Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1895

Donderdag 2 Mei 1895 34sté Jaargang No 6048 mmm cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesdbdedt dagel jkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 fiunco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEÏ ADVERTENTIEN worden gepl atat ru 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 nor des midd teodt ge lUa van een TisrkiDten Meier 1 M Toor ecD geheaUn iienotupi d li alleen de opperrlakte ia rekeainK gebrackit DUF de grootte die md het opeebaar rerket r wordt oottrokkeD Vaitgeeteld den 12d Februari IB9 0 oad r DO 9 De EUad der Oemcenta Guilds J M NOOTHOVEN VAN GOOR lo II Vonnitter BaOÜWEB Bflcretaria VBaORDENING op da iurorderiog der rechten Tpor het gebraik of genot van opeobare Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen an Toor door of Tan wege het Gemeentcbaetuor reritrekte dieaitao Abt 1 De betaling der rechten Toor bet ebrnik of genot Tan openbare gemeentewerken bezittingen of inrichtingen en Toor te rerstri kkon dienfl n door of Tan wege hetGemefntebeetaar geschiedt ook wanneer die nog leebM konnen worden begroot in dit geval behoudeoe latere Torrekening TÓór bet Terricbten nu het iwerk en TÓór den aaoTang ran b t gebruik of genot aan den Gemeente Ontrangur of den beambte cuet de inrordering belas tegen quitanüe Aet 2 De betaling der rechten voor het gebruik der openbare kmUa itraten of wegen tot het laten liggen van daarop getoite of ter lading aangevoerde goedereu geschiedt echter aan den beambte met de invordering belaat Deze hoodt een r fiater waarin de door hem ontTangen gelden onmiildelyk worden 0 eteekeud en dra t die wekelyke aan icii Qemeente OntTanger af Aldni Tat atold door den EUad der G meente Gooda den 12n Febroari 1895 ond r Qo 9a J M NOOTHOVEN VAN GOOR lo B Voorxitter BROUWER Secretaris De heffing deser belasting ii dKekeiird hu Koaiukiyk bealoit Tan 2 April 1895 DO 9 Aldas afgekondigd den 30n April 1895 Boigameeater eu Wethouders Tan Gondii R I MARTENS De Secretaris BROUWER ikDVERTENTXfi Hnita omiMd tot onie diepe imari onze innig geliefde Vader Behuwd en QrootTider de Heer J KOBTUNOEVBR in den oaderdom tui 76 jut Uit aller naam H 0 KOBTBNOEVKB Oouda den 28 April 1895 Derde Aankondiging Bg vonnis der ArroudiHaemeQtS Rechtbankte Rotterdam van U Februari 1895 ia teo Tenoeka fan WUIulmtna Müui Jacoba BUbraehtf particuliere wonende te Motterdam het tnnohen haar en Lambert Pieter vanMourik gepenaioneerd Kapitein van betOoitIndisoh leger mede wonende te ott rJam beataande huweiyk rerklaard taijn ontboitden door eohtaoheiding met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden l De Prooureur van de fiiaoherea Mr Kd JACOBSOM SoUenbm 1 Mei 1895 Door de Directie der Onderlinge Ned r landaohe Brandwaarborg Maatachappij opge rioht in 1827 en geveatigd te i Orantnhage iwordt bekend gemaakt dat ter vervanging van na wjjlen den Heer Mr A A v BEBOEN IJZENDüOBN rg als haren CorrespoDtlent voor GOUDA en Omstreken heeft aangesteld de Firma MOLUir Co teGouda pe HaaUchappg rerzekert coowel ouderling all tegen raste Premie Meubilair en Vaste Goederen De Directenreb A J H V KAPPEN E V JELTE8 Ooudi Snelpeiwlrak vu A BaiHUu k Zoon D y D BORNE ia MAANUAti en DINSDAG 29 en 30 APBIL MTTECONSÜLTEEBSN Vanaf 1 MEI te congulteeren DAQELUKBCH van 11 12 PONDEBDAGS van 8i I2 t n huixe van den Heer J SCHOUTEN Westham B 139 GEVRAAGD TOor noodhulp ot roor rast