Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1895

Zomerdienst 1895 oodda iotteidah Aangevangen 1 Mei TUd van Greenvlcli 1 14 a 81 S M 4 10 i t4 7 11 7 11 a si 7 59 i oo 8 13 8 11 1 M 4 17 I 1 04 1 4S f i ll 11 11 19 M 1 44 S tO 4 01 t iO 1 4 OTTIIDI M rS O O D A 4 il 10 11 4 M li 0 1 46 l tO I lO S I 1 lO M 1 01 10 4 I OI U 10 11 10 11 t 11 00 lt 40 I ll 8 00 1 48 8 1 4 08 4 40 DIN R A S BOD Ok van nasv ouuuA ilht 6 48 7 107 48 8 80 ia 0 4 10 1411 8618 16 1 88 1 44 1 58 S 4S 4 16 6 17 8 11 7 68 ISI toorb 1 64 10 10 1 44 8 17 Zuira Oa 10 86 1 51 0 18 Lig Z r 4l g la 10 48 9 0 0 4 0 s G ada 8 807 508 18 1 6810 1010 67 11 0611 461 10 8 14 9 88 4 13 4 43 5 47 8 51 U IS lO l f Stopt te BlAAwijk KruuwMT ea Nootdorp LoidBcbeDdam Omfa 7 801 811 0 1 8710 0 10 80 ll lYll ll 1 17 8 85 8 47 4 4 t7 7 14 7 40 8 8 8 64 I411 1 bT u 7 411 47 11 08 a7 4 1T 8 i lo oo I bf 7 l8 8 80 U IS 18 4 1 08 B 8D 7 aO B IS V f SB 10 IB lU Bf ll UB ll a B IU 9 1 a xn 1 stopt te Blnaw k Kruuwag ea Nootdorp LoidBcbeDdam D T 11 C R T O O U D A a U JXL T U U U U A 10 11 84 11 50 8 10 8 614 43 6 38 7 50 8 0 07 I0 t4 10 18 11 61 4 11 6S E 0 18 10J4 10 31 4 14 8 S0 10 44 11 07 1 1 3 4 4 37 6 80 7 0 8 16 8 41 0 4 11 10 AHSTOlDAIiGOVDA 66 11 MO 4 16 8 86 Kaar wg rftinemeD zallen door de depariameiiten Taifi Mftrine en KoloDiëa geeo joogelijden meer worden oaogeDoiDea ter opleiding Tan officier rao geroodbeid bg de zeenucht of by het leger in OoNt Iodië Bg ereiitoeele tokorten zon hierin bg Toorkeor worden Toorzieo door plaatnog tbq artsen die het rerlangen te kenoen geren om rooreen benoeming tot officier Tan gezondheid inainmeAing te komen Tel door het heffen ran invoerrechten zegt hij o a Ik ontving het vorig jaar uit Groningen een koek wegendefS kU ram die aU postpakket franco was verzonden tot Port Elizabath hetgapn te zamen f 5 20 ko tte No moeit ik bovendien voor vracht tot Colesberg en invoerrechten f 4 12 betalen een dure liefhebberg dus Men meldt uit Den Haag De 1 MeifTterders zonden heden den dag iawgden met een wandeltocht Op de plaati ran bgeeokomst het Oraojeplein was echrtr geen enkele liefhebber opgekomen behalve het comité ran regeling dat daarom na eenigen tgd toerena tMiloot het plan op y geren Dit WaIhallac in de Wester haeostraat trokken heden ochtend om IQ nor een honderdtal kinderen ran ti 12 jaar van socialistische oudert die han kroost ter gelegenheid ran den len Meidag ran de school badden gehouden naar een speeltoin aandeu Loosduinschen weg waar zg onthaald werden Sommigen onder de jongenn en meisjes droegen een rood roosje op bois of jurk Dm middags werd aan kinderen ran 3 tot 6 jaar in geooemd lokaal gelegenheid tot rermaak gegeren Een 40tal Meibetoogers doorkroiateii heden vereenigd rersehillende deelen der stad aan de roorbggaogera strooibiljetten totaanprgziog Tan den arbeidsrustdag en oproepingen roor de meeting ran hedenavond oferhandigende Voor een harmonica die door de faeeren lapschen spoorweg werkzaam te zgn maar vrees dat zg allen zich han reis zullen belagen Voor lieden met een huiahonding ia hot leven hier veel te door Men vert ient bg den spoorweg £ 10 a 12 = f 120 144 per maand dat klinkt in Nederland reel maar hier is hei slechts even toereikend Te Amsterdam onderecoeidde de Ie Meidag zich ditmaal maar weinig ran gewone werkdagen In den middag werden twee goed bekochte vergaderingen gehouden in Coaalnntia en in Plancioa waar Beeni Appel ran Zaan dam en ten Boekhorst als woordvoeders optraden Na sloitÏDg dier bgeeukomsten wandelden de meetinggangera elkander tegemoet en trokken daarna iiaar hot Vot je om de 3000 kindereii te bezoeken die zich daar reeds den