Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1895

WinierdleDSt 1894 95 Aaoi evaDgeD 1 October Tyd van Greenwicli eODDA SOTTIIDXU Ulreete SpoorwegverbiDdiDg met GUlJÜA 13 03 13 18 18 61 1 34 8 6818 68 1 06 1 13 13 83 13 33 1 81 1 44 4 10 llOTTIBDi U e OVDk 3 61 10 17 11 30 13 30 10 87 10 34 10 41 10 47 7 47 3 10 4 03 4 40 DENHllG OOVUl H J8 6 43 7 307 433J0 33 4810 1311 3318 16 1 88 8 16 3 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 3 03 3I 8 07 8 13 10 03 10 11 DEN B 1 t 0 13 1113 3113 641 37 3 36 4 46 6 17 6 68 7 13 8 3 37 11 0611 13 1 08 4 67 8 11 4 1 11 1 17 1 38 1 33 6 30 1 881 87 4 36 3 36 6 66 8 417 48 t 10 1611 8811 43 OOl BlDTlIOHT 10 08 10 13 10 66 13 48 3 38 8 61 3 11 0 8 87 10 30 11 17 8 46 3 07 10 31 11 43 1 80 3 08 3 83 3 e O U 1 1 1 HST 10 08 13 63 3 3 11 4 47 3 83 7 43 lUi 13 33 UJt 1 I M 3 3 3 33 3 U iM 1 441 491 688 043 09 Gondi 8 30 7 60 8 13 6810 1010 63 13 0313 48 3 30 3 46 8 16 4 13 4 43 6 30 3 47 7 48 8 86 10 10 DTRÏOHTOODD VIncht 8 83 7 60 8 6311 84 13 03 18 60 3 10 3 80 3 68 4 43 6 80 6 83 8 09 3 603 6910 34 Wo rd i 8 33 8 11 10 18 11 60 13 86 8 48 4 18 6 47 9 119 3410 31 OadawiUr 7 07 3 19 10 34 4 84 8 1 Goud 7 80 3 83 3 84 10 87 13 08 1 33 3 60 4 37 6 80 7 08 8 419 83 11 07 IMSTIlDlHeoCDl AlutnduiWp 3 30 3 18 9 66 11 36 U SO 8 33 4 86 4 36 7 30 10 0 e ld 1M 4 13 44 13 13 13 43 3 60 Van ichrik Hep ze weer hKre woning binnen Tolgene de getnigen dr Kjlstra en zga knecht was de feiteljjke toedracht in zoover en weinig anders dat de trein nauweiyks toen zg den trein hadden bemerkt uit het rgtnig gesprongen waren eu het paard hadden gegrepen dadelgk loorbgreed Nog eenige getaigen werden gehoord waarna het O M het ten laste gelegde bewezen oordeelende eu in aanmerking nemende dat de beklaagde ook als apoorwegwach teres gunstig bekend staat hare veroordeeliog vorderde tot eene boete van T f en twintig gulden absidiair tien dagen hechtenis De heer Alex Faaaaen en zyn zoon verlaten bet Tivoligezelichap te Rotterdam Do eerite heeft zich verbonden aan bet gezelschap der beeren Le Gras eu Haspetn de zoon aan dat onder directie van den heer Cbriapyn Uen meldt uit Haarlem In de Kleine Hontatraat stond reeds een paar jaren het perceel 59 leeg eu nooit werd daar iemand in gezien Nu viet het de boren op dat sedert een paar dagen zoowel over dag als tegen den avond een vreemdeling die er vry fatsoenlgk uitzag het huis binnenging en daarin dan eenigen tgd vertoefde Hun nieuwsgierigheid waa opgewekt en toen giaterenarond tegen 7 uur diezelfde persoon weder in de woning was gegaan werd eens door de ruiten gegluurd en men zag den vreemdeling op de knieën liggen met een eind touw in de hand Dadeljjk werden er n meer personen bygehaald doch na was de man niet meer te zien De onderstelling dat hy misschien boven zon zyn werd bewaarheid want spoedig kwam bericht van eene achterbuurvrouw dat de vreemde man een raam had opgeschoven eu daaruit nu over het dak keek Zeker wilde hy zich ontdekt ziende zoo ontvlochten Dit was toch wat al te vreemd en men besloot de politie te halen Deze kwam opdagen belichaamd in een agent Nog steeds keek de man uit bet dakraam eu op de vraag van den agent wat hy daar deed kwam bet bescheid dat de man der wet maar aan de voordeur zou komen dan zon bjj hem dat wel vertellen Dit geschiedde De agent werd binnengelaten en kwam eenige oogenblikken later naar buiten hoogst ernstig bykende en niets loslatende en ging naar bet bureau van politie Van een paar meniohen waa het aantal steeds aangegroeid en toen na een kwartier een adjunctinapeeteur met eenige agenten kwam opdagen en het huis zoowel voor als achter werd afgezet kwamen de tongen los eu spoedig kou men vernemeo Jat da peraoon daarbinnen was de iweede man van den moord op den Haamsiogel anarchist valacbe munter enz De man in quaeatie verliet door een achterdeur het huis en werd dadelijk door een agent beetgepakt en by den adjonct inspectetir gebracht en nu ontspon zich tnsschen die beiden een gesprek waarin de uitdrukkingen dat kan u wel zeggen moet op het buroanblgkenc dat kennen we welc nogal eens vootkwameo en bet eind was dat