Goudsche Courant, donderdag 25 april 1895

DÏrëcteSpöÖrwcgverbinding ief ülÜA Wiolerdlenst 1894 95 Aangevangen I ücluber TUd van üreenwlcli OOtDA aOTTESDAU 11 01 11 18 li 61 1 14 11 68 1 06 ff 1 1 11 11 ll ll 1 11 7 10 II 10 7 16 7 47 IIOTTERSIU ll lo ir 10 11 10 84 10 41 10 4 11 40 1 15 S 48 3 10 4 08 4 40 PEN HAAG OOCUA aHl 6 48 7 107 418 30 9 81 9 4810 1111 3111 15 1 88 1 16 8 46 3 48 4 16 4 41 6 17 7 8 01 l lt GOVDA DEN BAAO Sabdl T III 86I II 1 8710 48 11 11 11 1111 14 1 17 S 66 4 46 6 t7 6 69 7 11 8 19 9 87 11 06 11 18 10 18 ff ff l ll ff ff ff ff 4 48 ff 7 0 ff ff ff ff ff 1 49 ff ff V ff ff ff 7 11 ff ff 10 80 ff ff 1 68 ff ff ff 5 ff 7 1 Ml ff ff lO SI ff ff 1 04 ff ff ff ff ff 7 K ff ff ff ff 10 41 ff ff 1 09 ff ff ff ff 6 09 ff 7 81 10 9 68 lO K 10 6118 0818 461 10 2 45 3 15 4 13 4 43 6 10 6 47 7 41 8 36 10 10 U T K E o B T G O D D t IVtnoht 6 38 7 60 9 9 6111 84 11 01 18 60 1 10 8 10 3 614 43 6 20 S 36 8 09 1 508 19 lO MWoerden 8 68 8 11 10 10 11 50 11 15 3 414 11 6 47 Uadnater 7 07 8 19 10 84 ff ff 4 14 9 19 Goode 7 10 8 82 9 34 10 87 11 08 l ll S 60 4 37 6 30 7 08 8 41 9 11 ll Of AMSTEBDA U O V D A AjuterduWp 6 10 1 15 9 65 11 15 11 80 1 66 4 16 4 86 7 M 10 00 etude TJO 1 04 VkM ll K M MS t lo l ll 1 11 11 1 08 l ll ff 1 17 ff ff 1 1 ff ff 1 81 ff l S 1 67 4 86 6 16 6 66 6 41 7 41 Il O I S A D TUCHT 10 06 10 11 10 56 11 41 1 18 1 61 8 18 4 4T 5 88 1 67 7 46 8 11 10 14 ff ff 11 09 ff I S7 ff ff ff 6 87 ff 7 69 10 10 90 ff 11 17 ff 1 46 8 07 ff 6 01 5 46 6 17 8 07 1 66 10 6 10 61 11 46 1 20 8 081 818 50 5 81 II 8 86 l ll 9 1110 11 e O D D A A U 8 T M I 10 01 lO li i 1 61 4 47 l ll T 4I 10 1 10 55 11 19 Iv MO 1 41 li Ml U l Tooc den bargemeoflier TersobeneD zjjnde bleek genumd te zgo H F voneode te Mahlbeimterwyl hg beweerde ia geseUcbRp te zfjo geweest vao zekeren F mede nit Duitacblaod Van het huis waren twee ruiten verbrijzeUen het raam opeogeschoTen doch de blindeaToor het raam waren nog gealotou No denzelfden dag is hig naar Zutfen overgebracht Zondagmiddag is door den riJks eUlwHcbter Qeerta uit Zatfen onder Lochem bedoelde F aangehoadenj die volgens den gearresteerdeF medeplichtig was aan poging tot inbraakop de buitenplaats fan den heer v d B H Door den agent vau politie Somer werd erenwol rerklaard dat hg na de arrestatie vanF twee personen heeft achtervolgd die vermoedelyk beiden medeplichtig aan deze inbraak waren Z C Aait een correspondentie io de J B c die overigens over reeds bekende zaken handelt outleeaea wg De meeste steeiien bnizen te Ampenan behooren aan deo ouden radja zg worden thans verhaard éa op den In Maart is reeds aan huarpenuingen circa f 800 binnengekomen Deie BOD zaj mettertgd belangrijk s tygen Het vermogen van den vnrst van Lombok was sterk overdreven daargelaten dat veel geroofd is geworden Nog steeds wordt vermoed dat er enorme schatten zyn begraven of op plekken zgn bewaard waar uiteen het toeval ons kan leiden tot ontdekking Men heeft vroeger wel eens beweerd dat ons granaatvnur zoo weinig uitwtrking bnd Men kan er nn meer van hooren enzien H t is in het kort verschrikkelijk gaweeat Er warnn Lelfs tal van personen die door den schrik zgn gestorven En als men nagaat hoe er door de artillerie gebombnrileerd is geworden klinkt dit niets vreemd Het was dan ook destijds een waar bombardement eu een regen van projectielen Het loopt over van aanvragen om stukken grond voor tandboawonderoemioften ja zeifs aanvragen zgn binaeogekomen om concessies voor een trambaan en teldfoonverbiodiugeo Alle aanvragen zgn van de hand gewezen Het land is nog niet eens beboorlgk io kaart gebracht en aanvragers wgzen dan ook me een natten vinger de plek aau die zg het liefst zouden wÜlen hebben Dezer dagen eerst is begonnen om de onde linie der Baliërs op te üemen en op de kaart bg te teekenen Een jong tweedeluitenant ïs met deze taak belasL geworden Kort geleden zgn iroepenafdeelingen gelonden naar de plekkan waar de gesneuveldfu agn begraven Ër werden kringen daaromheen gevormd en later zallen zoo mog iyk hunne namen vermeld worden Deie daad van piëteit mag niet aan de vergetelheid worden ontrokt vooral daar zoovele helden op Lnmbok s bodem begraven liggen Op de noordkost is eeu op zichzelf staande volksstam ontdekt Het zgn heidenen welke geheel