gaufohen di met allerlei spelen hadden rermaakt Voor een eenvoudige woning moet men f 48 tot f 60 per maand hoor betalen boter kost f 1 50 het Ëog pond meel kont f 9 af 10 per 100 pond kaas 90 cent en meer vleeech 80 a 90 cent aardappelen 12 tot 15 cent alles per £ og pond Kleeren zgn bovendien peperduur 7 oodat een gemiddeld huishouden vag dat salaris zeer znioig moet leven Mgo salaris ata telegrafiat en slationnchef bedraagt nu f 280 per maand en buitendien vrge woning kleareo licht enz toch door de dnre leveoabthoeften kan ik met mijn hoiagezio van zeven personen niets overnparen Men trooste zich dus in Nederland in deb tegenwoordigeu tijd van ma aise met de weteascbap dat Znid Afrika evenmin een land ran belofte ta als het moederland De Haogsche correspondent der Zutph Ct wg t er zgn lezers op dat na de aanneming vau de gewerenwet nog geeni zins de grens der iLÏlitaire oitgaveo is bereikt Nog veel aanzienlgk r offeri zallen in de eerste jaren in h t belang van s lands defensie worden gevraagd De Meihetoogera e Haarlem trokken te 12 uur iu optocht en zingende met opgerold raandel naar het lokaal Fatix Daar sprak J J Eicheleheim o b over minimumloon en maximamarbeid waarren hg de invoering hillgk en uitvoerbaar achtte Verder drong hg aan op organiseeren OngeveJt 300 kalk en ateenbewerkera te Haarlem hebben het werk neergelegd ter verkrggiog van meer loon 35 patroons willigden hunne hunne eiachen iu 14 bleven weigerachtig Tosachen de stakende meohelmakers en hunne patroons ia het nog niet tot et n vergelgk gekomen nadat ook de bemoeiingen der bekende commissie tot gAn resultaat hadden geleid Slechts twee patroons hebben tot beden aioh bg de wenaohen der atakera neergelegd Reeds nu werd door den minister aangekondigd dat bg zoo zgn ministerieel leven tot dien Igd gespaard blgft in 1897 met een aanvrage voor nieuwe geweren ten behoeve van de echutterg zat komen Wel hebben verscheidene leden der Tweede Kamer verklaard dat zg hoewel met dit wetsontwerp meegainde groot bezwaar zouden hebben ook de schutters van de nieuwe bewapening te voorzien maar de min rleit zicb dat het hem als die tgd gekomen is ook wel zal gelukken de bezwaii rde gemoederen voor dat plan te winnen Kn verder heeft de min te kennen gegeren dat hg de voltooiing van de stel li Dg Araster dam met kracht zal voortzetten De minia er van koloniën heeft aan eneraal Vetter bg diens aankomat te Genua ebn telegram van begroeting en rerwelkoQiing ge ionden Benige oud militairen die ridders der Militaire Willemsorde zgi hebben het voornemen bonne medegedecoreerden roet dat kruis eit te no ligen den geweze9 bevelhebber op Loml k hg zgn aankomat te s ravenbage eene ovatie te brengen Oe generaal heeft zgn reia door Italië en Zwitserland aaogerangen De aPror Gr Ct ontleent het volgende aan een brief ran een vroegeren ingezetene van Groningen den heer G Prenger thans wonende te Stormberg Zuid Afrika De schrijver heeft uit de Hollandsche bladen gelexen dat hier te lande door velen gegverd wordt voor invoerrechten Als een staaltje van opdrijving der prgzen van aommitie artikelen Het zoogenaamde kleine plan van den min Sejffardt zal dit jaar bgua gereed komen en dan zal aan de Kimera een verder plan worden voorgelegd dat rroefu geschat is ongeveer 25 raillioen gulden ie Snllen kosten maar dat deze min meent wel or een paar mitlioen minder te kunnen volvoefeïi Nl ar alle waarBohgnlgkbeid zal de min joo een dergelgke kolossale nttgave niet zoo ge kkelgk eelTgroote meerderheid vinden als vooir de gewerenwet want mannen als Mees eft de Beaufort Kamerleden ran grooten invloed en volbloed ministerieel hebben nu reeda te kennen