Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1895

No 6644 Zaterdag 37 April J895 34ste Jaargang mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Kommer VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Te Gonda bfl A WOLFÜ Markt A 144 en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt öouda Bnelperadrak van A Bbimuuk k 2ooif tl wod H IJ Jongeneel 71 j 23 11 an ien Berg 87 j M tsu Gent wed L Schenk Si j 24 C A vun Vnareu ïSj A B tenb rg 57 j C Ï M I Uiisch 6 w a van Bgk 82 j 5 m GEBÜWD 24 Apiil J C au I e w u en M J n LeeuweD O l un üir Pejjl en G Ten Duin W Verinij on E Zet rboom B ran Wiogordua eu G StfwiKiU deel A Tan Sprang en P Oi diik aeeuwUk OVERLEDEN M van Dam wed P Sohriek 83 j GEHUWD D Tan BodegraTco eu J C LakerTold C Hoogenboom eu A Tan BodegraTOQ 34 8 Staats loteriJ T n Donderdeg 26 April e Elaue Trekking No 17879 ƒ 400 No 180 SOO No 17H6 ƒ 100 van 66 10170 12473 10148 126 9 10649 12998 10584 1329 10591 13428 10734 18869 11464 14196 11666 14698 11938 14768 12190 16989 12400 16322 12440 16626 Prijien 18670 18789 18966 la273 19897 1 972 20000 20247 20481 20698 20842 20 96 16796 168S2 16028 16077 16112 16844 17200 17962 17910 18003 18338 18486 178 8J10 5888 8088 497 8 8 6892 8398 i09 3349 8087 8410 880 1 05 6186 8 0B 1818 8886 6201 8611 11 9 8111 6889 8620 1485 S875 6653 8686 2S4S 4292 6690 8176 2614 4646 6735 8884 2639 4911 7222 9181 2660 4984 1681 9193 2719 5606 7962 9997 2976 ADVERTENTI£K Getrouwd HBNDBIK DIBK VERMEULEN H MATJE HOOQENDUK Troeger Weduwe C J A KiaKHo r Oravtnluige 26 April 95 V De Heer en MeTrouw H D VERMBULEN HoooiHDiiK bedanken ook namem wederagdsche Familie toot de Tele blgken Tan belangatelling bjj hun Huweiyk onderTonden Afdoend middel tegen RHUM4T1EK Eleeda 126 danJebetuigingen ootTangen TM lyders die alle hoop op herstel reeds lang hadden opgegeven en na door het gebraik van dit middel al in gernimen tyd niet do mioBte pgn meer beipenren Neemt s v p een proef ongeacht hoe oad de kwaal of lyder ia Bg geheele verlamming heett het zelfs de beite diensten bewezen Verzending met gebr aanw zing franco tegen postw f 110 per pakje of 3 de 3 pakjes door W VAN ZALM Tl HAAMSTEDE Zeeland Oeen DepOt of Agenten een flink Brooddepót der Maatachappg DE KORBNSOHOOPc op netten stand hetwelk een flink burgerbestaan oplerert DeaTerkie ttde het Huis te Koop of te Huur Br fr lett M 75 a d Boekh J L UEIJERS Utrecht Ken ware Schal Toor de ongelukkige slftchtofFers der ZelfbeTlekkinff Onanie en geheime uitspattingen il net beroemde werk Z Dr Retau u ËLFBFAVAIUXG HoUandiche nitgare met 27 afb Prge 2 jolden Ieder die aan de Terschrikkelgke geTolgen van deze ondeugd lijdt moet het leten de oprechte leermg die het geeft redt jaarl ks duizend vau een lekeren dood Te Terkrjjgen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Meumarkt 34 franco tegen mzending Tan het liedriw ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland EEN GOED ONDBKHOUDEN Burgerwoning IJS KOOP GMVBAAGD Gefranc brieTen met opgaTe Tan prjjs enz worden ingewacht by den heer P C W BEGEER OoethaTen B no ii TANDARTS E CASSUTO MARKT 154 60I DA n U uitgezonderd Zondaga te conaalteeren Tan 10 t t 5 uur Hen biede liet jeluk de hmd Hoofdprga eT SOO OWtHark De pry7 ett zyn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Haraburi gewaarhorde groote Goldlotonj vra ann zeker 11 Mllllnen 348 795 Mark gewonnen moeten worden Do prijzen vn dezu voel voordeul biedende Guldloienj die volt eii9 bet plan ttlechts 115 000 loten beval ziJD de Tols 0ude De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 56 prijzen a 5000 M 106 prijdeu ü 231 prij a ü 612 prijzen a 1415 pruilen a 80 prijzen ü ISaprijz èSOO lSO K 39755 prijzen a 155 8390 p h13 1 100 98 6848 pr i 69 42 20 totaal 57 700 pryaen SOOO 2000 1000 400 800 Premie V 800 ÖOO M IpriJB ik 200 000 prijs 100 000 prijzen 3 75 000 1 prijfi 70 000 l prijs a 66 000 1 prijs a 60 000 prgs a 55 000 prijzen i 50 000 1 prya i 40 000 prijzen a 20 000 n prijz a 10 000 en