afgezonderd leven De resident verondersteld dat deze lieden afkomstig zgn van geroofde Dajake Ze moeteu daarbg er veel op Igkeo Nadere bgzonderheden omtrent de ontdekking zullen loo spoedig doeolgk volgen Den 18n Februari is een kleinzoon van den radja geboren uit een vrouw van Anak Agoeng Ketoet Earang Asem Deze vorstentelg is ook opgeëischt doch men beweert dat het kind gestorv Q is 7 15 7 81 7 89 7 46 7 66 6 1 10 i ia 6 18 6 11 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 S OI 0 13 8 11 0 19 8 86 Ckl llMrllMlit i fitKw rV k ff Onfü EottirdHi 7 Mtatdin bjaU J i mw rtok IlMrdnokt T 4I ZlT U 7 41 I 4T B1 KI 7 47 I Zagw 7 6S 8 61 N dL d l OI ff Toorb 1 07 9 08 11 11 Hi 1 11 9 11 9 89 10 07 11 87 11 41 Smdl 6 16 8 40 7 66 8 09 8 11 Oudew 6 60 1 64 Wogrd 1 6 61 T 0S8 1I Utraillt 8 11 7 11 8 18 8 41 I 4 40 l ll 9 10 Ooudi Een inlandsch faselier deserteerde dezer dagen van Mataram naar eene kampoog te Tjakra Ds man beeft zich het hoofd op hol doen brengen door eeu Sasaksche Ondanks de opzf ndiug van signalementstaten aan het bestnur is de deserteur bg hét verzenden de er correspondentie nog niet teruggebracht Ht t civiel bestuur heeft op het oogeablik nog over te weinig politiemacht te beschikken docb dit zal over eenigen tgd beter gaan ala de gewapende politiedieoaren eenmaal in functie en op de boogte der ptaatselgke toestanden gekomen zgn Mej Catbarina Alberdingk Thgm deelt ia het tHbl c mede dat in Mei io de Jordaan te Amsterdam zal worden geopend een huisje waar vrouwen meitijeB moeders met kindertjes op allerlei wgze gesteund en geholpen zulten worden Om tegelgk werk te Tcrschaffen en de hjgiëoe onder het vulk te bevorderen ia het plan om door werkzoekende vrouwen de wasschen van minvermogenden te laten in orde brengen tegen een minimum bedrag of op crediet of als gave ingeval de huismoeders ziek zgn Wat de nachtelgke opneming aangaat wil men op geen bepaalde uren de deur openen en sluiten maar wenseht jaist bg onvoorziene toestanden een toevlucht te verleeoen b V een vrouw met haar kind wordt door den beschonken tehuiskomenden man de deur uitgezet een dwalend meisje op avoutuar uit beeft spgt in bet laatste oogenblik zij durft haar huisgenooten niet opachelleo of zg is niet veilig op haar eenzaam kamertje een tikje aan de nachtschet en men ootvaugt uit liefde de moeder met haar kind of het hulpbehoevende meisje Er zal steeds iemand zgn die op de hoogte zal wezen van alle andere Amsterdamache inrichtingen die hulp verschafien van welke natuur ook om de hulpzoekenden daarheen te verwgzen Baron Gericke van Herwgnen wien op zgn verzoek met 1 Mei e k eervol ontslag wordt verleend als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van H M de Koningin te Brussel heeft in zgn zeer langdurige diplomatieke loopbaan ann het vaderland groote diensten bewezen Hg bekleedde in Jaouari 1871 den gewichtigen gezantschapspost te Londen toen hg door Tborbecke werd uitgenoodigd als minister van buiteulandsche zaken zitting te nemen in diens derde Kabinet De Frausch Duitsrhe oorlog W S nog niet geëindigd en wegens de lessen bg de mobilisatie van 1870 opgedaan trad Thorbecke zooals hg toen zeide mst het j eweer op schoudert voor de State n Gen er aal De taak van den minister van buiteulandsche zaken was in die dagen niet van de gemakkelgkste en werd daarom zeker aan eeu der bekwaamste en meest ervaren diplomaten opgedragen Als minister na Thorbecke s overVgden in Juli 1872 ook in het kabioet Geertsema beeft de heer Gericke zeer belaogrgke regelingen tot stand gebracht Wg noemen daaronder de wet tot regeling der consulaire bevoegdheid de tractaten met Grooi Britaunië over Sumatra en den afstand van de bezittingen aan de knot van Guinea en over de nttlevering van misdadigers eo het tractaat met België over den afkoop van de sedert de afscheiding jaarlgka door dat land betaalde 4 ton rente Kort na zgn aftreden iu Januari 1875 werd de heer Gericke tot gezant te Brussel benoemd Hg heeft in de 20 jaren die sedert zgn verloopen niet weinig bijgedragen om de betrekkingen tuBsclien beide landen steeds inniger en vriendachappelgker te doen worden Zgn benoeming tot Minister van Staat is een welverdiende bekroning van een leven aan den dienst vftu het vaderland gewgd 10 16 11 01 11 01 11 18 11 16 