal met l Mei alsbestnurder van de door den neer A F Henken Jr te openen inrichting tot verpleging van Igders aan vallende ziekten en heeren met zwakke geestvermogena in het Van Stolkpnrk te Soheveningen optredende heer J Kromw k thans hoofdverpleger aan het krankzinnigengesticht te s Gravenhage De volgende berichten nit Ned Indië loopen tol Batavia 19 Maart Do Regeering is voornemens de verschillende klassen der controlenrs hg het binnenlandsoh hestnnr af te schaffen De ambtenaren zonden dan een traktement krijgen van f 300 met verhooging tot f 400 na achtjarigen en tot f 500 na vijftienjarigen dienst Ook ion het voornemen be4aan bj tommige rechterlijke betrekkingen periodieke traktementa verhoogingen in te voeren ter verniöding der veelvoldige overplaatsingen Bfl besluit is bepaald als volgt Aan Eoropeesohe burgeriyke landsdienaren en andere personen die aanspraak hebbenom met hun gezin voor s lands rekening inNederl Indie te reizen kan worden vergundzich door het geheele dan wel door een deelvan het gezin op s lands kosten naar deplaats hunner bestemming te doen volgen bjverhindering om hen op reis daarheen tevergezellen De vergnnning behoort te worden gevraagd aan don chef van het departement tenlaste waarvan de uitgaven voor den overtochtmoeten komen doch zal door dozen in denregel slechte worden verleend ingeval vanziekte dan wel wanneer dringende familieomatandigheden of ook het overhaast vertrek vanden belanghebbende het aljooderlök reizennoodig of wensoheljjk doen zon een en anderter beoordeeling van dien departeraentschel De werkataking der meubelmakers te Amsterdam begint eens bedenkelflke zijde te krjgen gPonderdagavond hadden op de Looiersgracht toen een paar aan den arbeid gebleven werklieden de fabriek verlieten ongeregeldheden plaats waarbij een tweetal arbeiders werden gewond Gevolg was dat er Vrydag niet gewerkt werd maar toch was een talrijke menigte bfleen waortusschen de sociaal democraten flverig trachtten propagande te maken De politie heeft door eenige charges bet volk uiteengedreven hetgeen later in de Kinkerstraat moest worden herhaald In de Frederik Hendrikstraat wordt desavonds geregeld onder geleide der politie eender aan den arbeid gebleven werklieden thuisgebracht natuurlgk gevolgd door een troepstakers die nogal luidruchtig daarbjj te werkgaan Vrydagavond is echter ook in die buurtde politie krachtdadig moeien optreden daarbü lieden die in bet geheel nieta met de quaestiete maken hebben de ruiten werden ingevorpsn HbU Hoe hoog de prgzen van bouwgronden zijn in Duitsche steden die zich ontwikkelen leert het voorbeeld van Leipzig De gemeenteraad aldaar heeft besloten de Pieisienburg een groot oud geboaw thans als kazerne in gebruik aan te koopen voor een som die met de kosten van afbraak en renten bgna 5 mill mark bedraagt Die geheele som denkt men terng te kragen door het terrein nadat er een traat door is getrokken in 21 bouwpsrceelen te verkoo n legen 150 tot 400 mark den vierkanten meter Afloop van Openbare Verkooping vau Onroerende Qoederen VEILING 22 APKIL Stalhouderij en Bovenwoning Peperstraat K 88 en 88a f 6465 k F H Weurman Eiiii en Bovenhuis aldaar K 87 en 87a l 2950 k F H Peetere Idem aldaar K 86 en 86a f i 350 k A dn Htttog en £ de Leeuw As Bultenlandsch Overzicht De Hamb Eorr c weet mede te deelendat de Duitsche regeering bet Umsturz ontwerp zooals dat door de commissie is gewy7 igd niet aannemen kan Orerwegingen van algemeen politiekeu aard leggen ook thans weder meer gewicht in de schsal dan een oplossing waarby men een aanzienlijk deel der partyen tegen zich zou hebben op wier steun een krachtige politiek in Dnitschland zou kunnen rekenen schryft het blad Het schynt dus dat het algemeens protest tegen bet ontwerp de regeering van meening heeft doen veranderen Bismarck ontvangt nog steeds deputiaties die hem komen gelukwenschen Vrydag was het een cepotatie oit Stuttgart die hem nameus de stad Stuttgart een kunstig