Goudsche Courant, maandag 29 april 1895

34ste Jaargang Maandag Z9 April J895 No 6045 m mm voibmt meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken A DVERTËNTIEN worden geplaatst ran 1 5 regok k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd Uü wurkmau B Verboom tki Oudowuter ien in het begin der maand Maart 11 op bet iarrein der macbioeFabriek de HoUandsche Uselt van de beereu De Jong Co bet 1 ongeluk trof zgn voet te verbrgzelen en welks I hcbaamsdeel eenige dtt ea daarna in het acaI demisch ziekenhuis te Utrecht tot bgna de I knie werd geamputeerd is gelukkig gezond in I igo huisgezin teruggekeerd Hoewel hg op I twee krakkt o voortgaat hoopt men dat hg in 1 bet bezit zal komen van een knnstbeen en dat I bg hoezeer zgn vroeger werk niet meer kun Bende verrichten toch aan de genoemde fabriek I net iels anders sal betast worden De man 1 roemde zeer de liefdergke behandeling in het I lüekenhuis ondervonden BINNENLAND I GOUDA 27 April 1895 1 Het programma ait te voeren door de Or kMtTexeoDÏgiQg £ upboDiac op Dinsdag 30 April hidt aldos I 1 hte Symphonie in Es ge comp in 1764 H A Moiari ft AilaRro b Andante cPreito geb i756 2 ATe Maria Max Broch Voor Yioloncel met Pianobegeleiding Solist de heer J F vau Zntpban 3 a Twee Kerelen P Benoit b De eerste Kus J Brandts Buys Albaablatt R Wagoer a Der 23sUr Psalm W Bargiel Voor driestemmig Vrouwenkoor met Orkest begeleiding b Engelenkoor QitAIonzo Arnold Spoel Voor ierstemmig Vrouwen en driestemmig Kinderkoor met Pisnobegeleidiogt te diri geeren door den Componist 6 ft Bajaderentanz I uit de opera Fersmors AntonRubinstein b Intermezzo Sinfonicooii de opeiaCaraUeriaBusticana Pietro Maseagni 7 a Moeder en Kind M Brandts Boys b Van eeaa Ko Bar ningflTroQwe Arnold Spoel 8 OuTertare Iphigónie in Antia Ohr W Gluok Met een slot van Mozart ADVERTENTIEN TANDARTS E CASSUTO MAllKT 154 GOUUA aitgraondenl Zondags te winaaltmreii ru 10 tot 5 unr S tfe j Allerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles beaqveog ËereDi ploma Gouden Medaille en Oer tiScate of Award of the World Hjgienie Exposition Chicago 1893 ii het WereMkroerad DraiveB liorst Bonig Exlracl MELIANTHE OIT D Machinale Fabriek DB HONIGBLOËM H van8chaik Co gevestigd te Gravenhage Qron middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSBMBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het venacht en geneest OSUIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTBË doet nich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MBLIANTHE bewezen zö ö overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpalft in Sacons van 0 ets 70 ets n 1 met gebruikaaanwözing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage iV Verkragbaar bjj F H A WOLFF i Drogist Markt Gouda A ÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boekoop B V WIJK Oudeaater L Abonneert V op het S KATHOLIEKE Tl IVRKSMAGAZIJ onder Hedactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kotommen prachtige lectuur als Bomana XoveUen HUtoriaehe rerhalen Poèttts AUerlei Baaatél Logogrief BébtM en e voor den zeer lagen prgs van fl CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Uoedkoopsle iniuindschriR van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOKVHU S HOSCU Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkinq Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk rw Dr Retail s iiÉLFBEVVAIll G lollandsohe uitgave met 27 afb Priis 2 golden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Jydt moet het lezen de oprechte leefing die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Dames Attentie d M Hvt bMit oueUddrkM n e makkclykste poMimldihl vooc Hnrra n