Goudsche Courant, maandag 29 april 1895

Dinsdag 30 April J895 OPGERICHT in 1825 MAGAZIJN van PIANO S en ORGELS 34s e Jaargang JVo 6646a mmm mmm JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgrave deeer Courant g esciiiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs jer drie maanden is 1 26 firanco per post ƒ 1 70 Alionderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVEETENTIEN worden geplaatit ran 1 6 regel4 i 60 Centeq iedere regel me r 10 Centen Uroote letteJrs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Werkplaats voor Herstellingen Hoofdprys er MN 000 Hark Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz If B A li bewgs ran echtheid ii m cachet en kurk ateeda Toor SCHIEPAM I lien ïan lien naam der Rnna Sa oooHAc mr bois van da M tti M AaAayaaa wordt calavaad In yaa aag ald bamanda flaaaohan van fi liltor Inhond Toonian ▼ aa h t anaa van Dr F F JAS SAXBLMOOe rroaaaaaMVI IM DiWaiUal Mbjttaai Mli P H J V WAN KOM i MÊLEERT Ooitharao Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 29 APKIL 1895 dei morgan to elf oren in bet B6tel di Zalik un de Mukt ton orenuuui fan den Notoria G C FOBTÜUN DBOOGLEEVER Tan No 1 Een goed onderhouden gemakkelp ingericht WOOl HUIS inetafeonderlBke BOVENWONING 8CHÜ0H EBVEN en fraaien TUIN aan de Turfmarkt to Gouda wijk H No 71 en 71o groot 2 aren 90 centiaren Terstond to aanyaarden Het BENEDEN HÜI8 bOTat 3 KAMERS KBDKEN MANGELKAMBH en KANTOOE en het BOVENHUIS 3 KAMEKS KEUKEN en ZOLDEB No 2 Een H018 en EBF naast hel torige peroed wjk H No 70 yerhnnrd bij de week Toor 2 No 3 BenTIMMEBMANSWERKPLAATS wjk H No 766 EEF en GBOND achter perceel No 1 met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt to samen groot 1 are 10 centiaren Verhnurd tot 1 Maart 1896 TOor 60 per jaar No 4 tot 9 Zes HUIZEN en EBVEN aehtor het Torige perceel met mede eigendom fan de poort naar ds Turfmarkt wjk H No 75 d e g en h Verhuurd bj de week elk roor 1 80 No 10 Do onTerdeelde helft in een goed onderbonden ElBElirSlIS EBP en fraaien TOIN aan de Turfmarkt to Oouda wijk H No 77 groot 3 aren 30 centiaren Verhuurd aan den heer C G Langeraar tot den 1 Mei 1899 roor 400 per jaar f Het HUIS be t 6 KAMEBS KEUKEN KBIiDEB en ZOLDEB No 11 Een ruim ingerioht WOONHUIS SaaCLod eriö 8CHÜÜB grootan TUIN en EBVEN in den Langen Groenendaal to Gouda wijk I No 18 groot 3 Aren 49 Centiaren Te aanraarden 1 November 1895 No 18 Een goed onderhouden op goeden sUnd gelegen WH RELHUIS WOONHUIS en EBF in de Stoofsteeg aan de Markt to Qouda Wp A No 78 Terstond to asnraarden No 13 Een goed onderhouden WOONHUIS met afzonderlijke BOVENWOmiTG SCHUUR of WEBKPLAAT8 en EBVEN aan de Keilerstraat to Oouda wjk K No 137 en 137o Verhuurd hg de week beneden roor 1 60 en boTon voor 2 60 No 14 Een HCIS en EBP in de Lomduliteeg to Jouda Wijk M No 198 Verhuurd bj de week voor 1 05 En No 15 Een HUI8 en EBF indeCappenaarstoeg to Oouda Wjk G No 18 Verhuurd bij de week toor 1 De perceelen zgn to bezichtigen den 26 i 26ii en 27 April aanstaande van 10 tot 3 uren en op d n terkoopdag Tan 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nota ria POBTÜUN DBOOGLEEVBB to Gouda L van WAUKUM 411e dagen ign voorhanden V E B 8 C H E ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDE WEG Dames Attentie I i HM iMtlt uehsddykMe m t nukkeljrkste portmldilel vooe Hitm m vooral damM m Kiad ncho nwark te de Aralstuur vu C M MUIIsr Ca tsrtls isatll Str M Men lttt fo l op naam n fabrteksmark vg AÉir fiii Expeter Ylt isaatkatMiniiiaialavidaatafaa S Aifcirfiiitxiwto i= gy Alterf liii Expeller FKM M ssM n aaii flM la l ak r k awalle AfiOWw aa Vj r Ad IMtar t Oa ta Te Gouda hg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Orkestvereeniging Euphonla