Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1895

No 6040 34ste Jaargang Vrijdag 3 Mei J895 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst tmi 1 5 rqfok k SO Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend nau plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant gesdiiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jer drie maanden is 1 26 firanco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VU F CENTEN FEMSCHE STOOMVEEVEEU MM Chemiselie Wisukerl H OPPEKHEIMER 19 KruUliade Botterdam GabnTeteerd door Z M den Kooing dra Belgoi Hoofddep t Toor OOUPA d Hwr A VAN 08 Az Bpeeuliiait Toor het itoomea en ferren nu alle Heerenen Dameiguderoben kliook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor bet stoomra ran plnehemantele veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enr worden naar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzg gestoomd of Keverfd woMen onschadelgk roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 8 dagen te verren goederen in eene week FOIKE OUDB 1i01 Jk FOIKE OU DB GENEVEE Merkt NIGHTCAP t SCHIEDAMMEM Verkrijgbaar bij PEETERS Jz AU bewga van oohtheid it cachet en kurk steeds voorxien ran den naam der Firma P HOPPE Allernege bekrooud met £ ere Diploma s Goaden en Zilveren Mfidaillea beneTena Kere Diploma Gouden Medaille en ertiflcate of Award of the World H Hjgienic ExpoiitioD Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiven Uorst Honiji Exlmcl MELIANTHE OIT Dl Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM TIK H iVvanSchaik Co gevestigd te ê Oravenhage 0 sn middel is ot kan worden niWevonden welke de Melianthe overtreft het is OHHKUHOEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest 0 V7tt B£IJ f de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadi ie invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in gaoons von 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keohtbank te i Gravtnhagi Wf Verkrggbaar bg F H A WüLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordnda J C RATELAND Botkoop B V WIJK OmUuiater Abonneert V op het i S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Uedactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks verschgneu 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman Novellen BietorlaeKe Yerhalen PoëxU Allerlei BaadmJ togogrief Bebus etut en noor den zeer lagen prgs van dt CSST paj 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsie niaandsohrin van Nederland P STOKVia WATERBEUS üiTonia sBosou VOORDEEL EN GEMAK Wl ï uwe plafonds en iiiuron zelf Doe ditmat MEIJEE S KÜUSTKALK Met éénmaal witten i s het plafond ou de mui cn hagelwit OKGI ILËiMD SUCCES PrUs van MËUEKS KU STKALK per pak 30 cent Verkrijgrbaar bij de H H Drogfisten WOLF Uaxkt P J EEVET Oosthavea es C J REVET Veerstal Kraepelien en Hohn s IQiiina LarochcQ yiNAfARocHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en i Dep4t te Gouda bg den Heer A E TEEFE Apotheker voorlieen C THM ISraepelien Holm Hofleveranciers Zeist S s Patent H Stollen Warnung Oer iVëae Br olg siM anésrt VtUmttH Stollen êrrungan h t Anlati zu rariehMtnttt werthio en Naehnhmuitgrru gtiebert Mut kuift Mar unurê gtetn Mcharfen H StoUmi nar rên iMt lilnot odêr in loichtn EkMttënaiangin to 09im umtrPlêkêt wit ntb ttttttm uugthinititL SS n iêliêtén uné Zeugnisae iftlk mui nnoo 4 pCt PAlfDBRIEVElT VAK DB Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoreDgenoemda Pandbrieven zijn nominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen vnursion van halQaarlIjkBotie Coupons per 1 Maart en 1 September eu afloibaar a pari ibor middel van lialQuarlijksehe uitloting Vib Coupon E n tban en ook in de toekoroat vrjj ran bslasting rolgnnt cle Wat van I88U Art RO j 10 i Egn evenals de CitKfl ote Pandbrieven betaalbaar to