Goudsche Courant, woensdag 24 april 1895

34ste Jaargang Woensdag 34 April 1895 No 6641 ftoiMHE mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tau 1 5 regek k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Jitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderüjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEW Scheepmakers GEVRAAGD san den Houten en IJzeren Scheepswert met Dvanhelling Tan MUS Go ALPEN B d RIJN IJzeren Vletten te huur van S 2S ton RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tangend Rijwielen k f 140 verder alle mogelijke OlEBDEËLEN BondsBijwieihersteller Aanberelend J C DE RUITEE Iiange Ttendeweg 30 Gouda Menbiede het geluk de üand 500 000 Mark als hoofdpr B in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldrerloting dis door de Hoogs Begeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De Toordeeligs inriohtiDg van bet nieuwe plan bestaat daarin dat iu den loop van slechts weini te maanden in 7 verlotingen van 116 000 loten 57 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijii kapitale prijzen van erentuoel 500 000 Hark bij uitnemendheid eobter 1 prijs i M 300 000 1 Iprgn ÜMSOO OOO 1 prüs M 100 000 a prijzen a M 7S 000 1 prij aM 70 00 ip S iM 65 000 ipni il M 60 000 Iprij kM 55 000 SpriitenliM 50 000 Iprys i M 40 000 8 prqzen a M 20000 SïpryzenaM 10000 56 prijzen a M 5000 lOeprüzenaM 3000 SSlprigzenaM 2000 812prgzen4M 1000 1415 prijzen a M 400 89766 prijzen a M 165 16290 prijzenaMSOO aOO 160 134 100 98 69 43 20 Be prÜBlrrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prjjstrekking dezer firoote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting kost X geheel orig lot slechts M 8 of 3 601 half ff ff ff ff 3 ff ff 1 75 1 kwart ff ff ff IVi P tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per poitwiaael Alle oonunissies worden onmiddell k met de grootste EOTgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofRcieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook da betreffende inlaggelden te vernemen is gratis b gevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onoangevraagd na elke trekking de offlcieele Ijjeten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directs toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatBen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijko prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewezen de eersite Hoofdtreffers verkregen e onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecht aten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eena zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo commiBaies te kunnen uitvoeren de bestellingen eoo spoedig mogel k in elk geval voor den 30 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaari in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelnemiuK inviteeron zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reêelo bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven GRATIS bekomt Ika Uier van üt blad het niet illeea voor zieken maar oekroor ezan n hoogat belaHrilke n nuttigs boek DE VEIHB DEI IIEIEII ICan tohx ve eene briefkaart aan Biohtsr Boekhandel te MMVAM SotterdaniL mmaua Een ware Schat Toor de ongelukkige slHcfatoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapsttingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAItlKG Hollaudache uitgave met 27 afb Prbs 2 golden Ieder die aan de versohrikkel ke gevolgeu van deze ondeD d l dt moet het lezen de oprechte leermg die iet geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Mt azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEYEEU SN Gheniiscbe Wasscherij H OPPE HEIMEk 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het etoomen van plncbe mantels voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prijzen 