Goudsche Courant, donderdag 25 april 1895

34ste Jaargang ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur doi nüdd Gisteren heeft de rechtbank te a HertogenboBch uitlipraak gedaan iu zake Johannea Franciacoe van den VorstenbtMob en Franoiwns V d Akker beiden beklaagd van opcettelyk en in véreoniging gevaar te hebben veroorzaakt vobr bet verkeer door atoom ver mogen door het nevealigen van een zwaren boomstam over de rails van de N B D S tassoheu Scliyndel en Bokstel Beiden eyn schaldig bevonden aan het hon in de dagvaarding ten laste gelegde en veroordeeld tot gevangenisstraf van 12 jaar Men meldt uit Vlaardingen Het toooeelgezelschap Varia c alhier dat op U Januari jl te Delft by gelegenheid tan een t ionj elwedatryd den eeasteu prys behaaldn zoowel foor drama als blyspel had heden dio pryzeu ib ontvangst tt aemen Heden D m dd per apoor hier teruggekeerd werd de vereeuigingi door andere gezelt chappen alle voorzien vat buujie vaandels afgehaald De voorzitter de beer P H van Abshoven aan wien ook by die gelegenheid de prya was toegekeqd sis da beste toooeelspeler in het drama werd j onder de opwekkende tontn van bet muziekgezelschap Conoordiac naar huis geleid Men sohryft nit Haarlem Geel de persoon dte io verband mrt den moord op den Raamsingel gevangen zit is een oade bekende van de iostitie Hoewel pas 21 jaar oud heeft hy reedn vyf vonniaseu wegens diefstal achter den rog het laatste voor een diefstal van eaaige honderden s oelon op het sportterrein De Phoenii Hy is van boeren afkomst eo zyn vader Was vroeger in goeden doen doch thans aait lager wal Het schynt dat er ook nog een tweede persoon by de zsak ii betrokken Zaterdagmiddag omsireeki half vier wandelden de heer en merroaw v W op het onbewoonde buitengoed vaa hunne zwager den heer v d B H toen zy zagen dat in eeu raampost aan deu achterkant van htt buis een persoon gezeten was bezig zyode dasr in te bleken Op de vraag van den heer t W wat hy daar moest uitvoeren werd geantwoord dat hy daar io het buis wilde gaan slapen De politieagent Somer die daar toevallig in de nabyheid was werd geroepee doch inmiddels was de slsaplustigec gaan vluchten Hy werd evenwel op bet boiteögoed door den beer v W achterhaald en gegrepen eo mei bebolp van genoemden politieagent naar het gemeentehuis gebracht alwaar hij zorgen ook voor Armgard s opvoeding bekruipt bi soms do lust om die frissche tucht van bet Noorden in te ademen evenals by Ook bon ik heel weetfriorig gdworden naar hetgeen die landen betreft Alle oade romans van Koorsobe en Zwaedsohe auteurs die ik machtig kan worden snuffel ik na om er de natuurbesobryvingon uit te verslinden Merkwaardige reisbeschrijvingen vooral trekken mij aan en daarvan vind ïk overvloed iu Tlefort s bibliotheek Die biblintlieek is mijn Eldorado geworden waar ik vele uren in doorbreng Sedert de baron op reis IS blijven de groune gordijnen neergelaten alleen aan den hoek bij den vleugel opeu ik oen raam om Cïod s vrye luclit te kunnen genieten Zoo is bet daar aangenaam halfdonker dat werkt gunstig op myn ontruste zenuwen Wat heb ik dikwyls reden om ray te ergeren 1 Om den baron genoeKB ö doen streef ik er zonder ophouden naar meitnrdaad deel te nemen in de buisbouding doch tevergeefs Mevrouw Kaulfusa is zoo listig als oen slang zij heeft de dienstboden geheel onder banr macht Het is mij onmogelijk ingrijpend te handelen boe ik mij daarvoor ook inspan Alwo bluft Armgard mijn eenige troost Enfin ik ben r toch tevreden mee Op het kind beb ik meer invloed dan rJj en daardoor kan ik veel goeds I lot stand brengen Eu daar het koede te doen