Goudsche Courant, maandag 29 april 1895

10 66 18 08 18 18 19 51 1 94 9 59 4 60 6 24 5 56 7 10 8 88 8 43 40 11 09 11 19 11 09 f 19 5 4 67 8 08 ff r a 47 11 08 1 01 6 04 8 10 ff 54 11 18 1 11 5 11 17 ff V f 10 01 11 86 19 99 18 98 1 8 1 44 4 10 5 80 6 49 8 7 80 8 69 9 03 10 10 11 80 11 90 HOTTIRDA M 8 0 D D A 8 95 8 46 9 51 10 17 11 60 19 80 1 45 8 90 9 60 3 48 4 90 4 46 6 91 7 0 8 19 9 41 10 97 1 65 f 4 55 f 7 H f M 10 94 9 08 f 5 08 7 94 f M 10 41 8 09 V r 5 0 V 7 91 i l Si 10 08 10 11 10 47 19 08 18 40 9 15 9 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 81 OEN HAAS GOU U A 5 58 7 18 6 8 37 11 06 ll ll Hun 5 48 7 80 7 48 8 10 9 88 9 4810 1811 8819 15 1 86 8 15 9 45 8 48 4 15 4 49 5 17 7 8 05 9 9 8 11 Toorb 5 54 10 18 1 44 4 49 7 08 8 18 I ff ff N d L d6 6 f f 1 4 f 7 11 8 88 68 Z Z ig 08 10 80 1 58 6 7 8 8 11 81 V e Bl Kr 14 10 8 8 04 ff ff 7 88 88 10 10 Z T 1 18 10 41 3 08 6 09 7 81 10 41 7 48 8 10 1511 89 11 49 Onndi 30 7 60 9 18 5810 1810 58 19 0818 45 8 80 8 46 3 15 4 18 4 48 5 80 5 47 7 48 8 85 U l Directe SoMfwëivërbrDdlDg met üOlÜA WiDlerdleDSt 1894 95 AaHgevangeo 1 October Tl d van Greenwlcb OODDA KOTTEIDIU 8 85 10 11 01 7 85 7 47 8 7 45 8 07 8 18 eODDl DEN HA4 0 Unit 7 98 t 85 8 97 10 48 18 11 18 81 18 54 1 87 8 55 4 45 6 17 I i og 1 11 1 17 1 88 iHig 8 18 8 18 8 89 10 67 11 87 18 41 18 61 l gO 1 57 4 85 5 86 6 56 OOIDIVTBICHT 10 08 10 18 10 56 18 48 8 88 1 51 8 11 09 9 87 10 80 11 17 8 45 8 07 10 51 11 45 1 80 8 08 8 88 8 O D U A A U 8 T H 10 08 18 86 9 8 51 18 56 19 19 1 8 40 DTIEOHT GODD A Vlreoht 33 7 50 9 6811 84 18 08 18 50 8 10 3 80 3 584 43 6 808 88 8 09 9 509 69 1 MWoerdan 8 58 8 11 10 18 11 60 19J6 8 484 18 5 47 ll Sél9 ülidawalu 7 07 8 19 10 84 4 94 9 19 Oouda 7 80 8 89 34 10 87 19 08 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 419 89 11 H A1I8TEKDA1I SODDA 9 16 1 66 11 95 11 88 9 66 4 86 4 96 T iO IMt 9 04 10 44 19 18 18 48 8 60 6 8 i 88 9 99 11 9 88 T 46 1 1 j ABBtardlB W 5 60185 8 49 11 18 e uds IJIO gered en behouden aan wftL gebracht werd De ichipper Tan bet raartaig JacoboB Ëdetenbos werd aan bet roer itiaade door de granaat in een der beenen getroffen dat geheel verbrgzeld werd Zwaar rerminkt werd bij te Bolder aangebracht en in hetgeiceentesiekeahuie ter Terplegiag oi enooien Den zoon Tan den echipper Jan Edelenbon gehuwd en rader an 2 kinderea beeft de ramp bet leren gekost Z jn li k werd opgetiflcht en door risachers te Helder aan wal gebracht Vau de lohait is niete orergeblerea Twee palingriiscbers onder zeil zgnde werden hedenmiddag dwars ran de zalmrisscbery Prin8 lendrikf door een rukwind orerralleo met het geroig dat bnn scheepje omsloeg en beiden te water raakten Juist toen bet oogeInk gebeurde waren daar tegenwoordig de paseagiersboot Pernis c en de zeeschepen Ëmmac en i Harwich c Terwgl de Perni8 er dadelgk heenstoomde en met reel moeite de drenkelingen aan boord wist te krjjgen hadden de beide andere reeds elk een sloep gestreken De geredden werden op die ris scherf aan wal gebracht terwyi later bet zegenitoombootje het omgeslagen raartuig binnen baalde Zooals bekend is besloot het ministerie van JQStitie tot het nemen ran een proef met rgwielen toor de reldvrachters waarvoor bij de behandeling der begrooting de noodige geiden werden toegestaan Naar wy rernemsn is door den minister de lerering ran deze rywielen na eerst geïnformeerd te hebbeo naar raracbillende fabrikaten opgedragen aan de Simplex rywielenfabriok te Utrecht hebeen ons niet alleen rerbeogt om het beginsel de beroordeeling der oKtionale indastrie maar ook omdat daaruit biykt dat die nationale induitie van wedyrereo met de buitenland sche Te Ngmegen heeft zich een geral roorgedaan dat heel wat sensatie rerwekt De Regentes had aan den kerkeraad der Hervormde gemeente keunis gegeren