de vreemdeling door twee agenten aan den arm gepakt eu naar meneertje t in de Zyistraat werd gebracht Tegen kwart na n en kon men den man weder frank en vry over de straat zien loopen want waa gebleken De moordenaar anarchist valacbe munter en wat niet al bad zich ontpopt als een eerzame banketbakker die vóór eenige dagen het huia had gekocht dagelyks daar heen ging om het een en ander op te meten uit het raam had gezien waar de achoorateen van de bakkery zoo wat zon komen en die s avonds in bet huis ging om zyn hond die daar voorloopig was van drinken te voorzien a 4 Kinvarkwk a F U i ttardiB lUttotda OtptUt Mimwwtok Itutdnolit da 7 Toen de buren bet hoorden waren zy boos dat de man bon dat niet had gezegd doch heden hebben zy hem toch zeer beleefd gegroet 7 36 8 40 g 08 7 83 8 47 7 3 3 S4 7 9 01 7 33 3 10 33 3 8 03 7 38 i lO 8 13 3 1 8 31 1 38 8 3 K 3 33 8 31 7 4 SODDA egu4 7 31 1 83 3 8 1 37 10 4 ZiT ll 7 43 3 47 I 11 01 BI K1 7 47 f t f Z Zagw 7 33 3 38 11 10 N dL d 8 03 Twrb 3 07 03 11 33 Mtfê 3 13 IB Il 10 07 11 87 13 4113 81 end 8 33 8 4 7 83 8 0 3JI1 Oudew 3 3 3 84 WMrd 3 8 7 03 3 13 Vlnakl 3 13 t 33 8 33 3 41 3 31 1 40 T 3r Ooudi Reuter seint uit Londen van 23 April De Koningin Regentes en koningin Wilhel mina die naar men weet een streng incognito in Engeland zullen handhaven znllen na haar aankomst te Queennboroogh per extratrein naar Londen vertrekken Het publiek zal wanneer de Koningnneu aankomen niet op hefc perron worden toegelaten Na eenige dagen in Browns Uotel vertoefd te hebben zullen de EoDingiontin een bezoek brengen aan de hortogin van Albany de zuster der Regentes die te Eaher woont De fChattan and Dover Railway t zal Zater dagochtend een extra trein bestaande uiteen viertal koninklyke aaloorijtuigen en eenige waggons der eerste klasse naar Qaeeoaborongb zenden Daar het bekend ia dat de yalk c het koninklyke jacht dat de Koninginnen zal overbrengen geen byzonder snelvarend vaartuig ia beeft de Chattam and Dover Company een barer fraaie mailbooten ter beschikking gesteld Dit aanbod werd echter niet aangenomen De yatk wordt Zaterdag ochtend te 10 uor te Qeeenaboropgh verwacht Te half elf zal de extra trein vertrekken en tegen twaalf uur aan het Victoria station aankomen Aan het station znllen de Koninginnen worden ontvangen door den nederlandacheu gezant baron Yon Goltstein Van het station zullen do Koninginnen onmiddellyk ryden naar BrowDBHotel in Piccadilly waar de vertrekken waar de Koninginnen haar intrek zullen nemen ia gereedheid zyn gebracht Het hotel dat uit acht onderling gemeenschap hebbende gebonwen beatant heeft uitwendig niet bet paleiaachtigo aanzien van eenige der groote hotels in Charing Crosa maar deze laatste worden voor bet meerendeel bezocht door de nouveauxriches van Amerika en de koloniën voor wie Brown s hotel geen aantrekkfliykbeid bezit Men gelooft dat de Koninginnen tot de helft van Mei hier znllen btyven en gedurende dien tyd zullen de dad n der koninklyke bezoekers in het minat geen formelyk of officieel karijkter dragen Koningin Victoria zal binnen eenige dagen op Windsor Castle terogkeeren en koningin Wilhelmina zal U M daar met baar moeder bezoeken doch nog denzelfden dag naar Londen temgkeeren Hetzelfde geldt voor het bezoek van HH MM aan de hertogin van Albany te Esher graafirbap Surrey Daar het eigenlyke doel van het bezoek is der jonge Koningin de bezienswaardigheden van Londen te toouen zal Tooruit geen programma worden vastgesteld Een vonnis van den raad van justitie te Soerabaja waartegen door dejn officier van justitie verzet was aangeteekend bekrachtigend heeft het Hooggerechtshof het volgende beslist by arrest van 24 Oet 1894 Aan of invoer van alaven in Ned Indië als zoodanig is goen strafbaar feit De voerder van bet vaartuig waarmede de slaven worden aangebracht is slechts strafbaar by betrapping op heeter daad uamelyk byaldien hy met zyu vaartuig varende onder Nederlandsche vlag en toebehoorend aan een ingezetene in Nederlandscb Ittdië wordt gevondenen aangehouden in eenige Nederlandsch Indische haven rivier dan wel ruede eu het vaartuig tot denalaveiihandel is