te GOUDA Beschermheer de Edelachtb Heer B L MaiTBüs Burgemeester to Goi tda Directeur de Deer J H B MIERIAN TWESSE ÜITTOESIHe OP l insdaff30ApriU89S s avond half 8 uur in de Zaal KUNSTMIN DER Sociëteit ONS GENOEGEN TE OUUA Met welwillende medewerking van den Heer ABlfOLD 8POML Baryton te sSaye KN VAN EEN YBOVWEN e KIXDXlBKOOB bestaande uit leerlingen en oud leerlingen der Stedeiyke Muziekschool te Gouda De Uitvoering wordt alleen gegeven voor Heeren Knnstlievende Leden Deze hebben toegang met 2 Dames meerdere Dames kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van 0 50 per persoon Op dèn avond der uitvoering zal voor hen die wenschen toe te treden als Kunstlievend Lid en de uitvoering nog willen bgwonen aan het bureau gelegenheid bestaan zich als zoodanig te laten inschrijren Op DINSDAG 7 MEI 1895 s voorm ll i ure zullen te Oudaeater in H6T r Doelen t van den Heer D Bo Jt publiek worden verkocht diverse Landerijen als o I Sr llO Beet WEILAND Kade en dgk onder Willueop nabg Oudevater b 11 14 40 Heet MOESLASDoaietHornkoop mede nabg UadewaUr Teveilen in 5 perceelen Samen verhuurd aan den Heer D Boee Azn te Oudeaaler tot 31 Deer 1896 voor 450 per jaar c 8 56 37 Beet WEI en BOOILASD HAKHOUT WATER enWEG in den Polder Bonrepas onder Vlitt bg Schoonhovm Verhnurd aan Jan de Patee te Vlitt tot 31 Deer 1896 voor 575 per jaar Breeder bg biljetten met inlichtingen te bekomen ten kantore van D H va NIëU WENHUIZEN Notaris te Maarten Inlichtingen zgu ook te bekomen in Hotel Doelen te Oudevoattr TANDARTS E CASSUTO MARKT 154 GOUDA oitgraonderd Zondags te ooniulteeran a 10 tot 5 uur De prezen zyn door den Staat g arandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen ran door de den Staat Hamburg gewAarborde groote Geldtotary vraaria zeker 11 Nllltoen 348 795 Mark gewonnen moeten worden Da prijzen van deze veel roordeol biedeude üeldloterij die rolgens het plan alecbta 11K 000 lotao bevat zyo de Tolgeode De hoogste prijs ia ereataeel 500 000 Mark 5000 M SOOO 2000 1000 400 300 66 prijzen s 106 prijzeuü 231 prgzen a 812 prgzena 1415 prijzen k SO prijzen a ISSprtjz a 300 150 89755 prezen a 156 8290 p a 184 100 98 684S pr 69 42 20 tolaat 5 70U prijzen Proniie r 800 000 M 1 prijs a 200 000 prijs a 100 000 prijzen a 75 000 1 prijs a 70 000 1 prgs a 65 000 1 prys a 60 000 1 prijs a 66 000 8 prezen i 50 000 1 pr s a 40 000 S prijzen a 20 000 SI prijz a 10 000 en worden deze in eenige maanden in 7 klasseo uitgeloot De Hoofdprijs ia de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Se kl tot 55 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M m de Be tot 70 000 M ia de ee tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eersio priJBtrekking die officieel is vastgeateld kost een geheel origineel lot slechts 8 50 een half origineel lot slechts 1 75 een kwart origineel lot slechts 90 ledera deolaemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hebbende trekking de otficieele trekkingalijst Trekkiügsplan voorzien van het wapen van den Staat die de prgs van de loten en de verdeeling van de prijzen over do 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzending van do prijzen geschiedt door mü diroot en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding tedere bestelling kan men eenvoudig per postwiasel opgeven M p Men wende zioh dus met de aan1 vraag om toeionding van loten voor de spoedig plaats hebbende trt kking eoo spoedig mogelijk ot uiterl k tot 1 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECKSCHER Bankier en Wisselkantoor in HAMB0EG Duitsohland FDIEE ODDE 4 i SCHIEDAMMER GEÜTEVER Merkt P HOPPE Cognac fin Bois firniE Wed P B U Gouda NIOHTOAP Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaao y o den