bewerkt adres overhandigde eu varder een aantal gedelegeerden van de Saksische vereeniging van leeraren aan gymnasia Door de Silezische vrouwen is eeu som van 87 50U mark hyeengebracht voor 12 500 mark daarvan zullen zy een karpet en een kast koopen die zy Bismarck ten geschenke zullen zenden De overige 75 000 mark zyn bestemd voor een Bismarck fonds uit de rente waarvan de opleiding zal bekostigd worden van eenige Silezieche meisjes flet acbynt vry zeker dat tegen de bepapalingen van den vretle van Siltlonoseki protest zal worden anngeteekend door Rusland wellicht gesteund door Frankryk Rusland is niet genejgd toe te staan dat China grondgebied op het vasteland afstaat aan Japan het acht dit een gevaar voor de veiligheid van zyn bezittingen in Siberië Tegen dien afstand zal bet eerst langs diplomatieken weg protesteeren en zoo d t niet helpt tot andere middelen overgaan zegt de Polit Corr c Jspan heeft op dit optreden vau Rusland gerekend Eeu JapauBch le er is iu Korea saamgetrokken in de uabyhoid der Russische grens £ n ook op andere wijze toont Japan uiet voor Rutland vervaard te zyn zoolnng het in den Stillen ijsvr e havens bezit In de Zoo verneemt de sKronstadtsky Wjestnik uit Shanghai dat de regeering van den Mikado besloten heeft vreemde oorlogsschepen slechts in klein aantal behoudens by gevaar op zee in de havens toe te laten Dit besluit is officieel ter kennis gebracht van den commandant van het Russische eskader in de Stille Zuidzee Voor Rusland i dit een zeer onaangename maatre Oceaan geen havens van Nangasaki mogen niet meer dan twee Rnssische oorlogsschepen tegelyk verblüveu Het Russische eskader moet dus de Japausche wateren verlaten en in Wladiwostock een groot gedeelte van het jaar opgesloten zyn door het ys Het is vooral de Russische correspondent van de PoI Coir die een droef tafereel ophangt van de toekomstige gebeurtenissen in Oost Azië Rosland is druk bezig zyn legermacht in Siberië te versterken en weldra zulién daar zooveel troepen byeen zyn dat de stem van Rusland gehoord zal moeten worden in Tokio Rusland zal niet terugdeinzen voor een ernstig conflict met Japan als andere middelen niet baten om de weoschen die het koestelt tot vervulling te brengen Berichten uit Parys verklaren dat de Fransche regeering besloten is in deze quaestie met Rusland samen te gaan Baardoor zou de toestand in Oost Azië hoogst ernstig ktinneu worden zegt de correspondent en bet is te hopen dat Japan wetende welke gewichtige plannen Rusland koestert zyn eischen zal matigen De uitingen van dezen correspondent van de Polit Corr hebben te meer waarde wyl de scbryver bekend staat als bevriend aan bet Russische departement van buitenlandsohe zaken Meermalen bleken zyne artikelen door dat departement geïnspireerd te zyn en de toon van zyn schryven doet vermoeden dat ook dit thans het geval is De Pol Corr c maakt verder de opmerking dat geen der officieele berichten over d vredesvoorwaarden spreekt van een bondgenootschap tuescben China eu Japan Te Oxford is weer eene aanvullingsver kiezing gehouden voor het Engelsche Lagerhuis De conservatieven die dit district beeaten hebben bet behouden De candidaat der Tory s Lord Valentia verkreeg 3745 en zyn liberale tegenstander dr Fletcher 3143 stemmen By de algemeene verkiezingen iu 1892 verkreeg de nu overleden conservatieve candidaat Lord Chesney 3276 en de liberaal Sonttar 3156 stemmen Wanneer men deze cyfers vergelykt komt men tot de slotsom dat de oppositie atte reden heeft om ook over deu uitslag van deze verkiezing tevreden te zyn Weldra moeten nog dergelyke aanvollingsverkieziogen plaa s hebben te Leeds Warwick Norfolk en Wicklow Voor Lord Rosebery en zyn kabinet is het te bopen dat de liberalen het dan beter zullen maken Te Londen liep het niet zeer waarscbijolyke gerucht dat het Lagerhuis na deu terugkeer der Koningin zal ontbonden worden daar de Regeering voordeel hoopt te trekken van de tnsachen de utiionisten