Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1895

34ste Jaargang Woensdag 1 Mei J805 No 664T oiiMiHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regek k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaTe deier Qourant geschiedt dagelqk met uitMndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlijke Kommers VIJF CENTEN Qoada Orkestvereentgine Euphonia te GO IDA Beachermbeer de Edelachtb Bter R L MaiTills Bargemeeater te Gouda Directeur fie Heer J H BJPAAHIW TWEEBE ÜIT70EBIN3 Dinsdag éo April 1893 avondê half 8 uur in de Zaal KUNSTMIN DBR Sociëteit ON8 GENOEGEN TE GOKJIIA Met welwillende medewerking van den Heer ABN OLD SPOEL ÜATjion ie Bage IN TAN BBN VROVWMN en KINDEBKOOB bestaande nit leerlingen en oud leerlingen der Stedelgke MaziekBcfaool te Qouda De Uitroering wordt alleen gegeren roor Heeren KnnitlieTende lieden Deze hebben toegang met 2 Dames meerdere Dames kannen worden geïntrodnceerd tegen betaling tan 0 50 per perioon Op den arond der nitToerittg zal Toor hen die wenichen toe te treden ale Konatlievend Lid en de nitvoering nog willen bywoneo san het bureau gelegenheid bestaan zich als zoodanig te laten inBchrgren D V D BORNE ia UAANUAG en DINSDAG 29 en 30 APRIL KIETTEGOMLTEE EN Vanaf 1 MEI te consulteeren DA0SLUK8UH ran 11 12 DONDERDAGS v n 81 12 ten huize van den Meer J SCHOUTEN Westhaven B 139 Posterijen De LIJSTEN der Zomerdie stregeling B het POSTKANTOOR te Gouda lyn ii 10 CXINTS Terkragbaur uu het Kantoor of bjj de Beatellara te ontbieden V0R8TER Direccenr r TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA m czonderd Zondags te ooniuiteeren ran 10 tot uur FEANSCHE STOOMVERVERU BN Chemische Wasschery TAM H OPPE HEliMER i KruUkade Sotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit Toor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stooiaon eo lerren Ta i alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale intiokting ïoor het itoomen ran plnchemantels oereu bont en Gordönon tafelkleedsn eni worden naar de nieawate en laatate methode geverfd AUe goederen hetzg geatoomd of geverfd worden oneohadelgk voor de gezondheid en rolgena ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgu de prgien 25 gedaald Te Itoomen gctderen als nienw afloierbaar in 3 dagen t Terven goederen in eene eek VOORDEEL Elf GEMAK WIT uwe plafonds en muren zelf Doe ditm t MEIJEU S KUITSTKALK Met éénmaal witten is het plafond en de muren hagelwit o Gi iii i D SUCCES Prys van MEIJER S KUNSTKALKiper pak 30 cent Verkrijgbaar bij de H H Drogisten WOLF Markt P J REVET Oosthaven en C J REVET peerstal i 4 pCt PAirDBIlIEVE VAN DB Pester Vaterl ndischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT INfl840 BoreDgenoemde Pandbrieven zgn nominaal groot SOO IOOO 5000 en 10 000 Kronen foorzieu van bulQaarltjkiobe Coupons per 1 Maart en 1 September o aöosbaar a pari door middel van balQaarlijkscbe uitlating De Coupona zijn than eu ook in de toekomst vrij ran belaating rolgens da Wet ran 18Stf Art 30 ï 10 zg eyn evenals de Uitgelote Pandbrieven betaalbaar to Bndapeat Weenen ec te Amsterdam ton Kantore van oudergateekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de gezamenlyke verpande hypothdken prioriteit der houders van Pandbrioven ingeschreveu waardoor huu het rtscht op de bypotbecaire scbuldrorderingeo iu da aeiata plaats is gewaarborgd De oadergüteokenden verwijzende naar hun Prospeotus van 10 Januari 1 1 on bet Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Fester Vaterlftndischor Erster SparcassaVereln tot den koera van den dag WERTUEIM GOHPERTZ AM9TKKDAM Maart 189B Waarom word ik van mijnfzenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerlet kennen Hut is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam geneesheer een goed sucoes