Notaris G C FOKTÖIJN DBOOGLEEVBB 1 op DINSD O 7 MEI 1895 des morgent te 9 oren teii Sterfhaize van Mej de Wed C Vin EiuwsN aan de Turimarkt Wp H No 71 van eenen goed onderhoaden iiBiiiii waaronder een fraai HUI80UGËL met 9 r gisters zeer geschikt voor Vereeuigingen gewerkt GOUD en ZILVEB eni Ën 2 op denzelfden dag te 2 onn tn op WOENSDAG 8 MEI 1896 te 9 nren au het Lokaal van Terkoopingen Wjjk K No 255 in de Peperstraat van eenen goed onderhouden Inboedel waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Alles te zien Maandag 6 Mei van 9 tot 12 ea Tan 2 tot 5 aren Nffilere inlichtingen geeft voornoemde Notaris wAALSTËËiiF nog ruim voorhanden by A VERMEULEN Co fabrikanten te Deest bij Draten bestaande voornamelgk in miakleurig boeregrauw dito hardgrauw vooren achter gevelateen rood beperkt en eene party van pi m 300 duizend eenigaxins getrokken straatklinker van gryze klear zeer schoon aen en ander geschikt te bekomen Men vervoege zich het voordeeligst in persoon aan de labriek waarvoor op aanvraag de geschikte reisgelegenheid wordt opgegeven WESTLANDSCHE HYPOTHEEEBAHE gevestigd te iGravmhagt verstrekt Gelden op M Hypotheek en verkoopt SVi 1 on 4 rantbrievett van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg deBaonn Montijn L Co rJ HOOFT QBAAFLAND De Directie Jj BRPEB8 R0UAARD8 Westlandsche HTpotheekbank gevestigd te s QBAVENBAGJS De DIRECTIE bericht dat de COVPOMB der JPamébrleeen vervallanda f Mei iSOS betaalbaar ign gesteld tenkantore der Bank Bofspui 48 ea bg deHeeren mmm Co albler Dt DinetU J HOOFT GRAAFLAND J A VAN EBPERS R0IJAABD8 fiooda BoalRersdruk van A Bauiuux fc Soox BINNENLAND GOUDA 29 April 1895 In de Zaterdag gehoaden vergadering rao de Centrale Liberale Kieatereeoiging in ïrat hoofdkiesdistrict Gouda zgn de aftredende leden de hh J M NoothoTea van Goor R Ulok en G A van Houwtinioge Gz met algomoene stemmen tot candidaat gesteld Voor hek acte examen lager onderwgs te s Orarenfaage slaagde Zaterdag 11 mej M N Dirkzwager albier De afdeeling Gouda van den Nederlsndachen R K Volksbond Tierde gisteren baar tweede jaarfeest Een 600 tal dames en heeren waren tegenwoordig Daar het ledental van genoemde Yereeoigiog 520 bedraagt heeft het beitaor het zoo geregeld dat ieder lid er van kan proflteeren doordien nog 2 Zondagavonden biervoor zgn aangewezen De Voorzitter de heer J A Donker opende deze feesteiyice byeenkomst en bracht in herioDering dat men klenr moest bekennen vooral na er twee partgan tegenover elkander staan wij leden van den Volksbond scharen ons onder de kruisbanier de vyand onder die van het roods doek wat is evenwel de reden dat l M w4 featt rmnm in ons r g1 tta nt eteat dat wg tweemaal per jaar een avond aan uitspanning kannen wgdan en dit doon wy met te meer genoegen na het joist twee jaar geleden is dat de R K Volksbond te Gouda werd opgericht en wg mogen tevreden zgn veel is er reeds gedaan wg hebben op zien treden aU onderafdeelingen van dan bond da bakkersafdeeling en eene atdeeling van de Hteenbewerkerabond w hopen dat die Volksbond nog meer invloed zal verkrggen hst spreekwoord gsafc ook hier op langzaam gaat zeker Ik hoop Dames en Heeren dat wg feest zullen vieren in de ware zin der Kerk en dat ieder zal kunnen getuigen de R K hebben feest gevierd daar is geen weerklank vernomen Ik open bg deze den feestavond en kan n mededeelen dat voor no 4 van bet programntia eon declamatie een paar muzieknummers zullen worden gegeven door de hh V d Want als violist en de heer W Konincks all pianist Na hst uitspreken van deze rede ging men over tot de verschillende nummers van het programma Allereerst was het Bondslied aan de beurt De heer A W verkreeg veel bgval met het Bondslied hetwelk voortaan als het bonds