Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1895

Ulreete Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlei L1895 Aaagevangen 1 Mei TlJd van Greeowlcli t M 7 88 8 40 t 0 9 40 18 17 10 14 11 09 18 88 1 84 8 S8 8 44 4 0 84 7 11 7 2 8 98 8 48 8 1 9 7 7 2 7 9 8 06 8 13 8 28 3 48 18 28 1 84 8 S8 8 44 4 0 18 89 4 7 19 88 04 18 43 11 11 98 18 8 1 44 8 0 4 02 80 OTTIKDX H B O D 0 1 9 40 9 1 10 89 11 0 18 80 1 46 10 88 l 10 89 8 08 10 46 8 09 10 11 10 8 18 08 18 40 8 1 t 3 9 4 08 40 DEN H A A a 60U UA Cak 88 8 7 4 8 07 18 8 9 9 10 11 10 8 GUDDA DKN Hita UnU 1M 88 8 9 9 87 10 20 10 0 18 18 18 8 1 27 S 8 8 47 4 4 17 7 14 7 49 8 89 8 4 9 4 11 16 Zn H 7 49 8 47 11 08 18 37 4 7 8 01 10 06 L Zmw 7 S 8 8 11 18 18 48 08 8 18 lO K TanC 8 07 9 08 11 87 19 8 80 8 86 10 97 Kitl 8 18 9 1 9 M 10 97 10 48 U 8 18 48 1 08 1 7 4 0 4 17 88 81 7 44 8 81 9 r 8 88 10 88 11 48 OOl Pi DTIlOHT eM44 40 T 8 09 8 81 0 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 4T 8 6 8 8 81 18 16 Oiiaiw 8 0 8 4 1114 8 87 7 10 10 89 Wwiln 9 7 08 8 19 U M S 4 8 84 08 17 7 18 8 48 10 87 VIlMkt 8 18 7 88 8 88 8 41 8 9 87 10 1 11 4 1 80 8 08 8 0 4 48 89 8 7 4 9 0411 luuntvnniu 4 47 6 88 10 14 iH 48 7 207 48 840 9 98 9 4610 1411 3 18 1 1 88 8 44 2 8 3 43 4 1 17 6 U 7 8 88 Voorb 4 10 80 1 44 6 17 Z iSq ir6 08 10 88 1 8 6 18 9 3 Z r 1L6 19 10 46 2 09 6 42 10 02 Qnad 6 07 0 1S 9 9 610 1610 7 12 0 12 4 2 80 3 14 3 26 4 18 4 43 47 6 3 8 98 10 13 Stopt tfl Bleüirqk Kruuvflg eo Nootdorp Leidachendain n T B K O E T G O n D t 10 11 34 18 0 8 10 8 8 4 43 6 36 7 0 09 9 07 10 83 11 1 4 16 6 3 e 9 88 10 31 4 84 Eg 9 86 10 44 19 07 1 8i 8 49 4 37 80 7 09 8 9 8 41 9 49 AM8TISDAMS0VDA 9 11 9 40 4 98 8 88 8 M4 M 19 M J 7 48 8 49 e O U U A A HBTIROAH Goud 4 8 81 10 01 11 18 10 3 81 kmMtiim Wf M9 9 10 UJW UU8 V M toeatertgd orer hat geheeld telsel rtn sauleg criiiek gereld Men had eea moor gebouwd die ftlleen naar binneD bcog terwgl deoaderrinding öok een boigiog oaar baiten ried eo niet eeo rechteu niior Id 1885 brak de Toerboii ran het meer bofea Boazey eo riehtie een groote ichade aaa waardoor de aandacht opoieaw op het gebeele werk werd geTeiti d PenooDlgke ongelukken hadden er toen niet plaate iedereen wist ücb nog bgtgda te redden I Een ambtenaar van den waterstaat te Bonzej gettatiooeerd die aeni toen bet reaerroir ol wai al de bewoners ran bet dal bad doen wuncbowen op hunne hoede te zgo werd hierom rerplaatst lotosuben ontatondeu er loheareD in den maur boren zoowel als beneden Men bepaalde er zich toe deze openingen met houten wiggen te stoppen en daar beton orer te smeren Deze Bchooue maatregel had tenge olge dat de maur ftioh boe langer hoe meer kromde en eiodeljjlc een bnik i d ran oDgereer 1 M 20 De bfwooen ram den omtnk klaagden en dienden adresien in maar er werd niet naar beo geloiiiterd Zaterdagarond waren er al 87 Ipen gerooden De regeeriag heeft oumiddellyk 8000 francs befchikbaar gesteld voor de eerste behoeften de heer Faore 2000 francs onder de partieniieren wier weldadigheidszio xich ook tlians weer nit is mevrouw Fartado Heine die dadeIjjk 20 000 francs in handen ran den mioister rau bionenlandfche zaken deed storten De Vrüe School deelt als een staaltje ran Daitiohe schoolreglemen teer ing o a het volgende uit een der roorscbrlften mede Wanneer de onderwyzer een vraag gesteld heeft zoo moeten alleo die ze weten te beantwoorden den vinger der rechterhand opsteken Dit geschiedt dikwijls tauieliik ouordeiyk en lusteloos Het eene kind steekt den vinger beel hoog op een ander staat minchien zelfs wel op en roept ik weet bet terwijl men het vingertje ran een rerlegen kind bijna niet ziet pat moet anders en wel regelmatig gaan Die een antwoord kan geren strekt denrechter onderarm met opgeberen wgsriogeromhoog en nooit den linkerarm Bg inspectiewerd dit door een schoolraad uiUlrnkkelgkzoo geweoecbt Zoodra óen kind aaogewe ten wordt om te antwoorden springt bet teoergischc op terwylde anderen op t zelfde oogenbtik mel Blitzencboelle hun onderarm terugtrekken