Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1895

Vrijdag 36 Aprit 1895 No 6643 34ste Jaargang MUIMUil mMIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ilotkoert 100 101 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regel k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l06 i Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter gfenezingf niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed sucoos hebben Was niet Prlesnllz de geleerde restiger der vraterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende menschheid geworden ia een eenvoudige boorP Hepft niet een Zweedsch majoor Thura Brand genaamd een middel tegon vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der ohirurgen reeds itf ndor noodzakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneeshoeran begint te worden F Ook op het gebied ter beperking ran zeuawziekten begiut er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewsrden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultatei oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundtge hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium ïzar Arsenicum enz geheel te vardringen Kr zijn vele menschuu die uooh ziek noch gezond zijn on toch klagen dat zij zich in lichaam en zielsllesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden en zoo zioh zelven en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of dooi vreeteijke sugst ot diior droefgeestigheid kunneu niet slapen en wordan door benauwde droomen gekweld Dan etjn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorauizea en toevallen Eindelijk l den de ergsten onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken IMtyd ondor elk geslaaht en eiken stand vindt zyn zenuwziek ea min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eens dezer oategorién van lijders behoort ea ingelicht wensoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLÉBAK Co Helligsweg 43 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofsteeg 1 Utrecht LOBRY £ PORTON Oadegracbt bij de Qaardbrug F 33 door wien een onderrichtend geschriftje over Zonuwziekten en Seroerte Voorkoming en Geneiing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en Hol til s iiSna I tiPAPho en staalhoudende is de meest Krachtige en Versterkende KIMA WIJN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA en GODDBN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons i f 1 90 en l Depot te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotbker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers iKeist fiouda Snelpandruk van A Brinkman fc Zoon Haute Nouveauté in PARASOLS Dotk i ll n niet geütalwrd oidaii A van OS A ï Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 13 iVBIL Vor krs 100 lOO s lOS i BSV 8SV 88 J4 16 TVl 96 TV 104 68 0 u l no 81 loof 881 S s 888 688 lOlV 64 loai s 816 188 H 101 101 188 97 69 80 110 96V 186 189 108 80Vs J4V 1841 97 84 ll lu 104 101 NlDMlA Ort N d W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HOXUI OM Ooudl 1881 S8 4 t ub InioliriJTiDg 1882 81 S Ooanil Obl inp piorl 8 dito in zilm 1888 8 PoMiaiL Oblig met tiolot dito dito 8 KviLUll übl Oost 8 Serii C dlM 0 M 1880 4 ditobijBotbi l8B9 4 dito bij Hop 188K 90 i 6IV4 64 Maxw L O Pr Uen eert 6 NlB Holl U Spoor Mij aand Mij tot Bipl T Bt 8pw aand Ked Ind Spoorvegm aaud Nld ZuldA rik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 liLLil Spootwl 1887 89 A Iobl 8 Zuid Ital Bpwmij A H obl 8 PoLBN Waraoban Woenon aand 4 Bul Gr Buis Spw Mij aand 8 BaltiMke dito aand 97 98 loiy 1867 183 13 101 68 98 81 11 106l 797 118 101 81 61 14 191 199 109 108 103 108 Vm 118 180 98 46 971 18V 84V 31 n i Tastova dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Kink Cb AMW 8p kap oand 6 Lowwo SowBst Bp Uij oblig 8Orel Vitobak dito oblig 8 ZnidWut dito aand 8 dito dito oblig 4 AlilHU Gent Pao Bp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr 0 t aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denrer k Bio Gr Bpm