FEVlLLETO De tweede Vrouw Hmar M DmltA ÏV De ix en van den baron werden vochtig Diep ontroerd nam bij den shawl aac bewonderde daarop de bewerking en roemde de doelmatiüheid vaa zulk een Kerstgavs Als een Terheugcfe knaap sloeg hij den sbswi om zyn bals en wikkelde Armgard in het eeoe eind ytiet andere eind kan nog on mama s bals riep hit kiod lachend uit H j Botwoordde daar niet op maar lag zijne vrouw put Eulke van vreugde stralende oogen san dat zg hsm liet begaan toen bg baar bet andere eind van dau shawl om de sohoudera sloeg tUave mama lieve mama t jubelde het kiod Bat d B arm oai Marie s middel geslsgen Daardoor Dsderd deza den baron zooseer dat bet boot van sya psl haar wangen raakte Zy kleurde en Tiefort niet miDder Hat is bier warm wil je den pels niet uittrekfceaf vroeg zjj op onzekeren toon Hy liet nu Armgard los deed den shawl af en trok den pels uit dien hg over de leuoiug van een stoel wiero Marie wilde hem ophangen ÏAtX dat maar sprak hg afwerend Armgard xal esaa in da takken toeken aaar haw gesobenk voor d i Kerstavood Vel verwaohtinf begon de kleine te loekea Het lied zat wortJen gezongen hg zong met klem en gevoel de begeleiding door den heer K was uitmuntend Het Onze Vader dramatische schets in drie bedrijven was daarna aan de beurt Wg durven te getuigea dat de vertolkers uitstekend hunne zware taak vertolkten Vincent verdiende den bgval van het publiek in dubbele mate hg had veel studie van deze laug niet gemskkelgks rol gemaakt Ieder d r hh die verder in dit stuk medewerkten deden hun best om Vincent te evenaren Aan het slot van het 3de bedrgf was de apotheose met zorg daargesteld Het was een prachtig gezicht die 2 kleine meisjes als engeltjes daar te zien De regisseur verdient voorzeker een woord van lof voor de daarstelling van bet geheel Daarop kwamen de hh van der Want en Eonincks aan de beurt Onnoodig te vermelden dat dit samenspel ook alten beviel diepe stilte heersohte zoodra de muzifk aan bet woord was Zij hebben met de zes nnmmers die zg ten baste gaven de ledeu van den Volksbond leer verplicht De voordracht van den heer v B als schutter was uitstekend Sn daar het programma nog meer nummers bevatte werd overgegaan tot het hlgspet in twee bedrgven getiteld £ en uurtje in eene kieavereeniging of hg aioei kBdidaat ordos Ook dit stukje werd door hh dilettanten □ aar wensch ui voerd Men lachtte hartelgk 001 de candidaatstelling van den heer 8amo3 en nog meer toen de heer Spühout uit de herberg werd gedragen Ook Klopatok de veldwachter stotteraar ontlokte menigeeti een lach H H dilettanten houden ons ten goede dat wg ia geen meer bizonderheden treden bet woord zegt hier genoeg De voorzitter de heer Donker dankte daarop hh medewerker voor al het genotane wg kannen niet anders dan eveneens zoo te doen Moge de voijjende Zondagüu het publiek zich evenzeer amuseeren als wg het deden dan beeft de onderafdeeling Kunst na Arbeid c voorzeker het hare gedaan om het tweejarig feest zoo luisterrgk mogelgk te doen zijn Wg herinneren er aan dat morden avond de tweede uitvoering plaats beeft van de Orkest Vereeniging Ëaphonia Deze uitvoering is alleen toegankelgk voor Heeren Ennstlievende leden Des avonds bestaat nog gelegenheid zich als kunetlievend lid op te geven duurdo vrg lanff eer zg in het vreeode kteediagstuk terecht wu Marie wilde nu onbemerkt beeogaaD om voor den baron eenige vertrissobiogeD te balso doch bg trad baar ia deo weg Keen neen Marie I Ik heb met den grootsten spoed den weg naar bier afgelegd om dezen avond nog bg Q te i jju verkort mg nu da vreugde niet van met u alleen te wesan Ja zult tocb wet hongerig zgn tei se kleurende Ik wilde een souper voor je gereed maken Merrouw Kaatfuss ia in de stad Ik ben