dienende Slavenhandel is bet dryven van handel in meuBcben alzüo het verhandelen van menscben waaronder begrepen kau worden het zich aanschaffen door roof koop als anderszins het in bewaring nemen eu houden alsmede ook het vervoeren ran menschen mits met bestemming die lieden te verhandelen Een vaartuig kan slechts dan gezegd worden tot den slavenhandel te dienen byatdien bet den alavenhandelaar tot een dor bovengezegde handelingen dienstig is 10 38 11 03 11 0 11 18 11 33 3 38 43 8 11 8 13 6 93 6 81 6 38 6 03 18 4 47 6 33 6 67 7 46 8 33 10 14 6 87 7 B 10 87 6 06 6 46 8 17 8 07 3 66 10 36 6 6 8 6 81 3 83 8 33 11 10 13 De daad van hem die zich een slaaf aanschaft tot eigen gebruik en dien staaf vervoert of doet vervoeren naar een plaats waar hij zijhfl diensten wil aanwenden kan niet onder het begrip van slavenhandel gebracht worden evenmin kan het raartoig waarmede dat vervoer heeft plaats gehad gezegd worden tot slavenhandel gediend te hebben al moge dan ook dat vervoer den slavenhandel indirect ten goede zyn gekomen Art 18 Stbl 1825 verbiedt wel den slavenhandel doch den invoer van slaven slechts dan indien die invoer geschiedt ten einde die slaven alhier te verhandelen Aanvoer van personen boren de tien jaren met het doel die personen in of tot dienstbaarheid op te voeden valt niet onder den verboden slavenhandel Waar de aangevoerde slaaf den leeftyd van tien jaar overachreden heeft en het aanvoeren niet geschied ia met bet doel ze alhier te verhandelen doch persooniyk van de werkzaamheid van den slaaf nut te hebben terwyl bovendien geen betrapping op heeter daad heeft plaats gehad daar beeft door den aanvoer van den slaaf op zichzelf geen strafbare overtreding op het atuk van slavenhandel plaats gehad Men meldt uit Haarlem Zooals reeds kort werd gemeld staakten gistermiddag meer timmerlieden dan gisterochtend en werd er brjaf vergaderd Tegen een uur of vier werd ook weder een kroistocht ondernomen langs de winkels waar het z g looncomité binnenging om oog meer proselieten te maken wat bier en daar werkelgk gelokte £ r waren echter ook van die verstokten die niet verkozen mee te doen De tocht werd meegemaakt door een tweetal rechercheurs der politie die echter niet de minste moeite hadden want de atakera zelf hielden uit den stoet wie er niet by behoorden Tegen half zea ging de optocht uiteen en tegen bulf acht werd weder vergaderd in bet Volksgebonw Huiahoodeiyk natnorlyk Vooraf waa verzekerd dat a avonds geen optocht zou worden gehouden om le voorkomen dat vreemde elementen met de staking niets te maken hebbende zaken zoaden verrichten die later den timmerlieden zouden worden aangerekend Aan het brongeboow was geen der ge elten gistermiddag verschenen en het gevolg daarvan zal wezen dat zy geen van allen meer zuUei worden toegelaten De aannemers zullen reeds morgen personeel van buiten aannemen en bebbeu dat personeel maar voor het grypen In Amsterdam is ingevoerd een minimumloon van 23 cent per uur maar er ia geen wi rk voor allen die werken willen en waren reeda tegen den middag eenige van die werkloozen hier tegen den avond hadden tal van patroons brieven liefst met een postzegel er in voor antwoord met bet verzoek nm hier aan bet werk te worden gezet Ook uit Hilversum en andere plaatsen waren aanbiedingen gedaan Ben ik goed ingelicht dan is alleen by de firma Beynes en den heer Halsebos niet één werkman weggebleven Dit komt omdat deze heeren voot eenige maanden het loon tot 20 cent per uur het hen gebracht De toestand ia nu zoo De werklieden vragen 23 cent per uur doch de patroons kunnen dat loon op het oogenblik met den beaten wil der wereld niet geven Er ia hier veel zeer veel werk zeifa maar al dat werk is aangenomen naar den maatstaf van 18 cent per uur zoodat iedeie cent meer verlies voor den aannemer zoo opleveren De werkstaking is dus ontydig geproclameerd en velen zien dat in doch doen mee omdat zy uu eenmnal A hebben gezegd Van langen duur kan de staking niet wezen ook al omdat er totaal geen weeratandskaa bestaat Ala door do timmerlieden was gewacht tot het najaar en zy dan in overleg met de patroons die wis heusch