een PLIEE BIENSTBOBE koken geen vereiachte Brieven onder letter B aan de Boekbandelaara J vm BËNTDM ZOON TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA uitgraonderd Zondags te oonsnlteeren ran 10 tot uar De Entrees k 50 Cts DEK miLDfflïiismiiiG te Anuterdam zijn zoolang de voorraad strekt è 40 Cts verkrijgbaar bij A Brinkman Zn LANOE TIENüEWEÖ 0 60 Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen rao door da den Staat Hamburit govaarborde groot Geldloterg waariD taker 11 Nlllioen 348 795 Mark gewonnen moeten worden De prgutn tbd deze veel roordsel biedeode iaiaiolarij die volgeui het nlanilaohU 115 000 lotan her v n de Tolgeoae De hooftita prgs is eventueel 600 000 Mark Premie r 800 000 H 66 prijtea 6000 M l pr i i SOO OÜO 106 prijseu n £ 000 prga ik 100 000 X31 pryzen SOOO pr EBQ ik 76 000 812 prgieu l 1000 1 pr B ik 70 000 I4I5 pryxon a 400 1 prys a 86 000 tO prijzen it 800 Iprya ü 60 000 132 pr z iS00 l60 1 prjfl A 66 000 w 39756 prgzen a 165 8 prijzen i 60 000 88B0 p h 134 100 98 1 pr i ï 40 000 ff 6843 pr a 69 48 80 8 prijzen a 80 000 totaal 67 700 prjjzeo 81prgz a 10 000 eo rordoii deto ia eenige maandeu in 7 klaa ea uitKeloot De Iloofdprü Jd de Ie kUue bedraagt Mark 60 000 itfgt in de 8e kl tot 66 000 M in de 3u tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 H in de 5e tot 70 000 M ia de 6e tot 76 000 M in de 7a tot 8 0 00g M eu met de premie van 800 000 M eT6Q tot 600 000 Mark Voor de aerato pr atrekkiogt die officieel ii vaatgeBteld koat een geheet origineel lot aleobta 3 60 eeo batf origineel lot aleobta 1 76 een kwart origineel lot aleobta B0 Iedere deoluemer in de loterij ontvangt onge Traagd onmiddellijk na de pjaata gehad hebbende trekking de officieelj trekkingalyat Trekkiugaplau Toonian van bet wapen van den Staat die de pr ja van de loten en de rerdeeling var de fji jjiea over de 7 klauen aangeeft verzeod ik op aanvrage gratia Do uitbetatiag on verzending van de pryzeo gearbiedt door mij direct en prompt un de winnera en onder de atrengite geheimfaoudiag Iedere bfatelling kan men eenvoudig per poatwiaael opgeren h BPta Men wende zioh dua mat de aanj r vraag om toezending van loten voor de apoedig plaats heh nde trekking soo apoedig mogflijk ot uUeriyk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECESCÏÏEE Bankier en Wiiselkantoor in HAMBURG Duitsobland VOORDEEL EN GEMAK WIT uwe plafonds en inuren zelf DoeditmjtMEIJEU S KTJITSTKALK Met éénmaal witten is het plafond en de muren hagelwit OINGKILEi D SUCCES PrlJs van MËlJER S KU STKALK per pak 30 cent Verkrijgbaar bij de H H Drog isten WOLF Mafkt P j REVET Oostharen en C J RÉVET Veerstal Kraepelien en Holm s iiina LarocheQ u ScHE Is df meest Rrachtfge ea Versterkeode RI A WIJN anberolen door UI tm bmoen eo baiieolandache genoeahmreii Bekroood met EBBEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in fiacona it f 1 90 en ƒ l Dep4t te Oouda bjj den Heer A E TEEFE ApoUieker voorheen C TEIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist kl Patent H StoUen JUti tctirf Iriiiitrln lUillltt Du dull mt llicttllrilini Fimiliui Warnung Der groHne Erfolg dut ankert Faftmt H Stollen trrung$n hêt Man lu rarêohlêdtntn wrrthloaen NactMiAmuji0en gtg ên Mm kêufê dahaf unstre atetg Bcharfen H üioUÊrn nut na ut dli aet odêr In tokihtn EliMhandluntta la tfiMf uaiêr PUtat mia ttêèafuUband auii§hbi4t M SS ryiêtiaten uaé ZeuoniMM iratk md fraaoo 4 pCt PAlTDBEIEVEir VAK DK Pester