Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1895

Direete SpoorwesverblDdlng met UUUÜA WlDterdleost 1894 95 AaD evaDgeD 1 Uctuber TUd vao ireeDWIcli 60UDA R0TTËKD1H 10 7 47 6 7 t KOTTIXDIU0 61 7 46 07 l lt eODDl DKNHite ll U 11 11 11 641 171 66 4 45 6 17 6 617 11 1 10 87 11 0511 11 1 01 4 67 9 11 f 1 11 fff 6 10 f 1 17 1 01 6 28 B W IM t B B 81 f 1 81 B B B SO B 6 S6 B IMl IS Bl 1 80 1 B7 4 11 i S5 i KB fl 41 7 4860 VD AOTKIOHT l ll 10 00 lOat 10 6S IS 4I S SS 1 118 18 4 47 8 881 17 7 48 8 88 10 14 g t 11 09 B 8 87 B B B B 87 b 7 B9 10 87 lO tO b 11 17 y 8 46 8 07 B 8 08 5 48 0 17 8 0Y 8 8810 88 10 81 11 48 1 80 8 08 S 8S 8 80 8 88 6 81 0 88 8 881 11 10 88 e O D U A A M 8 T U 10 08 10 88 8 8 81 4 47 8 88 7 48 10 14 ltt S8 Ua l 1 40 8 8 8 SB t l ILIS iHmfaeden sal behooreo naar rerdienate moet wordoD gebrandmerkt Maar als t dat moet wat zeker wel wainige menschen Kallen betwieten waarom noemt men dan den naam ran dien unmenBehelgken brikant niet Wat beteekent dat anonieme brandmerken En waarom hield dr B het smonitraeoaef geral raim twee jaren onder xicb Gisterennacht omitreeks twee oren overleed E lotaeling in den ouderdom van 79 jaren de eer H Nggb de Vader der Nieuwe Rotterdamsche Goarant I en eeretitel hem gegeven door hen die vele jaren onder zgn leiding hebben gewerkt droeg hy terecht want niet alleen schiep hy boekdrokker en uitgever te dezer stede de onderneming een ochtendblad maar vele zware jaren heeft hg met zgn papieren kind doorleefd vooral was bet een moeitevol bestaan toen de redactie bleef volharden by den radioalen geest die het blad vroeger doortintelde en de vrienden ettelgke honderden in dien tgd het orgaan den rug toekeerden ja zelfs bewerkten dat het als rerolatioonair geweerd werd aan alle ministerieeie bureaux De uitgever wist toen door buitengewone activiteit in zake nieuws en handelsberichten door toepassing der duivenpost den handel te vriend te houden en zoo bleef het bestaan gerekt tptdat men de vrachten plukte van de vaste overtuiging der redactie toen de publieke opinie lich afwendend van de conservatieven weder de toen liberale richting koos I Anderen mogen verhalen hoe de uitgever van deze gunstige stemming wiat te profiteeren om sicb den zoo hoog noodigen öuancieelen tean te verzekeren hier zg slechts gemeld dat de heer Nggh in staat gesteld werd alleen voor de coaranteaonderneming te leven en dat hg d oldoening had de zaak te zien ontgroeien aab de inrichting op de Groote Markt daarna zelfs de ruime woning aan de Wgoitraat zag ontwassen om neder te strgken in het couranten paleis aan de Witte de Withstraat waar men zonder aan de boren overlast te besorgen s nachts geregeld kon werken Later noodzaakte ernstige concurrentie tot uitbreiding en werd aan het ochtendblad eene aTond editie to evoegd doch wat anderen voor verbeteriogeo aanbrachten werd ook op de groote onderneming toegepast en zoo heeft de Vader der Nieuwe RotterdamscheConrantt de voldoening gehad het blad hem zoo dierbaar steeds grooter te zien worden toenemend in macht zg bet niet in rgkdom Bengdeoftwaardig om plotseling heen te gaau met de voldoening na een welbesteed teven eene zaak achter te laten aas hen die medegewerkt hebben om deze tot een oogeëvAnrarde hoogte te voeren en nu slechts hebben op te passen dat anderen de schepping van den meester niet overvleugelen Daar de uitgever geheel opging in den directeur van de couranten onderneming zal wel geen uitgebreid levensbericht geleverd worden Tan hem dien men eerde om zgne gaven en ruimen blik toch blgft zgn leven een voor beeld waar het een bewgs levert hoe volhar dende werkzaamheid door moeiterolle dagen brengt tot het bereiken van een doel grootacher dan iemtnd had kunnen voorzien en dies brengen wg mdl dit woord van hulde in gedachten een lauwertak op de baar van den lÉrachtigen man wiens leven ons veei te leeren heeft gegeven een voorbeeld was eene aau sporing blgft om met