eert T a Illinoii Oeotral obl in goud 4 Louiar fc NaahviUeCart T aand Mexico N Bpw Mij lebyp o 6 Miaa Kanna t 4 pot pret aand N ïork Ontario k Wrat aand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 8 St Pau Minn k Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie byp O 8 Canxu Can Soutb Cert T aand V H C Ballw k Na la b d o O Amiterd Omnibus Mij aand Kotteid Tramweg Maats aand KlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltardam aand 8 B W11 Stad Antwerpenl887 s Stad Brnssel 1886 S HONa Tkeiu Begullr Qosellsob 4 Ooetiwi Staatsleening 1860 8 KtC ADVERTENTIBN TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA mtgnondeni Zondags te oonaulUeren rin 10 tot 5 nur Dames I Attentie ttsks f otuehadelykate o t B oMkkelykite povttmlddd voor Hmtm en Tooral dunu tn KioderfchoeDwerk d Apprttuur T n C M MUtltr L Ct M IIi BtVth Str 14 Men lcttc coed op naam en fabrieksmerk Verkryilisr by Nnrii Wiiikalliri in lahoMwirK itlastarifSt iririH uwU fl HrMM SMtbyiW tar tniua AniliM 0rke8t ereenlglng Euphonla te GOUDA Beschermheer de EdeWhtb Beer R L MauTBNs Bargemeester te Qquda Directeur de Heer J B B SPAWRH4N TWEEDE ÜIITOSBINI Dinsdag 30 April t895 s avonds half 8 uur in de Zaal I UNSTMIN Sociëteit ONS i GENOEGEN Tfi GQVDA Met welwillende medewerking vaa den Heer AHNOLD SPOEL Baryton te $ Hage £ K TAN BSN VBOVWMy en SINBBRKOOR beataande uit leerlingen en ond leerlingen der Stedelyke Mttziekachool te Gouda De Uitvoering wordt alleen gegeven voor Heeren Konstlierende lieden Deze hebben toegang met 2 Dames oneerdere Dames kannen worden geïntroduceerd tegen betaling van ƒ 0 50 per persoon Op den avond der oitvoering zal voor hen die wenschen toe te treden als Knnstlievend Lid en de uitvoering nog willen bewonen aatl het bureau gelegenheid bestaan zich als z oodanig te laten inBchryven jS T jk AUerwege bekroond met EereIÖiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma QondeDL Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelèeroemd Druiven Borsl Honig Extract MELIANTHE BIT DI Machinal Fabriek DB HONIGBLOEM TAJ H IV vanSchaiii Go gevestigd te s Oravenhage Geen middel ia oi kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDJOELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleo Dadel k na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen z n de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyziflg voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravenhage Verkrygbaar bfl F H A WOLPF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J 0 RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewater Cognac fin Bois 3 40 4 Liter De OOaiTAO TIIS BÓIB Tan de SvciAM AnoaTma lyortt talewd ia Tenecel e Demand fleaeohen vui B Iilter Inhoud roonHea ▼ an het attMt vui Dr P F yjUT HAKBL BOOS Froefflasoh f 1 80 nitdaltaal wkrljikur Vit 3 V WANKÜM H firma Wed P J MELKERT Oosthavau B 14 Oouda Uenbiede het geluk de band 500 000 Mark als hoofdprijs iii hot olukkiust güval biedt de nieuwste grooLa Geldverlotiog dis door de Hooge Begeeriog van Hamburg gocdgfIceurd ea gewaarborgd ia De roordeeliga inrictiting van bet nieuwo ploa beelaat daarin i nt in den loop van slechts weinige maandea ia 7 verlotirgeo vau 115 000 loten 67 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter Tolledige beslissing sullen komen daaronder zya kapitale prijten vaa eventueel ftOO OOO Hark bg uitnemendheid eofater 1 priis a M 300 000 prys a M 200 000 Iprys a M 100 000 prijzen a M 75 000 1 prys aM 70 0001 prigs a M 1 prijs a M 1 prijs a M prijzen a M 8 pryzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 56 prijzen a M 5000 lOe prezen a M 3000 231 prezen M 2000 65 000 60 000 65 000 50 000 812prgzen M 1000 1415 prezen a M 400 3B765 prijzen a M 155 15290 pryzen MSOO 200 150 134 100 98 69 42 20 1 pnjs a M 40 000 De prijstrrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste pr strekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Üetdvartotmg kost 1 geheel orig lot slechts M 6 of ƒ 3 SO l half 0 g n 3 