1 86 11 01 10 01 10 11 8 07 8 11 4 17 8 11 8 18 6 11 8 81 8 80 6 10 10 10 10 1611 8111 48 In den krijgsraad te a Gravenhage werd gisteren uitgesproken de sententie van het Hoog Militair Gerechtnhof in de zaak tegen den fourier J W H van het 2e regiment veld artillerie Dien fourier die op andere gronden dan door den krggsraad was gescbiecl door het Hof eveneens werd vrijgesproken werd door den voorzitter den kolonel Kömer na de uitspraak afgevraagd waarom bij voor den krggsraad zich ook niet op een alibi had beroepen gelgk hg dit voor bet Bof gedaan had H zeide dat de getuigen eerst voor bet Hof den juïsten datnm hadden opgegeven dien hg toen kon tegeusprcken Voor den krijgsraad herinnerden zg zich den datum niet De voorzitter merkte op dat er dus geen termen waren om te spreken van eeu oppervlakkifie behandeling door den krggsraad gelgk de advoraatfiscaal te Utrecht meende te moeten doeo volgens dagbladherichten In den krggsraad voorzitter luitenantkolonel De Wgs werd nog uitgeproken een vonnis van den krggsraad tegen de korporaals R K en E v M van het Ie bat 4e reg infanterie te Delft waarbg zg werden schuldig verklaard aan diefstal van sigaren door middel van en valschen slentel uit de kist van een milicien en medeplichtigheid daaraan eo veroordeeld tot 6 maanden en 3 maanden gevangenisstraf met degradatie De chevrons werden dien korporaals terstond van de mouwen gerukt Uit de Echo de Paris De mandargn tot zgn socretovis Hebt gg berichten van den oorlog De secretaris Ja heer De maodargn Goede of slechte De secretaris Uitmuntende De oorlog ia geëindigd wij leven voortaan met Japan in vrede De mandargn Dat verheugt mg zeer Ik houd veel van Japan Het heeft groote wgzen voortgebracht Op onverschilligen toon Maar wie be ift er gewonnen De vraag is voor den waren wgsgeer zonder balaug Ik stel haar alleen uit men wegiertghoid De secretaris Japan De mandargn Goed De secretaris Men zegt de vrede zal voor ons zeer zwaar zgn De mandargn Van bet s iwidpunt der eeuwigheid is dat van weinig beteekenis De secretaris Men spreekt zelfs van verwikkelingen met Europa De mandargn Die menschen van ginds zgn zoo bekrompen De secretaris Het znu rag niet verwonderen ais Japan veel last kreeg De Bussen zien zgn overwiuniog regens Korea met leede oogen aan De Engelsclien mnrmureeren en zgn bang voor bun handel ook de Franscheii en Doitscbers De mandargn valt hem in de rede Merk op hoe dwaas de dingen bier beneden zgn Japan dat overwonnen heeft zal allerlei vgandscbappen moeten trotseeren De Russen die niet geslagen zgn zgn outevreden over den oorlog de andere Europoesche volkeran zgn op hun hoede en bereiden vgandelgke betoo gingen voor Alleen de Chineezen zgn heel rustig en lachen om de gebeurtenisseo Er is dus niets beters in de wereld dan Chinees te zgn en vooral maudargn en alles met kalmte te bezien Geef mg ragn pgp en laat ons vau ernstiger dingen spreken Een hoopman uil Toulouse beleefde dezer dagen een zonderling avontuur in een logement te Pargs Toen hg eich omstreeks middernacht te bed begaf en op het punt stond te slapen hnorde hij zachte voetstappen in xgu kamer en onmiddellijk daarop was het alsof iets over zgn gelaat utreek als een zacht koeltje Dadelgk geraakte hg in een toestand vau verdooving en daarop in eeu diepe slaap die tot den volgenden midüiig duurde Bg zgn ontwaken bespeurde hg dat zgn portefeuille met vgfdnizend gulden zgn horloge en zgn beurs verdwenen waren Een onderzoek toonde aan dat de gangdeur nog gesloten was een tweede deur was evenzeer niet geopend In een aangrenzend vertrek heerscbte echter gioote wanorde en de bewoner er van was verdwenen Hg had verscheidene voorworpen vergeten onder andere nog eenige brieven geadresseerd ann den hnndeU reiziger Grosz een spaarbankboekje op denzelfden naam een kaart van een Parijsch logement en eeu kleine vgl Met behulp van dit laatste instrument kon de deur tusscheu de beide vertrekken zeer gemakkelijk geopend en weer gesloten wordea In bet vreemdelingen boek van het hotel had hij den naam Henzel opgegeven 6 68 S OS 8 10 17 8 18 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 a 4B 1 66 I OI 1 09 1 16 6 41 1 44 S O D D A I IO 1 60 11 08 Voorb 6 64 N dL d6 6 ff ff Z Z gwe 08 ff ff Bl Ki 6 14 ff ff Z r U e l9 ff ff Gnad 8 