boagerig zei hij hartstochtelijk maar niet ia den zin dien gij bedoelt Marie wil je mg een aangenaman Kerstavond verscbafTenP Doe dat dan zei bg vleiend door mij te ontslaan van onze oude overeeokomat 1 Angstig zag zij bem in het donkerbruine gelaat Zg hing aan zgao lippen alsof die over baar leven of dood zonden oordeelen Dat trof bem Wilt ge me toestaan vro hg plechtig maar toch bedeesd dat ik vau nu af mijn best doe om Dw liefde te verwerven P O Marie zon je me nog kannen bemincen T Marie s gloeiende wangen gaven hem reeds hoop doch met beminnelijke schaamte wendde zg ziofa af en antwoordde slechts Als Armgard s papa zeker 1 Heftig bewogen greep bg daarop haar hand en sprak O Marie zoek nu geen uitvluohteo maar antwoord mg oprecht metjsof noen I JaP NeenP Ja klonk bet bgna onhoorbaar van baar lippeu maar toch luid genoeg om Koert te doen trillen van aandoening Tast drakte hg hsai hond en kuste haar voorhoofd I Ba 2e Init F G Rissz van het 5e bat 4e n inf te Gouda wordt met 1 Juli a s ovorgeplaatst naar Delft De heer B Linn eigenaar der gasfabriek te Schoonhoven heeft het aanbod van den gtmeenteraad ter overname van de fabriek c a voor f 20 000 niat aangenomen en een tsgenvonrstel gedaan van f 60 000 Toen Vrgdogmiddag HH Staatsblad no 36 bevat het besinit van den 25itea Maart 1895 tot vaststelling van nieuwe formulieren van de beschrgviogsbiljetten voor de belasting op bedrgfs en andere inkomsten De gemeenteraad van Zaandam heeft met 7 tuen 6 stemmen de voordracht van Burg pn lveth aangenomen om in gemeentebestekken den maximum arbeidaduur te bepalen op II uur in bet etmaal terwjjt het uurloon niet lager mag zgn dan in die gemeente voor dergelgke werkzaimhoden bg de verschillende bedrijven pleegt te worden uitgekeerd c Ëeii voorstel van den heer Windfaonwer om het minimnmloon voor een ambachtsman op 20 cent en voor een z g handlanger op 17 cent per nur te bepalen werd met 8 tegen 5 stemmen verworpen Daartoe aangewezen door het college van Qed Staten van Zuid Holland bezocht een commissie bestaande uit de mrs Qoekoop Van der Kemp ea Van Weel bggestaan door den prov hoofdingenieur den heer Van der Vegt een school in de gemeente Albtaaserdam gebrnikt wordende door bet bestuur der Cbristelgke school aldaar welk lokaal door den iaspectenr vaa het Geneeskundig Staatstoezicht was afgekeurd Genoemd bestuur is tegen dio afkenriag bg Ged Staten in beroep gekomen De commissie kwam Onverwachts gedurende den schooltgd en nam de localiteit tot io bgzonderhedeu op en won menige inlichting ter plaatse ia Zyn stem beefde toen hg haar toefloitterde God zegen je voor dit ja t Onbevangen zag zg hem met haar halder blanwe oogen aan maar sloeg te neer toen tg zgn vurigeo blik ontmoette De kuisebe besofaroomdheid kwam hem zoo bekoorlgk voor dat bij zgn hart nog meer voelde ootgloeiea en haar veriekerde Marie ik bemin je ja ik bemhi je nog meer dan mijn leven I Eu je korte koels brief P vroeg zf beklemd Sn de lastertaal van mevrouw Kaulfusa Den buiobelaohtigen brief van mgnesohoonmama heb ik verscheurd bg de plaats waar ilj dokter Baner uw vroogereo minnaar iioemde Om atles ter wereld zou ik bat niet geloofd hebben Maar uwe liafdergke berichten over Armgard bracbten mg liefc tgke beelden voor den gpest Er ontstond bg mg een zieUverlaogen om gelukkig te zijn aan uw zgde Daar kwam de sissende slang om mijn parodgi te bederven dat verdroot mg ik misgunde het den dokter dal bg in uwe nabgbeid was Ik moest echter mgn harteleed verbergen en dat kon ik nauwelgks doen vandaar den wondertgken brief Niet aan waotrouwen doeb aan een onderdrukt varlangea naar uw bgt u heeft de bribf tijn ontstaan te danken Marie beefde Ik heb Teel om den bri gelsden zei te treurig want ik