daden gewgzigd naar den geest van onzen tgd te werken voor velen a oa 1 40 6 47 64 a oi 1 10 01 i is 6 II g M 66 7 6 7 S 7 1 7 4 T 68 tnit CM VMtintU f VitKWtTktrk r 0 r U ïo t d B 1 U¥tuim Chrdlt Vinimbrk MMrdtMkt 6 10 6 11 6 i 6 tl Qnit 7 IOt t6I M 1 1710 40 X4T M 7 411 47 U Ol SL Kt T 47 I I Ze w 7 6 1 60 11 10 X d L d t O T ark 1 07 0I 11 19 H l 1i I M 10 07 11 17 ê U I H 7 66 I OI O 4 V 6 10 0 64 WmHm 6 60 7 01 l ll V li Il f Il 1 11 1 41 I 4 40 1 11 Wi 1M M Omit Een winkelier uit Hekeodorp schreef aan een dame die hem indertgd dwong een woning te verlaten een brief onderteokend So8ili8te waarin hg hsar er op wgst dat xg Teuois Verwoerd den schrgver een groot jaar geleden uit haar huis gejaagd heeft en haar verzocbt om f 3000 aan dien Tennis Verwoerd te sturen ouder de volgende bedreiging anders moet u voor de gevolgen tuanr wachten de doot staat voor n rekening als n het niet stuurt tgd van acht dagen U zal het en geen poliezie de handengeven anders ziet het nog slechter voor a uit c Het O M by de Rotterdamsche rechtbank heeft tegen dezen ex huurder vier jaar gevangenisstraf g iscbt Wg ontleenen aan d 9 toespraak waarmee de heer D van Eougneoburg de vergadering van het Hoofdbestuur der FneacbeMaatschappg van Landbouw opende de volgende opmerkingen die hoewel niet nieuw meer toch bg voortduring de aigemeene aandacht verdienen Al kannen wg de wereldprgzen der landbouw bouwen zuivelproducten niet beheerscheo al ligt het buiten onze macht om de poorten onzer grenslanden voor ons vee te doen heropenen toch zal een ieder erkennen dat onze Maatschappg nu meer dan immer een taak heeft te vervollen dat haar althans den moed piet mag ootzinken De heffing van den vleeachaccgns waardoor wg 10 pGt voor versch vleesch moeten betalen dat in blik belast met slechts 6 pCt uit den vreemde wordt ingevoerd waardoor van de inlandsche buiden 10 pCt wordt gevorderd terwgl de buitenInndsche huiden Trg worden ingevoerd waardoor de fiscna 10 pOt neemt van de margarine onzer koeien en daartegen de margarine van bet buitenland onbelast laat inkomen zie dergelgke bevoorrechting van den buitenlander is in den tegenwoordigen tgd onverdedigbaar Maar ook in andere opzichten is de landbouw ach tergesteld lo Denemarken alwaar de Kgkflregeering de bevordering van den landbouw als eerste taak beschouwt worden 50 000 kronen s jaara aangewend loor het onderzoek van tuberculoos vee in ons lend bekommert men zich over de voortwoekering dezer erfelgke ziekte niet de pogingen tot veredeling worden niet gesteund men kent ternauwernood het bestaan van roiisulenten voor de tokkerg maar over eenige jaren als Denemarken vee kan aanbieden vrg van tuberculose als hun vee bet onze sal hebbeo overvleugeld dan eerai als het te laat ia zal aan dit belangrijk onderdeel van bet landbouwbedrijf de aandacht worden gewgd die het verdient Het zal hiermede gaan als met het landbouwonderwga Nu de overtuiging ia doorgedrongen dat op het platteland vakonderwga onmisbaar ia ontbreekt onderwgskrscht Ons pachtaiielsel bet wordt thans allerwege erkend is gebrekkig Deze provincie onderiyndt daarvan in de eerste plaats de droevige gevolgen toch zat de aandrang der openbaie meening nog vrg wat moeten klimmen alvorens de huurder verzekerd i dat het kapitaal boven zgne verplichtingen in den grond gestoken bg onwillig vertrek niet verloren gaat Maar ook De treuriRe prgzen der zuivel productie dwingen tot de meeat zorgvuldige bereidiug bij het streven waarnaar de znivetcoosalent met raad en daad wil ter zgde staan Toch wordt zgne hulp nog betrekkelgk zeldzaam ingeroepen Valsche schaamte houdt inderdaad velen terng tot schade van bun eigen beurs Deze moet worden overwonnen In Londen is thans nog de Deeosche boter f 12 per 50 E G hoOger genoteerd dan de Friesohe Is dit beduidend prijsverschil in den bodem of in de bereidiug gelegen in het laatste geval mag dit niet voortduren WekeIgks komen aan de wagen nog