dat zy met Koningin Wilbelmina op 19 Mei de godsdienstoefening zoo bywooen maar met den ensch dat de oudste predikant deze zou Uiden als daartegen geen bezwaar bg den kerkeraad bestond De kerkeraad heeft echter geantwoord dat noch bg hem noch bij den ondaten predikant ds ter Baar bezwaar bestond om aan den wenicfa der Regentoi te roldoen doch dat de predikant ds Smits die op 19 Mei de roormiddagbenrt heeft weigerde die beurt af te slaan Daarop kwam namens de Regentes bericht dat zij afzag ran het roornemen om met de Koningin de godsdienstoefening by te wonen De ontdekking dat Leenhart Qeel rermoedetgk betrokkeu is geweest bg den moord te Baarlem zou op de rolgende wgze in de gerangenis te Rotterdam hebben plaats gebad Op de binnenplaats dier gerangpuis zou kort geleden door een cipier een brief zgn gerondei die biykbaar uit een borengelegen cel door middel ran een touw betorgd had moeten zgn aan een gerangeue die een étagn lager logeerde maar zjjne bestemming gemijt had De brief bleek bg opening door den directeur der gerangenis gericht aan een gerangene die qp het punt stond ontslagen te worden met rerzoek om een ingesloten briufje te bezorgen aan scbfyreri rrouw welk briefje de nieedeeling aan die rrouw bevatte ran een zaakje dat 6obrgver wist waarbg heel wat meer te halen riel dau indertgd te Baarlem en een paar oude wgren meer of minder was zooreel zaaks niet 1 40 8 47 8 54 01 8 10 8 08 18 81 8 8 9i 7 85 7 88 7 88 7 4 7 55 5 5 10 5 18 5 88 i 88 Onit t KniJrMkt yiltw rk rk Otféüt Ssttardui 7 attonln Qftüt Viaawirkwk Hooidiwkt 11 01 UJ U 7 48 8 47 BI E1 7 47 Z IW 7 58 8 58 N dIi d a 08 Toorb 8 07 8 0 11 88 SmidA 6 86 8 40 f 65 8 09 8 91 Oudew 6 60 8 54 Woardn 5 68 7 08 8 18 VbMkl 8 18 7 99 8 88 8 41 9 9 11 9 1 4 W k i r Ia dit werktjtgk de toedracht dor zaak geweest dan kan men bierait alweer leeren niet laag neer te zien op de onnatuurtykheid van ouderwetsche tooneelstokkon wiiurin een slin gerende rerlofen half rerbrande of gestolen brief de beslissende rol peelt Moordenaarsfamilies die met zulk een beminoelgke openhartigheid op zulk een onzekere wgze met elkaar briefwiaselen orer zaakjes die hun levenslange gerangeoisstraf kunnen kosten zgn nog reel onwaarscbgnlgker Voor de leden ran de afdeeling s Grareohago der Hollandsche Maatscfaappg ran Landbouw trad als spreker op de beer A Bos znirel coninlent in de provincie ZuidBollaad met een breed uitgewerkte rurhaodeliag orerboteren kaasindustrie en de knoeiergen inden boterbaodel Tjetteode op de tegenwoordige lage prijzon ran boter en kaas de Leidache kaas minder omdat dit artikel op meer beperkte schaal wordt gefabriceerd rreesde spreker t ergste roor deu handel in deze zuivelproducten In de eerste plaats de oorzaken ran den achteruitgang ran den kaashandel besprekende schreef hg die toe lo aao de orergroote roortbronging der gangbare kaassoorten in ons eigen land 2o aan de overpr duotie in het buitanland waar rerscheidene tabriekan Nederlandscbe kaas maken en daardoor de vraag naar dit artikel uit Holland beperken 3o de algemeene verslapping in de vericbillende takken van ngverheid en 4o de ook reeds in den kaashandel merkbare rervalachingszucbt de handel in kunstkaaa saamgesteld uit surrogaten die het melkvet vervangen moeten heeft ia Amerika b v reeds een bedenkelgken omvang gekregen Een handelend optreden om te beletten dat dit bedrijf onze industrie orerrleugelt rond in spreker een krachtig roorstander De achteruitgang ran den botnrhandel dien de heer Bos hierna uitvoeriger schetste was z i te wyten aan rerscbillendo oorzaken waarbg de margarine boter echter geenszins de Toornaamste rol speelde al wordt dit raak beweerd De omrangrgke aanvoer ran verschillende botersoorten aan de wereldmarkt dio zeer in de band wordt gewerkt door bet te fïemukkeiyke