ken den dokter werkel k uit mgn meisjes jaren Hg was mgn beschroomde aaotndder toen ik zeventien jaar oud was Dadelgk Uet hij haar hand tos Ia vreeeelgke spaoninf sag hfj haar doerboTMid aan nut moeite SUUD QèOiSnud ie Eah e Sitting tod Vrgdag 26 April Aangenomen ij erd het ontwerp in tak h i nieawe hnia van bewaring te utrecht nadat de heer Reu rs had aangedrongen op een minder kostbaar systeem van opalaiting voor toepasaiog bg korte hechtenisstraffen Daarna ia behandeld de gewerenwet De heer Fokker bestreed die omdat niet gfllgktijdjg betere legerorganisatie is voorgesteld Spreker zou daarom een enquête wenschen ook bad h gtoot bezwaar tegen de overbrenging van de militaire inrichtingen van Delft naar Amaterdatu De heer Van Alphen daoreniegeu achtte hst nieuwe geweer volstrekt aoodukelgk en de overbrsuging der milii re inriobtingon in het belang der defensie De heer Wertheim verdedigde de aanvngo eveneens in hetwesenlgk belaag der verdediging en bestreed het betoog van den heer Fokker De heer Schim mei pen ninok van der Oye achtte de kans op nieuwe geweer verbetering zeer garing en verdedigde de voordracht De heer Alberda beetreed het ontwerp omdat de 10 millioeu voor vreedzamer en seker even nuttige doeleinden lijns inziens moeten worden besteed en het volstrekt niet vaststaat dat door de nieuwe gewejren een geheele ver dedigbaarbeid is bereikt I De Minister vui Oorlog verklaarde dat het aifii stellig rnorneeaen u v6ór 1807 voor te stellen een nisa we bewapaniag der sehuttw doch dttl de Kamer thansl geheel vrg ia Bg de begrooting oter 1896 zal hg een afgerond plan van verdediging der stelling Amsterdam voorstellen 09 gttMbutgieterg en de artilleriewerkplaatsen tullen niet worden overgebracht De Gewerenwet werd vervolgene aangenomen met 36 tegen 6 stemmen De heer Sc him mei pen ni nek Vau der Oje iuterpelleerde of de miniater niet meende dat in de militaire cantlnes mime toelating behoorde te geschieden van dog en weekbladen met oittlniting van die welke in strgd zgn met openbare orde zedelgkbeid en eerbied voor de geaaide machten en dat zooveel mogelgk rekening worde gehoaden met de wenschen van de beïoekera der caotine De Minister ran Oorlog verklaarde volkomen in te stemmen met ruimer opvatting van toelating van dag en weekbladen en is bereid de militaire autoriteiten hiervaatedoenblgken De weigering te Dordrecht was uitzondering Overal eldera schier in mime toelating r l Bg de keate van bladen m men vertrouwen op het beleid der commandeerend officieren De Kamer is tot nader niteengegaan bracht bij de vrasg uit Heb jo bem bemind F Sobuobter maar oprecht antwoordde zg Destgdi geloofde ik bet Toen hjj na een gestamelde liefdesverkhiriag plotseliog vertrok was ik b aa wanhopig Ik heb bet nog lang geloofd totdat Hier bleef zg steken en streek verlegen langs haar japon Totdat r viel in totdat f Oa voort Marie totdat f Totdat ik wist wat liefde is on ik Koert Tiefort bemin ruide zg aan Da mgne I de m ne 1 klonk z a Juiohkreet eo bg zonk aan haar roeten hsar slap afhangende baad mat kussen bedekkende Ondertossoben bod Armgard het moois uit papa s zakken voor den dag gehaald en bekeken Ze was juist bezig r n de heerlgke vggeu te proeven toen baar papa s juicbkreet haar deed opzien Yerbsasd rag zg papa en mama san zoo iels had se nc Dooit beleefd Ongerust als zij werd trachtte ze op mama s gelaat te lezen of die ook niet bang werd toen haar oor getroffen werd door eeo gillend hoongelach Op den drempel der kamer zag zij haar grootmama staan met een geUwt dat door woede bfjns onkeflhssr gewordea was Tiefort was opgesprongen als iemand die door zgn liefde gesterkt ia staat was een I er te verslaan Marie wu besohroorad aohteruitgetredeQ AM polfi