1 75 1 kwart H H iVl 90 tegen inzending van bet bedrag m bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de groolBle zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons da met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereisohte ofücieele plan waaruit de verdeeÜLg der prijzen op de verscbillende klassen als ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij a n onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofHcieole lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt s eds prompt onder waarborg van dea Staat en Bu door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en ander vele andere aanzienlijka pnjzon hebben wjj meermalen volgens ofÜcieele bewezen de eerste Hoofd treffers verkregen en onze Begunstigers zelf uilbetflald o a Mark 2GO 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dal bij deze up den Uechtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om allo commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APHIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het veniouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviieerün zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeelo bedio ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FEAUSCHE STOOMYEKVEED GheoiischH WasscheriJ H OPPE HEIilER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen n verven ran alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting vo het atoomen vu pluche man tela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken aiflu dt prjjzen 25 gedaald Te atoomen graderen als nieuw afleverbaat in 3 dagen te verven goederen in eene week tSrjg Anter Paw Expeller Wat j MitM M Mn HU t ndu tH i fai£ H fafcH faHilxiieller JMier Paiit ExpeHir F Ad gfaM t 0 t HmAb ïe Goada bjj A WOLPI Matlil A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat TOor de ongelukkige slacbtoffora der ZelfbeVlekking Onanie en geheime uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s eLFBEWA tlI G Hollandscbe uitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de rerscbrikkeljjke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps dnizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOUDA 25 April 1895 Door den kenrmeeater rao de riseb ia heden moi ea een partg bokking afgekeard als iyatl 4 oagescbikt voor de comaampiie Oader toezicbt der politie is zg onachitdeiyk gemaakt Zoodagen 28 April 5 en 12 Mei zaX door de ledan van den Naderlandachen R K Volks bond aideelÏDg Qoada ia de zaal Kanstmia der Sociëteit 0o Gwioegeoc bet tweede JaarfeflBt raa boTengenoemde Yereenigiag worden gvvierd De oaderaideeliug Kanat on Arbeid zal een warkatam aandeel habbea in bet uit tu Toereu programma O a wordt opgeroerd Het Ooae Yaderf dramatische schets iu 3 bedryren en £ eD nurtje ia eene Kieavereent gingc blijspel in tvee bedryren Id de fergadering der liberale kiesvereoDigiog Stolwgkc gehouden op Vrgdag 19 April werden de aftredende beere H Blok G A Tan Hoawenioge en J M NootboTen Tan Goor met algemeene stemmen candidaat gesteld roor het lidraaatachap der Protinciale Staten Tevens werd om rer chillendfl redenen bealoten zich af te scheiden Tan do centrale kiearer eenigiug alhier Ten huize Tan P Stoppelenburg te Stolwylt had Terteden week de Terkietiog plaats rati een boofdingeland van denKrimpenerwaard en een dito plaatsrerTaDger De beide aftradendu Men werden met b na algemeene atemmcn herkozen en wel de heer N Dogterom ala hoofdiogeland met 163 en de heer W Verdoüid Kz ala plaatsTervanger met 15i stemmen Te Alfen a d Bgn zal door de Vereeoiging der Derbitsen een byzondere school voor meer uitgebreid lager ouderw a worden opgericht Ook ta Zwamnierdam zal door die secte evu school worden geopend Men meldt uiti Utrecht De beur A H Döir ambtenaar b j do staatsspoorwegen alhier huurder van het terreio op den Leidaaben Straatweg waar de byeenkomsten der socialisten plaats hebben en DU onlangs kooper gewordeu ran een aaiizienlyk huis op de Nieawe Gracht waarin een Tolkabierhnis en