vervoer der boter op geheel daarvoor ingerichte schepen de aitbreidiug die aan de oprichting van zuivelfabrieken wordt gegeren de hooge iuvoerrechten door t buitenland met oama België en Frankrgk geheven dat alles werkte fnuikend op onzen boterbaodel Maar vooroamelgk zyn t de rerschillonde kuoeiergen die de Nederlandacbe boter hare vermaardheid hebben doen rerlieKen en oorzaak zgn dat ouA boter op de buiten landsche markt in de 4e noteering gerangschikt is Verleid door de booge prgxdu die roor onze boter vroeger gemaakt waren ia men minder zort aan de bereiding gaan besteden Zelfs de fijnste boter onzer boeren bevatte niet altgd bestanddeelen die het prodaot ten goede kwamen Ter Londsnsche markt werd o a aangevoerd boter met aardappelmeel en geheele lagen zout rermeogd terwyi men er zelfs toe kwam 30 pet vocht in de boter te werken Geen wonder dat de Hollandsche boter opde Ëngelsche markt in dincrediet kwam en verdrongen werd door de Deensche Uitvoerig stond spreker stil bg de margarine boter fabricage waarover bg een roor rakkundigen ongetwyfeld belangrgkeo cnrcos bield Uit tgn betoog bleek dat ook deze boter aan het TerraisohingB proces uiet ontsnapten kwam t spr niets onwaarschyblgk voor dut winkeliers tegenwoordifi op a pond een half pond toegeven als men weet dat t ossenvet in deze boter verrangen wordt door darmenvet en dat zekere minder aangename geuren door byvoeging ran minerale zuren rerraagen worden 10 4 4 57 6 08 6 80 18 4 47 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 6 37 7 6 10 87 6 06 6 45 8 17 8 018 56 10 38 60 5 88 8 81 86 8 88 1110 68 4 47 546 Toch bleek spreker geen tegenstander van margarineboter mits zg onrerralschtc inden handel wordt gebracht daar de fabricearing ran dit surrogaat ten gevolge beeft dat vele melkproducenten aan de fabrieken belangrüke hoeveelheden melk slgteu tegen hoogere prgzen dan ze kunnen bedingen by zeU verwerkiog der nifllk Of orerigeus de margarine boter 1 fabrikanten op rozen zitten betwgfelde de heer Bos rrien een geral bekend was ran een hunner die met f 6000 rerlies had gewerkt Nagaande wat te doen was tegen boterrerralsching berat hg beter toezicht op de naleriog dtr boterwet u aan en aanstelling van onpartgdige en zelfstandige controle oefenaars Ook moest meu prysrragen uitschrgven v or bet beste middel van controle De margarioe fabrieken te stellen onder voortdurende controle achtte spr niet aanbevelenswaardig en zou ook z i niet geduld worden terwg men de margarine trachtende te treffen door iuroerrechten daarmede de consumenten zon treffen die wegens de daaruit roortvloeiende verhooging van den prys der margarineboter hnu toevlnebt zouden nemen tot slechte natjurboter welke ruil spreker in geen geval rerkieselgk achtte Ten slotte gicg cpreker de gebreken na die de echte zuivelhereiding aankleven een zgner griereu was dat men by de bereiding niet systematisch te werk gaat De boertooun Tooral zg t uit nayrer onderling of om welke reden dan ook honden de rerscbillende methoden ran bereiding te reel geheim waarvan ougelgkmatigbeid in de verraardiging ran het prodoct het nadeelig geroig is Voorts meende hg dat de boter niet voldoeode werd aitgewer t terwgl het watergehalte 16 tot 20 pCt bedraagt au dat der Deensche boter slechts 8 pGt £ en der oorzaken zag spreker in het slechte water in Nederland Voorts betoogde hy da noodzakelykbeid ran ruimer gebruik vau boterkneders by de bereiding terwgl by over t algemeen laakte de primitieve wijze van zaivelbereiding voornamelijk in het op zuivelgebied zoo hoog geroemde ZuidHolland Het stelsel van coöperatie dat in NoordHolland b r uitstekend werkte rond in spreker een yrerig roorstaoder rooral op t gebied van inkoop van veevoeder en vermindering ran de rerwerkingskosten der melk Verbetering wenschte