aauzienlgke hoeveelheden boter en kaas welke voor inferieure prgzen van de hand worden gezet Ligt ook daarin niet het bewgf dat kapitaal verloren gaat waarvan niemand genot beeft Een ander voorbeeld IS OI It iS 10 41 10 66 11 01 11 01 11 1 11 S6 1 16 ll ii 11 06 46 lO Ot 10 11 41 t 6l 10 10 f 10 1811 88 11 43 De Belgen koopen ons tuw vlas op om het door betere bewerking hooge waarde te geven maar waarom ook hier niet door hnnue wgze van rotting van overjarig vlas te beproeven die betere bewerking ingang te doen vinden waardoor tevens de werkeloosheid zal worden beperkt De petroleum is tegenwoordig zoowat driemaat zoo dnur als eeoigen tijd geleden Deze prgaverhooging is bewerkt door een coalitie tusschon twee machtige geld verbonden die de wereldproductie van petroleum in hun bezit hebben en die no zg geen concurrentie te vreezen hebbeu de prgzen naar willekeur omboog drijven Het voorwendsel waaronder op deze wgze Rothschild en anderen zich verrgken zonder te bedenken dat zg dit grootendeels doen ten koste der minvermogenden ia dat de petroleum bronnen in den laatsten tgd minder opleveren Ter verklaring van de opzetting der prgzen zgn van dsn kant der belanghebbenden beschouwingen en becgferiogen verspreid ten doel hebbende eene sterke inkrimping aan te toonen van de productie en de voorraden in de Verernigdo Staten in het bijzender wat betreft de brounen in Pennsylvanië Van anderen kant worden die mededeelingeo echter overdreven genoemd en hoogstwaarschgnlgk it verband staande met speculation van de Standard Oil Company Zeker is echter ook dat de achteruitgaug der bronoen in Pennsylvanië niet geheel ontkend kan worden reeds eeuigen tgd geleden is dit aau het licht gekomen lotusscheu komen er ook berichten van nieuwe overvloedige petrol eum bronnen Onlangs werd uit Bakoe l ericht van een nieuwe bron welke zooveel opleverde dat men in t eerst geen reservoirs genoeg had eu de plie moest laten wegvloeien En nu meldt men uit Sanduaky County Ohio van een nieuwgeboorde petroleumbron waaruit in de eerste 24 uren een hoeveelheid van 14 millioen gallons opspoot en welke naar men verwacht dagelgks 18000 vaten zal opleveren Do hoofdzaak Is dan ooK of werkelijk de Russische petroleumprodncenten een contract gesloten hebben met de party der Standard Oil Co c waarbg eene verdeeling van het afzetgebied wnrdt vastgesteld De Hamb Böraenballe zegt dat over het sluiten ran dat contract nog wordt onderhandeld Het is in ontwerp gereed en thans in handen van den RusBiscbeD minister van Financiën eene beatiasing der wederzydache partgen kan echter reeds in het laatst van deze of het begin der volgende maand verwacht worden Over de aanvaring 4an de Prinses Amalia bevat de Tydc nog eenige bgzonderheden ontleend aan een brief eener dame die de reis meemaakte Tgcl om te schrikken hadden wij niet schrgft zg o a want zóó zagen we het en zóó boorden we ons scbip kraken t Klonk mg verschrikkelgk iu de ooren en toch moet het zoo erg niet geweest zgn zooals ik tater merkte Ik vloog naar beneden en trok myo kind by den arm naar de trap Het vreemde schip dat prachtig gemanoeuvreerd moet hebben gleed ik zou haaat zeggen op een et afstand van het onze langs ons been op welk gezicht een der dames hevig begon te gillen en niet naar boven wou ona de trap versperrende Getuklukkig duurde dat maar een seconde In een oogsnbtik was ik op het dek waar reeds ieder naar zgn sloep liep c Nadat de dame beschreven heeft hoe zy met hare sloep de eeniga die te water gelaten ia in den mist naar hst vreemde schip geroeid is en daarna nat en verkleumd weer aan boord kwam zegt zg nog De aanvaring geschiedde s morgens omstreeks 9 uur Om 11 uor kregen we een advokaatje en om 12 uur zaten we weer aan tafel alaof er niets gebeurd was De averg bleek naar omstandigheden niet root Het andere schip had zgn anker dadelijk gekapt zoodat dit ons geen schade kon doen Kr ig 6éa lioep gadeeltelgk verbrgzeld