vergaderlokaal zoude worden gevestigd ia met ingang van 1 Jam overgeplaatat naar Breda FEUILLETON De tweede Vrouw IfMor M Duittch 16 VII Gorswtld 21 Nov Lieve Thoreae U bob in langen t d niet geaobreven ik was te bedroefd Wij wordea ook altijd daar getroffin waar wij zulks het mioat verwaohten en getooven Dog aan geluk en durven er eoms op roeroen alsof Salomo en alle wijxen voor en oa hem niet bestaan hebben Juist den dag nadat ik u mijn vorigen brief zond kwam Armgard met roode wangen zuchtend in mijne kamer O mama wat moest ik een langen briof schrijven Vermoeid zette zij zich naaat mij neer en vertelde mij dat grootmama aan papa had gsachreven en kaar ook bad laten schrijven niet wat fjj zelf wilde maar grootmama had haar alles voorgezegd wat zg okvqven moest ffHet ging veel te snel ik schreef aleoht zei ze sroatig vPapa zal niet in zijn sebik zga Die woorden troffen mij smartelijk droevig zag ik Armgard aan Vlekken heb ik met gamaakt irooatte zij mij sa bet ia oodc Biet waar dat het uw lohnld is dat ik teelgk aohreef Ik kan veel beter aohrgven Maandag kwamen zich twee kinderen ei n jongen en een meisje aan het Paleia te Am aterdam verroegea Zy hadden by zich een eigenhandig geachreven verzoekschrift aan de jonge Koningin en terzocbten om baar dit peraoonlyk te mogen orerbandigen of ander i wilden zy op antwoord wachten Den kleuters werd aan het verstand gebracht dat dit niet ging en dat hnn verzoek zy wilden niet zeggen wat het bevatte aan de Koningin overhandigd zon worden Hierdoor tevredeo gesteld Terlieten zy het Paleis Bos de bekende colporteur van Uecht tooiAllen en andere aocïaliatiache pamfletten U giater naTond iq Amsterdam omdat by terwijl de KoninginRegeutea oaar den Stadsachouwburg toog eeoe volkaaameoschoUng verwekte gearresteerd Men Bchryft ait Utrecht Onze bekende recbercbenrs van politie Werkmeeater en van Doorn hadden Dinsdag het geluk een paar goede vangaten te doen In de earste plaati arresteerden zy een Duit scher die in het bezit was Tan een zeer groot aantal gouden ringen en verscheidene goudm horloges By nader onderzoek door de politio alhier ingeateld ia gebleken dat deze persoon onlangs ontaoapt waa uit het huis tbu bewaring tetHarderwyk waarin hy was opgesloten we guia een diefstal van f 40 in het hotel Kauf Knn aldaar Blykena bericht uit Duitschland ontrangen zyn ook de gouden ringen en horloges door diefatal met inbraak verkregen z odat blykbaar op een geraartyken misdadiger de hand gelegd is Voorts werd Dinsdag door dezelfde rechercheurs een einde gemaakt aan de in den laat sten tyd Toortdurend plaats hebbende diefstallen vai gelden uit de offerbusaen in de R K kerk aan de Walesteeg Het gelakte hun daar toch om na afloop der godsdienstoefening dfii dief op heeterdaad te betrappen Deze bleek te zyn een zekere L eeu man die TOor eeni jaren door het overryden van den tram een zyuer beenen verloor Nogmaals heeft de Nederlaoderc Tan mr Eerdijk c s een krachtig protest doen hooron tegen het weren van niet überale bladen uit onze militaire cantines Hoe ter wereld rraat t de schr kan men zich op de wenachelykheul der buitenslaiting ran rcToIntionaire bladen beroepen om te rechtvaardigen dat alletn liberale bladen worden aangenomen en antirevoliitionaire of Roomsche bladen geweerd Daarin zit gflpn zweem van ogira het in niet Hoe gemakkelijk kon ik Armgard uithooreu doch dit stootte mg tegen de borst £ k streek met mijn hand laugs baar volle bloode lokken ee sprak er niet verder over Maar toen bet kind de kamer uit was bestorm dea mij allerlei gedac ten Nog nooit had mevrouw Kaulfuss mg naar Tiefort s adres gevraagd nooit had zg met mij een woord gesproken over mijn Dorrespondentie met hem Wat beduidde dit nu F Hoe wist zij het adres Waarom schreef zij P Ik had daarop honderd antwoorden kunnen naden en vond er toch geen enkel Mijn kalmte waa weg Veertien dagen tater kreeg ik een brief van den baron Ditmaal was hij op een vel postpapier met inkt geachreven alzoo met kalm overleg Lieve Marie Vermaak