worden deze ia eeiiige maandeu in 7 klaisen uitKüloot De Hoofilprijfl in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stygi in de 28 kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4a tot 65 000 M iB de 6o tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie vao 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de oerato prijstrekkiag die officieel is vastgesteld kost eon kbIibq origineel lot sUobta 3 50 een half origineel lot sleobta 1 75 een kwart origineal lot slecbts 90 ledere deelnemer a de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gebad bobbend trekking de olüciaele trekkingslijst Trekkiugsplan voorzien van het wapen van den Slaat die de prijs vau de toten en de verdeeling van de prijzen over de 7 klassen aaDgeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on vertending van de pryzen gesöhiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwiskKl opgeven n 0 Men wende iob dus met da aanl r vraag om toezending van loten voor de apoedig plaats bebbüude trekking zoo spoedig mogtdijk ot uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot IJOSEPH HECKSCHERJ liaiikier en WiMelkaotoor ia HAMBUIlü Duitacliland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TllVEIlSMAGAZIJN onder Redactie der beate Kath Letterkundigen MaandelSks Terachynen 48 pag groot formaat OTer 2 kolommen prachtige lectuur ala Roman Novellen Blatorliiehe Verhalen Poè l3 AlleHei BaadgelH Logogrlef llebu eng en Toor den zeer lagen prtja Tan GS CEAT per 3 maanden franco per poat 80 cent Uoedkoopsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOETSR s BoaCH Dames Attentie tHh Het iMiti snicluildTklte fa makkelykite poettmldilel tooc Hieren en Tooral damei eo Ktndenchot werk la de ApprMiur Tan C M MHIlar fc Ce Btrlle BeetthStr 14 Men lutatfoed op naam en fabrlekamerk Tartnoaai Ir Hi t WMilla la nloaaairt lalaalartaa a aaaataaMaHltin l FBMSCHE STOOMVERVEBIJ SN Cbeniisebi Wasscherij TAK H OPl E ilKlllER 19 KruUhmle llotterdam GebreTOteerd door Z M den Koning der Belgen aoofddep6t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en rerren Tan Ue Heeren eu Damesgarderoben aïaook alle Kindergoederen Speciale iorichtiug voor het stoomen ran pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eat worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prjjzen 2 gedaald PAJUCJS Te itoomen g ftderen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week DU aRAiros acAOASxirs Dv Printemps T E PARIJ S Zenden gratis wfranco lie generale geïllustreerde catalogus In d hoilandsche en franache talen bevattende lie nieu wste modes voor het Zomeraeizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan MM JULES JILUZDT C PARIS De stalen der nieuwste modestoflen in voorraad bijMPrlntempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duideliik de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pri zen te bepalen Varsendlugen naar alls Landen derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech ton Correspondentie In alle talen Visitekaarten ONDEmOUWKiimH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrokkery van A BRINKMAN ZN ar t Vat kwtMIMi Jtmtimtm h 4a Maüi IfaMwi i Mi r u mmmkOt H Sj AlterPiiiExpelliir Ue biede het geluk de baai 500 000 Mark als hoofdprijs in bet geiultkiirst geval biedt de nieuwête groote Geldverlotiag dis door de Uooge BsKeering v u Hamburg goe lgrkeard en gewaarborgd i De voorritwlige inrlcbtiiig vaa het nieuwe plan beataat daarin dat iu den loop van slechta wei nige maaudeu ia 7 verlotirgeo vao 111 000 loten 57 700 priJEen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zija kapitale prijzen van eventueel 600 000 Hark bg uitaemendheid echter Iprga a M 300 000 1 pry a iiM 200 000 1 prijs i M 100 000 2 prijzer aU 76 000 1 prija aM 70 000 Iprfli aU 6S 000 1 prij M 60 000 1 prijs aM B6 000 3 pnjzon ii M 60 000 1 prQs iM 40 000 3 pryzen a M 20000 21 prysen i M lOOoO 66 prijzen a M 5000 lOftpryzenaU 3000 231 prijzen a M 2000 812piryzenaM 1000 HlfiprgzenaU 