hebben Was niet Priesnitz e geleerde restiger der waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor do lijdende menaohbeid geworden is een eenvou lige boor Heeft niet een Kweedsoh majoor Thiire Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de baud gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt m thans gemeengoed van allo geneesbeeren begint te worden P Ook op het gebied ter beperkibg van zeuuwziektan begint er liobi te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigate en natuurlgkate manier reaultaten oplevert welke wol ia ataat z n de aedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala bijroorb Bromium Yzer Araeaioum enz geheel te verdringen Kr zijn rele mensobun die noch ziek nooh gezond ign en toob klagen dat z j ziqb in liebaam en zieUüesbebalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden en too zich zelven en auderen tot laat zijn zonder het ts willen Vele worden geplaagd of doo vreeseyke anget ot door droefgeestigheid kunnen niet alapeA en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die to kampen hebben met hoofdpijn congeatie zwakbeiil van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk IjjdeQ de ergaten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze oogelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk gealaoht on eiken stand vindt ziju zenuwziek en min of meer de alachtolfera der leefw ze van onzen t jd Wie tot rene dezer categorien van lijders behoort eo ingelioht wensoht Ie worden over de wer king oener nieuwe methode adresacere zich aan Amsterdam H CLÉBA Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAKTËN KOLFF Korte Hoofsteeg 1 t Z Patent H Stollen ri iiiili miaat nr luni mrtiuti MB scliart riitiinll UIDIIICl liet ifrossf Erfolo dtn un ere l atentH StoUm arrungen hal An U Z1I nrichieatnm w rthlotten yartnifiniunf tm gtgatêit littn ktuf $ dêhtr antere i tefn Hc iar mt H StoUen nut nn ant Hlrnt odtr in 6iciwi tiunhêndlungtn In dtntn uintrfilakêt wie ntbtnttBhvnii tasftltengt M ZZ l MnlMm urra Zeiun Anti antf fnnoo Warnung l trecht LOBBY PORTON Oadegracht b de Oaardhrug F Sü door wien een onderrichtend gesohnflje over Zeuuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geneiing gratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt ¥ Kraepelien en HoMs Qiiiiia LarochcQ TififAt ÏE Is de meest Krachtige en Versterkeode KINA WMN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandscbe geneeaheeren Bekroond met EËUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in Sacona i f 1 90 m t 1 Depflt te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THDf Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Openljare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria Q C FOBTUIJN DSOOULBEVBB op DINSDAQ 21 MEI 1895 des moigens te 9 oren ten aterf huize rao de Echtelieden vis Dsi KLEIN aan da Gonwe wgk C No pi VAN Eenen netten en goed onderbonden Ii BOëDëL Daaga te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nren te zien Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAQ U MEI 1895 des morgana ia 9 oren aan het Hnis wgk E No 49 aan den Kleiweg te Gouda ten overataan van den Notaria G C POBTUUN DEOOGLBBVEB van EEN NETTEN OOKD ONDEBHOIIDEN INBOEDEL bestaande in Staande en draagbare Mahoniahootott en andere MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEÖOED den INVENTARIS van een SIGABENWINKEL en den INVENTARIS van een GABEN en BANDWINKEL TOONBANKEN ene Daags te voren van 9 tot 12 eo van 2 tot 5 nren te aien RIJWIËLËI Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Heela Tang end Rijwielen d 140 rerderalleinogeiijkeOlERDEElEN BondsItijwielbersteller Aanbevelend J C DE RÏÏITEE iMnge Tiendeweg 30 Gouda OPENBARE VERHURING BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda zyn fooroemeDB op Diasdag den 7n Mei 1895 des uamiddags ten 1 ore ia bet Kaadbuis aldaar by enkele iaschrijviog voor deo tyd van DRIE ZES of TIEN JAREN te Vfrhitren Een stuk Land uiterwaard gelegen boitendyka aan den Hoogen Scbielandachen Zaedgk onder de gemeente Gouda by bet kadaster bekend in aectie F m 1018 en 1019 en volgens hetzelve groot 4 bedaren 90 aren en 90 centiaren De voorwaarden znllen dagelijks dan Zon dag uitgezonderd van des Toormiddags 10 tot des uamiddagi 1 ure ter Plaatseiyke Secretarie ter inzage liggen De inechrüviogabiljetten zallen om in aanmerking te komen bebooren te rermelden 4en jaariykacheu baurprija en moeten door den inscbryrer en z oe horgen geteekend op zeg gseicbravttn en gesloten op den dag der verbnring r6ór dei middagi 12 ure ter PlaataeijkH Secretarie Kgn ingelegerd Een ware Schat TOor de ongelukkige slacbtoffiara der Zelfberlekking Onanie en geheime nitapattingen ii het beroemde wark Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche nitgave met 27 aib Prha 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deie onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka dnizend van een Bekeren dood Te verkrggen hg het Verlaga Magazin te Leipiig Nenmarkt 34 franco tegen insending van het bedrwf ook in poatzegels en in alken boekhandel in Holland 8aalp ndnk van A Bamxui laaii BINNENLAND GOUDA 30 April 1895 Benoemd tot Vaortitter van den Polder EoModaal de Heer fl A Montijn te Haastnwht Banotmd tot Voorzitter ran den Polder Beneden Haaatrecht de Heer H Uittenbogaart t Haaairecht Benoemd tot Voorzitter Tan den Poldior Boog en Laag Bilwgk de Heer P Gravelaad in plaate van den Beer H Uitienbogaart die daarTOor heeft bedankt Benoemd tot Poldermeester te Haaatreolit de Heeren A van Meyezen en W Stolwp inplaatfl Tan de Heeren J G Maller en 1 den Baara welke daarvoor hebben bedankt In het polderbestnur van Berg Ambacht zjin Terkozen tot Heemraden de heeren I Schouten en J Potojit tot gecommitteerde ingelanden de heeren Ö Oakam F t Vliet J A van der Straaten A Renachop en J Verdufln Met bet atoomscbip Salak van deRotterdamBche Lloyd kwam gintere o middag omstreeks 12 nren aan de Wilhelmioakade te Rotterdam aan een detachement müitairbn sterk 28 man waaronder er zich veertien bevonden die aan da krggiverrichtingen op Lombok kebbsn deelgenomen Op het dek geschaard stond de kranige schaar allen flinke mannen typen van Indische mili Kaireo de borst met eereteekenen veraierd als zoovele blyken van trouwe diensten den lande in de overzeesche bezittingen bewezen Enkelen honner gingen op een stok gelonnd hetzij ten gevolge van lichaamsgebreken ton gevolge vitii üo uoLoiuóü ïöinOiïdiMgcs hctzy Wagöb liohaamszwaktfl Reeds Lang voordat bet stoomschip in h t gezicht was hadden zich bg de aanï plaats Terumeld de garnizoenscommandant iuitenaotkolooel J B Verheg de kapitein der mariQiera D G Vreedenberg de loiteoant adjudant Tan dat corps E Berdenis van Berlekom de kapitein plaatselgk adjudant J A Nug de kapitein comovtndant van het Korps Koninkijjke Soherpschntters Hendrik J J Boa met zgno beieren het muziekkorps van de Scherpaohottsrs en vale belangsteUendeD De velen die op het terrein ran de aanlegplaats geen plaatejc FEViLLETOJX De tweede Vrouw MMt M Pmkch SO yJe bent me v rgekomen dame krgsohts de oude honend Je hebt den wilden vogel slim gevaagen jóóx by oog de vsarbeid kon vernemen die ik volgens mijn plicht hem moest mededeelen Kalm maar vastbesloten bsd Tiefort den arm van ijjne vrouw in de zijne gelegd 2joo trad hij met haar voor de vertoornde vrouw Blijf bedaard mama en bedenk dat ik besloten ben mijn levensgeluk tegen een ieder te vardadigen Mijn wel en wee was a altijd onrenohitlig maar sie Aimgard asn en erken wat de liefde eener edele vrouw