vóór aan bakboordszgde een beetje vao de verschansing vernield stangen van eau armsdiktb waren geknapt ala lucifersstojges een deuk in den wand van het schip an eai achenr Gelukkig bad de aanvaring aau den voorateven plaats gehad waar alles bgzonder stevig en sterk is anders had het er leelgker uitgezien Alle maatregelen werden nu genomen om het lek boren water te brengen de lading werd zoo geschikt dat bet schip naar stuurboordzgde overhelde en het gat werd dicht gemaakt met spek Ja toen men mg het vertelde geloofde ik mgne ooren niet an lachte hartelgk Ën toch is het zoo Het spek is erin geperst geworden en daarna aan den binnenkant met cement bestreken waarna men er voor de stevigheid gzeren platen tegenaan heeft gespgkerd Door de vetheid van het spek loopt het zeewater er langs zonder te kunnen binnendringen Bg een opvoering van Goethe s Fansttte Weimar is een ernstig ongeluk gebeurd Toen aan het slot van het 2e bedrgf na hettooneel met den student Faust en Mephistodoor de lucht uit de studeerkamer voeren stootten zg tegen een der zgcootissen en beiden stortten van een vrg aauzienlgke hoogteneer Mephisto bleef ongedeerd doch Faost de heer Brode bektum een zware wond aanhet hoofd L Het hoofdbestuur van den 6ond van Nederlandsche onderwijzers zendt aan alle candidaten die dit voorjaar voor t onderwgzersexamen slagen eene circulaire waarin met de volgeode bewoordingen den candidaten ten sterkste wordt ontraden te soUiciteeren naar betrekkingen waaraan eene geringere jaarwedde dan f 500 is verbonden Daar zgn in onze onderwgswereld vele toestanden die er nog ver van af zgn te beantwoorden auu dat ne wat wg gewenscht achten Die toestanden zult gy zeker langzamerhand in de praktgk loeren kennw en u dan bg ons aansluiten om te trachten daarin verbetering te brengen Eén enkel gewichtig punt willen we thaos reeds onder uwe aandacht brengen De salarieering van den onderwgzersstand is over t algemeen bedroevend De wet van vraag en aanbod geldt daarbg in hooge mate en zoo komt het dat voor ee vier k vgftal jaren geleden de salarisaeo op rele plaatsen gelgk waren aan t wettelgk minimum van f 400 In de laatste twee jaren ia dit echter veranderd t aantal soliciteerende onderwgzers was op verre na niet voldoende voor t aantal vakaturea en de salarissen rezen tot f 500 en daarboven Nu echter de voorjaais examens weer een groot aantal geslaagden brengen hebben sommige gemeentebesturen zich dadelyk gehaast oproepingen tegen f 400 te plaatsen Dit nu meenden we U ouder t oog te moeten brengen en terens bg D met kracht er op to moeten aandringen naar idiec betrekking niet te soUiciteeren t Gebrek aan onderwijzers is oog groot genoeg Gg behoeft dus niet uit nood zulk eene betrekking aan te nemen Wanneer de gemunte best uren maar bemerken dat hunne oproepingen tegen lage aalarisBen niet helpen zullen ze spoedig genoeg een hooger traktement uitloven Solliciteert dus niet onder de f 500 Al loudt gij dus misschien een maand langer op eene betrekking moeten wachten dan zoudt gg reeds in t eerate jaar die schade dubbel ingehaald hebben En bedeok vooral dat nis de gemeentebesturen eenmaal een onderwyzer voor f 400 hebben zg gewoonlgk slechts door den uitersten nood gedwongen hen later eene kleine vermeerdering van salaris toestaan Over eenige jaren zullen de pas opgerichte normaalscholen weer te veel onderwgskrachten afleveren en de gemeentebesturen zullen trachten de salarissen zooveel mogelyk te drukken Draagt gy uu reeds zorg dat de salarissen ra0 alloD dia dan onderwgier lijn niet onder de f 500 bedragen Van goed ingelichte zgde wordt aan de cZwolBche Crt c het volgende gesohrereo Naar aanleiding van het bericht in de Tel overgenomen in ons rorig uommer datnamelgk voor eenige dagen onder een transport vee uit Nederland een koe afkomstig uitde omstreken van Zntfen bg de keuring inBelgië werd bevonden in hevigen graad teIgden aan mond en klauwzeer en det dientengevolge