400 397 6 prijzen a U 155 15290 prgzenaMSO0 200 I50 1S4 I00 98 69 4M0 Ue prijstrreltkingen zijn volgens plai van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prystrekking dezei groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost T geheel orig lot sleohta M 6 of 3 501 half n B f n H 0 1 7S 1 kwart H M H 1V 1 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt vau ooa de met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beateUing wordt het vereisohte oSicieele pjan waaruit de verdeelicg der prezen op de verschillende klassen als ook de hetreffeude inleggolden te vernemen is gratis b gevoegd en zonden wij nau onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lyaten De uitbetaling der prgzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kau door directe toezeudiQg of cck naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aanzieniüke prijzen hebben wij meermalen volgeus officieele bewyzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 2CU Q00 100 000 flO OOO 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde ondenieming van alle kanten op eene zeer workzarae deelneming bepeald kaa worden gerekend en verzoeke derhalve om alle commissies ie kunnen uitvoeren de besteUingeu loo spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APRIL e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Baakiers en Geldwisielaari in HAUBUBG P S Hiermede danken wq voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting tor deelneming iuviteerun Eullen wg ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reéeio bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven StoUwerck sclie Borstbonbons gefabriceerd na Toorechrift van den 1 kon Üniversiteits Frol Oetam Ho ad Dr HarleM Bonn hebbea sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heesohheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan wanne en koude lucht is t byzondet aanberelena wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele palges i 26 cent Alom verkrijgbaar Cegnae fin Bois 1 1 40 LU B urn iikna Toonln Tan het atta t T a Dr P T yxN BAMSZi BOOB Froaa i ari so DMAMul ratotiftaar M i firma Wed B 14 Qouda P H J V WANKüM P J MELKERT Ooathayei Handelamerlc CU die HoMt gebruikt nit de BUkken Tronmté TA N KATER en Co Gedeponeerd GROHISGBS Elk atukje heeft de Torm Tan een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommal ei 25 Ct bg onze bekende Verkoopara BINNENLAND GOUDA 26 April 1895 In eene giaterenavond geboadoa algemeene vergaderiog der kiesv6reeDi iug Bargerplicht werden de aftredeode leden voor de Provinciale Staten de hb Noothoven van Goor Blok en van Hoaweoinge met algemeene stemmen tot candidaat geproclameerd Hedenmorgen bad de aanbesteding plaats van bet eenjarig onderbond der kazerne gebouwen alhier onder het beheer der genie raming 2100 ïngetchreren werd door P A Burghont voor f 2271 H J Nederhorat 2250 J J Duim 2230 D Amesz 2225 J H de Wilde 2200 C W den Hoed 2084 W Bokhoven 2083 C P W Desring 2080 C J Koot 1995 en W T d LekteBeeowyfc 1995 Daar de twee laatste voor een gelgk be drag hadden iogescbreven werd by loting uitgemaakt dae W van der Lek aannemer is Tevens werd ingeBcbreven voor bet eenjarig onderbond der kazerne gebouwen te Schoonhoren raming ƒ 1600 Ingescbreven werd door K Oprel voor 1745 J Klip 1529 en Van Dogterom 1512 Aan het Bureau van Politie is gedeponeerd een sleutelring met drie groote sleutels be neTens een braad kastelen tel in koper etui Door de politie is gisteren arond een vragen met ongekeurd vleescb dat men trachtte iu te voeren aangehouden Het vleeech is door den Ryksveearts de heer Overboscb afgekeurd als xgnde schadeltjk voor de gezondheid Het vleesch is heden morgen door de politie on uhadelgk gemaakt Id de plaats van wylen den heer Van BergSD Uzeodoorn is tot voorzitter van den Oostpolder onder Schielsnd benoemd de beer Mr O N Brouwer alhier Deze benoeming geschiedde met 192 stemmen tegen 115 stemmen nitgebrscbt op den heer K v d Torren Jz Tan