en ooniervatieveu bestiande oneenigbeid De oneenigheid in het unienistische kamp wordt nog vermeerderd door aanvallen op Chamberlain dour leden der Torjrparty Iu eeu artikel iu de Birmiogbam Post die iu betrekking staat tot Chamberlain wordt gedreigd dat deze zich uit het Parlament zal terugtrekken eu onder bet volk propaganda zal maken voor zyn bervormiogsplaoneu teozy een overeenkomst met den leider der Toryparty tot stand komt In berichten oit Milaan wordt gesproken van het uitstellen der verkiezingen die eerst bepaald waren op half Mei Te Rome beeft de gewezen Italiaauache Minister van Financiën Colombo ia een vergadering eon politieke redevoering gehouden waarin hy vooral de § nancieele staatkunde der llegeering aanviel De Regeeriog zeide bii zoekt het evenwicht op de hegrooting in hoofdzaak te herstellen door hooRe lasten terwyl zy nog 40 000 000 Ure kon besparen De Minister van Fiusnciëu Sonniuo zal op deze redevoering antwoorden en haar punt voor punt weerleggpu De verkiuzingen voor de Scbuptschina in Servië zyn zeer kalm geëindigd Behoudens enkele opstootjes in eeuige provincie ptaatseu i de orde uiet verstoord Trouwens bet was reeds bekend dat de minister president Chrii titch de oude dictator alle voorzorgsmaatregelen had genomen die noodig varen om de orde te handhaven eu te zorgen dat de regeeriog by dezen verkiezing stryd de overhand zou behouden De volledige uitstag der verkiezingen is nog niet bekend Meu weet echter reeds dat de aanhangers viiti het ministerie de meerderheid hebben behaitld Tot dusver zyn reeds 109 partijgangers van den bt er Chrislitch gekozen De radicale party die zich met alle kracht tegen de regeering blijft verzetten heeft geen deel geoomen aan den verkieziugsatryd De oppositie partij wist wel dat sy toch geen kans had de overwinning te behalen De beer Cbristitcb zal derhalve de regeeriug moeten voeren hooldzakelyk steunende op de progressisten tot welke party bet meerendeel der gjko7 en afgevaardigden behoort Koningin Nathalie vertoeft nog te Parys Verniopdeiyk zal de koningin weldra naar Servië vertrekken De aankomst der koningin al wel geen invloed oefenen op den f olitieken toestand De dictator Cbristitcb blyft meester en zal wel zorg dragen dat de orde iu het land wordt gehandhaaft Naar uit Kaapstad aan de Times t wordt gemeld is het onwaar dat Kruger den OranjeVrystaat wil dwiugen te kiezen tusschen de overeenkomst van Potchefstroom en het laten 34 381 staats loterij 4e Klasse Trekking vsn Mosndag 2S April No 18126 6000 No 713 on 1B413 isder 1000 No 17870 400 No 0264 eo 14710 ieder 200 No 1278 8396 8617 n 8806 ieder 100 Prijzen van ƒ 66 13604 13684 13661 13780 18804 13862 13876 13889 13913 13933 13974 14122 14173 14333 14287 14319 14364 14401 14418 14430 14447 14468 144S9 14629 14646 14558 14689 14647 14657 14676 14760 7839 10821 7881 10848 7378 10850 7966 10878 8017 10981 8081 10988 8131 10942 8195 10965 8307 11007 8386 11010 8341 11164 8343 11263 8391 11373 8400 11891 8441 11409 8636 11426 11482 11628 8706 115818717 116038791 116138828 116408877 116478960 116768966 116879011 117339014 118419123 118989148 11901 9167 11914 881 11916 00 2462 30 SI16 76 8620 81 2663 163 2696 166 2628 166 2674 248 2678 263 2836 266 2842 376 2888 289 2893 371 2948 420 2966 431 3019 600 303 606 3047 621 8069 613 3073 759 3118 787 S134 780 3287 792 3873 836 3374 878 8S77 928 3316 970 3346 1001 3376 1020 3396 1043 3436 1081 3487 4879 6013 6020 6088 6166 5 77 6227 6321 6368 6407 6494 6600 6634 6666 6664 6602 6604 5698 6716 5840 6864 6870 6914 6942 6988 6991 6096 6100 6149 6147 111139 18666 16173 18708 16364 18743 16269 18760 16373 18836 16307 18886 16338 18894 16366 18696 16390 18068 16417 19040 16603 19016 16611 19096 16663 19184 16660 19336 16663 19266 16669 19280 16744 10319 16768 19378 16934 19476 16997 19608 17010 19690 17087 19776 17090 19798 17132 19796 17183 19797 17403 10399 17416 20013 17433 30086 17463 20104 17613 20106 17667 10169 