Vaterl ndischer Ërsler Sparcassa Vereiiii O PGERICHT m 1 840 Bovengenoemde Paodbrieven zgn nominaal groot 800 1000 5000 en 10 000 Kronen foonion Mn htlfjurlgluohe Coupons per 1 Maart en 1 September en llaaba r i pari door middeli o halQuirlgksebe uitloling Do Couponi mn Ihani en ook io ile toekomst Trg Tan belasting rolgooa de Wet nn 188 Art 80 i 10 i ö ï jo ereoala de Ojt elote PaudbrieTon betaalbaar te Budapest Weenen en te Amgteraam ton Kantore ran oudergeteekenden tot den koen van den daj i Volgene de wet n 1876 is op de geaamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders nnrandbnoven ingeschreten waardoor hun het recht op de hypothecaiie aehuldrorderingen in da eaiat plaats IS gewaarborgd De ondergeteekendea erwij ndo naar hun Prospeotus van 19 Januari 1 1 en het Jaanenlal der Inateuiog over 1894 berichten dat ay voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrierdn van de Fester Vaterl ndiBOher Elrster Sparcasga Verein l tot den koers vao deo dag WEKTHEIM GOMPERTZ AMSTBBDAM Haart 1N Waarom word ik van mijn aenuwlijden niet gen en omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet lelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die In de handen van eeg bekwaam gsneesheu eee goed suoees hebben Was niet Priesnilt de geleerde vestiger der waterkour metAode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lydende meoschbeid geworden ia een eenvouiligo boor f Hooft niet een Zweedseh majoor There Brand genaamd een middel tegen vronwedziekten aan de hand gedaan die het lancet der cbirurgen reeds minder noodaakeigk heeft gemaakt eo thans gemeengoed van allo geneeeheeren begint te worden P Ook op het geoied ter beperking van seuawaiekten begint er licht te komen eo ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvondigste en natuarijjkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de s dert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bijvoorb Bromium Yaer Arsenicum ens geheel te verdringen Kr Bjjn vele mensohen die Dooh ziek noch gesoAd sfjn en toch klagen dat aü aioh in lichaam en aiel allee behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en tolfs door een vlieg getergd worden en 00 tioh selven en anderen tot laat sijn sooder het te willen Vele voorden geplaagd of doov vreeeeiike angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droonen gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie awakheid van geheugen ooraniien en toevallen Eindelijk Igden de ergsten onder hen aan verlamming vituidana en vallende riekte Al deae ongelukkigen die men op eiken leeftjjd onder elk geslacht on eiken stand vindt liin lenuwliek on min of meer de slachtoffers der leefwijie van oneen tgd Wie tot eece deser oategorién van lijden behoort en ingelicht wenseht te worden over de werking eener nieuwe methode adresseere zich aan Aüutei gni I CLfiBl t Co Heiligeweg 41 Bottcrdam F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofsteag 1 l trMkt LOBRV PORTON Oudegraehr bij d Oaerdbmg F M door wien een ondornohtend gesohriftje over Zanuwzi lenS en Beroerte fVoorkoBing en Qeneaing gratie el fnnco terkrügbaar geateld wordt BINNENLAND GOD DA I Mei 1895 De jeugdige OrkestTereeoiftiog lEDphontti gaf gieterMood ïd Odi Geao eo zaal Kaaatmio een welgeslaagd GoDcert Met genoegen kondeo wg coDstateereo dat bet orkeit is Tooruit gaao Wel hederTeu de btauiDitromenteD du en dan nog wat maar in de atrg kinstra men ten ralt eenheid