hy ook in de wyze van voedering van bet ree die in Groningen Drente Overysel en Gelderland veel te weuachen orerlaat terwgl als een machtige factor ran goede zuivelhereiding bet koopen van de melk op gehalte gelden moet Waar het Inndbouwbelang meer en meer algemeen belang wordt mneat ook de staat niet achterwege biyren om de behulpzame band te reiken en o a het vervoer van boter zeer in do baud werken onderzoekiogsreÏKen laten ondernemen en proefstations stichten Het was sprekers overtuiging dat wanneer èa regeering èn zuirelbereiders zelf tot verbetering willen medewerken aan de toekomst niet behoeft gewanhoopt te worden Na gebruikeiyko plichtplegingen werd deze byeenkomst gesloten Het Handelsblad van Antwerpen c deel naar aanleiding der quaestie van den invoer van Nederlaadsch vee in België een brief van een Belgisch landbouwer mede waaraan wy het volgende ontleenen Ho6 dankbaar onze kleine landbouwers den minister mogen zgn voor het tgdelgk openen der grenzen alsook voor het antwoord dat hg den protectionist Tbienpont gaf toch weten fvy uit reeds vroej er genomen inlichtingen dat minister De Brnyn niet half genoeg zeide uiet krachtig genoeg was De heer De Bruyn verklaarde dat vau de negen gevallen van mond en klauwzeer er slechts vijf werden waargenomen bg vee dat uit Holland kwam Maar by bad er kunnen byroegen dat die Holtaudsche beesten gezond over de grenzen kwamen en te Gent gednrende acht dagen hadden gestaan in stallen welke reeds besmet waren Men begrijpe toch dat de veeboeren uit onze streek die in Maart de opening der greuzan vroegen eer zy die vraag inzonden bael de Hollandsche veeatreek hadden onderzocht en niet zoo dom znllen tgn den invoer te vragen van vee dut hunne stallen besmetten kon Daarbij zegt de laastste maatregel door den minister genomeo niet gmoeg dat hg zelf niet gelooft aan het bestaan der ziekte in Holland Het besluit waardoor het Hotlandsch ree weer geweigerd wordt draagt de dagteekeoiog ran 18 April doch de maatregel is eerst ran toepassiog den 27 derzelfde maand dui negen dagen later Negen dagen lang geeft hij den Hollaoders nog tgd hun ree bg duizenden stuks over de grenzen te zenden zoo tairyk dat de veeartsen geen tyd hebben om by bet ingevoerde vee de noodige waarnemingen te doen een uitstekende gelegenheid dus om als er ziekte t estaat zieke dieren binnen te brengen Doeh de Hollanders zelf redeneeren zoo niet Zy begrgpen dat het in hnn eigenbelang is geen ziek ree naar België te zenden c De schrgrer van den brief beweert dat men het goede en voor onzen kweek zoo noodige Hollandsch vee maakt ten roordeele vbq het reel geringere weinig melkgerende Waalsche ras men gaat rerder men wil den minister doen verdenken van te handelen uit persoonIgk eigenbelang De Belgische landbouwers hebben het Nederlandsch vee noodig gelgk reeds door dau minister De Brnyn is gezegd Dit wordt bevestigd door de rolgende verklaring vaneen veeboer uit den omtiek ran Lier De landbouwers zgn bier allen orertnigd dat indien Hollaod tien jaar gesloten bleef wg niets meer op stal zouden hebben dan bokken en geiten Het bealait ran het dagelgkscb bestuur ran Haarlem om aan het aldaar op te richten Eurbaus geen rergunniog t verleenen maakt nog steeds vele gemoederea warm De Gemeentestem vindt deze beslissing wel wat hard Zg zegt daarvan Ongetwyfeld is te Haarlem het maximum van vergunningen bereikt en gold het dus hier eene buitengewone vergnuoing die rol gens art 2 al 3 drankwet in bgzondere gerallen na machtiging van Ged Staten kan verleend worden Met het oog op de bg de vaststelling ran dit art gebleken bedoeling des wetgerers om na meiyk aan nuttige of wenschelyke inrichtingen als hoedanig het te Haarlem op te richten iKurbaua wel zal zgn te beschouwen eene vergnnning boren het maximum te kunnen