zoo onwillig niet zyn een looostandaard haddeu voorgesteld zouden de patroons daarmede rekening kunnen hebben houden met de aantenemen werken in het volgende voorjaar 4 30 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 86 8 08 8 08 3 16 6 68 7 10 8 03 8 10 0 17 8 38 7 30 3 30 8 43 8 30 13 08 18 40 3 43 10 13 10 30 10 88 10 41 Voorb 6 64 N dL d6 6 Z Z gw 08 BI KÏ 8 U Z T H 8 1 Nog zy vermeld dat vele timmerlui reeds na komen tot een loon ran 23 cent doordat de patroons de bekwamen meer betalen doch dat de eisCb 23 cent voor bekwaam en onbekwaam hier wel nooit zal inkomen Door een patroon is dezen middag het geheele personeel dat had gestaakt aangezegd dat hy geen hunner meer in de werkplaats toeliet Tot lOVs Dur bleef alles rnttig Wel bewoog zich aan het iVolksgebouwc een aantal nieuwsgierigen De Zwolsche gemeenteraad heeft verworpen de motie van den heer Jordeos betre£fende het toekennen van schadevergoeding aan eigenaren van geheel onbewoonbaar verklaarde woningen De gemeenteraad van a Gravenhage beeft met 18 tegen 15 stemmen het voorstel aangenomen tot den aanleg van een zbeboulevard waarmee een som van 5 ton gemoeid zal zgn ptuB 25 mille als aanbod aan Delfland om den bouw van de twee hoofden op het strand te vervroegen De Scheveningsche raadsleden waren beslist tegen het voorstel langa dien weg zon man de vernietiging der visacbery slechts bespoedigen oordeelden zy Maar B en W steunden hierop dat opvolgende Raden steeds hunne belangstelling in de visschery hadden betoond en hst bestoit om voor een havenaanleg 1 millioi n subsidie en koateloo7 en afstand van grond te geven nog altyd bestaat en opvolgende Raden zede lyk bindt Nt verwerping van een motie van den heer Loeff om de beslissing voorloopig 6 maanden aan te houden om beter de gevolgen voor de viaschery te kunnen nagaan werd ten slotte bet voorstel ran B en W tot het maken au den opgaanden muur van Zeerustc af tot voorby het Oranjebötel aangenomen met 18 tegen 15 stemmen Het toegestane crediet is terstond op de begrooting gebracht De rechtbank te Middelburg heeft in zake M L 40 jaar prov veearts te Oostburg geappelleerde van een vonnis van het kantongerecht te Ooatborg waarby hy ter zake van het ala erfgenaam van eeu geneeskundige bevoegd tot het afleveren vin geneesmiddelen terwyi niet in de waarneming der apotheek was voorzien niet binnan 24 uren na diena overlyden den sleutel der vergiftkas ter hand stellen aan den burgemeester der gemeente ia ontalageu van rechtsvervolging met vernietiging van het vonuia waarvan ia geappelUerde schuldig verklaard aan bovenomsohreven feit en veroordeeld tot 1 boete sub 1 dag hechtenis Het gerechtshof te a Gravenhage heeft giatereu den hotelhouder te Scbeveoiogen die door de rechtbank tot 1 maand waa veroordeeld wegen verduistering van een hondje vrijgesproken De rechtbank te a Gravenhage veroordeelde gisteren de twee knapen die te Delft eenige voorwerpen ontvreemden tot opzending naar een Rijksopvoedingsgesticbt en den man oit Delft die zich aldaar tegen de politie verzette tot een maand Een paar gevaarlyke zwervers afkomstig oit Groningen en Sneek stonden terecht wegens diefstallen in de omstreken van H zerswoude eu Alten daarbg voor nieta vervaard zooals bleek uit de brutale verklaring van een hunner dat by er geen bezwaar in zou zien om by een inbraak een boer een por te geven ala hy wakker werd De eisch was voor beiden 3 jaar 9 40 47 64 10 01 10 10 IIJO 11 30 3 10 8 03 4 46 4 86 6 0S 6 e 6 16 7 07 7 17 7 84 7 31 7 87 3 41 30 i 8 30 10 03 6 61 7 06 7 11 7 M 31 7 7 81 10 4 48 6 8 0 9 38 11 6 80 3 38 De eene bekende de andere loochende elke deelneming aan de diefstallen De verdediger van no 1 mr Gerritsen pleitte verzachtende omatandigheden en de advocaat van no 2 mr don Beer Poortngael betoogde dat de d gT arding oietig wu en Teraooht daarom Toor zgulwasrdigen dient oatalug tiq rechtsiWTOlgiog en dadelgke inrryheidstelling wat da reohtbank bter weigerde Uitspraak orer 14 dagen Te Lyon keerde Zondag zea jonge menaehen de Tier gebroeders Lesbinaia en de twee gebroeders Bormoj tan aeu eilandje in de BhAne terog waar ig