vooral dames tnKlndcrsohocnwsrfc I IsdeApprsluurvuiC H NIIIsrllC K Bwlla B tli Slr 14 Mm litWfotd W op naam en fabrieksmerk ertmluby Ilevn WMallen Ie Mu irt lUutiriea SresiryM Ml Hl BMirttt Dipet kr W BarNieMa ArakeH Souda Suelparidruk via A Rai iuN fc 2ooli FBANSCHE STOOMVEEVEEU i Cheniiscbc WasscberiJ VAK H OPPE IIEIMER 19 tfruUhade HoUerdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepöt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameegarderobon alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plnche mantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjn de prflzen 25 gedaald Te stoomen giaderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week De prijzen zijn door den gelulde W I gegarandeerd len liide bet Hoofdprijs ev auooooH rk Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hainburi gewaarhorde groote Geldlutarij waarin zeker 11 Mllliflen 348 795Mark gewonnen moeten worden Da prijzen van deze veel voordeol biedende Geldlotenj die volgens het pl n ulecbtê 115 000 loten bevat zgu do ol cende De hoogsto prijs is eventueel 600 000 Mark 66 prijzen a 106 pryzeu a 231 prgzen a 812 prijzen a 1416 pryzea ft 30 prijzen a 133 prijz a 100 160 89755 prijzen a 166 829Ö p a 184 100 98 6848 pr k fi9 4S 20 r totaal 67 700 priJMH 5000 M 8000 2000 1000 400 300 Premie v 800 000 M l priJB a 200 000 prgs k 100 000 prijzen ii 76 000 1 priJB ft 70 000 1 priJB a 66 000 1 priJB a 60 000 IpriJB il 66 0U0 8 prijzen 6 50 000 1 prijs a 40 000 8 pryzoD a 20 000 21 prijz a 10 000 en vrorden deze ia eeaige maanden in 7 kluBOu uitgeloot De Hoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 atygt in de 3e kl tot 66 000 M in da Sa tot 60 000 M in de 4e tot 86 000 M m de 6e tot 70 000 M in de 6b tot 76 000 M in de 7o tot 200 000 M en met de premie van 800 000 M event tot 500 000 Mark Voor do ooraio prijatrekking die officieel is vaBtgeateld kost een gebeol origineel lot sleohts 3 50 een balf origineel lot slechts 1 76 een kwart origineel lot sleohts 90 ledere deoluemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na da plaats gehad hebbende trekkiug de offioieete trekkingslijst TrekkiugBplaD voorzien van bet wapen van den Slaat die de prijs van de loten en de vardeeling vsn dr prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling on verzending v n de pryzeo gesohiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengate geheimhouding Iedere lifslelling kan men eenvoudig per postwiasel opgeven gM Men wende ioti dus met de aanI V vrnug om toetunding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking eoo spoedig mogt lijk ot uiterlijk tot 1 MEI e k met vBrironwoo tot IJOSEPHHECZSCHER Bankier en Wisselkantoor ïn HAMBUKG Duitschland Visitekaarten oüiEmDüwmmH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net eD spoedig aiigelerard ter Boeken ConrantDrukkery van A BRINKMAN ZN 4 pCt PAITOBIIIETEIT VAN DK Pester Vaterlaudischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieven xyn nominaa groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van hatfjaarl ksobe Goupoas per 1 Maart ea 1 Septambar eo aflosbaar a pari door middel van balfjaarlijksche uitloiing De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrij van belasting volgens da Wet van 1889 Art 80 $ 10 zij zgo evenals de Ottgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapest Weeneu en te AmBtOr dam ton Kantore van oudergeteekendeo tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 ie op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders vanPandbrieveo ingeschreven waardoor huu het reoht op de hypothecaire schuldvorderingen in d oentt plaau is gewaarborgd De oadergeteekendco