rerleenen hadden wij eene tegenorergentelde beslissing verwacht Een ander gevoelen is het Weekbl r B Adm toegedaan Dit blad betuigt zyn volle instemming met het besluit van B en W iDe geest der drankwet dos merkt het op is beperking der tapperyen en ons komt het roor dat B en W van Baarlem met kordaatheid ia dien geest hebben gebandeld Zij hebben een voorbeeld gesteld dat navolging verdient Wanneer de bedoelde inrichting inderdaad nuttig of wenschelijk is wat wg gaarne aannemen dan zal zg ook moeten kunnen bestaan zouder er terstond een kroeg aan te verbinden Is het geen spotterog om naast het heilbrengende staalwatereenjeuorerkraan te willen plaatsen De cArnh Ct ziet in het mariaefeest dat eerlang te Kiel by de opening ran bet kanaal tusachen Oosten Noordzee zal gevierd worden het tegenstrydige en onoprechte van de internationale betrekkiogen dat daarbg opnieuw met groote duidelgkheid aan den dag komt Ten behoere van den handel in het eigenIgk verkeer ten dienste dus van de werken de vredes in dit kanaal niet aaugel d daartoe il het allerminst ooodzakeiyk zooal niet geheel orerbodig Het nieuwe werk moet hooldzakelgk dienen om in oorlo tgd de communicatie tusscheu de twee zeoën roor de Duitsche vloot open te honden zonder afhankelgk te zyn van Denemarken dat meester is van de groote Scandinavische Zeestraat Vgfentwiotig jaar geleden bg de opening ran het Suez lcannal in het belang ran het internationaal verkeer en de ontwikkelinf van het naUonunul Terkur an da ontwikkeling ao het Ooaten chtte cArnb Ct de deelueBÜttg van al de leeTarende natiën ain de plecbtigbeid jniit en goed aan de opening tan het nieuwe Daitiche kanaal ia die deelneming in de hoogate mate onlogiacb en onterttandig Sen der Taate werklieden Tan de Holland che Spoor te Amsterdam i giiterochtend tnsachen ÜK en den grond bekneld Eeraakt en heeft MO ware knenzmgen bekomen dat men Toor ï8 T ongelukkige Kriel genaamd lat in del ltpnt to2n de tieatel omlaag kwam üg poogde nog op den beganen grond te pringen maar het yïeren plateau knelde hem op den rand Tan den put Ken dierentemmer te Parg koeht onlang an den directeur Tan het Noureau Crque twee jonge beertjea die door een bewaker an den circu Corao genaamd waren opgeroed Toen de koOp gealoten was kwam torso den dierenlemmer om een fooi rragn Deze weigerde en de bewaker ging woedend heen onder het uiten Tan bedreigingen Den toIgenden dag atierTen de twee dieren en werd Corso door de politie goarre teerd onder de beschuldiging Tan ergiftiging Tan huisdieren De techlbank zal dus weldra hebben nlt te maken of een beer een huisdier i BS koninklgk besluit zgn Tastgesteld geheel nieuwe formulieren Tan aangifte roor de bedrijfsbolaating die zeer spoedig zullen gepubliceerd worden Zoo seint men oit Den Haag Het was trouwens wel te terwachten ook als men zich herinnert hoe de heer Sprooger Tan Egk indertijd de tegenwoordige formulieren in zjjn weekblad Nederl nd i faire genomen heelt Een geïmproTiseerd parlementje De onderwgzer Tan een der klassen eener lagere school te s Hage ontwierp dezer dagen een reglement TOor die klasse gehec l en al in den Torm Tan een wetsontwerp met BoodBOhap ontwerp en memorie Tan toelichting Hg liet de kinderen bg wgze Tan Toorloopig Terslag een oordeel opstellen OTer de artikelen an bracht daarna het ontwerp in de school in debat waarbg de meester als minister en oen der knaapjes als president fungeerde De kleine geacht afgotaardigden zoowel jongens la meisjes debatteerden er trgmoedig op los Deze wgze om don leerlingen eei betattelgk denkbeeld te geTOn Tan de parlementaire werkzaamheden ia werkelgk zeer eigenaardig BBltealaDdsch Overzicht De nota ran de Daily Newsc over het besluit van den Ëngelschen ministerraad ia volkomen in overeenstemming met het antwoord door lord