in baar gewrocht heeft Zq beeft haar nieow leven ingegoten Ter wille van Armgard hoa l vrede Verrader mcineedige gilde zij tandenknarsend waag je het mg van Amgsrd te spreken Ja antwoordde Tiefort op vasten toon Qe verwijt my dat ik meineedig ben dat ben ik niet Ik heb Biqo eed atn Ëlss tronw geboiuien OehoudenF schreeuwde de oude buiten zioh sdve Ja zeker lettarkneobtl Je hebt zeker volgens je eed gehandeld toon je een aTonlnrierster tot vrouw nam en haar aaDspooitla om Armgard van mü te vervreemden terwyl liJ gedekt werd door de waardigheid van moeder Als een aaagesoboten bert riehtte Tiefort zieb op Om hem tot bedaren ts brengen Isgde Marie haar hadden weten machtig te worden verdrongen 1 zich daarbuiten om toch iete van de plechtige ontvaufftt te kunnen zien Inmiddels was bet stoomschip aan de aaulegplaats gekomen en kreeg men gelegenheid om aan boord te gaan Op het voordek werd het detachement door den gep kapitein van het O I leger Lam Srs commissaris van aimonstering die van den Waterweg af de reis met de Salakt herwaarte medemaakte opgesteld en door den garnizoenscommandant ge inspectuard Na afloop hiervan nam de overste 1 Verheg het woord en sprak den troep toe i De overste begaf zich daarna te midden van het detachement drukte allen bartelgk de band en informeer e met belangstelling naar hun toestend en hunne Tooruitzichten Menige heldendaad werd daar op bet voordek van de Salakc verhaald en toegejuicht Vervolgens trad de ecbtgenoote van den heer Lamers voor bec front van den troep eo reikte den fuselier Loveriok nit naam van de kleindochter Tan generaal Miehiels een krans over die den held daarop om den hals gehangen werd Intasschen gaf het muziekkorps van het I korps Kon Scherpschutters dat by aankomst I van de tSalakc bet Wien Nearlaods Bloed j deed hooren Terachillende nationale liederen ten beate Daarna trad de commandant van het korps scherpscl utters de heer Bos toot den troep en heette als gedelegeerde van het Roode Krni namens de Rotterdamscbe afdeeling de teruggekeerde gewonden welkom in b t vaderland De afdeeling heeft gemeend de komst van hen die zich zoo kranig hebben gedragen en met bun bloed de eer van het vaderland verdedigden nist onopgemerkt te mc en laten voorbijgaan Daarom was den heer Boi de taak opgedragen hen te verwelkomen en als bewijs Tan syoiW is o betuiging dat het Nederland l P olk niet onveracbillig is voor het bloed in oe Indische gewesten geplengd bood by aan ieder hunner namens de Rott afdeeling esn gnsloten convert aan waarin het huu toegekende bedrag in geld was gesloten De namen dezer gewonden vgf in getal zgo de sergeant der inf A de I3eer de fuseliers S D Feron en J F van der Veckens de serg I schrgver E Verhagen en de ziekenoppaiser I H LoTsrink I Kapitein Lamert betuigde uit naam Tan bet I Indische leger dank aan allen die tegenwoorI dig waren voor de bewgzen van hulde dat I h ex heden bewezen I Omstreeks half twee uren verliet het detaI chemeot het etoomschip om zi b onder geleide I van kspfc Lamers nnar het zeeijianBhuis te band op zijn arm en flui erde Koert bl f bedaard Voor de eerste maal boorde hij zija voornaam van dew lippen dal deed hem wonderlijk aan Hij vergat sijae scboonmama n boog zioh met vqrige liefde om haar hand te kassen Komediant riep zijne scboonmama op veraohtenden toon fzoo heb je Ëlsa ook gekust om baar nadarband langtaam te vernoorden met je waanzinnigen baat tegen mij Bewogen antwoordde Tiefort hierop pik baat u niet Ik bied u in mijn buis een aangenaam leven maar vrouw en kind blijven mijn 1 Ah 0001 dacht je dat ik stil zou toezien als die blonde dame daar mij uit den zadel Hebt P vroeg de oude gebelgd Uat zal ik nooii doen sprak Marie nn Weer klonk baar schel hDongelaoh en toen wendde zij Mcb met een grafstem