gOTiacbt badden Ongelnkkig kantelde bet bootje rielen allen te water eu werden medegealeept door den itarken stroom De measoben aan wal wilden te hunner bolpe komen in een ran de talrgke bootjes die langs den kant Tastgepneerd lagen Daar het echter Zondag was hadden de eigenaars ze zoo stevig vastgemaakt aan kettingen met hangsloten dat er geen danken aan was e los te krggen Onderwgl verdronken 5 der 6 jongelingen waarvan de broeders Lesbinass vlak voor het onderlgke boie Slechts een der drenkelingen een der Romoy s werd gered Voor het instellen van een onderzoek ten opzichte der verscbheid van eieren kan de eierspiegel als het eenvoudigste en rertronwbaarste holpmiddel beschouwd worden De eierenspiegel zelf bestaat nit een gesloten kokertje of doosje waarin een spiegel onder een boek van 45 graden tegen het deksel bevestigd is In dat deksel zijn cirkelronde gaten aangebracht waarin men de eieren plaats de voorste naar den spiegel toekeerende rand van het doosje bevat evenals de binocles of tooneeU kgker twee gaten Tengevolge van deze inrichting moet al het licht door de daarboven geplaatste eieren heendringen waarna het op den spiegel valt en in het oog van den onder zoeker weerkaatst wordt die nn met de meest mogetgke daidelgkbeid het minste of geringste begin van troebel worden in bet ei kan ontdekken Men kau als de doos maar groot genoeg is vgftig eieren tegelgk met een enkelen blik onderzoeken wajirb dan van misleiding of vergissing onmogelijk sprake kan agn Een Rnssisch marinevaartnig is bezig in de Kaspische zee opneming te doen van een ouderzeescben vulkaan die zich daar herft gevormd op 45 kilometers van de kost De krater die een middellgn beeft van slechts 6 meters komt aan de oppervlakte De berg heeft een zeer zachte glooiing Een gladde tong Men verzoekt den Nederl c het volgende te willen plaatsen Sedert meer dan twee jaren gaat een zeker heer A Vermeulen gewezen verver te Kralingen laatst woonachtig te Kampen thans te Amsterdam voort met colleoteeren voor zgne theologische opleiding als Gereformeerd predikant Noch te Kampen noch te Amsterdam is hg als zoodanig bekend Meermalen is door docenten te Kampen voor hem gewaarschuwd Doch door zgn mooi praten en door het vertoonen of aanbieden van een proefpreek door den Kerwaardeu Heer Vermeulen opgesteld weet hij menigen gulden on rgkedaal der los te kloppen Vooral io Noord en ZuidHolland heeft de heer Vermeulen in menige gemeente wil van de reis gehad het loonde zeer de moeite Uit ervaring weten wg evenwel dat de theologische studie weinig proEjt van het geld heeft Door te geven hielp men een vaderrentenier met vrouw en kindoren op een ongewone minder alledaagsche wijze gemakkelgk aan den kost In bet belang van het publiek is het daarom goed te weten dat is op zgn Igat teekenen hun geld weggooien voor eene opleiding die enkel in de verbeelding van den bter Vermeulen beataat Hefc bof te Amsterdam uitspraak doende in de zaak van het vronwtje op de Bloemgracht bevestigde bare vrgspraak van de aanklacht van loodvergiftigiog door onvoorzichtigheid 308 W V S intuBschen met wgziging van de motieven der rechtbank Deze nl had beslist dat de feiten nooit onder 308 S konden vallen omdat ze reeds voorzien waren bg art 436 in verband met de wet van 1865 In overeenstemming met het O M en de verdediging besloot bet arrest dat wanneer de de feiten objectief onder art 308 vielen de bepalingen over samenloop van strafbare feiten toepasselgk zouden zgn Verder besloot het hof dat bg bekl geen sobnld bestond omdat niet blgkt dat zg zelve de hestanddeelen van de zalf kende terwgl evenmin is gebleken dat zich nooit na het gebruik der zalf bg andere personen versohgnselen van loodverglftiging hebben voorgedaan terwgl daarentegen blgkt nit de verklaringen der getuigen l décharge die de zalf ook badden gebruikt dat dezen niet alleen geen slechte gevolgen maar zelfs naar hunne bewering genezing hebben verkregen Voorts overwoog nog het hof dat personen die zich vrgwillig cm raad wenden tot een niet bevoegd persoon wetende dat deze onbevoegd en niet deskundig is geacht moeten worden iao pericnloc te