Datmaakt een zeer goeden indruk op den revisoren audere aanwezigen en getuigt van Znaammengarafftsein en opmerkzaamheid derleerlingen Men rindt zelfs te Pargs dat de bloemrsrsieringen op de hoeden dit jaar wel wat orerdraren zgn achryft het groene Weekbl In de laatste dagen ran het concours hippique leken de tribuoes wezenigke tuisen sommige hoeden hadden reel ran een struik seringen in rollen bloei andere b en onder dichte witte sneeuwballen andere bestonden geheel uit anjelieren ran verachillende tinten met een paar rechtopstaande takken van het eigenaardig grasgroen der anjelierstelen voorts gebeele bossen leliën van dalen hyacinthen vergeet mg niet violen op ééo hoed die toch niet grooter of excentrieker dan zooveel andere wai telde men negen bouquetten boschviooltjts ran 10 a 12 centimeters middeliyo Men wisselt dien voorraad bloemen af met garnituren van ohoox € van lint maar zóó dat men bet lint in zeven of acht afloopeude tinten neemt eo deze op grillige wgze dooreenmengt Ook genuanceerd gebladerte rossig blauwig gekoperd rertchoteo bruioaobtig of paarsachtig getint kau roor versietiog aangewend orden 8 40 8 47 8 4 8 01 9 10 8 08 6 18 6 81 6 89 8 7 88 7 88 7 89 7 46 7 NUuwtrt wk OtfUt gatrtrdua 1 9 18 7 S 10 19 86 88 loMndaa Ctpdla IHauwarknk Uaardnokt da Uit Muitricbt wordt gescbrevfn dat voor de dagen van h t bezofk der Kuninginnen reeds na bgna alle beschikbare ptsateen in Je hotels besproken zgn en ook bij particoHerea moeilgk onder te komen is Rgtuigen tgn niet meer te krggeo deze moeten nit Aken of Luik worden ootboden Ook de prgzen der böiels zallen niet malwh zgn vooral voor beu die te elfder ure oog e a onderkomen willen hebben Het vth tre roiaot eea ipectacle rarié op wageos in elkaar gezet zooals de oude menagerieën en wassenbeeldenKpetlen heeft nog het onze grenzen over was zgu vlucht gestaakt de eigenaar een rgtuigmaker te Antwerpen en de man die t exploiteeren zou hebben geschil De srtisten die te Breda de eerste voor telling zouden geven wachtte daar te vergeef en t rollende spel staat te We twezel waar beslag is geiegd op den boet Ëa aangezien het verschil voornamelgk is ontstaan omdat de wagens niet per spoor kuoneo vervoerd worden zal t in elk geval een heele poos duren eer wg hier ran deze grootsche schepping kunnen genieten Londensche bladen dealen de volgeode aardigheid mede van Oom Taulc den president der Trausraal Eenigen tgd geleden ontving hg een bezoek van den hertog ran Abercoru Deze vond het noodzakelgk den president mede te deeleo dat hg twintig jaar lid van bet parlement en zgn rader ooderkoniug rau Ierland was geweest 0 antwoordde Oom Paul dat is nog niets Mgo rader was schaapherder Na een langdurig onderzoek en rerhoor door de justitie ran Almeloo is de rermoedelgke dader van den ZondagArood te Enschede gepleegde moordaanslag M Plas oud 19 jaar wonende aldaar en werkzaam te Gronau uaar Almeloo orergebracht Hg beeft reeds bekend Door de Duilsche regeering ia de uitlevering verzocht van den lersoon W P die de vorige week te Utrecht is aangehouden wegpos zwareo diefstal gepleegd in het begin der vorige caaaod bg een horlogemaker te Verder btt die thans als verdacht van diel l onder rerswarende omatundigheden gepleegil te Hardprwgk en te Zwolle io roorloopige hechte De Baagsche correapondeot der cN Gr Ct die meermalen in de gelegenheid was den sluier over aangekondigde wetsontwerpen een weinig op te heffen schrijft aan zgn Üad dat t hem nog niet gelukt ia over het q4 werpkieswet dat thans bg den Raad vau State in onderzoek is iets naders te vernemen Zelden zoo laat hg hierop volgen is orer een Regeeriogsvoordracht grooter geheimzinnigheid iu acht genomen Het moet blykbaar een verrassing worden Wel heb ik rernomeu dst de lUad van State zich sed druk met het voorstel bezig gehouden neeft en dat waaricfagulgk in de eerste dagen ran Mei zgu advies aan de regeering zal worden meegedeeld Teozg dat adfiea wat wel niet ia te voorzien nader onderzoek of overleg noodig zon maken mag men bet er