en dnidelykheid te roemen en ook de klank wae aoma goed Het beat werden naar onze meeniug oitgevoerd lAlbumblattc van Wagner het Intermexsüc nit de Cafallvrie dat gefaisaeerd werd en deonvertnre ran GlSck i Iphigéoie welke werkelijk terdienateiyk werd ten gehoore gebracht De heer Van Zntphen had een welverdiend incces met zgn aAve Maria c fan Max Bruck ijlQ toon ia zuiver en met veel geroel wïat hg deze fraaie compoiitie te Tertotkeo Zeer maakvol droeg hjj teraggeroepen zyode e n bekende aGavott ec van Popper voor Ëenflp groote aantrekkelgkneid werd aandeie DitToerin ook nog verleend door ir ilwillendtt medewerking van den bekenden zanger ArDoid Spoel die met eohoone atem vooral aehocjü ia het eacht zingen am viertal Holla idaobe liederen voordroeg kj wist het pnb ifi c mede te slepen door de warmte en het gofoel Tftn MHt iMgi vonral het laatate Ued Ta ZQn flij n compöaitïe aVaneeneKoninga rroi wef maakie een diepen indruk Ata com popiat deed de heer Spoel zich ook nog van eeóe gjinatige zQde kennen door zyn Engelenkoor oit Alonzo dat door leerlingeii en oodleerlingen der Muziakichool werkelyk bijzonder zaiver dnidelgk en beschaafd gezongen werd Het waa voortreffelgk ingeatndeerd Den componiat die zelf dirigeerde werd een krans als holde aangeboden De directenr de heer Spaanderman die ooh de Solonummers soms wat at te zacht en bescheiden op de piano begekidde kan met voldoening op dezen avond terog zien Wij wenschen aEaphooiac gelak met dezen afloop en hopen dat de leden door vlgtige oefening zich zelf en het kunstminnend publiek nog menig genotvot oor zullen verschaffen Gisteren reeds mochten zy blgken van waardeering genieten door een zeer voUe zaal met dankbare toehoorders te zien Aan het postkantoor Gouda en de daaronder reeiorteere de hulpkantoren werd gedorende de maand April 1895 in de Rijkspostsptar FEUILLETOJ r m 17 iet ZKcedseh 1 In de Rroote en prachtige woniog vbq de gravinwedavre Bidderhjerta waa mee ijverig bezig met do töebareidaelaa tot het feeat dal de gravin dien avond aoa geven ter viering vanden verjaardaghaarizooi Terwijl de bedienden in da saloni bezig waren voerden de gravin eo haar zoon graaf I Dr Eidderhjerta een levendig geaprek Alvorent w den inhoud daarvan mededaeleD zuHen wij met eenigo wowden den toestand sobelaeti waarin de gravin ziob bevond Besda jong weduwe van z oa ICxcplleDtie Rid M t erd tij ingevolge den mterstee wil ran haar echtgenoot de uiul tenda beaebikater over dieoa vermogen en alleen voogdes over faaar zoon Dsss zeer ondoordachte verordenieg van haar man ns alteen uil zyoe grenzenlooza liefde jrgeos züne vrouw te verklareu die dertig jaar jonger was dao bjJ an dia hem gedurende dfo korten tijd van baar kavelyk geheel beheersoht had naardien hij haar lotterlqk aoalMd en tot ia zijn dood aan t ne liefde getrouw bleef De gravin auie trotsoha praohtliaveode ijdele dame mei aristocratiache denkbeelden beaehonwde kot ala haar plioht eene achiiterende leveaawyEe te vbaran Volgeaajun btfn fn kon sij de gravin bank ingelegd f 6184 19 terugbetaald I 5986 62 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4294 In de zitting der Arrondiseementa Reohtbank te Rotterdam van gisteren werden de volgende vonnissen gewezen J V Ü 37 jaar visscher te Berg Ambocht wegens diefstal van een eend tot 1 maand gevang J R 42 jaar koopman te Schoonhoven wegens overtreding der wet op den waarborg van gouden en zilveren werken tot 3 geldboeten