80 7 50 8 13 Men stelde een onderzoek in eeu naburig logement Ook daar was een logeer gast Gross geheeten bestolen en een tweede gaal die opgaf Gunote te heeten verdwenen Men vermoedt dat Henzelen Grosz een en dezalfda persoon is De beambten der Omnïbni en tramwegmaatschappg te Pargs hebben gister gestaakt om een geschil over loon en arbeidstijd Men meldt uit Pargs over deaanleidiog der werkstaking Toen een paar jaar geleden de koetsiers die een werktgd bodden van s morgens 6 tot s nachts 1 unr bet werk staakten om korter werktijd te krggen werden om tgdelijk in den dieost te voorzien surhamerairskoetsiers aangesteld dezen werden per rit betaald en niet volgene vast weekloon Zg eischen nu dit laatste en de vaste koetsiers hebbeu zich bg de werkstakers aangesloten De werkstaking is niet tot alle Ignen uitgebreid De depots werden bewaakt door politi maar toch werden op enkele plaatsen de strengen van de paarden doorgesneden De wageus die rgdeo worden begeleid AooT politie op den bok en bg den conducteur Ernstige ongeregeldheden kwamen nog niet voor maar de garde rJpabticaine en cavalerie werden geconsigneerd Buitenlafldscb Overzicht In het Engelsche Lagerhuis deelde de onderminister van buitenlandscbe zaken mede dat de regeering nog geen officieele kennisgeving had ontvangen van de juiste voorwaarden waarop de vrede tnsschen China en Japan is gesloten De werkstaking van het Pargsche omnibosT personeel heeft men min of meer ernstig aanïieo gekregen In den uamidag hadden op den boulevard Magenta vecbtpartgen plaats tuiachen de politie en de werkstakers die verscheideo tramwageos omverwierpen en ds roiten verbrgzelden eenige passagiers en een gendarme werden door straatsteenen gewond Een groot aantal werkstakers zgn in hechtenis genomen De gemeenteraad ia bgeengekomen om over de werkstaking te beraadslagen maar heeft geen besluit genomen Om 6 uur bad opnieuw een opstootje plaatsop de plance Denfert De werkstakers verbrgzelden de ruiten der tramwagens de politietrok van leer en arresteerde verscheiden werk ptakers die hun zakkei vol ateenen badden Het omnibnapersoneel dat heden aan het werkis gebleven werd door de politieagenten naarhuis gebracht Gisteren hervatte de Dnitiohe Rgksdag zga werk en wat het eerst aan de orde komt is de tweede Is ïing van de wet tegen den Umsturz waarvan men met begrgpelgke belangBlelling deo oitslsg tegemoet ziet De w gen is rastgeloopen zegt de KÖIn Zeit c sprekende van het ontwerp zooals het ua de behandeling door de commissie er thans uitziet en aan het blad vordt nit Berlgo geschreveu dat men in Zuid Duitsche kringen vooral de wgzigingen van roomschezgde aangebracht bepaald onaanuemelgk keurt De Berl polit Nacbrichtenc gaat veel verder Een scherpe strafwet tegen de socialisten zon niemand liever dan zg wenscheu maar vau dit rntwerp moet zg niets hebben En vandaar hoar beroep op den keizer om de Vorlage terug te nemen gelgk in 92 met de onder wg wet van Von Zedlitz geschiedde De laatste dagen liepen aanhoudend geruchten dat de regeering ook inderdaad voornemens was het ontwerp in te trekken maat de officieele ïBeichsanzeiger komt dit thans beslist tegenspreken Het ontwerp berust zegt Ze op een besluit van den Bondsraad de intrekking daarvan is zelfs niet besproken De regeering blgft htit ontwerp vasthouden in de hoop dat bet den Rgksdag zal gelukken bet ontwerp zóó te wgzigeu dat de oorspronkeIgke bedoelingen v n de regeering tot haar recht komen € 9 40 9 47 9 14 10 01 10 10 11 10 U 0 1 1 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 4 46 4 66 6 01 i 09 6 16 1 41 MO t i 6 61 I M 1 0 Uur hierop in niet m1 Voorel niet na ook t n coneorfatit ii ia de oriliek al gcherper wordt Zelf aclit men het niet onwaareohyolök J t ooneorTatieMO lioh te en de Vorlage nllen terklaren la de wüiigingen van het Centrum gehandhaafd blÜTen De groote quaestie i dos in hoe er de roomsohe Staatspartij water in haar gn lal doen en aan de weuMhen lan de regeering en Tan deUmetara beetrydendepartaen tegemoet komen Bljft ie op naar atuk etaao dan ii de verwerping der wet wel zeker Intnaschon honden de protesten in het land tegen het ümstniï ontwerp aan Nn weer ii io een openbare torgadering der domooratisohe fereeniging te Mannheim waar prof Quidde onder etormachtigo