u wat met doktor Bauer ondanks de nijdige ergernis van mijne sohooawama Je bent jong en kunt niet als een non leven Maak je loven zoo prettig mogelijk Uac go mgn naam rein houdt en trouw voor Armgard zorgt weet ik Koert TiEFoai Als een zinnelooie liep ik hoen en weer Zoo iets tegen mij terwijl ik mij zoo heldhaftig tegen Bauer gehouden en alles vermeden bad wat bet verleden Id zgne herinnering koa torugbrengea Kn Ttefort weet dat zij liegt Ik dacht er o er na don baron de geschiedenis vin mijn eerste liefde en mijn toevallig eamentraffen hier met doktor Bauer te melden Mgn trots verzette zioh daar echter tegen dat was ik hem niet verplicht Wat ging het hem aan wien ik vroeger beminde P Tussohan ons waa nooit aprake geweest van liefde anders dan willekeur die ergernis moet wekken Gesteld in dit of dat garnizoen stond de beilisfling aan een streng antiTry zinnige en di e grendelde de deur voor alle conrauten die in stryd waren met zyn richtiDg Wat zonden de poppen aan het dansen gaau langs heel de liberale lijn I Jan Rap zou den mond Tol hebben ran die fijnen de ernstige mannen zouden niet in gebreke blijren om met nadruk te protesteeren Maar zoodanig protest TOflgt dan ook ereoceer hier Allerminst mogen de leestafels der kazerne cantinea één uitsluitende kienr dragen noch de onze noch een andere Wie er komt behoort er zooreel doenlyk lectuur te vinden van zyn gading De Standaardt teekent hierby aan D t prnteat is loyaal en beslist genoeg In de toongevende liberale kringen kan men het zich nu tevens voor gezegd houdeD welken indruk hun stilzwygen over deze enormiteit maken moet c Ëen bewoner van Ni iuwerkerk Dinsdt aTond boiswaarta keerende werd op den Oostzeedyk te Rotterdam door twee mannen aangesproken en oiitder allerlei Toorwendsels medegeiokt naar een bierbnia in het Oosteiode Na hem tot kaartspel te hebben Terleid wiateu beiden door een derde die zich in de inrichting beTond geholpen hem in korten tyd een bedrag van f 25 afhandig te maken Het drietal vertrok daarop den landbonwer die eerst toen tot het besef kwam in handen van kwartjesviudera geTallen te zyn aan zyn lot over latende Men meldt pit tJchereningen Id de eerste dageu van Juni zal door den heer Tb Euikhoveu te Schereningen naby den vuurtoren weder het rolkszeebad geopen l worden Ditmaal zullen Toor het eerst ook Trouwen gelegenheid hebben tot baden Voor dat doel worden een vyftal wagenn gemaakt ieder met twee compartimenten zoodat tien Trouweo tegelijk in zee knonen gaan De wageua worden zoo ingericht dat de compartimenten zoowel van de land ala de zeezyde door een afzonderlyke deurite bereiken zyn De prya van het vrouwenbad is bepaald op 20 cents Het toezicht by het baden zal worden uitgebreid By de manneubaden zullen ateeds twee badknechts by de rronwenbaden een badvrouw on een badknecbt dienst doen Het terrein waar binnen men veilig baden kan zwemmen 7al niet worden toegelaten zal worden aangewpzeu door eenige aetnpalen met dien ver uitdrukkelijk had bij mij gezegd dat daarvan nooit sprake kon zgn ÜUB behoefde ik mg ook met te rechtvaardigen Ën dan die woorden dat ge mgn naam rein houdt Dat moet mij herinneren aan onze afspraak op het balkon bij merrouw Rusoheweyh mij herinneren mij die het eenmaal gegeven woord voor heilig houd Zoo nauwkeurig kent hg je noK niet I zult ge zeggen maar dat geldt hier niet Zóó moet hg me kennen andera handelde hg jie etenlooa toen hg me koos tot moeder voor zga kind Ik beantwoordda dien brief niet en sprak er ook met niemand over Om mevrouw Kaulfuss te misletden deed ik me juist heel vroolgk voor Tevergeefs loopto ik op een nieawen brief van den baron er kwam er geen tot nog toe Armgard maakte van fijne witte wol een roissjaal voor haar papa Misschien verneem ik nog vóur Kerstmis waar de baron op Kerstavond vertoeft dan zal ik hem hel geschenk van Armgard zonden Ze wordt spoedig vermoeid maar toch wil zo niet dat ik haar help Daarom arbeid ik in stilte s avonds aan den sjaal als zij slaapt Mijn oogen vallen daarbij