handelen wanneer jj dim tud mwnaa t moeten opvolgen Da veroordeelinf tot f 300 boete wegens oobevoefid nitoefeying van de geneeskunst werd gehandhaafd Gister namiddag viel te Leerdam het tweejarig kind van den voerman H in een pot met kokend water len bekwam zulke hevige brandwonden dat het na eenige uren van vreeselgk Igden overleed Men meldt uit Elburg De dader van den hier in den vroegen ochtend van Zondag jl geplergden diefstal beeft alles bekend en verklaard te zgn Frederich Roppun timmerman woonachtig te Suidenburg Doitschland De bg hem gevonden revolver was niet met acht maar met zes kogels geladen Op de Nieowmarkt te Amsterdam gaf eeu der cavaleristen die in den stoet der Koninginnen reed gister middag een sterk stukje van rijkunst te zien Zgn paard viel omver en de huzaar bleef in den zadel bet paard kwam op de been gleed uit en viel weder en de huzaar bleef weder in den zadel weder stond het paard op en als of er nieta was gebeurd reed de man verder Tengevolge van de aarbeving in Italië heeft zich naar men uit Rome meldt in de nabgheid van die stad plotseling een meer gevormd Leprignano een dorp met IGOO inwoners ligt rechts vao den Tiber 170 M boven de zee Op eenigen afstand van Leprignano bevinden ziob de ruïnen van het aloude Oapena In deze omgeving zonk plotseling een stok grond van 80 M weg Io den nacht van 14 April zonk weder nadat eerst een heftig onderaardicb gerommel was vernomen een groot stuk iand in de diepte weg en na heeft zich een meer gevormd van ongeveer 6 hektaren oppervlakte Uit de troebele wateren stggen zwaveldampen omhoog terwgl op sommige plaatsen het water in kokenden toestand verkeert Te Overschie is vrouw v d A in glende koorts haar woning ontloopen om volgens haar voorgeven haar man le zoeken Door de politie werd de arme vrouw aangehouden en naar baar woning gevoerd Daar bleek dat haar man gerust op ziurbed lag te slapen De zoon die bg zgn moeon gevallen moedn zou waken was in slaap Ale een bewgs hoe voordeelig t den boeren tegenwooriiig gaat mag t volgende dienen De landbouwer S te Spanbroek kocht vóór eenige weken ti biggen ten einde die te mesten voor de somma vno f 42 Al spoedig stierf er een daarvan zoodat er vgf overbleven Deze werden gedurende eenige weken gemest eu verteerde in dien tijd aan meel en geroomde melk ongeveer f 50 zoodat de 5 biggen kwamen te staan op f 92 Deze vgf werden den 23e op de Alkmaarsche markt gebracht en verkocht voor de respectabele som van f 80 Gisteren is te Oosterhuizen de arbeider F B levenloos uit bet kanaal opgehaald Daar bg aan toevallen leed vermoedt men dat hjj terwgl hg daar eenige werkzaamheden verrichtte door een toeval is overvallen en zoo den dood heeft gevonden Veeverzekering Onder directie van de heeren J C Meewis D Q de Waal en W Oort is te Landsmeer voor Landsmeer eu Watergang eene veeverzekeriug tot stand gekomen welke zlcb ten doel stelt den leden voor elke koe die zg door den dood verliezpn f 75 uit te keeren Bg toetreding betaalt ieder lid 10 cents voor elke koe die zg bezitten welk bedrag telkens weer gestort moet worden wanneer eene koe van een der leden sterft BuitenlaDdsch Overzicht Het HoDgaarsche Hnis ran Afgevaardigden heeft met bgna algemeene stemmen en onder luid applaus het voorstel Bangenomen vanden minister van eeredienst om het wetsontwerp betreSende de erkenning van den Joodachen godsdienal dat door de Magnaten gewyzigd ia in zyn oorsprookelyken vorm naar de Magnatentafet terog te zenden De Eölnische Zeitungc brengt licht Kolommen vol zgn reeds geschreven over het verdrag dat tuBschen China eu Japan ia gesloten en dat niemand kende Gediscussieerd is er met groote iuoigheid over de vraag of de Europeeacbe mogendheden zich zooden neerleggen by of zicb verzetten tegen het verdrag dat men niet kende Maar men diacussieerdetoch PU trok conclusies uit de discouiëo maar men bleef onwetend Men wist wel iets de ruwe omtrekken doch het fijne de detailskende men niet Tot eindeliik de Kölniiehe Zeitung komt met den nauwkenrigen inhood van het Japansch Chineeache vredesverdrag t Wy laten het hier volgen 1 Ohina kent de onafhankeiykheid ran