toejoichingon tegen de mt prak met algemeen stemmen op een na oen motie aangenomen waarin de Vorlage ioherp wordt afgokenrd Eienala de Duitacho Rykadag hervatte de Belgische Kamer haar zittingen t Ia te hopen dar do proefneming om door middel van soikerwater oranjebloeseniwnter eu soorlgelüken do hoofden koel te honden gelukken moge Het Ontwerp op de Gemeenleiyke Verkiezingen hoeft inmiddels de koninklijke anctie verkregen on ia in den Moniteor afgekondigd Do Koning heeft ook do commissie benoemd welke onder prosidiom an den oudministor Lejeune een onderzoek moet instellen naar de verwoestingen in België door het alcoholisme aangericht en naar de beste middelen ter beelrijding Z M is vervoigena op reis gegaan naar Italië en Griekenland Sommige politieke tinnegieters wisten reeds te verhalen dat do Koning naar Rome ging om met dan Paus te spreken over het voorgenomen hnweljjk zjjner dochter met deu Italiaanschen Kroonprinj anderen wisten dat Leopold II met Leo XIII een conferentie zon hebben over de christelijke democraten in België Maar ongelukkig reisde Leopold von Florence in stede van naar Rome naar Brindisi en scheepte zich in naar Corfoe Alle voorspellingen liggen nu io duigen en niemand weet wat de koning dor Belgen eigenigk gaat uitvoeren t Zal dus aan nieuwe gissingen niet ontbreken Eergisteren ia ook bot Engelsche parlement wKlor bgeengekomen Vóór den aanvang der werkzaamhodon werd plechtig da verkiezing van deo nieuwen speaker door de kroon goedgekeurd De7 e goedkeuring hoeft evenals d verkiezing plaats onder zekere vormen die van eeuwen hor afkomstig zan en juist door dian oerbiedwaardigon ouderdom aodaoht verdienen Da koninklijke commissie die met hot ovorbrongon der goedkeuring belast is bettMt nit den lord kanretier on do andere loden van don privy ouncil bonevens vfli pairs Dozen allen gekleed in do voorgeschreven Btatieklooding en met witte staven in de band nemen plaats iu de zittingzaal van hot Hoogerbnia op eeu platform toascheu deo troon en den wolzak don zetel van den president Door den drager van don zwarten stnf Gentleman üsher of Black Rod doen zj het Lagerhnis bg zich ontbieden In het Lagerhuis zit de gekoz n speaker in ambtsgewaad met de allonge pruik op in de chair Zoodra de drager van den zwarten staf in het gezicht komt van den deurwaardei roept deze luidkeels Black Rod waarop da zaaldenren gesloten worden zooals zelfs gebeuren zou indien de souverein zelf de beraadslagingen van het Lagerhuis zou willen bgwoïten De drager van den zwarten staf klopt driemalen aan de deur van het Lagerhnis De Sergeant at Arras opent eenlnikje en vraagt wat do klopper begeert Ala dit medegedeeld is wordt de Black Hod in de vergaderzaal toegelaten Nn zich driemalen gebogen te hebben zegt hg dat hg op bevel van den BOUforein het aehtbsre Huis verzoekt zich te begeven naar de vergaderzaal van het Buis der Lords Do speaker staat op en begeeft zich gevolgd door de aanwezige leden naar de vergaderzaal van het Hoogerhuia Daar wordt hem de benoeming van de koninklgke commiuio medegedeeld eo nadat hjj beloofd heeft de koninklgke beslissing over de keus der Commons te zullen eerhiedigen wordt hom do koninklgke goedkeuring voorgelezen Daarna koert de speaker met zgn gevolg naar het Lagerhuis terug Of de heer Gullj lang ploiiier zal hebben van zgne nieowe waardigheid wordt algemeen betwgfeld De Unionisten hebhen reeds vóór de verkiezing aangekondigd dat zij hem niot zallen herkiezen als zjj de meerderheid mochten vorkrjigen bjj do vernieuwing van hot Huli En de uitslag van de verkiezing te Oxford hooft opnieuw doen zion dat dit zeer waarschgnlijk ia Do werkataking der Engelsche aohoeomakors ia ion einde en vergelgk tot atand gekomen dank zg vooral de inmenging van Sir Courtonay Boyle lid van den Board of Trede un wion dan ook in alle gevallen van geschil de eindbesltsaingia opgedragen Er zgn nameIgk voor die gevallen scheidsgercchten ingesteld plaatselijk nit werklieden on patroons beataande gevormd aan wie de healissing van alle gowhiUn onr loouen ubtididau en vardan voorwaarde wordt opgedragen Do achoidsgerechten hebbon echter mot het recht zich te bomooien met de raaatn len in het belang der orde door do patroons in de fabrieken ingevoerd en hun jurisdictie strekt zich niet