Budapest Weenen en te Amsterdam tuil Knntore van oiidoriieteekendea tot den koen van den dag Volgons de tvet va 1878 is op de gflEamealyke verpande hypolhekon prioritoit der houders van Paudbriiiveu ingeichrevon witardoor hun bet roabt op de bypotbecaiie schuldvorderingen in de eeiite plaats ia gewaarborgd Ue ouilargeteakeDden verw Eonde iiur hun Prospectus ran 19 Januri I l en bet Jurrenbg dar Instelling over 1894 beriobteu dat ng voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Fester Vaterl ndisolier Ërster SparcassaVerein tot deii koeri van deOf dag WEKTIiEIM G0 1PERTZ AMSTERDAM Maan 189fi Waarom word ik van mijn zenuwl jden niet genezen 7 Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet eerdet kennen Hat is niet Eetden dat Roneziag aanbrengends middelen toevallig ontdekt worden die in ds banden van een bekwaam ganoesheM een goed snco a hebban Waa niet Prieanits de geleerde veatiger der watarkuur methode wiens woonplaata een bed urtsMrd voor de lüdendo mensohbeld geworden is een Mnvoudige boorP Heoft niet een Zweedscb mSj McC Thuro Brand genaamd een middel tegen vrouwanziekten aan de hand gedaan die bet lancet der omrurgeo reeds minder uoodiakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op het gttoied ter beperking van seuuwEÏekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg gaopfod gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de seidert jaren oit eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum nai gebeel te verdringen Kr zgn vete mensofaun die nooh ziek uooh gesond zgn en toob klagen dat zg ziob tn lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet volen kunnen en r lfs door een vlieg getergd worden en zoo zieh elven en anderen tot last zgn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreeaegke an t ot door droefgeestigbeid kunneu niet slapen en worden door beuauwdu druomen gekweld Dan agn er weder audsra die te kampen hebbeo met hoofdpgn oongoatia zwakheid van geheugen oorauizen on toevallen Kiodelgk Igden de ergsten onder ben aai verlamming vitusdans eu vatlt nde ziekte Al ieES dtogelukkigen die meu op eiken Ireftgd onder elk gealanht en alken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de alaohtolfera der tfwfwgEe van onzen tgd Wie tot reoe dezer oategorién van Igders behoort en ing lieht wenèoht te wonlen over de werking araer nieuwe methode adresaeere zioh aan 4nisterd iu M CtÉBAN A Co HoiUgeweg 48 RoUerdam F E van SANTEN hOLFF Korte Hoofsteeg 1 l trMht LOBEY TORTON Oadegroofat bg de Oaardbrng F 88 door wisn een onderrichtend gssohriftje ovtr Zenuwziekteag en BeVoerte voorkoming en Genezing gratis en franco TerkrUgbaar goatelti wordt TANDARTS E CASSUTO MAKKT 154 GOUDA ift4 iii 43a9kd nitgraonderd Zondags te oonsniteeren van 10 tot uur De Entrees k 50 Cts te Aimterdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 ets verkrijgbaar bij A Brinkman Zn LANGE TIENDE WEG D 60 De prgzen zgn door den I Staat I gegarandeerd HooWprgs jj y sooflwHarki geluk de knd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen TsQ door de den Staat Hsmbun geirssrbartle groote Geldloterij wAaria salcer II Milllnen 348 795 Mark gewonnen moeten worden De prijuo rau desa veel voordeel biedende Geldlolerg die volgens het plan slechts 115 000 loten bevat syn de volgende De hoogste prije is eventueel 00 000 Mark Premie v 800 000 M 1 prgs s 800 000 prgs i 100 000 prgzen 75 000 56prijienil 5000 M loeprtitens iOOO iSl prgzen a SOOO 812 prtjiens 1000 1 prijs 1 priis Iprüa 1 prgs 8 prijzen pfij 8 prijzen a 80 000 21prgz a 10 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 1416 prijsena 400 SO prgzen a SOD laSprijz i 100 150 89756 prjjsen a 165 S290 p a 134 100 98 e848pr i 69 48 20 totaal 57 700 priJMD en worden deze in eenige maanden in 7 klasseu uitgeloot De Hoofdprgs in