Kimberley aan de gezanten der drie verbonden mogendheden gegeven Het besluit van Ëugeland etaat dus thans vaat het zal zich met uitsluiten by eenig optreden tegen Japan Ëugeland wgkt ook in dit opzicht geen duimbreed af van zgn politieke traditie Het vraagt alleen in hoeverre het belang van den Engelacbeo handel in de quaestie gemoeid is Ën daar Japan geen enkel bandelsbelang van Engeland geschonden heeft eu de vredesroorwaardeo Engeland alle reebten der meestb nnstigde natie geven ia er geen reden voor ongerastheid De drie verbonden mogendheden weten thans dat zg ran Engeland geen medewerking te Wachten hebben Zg kunnen dit betreuren doch zg hebben het besluit ran de Ëngelsche regeering te eerbiedigen daar hun optreden er niet door wordt belemmerd en Engeland terens zich bereid verklaard heeft aan een internationale conferentie te willen deelnemen Toch zat men in Engeland met belangstelling het optreden ran de drie rerbonden mt endbedea rolgen zegt de Times c Het protest van Rusland is begrgpetgk dit land beeft groote belangen in Oost Aztë Maar het is moeilpker te vatten wat Duitschland en Frankrijk drgft Wat raakt hen de vergrooting ran Japan anders dan indirect Zij hebben handelsbelangen in China maar worden die belangen zóó rechtstreeke bedreigd door de nitbreiding van grondgebied van bet Ja nsche Rgk dat het noodig is het optreden van Rusland te steunen De belangen rao den Ëngeliohen handel zgn ran meer gewicht dan van al deze mogendheden te zamen Ën toch acht Engeland zich niet verplicht znlk een tap te doen Zeker sgn de voorwaarden van Japan hard au Engeland wil gaarne toegeven dat rast en vrede beter zouden gediend zgn indien de overwinnaar een meer gematigd gebruik bad gwnaakt van zgn z epraal Maar wg zien niet in legt de sTimeac dat de handel met China badraigd wordt door de bevestiging der Japanners op Liao Tong Indien de protesten gericht waren i Ike annazatie ran grondgebiedf wu Frankryke optreden begrgpelgker Prankrgk heeft reeds lang oog gehad op Formosa en da ViaBcberseilaaden Maar er wordt alleen geprotesteerd tegen de iobeaitoeming ran een gedeelte van het rasteland men schgnt dos roornemens db eilanden aan Japan te laten behouden Ea dat ontneemt alle waarde aan het pfitest raqi Ftankrgk U9 msg basprekende welk geroig het protest der mogendhedeo hebben zal z de Tines Indien Japan orertuigd is dat de mogendhedeo vast besloten zyn hun protest to stenoën mpt wspengeweld zal het waarschgnlgk de gejitelde elschen aannemen Doch als het een aijdere overtuiging heeft zal het denkeiyk minder meegaande zijn Het rerstandligste zou zgn dat bet toegaf ds gerolgen ran een rergissing zouden ernstig kannen zijn voor de ontwikkeling ran zgn welraart In ieder geval wordt de loop der gebeurteoissen met belangstelling door Engeland gerolgd De Daily Chronicle daarent en meent dat als het tot hbt oiterale komt Rusland aan bet kortste eind zal trekken Rusland kan er eren goed over deuken de maan te gaan bestrgden als Japain Ëtke soldaat die Rusland ontèchepen kan vindt tien Japaneezen l enover zich Ën het zou niet onmogelgk go dat de Japannei een inval deden op Russisch gebied en Wla iwo tock belegerden Daar mede moet Rusland el rekening houden vóór het de wapenen jopneemt protest is niets te sloten is kan poging om van zyo overwinning te ontnemen Ook Daily News hoopt dat de mogendheden het zoUien laten by een platonisch Met een oorlog in het verre Oosten wiQuen Doch nn de vrede geEngeland niet deelnemen aan den overwiimaar de vruchten In de Belgisi motie van orde zitting te bonded deling Verder ling komen om ihe Kamer beeft Anseele een oojgesteld om op 1 Mei geen Zy bomt heden in behau ullen voorstellen in bebnude e maken dat men een beetje opschiet met het i werk Lorand wil voorstellen dagelgks om l uur te