I des levens grootste vreugde ia zoo ben ik gelukkig ïhorese Vela groeten vao Uw trouwe vriandin Maku I fforit vtnotgd Seuda aatlpaisdruk vaa A BaiKUUii k ion KleinhaDdel In Sterkeo Drapli BDEGEMEESTER en WETHOUDERS T n 6ouda brengtta ingevolge art 5 der Wet vaa 28 AagustQs 1881 StaatsbUdc no 97 ter openbare kennis dal bj hen is ingekomen an do naTolgendnpersonen veiMekachriften waarby Vergunuiugwordt gerraagd om iu de b ifdera oajnivermeide localiteit 8t rkeo drank in het klcinte mogen Terkoopen als Naam t d Tercoeker Aand der localileit E liommwse Molenwert B 31 T f open ptaats aan de L Moer ogs Derde Kide K 325 Gouda den 23 April 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER BurgsrlljksD Stand GEBOREN 20 April Neoltje ouders A de Jong en P W Vos 21 April Dirk ouders J J van Gal n en O Smefler OVERLEDEN 20 April ï Bost hnisvr T n P van der Zwaluui 61 j 21 April A HoDink 89 j Zevenbuizeu GEBOREN Adrianus ouders A Kr gsmau eu M F Bi dorp Aalbert ouders P Haraëetman en W Vastenhou Jansje Gerdine ouders J Haak en G Bontenbal Hendrik onders P an den Berg eu E de Jong ADVERTENTISN Scheepmakers GEVRAAGD ftan den Hoaten en IJzeren Scheepawerf met Dfranhelliag ran MUS Co ALPEN a d RIJN IJzeren Vletten te huur van S ZS ton Men Ue het geluk de hand Hoofdprgs eT 600 000 Hark Do prijzen z n door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van dooi de den Staat Hamburg getvaarborda groote Goldlotsrij waarin zeker 11 Mlllioen 348 795 Mark gewonnen moeten wqrdeu Be prijeen van deze voel roordeol biedende Getdloterij die volgens het plan iilechts 115 000 loten bevat zijn do volgeode Be hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie v 800 000 M i 66 prijzen a BOOO M 1 prys a 200 000 r 106 prijzen fi fiOOO 1 priJB i 100 000 j 1 231 prezen ü 2000 prijzend 76 000 8l2pryaenft 1000 1 prijs i 70 000 14 5 pTUisuD a 400 lpr iB 66 000 SOprüzena 300 Iprys a 60 000 138 prijz a 300 160 ipriJB a 65 000 39755 prgzen a 156 8 prijzen i 69 000 8390 p ii 184 100 98 1 prijs l 40 000 6848 pr a 69 42 20 8 prezen a 20 000 totaal 57 700 prgzen 21prÜE a 10 000 eD worden dece in eenigo maandea in klassen uitgeloot Ba Hoofdprys ia de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgl in de 2e kl tot 56 000 M in de Sa tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M iD de 6e tot 70 000 M in de 6 tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie vad 800 000 M eveut tot 600 000 Mark Voor do oorito prijstrekkiug die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleohts 3 60 een half origineel lot slecht 1 76 een kwart origineel lot slechts 90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de otüoieele trekkingsiyst Trekkiugsplan voorzien van hel wapen van den Slaat die de prjjs vnn de Be uitbetaling on verzending van de prijzen geschiedt door nij direct en prompt aan do winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven M Men wende iiioh dus met de aanl m vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ot uiteriijk tot 1 MEI e k met vertrouweo tot IJOSEPH HECZSCHEE I Bankier en WisielkaDtoor in HAMfiUBG Buitsohland TANDARTS E CASSUTO MARKT 154 GOUDA = t = uilf pzonderd Zondf s te consniteeren ran 10 tot 5 nar BAS EEl THEIM Seitoen van 9 Juni ZwaTelbronnen ZwUvel Siyk en MoorBaden Douches Stout en Regen Baden warm en koud Stoombadeu Electrioiteit Massage Toegepast bg Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OnderlflftCatanhen Huidziekten De boschrüke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende lucht maken Bad Bentheim tot een der uitstekendste Luchtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kurinrichtingen en Woningsaangeiegenhedeu verzendt het vorsteiyk Bentheimsche badbestnar Dr i die 8TR0TH WAALSTEEHEN nog ruim voorhanden bij A VERMEULEN Oo fabrikanten te Deest bij Druteu bestaande voornamelgk in mUklèuHg boeregrauw dito hardgrauw vooren achter gevelateen rood beperkt en eene party van pi m 300 dulxend eenigsxlns getrokken straatkUnkers van grgze kleur zeer schoon een en ander geschikt te bekomen Men vervoege zich het voordeeligst in pefsoon aan de iabriek waarvoor op aanvraagde geschikte reisgelegenheid wordt opgegeven Visitekaarten OSBEmOÜWKAimN Rouwkaarten met bijpassende Couvert worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkery van A BRINKMAN ZN uit de Blikken Trommel TAN N KATER en Co Gedeponeerd OBOSISGEN Elk stukje heeft de vorm 7an een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct b i onze bekende Verkooper B a WINKELi WmlINKUJKl SlOOMVr RVI KTJ n iirmisdiiwiSMüKiJi Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAU te Gouda mOPA FDIKE GODS GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van oohtbeid ii cachet on kurk steeds voorzien van den naani der Firma F HOPFB M N B ♦ A t SCHIEDAMMER Waaxom word ik ran mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter gfenezing niet leerdet kennen Hut is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in d banden van een bekwaam lEenoesheer een goed succes hebben Was niet Priesnitz He geleerde vestiger der waterkuur Btothode wiens woonplaata een bedevaartsoord voor de lijdoade menschbeid geworden is een eenvoudige bour Hefft niet een Zweedscb majoor Thure Brand genaamd een middet tegen vrouwenziekten ann de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reada minder nooduikeluk heeft gemaakt en thans gemeengued van allo goueesbeeroQ begint te vorden Ook op het geDied ter beperking van zeuawziekten begint er licht to komen en ook bier is een weg geopend gewarden die op de eenvoudigste § D natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ër z JQ vele menscbuu die oocb ziek noch gezond zgn en tóch klagen dat zij zioh in lichaam en siel alles behalve wel gevoelen het geringste niet veten kannen en zelfs door een vlieg getergd wordenen too zioh zolven en anderen tot last lija zonder het te willen Vete worden geplugd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Ban eijn er woder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen eu toevallen Eindelijk lyden da ergsten onder hen aati verlamming vitusdans en vallende ziekte AJ deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onzen tyd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort ea ingelicht wenscbt te worden over de werking eener nieuwe methode adresseere zich aan Aii st rdftiu H CLÉBA V Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E van SAKTËRf KOLFF Rorte Hoofsteeg 1 l trecht LOBBY PORTON Oudegraoht by de Gaardbrug F 23 door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Generiag gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao D Blmatig e door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fiibrlcttle en uitgluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een anbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hoflevemacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 schreef de Accn iemie national de Paria Nous vouB déoemons une ntedallle d or première clawae en oonsldöraüou deTotre excellente fobrioatton de Ohooolat bonbona varies etc eto StOllwerck l fabrikaat is verkrijgbaar bij H H ConSseurs Banketbakkers enz enz Geueraalvertegenwoordiger voor