25 gedaald Te toornen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week AUerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven liorst Honid Extract MEUANTHE DIT DB Machinale Fabriek DE HONIÖBLOEM TAK H I van Schaik Co gevestigd te a Qravenhage Geen middel is oi kan worden nitgevonden welke de Meliaathe overtreft het is OSHERBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraacht en geneest OSMIUDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHË doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MEUANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met gebmiksaanwyziüg voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Qravenhage Verkrflgbaar bfl P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BODMAN MoordrecU 3 0 BATELAND Boihtop B ï WIJK Oudmater Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Kaih Letterkundigen Maandelijks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kotommen prachtige lectuur als Romans Novellen JBClstoriselie Verhalen Poë ie JMerlei Raadsela Logogrief Rebus en en voor den zeer lagen prys van 63 CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederlaod P STOK VIS WATERREUS UlTOBVBR S B080H fiouda Suelpersdruk van A BaiHxiuif Zoo Kraepelien en Rolrm s IQiiina LarocheQt i lfARocHE Is dp meest Krachtige en Versterkende KI A VIIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe gennesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons ii f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt irorden die in d handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet FriesnitE de geleerde veatiger der walerkuur methode vriens wooaplaats een bedevaartsoord voor de lijdeode menschbeid geworden is een eenvoudige boer r Henü niei een Zweedsoh majoor ThurA Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekteu aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodsakelyk beeft gemaakt eo tbans gemeengoed van allo goneesheereo begint te worden P Ook op het gebied ter beperking van leuuwziekten begint er lioht te komen en ook bier is een wejjf geopend gewerden die op de eenvondigste ea natuurlijkste manier reauUaten oplevert welke wel in staat xijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Areenicum enz geheel te verdrin gen Er zijn vele menachun die nooh ziek noch gezond zqn pn tooh klagen dat zij zioh ia lichaam en zielallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo zioh Sülven en auderen tot laat zijn zonder het te willon Vele worden geplaagdof door vreeaeïjke ngat of diior droefgeestigheid kunnen niet alapen en worden door benauwde droomen gekiveld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congeatie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Eindelgk lyden de ergsten onder hen aan verlamming vituidans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken atand vindt ün zenuwziek en min of meer de siaohtoffers der teefwgze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorién van Igders behoort en ingehoht weusoht te worden over de working eener nieuwe methode adresscere zich aan Amsterdftiu At CLÉBAX k Co Heiligeweg 43 Rotterdam F van SANIEK KOLFF Korte Hoofsteeg l Ltrecht LOBBY PORTON Oudegracht b de Oaardbrug F 32 door wien een onderrichtend geBchriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Gaaenng gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt ilctTpAiüiüvü VAN DE Pester Vaterlaiidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Fandbrieveu zijn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halQaarlijkache Conpona per 1 Maart en 1 September en afloabaar a pari door midde van halfjaarlijkse he uitloting De Oonpona zyn tbana en ook in do toekomst vrij van bolaating volgens de Wet van 1889 Art 30 5 10 zij ziJD evenals