dua voor houdea dat de Kamer bg haar terugkeer in Den Haag de kieswet zil vinden eu ik rermoed dus dat de zomerzittiog vooral van gewicfat zal zyn door den roor berg denden arbeid at zullen de wetten die in openbare behaodeliug komen geenszins ran belang zgn ontbloot devoiligbei lswet de militaire inndstil u delud oomptaoilieteit enz Io een dielat artikelen heeft de Aruh Ct uiteengezet boe de rageling ran het politiek kiesrecht in België tot stand kwam waaruit het blad io het slot de rolgeode les put voor Nederland 10 84 11 01 11 08 11 U 11 14 8 i lUi 7 47 U 8 11 ILU l t verkeerd van evenveel zwnklieid iih miskenning ran het parlementair r eanngs stelsel getuigende leer dat belaugrgke politieke r elingen door een compromis totechen de staatapartöan moeten tot stand komen heeft tot de invoering ran dit kreopel kiesetelael geleid Deze sleebte leer is ook den tegeowoordigeii Neder laodschen staatslieden niet rreemd zy beeft de Groadwetaherxiening van 1883 behaerscht en daarop haar stempel gedrukt £ r beetaat geen gering gevaar dat die zelfde leer ook rerder bg de regelisg vau het kiesrecht zal gerolgd worden Ènnumag bet waar zgn dat een zoo kreupel stelsel als bet Belgische wel niet van eeoe Nederlandache Regeeriug ta wachten is indien de nieuwe kieswet tégelgk de oltramoutauen als de conaerratief liberalen en de conservatïefanti revo lutiooairen zal moeten voldoen is het te vreezen dat bg bet opstellen der formule meer uaar den gemeente d 4eler het conservatisme dan oaar een gemeen veelvoud zal gezocht worden ï onteo ran de toekomstige kieswet mogen gemakkeigker te herstellen vallen dan in België daar se door herziening eeoer gewone wet ztjo weg te nemen toch zal men ons wel willen toegeven fdat het m elk geval wenschelgk en Doodig is thans eeoe regeling tot stand te brengen van oen duarzaaDvIprakter en op welks herziening io den zin vailp ruimere uitbreiding het de moe rfttiBch liberalisme al terstond na de aanneming der wet bedacht en werkzaam zou moeten zyn c f Buiteolandscli Overzicht Van den vroeger zooveel genoemden Franschen Minister Dupaj heef men in langen tyd niets gehotfrd Dezer dagen heeft hg roor ign kiezers te Beaulieo een rederoericg gehouden waarin hg de redenen uiteenzette waarom bg het socialisme zoo heftig bestreden had Het sonsliame of om het bg zgn waren naam te noomen het revolutionair collectivisme zeide de heer Dupuy bedriegt de rrgbeid van den arbeid en de persooolgke vrgbeid het pronkt wel internrtionale strekkingen en noemt zich verwant met de verachtetgke Commune Het is mgn overtuiging dat elke coocesaie aan de socialisme elke zwakheid die meo het betoone zou zoowel de Republiek als het vaderland in gevaar zou brengen Wat in deze leer te vrezeu is dat is niet de mogelgkheid van triomf want die zoo geen 24 our dureo maar de teleurstelling welke op het niet vervuld worden rau de belofteo ran algemeeo gelu t zou volgeo lodieo Frankrgk zich tiet vangen in de hersenschim iien van het socialisme zon het ontwaken verschrikkelgk zgn Achter de socialistische droombeelden zie ik een geweldigen reactie met andera woorden een Ousar De Italiaansche verkiezingen heetten uitgesteld en in verband d rmee liepen geruchten dat het vertrounen ran den Kooing io Crispi minder groot zou zgo geworden Dit wordt thans weer tegengesproken eo er bg gevoegd dat in deo Mioisterraad is besloten de verkiezingen te bepalen op 19 eo 26 Mei De voorzitter van den Engelschen Board of Trade beeft een wetsontwerp iugediend waarbg de aanleg van kleine spoorwegen gemakkelijker wordt gemaakt Het ontwerp heeft ten doel de middelen vau vurv er root landbouwproducten te vermoerderan In het Lagerhuis diende minister ShawLefevre president ran den Loost Government Board c eeo wets ontwerp iu bepiieode dat bg Terkieziogeu voor de wetgevende macht elke kiezer slechts één stem mag uitbreogeii en dat de verkiezingen overal op deuzelfden dag naml op Zaterdag moeten gehouden worden Het ontwerp werd voor de eerste maal gelezen De woordvoerders der