Korea Van het schiereiland Liao Tong wordtbet gebied afgestaan liggende ten uiden vaneen lyo getrokken van do Yaloe rivier overFeughuangtacheng naar Haitsoheng en vandaar naar Ying Kau Aau Japan worden verder de Visscberaeilandan en Formosa afgestaan De oorlogssohatting wordt bepaald op 200 millioen taels welke uiterlyk in zevenjaren moet worden voldaan Wanneer de betaling binnen drie jaar geschiedt wordt ergeen rente berekend geschiedt zij later danmoet yf procent rente vergoed worden Wei Hai Wei blgft in het bezit derJapanuers tot de oorlogsachatUng is betaald de koeten der occupatie moeten gedragen worden door China Toegestaan wordt de volledige openingvan TscbungKing 8cbi sohi en Sutschau benevens het recht rnwe materialen niet vreemdemachines in de opengestelde biivens te verwerken Nadat de overeenkomsten geratifieerdzyn zal een handelsverdrag benevens eenvriendscbappelyke overeenkomat gesloten worden DetEölniaone Zeitung zegt dat deze opgave volledig ÏB Hieruit zon dus f oor het eerst biyken scbryft hot blad dat de berichten van DngeUche bladen over het openen van belangryke streken in bet binnenland van China overdreven waren en dat de door hen gekoesterde verwachtingen als zou een groot gebied van 200 millioun inwoners worden geopend niet overeenkomen met de feiten Aan den anderen kant blyft bet voortdurend bezetten van het belangrykste deel van het scbientiland LiaoTong en er behoeft niet gutwjjfeld te worden dat dit geheel afgescheiden van de zuiver plaatseiyke en algemeen politieke betaekenis ook voqr de baodelsbelangen van Europa een niet geribg te schatten beteekenis heeft Nog onlang werd de uitspraak aangehaald van lord Charles Beresford dat wanneer de Japanners Port Arthur en WeiHai Wei bezet houden dit ongeveer hetzelfde zou zyn ala wanneer een vgand van Engeland Portamonth en Plymouth in bezit bad Intnsaoben hebben reeds zooala gemeld is de gezanten van Duitachland Roaland en Frankryk bezwaren tegen de blijvende besetting van het schiereiland ingediend men moet dus afwachten boe de Japansobe regeeriog zich daartegenover zal houden c Nog ateeds zyn de verkiezingen voor de nieowe Italiaanache Kamer niet uitgeschreven Don Chiaceottet verneemt dat de verkiezingen 9 Juni on de noodige herstemmingen 16 Joni zullen plaats hebban Doch de waarde van deze mededeelingen ia zeer twyfelaehtig Toch zal het noodig zyn de verkiezingen niet langer uit te stellen de Kamer moet den tyd hebben de begrooting voor bet volgende budget jaar te onderzoeken en aan te nemen Het voornemen dat Orispi wordt toegeschreven om de begroeting hg koninklyk bssluit te doen vaststellen klinkt al zeer onwaarschyniyk Dut zon een inbreuk zyn op de constitutioneele rechten zonder weerga De president van de Uekenkamer de beer Fmati heeft nitdrnkkelyk geweigerd daartoe mede te werken De Me9sagero weet mede te deelen dst tuBScbea generaal Baratieri en de regeeriog onderhandelingen gevoerd worden in verband met de verkiezingen De regeering wil de verdere uitvoering van het koloniaal program verschuiven tot na de verkiezingen met het oog op de stemming onder de kiezera Hiertegen verzet generaal Baratieri zicb daar hg vermindering van zgn prestige verwacht van het staken der vgandelijkhedeo in Masaoewah In Italië gelooft men dat het oogenblik gekomen ia om de vriendschappelyke bandelsbetrekkingen met Fraukrgk weder aan te knoopen Het is zeker dat men in Frankrgk een beetje bekomen is van de verwachtingen die het Melinisme had opgewekt De erkenning dat hy een toloorlog met de geheele wereld op den door Fraukrgk bet onderspit zal delven is tot alle kringen der bevolking doorgedrongen Doch of thans een verzoenende stemming tegenover Italië te verwachten is kan betwgfeld worden te meer daar de to oorlog meer nadeelen heeft gehad voor Italië dan voor Frankryk Zoolang het koninkryk niet op politiek gebied verzoenend tegenover Frankrijk optreedt zegt de Vosa Ztg en het verbond met de MiddenËuro peesche keizerrgken oplegt kan het niet rekenen op tegemoetkoming van Frankrgk Op verschillende plaatsen io Italië worden vergaderingen gebonden om de bandelabetrekkingeo