de Uitgelote Paudbrieven betaalbaar te Budapeit Weenen en te AmStOFd tn ton Kantore van oudergeteekcnden tot den koers van den dog Volgens de wet van 1876 ia op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Faudbnoveu ingeschreven waardoor huu het recht op de hypothecauo schuldvorderingen in de eerata plaats ia gewaarborgd De oudergeteokenden verwijzende naar hun Proapectus van 19 Januari 1 1 qu het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zjj voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester Vaterl udischer JSrster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AMSTBEDAM Maart 1895 roorai op de ECHT haadteelieaiitff m t MMMié Pberlahnstein DIRtCTEURO lfVICT0mABR0H 0B£RlAHIISTCIII t A 3 V l¥ ral fCENTt verkrijgbaar MeuUachappij tot JExploitaUe der Victoria Sron gevestigd te B Merda i Zftidhlaak 8 ï iï v Patent H Stollen StlUKtlrf Iriuiirin niliUtl Iu Uiilg mt Mu Itr luni Fikrimii Der ffroaae Brfolg o ornuno namt w aMim rrungta liMt Anttu at nr wêrthloêen Ifactulhtnunifen gtitbvi Uw ktuft Mw im$$re stet seharfen H Stollen BW nn urn dinet êd$r ki uldtm Eltmtiurdfunien In ullir r itil wit Mbmllbmll mtihlnit U S rnUlUtm mH Zetttttt e tntli M pumi BINNENLAND GOODA 23 April 1895 Qütereonamiddag omatreeka 3 nnr is by het BchooDmaken der privaten aan het station alhier in een damesprivaat gevonden het Ighje van een pasgeboren kind vao het vronwelgk gealacht Het Igkje was gewikkeld in een stuk versleten beddelaken ea de flarden van dat laken waren als een band stevig om het halsje geknoopt De zaak is bg de politie io onderzoek Het Igkje is hedenmiddag op last van den officier van jsiiitie oaar Rotterdam overgebracht Uisteren avond ongeveer v f uur viej het zeven jarig r oontje van J Vermeuleo die to een schuitje aan bet spelen was aau de Derde kade te water doch werd spoedig gered door het veertienjnrige dochtertje van deu alhier gestation neerde rijksveldwachter D Stigter die zich nog gedeelteiyk aan de wal te water moest begeven zonder dat het kind eenig letae had bekomen kwam bet met een nat pak es de schrik vrg Door de liberale kiesvereeniging te Stolwgk sijn met algemeene stemmen de aftredende ledeu der Prov Staten de heeren J M Noothoven van Goor R Blok en ö A van Hoo wearage eandidaftt gesteld By kon besluit is benoemd tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard de heer A Vonk Noordegraah Db vereeniging Werkvewchaffing te BergAmbacht heeft bg kon besluit van 5 April jl rechtapersooniykheid verkregen De prgMD der varkens blgven io de Krimpenerwaard steeda zeer Inag tprwgl de prga der voedingsmiddelen hoog ia Zoo leverde in de verloopsD week een veehouder nit BergAmbacht vorkena ieder meer dan 300 halve kilo s wegende tegen 16i et per i kilo In den polder Berg Ambacht kunnen volgens de gaarderlgsteo 2269 stemmen uitgebracht worden In den B K Volksbond is een propaganda club gevormd De propaganda clob is in twee groepen verdeeld de sprekeragroep en de scbrgversgroep Tot de organisatie der scbrgveragroep is echter nog maar in beginsel besloten do uitvoering volgt te geschikter tgd FEUILLETON De tweede Vrouw JVur het DmUck U Twee avond eQ komt hij elke week bij ons door brengen Hij leest mevrouw Kaulfuss en mij voor nit boeken die zij daartoe uitkiest nWat ziJD dat voor boeken zal je vragen en joy verwacht dat ik de verslagen van Ëngelscbe sn Duitache zendelingen zal Doemen of andere werken van godsdienstigen inhoud Miar dan vergis je je erg Het zgn werken van OamoBfils enr tot Zola incluis met de meest gewaagde aitdnikkingen Ën leest hij dat voor VTSi t ge zeker Hoort go dat aan Ach hamel I de goede man leest de gevaarlijkste paisagea met zoo n volmaakt onschuldig gezicht dst bet zelfs mevrouw Kaulfoss niet hinderde Blijkbaar denkt zy nu ook minder