ds Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tol 55 000 M in ds Sa tot 60 000 M in de 4e tot 68 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 U en met de premie van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eersio prgatrekking die offioieel is rsstgesteld kost een geheel origineel lot alrofats 3 60 een half orig lneal lot sleohu 1 76 een k srt originesl lol aleohts 90 ledere deelnemer in de loterij ontvsngt ongevrasgd onmiddellgk na de plaats gehsd hsbbende trekking de offloieele Irekkingslijat TrekkingspIsQ voorzien van het wapsa vso den Staat die de prijs van de loten en de verdealing van de prijzen over ds 7 klassen arfiigeeft verzend ik op sanvrags gratis De uitbetaling on varzendmg van de prgzen geschiedt door mij diroot en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwiisel opgsvsn 1 Men wende zieh dm met de aan vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hsbbende trekking soo spoedig mogelijk ot niterlgk tot 22 MEI e k met rertrouwen tot JOSEPH HECESCHEE Bankier en WisMlkutoor in HAMBURG Duitsohland Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking ündnie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBi WARING Bollandsohe oitgaTe net 27 alb Prng 2 gulden leder die aan de rerschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het leBen de opiate leermg die het geeft redt jaarlijksJftiiiead van een lekeren dood e verk gen Bj het Verlaga Magazin te Leipgf Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Hallaud Cteaih Baelpetsdruk van A Bwiiiuii k 1 BINNENLAND OOODA 2 Mei 1895 Gisteren ago voor de acte ran onderwgzeres geslaagd de dames O Schinkel en H Vermaes alhier Door de politie slhier is gisteren en vreemdeling over de grenzen gebracht Naar aanleiding van het ingezonden bericht in ons vorig nummer van den heer F W Smits kunnen wg mededeeleo dat volgens het Nieuws V d Dag U M Zondag bg den modernen predikant Sobuuriog te Londen onder het gehoor zgn geweest Te Moordrecht werd gisteravond onder directie van den heer Jacob F an Zutphen de eerst oitvowing door de Moordreohteobe Zangvereeoigiogs gegeven Op het programma kwamen voor eeu vgfial iingstukken voor gemengd koor torwgl nog vgf nummers voor piano viool of tioloncel of het samenspel deler instromenten bestemd waren Neemt men in aanmerking dat de vereeniging eerst in Januari van dit jaar is opgericht dan kunnen we gerust getuigen dat de zaugstnkken viver mi jaist werden uitgevoerd Wel mogen enkele dames eu heereu een weinig meer acht slaan op het aangeven van de maat door den directeur Bet instrumentaal gedeelte werd uitgevoerd door mej M Nogteren en den heer G K Nugteren van Moordrecht en de hh Van Zutphen uil Gouda en viel bgzonder in den smaak van bet publiek zoodat de hh v Z ook alhier hun goeden naam op muzikaal gebied hebben gehandhaafd Na de uitvoering nam de burgemeester bet woord sprak in eenige goed gekozen woorden met lot over zang en spel en uitte den wenach dat het soece van dezen avond zoowel den directeur als de leden mocht aansporen met gver zich toe te leggen op het doel dat zg zieh gesteld hebben De antirevolutionaire kieavereeniging Yrgheid en Rechts te Schoonhoven heeft tot caodiduten voor de Proviuciale Staten gesteld de heeren J J Lasonder te Schoonhoven H M Derokaen te Gouda en J W Valk te Schoonhoven De centr nti rev kievver eniKing Ie Alfen FEVILLETOS Vit M ZmteiKk y I Inderdaad en op welke wüseF Neen moeder ik geloof dnt wg beiden niet beter kanoen doen dan eeae reispaa naar de eeuwigheid te nemen Of oudt gq denken dat eene gravin en een graaf Bidderbjeita van da genade huoner familie kunnen afhangen F l Mder dit had gij moeten bedenken Het aohgnt Ivar dat gij mjj verwijtingen wilt doen Ben ik ooh al niet ongelukkig genoeg n T goèf mg Ivar stond op en ging naar ijne moeder terwyl