met Frankryk weder aan te knoopen Te Rome werd een gioote meeting gehouden door de kamer van koophandel Vertegenwoordigera van 40 Italiaaupcbe kamera van koophandel van 14 andere kamers en van 10 vereeuigingen woonden de meeting bg Eenstemmig werd aangenomen een motie waarin de hoop werd uitgesproken dat de handelsbetrekkingen met Frankrgk weldra weder de vroegere vriendschappelgkheid zullen toouen De Pargsche Temps wyst op de onbiU lykheid van de eiachen der stakers in de Fran cbe hoofdstad Ze zegt dat de conducteurs 5 7 35 frs per dag verdienen maar het dirident der aandeel faoudora sleobta 2 pot b drugi Nog erger ia het bg de Compagnie dea Trumwaja de Ia Seine t die al twee jaren geen dividend heeft uitgekeerd En nog on biliyker is dat de atakera uitbetaling van het volle loon eiachen óók voor den t jd dat tg het werk staken eu de Maatschappg zelve dus niets ontvangt maar hare paarden eten moet geven en tal van uitgaven te doen beeft Niettemin sohyot de Maatachappg op verschillende punten tot toegeven geneigd al koat dit haar ook ruim 100 000 gid per jaar meer Men hoopt nu dat de stakers ook wat toeaohieteiyk zullen lijn eu de strike aldus een eind zal nemen In een woelige vergadering gehouden naar aanleiding van een onderhond met den gemeenteraad en den miniater van hinnenlandsche zaken Ribot besloot bet onibus personeel den arbeid te hervatten De omnibna maatsohappjj zal de beambten weer indienat nemen behalve hen die zicb schuldig hebben gemaakt aan ernatige gewelddadigheden of aan ophitaing Haute Nouveauté in PARASOLS Dosk znllen niet geëtaleerd wordan A va OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam ii JLVBIL Vor krs 4V mt 100 loo Vis 81 Vs 8 i 1067 es ov S7 s 110 Uil slotkoara loov 101 101 91 888 eat loiv 84 loav au 188 74 10 108 l49Vs 7V l ea eo i 110 188 189 108V 80 184 84 88 104 101 HiuiauHO Gert Ned W 8 t s dito dito idilo 9 dito dito dito SVi Ho o a Obl Qoudl l H8 4 T LIl InsohrijviDg U68 S1 6 OosTisa OU in papier lit dito in silver 1868 foaioojl Oblig met Ueket 8 dito dito a ausuMu Ubl Ooit Se Serie 6 dito Qeeons 1810 4 ditobijHoths USti ditobijHop l88 0 4 dito ia goud Ie n 1888 6 dito dito dito 1814 6 BnHJi Psrpol schuld 1881 4 Tciuu Oepr Conv leen 18 0 4 Geo leoning serie D Geo leeniuK serie U imnAra Uir Bec v obl 189 8 Uiuoo OU Buit Soh 1889 ViNizuau OU 4 onbep 1881 Amstieoui Obligatien 1881 Vl BoTTianui Sted leen 1888 8Vi NlD N Jlir HacdeUv aand Araudsb Tsb Hu Oertiflcalea D MMsstsohippü dito Arab Hjpotlieekb pandbr 4 Calt Mij der Vorstenl aand s Or Hjrpotheskb paudbr 4 Ifaderiandiohs bsak baad Ned Handelmaauoh dito N W kPso Hyp b p ndbr 8 Rott Hypolheokb pandbr 4 Utr Hypotkeekb dito 4 OosTiKa Oost Heng bank aand KosL Hypotheekbsekpaadb 4Vi Aiciaili Equit bypotb pandb 8 60 6 Maxw L G Pr Lien eert 8 Min Holl lJ 8poorw Mij aand Mij lot Bipl V 81 8pir aand Ned Ind Spooriregm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dilol8 l dito I lTUja 8poorwl 188J 8 A ïoU 8 87 Zuid llal 8pwmij i H obl 8 PoLlN Warsobau Weenen aand 4 EOSL Or Bass 8p Mij aand 1 Baltisohe dito aand 97 101V 188 188 IS 101 86 97 ai i M 97 18V 64V 81 19 ÏMtowa dito aand S waag Dombr dito aand 8 Karsk Ch Asow 8p kap aaod 5 Losowo 8ewMt 8p Uij oWig 8 Orel Tilsbak dito oblig I ZnidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 181 1061 n u m U 8S 61 14V SSl lB 4 lOfiT io v U8 lOS loa V IM l AMaaKi Conl Pao 8p Mij obl 8 Cbie k North W pr 0 v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a Illinois Ceelral obl in gond 4 LouUr k NashvilleCert v aand Meiioo N 8p r Mij Uhyp o t Miss Kansas v 4 pet pref sand N ïorkOnUriok West aand dilo Ponns OUo oblig 6 Oregon Cslif Io hvp in goud 8 St Paul Mine k Maait obl 7 fa P O Hoofdlita oblig dito dito Lioo Col le hyp O 1 UüAPiL Can South Cert v asnd VlH C Ballw k Nsv le h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand aotterd Tram eg Maats aand Kbb 8tad Amsterdam aand 8 8t d Rollerdsm and S BlMlB Slsd Ant rerpenl887 i s Sud Brussel 1888 l s HoKO Theiis Kegullr Gesellsoh 4 OosTlK 8lsalsleening 1880 I 1 K K Oost B Cr 1880 8 iriKja Sud Madrid 8 1888 Vsr Nin Bss Hyp SpobI eert