buiten hnn district uit voorts is in ds reglementen uitdrnkkellgk bepaald dat do patroons volkomen vrij zjjn iu do keuze hunner werklieden letB nieuws in deze overeenkomst is dat aan do soheidsgerechten eeu middel wordt gegeven om de partgen to dwingen zich aan hnn beslissingen te onderworpen Do voroeniging van patroons on de workliedenbond moeten sommen deponeeren in de handen van trustees als waarborg dat zjj zich zullen houden aan de beslissing der scheidsgerechten Deze werkstaking die tienduizenden heeft gekost aan beide zijden bezorgt don werklieden geen enkel direct voordeel de patroons blijven zelfs vrg al Of niet stukwerk te verlangen En daar Amerika gebruikmakende van de zoswooksche strike massa s ledergoed heeft ingevoerd zal het artikel iu den persten tgd eenigszins gedrukt bigven en het loon natuurlijk ool £ Een der merkwaardigste resultaten van de verkiezingen in Denemarken ia het groot aantal stemmen dat op aocieal democratische candidaten ia uitgebracht Toen de sociaal democraten Iu 1872 voor bot eerst eigen candidaten stelden bekwamen dezen slechts 315 stommen biJ de verkiezingen van 1884 werd de aocialist Holm mot 539U stemmen gekozen in 1892 worden 10 socialistische candidatep gesteld die meer dan 17 000 stemmen verkregen Nu drie jaar later zijn op sociaal democratische candidaten bgna 26 000 stemmen uitgebracht De sociaaldemocraten hebbeu in de hoofdstad de grootste overwinning behaald maar ook iu de provinciën hebben zjj groote reanltateu aau te wgzen want daar zgn de radicale candidaten slecbta met behulp der socialisten gekozen Natuurlijk zjjn de sociaal democraten trotseh op huu succes De tgd der bescheidenheid is nu voorbiJ schrijft hun orgaan nu kunnen wg onze hervormingaplannen doorvoeren Daarbij tornen in de eerste plaats in aanmerking hervorming der rechtspleging hervorming dor wet tot voorziening in don ouden dag herziening der tariefwetten zoodat alle levensbehoeften worden vrijgesteld van invoerreeliiu de achtuurswerkdag en verzekering tegen ongelukken herziening der kieswet eu bgperking der militaire oitgaven KENNISGEVING BELASTING BedrUfs en andere InkoiDSten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van üouDA Gezien de Circulaire van deu Heer Commiesaria der Koningin der Pro vincie Zuid Holland van deu 5n April 1895 A No 598 3e Afd brengen den inbond der volgende artikelen van de Wet van den n October 1893 Staatsblad No 149 betrefiènde de Belasting op Bedr fs en andere Inkomsten ter lgeme ne kennis Art 15 § 2 Ieder die oprreedt aU befltunrder of bebeerend vennoot van eene hier te lande geveatigdn vennootschap onderlinge verzekeringmaatschappg ci öperatieve vereenigiog of van eene Tereenigiog of stichting die een bedryf ot beroep uitoefent of aU boekhouder eener hier te lande gevestigde reederi is gehouden daarvan schriftelijk binnen ééno maand kennis te K eit by het beituur der gemeente waar h woont Art 16 Hier te lande wonende beheereude vennooten van Nederlandache vennootschappen en niaatschappyeo als bedoeld in art 6 § 2 en van de in art Ib bedoelde commanditaire vennootschappen oft andeeleo bestuurders van bier te lande geveftigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatscbappijen alsook boakboudera van hier te lande gevestigde reedergen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of nitbeeringen waarover vo gens art 5 §§ 1 en 2 en art 6 § 2 belaating verschaldigd is overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeplingen of uitkeeringen verschnldigde belasting betaald te bebüen Bji liquidatie mogen de hierbedoelde nildeelingen of uitkeeringen niet geschieden alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 45 Bestuurders van de by art Ib en c bedoelde naamloose vennootschappen coöperatieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedryf of beroep uitoefenen onderlinge verzekeringmaatachappyen en sociëteiten alsook beheereude vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederyen zyn gehouden binnen veertien dagen na de vastatelling van balans of rekening een zootanig pittrekaet als noodig i tot toelichting der Winst uitkeeringen of uitdeelingen te doen jtoekomen mw den Voorutter der Commiwe van aanslag bedoeld by art 19 § Ib of § 2 die den aanslag moet regelen Art 47 §§ 5 