Waddiogsveen Na de vergadering is terstond een request Mn Ged Staten ingezonden ter vernietiging van deze benoeming omdat df heer Brouwer tEVlLLETOlM De tweede Vrouw yaar hat DmUch 17 VII Zou ik hem verweken zyn vieitei te staken Masr hst leedvermaak van mevrouw KaulfuM En wat al hij verbaasd opzien Neen dat gast niet Ik xsl me nog meer dan vroeger met Armgard beiigkouden Vandaag heb ik den geheelen dag soo ijverig aan kaar poppegoed genaaid alsof ik zelf een groot kind w i OndertUMchen was de dorpageestelyke beneden by mevrouw Kaulfusa Hy beaoekt haar dikwyla en altqd op een uur dat Armgard bg rag boven is Senmaal heb ik hem vluchtig gezien Hg aohgnt een listig man met een ileoht karakter Wat kwaad souden zij weer bedaoht hebben P Van den baron nog geen bericht Zou de brief verloren rgn geraakt of versmaadt hjj nu alle oootaet met mg Dat vraagt zich af Uw trouwe vrieodiu Marie Oorswald 10 Deo Lieve Therewi Js beklaagt me dat is aiet opwekkend voor een toot sh gemoed Allerlei verwarde plannen doorkruisen mgn hoofd £ q als het mevrouw Kaulfuss geen ingelaad is en de heer v d Torreu als zoodanig wèl fungeert Het reglement scbriiit voor dat zoo een ingeland de capaciteiten wel bezit om de betrekking van voorzitter waar te nemen deze in elk geval den voorrang beeft boven iemand die sla ingeland niet aangemerkt kan worden Nu doet icb alhier dit eigenaardig geval voor de beer v d Terren verklaart de bevoegdheid wel te bezitten en maakti dus aanspraak op den titel van voorzitter Met veel belangstel ling wordt de uitslag van een en ander tegemoet gezien Woensdag werd alhier de gewone jaarlgksche algemeene vergadering gehouden Tan de Vereenigiug tot bevordering der homoeopathie iu Nederland s Gravenbage Rotterdam Haarlem en Gouda waren vertegenwoordigd zoo door leden aU begunstigers De leden van het hoofdbestuur de heeren dr Munting jhr Schuorbeqne Boeye en baron Yan Wa senaer van Catwyck hadden bericht gezonden verhinderd te zgn de vergadering by te wonen Het presidium werd waargenomen door dr Voorhoeve uit s Gravenhage Uit de mededeeling van den voorzitter bleek dat de Yereeoigiog thaos telt 53 donateurs 287 leden en 130 begunstigers De uitfpiTe van het Maandblad had geregeld plaats bet telt 400 abonnés terwyl het voorts aan verscheiden andere personen gratis wordt toegezonden De ontvangsten over 1894 bedrogen f 4 745 57i de uitgaven f 4089 04 zoodat er een voordeelig ealdo was Tan f 656 53 het jaar te voren bedroeg dit saldo ± f1300 meer Naar de apotheken die in het Maandblad c homoeopatische geneesmiddelen annonceereu is door eene commissie een onderzoek ingesteld Het rapport zal later in bet Maandblad worden publiek gemankt Vervolgens werden de aftredende bestuursleden de heeren jhr Schuurbeque Boeye en P de Raadt met groote meerderheid herkozen In de plaats van den beer baron Van Wassenaar van Catwijck die bedankt had werd gekozen luit Duyqiaer van Twist alhier Mededeeling werd gedaan dat iu de maand Augustus te Hamburg een internationaal leekencougres zal gehouden worden met daaraan verbonden tentoonstelling Tau alles wat met de homoeopathic in verband staat doch de financiën der Vereenigiog gedoogen niet daar een of meer officieele vertegenwoordigers heen te zenden gelukte tusBchen mg eu den baron verdeeldheid te zaaien wat zou het gevolg zgn Niets don eene eohtsoUeiding zoo iets komt dsgelgks voor Armgard is dan teu slotte mijn eenige gedachte Nog nooit heb ik iemand zoo bemind als dit kind Zg is mgn wereld zij vertegenwoordigt in zekeren zm voor mij de geheele sctteppiug Lieve Thereset dring mg met tot sohrijren Al te veel nadenken is ook niet goed ea mijn brieven asn u zgn langzamerhand zelf bekentenissen ge worden Dezen troost kan ik u geven ik ben op alles voorbereid Ik kau alles missen als het uoodig is ook Armgard maar niet dien levensmoed die miju steun eu staf is mijn eenige rijkdom op aarde En als het ergste gebeurt Tliereae dan weet ik uw sdrea te goed om niel by u te komen bg u de eerste mensch