NederlaridJalins Hattenklodt Amsterdam Kalveratraat 103 Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ u i£fARS £ is Jp meest Krachtige en Versterkende RI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe genResheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flaoona f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda by Patent H Stollen Du iinli f nt llicke Ir glilti FiMilin lUtl ItlUl miittrin lulglicl Der groBM ErfxOg den anten rat rU H StoUtm êrrangtn hët Aniau ty têr$oliM nan $ werthloeen Nachahmungmi gagebm Mui ktuf Khar ufuarê êtefs scharfen H StoUmi air r$n utu dlrtct $ d$r ff talohan Elêanhandtangan ht iteMfl UÊfrFUUt fwlê nabêntUhtad êMgahétigt M Ih iêUsten tmé Zeugmiaue gntlM mt frëooo Warnung m t rooé l H m ECHT op de Oberlahnstein OimCTO ltBtRVICrORIABROH OBCRlAHHSWN verkrijgbau A¥eral MaaUchappié tot üxploüatie der Victoria Bron gemestlgd te JioHerdnm Ziiidblaak 8 den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist No 6642 Donderdag 35 April J895 iDIMlE COHiNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs lier drie maanden ia 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Kommer VIJF CENTEN Men meldt ait Deo Haag Na Afloop van eene vergadering in WalhalU frok Maandagavond laat een troep socialisten door de stad naar de sigarenfabriek van dcii heer Delen aau het ni Men trok kalm langs de woning zoodat de politie die daai sedert de volksverzamelingen der laatste dagen surveilleerde den troep ongemoeid liet Do menigte plaatste ich vervolgens aan do over yde van bet 3pqi tegenover do fabriek bh toen werd er met steeuen en flesacbeQ naar bet hnis geworpen De politie heeft hierop den troep met deu wapenstolc oitee o gedreven waarby eenige personen duchtig werden afgeranseld Op andere plaatsen acbynen de sooialisten lioh weer veraenigd te hebben Althans Of hou weg naar huis werden op het Kerkplein aan de drukkery van Gebr Van Laugenbuysen verscbillende ruilen ingeworpen I De meesterkoecht van een dor inrichtingeu I waarop men het gemant heelt ia op straat doot eenige personen vr eraetig m haudeld De rechtbank te Rotterdam veroordeeMe gisteren P de K arbeider te Zevenlmizen beklaagd van bedreiging werd vrygeapioken D M B pashuisknecbt alhier wegens mishandeling tot twee maanden Daarna stond terecht P R 19 j vleescbhouwer alhier Hy zou den 29 December 1894 moedwillig C J D p den grond hebben geworpen en hebben geslagen Broodoyd schyot de reden te zyn tot bft gebeorde De mishandelde toch is vroeger in dienst geweest by bekl s vader en levert uu ook vleesch aan klanten van zyn vroegeren patroon Het feit bewezen zynde eu daarby in aanmerking nemende bekl s gueatig verleden en de omstandigheden waaronder by bet feit beeft gepleegd eisohte het O M i 25 boete subs 10 dagen hechtenis BINNENLAND GOD DA 24 April 1895 j Hedenmiddag werd ten Raadbnize deze 1 gemeente aanbesteed 1 a Het verhoogen en versterken van d 1 Waterkeeringswerken in onderhoud bg de Gt1 meent langs de rivier den IJael I Ingeschreven werd door 1 met klei zonder kle P A Borghont Gouda I 7230 f 6720 J da Jong Wz 7200 6700 D Amesz 7140 6510 1 W Zanen Ammerstol 7045 6573 I C W den Hoed Stol wykerslui 6868 6270 W A Verbrnggen WBd I diniveen 6847 6347 1 0 J Koot Gonda 6842 6292 I De liberale kieavereeniging te Boskoop heeft tot candidaten voor de Prov Stoten gekozen de heeren A Koster Mzn wethouder te Boskoop voorzitter der Pomotogiacbe Vereenigin eoz en H Ie Coaltre bucgemeeater van Bod Kaven Te Oadewater trad 11 Maandf avond vooieen veertigtal hoorders op Mevrouw H van Schel De Haan van a Gravenhage Ze droeg een negental