kwaad van de verhouding tnsschen my en Baaer irËn geeft hij doarbü soms uitleggingen F zult ge vragen Natuarl k maar zoo beschroomd als een mtu als Bauer alleen kan doen Intuaschun heeft hij als dokter meer beteekenis Zgn methode om Armgard van de bleekzucht te genezen blijkt voor treffelijk te ign Dat bemerkt zij zelf en stelt nu KToot vertrouwen in haar nieuwe mama Ik heb het reeda zoover gebracht dat zij aan mij alle inoaperijen uitlevert die zjj van hare grootmama krijgt aiett Dftaande de dokter herhaaldelijk heaft Men meldt uit Haarlem In verband met het bericht dat de vermoedelgke dader van den moord op de twM onde vrouwen alhier gearreateerd zou zijn diene dat naar hier is gebracht zekere Geels te Rotterdam gevangen genomen wegens diefstal van atoelen met de la Rie te Haarlem gepleegd Of de overbrenging met den moord iets te maken heeft staat nog lang niet vaat Zooals indertyd gemeld is werd in het begin der maand December des vorigen jaars door verbreking van het slot uit de geldtade aan het spoorwegstation te Voorschoten een bedrag ontvreemd van ongeveer 1 100 Zondag nu is door eeuige aldaar spelende knapen nabö de groeve van een omgehakten boom in den omtrek van bet station een zakje gevonden zwaar beschimmeld waarin aan specie aanwezig was een som van ruim f 90 Vermoedelijk heeft de dader van den diefstal ter aangeduide plaats het geld verborgen om het te gelegener tyd op te graven doch daartoe tot dns brre de gelegenheid gemist Door de jongens werd van de vondst mededeeling gedaan aan de politie die het geldzakje en den iuhoad in beslag nam In den uacht van Zaterdag op Zondag is de wegopzichter der Staatss poor wegen v Dam vermoeoelgk door de duisternis mialeid by de spoorwegbrug over den Leidscheu Rgn te Utrecht in het water geraakt en verdronken Eenige ureu later werd zgn Igk opgehaald De man was gehuwd en ïader van een talrgk gezin De Haagsche coiTeapondent van de N Gron Ct heaft nit een bron die hem meermalen zeer juiste meedeelingen deed de verzekering ontvangen dat de formuleering van t voorstel Van Houten van dien aard is dat ook ruimte ia gelaten voor stemrecht voor vrouwen hoofden van gezinnen of alléén wonende en in de rijka directe belaatiogt n bg dragende c De Engelache journalift de heer H L Jefferson kwam Zondagochtend per nacbtboot Prins Hendrik van de Stoom vaart maatschappij Zeeland te Vlisaingen aan Zooals men weet doet genoemde heer een reis per rgwiel naar Moscou Hg had het gedeelte van Londen tot Qneenboroogh ook reeds per rgwiel afgelegd Eenige officials en leden van den Alg Ned VVielrgdersboud wachtten hem op en deden nadat Vliasingen Middelburg en Goes besocht waren den heer Jefferson nitgeleide tot Bergen aangetoond hoe schadelijk die zoetigbedoQ op de zwakke maag van de kleine werken Gisteren kwam mevrouw Kaulfuss onverwacht bg ons juist toen ik van Armgard weer een doosje sDoepenj in bewaring had gekregen Zg zag het wel maar zij hield zich alsof zij daarvan niets had bemerkt Een pnar uur later kwam Armgard echter snikkende bij me en stamelde bewogen Qrootmama Bchreit grootmama sohreit al door omdat ik aan u overgeef wat zij mg heeft geschonken en omdat ik aan u raeor gehoorzaam beo dan aan baar Ik stelde het bedroeMe kind gorust eoo goed ik koD Mijn toon van spreken moest bter alles doen want met redeneeringen kon ik niet beginnen ik kon den tempel der kinderlgke liefde niet afbreken dien zg in haar hartje heeft opgoriohi voor haar grootmama Zoover had ilc geschreven toon ik wegens de komst van den p isthode naar beneden ging Wat doeï de gewoonte niet ik kan het geluid van zijn voetstappen dadelgk herkeauen Hg bracht mij een brief van Tiefort dien ik hier voor je overachrgf omdat je deelneemt in mijn lief en leed De brief is alweder op een blaadje uit een