aan wie ik mij taerertrouwo Hsrtelgk gegroet van MAaiK Corawald 20 Dec Goede Theresa I Tien dagen geleden schreef ik je een wanbopigen brief en uu mgn hart ia geheel vervuld met hoop Oe moest me zien bg het schrgven van deze ragelen gewikkeld in warme doeken gezeten bg den haard terwgl een boratdrankje zgn aromatiachen geur verspreidt Gij moest mij hooren hoesten mijn keel ia er heesch van en ge zoudt het hoofd schudden van verwondering over de groote verandoring die bij mg heeft plaats gehad Maar ge zoudt vol medelijden naat Armgard zien die bg mg op eeu bankje figuren zit te teekenea om mij genoegen Met het oog op het belang der zaak en de onbekendheid in het buitenland met de bomoeopatische beweging iu ons laud stelde dr Von dem Borne uit Gonda voor dst de leden onderling de noodige middelen zouden weten byeen te krygen om van wege de Vereenigiog iemand derwaarts af te vaardigen welk voorstel ondersteuning vond zoodatin bet Maandblad eene oproeping in dien geest zal worden geplaatst Ten slotte ontstond er een uitvoerige disoussie over het laatste punt van de agenda De ooodzakelykheideeuer bomcaopatische faculteit De secretaris de heer H C Voorhoeve leidde de besprekingen in en wees daarby op den verbwienden vooruitgang dien de homoeopathie in Aqierika maakte waar reeds een tienduizend homoeopatische artsen zyn terwyl de homoeopatische geueeswyze daarentegan in Europa nog steedn op tegenkanting afstuit van de zyde der officieele c geneeskunde Daarom hoopte spreker dat in bet vrye Nederland ook op geneeskundig gebied de eerste stap iu goede richting snu worden gezet door het stichten eener homoeopatische faculteit In dien geest werd door de vergadering eene motie aangenomen terwyl het hoofdbestuur gemachtigd werd voor deze zaak de geweoacbte propaganda op het touw te zetten Door de afdeeling s Gravenhage werd einde yk nog een voor tel tot verlaging der contribute ingeleid doch op voorstel van den voorzitter werd dat aangehouden tot de volgende algemeene vergadering waartoe het te voren scbriftelyk by bet bestnnr dient te worden ingediend Als plaats waar de tuigende algemeene vergadering zal worden gehouden werd sGra venhege aangewezen De Officier van Justitie te Arnhem verzoekt ten behoeve van een bewindvoerder over twee af ezigeo opsporing en bericht omtrent de verblyfplaats of ingeval van overlyden mededeeling omtrent plaats eü datnm van overlyden en opgave van hunne nakomelingen van de tot oalateuschap dier afwezigen n a gerechtigden Jeanna Cstbarina Antonia Hayink geboren te Maastricht 30 Aug 1836 Joanna Elisabeth Huyink geboren te Maastricht 5 October 1837 Gery Joseph Hiiyink geboren te Maastricht G Nov 1839 omtrent welken laatste te Maastricht aangeteekeod is gevonden dat hy 4 Oct 1886 naar Hoogerheide by Bergen op Zoom is vertrokken waar echter niets omtrent hem is ontdekt geworden te doen Ën toch zoudt ge niets hegrgpen van de innige betrekking luiaohen ons tweeöen Maar ik spreek raadsels laat ik hst u geregeld verhalen Ëeigisteren was de thermometer bier plotseling gedaald nadat het eenige dagen utoht dooiweer was geweest Acht dagen geleden was het gs iu den vgver flink sterk rnaur nu achtts ik het gevaarlgk dat Armgatd er op ging Ik had haar verboden daar te gaan schaatsen rg den en weigerde het baar ook eergisteren hoe dringend zij ook vroeg Mijn ge ag over bet kind waa merrouw Kaulfuis een doorn in het oog Met een inpertinent lachje gaf zij Armgard een teeken dat zooveel beteekendeals daar behoef je niet aai Ie gehoorzamen Armgard ging daarop met haar grootmama de kamer uit en ik vergat de zaak geheel door andere bezigheden Toen het gewone lesuur gekomen was kwam Armgard niet opdagen Ik herinnerde ze mg nu en vroeg mijzelven af Zou die dwaze vrouw haar kleinkind naar den vgver gebracht hebben alleen om mijn gezag over het kind te ondermijnen Een gevoel van onzekerheid en angst deed mij naar een shawl grijpen Ik sloeg hem om en spoedde mij naar dbu vijver Hoorde ik Armgard niet om hulp