het geheel transport vee weder naarNederland werd teruggezonden kan ik metzekerheid mededeelen dat bg nader onderzoek gebleken dat die koe volstrekt met aanmonden klauwzeer Igdende was en ten onrechte als zoodanig is teruggewezen waarvanofficieel aan de Belgische regeering ia kennisgegeven Dat het vee vóór in België te worden ingevoerd vooraf door Nederlandeche veeart en moet worden gekeurd is door tal van belangstollend ïn dadelgk erkend eu ter kennis van de rieering gebracht die volkomen bereid was daaraan te voldoen Het is enkel de protectionistische geest van onze naburen die da grenzen voor ons vee gesloten hoodt Juist om alle aanleiding w U nemen om ons ree te weren zgn door onze regeering in de laatste dagen maatregelen genomen om alle bestaande grieven weg te nemen Er bestaat geen enkele reden om onder de noodige voorzorgen den invoer van ons vee te beletten Mond en klauwzeer heerschen in België en Daitaobland meer dan bier en zelfs hier en daar longziekte bovendien Wy hebben gisteren vermeld dat volgens het Utr Dagblad tusscheo de heeren dr A Kuyper en mr A F De Savornin Lohraan een verzoening had plaats gehad Voor zoo ver verwgdering op politieke gebied bestaan heeft sehgnt van overeenstemming eohter nog geen sprake te wezen Op de gewone besliste wgze wordt althans in De Standaarde nog eens aan de fractie Lohraan verweten dat zg de schuld dra t van de overwinning der utrecht8che coterie c bg de stembus van een jaar geleden Een middel tegen wanbetaling Daumier en Corot de beroemde Pargsche kunstenaars leefden innig bevriend met elkander Corot s werken werden gaarne gekocht en duur betaald die van Daumier bleven in het atelier Aan het einde van ieder kwartaal liep Daumier met een bedroefd gezicht rond want de huur van de woning was er niet Toen Daumier weer eens de kwartaalkoorts bad kwam Corot bg hem en voegde zgn angstigen en zeuuwachtigen collega de woorden toe Als men zgn huur niet betalen kan dan koopt men zich een hois c Tegelgk schoof hij den verbluften vriend de betaalde koopacte van een huis onder den arm en verdween In dit huis ia eenige dagen geleden de weduwe van Daumier gestoren De raad der gemeente Wageningen heeft besloten tot het instellen eener verordening op den kinderarbeid ter bestrgding van het schoolverzuim Yoorloopig is deze verordening bij wgze van proef IVa j ar n kracht £ an geneesmiddel tegen roos erysipelas is nitgeronden door een weener geoeesheer dr Marmorek Het is een serum preparaat evenals het diphtheritis middel van Behring en Roux Hg heeft al 46 personen er mede genezen Eenvoudige manier om de hoogte van een hnis een boom enz te meten men slaat een stok loodrecht in den grond totdat hy een meter hoog is Zooveel schaduwlengten van den stok op de schaduwlengte van het hnis den boom enz gaan zooveel meter is huis of boom hoog Tan Teasel wordt gemeld De garoalenvisschary 1895 95 ia zoo goed als geheel mislukt De prgzen waren doorloopend goed evenals de aftrek maar de vangst bleef vooral na de vorst zeer gering Slechts nkete risschers diende het gelok een ruime vangst te hebben De hoop ia nu gevestigd op een goed ansjovisjaar Onlangs is onder directie ran de heeren J C Meewis D G de Waal en W Oort te Landsmeer voor Landsmeer en Watergang eene veeverzekering tot stand gekomen welke neh ten doel stelt den leden voor elke koe die zg door den dood verliezen f 75 uit te keeren Bg toetreding betaalt ieder lid slechts een bedrag van 10 cents voor elke koe die zg bezitten welk bedimg telkens weer gestort moet worden wanneer eene koe van een der leden sterft Deze rereanigiog komt den veehouder ia ge oenide gemeente zeer te stade Bnlteilaidsch Overzicht lu de Belgische Kamer is de minister van LandhoQW geïnterpelleerd over zgn politiek ten aanzien van het openen en sluiten der grenzen voor buitenlandsch vee De interpellanten beklaagden zich meer over de vroegere opening der Hollaudsche greozen dan over