nq met eeQe bedroefde atem leide vOod ia mgn getuige dat dit mjjne bedoeling niet wu maar de slag kwam zoo onverwaobt Nog een Qur geleden beschouwde ik mg ala een rgk edelman n nn fKnnt aq als gg wilt bet weder worden viel de gravin item in de rade en reikte baren zoon de hand Qq knnt onae armoede zien reranderen inr lcdom nwe toelcomat en de mqne verzekeren enonzen naam het oorspronkelijk aanzien doen behonden ySn op welk eene wijze Door een huwelqk Een hnwelqk om geld riep Iru uit net etna uitdrukking van dnM rertchtingi ti MtvofMÉBiB moeder op rutvn toon a d Ryn atolde gistereo voor dit kiesdistrict ata caodidateo de aftredende leden S Tan VeUeD A R en J J Oninitee R K Door wyieo mej H W Peters is aao bet R K kerkbastnnr aD de St Eaaebios te Arnhem gelegateerd een perceel weiland ter rerdioedeiyke f eldwaarde Tan f 9000 Id den oacbt Tan Zondaf op Maandag jt sarTeilleerde de Amsterdam de agent L Asseabroek op de Prins Hendrikkade Voor percwl 130 kwam op eens eeo mau op hem af die hem op rnweo toon vroeg hoe laat bet wai De agent maakte de opmerking dat de vrager dit wel wat fataoenlgker koii vragen en zeide dat het drie uur was waarop de man aich yiinga verwijderde Het geheele optreden Tan den Trager was den agent Terdacht Toorgekomen hg keek nog eens rond en dawde o a t en de deur Tan perceel 130 waarin de firma Van Hoaweningen Co een w n kelder heeft de dear itoud open Desgeni begrypende dat hier inbrekers aan het werk waren geweest of miwchieo nog bezig blies alarm doch ge n hulp kwam opdagen Op eens vliegt een groote kerel uit de openstaande denr op den agent toe met het kenaeiyk doel hem omrer te gooien en dan te Tlucbten Doch de agent bleef stwn greep den aanvaïler in do keel en een worsteling op straat ontstond Ond rwgl kwamen drie baiters Toorby die dnn agent hielpen en den inbreker naar het Dolitiebarean brachten aan den Montelbaanstoren Hat bleek nu dal de man die den agent naar den tgd bad geTr$agd tot ftet komplot behoord bad doch de politie beeft hem nog niet knunen opsporen In het kantoor der firma Van Honweningen Tond men een dikke rnit verbrgzeld terwijl het slot Tan de roordenr was verbroken Ër was nog niets gestolen en de brandkast onaangeroerd Door het flink optreden Tan den agent Assenbroek was de firma waaracbgniyk Toor ffroote schade geTrij waard Hbl f Moordaanslag In de Zomerbofstraat Ie Rotterdam Wederom is een Miserins betrokken in een misdaad van try ernstigenaard Werd TOor eenigen tgd een persoon van die naam wegens inbraak tot zes jaren geTangenisstraf Teroordeeld ditmaal zat tegen den broeder Tan dien man een strafverTolging worden ingesteld wegens moordaanslag Deze 26 jarige Miserius was vroeger werkzaam aan de Staatsspoor tegen een degelgk goed salaris maar hg was hii hing graag vOnze tijd is niet romantisch maar praktisob en gg Eoudt geen man zgn wanneer gg u niet door de rede liet besturen Door eene verstandige d ad kunt gij uwe eer en bet aanzien uwer familie redden En deze verstandige daad zou daarin bestaan dat ik uit lage hebzucht eene vrouw huwde die ik niet bemin Ivar sprak de gravin op droe gen en teven waardigen toon heb ik n oojit lessen gegeven dia in strgd waren met de eer en hel goede yNeen moeder dat hebt gij nooit Heb ik bij uive opvoeding eeaig ander doel gebad dan u tot edelman te vormen V Neen Kn tocb kweUt gg owe moeder met biltere en smadelijke woorden Is de moeder die u boven alles ter wereld bemind beef niet ongelukkig genoeg door Ie pecuniftela rampen die haar getroffen hebben dat gij haar epnig kind door nwe Schampere uitdrukkingen haar nog ongelukkiger maken moet Gelooft gg inderdaad ditTuwe woorden en uw gedrag in pvereenstemming met plicht en geweten ignP Vergeef mij mgne bittere woorden envei tzei ze hadden niet ten doel u te kwetsen maar het tflsrenwoordige