oppositie vernordeelden get ontwerp indien het niet gepaard ging met een vernieuwde verdeeitog der zetels 7 80 8 10 Ctraeht 6 83 7 0 Woerdao 8 8 11 üudawAter 7 07 8 19 Ooiia 7 0 88 J AsatardAB Wp Te Londen heeft zich eeo Alliance Carponters s and Joiners Societjc gevormd die rich ton doel stelt de werklieden bg het bonwrak tti beve ligeu tegen de dwingelsndg der rakviTöon igin Van de 150 000 werklieden dit te Londen in bet bonwrak werkxaam zgn is slechts een vgfde deel lid der vakvereniging doch de orerigen zgn geheel aan da viltekeor dezer minderheid orergelererd die hen balammert iu het vinden ran wei Stoitaif xn xich dan ten einde raad bg de rakvereeniging oao dan gevoelen zg eerst recht de dwibgelandö an dit lichaam Zg worden gedwoigttn tegen hun wil goed werk waarmede zg tevreden zgn neer te leggen Ten einde hieraan een eind te maken wil de nieuwe vereeniging dat alle arbeiders die niet tot de vak vereeniging bebooreo zich xallen aaneensluiten om gezamenlgk tegen den dwingeland te strgden Het gerocbt dat de Servische Ministerpresident Christitch na afloop van deze zitting der Sknptchina zat aftredeu wordt in diplomatieke kriogeü bevestigd Men zegt dat hg dit besluit genomen heelt met het oog op de terogkomst dar Koniogio moeder daar oneer zgo bestuur de echtacheiding tassohen Milan en Nathalie werd uitgesproken Bovendien zoo bg het regeeren moede zyn eo zgn teodiog als nfgeloopen baschonweo on de rerkiezingea heblieo plaats gehad Als zgn oprolger noemt men Nicolaje witch Eergisteren hadden in Griekenland da verkiezingen plaats roor de nieuwe Kamer De heer Delyaonis die algemeen sla de toekomatiga minister president wordt beschonwd hield Zondag een redevoering waarin bg zyn programma nogmaals breedvoerig oiteenzelta Vooral legde bg daarin nadruk op hetgeen Griekenland verschuldigd is aan de hooders van Griekaohe schuldbrieven Griekenlauu moet met zgo crediteuren een loyale overeenkomst sluiten zeide hy en hy beloofde regeling der staatsachuld he uinigiug vertninderiug der balastingeo met en benevens de uiterste zorg voor de ontwikkeling kelingvan handel en nyverbeid in één woord alles wat strekken kan om Griekenland op te heffeo nit den toestand ran verval of by iu staat zal zijn die mooie belofte te verwezeolyken is eeo andere vraag Doch het volk stelt op dit oogeoblik nog vertrouwen iu den heer Detyanois Van zgn aaobaugers werden er 141 gekozen van de andere groepen werden slechts enkele vertegenwoordigers benoemd Iu de nieuwe Kamer zal Dflyannis beschikken over een meerderheid ran 75 simmen Trikoepis eo Ralli die roei hoop hadden öp den uitslag leden een verba zende nederlaég Meu kan thaus bet optreden van eeo kabioet Delyaonis binnen korten tijd verwachten Ook tusscben Rusland en Japin is nog geen schikking getroffen Uit St Petersburg wordt gemeld dat de Russische regeeiiug indien Japan weigert afittaod te doen van het voorgebergte LiaO Tnng oomiJdellyk tot bet btokkeereu der Japaoscha havens zal overgaan Natnurlgk behoeft men aan dergelgke praatjes die nog steeds in omloop zgu geen bgxondere waarde te bechten Trouwens het zou den Russen niet zoo gemnkkelyk rallen de Japaoscha bavena te blokkeeren alt den EagoUohlen dat van de havens vau het zwakke Nicbirragoa De Japanache rloot zon den Ruilen zeker genoeg te doen geven De Mikado ia ziek hoewel niet ernstig TochA moesten wegens da ongesteldheid van den Japanschan vorst de feesten worden uitg stetd die ter eore der behaalde overwinuingeu gisteren zoodan plaats hebben ll it New York komen weer ongonatige berichten betreffende Cuba Men beweert daar dat een detachement ran200 Spaojaardea te Gnantaoamo door de opstandelingen is omsingeld eo vermoord Slechtsvier soldaten konden ontvluchten Ta Madridheeft men nog niets vernooien over dit gerecht dat deo 19deu April plaats bad KaotoDgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 1 Mei 1895 De rolgeude personen zgn veroordeeld wegens Overtreding Verordening op de Stoomvoart K A A to Amsterdam J r d L en J J 9 7 10 