verwijzende naar hun Proapeotm van 19 Janaari l l en het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Fester Vaterl ndisoher Erster Sparcassa Verein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AM3TKKDAM Maan 1896 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoesbeer een goed succes hebben Was niet Prieaniiz rte geleerde vestiger der waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende mensohheid geworden is een eenvoudige boor He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeda minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheeren begint te worden F Ook op het geoied ter beperking v n ceuuwziekten begint er ticbt te komen en ook hier is een weg geopend gewardeü die op de eeavoadigite en natuurlijkste manier resulUiten oplevert welke wel in ataat zgn de sedert jaren onveranderd aaagtwencte geaeeakundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz gdtael te verdriDgen Kr zijn vele mensebun die noch ziek noch gezond zijn en toob klagen dat zg zich in lichaam m zielallesbebalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo zich stflven en anderen tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeieijka angst ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde Iroomen gekweld Dan cijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheagen oorauizeB en toevallen Eindelgk Igden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende eiekte At deze ongelukkigen die m€ i op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken atand vindt zgn zeaawziek aa min of meer de slachtolfers der teefwjjze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorién van lijdera behoort en ingelicht wenaoht te worden over de warking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CLËBAN Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E vau SANTEN KOLFF Korte Hoofsteeg l ttrecht LOBBY PORTON Oudegraoht bg de öaardbrog P 28 door wien een onderncbttind gescbriftjo over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oenafiog gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt JL t roonl op de ECHT hantite k0ninf met rood latterm Oberlahnstein omeenyRotR vicro tUB io r oacniAHUsreiH ni ï m x tt Overal M uti rhajypij tot Exploitatie der Victoria Bron fievp ifld f Jtntterdnm Zuidblaak S Kraepelien en Holrn s Qiiina LarocheQ u iffiScHE Is de meest Krachtige eo Versterkende KINA WUIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneeaheeren Bekroond met EEBKN DIPLOMA en GODD£N MEDAILLES Verkrggbaar in flacons flJ90 en J DepSt te Gouda bg den Heei A H TEEFE Apotheker 7oor ieen C THIUfiraepelien Sü Holm HmleveraDciers Zeist lii Patent H StoUen itn HUrf iniiitrttt Ml Huil mt liiGiinriiini FlMlUn D r ffroete Brfoiif men P it ntH 9tollsH tmintm M Mm u nrKhMurn KertlOoDtn yachahmunfn lUlm Mm iuift Mur rnun tMt Mcharfe H StoUtin mr rM irm aiptet edtr In u oMi £ ta A4fM A0F M li Mwi uuur r atil iM iM4 Dr M êuitMMitll ML De üitgare deier Courant geschiedt dagelijks met uitïiondering van Zon en Feestdagen De prijs rer drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VIJF CENTEN matheid of muudöloosheiU miwr Taeleer om 1 rerflaowiog der grenzen te Toorkomen In dÏBtriaten waar dit gevaar nu niet dreigt behoeft men zich Toor deze klip natnnriyk niet te wachten en kao men aU men er lust in heeft zgn hnrt nog eens ophalen aan den strgd bg de provinciale stembus Doch dan eindige men ook niet met het tellen van raudidaten en het Terzenden vau een strooibiljet Heeft men nu eenmaal besloten in den strgd te gaan dan dunkt ods is het eiach en plicht TOor allen goed gewapend in het Tolle TUur te gaan Dan moet bet biyken dat de strgd de