de iq de laatsteb dagen weder besloten sluiting DesociO listen beweerden dat de opening geschied was om de groots veehouders te vergunnen hun aankoopen te doen terwgl aan de kleine niet gedacht was Geen wonder dat de Minister boos werd over die beschuldiging ts het niet duidelgk waarom de kleine veeboer niet evangoed beeft kuunen koopen als de groote De interpelatie liep dood na eenige groote woorden over en weer In den loop van het debat deelde de Minister mede dat de onderhandelingen met Frankrgk over heropening der grenzen goed vorderen De Kamer ia nog altyd aan de begrooting van landbouw na a oop waarvan in behandeling 7 al komen het wetsontwerp op de tabaksbelasting eu het voorstel Saladeer om den ta baksaocyns af te acha£feo De Japausche regeering beeft de volgende mededeeling gericht tot de gesanten der vreemde mogendheden De bepalingen van het vredestractaat tuaschen China en Japan r ooals zg van verschillende zjjden zyn medegedeeld kunnen aanleiding geven tot misverstand in Europa Men heeft ten onrechte beweerd dat Japan zich verzekerd had van de heffing van een recht van 2 pCt ad verloren op de goederen die iu China worden ingevoerd in plaats van een specifiek recht De handelsvoordeeleu die Japan verkregen heeft boven di w arvan de mogendheden genieten welke met China traclaten gesloten hebben omvatten het recht van scheepvaart op den Yang tse Kiaug tot Theog Kiaog en hetzelfde recht op de rivieren die toegang geven tot Soo Tchéou en Hang Tohéou Voorts mag Japan vrg in China invoeren werktuigen en koopwaren die in het tractaat zgn omschreven en beeft bet recht gekregeu fabrieken in het Hemelsche Rgk op te richten Geen dezer rechten is echtt r uitsluitend aan Japan verleend Zg zullen iutegeudeel worden uitgebreid tot alle Europeesche mogendbeden die op den roet der meestbpgunstigde natie behandeld worden Daarom vertrouwt Japan dat de vredeavoorwoarden door alle Europeeache mogendheden zullen goedgekeurd worden Eindelgk wordt beslist ontkend dat een offensief en defensief verbond gesloten is Het iB dus blykbaar de bedoeling van Japan elk misverstand over de bepalingen betreffende de handelsvoordeeleu weg te nemen Maar zal dit voldoende wezen om de oppositie van Ruslaod Frankrijk eu Duitschland te ontzenuwen Deze oppositie i vooral gekant tegen den afstand van grondgebied in China aan Japan De Novoje Wremja doet dit duidelijk uitkomen Vergrootiog van grondgebied van Japan is in strgd met de belangen van Rusland Evenmin lean Rusland toestaan dat Japan het protectoraat over Korea aanvaardt dit protectoraat komt Rusland toe Zelfs het afstaan van een enkel fort bij Port Arthnr is nadeelig voor het belang van Rusland cl voor zijn gezag als groote mogendheid De Novoja Wremja zegt vert er dat Rusland als belooning voor de hulp die het van Duitschland en Praukryk hg het protest geniet aan de Duitsche rcgeering ateun beloofd heeft voor alle eischen die den Duitschen handel betreffen en dat bet tevens de actie van Frankryk in Indo China al ondersteunen De Nowosti gaat nog verder £ eu diplomatieke interventie is onvoldoende meent dit btad een militaire demonstratie ianoodig Ën Grasbdanin betoogt nogmaals dat Rusland thans moet trachten een gsvrije haven te krggen in den Stillen Oceaan Koningin Victoria heeft aan den afgetreden ispeakerc van het Lagerhuis A Peel de waardigheid van burggraat viacountc verleend Een motie waarbij aan Peel een pensioen van p st 4000 wordt toegekend is door het Lagerhuis aangenomeb üe eerste tocht door het Noord Oostzeekanaal is Maandag gedaan door prina Hendrik van Pruisen mat een kannonneerboot Verscheiden officieren van de Duitsche marine maakten den tocht mede Rusland zal hjj de feesten te Kiel door drie pantserschepeu worden vertegenwoordigd Het bevel over dit eskader is opgedragen aso den schoot bg nacht Skrydloff die bekend moet zgn om zgn Franschgezindbeid Turkge achgnt nog eeiï goed schip gevonden te hebbeu