vao f 50 f 100 en f 25 subsidiair 4 8 en 2 dagen hechtenis P B 19 jaar vlaeechhouwer te Gouda wegens mishandeling tot i 10 boete subsidiair 5 dagen hechtenis A Re 50 jaar rondventster te Schoonhoven wegens eenvoudige beleediging tot 3 dogen gevaogenisstraf Vervolgens stonden terecht voor diefstal van een boom J De J 36 jaar en A De Z 31 jaar arMders te Schoonhoven Zg zood den 24 Jaanari jt te zamen en in vereeniging een aan de gemeente Bohoonhoven toebehoorenden boom hebben weggenomen terwgl de Ie bovendien eenige dagen te voren een tak van oen aan die gemeente toebehooreoden boom zon hebben afgekapt Beklaagden ontkennen het primair ten laate gelegde de leerkeuteeu toiit v a a booi ta oebbeo afgekapt om vogels te Igmeo De gemeente veldwachlQr had den boom een knotwilg aan blokken gedaagd in de woning van den len beklaagde gevonden terw l de 2e beklaagde het tophoat aan bnssen gebonden op volder had liggen Een der getuigen Van t Hof had een gesprek me den len beklaagde gehad waarin deze hem vroeg wat hg van het zaaltje dacht waarop hg ten antwoord gaf jezali weleen maand of zea krijgen hetgeen volgens dien getuige volkomen voor deachuld van beklaagde pleit Volgens het O M ia uit het gf taigeaverhoor da schold van het den beklaagden primair ten laake gelegde niet gebleken weshalve ZEA alechta tegen den len bekl wegens het stelen van den tak een geldboete van f IQ suhs 5 dagen hechtenis eicbt Uitspraak over 8 dagen Door het personeel van het Militair Hospitaal alhier werd hedenmorgen aan den Chaf der Inrichting den Officier van Gezondheid Ie kl R van der Veer bg diens vertrek naar Delft als blijk van achting een soavenir aangeboden bestaande in eene fraaie fotografie lliddarbjorta uiet andera optreflüii dan mot eoD glana welke dien barer hooge voorzatea veDoarde Zq meende aan dfze de verachuldigde achting te bewqien door anderen te ovartreffen ic de kunat van geld verkwiaten Het gevolg hiervan werd dat de eigeodofpoien tot bet uiterate door hypotheken bezwaard werden Eiodelgk waa zy genoodaaakt é n laedgoed te verkoopeo maar bebield het eigentiyke familiegoed Hel waa b het b i van ons vefhaal zoo becwaard dat de opbrengit zelfs niet voMoende wu m de renten te betalen In t kort de gravm wai geruïneerd Zij had niet alteen haar vermogen maar ook dat vat haar zoon verteerd en v r haar lag na het treurige voor itrioht van armoede Heeft d armoede op zich zelve altijd iets versehrikkeliïks hoeveel te vreeaelijker ia ze wanneer menacheD als de gravin Ridderhjerta daardoo getroffen worden Door geboorte tot de hoogste ktingen der maatschappij behoorende door gewoonte zich verheven gevoelende boven dao arbeid en den rykdom alt een privilegie boaohouweode dat aan hun rang en poaitie in de wereld ooafacheidbaar varbonden ii moet het veriiea daarvan voor dne mensohen ieU veel venohrikkelyken bevatten dao de dood Hoe sg londer veflnogwn zou kunnen leven waa ieta waarvan da gravin rich geen denkbeeld kon vormen evenmin ali haar zoon begrijpen konde hoe hij na arm geworden sijr loven lou inrichten Hij zag geen andere uitkomst dan iich voor het hoofd te sohieten of eeff huwelijk om geld te sluiten Het denkbeeld dat z i ooilkoadon geruïueenl zgo waa den jongen graaf Ivar tot heden oiet in de gedachte gekomen Uq leefde in de vaate overtuiging in Igst van het Hospitaal Onder hartelgke toeipraak werd dit aandenken door genoemde beer welwillend aanvaard Ue R Sath kiesvereeniging aRaoht