04 10 11 10 18 v ii 0 11 18 9 03 81 9 10 6 90 30 6 87 6 44 6 0 IJ 30 9 41 9 80 9 8 10 4 10 4 11 1 1 lUO 8 8 1C 08 U Dordndit Mm tot f 10 of 5 dig D h VuchoTertreding A L f L J H u B T Ueii t Moer capallt i d T tot i 3 of 3 d g D hechten 0 ertrediog K B 9 Jmniri 1876 eewöuod 8 April 1893 Stbl 62 J J B T te Berfol tot f 3 of 3 degen h Ofertreding liwet j a J C d W wed A K te Gond tot f i of 3 dngen hechtenie Orertreding PolitieVerordeninu lan Goad J H te Gooderelr tot f 0 50 of 1 dag h P T B te Gronw eo J d K thnni iwer rende No 1 tot 3 of 2 dagen en No 2 tot f 1 of 2 dagen hechtenii Orertreding der Verordening op de politie te Gonda i n 1 J H d R 2 J T E 3 M G 4 T J D allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare drookenwhap bj 5e horhaling T B iwerrende tot eene hechteniaatraf ran drie weken Openbare dronkenuhap Ch D te Gonda tot f 5 of 3 dagen h P J eu D T to Gouda O H V awer aenda A d J te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Üaiien de Wet op de SCHUTTERIJEN ran den lln April 1827 Staatsblad no 17 alsmede de R iementaire bepalingen voorkomeode in bet Staatsblad van den 21n Maart 1828 no 6 Breugen te algemeeoe keoois dat de msonelgke ingesatenen ook de Miliciens Verlof gangers die bet vorige jaar 24 jaren oud xyn geworden en derhalve geboren zgu in 1870 verplicht zgn zich roor den Dienst derSchntterg te doen ioschryven Dat tot de iuHchrijviog gelegenheid zal worden g even ter Secretarie deïer Gemeente van den löo tot den 3In Mei aanntaande dsgeIgks de Zondagen uitgezonderd van des voormidda t8 tien tot d B namiddags eeo ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der roorscbrevene verplichting de navolgeode bepalingen en vooracbriften bevat Art 1 Ieder ingezeteu vao het Ryk die op den In Januari van elk jaar zijn 25ejaar zal zyu iogelreden eo zgu 34e juar niet voleindigd zal bebbeu zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zgnd verplicht wexen den Scbatterlgkan dienst uit te oefeneo Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschonwd i Alle Nederlanders biuneo bet Rjjk hun gewoon rerblp houdende b Alle rreeradeliogen binnen het Ugk woonachtig welke bun vooroemen om zich daar te restigeo zulten hebben aan den dag gelegd hetzg door eene uitdrukkelijke rerJÉlariog heizy door het werkelgk overbrengen van den zetel van hun vermogen en e hoofdmiddelen van hun bestaan De tgdelgka uitoefening van een hedrgf of haodwerk io aeoige ondergeschikte betrekking gelgk die vao leerling koecht enz kan op ziohzatve ni t beschouwd worden als een bewgs van bet voornemen om zich in dit Kgk te TMtigsn Ark 6 Elk jaar voor deo eersten Jani zullen de Ingezetenen welke op den eersten Janoari van het jaar bunr 25e jaar vao ooderdom zulleo zgn ingetreden zonder onderscheid of zg rermaeneu mochten al of niet tot de vrggeetetden of oitgestotenan te behooran verplicht zgn zich bg het Bestuur der Gemeente in welko zg wonen roor de Schotterg te doen inschrgren Art Zg die in meer dan in eene Gemeeote hun gewoon rerblgf houden of deo zetel ran hun rermogen hebben gevestigd zullen tot dflL Inschrgving verplicht zgn binnen die gemaeoW alwaar een dienstdoende Schutterg aanwezig is Bgatdien in die rersohillenda gemeenten alleen dienstdoende of alteen rustende Schuttergen bMtaan znUen zg zich doen ioscbrgven in de gemeente alwaar zg roor de persooeele belasting zijn aangeslagen eo de ambtenaren in die gemeente alwaar zg ambtshalve verplicht zgn hun verblgf te houdea Art 8 Die ran hnooeo oodardom geen roldoeud bewijs geren tullen door het plaatsalgk beatuar worden ingescbreren naar desiêlfs oordeel onverminderd de bevoegdheid Tan den ingeichreveoe om rao sgo joisten ouderdom nader te doen bigken Dientengerolga wordeo de iagezeteoeo dia in de tarmeo van gemelde Artikelen rallen di ign zg die geboren zgo in denjare 1870 daaronder begrepeo de Miltcieo Verlofgangers dn liohtiog 1890 mitsgaders de zoodanige tufcken dè 24 en 34 jareu welke sedert de laatst gedane oproapiog in dato 2 Mei 1894 zieh alhier met der