roepen Nog haastiger snelde ik voort naar deu vgver Ditmaal vernam ik duidelijk haar angstige noodkreten Help grootmama hetpl help En mevrouw KauUuss stond er hij en riep ook nhelp Dat trof mg een dier verdedigt zijn jongen met eigen levensgevaar en daar stond mevrouw Kaulfuss lafhartig te kijken zonder hulp te verleeuon Stel u den toestand voor I SleohU enkele lohre Tegen K H bakker vroeger wonende te Zierikzee laatst te s Gravenbage ia door het gerechtshof verleend rechtsingang met bbrel tot gevangenneming en overbrenging naar Zierikzee wegens bsdri elijke banklsrank f Naar wy met genoegen Terneicen is de heer Hugo Luyteo directeur van de verzekeriogbank De Nederlanden te Rotterdam dezer dagen benoemd tot Membre honoraire de la Groix RoDge te Brussel In de W oensdag gebonden raadsvergadering te Alfen a d Ryn werd onder meer behandeld een adres van de vereeniging De Alfensche Kaasmarkt hel verzoek bevattende gemelde vereeniging opnieuw eene subsidie van 800 toe te staan Het praesdvies van B en W om afwyzend te beschikken werd met 5tegaD 4 stemmen verworpen en daarna een voorstel om de gemelde vereeniging het gevraagde bedrag toe te staan met 5 tegen 4 stemmen aangenomen De Standard Oil Company heeft volgens een particulier telegram aan het BerL Tageblatt een overeenkomst met de Rnssisohe petroleumhandelaren ontworpen De correspondent weet echter uit de beste bron dat het R 8siBohe minUterie van financiën nooit zal toestaan dat deze oTereeakomit gesloten wordt De Hooge Raad verwierp gisteren bet cassatieberoep van den gepens kapitein van het Indisch leger v V betreffende de civiele vordering tot teruggave van effecten De rechtbank te Heerenveen behandelde in hare terechtzitting van gister de navolgende zaak In den iinmiddag van 7 Maart II zon er van uit Leeuwarden naar Zwolle ryden een faonltatief trein xooals s morgens ook door de daarvoor voorgeschreven treinsigualen was bekend gemaakt welke signalen ook waren opgemerkt door spoorwegwacbteres A J op wachtpost no 109 naby Heerenveen Toen nu s middles de wachteres overeenkomstig haar plicht minstens 3 minuten voor aankomst van den trein de boomen van dan overweg by baren post wilde sluiten nadat zy opbaar klok had gezien dat het ongeveer de tyd daartoe was begaf zy zich naar buiten en zag toen dat een doktersrytnig even buiten de geopende boomen stond maar het paard er binnen vastgehouden door dr Kylstra en diens knecht terwyl de trein op een afstand van ongeveer 120 meter lo aantocht was den van het oeverli s verwijderd zag men wsar Armgard het eerst was doorgezakt Zg was nog verder geloopeu en geheel te water gersskt Alleen haar angstig bleek geziobtje wrb nog liohtboar zij klemde zich aan de broote skorst vast die telkens afbrokkelde Onbegrgpelgk is het dat mevrouw Kaulfuss niets deed om het kind te helpen het eenige wat zg deed was om kuip roepeo In bet stille verlateu park was niemand dan ik die het koe hooren En haar kleinkind streed onder hasr oogen met den dood I Tot nog toe had ik haar veracht cu gruwde ik van haar Ik stiet haar ter zgde toen zg mg als eene sinnelooze in den weg kwam staan sn sselde Armgard te hulp Het gs brak weg onder mgn voeten en brak bg Armgard ook af Zg gilde angstig on hulp daar stond ik tot de aehoudera in het water b haar en nam mgn lieveling in mgne armen Goh wat sloeg eg haar armen om mgn hsla 1 Nu behoor je mg toe sei ik bewogen en kaste haar op bet voorhoofd Lieve mamfi I riep het kind verheugd en haarhartje gaf zich lucht in zenuwachtig snikken Haarteederbeid deed mg goed mgn hart vervulde ziohmet vreugde en geluk Mevrouw Kaulfuss had intnsschen bedienden ge zouden ik zsg baar niet weer De tuinman eu twee dienslmeUjes kwamen ont tegemoet Ik zond dadeIgk bet eene meisje n ar boven om Armgard s bed gereed te maken eu het andere moest in de keukeu een warmen opwekkenden drenk bereiden terwgl de tuinman in last kreeg dokter Bauer te halen Qeen enkel oogenbUk verliet ik mgn kind Ik droeg naar self naar boven FerA wnwjfj