en 6 Hy die daartoe gebonden nalaat de verpliohtingen na te komen bedoeld bg art 15 g 1 eerste lid en art 15 g 2 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Oelyke traf wordt pgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste ï 4 X Art 34 Ie lid Handelsreitigera kramer en alle verdere personen die bon bedryf of beroep rondtrekkende attoefenen voor zoover xy behooren tot de bedoelden bg art la h en k zyn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omschreven by aitt 12 en 14 cich ter plaatse binnen het Ryk waar zy zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden by het Gemeentebestuur scfariftelyk aan te melden met opgaaf van hnn naam hnnne woonplaats eo bon bedryf ot beroep Ten blijke dat zy hieraan voldaan hebben ontvangen zy kosteloos een door of van wega het hoofd van dat bestuur ondertflekeod bewys dat zy gehouden zijn mede te onderteeknnen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen Art 47 § 7 Personen die lan een bewijs voorzien moeten zyn als bedoeld in art 34 en die in gebreke blijven dit bewys op aanvrage aan bevoegde ambtenaren tevertoooeta worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Geven zy eer bekoming van dat bewyi aan het bevoegd gezag een valschen uaam woonplaats bedrijf nf beroep op of maken zy gt bruik van het ann een ander ïifgegeven bewijs dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150 Wordende eindelyk gewezen op de in artt 12 § 2 2e lid l d aan de ingezetenen van het Hyk verleende bevoegdheid om zich by de aaostaande beachryviug de uitreiking van eeu beschryvingabiljet B te verzekeren door vóór of op 15 Mei a B het verzoek daartoe te richten tot den Ontvanger dec Directe Belastingen voor hunne woouplaats Gouda 24 April 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER R L MARTENS AFKONhlGlNG BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda gezien het bealuit van den heer Commissaris der Koningin in de Provincie ZuidHolland van den ISden Maart 1895 A No 484 3b Afd Prov Blad No 17 betreffende de bescbryvioK voor de Peracneele Belasting dienatjaar 1895 6 doen te weteu Io Dat de Ouivanger der Rijkft Directe Belastingen hhd de woningen der ingezetenen op Maandag den 6n Mei aanotaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een Bescbryvmgabiljet inhoudende eene korto scbeta van de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet acht dagen na de uitreiking door of van wage dien Ontvanger zal worden opgehaald eu dat zy dirt geen biljet hebben ontvangen dit kunnen verkrygen ten kantore van 9 Ryka Directe Belastingen terVyl zy verplicht zjjn hetzelve behaorlyk ingevuld aan genoemd kantoor terug te bezorgen 2o Dat tot tegenscbuttors zyn aangesteld de Heereu P M ROOZENDAAL P A BURGHOÜT H J NEDERHOllST en A DE ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in bet bgzonder opmerkzaam gemaakt op de volgeode bepalingen a De ingezetenen zyn verplicht om ineo uitwonende dienstboden der eerste en demen uitwonende dienstmeisjes der vierdeklasse die op 1 Mei 1895 reeds den teeftydvau 15 jaren zullen hebben bereikt in debelasting aantegeven b ï De belasting is o a niet verschuldigdwegflus de eenige vrouwelyke bediende overigens naar da eerate derdo of vierde klassebelastbaar iu dienst van den belastingplichtigewelke geeoe andere bedienden houdt en vierof meer eigen of aaogehuwde kinderen kindakiodereu of pupillen by zich heeft inwonen die op deo In Mei 1895 jonger dan 21 jaren zyn c Die na den 15o Mei een perceel iagebruik neemt is voor dit perceel de belastingnaar de vier eerate grondslagen voor den tyddes dienstjaars die dan nog over is verschuldigd c Aau den belastingplichtige die io den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zgn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zyn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tyd des diensljanra die dan nog over ia indien daarvan door hem binnen den tyd van eene maand volgeode op dio waarin hy het perceel verliet tegen bewgi schrittelyk aangifte is gedaan ten kantore des OotvaDgers op een aldaar kosteloos verkrygbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over bet driemaandelyksch tgdvak waarin het etceel werd verlaten indien de belastingplieb ffe daarna docb in den loop ran datzelraa I