voor Allan alhier heeft tot candidaat voor hst lidmaatschap der Prov Staten gesteld den beer A J Th Hofman te Woerden en besloten ten opzichte der twee andere vacatures af te wachten welke gedragaigu de anti revolutionairen lallen volgen Aan uomeo het beroep bg de Kvaog Lutfaerache Kerk te Woerden door ds Th B Granpré Molière te Franaker Te Wiprden ootlaHte zioh Maandagmiddag toaichen 3 en 4 upr een vrg hevig onweder Ia de iiabgheid van het dorp oeg de bliksem in de boerenwoning bewoond door R Dass laar In het woonvertrek ia bgna alles vernield Als door een wonder bleven de bewonen gespaard Op de deel ia een koe doodgeslagen alsmede oen kalf Zekere Kok werkzaam aan de machinefabriek i Hengeloo is gisteren door een ougelukk toeval bg het ladea van een kttel hoogst erustig gekwetst Hg werd in hat Ziekenhuis aldaar opgenomen rkhlrege den Nederlafidsokmi bakkar gezèU lenhond afdeeling s Oravenhage ia eene cir cnlaire verzonden aan de hotelboudera in Dan Haagr en Scheveningeu waarin de vrees wordt ui esproken dat in het aanslaande hadsmzoen ter ille van de badhotela eene pogiag zal worden gedaan om de onlangs met de patroona asDgegane overeenkomst tot afacbaffiog van Zondagawerk te verbreken Hiervan zegt het afdeeiingsbestonr izooden de gevolgen treurig zyn want of de gezellen zooden daarin berusten en dan ook dat weinige levensgenot ook oog missen of wetende wat de gevolgen van prgi ving van dit voorde l iga zullen zg in verzet komen en daavdoor beroering brengen in da maatachappy Het afdeelingsbestunr noodigt derhalve de hotethondera uit aan hnnne leveranciers op te 4ragen het voor de Zondagen noodige brood des Zaterdagsavonds to doen bezorgen In de Betuwe zullen de karsebooméo btnpen een paardi en in vollen bloei staan Zg zgn met knoppen overladen welke reeds voor een groot gedeelte zgn open gegaan Het bloeien genohiedt meer dan twee weken dat hunne bezitliagen onbezwaard waren en vond het uiterst belachel k dat zjjne moeder herfaaalda malen zioh uitliet dat hij moest rondzien Om mt de hooggeboren jonge dames zioh eene der rijkste tot vrouw te kiezen Op dei wenken placht Ivar te ant woorden irlk ben toch rijk genoeg om te kunnra trouwen loader juiat naar geld te zien De gravin zweeg en auehtte ds zoon ktiek rond naar een voorwerp dat liJn kart kon beminnen en kwam weldra tot de ontdekking dat by hartstoufatelijk verliefd waa op zijne nAbt freule Conitance Kroofeldt eene znsterdoohtn van de gravin zonder vermogen en die sedert dan dood harer ouders door hare unta mot Ivar werd opgevoed Constance was wat haar uiterlijk aangaat eer klein dan groot van eene onbenipalijke gealalte en eane oDgemeene achoonbeid Levendig gracieus en grillig waa zij juist geschikt om een jeugdigen dweuper ats Ivar Uidderbjerta ndoodeljjk van haar te maken Zoo stonden de zaken toen de gr via eene doBh ter van den broeder baars orsrieden eobtgenoota de gravin Alma met allen mogetyken aamlraog in haar buis begon te noodtgen De jonge weduwe soheen zeer ingenomen met haar nerf en dit maakte dat de omgang in den laaUton lijd zoo al niet vertrouwelijk dit scheen ten opzichte van de trotsche eenzelvige Aloft onmogemk dao toch hartelijk was ofsehoon Ivar niet zeer ingenomen soheen met sjjne rijke nieht Tae daar dat hg zioh jegena haar ala jegsna andere damet gedroeg b was beleefd 4a voorkomand zonder meer Na dsM mededeéUng keerea w tot de ravia Inter dan het vorig jaar In verband nal da nachtvoratao