notitieboekje geschreven Hg luidt Wg bereiken vdór zonsopgang de met sneeuw bedekte Jjofodden Gedurende de vaart van Trondhjem naar hier hadden wij niets dan een vochtigen zwaren nevel en donkeren nacht terwijl de zee dreigend om ons schip bruiste Maar nu die zonsopgang op de Lofodden Marie I Welke pen kan dat beschrijven Voor ons ligt OostVagóe Hier atggen de spitsen van Hindoe omhoog daar glinsteren de gletsohers van Tjellös ons tegen op Zoom alwaar de consuls aldaar het geleide ofernamen Genoemde heer hoopte dienzeltden dag S Hertogenboscb of Arnhem te bereiken Zgn reisroute is Londen Vlissingen Arnhem Hannover Berlgn Posen Warschau Tcherikov Medyo Podolsk Moscon Teruggaande wordt de rei ook per rgwiel ondernomen r M O c De gewezeir stads weger A d H te Maastricht die wegens ontroawbeid iu zgne be trekking tot 1 jaar en ter zake van verduistering van een muntbiljet van f 10 tot 4 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld heeft in de eerstgenoemde uitspraak berust doch ia vau de laatste in hooger beroep gekomen Naar wg vernemen is bet wetsontwerp tot reeling van het kiesrecht bg deu Raad van State ingekomen De Commissaris der Koningin in Zaidholland heeft bepaald a dat da beschrgving voor de belasting op bedrgtsen andere inkomsten voor het dienstjaar 1895 98 in dese provincie zal aanvangen op Maandag den 6en Mei a s ter rgl de beaohrgviogabiljetten door of van wege den ontv ger der directs belastingen 20 dageu skda uitreiking zullen worden opgehaald b dat de aanslagsregeling moet zgn geschied vóór den len October 1895 De burgemeester van Amsterdam aan de Regentes de gemeenteraadsleden voorstellende vestigde hare aandacht op de zorgvolle tgden welke de gemeente doorleeft en wees op de geestdriftige ontvangst der burgerg des te grooter nu de Konioginnen verl den jaar deze stad niet konden bezoeken HH MM uitten de beste wenschen voor de stad Amsterdam Onder de vele corporatiën ter audiëntie gekomen was ook het bestnur van den Roomscb Katholieken Volkabond welks voorzitter de heer Pasatoors der Regentes den dank van dien bond oterbracht wegens de plannen der booge regeeriog ten aanzien dor pensioneering van oude werklieden en den wenach uitte dat H M zoo de commissie nog niet was samengesteld haren invloedemocht aanweuden om daarin ook mannen d r practgk te doen zitting nemen De Regentes zeide hem dank en verzekerde dat zg ook in deze zaak zeer veel belang atelde Onder de vflrepnigtngpn die ter andiSntie Met vlammende stralen hoort de zen door den wolkensluier heen Als door een tooverwoord stort zij haroQ goudgloed over de onmetelijke rotsen de bochten ea eilanden zonder tal Het i dag geworden Uw blik reikt twintig mg len ver over land en zee Aan alle kanten ziet ge donkera rotsen van versohilleode kleur en gedaante zoo boog en scherpgekant dat geen mensehenvoet ze ooit betreden heeft De adelaar en eenige valken en meeuwen fladderen er om heen Da golven bruisen tussohen de klippen alsof zij zich van allen dwanp willen bevrgden en huilend slingeren zg hun schuim tegen d ruisen Meeuwen zeeganzen on gieren verlevendigen bot tooneel ik sta er hg en gevoel mg nietig en klein terwijl ik naar den blauwen bemel het oog opsla De lucht is friech en scherp dat maakt ons wakker Zich wijdende aan den ilteDst der wetenschap zwerven mgno vriendon vroolgk rond terwijl ik dweep en verbaasd sta Bij de blauwe meertjes der Jukuln denk ik aan u Marie Dit de verte zendt papa zijn hartehjken groet aan Armgard ei duizend groeten aan u Marie die ons aller zonden draagt Als ik in Tromsöe bericht vnn je ontvang zal ik waarschijnlgk een pnsr vol dicht in elkander geschreven reisbeschrijvingen zenden Wil mijne vriendin di aannemen Uw man KoinT TiEFOET Niet waar je weuscht me veel geluk met de betrekking van