oogenblik is mij uitent pgnlijk waol de omstandigheden hebben mij slechts taee keuzen gelaten namelijk iJkK w bsnkroet opentlgk onteerd te worden of door een huwelgk uit eigenbaat q voor mij zelven te vernederen Maar wanneer er nu ena Wene vrouw was jong rijk en onafhankelijk die haar bart reeds aan n gehecht bad en geen grooter gelnk verUngde dan uwe TToaw te worden daa Ivar soudt 4 haar de groote meneer uit en dies tocht hg een gemakkelijker leventje Dat hg bg de wednweeigmares Tan het koffiehuis De artis in de ZoiMrhofstraat No 8 een 44 jarige Trouw by wie bg eent eenigen tyd inwoonde om kort oa de kennismaking met haar te trouwen In de eDgagement8tyds werd er door desa beiden geducht gevochten en toen zg getrouwd waren kwamen ransel en Tloekpartgen geregeld eiken nacht voor De inbreker Miserins beeft daar ook eenigen tgd gewoond en een vtvt belangrgke rol in heel die huwelgkstragedie gaapeeld Na diens Teroordeeling werd de elandisie in de laak minder waarachgDtiik Tertronwden de mensehen t spet niet recht maar de Tbohtpartgen werden geregeld en oiel onverminderde Inst voortgezet De buren Terklaarden den TeralaggeTer dat ze t geen eens meer h ordenc en t was een heel ding als er nachts geen moord geroepen werd Ib den iaateten tgd kwamen er in De Artiste Teel iongeas sommigen zelfs beneden de zestien jaren kinderen nog die in zoo n omgering natuurlijk niet Teel goeds opdeden De heibaae Vau der Meer had al meermalen gemerkt dat ook zgn nog jonge zoon in dat oaft kwam en t spreekt Tan zelf dat hg daarvait niet gediend was MaandagaTOodf omstreeks 8 nar Ternam Van der Meer dat zgn zoon we r in het café was of geweest was en in nici te kalme stemming ging hg toen daar bïonen om eeos en vooral het tappen aan zgn zoon te Terbieden Miserins stond met zgn vrouw achter het buffet toen Van der Meer binnenkwam en tussrhen de beide man nenr h on nn een teer berige ruzie waarin zich Tan tyd tot tgd ook de Trouw mengde Plotseling tiep Miaerios vau achter de toonbank uit en soeldezgnbuiskamer binnen waarvan de denr zich in den achtergrond bevindt Van der Mew bleef met de vrouw in twistgesprek men zegt dat hy zelfs de vrouw zgn vuist onder den neus dawde toen Miserins weer verscbeen een revolver die hg steeds op de beddenplank heeft liggen in de band Hg richtte in de deur staande het wapen op Van der Meer en vuurde Gelukkig werd deze niet geraakt hevig verschrikt en zenuwachtig Birnikelde hij de deur uit de straat op wair juiit een rgksveldwachter roorbgging Ze schieten daar op me riep Van der Meer De rgksveldwachter die dat catourlijk heel gemeen Tond verklaarde tocb er niets aao te konnei doeoc Maar op dat moment kwam er een agent van pnitie aao en met dezen ging de veldwachter het koffiehuis binnen Daar stond Miserins nog altgd met het gelukkig maken want uwe eer en uwedackbaarheid zouden u noodzaken een goed man te worden gij self zottdt door baar voor peouniéelen ondergang bewaard blgven en uwe moeder zou niet met droefheid en vernedering in haar graf beboeveu Ie dalen Zeg wanneer ulk eeoe f rt j zich voor u opdeed zoudt gy ook dan weifelen F B£aar al bestond deze vroaw ik bemin haar niet Eo gg eon graaf Kidderhjerta zoudt zoo weinig gevoel voor het aanzien van nw geslacht bezitten dat gij niet daarvoor en ter wille uwer moeder een Toorb gaanden hartstocht zoudt kunnen opofferen P O mgn zoon gg verlooefaent het bloed uwer Vaderen Modder ik bemin Constance Dat weet ik maar kuut gg bfcar nu huwen F Ivar wierp zich op een stoel ondersteunde het hoofd net de handen en sweeg Begrgpt gg dan niet dat gg uwe liefde tot haar om harentwil mc pt opoflTereo naardien gij anders eene hinderpaal voor haar toekomstig galuk zond worden F Mgn zoon tal ik u langer behoeven te bidden voor mg en uit achting voor d n naam dien gg draagt te doen wat ieder jong