Teminste gemeld wordt dat een Torkschs kruiaer naar Kiel zal gaan Admiraal Morin de Italionnacbe minister ran Marine heeft tbaua definitief bepaald welke schepen Italië zuUeU vertegenwoordigen bij de opening van het Noord Oostzeekanaal te KielHet eskader zal uit acht der nieuwste oorlogsbodems bestaan vier gevechtschepen en rier krnisers van verschillende klasse In t geheel zullen aan de internationale vlootparade een negentig oorlogsschepen van alle xeerarende natiën deelnemen daaronder rgf en dertig Doitsohs met ongeveer 10 000 koppen Ala gasten van den keizer wordeu 2500 personen verwacht eu te Hamburg ui in den Binoen Alsuir een eiland op palen gemaakt worden waar in grotten en teuten de stad het keizerlgk paar en de duizenden gasten zal verwelkoolen Ds oevers der Elbe en het geheele kanaal zullen bg de nachtelgke doorvaart worden verlicht Wat den toestand op het eiland Cuba betreft valt nog niet veel nieuws te melden Senor Carlos Cespede een van de leiders der oproerige beweging die uit Cuba ia gevlucht is te New York aangekomen Het doet zgner reis is iu de Vereenigde Staten hnlp te zoeken voor de Cubanen die volledige afscheiding van Spauje eischeu Tot dat doet zal Senor Ceapedea Zaterdag a s in eene rülksbyeeokomst een redevoering houden teneinde te betoogeu dat de Cobaneu bg dei en opst jid in huu recht zgn Door een redacteur oer New York Herald geïnterviewd verklaarde Oespedea dat de opstaudelingen zgns inziens bg dezen stryd zeker de overhand zouden behouden De Spaansche regeering is natunrlgk van een andere meeniug en blgft vertrouwen dat het maarschalk Martinez Campos wel zal gelukken den opetaud te bedwingen Wegens verstoring van de telegraaflgu zjjn gedurende de laatste dagen te Madrid geen nadere berichten van den muarschalk ontvangen Men weet derhalve nog niet of Martinez Campos de krijgsi er rich tingen reeds heeft begonnen Posterllen en Telegraphie Gedrukte aankondigingen van buitonlandacbe loterijen zgn in Groot Brittaunië niet toegelaten Indien zg wordeu opgemerkt worden zg door Britscbe posiadministraties aan de afzenders teruggezonden Het postkantoor Xe Blora op Java is sinds 1 April 11 voor den diiiust der pakketpost iu het internationaal verkeer opengesteld De opening van het bykantoor voor den post en telegraafdienst op het terrein van do tentoonstelling voor het Hotelwezen te Amserdam zie no 65 P 45 T van de Dienstorders en Mededeetingen van het toepende jaar ia tot nader orde gesteld Benoemd 16 April Tot brieven gaarder te Drieaom R Dykstra en te Lange Raigeweide J Beukers Jr I Mei Als voren te Uffelte H Timmerman eu te Haren de postbode J Pieters Geplaatst 1 Mei Voor een jaar te Heorevesn de benoemde commies der telegraphie late klasse C C Gorter thans directeur van het telegraafkantoor aldaar de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse A Donkersloot thans met verlof te Dordrecht poatkaotoor 16 Mei De klerk der postergen Iste klasse L H Zaager thans met verlof te Waalwgk Verplaatst 16 April De commies der postergen 4 de klasse J C Pilaar van Goes naar Maastricht l Mei De vrouwelgke klerk der postergon 4de klasse H Park van Naaldwyk naar Goor 16 Mei De kterk der postergen 2de klasse F de Jong van Waalwijk naar Oudenbosch Verlenging van verlof verleend wegens ziekte Aan de commies der telegraphie 3de klasse R Rasker te Amsterdam tot 30 Juni 1895 Verlof verleend wegens ziekte 1 April aan de vrouwelgke klerk der pos tergen en telegraphie 2e klasse A J Wgnmalen e Rotterdam telegraaf kan tour tot 31 Mei 1895 Eervol ontslagen 1 Mei De brie vengaarder K E Sybeuga te Twyzel MAR TBERIOHTEJN QoUda 26 April 1898 Qraaen waren heden voldoende aangevoerd Be stemming was zeer vast zoodat dan ook de meeste artikelen iets heoger noteeren Tarwe ZeeuwBchs 5 80 6 10 Mindere dito ƒ 6 50 k f B 76 Afwykende ƒ 4 76 i 5 Polder 4 60 a 5 60 Eogge ZeeuwBchè ƒ 4 25 l f 4 60 Polder 8 60 tL 8 80 BQitenlaDdBche per 70 k 8 70 i 