stukken voor zoo vun ernstigen als luimlgen aard De voordracht beviel övcr het geheel uitstekend de keuze der stukken het aangenaam stemorgaan en het geheele optreden der spreekster die alles uit het hoofd voordraagt droegen daartoe het hunne by J J Doim 6794 6318 1 Ned Aanneraers M 1 Gonda 6745 I Men meldt uit Amsterdam aan het U D c De Zaterdagmiddag by de komst der Ko ninginnen gearresteerde personen die in een ytuig gezeten een soort van officieel kostuum droegen zyn gevangen gehouden Gisterenmorgen zyn zy uit het politiebureau aan d Oude Brug per celwagen vervoerd naar bet f hiïia vïm bewaring aan den Weteriitgaehans I Hun zal ten laste gelegd worden het ongeoorloofd drï en van een am btskleeding Zaterdagavond h idden in eea der Goadsbloemdwarsstraten grenzende aan de Willemstraat een paar colporteurs van lieoht voor Allen c het hard te verantwoorden Vooral du vroQwen waren zeer op hen gebeten en gebruikten jie bekende Amsterdamsche talhouten om hun woede op de colporteurs te koelen J H de Wüde Gouda 6457 5950 W Bokhoven 6230 5740 b Het invoegen van de Muurwerken va I den toren van de St Janskerk 1 Ingeschreven werd door J de Jong Wz f 3900 J J D im 3536 J H de Wild 3185 D Ames T V V 8120 W Bokhoven 3080 C W den Hoed 2835 c Het maken van een Droogloods in duBaden Zweminrichting Ingeschreven werd door Men meldt aan het ü D c uit Amsterdam Naar wfl vernemen is de verwyderiog tos schen de heeren dr A Kayper en mr A F de Savornin Lobman bygelegd D Amesz f 372 J E van Dongen Bolding 361 W Bokhoven 320 J H de Wilde 300 J J Dnim 296 De minister van justitie heeft eene commiss t ingesteld om te onderïoeken in hoever doorden arbeid in gevangenissen en rykawerkiurichtingen afbreuk wordt gedaan aau den arbeulin de vrye maatschappij eu door welke maatregelen de aldus gevoerde concurrentie tot zoogering mogeiyke afmetingen zou kunnen worden beperkt Tot Hd en voorsitter dier commissiit U benoemd de ha r mr A Kerdyk lid vande Tweede Kamer der Staten Geueraal dr J Th Mouton wethouder der gemeente sGrit venhage en B P Huurman architect te s Gravenhage tot lid en secretaris mr J Simon van der Aa hoofdcommies aan httdepartement van justitie Stct Men meldt uit Haarlem Noer uanleiding van eene in handen der JQstitie gevalbn sedert eenige weken gevoerde geheime briefwisseling heeft de rechtbank t Haarlem op vordering vao den officier van iostitie op Zaterdag 20 April jl ter zake ven den in den avond van 26 Februari 1893 op Agatha v d Wens oad 82 jaar wed vao Petrus Stokman en Jacoba v d Wens ood 83 jaar wed van Nicolaas Bekkers gepleegdea moord gevolgd door diefstal en brandstichting onder meer rechtsingang met iaat tot gevangenneming verleend tegen Leenhart Geel ood 21 jaar voermansknecht te Haarlem Geel onderging reeds vyf vonnissen C J Koot 295 C W den Hoed 281 d Het leveren van 30000 Vechtache Straatklinkers Waalvorm of 30000 vlakke Waalstnatklinkers Ingeschreven werd door Monster A Monster B Bchalg en Bekker Schoonhoven f 12 f 11 p d J W Vermaat Jutphaas 14 93 C Kamp Linschoten 14 13 97 Erven H Trip Utrecht 14 72 Sonté en Bekker Wiik bg Duurstede 15 70 15 45 en vlakke straatk 14 40 1 lenden dokter mijne gedachten zijn toca meest by I Armgard Ik bestudeer dat kleine schepsel nier inborst ik raeer en meer leer kennen £ n door hai r krijg ik ook veel inzicht in het karakter van den baron Hoüveel belangstelling boezemt mij dat in Overigens is er geene verandering in mijn leven gekomen Verleden week ontving ik da beloofde reisbesobryringen Zij zyn werkelijk van beteekenis en zy verloonen iets oonpronkelijks Ze zijn echter te a g