woon hebben gevestigd o proepen om zich op loovengemeiden tgd en pLuta aan te melden Zg dia nalatig mochten zgn sallan van wage het Gemeente Bestnnr ambtahalre worden iagMchrareo door den Schuttersraad worden veroordeeld tot eene geldboete en Zonder Loting bg de Schotterg worden ingelgfd indieo het btgkt dal er tgdena de rerzuimde inschrgriog geeoe reden tot nitslaitiog of rrgstelliog tan bunnen aanzien bestaan Voorts wordt deu belanghebbenden madegedeeld dat zg bg de inschrgving moeten overleggen huo bewgs vao Geboorte hetwelk voor heu die niet iu deze Gemeeote zgn geboren zal worden aangevraagd indien zg voor 15 Mei a i zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zg bg da aangifte zullen moeten opgeven de straat de wgk en hat nummer vao honoe wonmg bon beroep benevens dat hunner ouders Gouda 27 April 1895 De Bui meester voornoemd R h MARTENS De SecretariH BROUWER Haute Nouveauté in PARASOLS Doek tttllau niet geütaleard wordau A van OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam so kvmij Vor kia 100 100 lojv 81 881 ♦ 6 6y 106 661 57 110 801 481 100 slotkoers H 101 lOO SS 84Vi 5iVi 716 102 4 loiv S14 188V 101 101 89 J91 llD l 971 186 118 lOi 10 6SV US 96 losi 100 IfiDiauXD Cart Nad W S l i dito dito dito dito diw dito S Ho iaia Obl aaadl 18S18B 4 ItaLib InschryTing 1I6Ï 81 5 OoBTBNB Obi ia papier U68 i dito inailïflrlSöa b PeaTDOiL Oblig met ticket S dito dito S EluaullD Obl Oo t ia Seria S dito Qaoona 1880 4 ditobüaotbi U8a4 dito bij Hope 188II 90 4 dito in goud laan 1888 6 dito dito dito 1884 S SpjLHja Parpet aohuld 1881 4 ToaMU Oepr Cont laan 1890 4 Oao leaning aerie D Geo laaniDK aerie C uiDA llP B o T obl 18ïa 8 Uiuoo Obl Buit Sob 1890 8 ViNaioaLi Obl 4 onbap 1981 J HSTiaDAH Obligatiau 1881 3 RorriaDAH Stad laen 1880 8Vi NlD N Xfr Haadalaf aand Ircndab Tab Mij Cartiioaten Dait Maatachappij dito Arak Hypolheekb pandbr 4 Cult My der Vorataal aaod a Gr Hypolheekb paadbr 4 Nadarlandaoha bank aand Kad Haudalmaataob dito K W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypolheekb dito 4 Ooansa Oo l Hong bank aand Knal Hypolbaakbank pandb 4 AHlaiu Bquit hypolh pandb 5 60 BS 188f 04 87 Maxv L G Pr Lien eert 8 Nin HoU U 8poorw Mg aand Mij tot Expl T SI Spw aand Nad Ind Spoorwagm aaad Ned Zuid AMk Spm a id I dito dito dito 1891 dito I lTiLl 8poorwl 1887 89 A Eobl S Znid Ilal Spwmij i H obl 8 PoLaM Waraohau Waanen aand 4 RoaL Gr Buaa Spw Mij aaad i Balliaake dilo aand 7V 101 axd isTi 71 101 ISII 1S8 18 lOlVl 651 97 Il U 108 11 lOl 811 6l It l 118 19SV 109V Faatava dito aand t Iirang Dombr dito aaad 6 Karak Ck Aaow 8p kap aaod Loaowo Sewut 8p Hij oblig IOrel Vilebak dito oblig t ZuidWeat dito aand t dito dito oblig 4 1071 108 113 1 7 U8 iiuaiaiL Oent Pao Sp Mij obl Okie k Nerth W pr C r aand dito dito Win 81 Pater obl 7 Daaaar k Rio Gr Bpm eert T a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiar k NaahvillaCart aand Maiioo N Spw Mg lehyp o Miaa lUnaaa f 4 pol praf aand N Tolk Ontario k Waat aaad dito Pansi Okio oblig 8 Oregon Calif la kyp in goud St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dita Lino Col la kyp O I CiaUA Can 8outb Cert T aand TiH C RaUw k Nar la k d o O Amateid Omnibua Mij aand lolterd TramwegMaata aand Nu Blad Amilardam aand 8 Btad Rollardam aand I BII I1 Stad Ant rarpanl887 i i Stad Bruaaal 1886 i a HoW Thaiat Bagullr Oaaallaob 4 OnarlKK StaaUlaaning I860 t E E Ooat B Cr 1180 I apijua Stad Madrid I I8I8 Var NBli Bei Uyp SpobI eert IHOXZONDBN rOBSTELlJK KXBKBEZOBK H wordt inderdaad meer dan tgd dat ever de quaeatie vao het Vorstelgk kerkbezoek te Ngm o op 19 Mei a s aarst aangezegd en later weder afgezegd voor bet Nadartaod scbe volk dat ago Vorateohnis liefheeft bet volle licht zooveel loogelgk o eo alle romannetjes rechte an links een einde namen Nu is zeker niemand meer aangewezen om er over ta spreken of te sohrgvan ali da ondargeteekande die er het meest bg geïutereaaeenl i Ik zal daarom trachten de zaak voor een ieder zoo duidelgk mogulyk te maken Waarheid is