zondenbok Die uitdrukking die ons aller zonden draagt heeft me getroffen De gaheele brief is grillig van stgl Herhaalde malen heb ik dia paar regels ovargalazen om sa goed ta begrij werden ontvangen behoorde ook het beataoT van den Nederlandschen Journalistttakringi De audiëntie duurde tot over drieSn Daaroa maakten H H M M hg fraai weder nog e n langen rgtoer door enkels der Tolkrgkute buurten van de atad Met eene omweg langs de PrinsHendrikkade en de De Eniterkade bereikten zg het Bikkerseiland waar de oade oranjeboom in den zandhoek met oude vlaggen borstbeelden en prenten rgkelyk was versierd en waar in de nauwe Btraten en dwarsstraten reedi uren lang eene dïohte menigte op elkaar stond gepakt Door de Oranjestraten werd de tocht voortgezet nawr de Willemstraat Hier vooral waa bet bnitengewoon levendig Bgna hnis en huis werd gevlagd uren te voren waren met vaten en karren en planken tribunes opgeslagen en liepen commissarissen van orde met oranje linten over de borst onder de opgewonde schare allerlei te bedisaelen en te beredderen Met daverend gejoich werden de Vorstinnen begroet Midden in de straat werd even faalt gehouden Daar toch werden HH MM door 130 kinderen uit de bnnrt toegezongen onder leiding van Mietje Plug de dochter van Klaas Ping die president in der vereeniging Oranjes Vriendenkring c Den president werden door de Regentes enkele woorden toegevoegd wtiarna HH MM allerwege gehuldigd an toegejuicht haren weg langs Natsaukade en Westerstraat voortzetten en naar het paleis op den Dam terugkeerden Mevrouw Paruell de bejaarde moeder tan den overleden leracbeu staatsman die te Bar denbouse in New Yersey Vereenigde Staten woonde is daar het slacbtoJïer geworden van een aanslag Men vond de oude dame bewnsteloos en gewond in haar woning terwgl een portefeuille met papieren haar zoon betreffende was verdwenen Tot dniver heeft zg nog geen opheldering kunnen geven over hetgeen haar is overkomen Te Leeuwarden werden Vrgdag tnsschen de 8000 en 9000 kievitseieren aangevoerd De meeste zijn naar het buitenland tot zelfs naiir St Petersburg en Conatantinopel verzonden De prgzen waren vau 12 tot 16 cents per stok Regenten van de Sophiasticbting te Scheveningen de Zee badinrichting voor behoeftige kinderen hebben een terrein van ruim 1700 vlerk meter in de voormalige Renbaan aangekocht tot uitbreiding van de speelplaats pen j er spreekt of berouw of nieuwe hoop uit dia woorden Ik ben verlegen om een gepast antwoord te viadoD maar dralen helpt niet Dus met Hinken moed de pon opgevat en geschreven al is het voorloopig een kladproef Geen Koert of zoo iets aan het begin dat zijn w j nu eenmaal niet gewoon Vooruit dus Of wij uwe reisbeschrgvingen willen lezen P Heel gaarne Wij zullen de dagen tellen tot wij ze ontvangen Ik schrijf ifwg want Acuigard en ik zgn nu iéa in onzen ijver om dat sobooue land te leereu kennen Je moot je dochter eens zien als zg vol ijver de kaart van Noorwegen bestudeert gedorende de aardrijkskundige lea Zij weet zeor goed dat de Noordpooloirkel over Kaap Kunnen gaat en alle belangrijke plaatsen kan zg mij aanwijzen ja over den handel enz weet zij ook reeds iets te zeggen Ik overlaad haar hoofdje niet doch too ongemerkt komt het een na bet ander aan de beurt en zij onthoadl alles Hink Dat doet me juist veel genoegen omdat zg in den beginne zoo weinig lust toonde Armgard neemt vee beweging in de buitenluohl Wg spelen met elkaar als goede kameraden in het park doch de gehoorzaamheid wordt daarbg niet gehesl uit het oog verloren Hare wangen klesren zich daarbij frisch rood an hare oogan stralen van levenslust Ik kan echter niet verzwegen dat zg hoe langer hoe meer Igdt onder de verdeeling van haar liefde tnsBcben mg en hara grootmama en dit wordt erger hoe meer zg ziab bg mg aansluit