tot Tiefort Vrees je dan de eeuwige straf niet voor je meineed vrees je de wraak niet van Ëlui s schim De baron glimlachte a eemoedig en antwoordde Als de dooden zich met ons bezighielden zou alles op aarde veel beter gaan Elsa zou mij dati reeds lacg verlost hebben van den awarsa last dien haar onverstandige weosch op haar sterfbed mij op ds sohouderi heeft geladen Het ootitelda gelaat van mevrouw Kaulfnsskwam allengs weer iu de gewone plooi Aanvankelijk klonk haar stem nog obrit maar spoedig wist zij haar gewonen uebten loon weer te vinden toen zij haar teboonzoou trachtte te bwweren met de woordeu Tiefort I hjj Slsa s aagedoohtenis I dbüd toeh bleven waar hun een diner werd aangeboden Bier ging het kameraadsohappetjjk echt miliUirement en oprecht toe en werd menige dronk aan de Koninginnen het vaderland en bet Indische leger gewgd De fuselier H Loverink een 29jarig jonkman ziet er flink nit en teekent geheel den militeir Hg is gerechtigd tot het dragen van de bronzen mudaille wegens trouwen dienst en Tan het expeditiekruis van Atjeh Negen jaren Tertoefde hg in de tropische gewesten Hoewei bekend uit de brieTen Tan den officier Tan gezondheid Ujlaki weet wellicht niet ieder dat hg deel uitmakende van de kolonne Lindgreeu aan den rechterschooder gewond werd en dat hg na uit krggagevangenschap verlost te zgn de geheele verdere expeditie bleef medemaken zonder een oogeoblik door ziekte daarin verhinderd te zgn Eerst bj de terugkomst op Java werd hg ziek Ieder der aanwezigen hetzg militeir of burger begverde zich den dappere de hand te drukken en met zgn behouden terogkomat geluk te weoschen Een der andere gewonden is de sergeantsohriJTer E Verbagen die in dienst Tan den generaal Vetter was en bg den overval in den bangen nacht van 24 op 25 Augustus gewond ward Hg verlaat den dienst met gagement eu is uit Uden Noord Brabant berkomslig De belaogstelliag en waardeering die allen ondervonden was groot Het leger dea Heils zal 19 Jnli op bel terrein van Vetseubeek te Velzen daartoe welwillend afgestaan door baron Van Tuyll van Serooskerken een grooteu velddag bonden Men meldt uit Haarlem De werkatakende timmerlieden hebben niet toegegeven De arbeid is Maandagochtend alleen hervat door hen die ook Zaterdag nog werkten en de patroons houden die gezellen aan den winkel om ze te vrnwaren voor minder aan gename bejegening van de sgde huniierkame raden die wei geen geweld plegen doch door woorden het de niet stakers lastig genoeg maken Door de patroons zyn reeda een twintigtal vreemde timmeiini aangenomen en er worden er heden nog meer verwacht 1 De stakers die daarvan de Inrbt hebben gekregen houden trouw de wacbt aan het station en in den Hout op de aankomstplaats Tan de stoomtram Leiden Haarlem Ook in een deel naar Overveen om tt trachten de daar werkzaam gebleveaen te belezen I Daar de patroons bobben besloten in geen met dat die vreomde mij verdrgft dat Armgsrd baar oatuurlijkea ichutsengel iu my verliest t Da baron keerde zioh af en uu begon zijn sohoonmama te snikken dat de steenen er van ontroeren zouden Qrootmama grootmama I begon nu Armgard te jammeren die dit tooneel tot duiver in stilte had gsdegstUgen jrArmgard kreet de wanhopige vrouw sal je grootmama verlaten F Het kind wilde zich in de uitgestrekte armen van baar grootmama werpen dooh Tiefort verbinderde dat Armgard sprak hij koel grootmama blijft niet langer bij mama zij ml weggaan Wil je met haar mao of blijf ja liever bij mama rKom mijn hartje kom vleide 4 oude Btarie zweeg maar baar gelaat verried hoe zwaar er iu haar biaaenite word gestreden Het kind zag haar aan en riep uit Lieve mama I ik bliJf bij u 1 Vaat m innig sloot Marie bet kind in baar armen en daarbij halderde Tietort s gelaat f Mama Armgar l beeft beslist gebefl rrü