het dat ik geweigerd heb om de predikbeurt op 19 Mei a s af te ataaoaanmyn modernen Collega Ter Haar Waarom Niet om enige reete tegenover zgn persoon Ik beo hier reeds 21 jaar oeveos hem werkzaam eo kan in opret theid des harten getuigen wat hg ook gaarne zal toestammeo dat wg elkander in al dien tyd nog nooit een onaangenaam woord hebban ges d of zelfs eeo stuurscb gelaat getoond Wg weten en gevoelen zeer goed op theologisch gebied wat afstand of afgrond ons ran elkander lobeidt Wg bebbeu dien bg menig nuttig en aange naam gesprek nog nooit op konstmatig oonatnurlgke wg zoeken te overbruggen Zoo blaven we de beste vrienden Kn dat zullen we hoop eo geloot ik weder zgn als ook deze storm voorbg is Ieder die mg meer vau oabg kent s oóals nu bgua gansch Ngmageo weet dau ook dat ik zulk een gezworen vgand ben ran alle vgandscbappen tegen wienofwat ook dat ik al zeer Bi oèdig uit den weggaan de eer aan eau ander laat liever dan oorzaak te zijn vau ouaangeuaambedeo of baleedtgiugen tf enover anderen Uier echter kon eo mocht ik niet wgken of ik zou de heiligste zaak verloochend bebbeu eu verkeeide prakt ken hebben bevorderd Het is oamelgk myoa heilige overtuiging die niet alleen mgne orthodoxe ambtgeuooteu en de overige orthodoxe leden van den Kerkaraad de minderheid doch ook tal van eerlek auuktiade modernen eo anderen hier met mg deeleu dat da KoninginIUgentes iu haar verzoek om den oüdatun predikant te doen optreilan niet beeft gehsodeld oaar eigen ioitiatiaf doch dat vao bier pressie ja groote preuie is uitgegaau om die zaak io het leven te roepen en men met opzet de richting vao mgo Collega voor Hare Majesteit beeft verbolgen gehoudeu Algamaen toch is het bekend dat Hare Majesteit nog nimmer eeo moderueo predikant heeft uitgenoodigd om voor Haar en de jeugdige Kooioffin op te treden noch ook een Kerk bezocht waar eeo modern leeraar op den kanaal zon komen En dan zou aan weldenkend meusch uit iéa stuk dau zou eene Vorstin als ooze geëerbiedigde Regentes nu in eentf zoo oogelgk aan zich zelve worden om zolks nu eens te verzoeken io Ngm en tegen 19 Mei a B Zg die hare beminde Dochter onze aanstaande Koningin onderricht doet geven door een beshnt orthodox predikant Het is immers al ta doideltjk dat bet onmogelgk ia Het is althans vonr mg klaar eo zeker men heeft Hare Majesteit wf l g sproken over den zoon des groot o dichters Ter Haar doch vergeten er bg te voegen dat die dichter bet Evangelie naar de H Schrifteo beleed eo predikte als een vast Bybelgeloovige doch dat de zoon van dien vader belgdt en predikt wat men daar dan Godsdienst van Jezus noemt Doch daar it meer wat oos in dat gevoelen sterkt Naowelgki toch was da Secretaris Harer Majesteit Jonkheer de Ranitz hier geweest om plaate te bereiden of iedereen in Ngmegen wist te vertellen N B nog wel 3 4 weken vóór bet ontvangen vao den o£Bcieelea brief dat er een brief zou komen waario Hare Majesteit haar verlaogeo zoo ta kennen geren om op 19 Mei hier deo oudsteo predikant te hooren Dit nu met sommigen te verklaren uit eeoe toevallige onderstelling die iedereen licht maken kan dat is tocb waarlijk eene CooJKtura audax wal tot de siKpIicitas doch niet tot de saocta simplicitas behooreode Toen dit gerucht ging icbraef een mgner ambtgenooten daarover aan een predi kant dia oog aleans metdeKooingin Regentas in aanraking komt En t antwoord waa Dat is radioaal onmogelgk Dal wl H M nooit doen daartoe is Zg eene veel te verstaudige vrouw en eene veel ta vrome Christin In alk geval zoo werd er bg vo d moet di Umits zijn beurt niet afstaaol Nn dat laatste behoefde man mg niet met vele woorden duidelgk te maken Ik ben het nooit van plan geweest en heb al de gerolgeo voor mijne rekening geoomen gelgk ik nog doe Ware Hare Majesteit van de moderne richting ik had dan hoe ongaarne ook krachieos mgo athiscb ireniach staodpont de beurt o rgiQ aveo deukende de toestand in onze kavk is na eenmaal zoo en niet anders beter dlaf boioheleo Nu echter heb ik mg verplicht gexteu met de orthodoxe ledan