PU vak een ander perceel waarvoor hjj belasting plichtig is in gebrnik neemt By overlijden van den belastingplichtige treden zyne erfgenameD ia dezelfde rechten eu verplichtingen De aangiften vol na het Ie en 3e lid in gediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d zy die bezwaarschriften indienen moe ten daarby ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staatsblad no 60 overleggen een duplicaat van bun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents by den Ontvanger der directe belastingen verkryghaar Gouda den 24n April 1895 Burgemeester en Wethouder voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER WET BELASTING Bedrijts en andere Inkomsten KEXXiSGEnKG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien het besluit van don Hoer Commiisaria der Koningin in de Provincie Zuid Holland van den 5n April 1895 A no 598 3e Afd Prov Blad no 20 Doen te weteu dat met do beschrgving voor do BELASTING op BEDRUFS en ndoroINKOMSTEN voor het dienstjaar 1895 96 zal wordon aangevangen op Maandag o Mei on dat de beschryfingabiljotten ingevolge art 13 § 1 dor Wet van den 2n October 1893 Staatsblad no 149 door of van wege do Ontvangers der Directe Belastingen twintig dagen na de nitreiking zollen worden opgehaald Gouda den 24 April 1895 Burgemeester en Wethouders voornoamd 8 L MARTENS m Pa SeoroUris BROUWER 348 Staats loter4 4e Klasse TrokUng vaa Woensdag 14 AprU i No nn 8S000 No 17604 8000 No 8117 en 10850 ieder ƒ ISOO No 8007 lM4t en lt80t ieder 1000 No 310 6398 on 11796 ieder ƒ 00 Xe 643 eo 9167 ieder 200 No 3381 3990 11117 en 16196 isder 100 Prijzen vso ƒ 66 10 S690 6098 7663 10180 12700 16779 18440 29 8907 6194 7900 10191 12704 15782 18460 36 2880 6807 7938 10940 12739 15804 18470 38 9839 6809 8008 10291 18748 15883 18569 100 2849 6832 8036 10806 12787 16818 18619 119 8860 6251 8070 10489 12975 16997 18700 846 8906 5283 8190 10444 13013 16188 1874S 838 3006 6387 8198 10708 18072 16280 18772 326 8039 5331 8309 10704 18076 16892 18887 405 3086 6388 8817 10750 13083 16377 18879 493 3186 6438 8362 10812 18103 16484 18908 646 3217 5451 8867 10814 18153 16448 18913 566 3331 5611 8261 10828 13169 16466 18996 680 3269 5619 8263 10948 13380 16490 10001 619 8398 6646 8872 10963 13292 16618 19006 668 8401 5679 8818 10987 13814 16731 19048 668 3419 6618 8869 10992 13388 16743 19110 7118 8455 6668 8440 11006 13404 18769 19181 748 8521 5676 8521 11018 13466 16816 19161 867 3536 5679 8628 11074 18618 16891 19842 954 8546 6704 8569 11098 13618 16980 19287 964 3638 5718 8647 11146 18646 16948 19SI6 1091 3660 6748 8676 11836 13660 16966 19392 1111 8736 6781 8681 11867 18646 16979 19496 1176 3784 5788 8703 11816 13660 17081 19497 1233 3775 5968 8764 11480 13688 17064 19800 1333 3788 5969 8810 11563 18734 17098 19649 1345 3803 6103 8860 11588 13821 17149 19708 1444 3846 6190 8869 11597 13879 17180 19721 1471 4040 6878 8888 11709 1416S 17188 19766 1586 4043 6284 8930 11746 14818 17809 19796 16I5 41 3 8308 8988 11760 14867 17269 19846 1056 4197 6314 9068 11854 14271 17820 19847 1660 4204 6411 9119 11929 14870 17886 19869 1692 4277 6420 9178 11929 14418 17417 19958 1694 4318 6426 9192 11939 14443 17471 20084 1768 1334 6429 9193 11941 14624 17471 20093 1880 4397 6489 9834 11966 14688 17488 20188 1846 4401 6526 9249 11988 14883 17566 80187 18 0 4418 6641 9261 11987 14713 17683 20168 1898 4458 6647 9299 12072 14740 17600 20181 1921 4479 8697 9378 18082 14841 17610 20188 1965 4608 6599 9408 12126 14999 17648 20175 1981 4602 6619 9416 181 0 16020 17761 20178 1999 4620 6694 9486 12830 16041 17771 20318 8048 4688 6716 9617 12288 16075 17876 80214 8063 4688 6720 9627 18896 16108 17938 90405 2078 4740 6766 9662 18841 15148 17961 80408 2148 4789 6791 9696 12367 15149 17961 20491 8199 4795 6863 9676 18871 16843 17978 80618 2268 479B 6967 9833 12389 15848 18089 20869 3899 4799 6987 9867 13388 15967 18098 30870 3840 4841 7028 9904 12898 16507 18086 20681 2360 4847 7048 9910 12510 16631 18181 20690 2366 4917 7139 9987 13546 16673 18248 20698 2416 4921 7189 10034 12616 15587 18862 20768 8419 4986 7886 10052 18628 15687 18890 80808 8447 4961 7347 10184 12645 15716 18391 80808 2479 4981 7852 10171 18660 15736 18403 80924 2564 4999 79 2 10174 18609 1 I7 18497 80994 8 67 026 7888 10170