beginnen en tot 6 uur te zitten wat olgens de Ind ten gevolge zal hebben dat men niet meer afdoet maar nog langer praaf Auseele wil tweemaal per week een ocbfaéodzittiDg houden doch stelt voor een commissie te benoemen om voorstellen te doen i een merkwaardige manier om de bespoedigjiogsvoorstellen te vertragen De slodépendaoce geeft het denkbeeld aao een parlementait e school op te rinhten tot oefening in de beknoptheid Slechts weinigen is het gegeven vgf en twintig jaar lang aan het hoofd te staan van een der omvangrgkste departementen van staatsdienst Gisterenl den 26en is het 25 jaar geleden dat dr Heinrich ron Stepban benoemd werd tot directei r generaal by bet postwezen van den Noorddditscben Bond ongetwgfeld zullen uit alledeelen des ryksdegelukwenscben en huldeblyken toerloeieu aan den man die zoo ontzagtyk reel gedaan heeft voor de ontwikkeling van het wereld verkeer Reeds benoemde bet gemeentebestuur van Keulen dr Stepban tot eerebtirger der stad Ën tal vru varianten zullen door gn vereerders geleverd worden op de woorden door keizer Wilhelm I op bet congres voor telegrafie te Berlgn in 1885 uitgesproken De staatssecretaris Stepbau brengt alles tot stand c Het Noorsche ministerie dat zich sedert een paar dagen weer voltallig in de hoofdstad Ohristiania bevindt heeft zgn beraadslagingen over den politieken toestand hervat roorloodig nog zonder resultaat Wel wordt hier en daar gemompeld over samenkomsten van regeeriogspersonen met enkele leiders der verschillende politielfe partgen De bladen der linkerzgde toonen zich daar wei wat ongerust over Er kan toch geen sprake van zyn gelooven zg dat miuiHter Stang op zyn ontslagaanvrage terugkomt het recht om te regeeren is onrerrroemdbaar ran de rndicaie meerderheid al is die ook klein Maar blykbsar is men er niet al te zeker ran dat dra rrij heterogene meerderheid aaoeengeoloten zal blyren men rreest dat de meer gematigde elementen zich nog tot een compromis zullen laten vinden Ën dat is het natuurlyk ook waarop de regeering speculeert De toestand op het eiland Cuba wordt gunstiger althans rolgens den Spaanschen gezant te Washington Sehor DopoydeLome die dezer dagen oit Havana te New York is aangekomen en daar door een redacteur der Herald werd geïntervieowd De gezant verklaarde dat de opstand spoedig geheel bedwongen zou wezen Volgens zgne mededeeliagen bestaan de troepen der opstandelingen grootendeels nit negers terwgl slechts enkele blanken zich bg de beweging hebben aangesloten KEXKISGEf iXG De BÜEGEMBESTEB Tan GOUDA brengt bg deze ter kennis Tan de belanghebbenden dat door déü Heer Directeur der Directe Belaatingen enz te Rotterdam op den 24 April 1895 executoir ia rerklaard £ en kohier der Bedrgfabelaatiog dienst 1894 5 No 15 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen ran den Heer Ootranger dat ieder die daarop roorkomt rerplicht is zguen aanslag op deu bg de wet bepaalden roet te roldoeo en dat heden ingaat de termgn ran zes weken binnen welken de reclamea bebooren te worden ingediend Gonda den 27 April 1895 De Bommeeater roornoemd R L martens Haute Nouveauté ia PARASOLS Do k lallan niet geëtaleerd worden A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam alotkoers 101 loiv 86 APKa Vor kra l is looi 100l 8 V 81 Bl is 8By S 97 97 lOSl i 68 01 187 7 110 81 tiVi 100 Vil 888 619 101 64 lOlV 818 188 74V 101 101 149 97V 69 SO g UO 67 186 189 108 80V Vis Ut 96 is 86 108 1011 NlDUUxn Gert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito SV HoNOii Obl Qoudl leai$3 $ 4 iTALll litichr viDg II6S 81 K ÜOSTIMB Obl in papier 1868 t dito in BÜTer 1868 8 PoaTüOiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 tuBUHD übl Oost ia Serie 8 ditoOeoons 1880 4 ditabijUothi 1889 4 dito bü Hope 18Stl l 4 dito in goud laaa 1888 6 dito dito