14836 14961 15018 16088 15039 16098 16111 15116 16119 16183 16136 15191 16331 16357 15SS2 15344 16884 16416 16436 16168 16600 15714 16764 16810 16821 16836 15948 15967 16066 16106 17t 80 15 17618 801IS 3087617659 8088817666 80306 8031117616 8036317786 3038117743 8088917769 8040917917 8048017968 8043717984 8046618081 1048418084 8060418048 8067318050 8061418195 8068918849 8074918863 8076018807 8078818811 3085118439 3086318436 3086918438 3086618466 8089318484 3093018688 8094618560 1689418684 6771 1163 3488 1180 8608 1240 3634 1276 3647 1281 3606 1361 3619 1864 3666 1893 3659 1403 3673 1481 3723 1604 3741 1587 3747 1693 8786 1683 3997 1698 3966 1703 4042 1717 4068 1731 4067 1817 4318 1961 4237 3006 4370 3134 4371 3178 4433 3248 4458 2968 4676 2326 4644 2386 4690 2406 4730 2422 4760 2128 4761 4K1 4RnA 6349 IStS 1194 6378 8 3 13148 6381 9443 13161 6 8 9530 13166 6452 9641 13181 6613 9664 13245 6T36 9660 13983 6717 9665 12361 6846 9716 13879 6868 9782 12541 6901 0793 18671 6 03 9848 13600 6938 9860 13669 6916 9880 18686 6966 0934 12780 6971 9986 13790 6904 9976 12814 7010 10068 18953 7017 10887 13034 7196 10398 18068 7338 10407 13350 79 60 10408 13360 7E64 10168 13811 7118410489 13331 7 96 10587 13367 7617 10660 13433 7718 10610 13437 77 110636 13448 7742 10668 13471 7884 1075713498 Haute Nouveauté in PARASÜLS Doch inllan liet geëtaleerd worden A van OS A Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van ytmsterdam 30 AVRIL Ai Vor kr alotkoei loo 96V lOl l 101 losv 83 88V 881 4 88iV 8S 35 H u 86 7V 7 Vi Vi 1061 70r 90 87 110 81Vs 48 1001 838 z 680 108 64 losv 1 815 1881 74 US 168 ua 97V 97Vs 69 80 110 M 96V 186 189 101 61V 114 97 64V ft iv 104V loiv 97V 98 lOlV 18IVi 188 l l 13V 101 5 68 89V 80V IIV U 106V 79 7 V 119V lOlV 38 68 14V 881 199V 1 109 1 107 1037 108 180 98V 46V 46 Uini ijL D Cert Ned W S 8 i dils dito dito 8 dikl dito dito S i HONOU Obl Qpudl 1881 88 4 hiLll InMhrijpiDg 1863 81 6 OoaTBNB Obl i papier 1868 6 dito in EÜTer 1868 5 PoftTUOiL Obli met ticket 8 ditoT dito 8 SuiuNs Ubl èoit 3e Serie 5 dito GecODl 1180 4 dito bij Botbi 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SriNil Ferpet ohuld 1881 4 Touiu Gepr CooT leen 1190 4 Gw le uiDg terie D Geo leening serie G j iiinAre IlIP Beo ï obl 1892 6 Uauoo Obl Buit Sob 1890 Vbkmdbu Obl 4 onbep 1881 AHSTEtoiK Obligatien 1861 S i BOTTIUIAH Sted leen 1888 S i If D N kit HandeliT aand Axedab Ïab Mij Oertiioalen DniiMaataobappij dito Arnh HypotheeJEb pandbr 4 Oult JMij dar Vontanl and a GK Hjnolheekb paadbr 4 Naderlandaohe bank aaad Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBKB Óoat Hong bank aand ResL Hypotheekbank pandb 4 Vi ilHS lKA Equit hypoth pandb 5 Maiw L G Fr lian eert C NiD HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bipl T St Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 6 TUJ1 8poonrl 1887 89 A lobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PeLiK Waracbau Waenen aand 4 Koil Or Euaa 8pw Mij aand 6 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kank Oh Aaow 8p kap aand 5 Loaowo Beerul 8p Mn oblig 6 Orel Vitebsk dito oUig 6 ZnidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 AimlKA Ceot Pao 8p M j obl Ohie fc North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 DauTar ti Bio Gr Spm eert T a Illinois Oootral obl in goud 4 Loniif k Naah illeCert v aand Meiioo N Spir Mij lehyp o Mies Kansas 1 4 pot pref aand N ïork Ontario fc West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn It Manit obl 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 dito dite Lino Col le hyp 0 8 Gmau Can South Cart T aand Tm 0 Ballw k Nai le b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Bottord Tramweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand S SlLora Stad Antwerpenl887 I i Stad Bruaael 1886 8V HoKO Theiss BeguUr Qesallsoh 4 OosTlHR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 Bfxiui Stad Madrid 1868 Var Nio Bei Hyp SpobI cert