moeite waard was Uw caodidsten moeten dan geen t water en m lkc mannen zgo maar raannnn die van alle zgdeu bekeken kunnen worden Mannen die teggen wat ze zgo en zijn wat zo eggen Qeen mannen die op een afstand blgven als het leger optrekt Geen hospitaalsol daten maar kloeke fiere i I anti revolutionairen i I Doch men zy dan ook hierbg bedacht niet I alles niet het onderste nit de kan te willen Samenwerking zonderprysgeTing Tan het I beginsel kan de victorie bevorderlyk zijn I Iets wat niet te versmaden is ia districten I waar men met de hulp van anderen kans an I slageu heeft I Om bgT in Gooda op te trekken met 3 I antirevolationaire candidaten zon tot niets I anders leiden dan tot het maken van noode I looze kosten Bet beslolt vsn bet FroTÏnciaal Comité in 1 ZnidHoUand drakct vrgwel de algemeen heerfiobende opinie uit omtrent de Terkiezingen Toor de Prortociale Staten In elk district kan gebandeU naar omstandigheden Ëen besluit dat nataurlp geen precedent Tormt TOor Tolgende Terkiezingen Dan toch zou alle band verbroken zyn en kön er dan nog sprake z n v n politiek deze zon dan zeker reel overeenkomst hebben met iets wat men wel eens noemt de politiek Tan de Tr e hand c Zoo is het dan ook trouwens niet bedoeld Juist omdat er TOor deze Terkiezingen geen algemeene gedragslün bestaat waarop men met andere partyen zon kunnen combioeeren om iets tot staod te brengen werd er besloten ditmaal zóó en niet anders te handelen Vandaar dat men in den Haag en in Rotterdam zonder de Tlag op te bergen het krnit droog zal honden tot nader orde Niet uit loanwheid ot onbeslistheid nit 1 Maar werkt men daar met een der andere I partgen samen en werkt men hard dan weet I men nog niet hoe aardig een stuivertje rollen I kan I Bg goede organisatie en bearbeiding van het I district is bet volstrekt niet onmogelgk de I mannen van de Loge te tooneo dat de meerI dorheid der kiezers eettykheid en waarheid liefheeft en nu dat dominoetje spelen bg de politieke fitembns eens voor goed een afstra£Qog geeft TorgouwBche e Bg de Dinsdag te Sliedrecht gebonden verkieziog van een lid van den gemeenteraad warden uitgebracht 294 stemmen Hiervan verkregen de heeren A C van Wijngaarden IJz er 171 en A Versteeg n r Ill zoodat eerstgenoemde is gekozen Tot briefengaarder te Langeroigeweide ii met ingsDg van 16 April benoemd de heer I J Beukers Jr lieden alle menacheuwiuirdt ontbloot vau gevoel had 1 ik mij haar niet voorgestold Dat moeit de baron I weten 1 1 e tweede Vrouw Maar M JMhck XB Ooidit ik □ myn natte kteaderan san had liet ik haar door een der dienitbodea uitkleeden Toen trok ik ook drooge kleerea aan Spoedig was de dokter er bij Msttouw Kaalfuis kwam tef elijk met hem binnen Zeker bad zij op Nu wilde de dokter mij een strafpredikatie houden over mgn onvoorsiohtigheid om het kind in uS n natte kleeren zulk een langen weg t ï dragenV Ik Uohte er om Ik zou het kind uit een soelTlistsnda stroom gered en liever mijn eigen leren Tsrioren hebben dan haar voor mijn oogen te zien verdrink Eo heeft mevrouw Kaalfass geen hand ttitgestokeo Offl te helpen vroeg hij Ik vertelde nu bet geheele voorral eo voegde er bg dst voor een volwataen mensoh Tolstrekt geen gevaar vac verdrinken had bestaan daar Armgard diokt bij bet oeverliM door het ijs was gsraakt Nsdeokend sohudde by het hoofd Voor soo erbarmelijk agoïstisofa soo geheel be Dat had ik ook reeds gedacht maar ik xweeg 1 daarover en verzocht den dokter te vertrekken da r ik mij werkelijk afgemat gevoelde I Met warmte drukte hij mij de band eo zag nij I daarbij aan met dien dweependen blik die mfj telkena eer ongerust maakt Oisteren was Bauer reeda vroegtyjdig Mer Uij vond Armgard