van allen dwang dat zult ga moeten erkennen Wees daarmee tevreden blijf hij ons dan zullen wij uwe booze woorden vergeten Neen nooit meioeedigel Daarbuiten built de storm mijn smart zal hem oventemman M jn ongelok koma op uw hoofd en met deze woorden snelde zij ids een waanzinnige weg De baron Het baar lUUeljes gaan Om Oodswil Koert ze zal da hand aan zioblelvsn slaan aprak Maria oalitaU geval toe te geven moet de staking 6f spoedig zgn afgeloopen 6f zal zy ten gevolge hebben dat vreemde werklieden de plaatsen innemen en de stakers dus werkeloozen zullen worden Het gerncht loopt dat heden de meteelsara zullen staken Nader meldt men nit Haarlem Gisterenmiddag bedreigden werkstakers een vreemden werkman bg Tan Ommeren met den dood Bg de komst Tan te politie namen zg de vlucht De dreiger ia bekend Uit het ovenioht van de onweders in Nederland naar rrgwillige waarnemingen in 1894 uitgegeven door het Kon Ned Meteor Insfcitnat blgkt dat hei aantal der stotions die aan de waarnemingen deelnamen 274 bedroeg Het aantal onweersdagan was lU Gemiddeld bedroeg in 1895 het aaoUl berichten per ooweersdag 33 6 tegens 28 5 in 1894 hetgeen wgst op de mindere balangrgkheid der onwaars in lantetgenoemd jaar De maand Juli was bijconder rgk aan onweder Op 24 dagen werd onweder waargenomen en 1357 berichten werden dienaangaande ontvangen dat is ruim het i geheele in bet jaar ingekomen aantal Daarop volgt Aoguatus met 781 berichten en April met 450 In Mei was het aantal gering niettegenstaande in die maand bet eecondaiie maximnm in da jaarig i he periode valt De onweders waren in 1894 grootendeeh van zeer plaatselgken aard slechte enkele bnien waren te volgen maar hadden een smal front of waarscbgolgk juister gezegd op een klein deel Tan bet front hadden alectrische verscb nselen plaate Alleen de bui die in den avond Tan 22 Jnli over obs land trok had een regenfront met onweder dat zich OTer bgna geheel Nederland nitetrekte De geringe uitgebreidheid verminderde in geenen deele de hevigheid der onweders getuige het groot aantel trefbericbten 378 op 38 dagen tegenover 233 op 52 dagen in 1893 Het aantel hagelbericbteo 356 op 64 dageo is geringer dan dat in 1893 409 op 49 dagen maar de aangerichte schade is veel belangrgker en verder is nog tgdens de onweders door hen vergezellende hoozen en stormvlagen groote schade toegebracht Ta Oldenburg zat binnenkort naar de EoInische Zeitung meldt het proces behandeld worden tegen den avonturier die als dr Hans Hubertus Patriscb twaalf jaren lang het ambt van predikant aan de Lamberti kerk heeft verTold Wees maar goruBl klonk Tiefort i bijtaade spot Ik Kal baar morgen wel goed verzorgd bij dan dorpsgeestelijke vinden ala een spin loerend op mij berouwhebbeud zondaar Dat is mij eens overkomen ik zal mij wachten voor de tweede maal Lisver ate ik haar een deel van nijn vermogen af om haar in de residentie te laten laven dat is tooh haar UefsU wensoh Vindt je dat goed Marie P Zij antwoordde sleohts met een toestemmend knikje üorswsld S8 Dec Lieve beste Theresa I Er ia gakonmen ia Stutm nnd Hagen Er bat genommen mein Here verwsgM Nahm er das meine nahm icb daa aeioeP Die beiden kamen lich entgegen I o Thereae mijn man ia hier Oaze bartoa hebben alkander verstaan Vr willig heeft mevrouw Kaulfuss voor altijd Corswald verlaten Hoe dit alles zoo gelukkig gekomen ii Dat vertel ik u niet meer De tijd van mtjn selfbekentanisiea ia voorbü er opea zleb voor mij een nteuw leven vol vreagde Wil je dat van nabij loeren kennen P Waluu kom dan bij ona we zullea je ala een koningin ontvangen Ja lieve draal daar niet mee en kom door ie yneudelijken laob onzen dokter wat opbeuren Hjj il ó0 eenige die meeimuitt over mijn geluk Ka U J spoedig siena Gegroet van Unf ttoawe vriendin fti TiifoaT Tv i w