8 90 Gerat Winter 3 40 a 8 90 Zomer S 26 l f 8 80 Chevallier 4 26 a 6 85 Haver per heet 2 10 4 ƒ 3 85 per 100 kilo 5 10 a 6 36 Hennepzaad lalaodBob 8 60 a 8 75 Buitenlandsche 6 60 k f 6 76 Kanariezaad 8 60 li ƒ 9 76 Koolzaad 6 80 a 7 76 Erwten Kookerwten ƒ b Niet kokende a Bmtenlaudsohe voererwteil per 80 Kilo 6 10 a 6 80 Booneu Bruine boonen 17 a 19 Witte boonen il Duivenboonen ƒ B 60i 6 26 FaardenbooDea 4 76 a 6 80 Mais per 100 Kilo Boute Amerikaanaobe f 6 10 6 80 Ciaqaaatiae 6 90 ƒ 7 35 Ybzmabkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel flauw 14 a 16 et per half KG Biggen voor Engelaud goitde aanvoer handel matig 14 ït 16 ot per half KG Uagsra biggen goede aaorosri handel ulig 0 4B i 0 70 per wnl Vetta ukipm gune UDTQer WBÏIimmsno goede uoroer hudel low 8 i ƒ U Naohtera kilreraa red anvoer hudel matig i l fT PokkUMwn fi f U Aangevoerd 64 partgea kaaa Handel ring Ie ual 8 1 ƒ 85 8e qual 1 Zwaardere hooger in prija Noord Uollandsohe 80 a 86 Boter goede eanroer handel matig j Goeboler O 0 k f 1 00 Weiboler 0 7S ik 0 8B p Kilo Haute Nouveauté in PARASOLS Doeh lallea niet geëtaleerd worden V A van OS A it Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam H iXSXL Vor krs slotkoeta lOoVii lOOVg lOOlVu 100 u 10 Si 881 88 V ï i 967 106 V 66 80 A 110 81V 87 8t8 694 108 64 102 i 816 u It 7 g iO 110 116 II 101 i Vi Vi IJ 7 io V 101 ISlI i t fiiuiaUNO Cert Ned W 8 8Vs dito dito dito 8 dito dito dito SVt Uoiisu Obl Qoudl 1881 18 tuii InaohrIJTiug 1868 11 I OoaTBNB Cftl in papier 1868 B dito in ailrer 1868 B PoHVOAl Oblig met tiokel S dito dito 8 RuBUNB Ubl OoBt Se Serie 6 dito Oeoonl 1880 4 dito bij Kolhl l88i 4 dito bg llopa 18311 80 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 3PUJI Parpet lohuld 1181 4 Toiuu Oepr UonT leen 1190 4 Oao leeoing aerie D Geo leeninK aerie O llDIDAra Bll Beo T obl 1888 B Mixioo Obl Buit Sch 1180 6 Vbnuvsu Obt 4 onbep 1881 Ahstibdjlh Obligatieo 1861 S t BomutH Sted leen 1886 3 i NlD N A fr HandeliT aand A andab Tab M j Certifieaten DeuMaataohappu dito Anih Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vontanl aand a Qr Hypotheekb paudbr 4 Kaderlanaaohe bank aaid Ned Uandelmaataeb dito N W k Fao Hyp b pandbr B Roti Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dite 4 OoBTlNï Oeet Hong bank aand BuBli Hypotheekbank pandb 4V Amkedca Equit hypotn pandb B 61 64yi 8 Vb 64 Maxw L O Pr Lien eert 6 Nio Holl IJ 8poonr Kjj aand Uij tol Eipl r SI Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand I dito dito dilol881 dito B Ituil Bpoonrl 1881 8 A Iobl B Zuid Ilal Spwmij A H ebl 8 PoLlH Waraohau Weenen aand 4 RUBL Or RuBB Spw Mij aand B Baltiaehe dito aand 7 loiv ISI 191 1 1 lOlV V H IV Vit loa Vj iir lOll M l tl 14 Sil 10 l io V lOS im Vi lts 8 Faatewa dito aand B Ivang Dombr dito aand S iCenïc üh Aaov Sp kap aand B Loaowo Sewast Sp Uij oblig B Orel Vitebak dite oblig B ZaidWeat dito aand B dite dito oblig 4 18V BB 8 51V 1 iiV AHlBlKA Cent Pao Sp Hij obl 6 Ohie k Nortb Vr pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 DenTer fc Rio 6r Spm oert T a Illinois Central obl io goud 4 Louiav k NaahTilleCert T aand Mexico N Spir Mg lehyp o 8 UiBB KanaaB v 4 pot pref aand N Yerk OnUrio fc Weat aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Oalif 1 hyp in goud B St Paul Uinn fc Hanit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dit Line Ooi Ie hyp O B Oabada Can South Cert r aand Tbh C Rallw fc Kar Ie h d o O AmBterd Omnibua M aand Bottord TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand I BBL IB SUdAntworpenl887 i Slad Brunei 1886 I al Hon TheisB Regnllr QeBOllsoh 4 OosTBNB Staatsleeniog 1860 B K E Oost B Cr 1880 I BurKerlUkan Stand GEBOREN 22 April Corneli J cob oadera P G Scbarlemao en C Scbooaderwoerd Wiihelmina Adrian oaders P L Hofated en W A ran den Berg 23 Loaiz Jo hanna oudere A ran Ewiik en E Leendert ouders C Schenk n C D nnVliet OV£BLED£N 22 April T rudwUu