des kerkeraa s aan Hara Majesteit te chrgven dat ik onder bet Alziend oog der Oppermajeateit in de hemelen mg gedrongen geroeide nit eerbied ook roor Hare Majesteit de benrt niet af te staan in da rasta orertui gÏDg dat Hai Mi teit onkncdig was gelaten vao de riohtiog des mans dien Zg als ratbnaar rerkooa wasrbg al de andera ooderteekeoaars mgn gevoelen steonden Onwaar is hek ten slotte dat H M noniat komt omdat aan haar rarlaogen niet voldaan wordt doch aeoig en alleen omdat daarover twist eo tpis jjeschrgf is ontstaan eo de Regao tes dit iu geen geval verder wil aanwakkeren Onwaar ook dat men zou geachrevao hebbao dat ik de oudste was io leeftgd want baida lu leeftgd en dieusttgd is dominé Ter Haar t oudste Doch waarheid ia bet dat hoe eervol mg ook de zaak geweest ware bat mjj in dezon allereerst en allermeest te doau was om dt eer van m n Heer en mgo God mgn Heitaud en Verlosser en om de prestige ran oos Vorstenhuis dat ik zeer liefheb en hoogacht Hiermede voor ditmaal genoeg K W SMITS Pan Predikant Ngmagau 28 April 1895 ADVERTEWnfiN RIJWIFXEl Sparkbrook Rijwielen vanat 190 Hoela Tanggen l Ry wielen a 140 verder alle mogelijke OSIDEBDKELKK Bondsltijwielhersteüer Aanbeaelend J C DE EÏÏITEE Lange Tl ndeu eg 30 tJouDA Menbiede liet geluk de hani 500 000 Mark sli hoofdprys iu Uot f lukklgst gevsl biedt ds nifluwsU ToaU Geld ver lotiog dis door de tloogo K Keeriiig vsu Hamburg goe lgrkeanl sa KawsBrliüfKd is Dti vuoftieeliKit inrichting viu het uienwa plsn butuut dstrit d t iu dan loop ran ileobls weiuit mMuilan iii 7 verlotirgon vau 111 000 Ioten B7 700 prijseD bedrageiids ll i48 79f Mark Uit vdlledigfl bfRlÏMing tutten kotnao dstrondsr sgo kipitalu pfijtm vsu uventuwt 000 000 Mark bij uituaoieiiohwid ohtsr 1 pru k M SOO OOO t prgt k M 200 000 Iprja i M 100 000 Sprjien M 75 000 I prgi k M 70 000 1 prga k M flS OOU 1 prijs a M 60 000 1 prijs aM 56 000 3 pruKunuM SO OOO l prgi k M 40 000 SpryMiiiM ÏÜOOO i pryteiiaM lOOOO fifl priu£eii k M fiOOO lOftpr uiuüU SOOO 2ai proton M SOOO SISprgxuiiHM 1000 Ul6pryKflaiM 400 3 7KfipryEeiiaM IKK IfiSVO prJsoni MSOO SOU 160 184 IOO 8 e 4l IO Do prjjitmkktngao zjju volgens plsu van nmbtaw s v sigwileld Voor ds iMDatiauda eerste prgstrekklng dewr itrooto door den Btaat gtowssruorgde Ueldvir loting koiti 1 Kolieel orig tot ileehts M 0 of 8 6U 1 W g 8 f 1 75 1 kwart 0 M 0 iVl togen iastiading vsu het bedrsg m binkpapier of per poitwinel Alle Dommiiiiai worden onmiddsU k mst dt gruotitfl Bor ruldigbeid uitgsvosrd en Isdsr peltfr ontvangt van om do met bet wspsn vso dau Btast voorziene Origineele Jiutan aetf in banden Bij iedere Iwatelling wordt hot vereitohto officieole plan waaruit de vtrdesUrg der prgeen up Ie vertohilleade klsuen alt ook de betreffende iuUggahlen ta vernitman i grstia bggevongd en zenden wij sto onzo BeKunttigenonsBUgevrs d na elke trekking de oltloteelfligston De iiitbetahng der pryz a gewhiedt tluedi prompt onder waarborg van deu ötast eu kan door diroflta toezending of ook nsai verkJeiing der Uelttughebbenden io alle grootera pUsUea vau Nederland bewerkstfllligd worden One debiet ia ateedi dour het geluk beguusligd en ouder vele aodore aaniisnlijku prgseu hebben wg meermalao votgeua offieieele bew eea ds sarato lloofdtreffera verkregen ro onta üflgunatigera self uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 80 000 00 000 40 000 sns Het ia te voorzien tiai bq dete Mpdenbeolitatflu groDdalkg gevestigde coderiiemiog vso alle kanten op eene u r worksame deeloeming bepaald kan worden gerekend en vertoeke derhalve om alle oommiisies te kaaaea uitvoeren ds bMlelliogaa too spoedig mogelijk iu etk geval voor den 15 MBl € h te doau loekomao KAUFMANN 8IM0IÏ Bankiers eo UeldwiaKUsrv in UAUBUBO P SIliermedo danken wij voor het veruouwao oua tot btertoe geichoniRn au daar wg bg bel begin der nieuwe verloting terdeelnenting iaviieerjn lulleo wy ook voor bet vervolg bemoeid zijn door eau stipte en roéelo bedio Dtng de tevredenheid van onse gaiierde Baguuitlgen ta verwerven