man uit eigenbelang zonde doen X D gravin was opgestaan en naar baar zoon gegaan met eene emaekende uitdrukking in stem en blik legde sg bare hand op zgn schouder en iside Hg tondt gij niet behoeven te bidden om waaneer ik sulks konde tot welkni pr s ook n voor armoede en vernederingen te bewaren maar wanneer beeft ooit een kind sgne moeder de liefde veraolden die zij voor hem koeaterde F Hoeder behoeft m niet te bidden ik heb pistool in de hand en woedend HhrMawdt by den politiebeambten toe dat tg wag too den gaan en hg richtte tegelgk zgn pistool op ben De beambten konden toen wal nïft anders doen dan het café verlaten Maar kort daarna inmiddels wu er n bericht aan de nabgsgnde politiepost gezonden kwam de onder inspecteur D P Bonk met zes agenten terug De beer Bonk ging met éen agent naar binnen torwgl de agenten buiten de wacht hielden Pertinent weigerde Miserioi met den inspaeteur med te gain hg had niet op den heïbaM geschoten verklaarde hg bg had den loop naar den solder gericht ÉTonwel vonden dt agenten het kogelgat op de baWe hoogte in den mnnr wat het lengachtige in de rerklanng wel bewgst Ook moet hg nog ver ekerd hebben als k hem geraakt haa aoa k mezelve ook gedood hebben c De revolver gaf hg d n inspectonr af Qedarende den nacht stonden er voor d denr in de Zomerhofotraat en aan de achterzgda poUtieagentan geposteerd om mtwtl jk pogingen tot vluchten tevergdelen tSohqnt echtsr dat Miserins daaraan niet gedacht heeft want zooala hg onderzoek bleek bg had zeer wel over de plaatajei van zgn sgborea kannen vlaohten Dinsdagmorgen om 9 nar is hy bmI te zelfden inspectenr gewillig meêge n sooali de verontwaardigde baren TerklaaHaD tboricmaal niet Torlegan hg bad ileb ae et aaa gekleed en een sigaar ia t hoofd of er nitli geboord was c De man is thans in venekerde bewaring Het gevolg van xgu misdrgf poging tot moord eu verzet t en de politie c zal vel wezen dat hg in den eenteo tgd niet terugkomt Da boren ign big dat ze hem kwgt tgn Men eebrgft uit Utrecht De oieawe goftden tieo ei met dé beeltanit der Koningin die voor eenige wekeu de Mant verlaten hebben doen hier opgeld c Zg werden reeds in den aanvang Terkocht voor vgftien golden en dezer dagen hoorden wjj aelfs voor een exemplaar ta rergeefs twintig golden bieden De voorraad die dit jaar is aaDgemnot ii dan ook zeer klein roim een honderdtal en afjgaande op de fabelachtige prgien dia nau mea zegt betaald worden Toor een ezem plsar van bet voor eenige jaren aangeraoDte zestigtal waarop voor de eente maal de beeltenis vaa Koningin Wilbelmina prgkte is hot verklaarbaar dat de bezitters der thsns ver vaardigde mnntatukkan deae niet genuikkaljjk uit banden geven immÊÊÊÊmmmmmmÊmmÊÊmÊmiÊHmimmÊÊmmÊÊÊÊmÊÊm rago besluit genomen Noem mij de vroaw asa wdks fhq verkoopen most Ivar f Nu dan de vrouw dis mfj bemint eo a wier geld ik het aanzien van mjjn geaUieht bentellen kan Sr blijft mü bfi Ood I geen sndere keuze Vermoedt gg niet wie het is F Neen wanneer men verliefd is siet téso sleohta Mne vrouw men weet niet dat er andere besfaaa Alma Stem 1 Ivar sprong op Zg Onmogelijk Dese koele troteohe vroaw I Oy vergist u moeder Vois ekt niet Uw oon Oosteaf Kidder jeKts beeft bet mg gezegd Babi Ken vermoeden overeenkonuode metz eigen wensoh anders niet Ja w l tets veel meer mgn lieve lvar Bwoonoordeelt uitsluitend naar hetgeen Alma kern gezegdbeefl Hem gezegd heelïF iCaat g inderdaad geloovm mama dat deze trotsebe en eigenliaveode vrouwiemand haar ge oel wu mededeeUn alvorens si i wiet dat het beantwoord werd F Tooh heeft liJ tot hem gezegd De eenige maa die in staat zou zgn mg mijn onafhankelijk laveatege at des huwelgka te doon verwitselen lou Ivsr zKn y Zoo oo I OVrrigena behoeft mM Alma sleohtu gade ta sfaiaa wanneer g tegenwoordig i jt om te lün welk esaindruk g op haar BUwJÉt i