dikwgis toe vau vermoeidheid want ik ben innerlijk afgemat Thereae AU gewoonlijk tref ik Bauer aan in gezelschap van mevrouw Kaulfuss dat zedelijk wangedrocht Het schaakspel heb ik sinds lang laten varen doch nu wordt er ook niet meer gelezen er wordt alleen geconverseerd en dat is vervelend genoeg Maar nog vervelender is ilio oude Zij sluipt telkens weg om in de duistere kamor er naast te zitten spionaearsn en ons gesprak te beluisteran Dikwyla stande dat baders en baadsters ruim 1 M zeewater diepte te hnoner beachikkiag habbea Het aantal reddingsmiddelen zat irorden rermeerderd roet een boot VWeger dan aanrankelyk bepaald wu deed de arroudissementarechtbank te Rotterdam gisteren uitspraak op het incident Proces ËlbeCrathie betreffende bet aangeboden getoigenbewya De feiten door eischeres te bawgzen aangdboden werden ter zake dienende en afdoende verklMrd en de eischeres is alzoo toegelaten en zoo noodig gelast om dit bewyste leTeren Mr H A Tan Rees rechter in genoemde rechtbank is benoemd tot rechter commisiaria ten wiens OTerstaan het terhoor moet plaats vinden De uitspraak omtrent de proceskosten werd gereserveerd tot aan het eindTOnnia In het weekblad ran het aTydichrift Toor Geneeakande van 30 Maart jl deelde dr Rutgers te Rotterdam de Tolgende monstruositeit zooals hy t noemt mede 1 Maandag 13 Februari 1893 werd ik geroepen by S oud 30 jaar andeni altyd gszoud tiënt lag zwaar ziek met koorts prostratie Teracbynselen Tan den kantder ademhaling en btoed diarrbee zoodat ik aan typhus of pneumonie dacht influenza was toen nergens Onder een symptomatische behandeling en strenge rust heratelde patient binnen esnige dagen De diagnose bleef duister Ik onderTroeg hem daarna nog eena nader naar de mogelyke oorzaken Hy had zich wel wat overwerkt zeide hy Wat ia OW werk dan Smid Ik Troeg hoeTeel hy dan gewerkt had Hy was den laataten Vrijdag naar een karwei gegaan met nog een kameraad voor herstel Tan een stoommachine waarby haaat was zoodat de eigenaar Toortdorend had laten toezien of se wel goed doorwerkten andera kon men nog wel eauB een oogenblikje rneten Eteu en drinken was hem gebracht Zy hadden doorgewerkt Vrydag Vrydagnacbt Zaterdag Zaterdagnacht Zondag en Zoudag naebt eerst Zondagnacht om 3 a 4 uur waren ze klaar geweest Zyoe Trouw bad hem baast niet herkend toen hji thuis kwam Ëen paar dagen was hy nog op het werk geweest maar toen had hy niet meer gekund aZyn kameraad Tan 38 jaar was gezond gebleven c De N R Ot 4 deze mededeeling OTeraemende om er de algemeene aandacht op te Testigen teekent daarby aan dat znlk een geral ran onmenschelyk afbeulen Tan een werkman dat gelukkig wel tot de hooge seld beb ik haar japon booren ruisohen Myn btoad kookte dan Hoe gaarne had ik dan onverwaohta willen opstaan de portiere optrekken en haar beschaamd maken ik heb het niet gedaan om mg zelven niet te vernederen Tot duiver is ona gesprek altjjd onschuldig geweest Öisteren avond eohfsr toen de oude ons weer voor een oogenbtik varlaton had sprak Bauer plotseling ffV is veranderd mevrouw uwe wangen zijn bleek en uwe trakkeu zgn scherper geworden Kan ik u helpen P Oaarae wil ik alle moeielijkhedan voor u uit den weg ruimen Daarbij beefde sgn stesa zoozeer dat ik mg haastte op onverschilligen toon te antwoorden vDaar zal de bibliotheek van den baron zeker schuld aan hebben Vroeger wandelde ik meer tegenwoordig mag ik Armgard niet aan den ruwen wind blootstellen Hartstochtelijk rustte zgn blik op mij doch ik aag hem rustig aan gesterkt door ipgn goed geweten V hebt frlifche lucht noodig zei hg moedelooa als Armgard u volstrekt moet vergezellen ga dan in het park de hoornen beschutten daar t en den wind irDat zou wel goed zijn antwoordde ik oiaar de paden zgn doorweekt van den regau Ga dan op den straatweg mevrouw antwioordde hg mg Ku bracht ik het gesprek op ieta anders doch da dokter bleef stil en afgetrokken Ik dankte Qod toen hg vertrok Het schjjnt mg toe dat Bauer veranderd ia hg is niet meer zoo bedaard ala rroeger rsr ssm