dito 1884 8 Sruin Farpet schuld 1881 4 ToutUJ Oepr CoUT laan 1890 4 Gao leoDing serie B Gec leeaiDK seria C iluiDAra nip Kec T obl 1891 8 Mmioo Obl Buit Sok 1800 8 VlNazciLx Obl 4 oobep 1681 üarnniM Obligatisn 1861 8 i aomaDi M Sted leen 1886 3 NlD N Air HandelsT aaud i eadab Tib Mlj CertiSoatea DwuMeatsohappi dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Gult My der Vorstenl aaud s Gr HyDotheekb paudbr 4 Naderlandsche baak aand Nad Handelmaataoh dito N W Il Pao Hyp b paodbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoallKa Ooit Hong bank aaad Rust Hypotheekbank paadb 4 I Hluili Kquit hypotb pandb t Maxw h O Pr tien oert 6 NlB Holl IJ Spoorir MiJ aand Hij tot Szpl T St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Nsd Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito i rtiua 3poorwl 1817 89 A ïobl S 6 7 87 Zuid lul Spwmü A H obl 8 PoLIH Warschau Weanen aand 4 ansl Or Buis 8p r Mv aand iBaltische dito aand 97l u 14 81 is 96 97 lOlV 1881 188 18 641 l l 11 109 79 11 101 88 617 l l 118 19 109 ïutowa dito aand i Iwang Dombr dito aaud 8 Itarsk Ch Azow Sp kap aand 8 Loaowo Bewast Sp Hij oblig i Orel Vitebak dito oblig 8 ZnidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 11 14 1071 108 1081 H3V 119V 981 48 AmulA Oeiit Pao 8p Mij obl 8 Ohio k North W pr O t aand dito dito Win St Peter obl 7 DeuTar fc Rio Gr Spm eert T a Illinois Ceotral obl in goud 4 LouisT k NasbviUeCert T aandi Uexioo N Spw My lehyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot praf aand N York OnUrio fc Weit aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 CiMADx Can South Cert T aand Tl G Hallw k Nar Ie h d e O Anisterd Omnibus Mij aaud Rotterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Btad Rotterdam aand 8 SlMU Stad Antwerpenl887 Stad Bruaael 1886 l a Hoso Tbeiaa Rcgullr Goaallscb 4 OosTlNn 9laataleening 1160 8 K E Ooat B Cr 1110 8 3 I J Btad Madrid 8 1868 Var Nis Bas Hyp SpobI eert BurgerlUken Stand GKBOREN 24 April Johanna Wilhelmina ouders A M Waising en J Mikkers 25 August ouders A Jongeneel en A Fennet Catharinn Hendrika ouders G Zandjjk en W Rabonw Sander Johannes ouders J C de Beun en J Akkrgn OVEELEDEN 24 April E J de Jong 5 w 25 A Meger wed W Tan Houten 69 j K P Woerlee 2 w 26 W P ran Hoorn 5 w W Buurman 5 w A Egkhoff 4 m N H C Kooiman 4 i m ONDEETROUWD 26 April C H KraneTeld 27 j en N Dam 19 j F B Vermeulen S3 j en C de Jong 24 j J de Oruöl 22 j en A C Valke 21 j J Rgnhout 34 j en M Tan Groningen 37 j moordrecht GEBOREN 20 April Maria andera J Verboom en M B ran Egk 21 Maarten Marinus ouders J Trommel en M Pronk 23 Hendrik ouders C Tan Mnllem en A Bnjjs Haaitreoht OVERLEDEN C Tan Vliet 17 m Vlllt EHÜWD J Kompier en J EietTeld Zevanhuiien ËBOREN Gerrit ouders B Tan der k en J TBu Eeenen NDERTROÜWD W H HengeTelt en ao Bergen GEHUWD 6 Hol en N Sohinkelehoek J ADVERTENTIfilff D y D BORl E is MAANÜAG en DIN8DA0 29 en 30 APRIL NIEITECOmLTEEra Vaijai 1 MEI te consulteeren DAGELUKSCH Tan 11 12 DONDEEDAQS van 8V ia ten AuiM van den Heer J SCHOUTEN Westhaven B 139 DAMES Tegen buitengewoon voordeelige conditiën kunnen DAMES eenige dagelijksche ConsumptieArtikelen verkoopen die zeer winstgevend en gemakkelijk te verkoopen zijn b r br onder No 2374 aan bat Bnreau dezer Courant Attentie s v p mm P b verlaogen zal onIra K dergeteekende elke maand aV bet geld van het Schoonteen vegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad SchoorsteenTegery De Entrees i 50 Cts te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt il 40 Cts verkrijgbaar bij A ErinkmaiL Zn LANGE TIENDEWKG l 60 Ima INKEL O Agentnar by de Firma Wed BOSMAMteGuuda Visitekaarten ONIEETEOÜWSAAmN Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en apoedig afgalaTerd ter Boeken ConrantDrnkkery Tan A BRINKMAN ZN If