is dit echter jnut eaa toordMl te noemen Ook io de veenderg te Oldeoawar hebbeu de tarftrakkera bet werk gaataakt en eiaehaa 10 et loonsvarhoogiog Alles ia rosltg Op het gisteren gehouden appèl dar vaanarbeiders in Beats Opsterland is door twintig verveners de eiscb tien Mnt trekloou uear per veenroede ingewilligd Een diviaio man chaoasaae ondar bevel van daa heer Qoadakker is van Leeowarden naar Beets vertrokken Do marechauMees van Oltarterp en Draobfcao im ren bg het appèl Alias is rosUg gablavaa In een der bladen voadao wa aan adv i r aanbeveling van da stad Kjunpea Maa heeft daar o a gaan geniaeutebelastiog bat onderwge op de U B aehool met 5 jurigaB oursns au op bat gjmnaaiam kost naar f 30 per jaar Het gas Vosb ar 6 ot en het kook gas maar 4 £ r ia getaltig verhaar an ar agn amaar twee muziekkorpsen Dahin Dahin MflakA itk nit Dir o maia Gelisbter zieha roept biarb aUtOMMft ia het t Vaderland t it Men seiot uit a Gravonhaga Met volkomen zekerheid kan worden inada gedeeld dat HH MM de Koninginnen hat voornemen hebban in da aarrta haUt van September aan baaoak ta brasgan aan 4a proviociSn Drente en Overgael Verm adal jk komen in aanmerking voor bezoek de gemeenten Assen Meppel Hoc avaan Zwolle £ schede en Éampan D e bekende veloaipedist Modingar is taPargs in zgn villa door sgo vroow in aanaanvat van jaloezie gedood Zgn overwinningen badden hem tot tal van veroveriaganonder het schoone geslacht dan wag gebaanden zgn vrouw was hierover reeds lang soo ongelukkig dat z j tot de misdaad besloot an na baar man door een revolverschot ran kantgemaakt ta hebben aioh salva door ean tweadahet leven benam Zij waren reads IS jaargetrouwd en badden elkaar leeren kennen nadathg haar bet leven gered dooreen hollend paardvoor een rytuig waarin eg zat per rgwiel inta halen pn vost te grgpen Ziehier iets nit wat een oorraspondani vaa den tFigaro meldt omtrent da doorbraak Tan Bonsey De dyk der reservoirs werd in ISbOgalagd door de ingenieurs Thouz en Cahen Heftig is Uidderbjerta en haar toon terug om kennis te s van bun gesprek De gravin was eene dame van ongeveer vijftig jaren met een in alle opzichten aristocrat iaifh niterl k eeue trotsobe boudtng en nobele gelaatstrrkken Graaf Ivar Ridderhjerta luitenant b de garde Ie paard waa iemand ran vijf a zaa en twintig jaar middetbare lengte met eene fraaie goatolte losae en bevallige bawegingtn eo eene waaiiyk edele houding Hg droeg sija fraai hoofd hoog maar in de wfjis waarop h j culka deed lag overmoed noob onbeschaamdheid men vond dat by het niet anders moeit dragen Zijn voorhoofd was hoog en door lichtbruine lokken omgaven Zgn usus wsa fijn en zeer zacht gebogen tgna oogen helder en Itohlbtoaaw met eeno meer levendige dao energiacbe uitdrukking zijne bovenlip was bedekt door oen lichten knevel en een baard van gelijke kleur veraierds de kin f de tanden waren geijjk en schitterend wit sn voltooiden ayn guustig voorkomen De giavin zat op eene aofa en leundr met ds arrntn op da tafel Ivar Kat in een leunstoel gezonken Zün anders zoo helder voorhoofd waa nu omber en bewolkt zyne wenkbraauweu lameog trokken en het strakke in zyne gelaatsuitdrukking bewees dal tyn geiaoed met bitterheid vervuld waa De f ravin leide tUit deze mededeeling zult g i nn wel opouken ïvar dat wy gemineerd zijn rfia en wel zoo totaal dat ik niet anders don armoede en sohaods v jÓf mij zie Dat aal van A selveif hangen Nog kan aUai2ieh laa beate tobikken