geheel vry van koorts en veroorloofde haar op te staan We tens mijn xware verkoudheid kreeg ik eohter atreog kamer arreat Mijn geTangenschap is eohter met onaangenaam want Armgard weet my door haar dankbaarheid en liefde den tyd 8angt naam te korten Ik moet nu ophouden met schrijven want de Here kleine wil mijn oordeel hooren orer haar teakeiikanst Hoe heesoh ik ben ik moet luidkeels lachen om hare mogalgke en onmogelijke fiituren Ik weet wel dst ge over myo uitbundige rroolijkheid het hoofd schudt en bedenkt wat het ein la j van de historie kan siJQ msar geen ellende vóór den tijd Vriendelyken groet vsn MiaiE Ds winden hielden feest op Kerstavond 1 t Was of de wereld rei ng zoo n ge lruiseli I hoorde men op den straatwoir naar Corswald Eegen I en aatte sneeuw droegen ook t hunne by om den I avond too guur m elijk te maken De venitera van I bsroD Xiafbrt s landhttis rsmaelden gevaarljjk Benoemd tot tegen schatters bg de direote belastingen te Vlist de heeren W Znidbroek en W Boore Deo 19den dezer hield de coöperatieve Tor 1 eaniging te Nieuwerkerk a d IJsel baar laatste 1 TSi fMlering De opkomst was niet groot nn geen wonder het mooie weer Tan de laatste dagen Teroorzaakte Teel werk Uit het TersUg TBU den lecr penn bleek dat de vereenlging in dezen winter met vrucht was werkzaam geweest Het aantal leden bedroeg op dit oogenblik 18 Ër waren 11 nieuwe leden t komen en een lid was de vereeoiging den dood ontvaUan De inkomsten bell f 5455 37 eo de uttf veo f 5440 06 zoodat er een batig aaido was Tan f 15 31 Tot lid van het bestuur in plan s van wglen den heer J Verburg werd gekoran de heer A Van der Dos en Op voorstel van den heer W Verburg Ai werd besloten het bestuur met twee leden te vermeerderen en alzoo te brengen op 5 Alsno werden gekozen d heeren K Ueym en T Van Vliet Na een opwekkend woord van den voorzitter den beer D Vis om in een volgeuden winter op denzelfden voet Toort te werken werd de vergadering gesloten Na gehouden vergelgkend ezamen is door don districisschoolopziener te Utrecht opgemaakt de voordracht voor hoofd der opeolmre school no 2 in de gec ente Benschop Zg bestaat uit de heeren ijj Th Ijancée onderwgzer te Wgk bg Duurstede 2de P Lamoré onderwgzer te Amsterdam 3de J M Schonenberg onderwgaer alhier Uit dit drietal zal de gemeenteraad eerstdaags eene keuze doen In het Ie district van de Krimpenerwaard zgn herkozen tot hoofdingelaud de beer P raaar daar binnen heeraohten rust on vrede 1 De boote geest van het buis mevrouw Kaul I fuss was naar de stad gereden om uitdeelin van kleediugstukken te houden aan do arme kinde I ren van een bewasrsohool die onder hars besohsrmin 1 stond In de prettige woonkamer iri kle Armgard s Kerstboom in volten hobtglana Ziï vond hem wonder schoon mams had er veriiand van aoo n boom netjes op te sieren Telkens liet i baar prachtige pop een oogeobUk met ruit om siob aal te zien aan de menigte van lichten Marie sloeg haar met een liefdevol oog gade en werd niet moeilo haartallooze vragen te beantwoorden Daarbuiten rolde een rijtuig voort op den straatweg De storm overstemde echter bet geratel der wielen Maar hoort 1 daar nadert iemand met forsohe stappen in den gang Ontsteld luistert Marie Kon de baron op het laatste oogenblik nog aan haar gedacht hebbea Kou de postbode baar oog een brief brengen Daar wordt aacbt gvklopt Marie gaat de deur openen Op den drempel versohijot een deftig beer in een dikken pels gebald Tiefort I toept de jooge vrouw uit en treedt verbaasd een sobrede terug Met vurigen blik ziet hy baar aan hg teekt haar de hand toe onuit j aprekelgke vreugde vervult haar hart Doch daar herinnert xe zvch tijn korten dubbelxinnigen