om ze voor u af te schrijven en van do origir eele stukken kan ik niet scheiden Jo woet boeveel ik houd vau goed gestyleorde besohryviagen en hoe ik altijd belang stelde in vreemde landen eu volken Hier geef ik de weinige woorden we ler ie de geestige reisiudrukken vergezelden De madedeelingen over uw leven doeu mij met verlaugen uitzien naar bet vervolg daarvan Wees zoo goed uw brief nnar Hammerfost te zenden Van uit de noordelykste handelshaven dar Oude Wereld gaan wij uaar hst eiland Mager met de Noordkaap I Wy maken do terugreis door Zwedon In Stockholm £ Ullen wij wat langer vertoeven on vaa daar gaan wy langzaam terug naar bet vaderland Begin dus nu met Armgard naar Zweden Heve en wees niet boos op uwen KoEAT TizroaT Niat waar dat ii lakonisob genoeg on toch frisch en opgewekt Ik weet niet moer wat ik ham daarop geantwoord beb maai het ging zonder eerst een rf te maken Naar ik geloof zyn wij gcede vrien geworden er zit veel in hem dat m aantrekt I en aobting afdwingt I Stal tt voor mMden bader myne beslomnering eo F EVlLLETODl 1 De tweede VrouvF i JVM lUt Dmiick 16 Ik doe mijn best om te effsneu waar het slechts mogelqk is doch haar hartje alle smart te sparen is voor mg ondoenlijk Met hare grootmama kan ik daar niet over spreken dat ou totaal nutteloos zijn Arm rd laat baar papa hartel k groeten ij vraagt bem of hij geen gevaarlijke rotsen zal beklimmen eu aaagean moeielijke jachten lal deelnemen i tx vriend ontvangt bierbij een groet van Mabm Zoo dat ia klaar Wat heeft me dat weinig moeite gekost en wat zeg ik er tegen op 1 Nu moet ik naar Habe om zijn rapport in ontvangst te oenMn VahwaI Therese eu denk dikwijls aan Üwo vriendin Marie Corswald 4 Oct MiJD goode Thereael I het zoover met je gekomen dat je geheel mijn leven roecleett eu bij ïederan ademtocht aan je vriendin denkt Nu mijne bekentenissen die je xoo aantrekkelyk vindt zal ik je ook niet onlhouden Je bent als het ware mijn twee te ik je weet mün leren en myo gevoelens waarschuw me dus als ik p D dwulireg mooht goraken Van Bauer wil je wetett of bij een man is Een man zooals de baron Neen dat is hg niet Anders Miu bij destijds niet de vlucht genomen hebben m overgroote nauwgezeili id van geweten en daar et meer met een zwaarmoedig hart berouw oveirf hebben Maar een zedelyk mensch is In mijn vertrouwen op zijne braafheid zal hg altijd eeu eer stellen Een zedelyk mensch en geen man ï laU ge ongeloovig vragen Ik wil hiervoor gM P fondigfl definitie zoeken maar t mat hetzelfde Met een oogopslag zoudt ge het begrgpen als ge den dokter eo Tiefort naast elkander zaagt sUan En toch zoudt ge van Bauer houden als ge zyn bevallige Adoiiis gesUlte met frissche wangen en rossig blond baar vergelijkt met het sprekende somber en toch schoon gelaat van den baron HoV moeiel k ook voor my je hebt me om deze ventelükiug gevraagd Zeker was je meiiwagierig na de concfusie Nn ik ben volstrekt niet bang dat het verkeerd zal gaan Maar nu iets anders Ongeveer acht dagen geleden zat de dokter weer oor e lezen Mevrouw T if 1 onrustig heen en weer nu in de kamer dan weer erWiL Dat verdroot mg Daar ik in die lecÏ M r wPiniir belang stel en zy or slechts nu en dan rgedi l faoorde vUcbt ik Bauer het voorlezen te staken en in plaats daarvan my bet ba kspel te leeren Wat deed hij dat met genoegen hii was vol ijver om mi te onderncbten D kwyls Ïenoe kwamen daarby zijne vingers de myne te Tzün warme adem voelde ik langs myne wangen M rSuw Kaulfuss zag het eenmaal en een duiveUobe laob vertoonde zioh op haar ifohit Mtar Uat ik took uiUobeiden over dun verve G v d Broeke Jntphaas 16 74