brief eu het slechte karakter van mevrouw Kaulfiiu Zij vertodert geheel trotach richt M siob op haar van vreugde stralend gelaat wordt bleek en somber Wel Armgard wat eene verrasaiog daar is papa 1 I segt sa tot de klefae r Stuurman vau Ammerdtul eu tot houfdingeland plaatsv er vanger de heer B Smit nn Haastrecht in het 2e district tot hoofidinfttland de heer N Dogterom en tot hoofding land plaatsvervanger de heer W Verdoold Ka heiden Tan Slolwgk in het 3e district is tot hoofdmgelnnd gekozen de hrer L Braedvetd van I kkertand in plaats van den heer A Breedvelil die zgn ontslag genomen had Naar de Zw Ct c verneemt bestaat er nitsicbi dat de Koninginnen in t begin tkb September een bezoek brengen aan Overgsel n Drente Da Frankf Ztg c Temeemt iets aitBerl ja dat toeTallig juist na van beteekeois ii geworden ook Toor den Ha nl dat het DagaIgkscb bestuur der Prnische hoofdstad besloten heeft aan den gemeenteraad Toor ta stalleo aan de groote Berliner paarden tram wegmaatschappg toe te staan hare trekkracht te vervangen door elektriciteit met bovengroodsohe kabels De oudste zoon Tan den beer J Chambers predikant der Kngelache episcopale kerk te Amsterdam beeft gisteravond een Kranige daad volbracht Uit zgn kamer op de bofeaito verdieping van lüns vaders buis op den Groeaborgwal bg ooe drie knapen in het water vielen een wu ar spoedig nitgabaald do i de Wide anderen begonnen reeda ie idnkw toen Fred Chambers het huia oilvloog geklaad eo wel te waters sprong en nl zwemmende en duikende er in slaagde de knapen op bet droge te brengen Ken paar jaar geleden had bg het geluk op deze wgze twee knapen nit bet Noordhollaodsobe kanaal te redden Ëene inwoonster Tan Baarn is het slaobioffsr geworden van een nienw soort oplichting Zg ontving n l een pakket zoogenaamd afgezonden door een welbekende Amsterdamsahe firma ouder rembours van i 24 50 Niets kwaftda Termoedende betaalde zg hoewel sg niets besteld had maar wie Hbetst haar Terbaziog toen het pak niets anders inhield dan een paar turTOn Men meldt nit Nienwediep Van de bemanning der Enkbnizarviubschoit Ë H 82 die heden in de nabgheid der Heldersobe kust door een projectiel werd getroffen en daardoor verloren ging is er slechts één ongedeerd afgokomen nl de kneoht Jacob Bakker die door de blazerschuit W R 84 vPapai jubelt bet kind papa mams Zg snelt op hem tos en woidt mei duisend kussen tMloond O pspa mama beeft sooveel over n gesproken en van de hoogs bergen verteld die u gexien bebt Eo van de holen waar de beeren inkruipen Ik heb alle Bvon len voor uwe gezondheid moeten bidden ea ik heb een shawl genaakt om u warm te houden op do lange reis Mag ik hen van boven halsn mama P De baron gevoelt siob getroffen Wat is Armgard veranderd 1 Kijo vaderbart klopt met dubbsle lUgen hij roept i mijn kind en kast baar nogmaals By Marie was door le e hartelijke begroeting van vader en kind het bittere gövoel apoedig weer verdwenen Zij liet haar vreugdetranen deu vrgea loop en uVti toe ttittmoQd op Armgard a verzoek Hot kind snelde dssrop Daar boven Nu stak Tiefort hevig bewogen ijne vrouw de beide handen toe I Marie lieve vrouw 1 Zjj Het hem begaan toen hü haar banden vatte i maar toen hij die dichter naar zioh toebaalde week cy aobieruit Treurig vroeg hij toen Marie versmaadt ge den dauk van Armgard a vader frNeen want dien heb ik verdiend antwoordde zg vriendelijk en ds bewustheid daarvan bands I voor een oogenblik alle angstige verwarring van I baar rein voorhoofd t Armgard kwam met baar gesohenk binnen I Hier is de shawl papal ijk eens hovgroot I wsl tweemaal zoo groot als ik ben De mooie frame I beeft mama er san gemsakti dst kon ik nog niet r I rsf mmm