gegeven dat voor voorstelleh om nog iieniatten vau millioenen met r voordejftelliagAmaterdatn te bestedvu 0 J une stem niet valt te rekenen maar de minster zal de iSeerderheid wet weten te bedaiden dat dt Kamers na a gezegd te hébben c k h moeten zeggen en dat het toch niet aangaat om atraka de bedoelde stelling in een toestand te laten t at zg zooals de min zich het vorige jaar uitdrukte naunelgka bestand zal zijn tegen een ooop de main tegen een eersten aanval £ n zoo zucht de coireapondent na diemededeslingen hadden wg nu nog maar de ï ekerheid dat ons leger door al die millioenen in voldoenden alaat tal komen Maar dat wordt door schier niemand beweerd Vrö Igemeen is de overtuiKiug dat zonder reor Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 0 1 40 10 17 a 4 M MMi4n kt K Ninw rk rk 9 a r u Rolt rdmai 7 io t4 ii a II ii ai 11 08 H lt 11 14 VtnvwtMk Mwirdnokl Mi I OT 1 11 DIN Bi i 10 16 10 17 8 11 8 18 I 11 68 11 17 Tank 8 7 0I VtOTk I QÏ V QB 11 1 k ww r 9t a I JI ll f 10 07 10 48 11 8 18 41 1 08 1 IJ 4 01 4 17 6 816 87 7 44 8 81 0 8810 8111 48 Ot Dl STCIOBT WMrin VkMU Oaaia l i 8 4 7 1 8 01 a ll 0810 1 11 18 48 I ll 17 4 18 4 47 5 67 8 88 8 8110 18 8 1 8 64 1 lO IM 8 8 7 08 8 1 1 ll ll 1 45 8 84 06 0 17 7 18 8 48 10 87 18 7I8 8 8 8 41 I 0 87 10 61 11 46 MO 8 08 8 60 4 48 6 1 8 86 7 46 04 U g O D U 1 A MIITtKDAII 8 40 8 11 10 01 11 11 10 a ai 4 47 o io taB W f U l l 10 80 11 46 1 M 8 1 ILII ganisatie iM lerende strgdknehten al het andere nog weinig zal baten Daarom betreurt fde bricfschrgver t zoozeer dat men voor oorlf miniKter iemand be ft gezocht die allgd als een voorstander vau plaatsvervanging beeft bekend gestaan Als men dien minister thans vraagt hoe hg aver persoonlijken dienatplicbt denkt stoort hg de lastige vragers met een kluitje in t riet door te z gen dat bg zich daarover vooralsni niet kan uitlaten want dat de eec onder persoonlgke dieostvervnlting ieta geheel anders rerataat dan een auder Geduld voegt hy er bg als ik een wetsontwerp tot regeling van de levende atrgd krachten indien dan zult gg wel zien hoe ik over dit vraagstuk denkt Over den mogelgken inhoud van later in te ditjuen ontwerpen kan ik mg nog niet uitlaten I De heer O J ten Tbge te Haarlem ge ft in Het Schoolblad v de na en voordeelen aan welke voortsprniteo uit het niet te loochenen feit dat de meeste onderwijzers ithet volk voortkomen Hunne mindere beschaving in taal en manieren zgn zeker voor een deel de gevolgen van den toon die heeracht in de geziouen waaraic zg komen doch deze gebreken worden door een kw ekschoolopleiding waar jougelni uit veracbillende deelen dra lands samenleven tut een minimum teruggebracht iNa het behalen der onderwgzersakte vinden velen vau hen die aan eene normaal chool opgeleid werden plaatsing in de streek waar ze wonen niet zelden zelfs blgven ze hg hunne oudera in huis Dit is doorgaans niet ten hftte hunner vorming Personen van beschaving die met hen in aanraking komen zien vaak met zeker medelgdtiu neer op den tinkschen schoolmeester en verbazen zich over zgne onbeholpenheid om zich in beschaafd Nederlandich uit te drukken Dit moest niet zoo zgn De pas gediplomeerde onderwgzer die geen kweeki choolopieiding mocht genieten moest dadelgk de wereld in om zgne vorming te voltooien Een voortdurend verblgf in de streek zgner geboorteplaats doet hem blind zgn voor zgne gebroken en stempelt hem tot eenen man wien de ont vikkeling des volks niet ten volle kan worden toevertrouwd c Uitgaande van de stellingen het schoolonderivgs moet sleanea op voorstellingen en begrippen reeds hg het kind aanwezige en de beste onderwgzer is bg die zich gemakkelijk in den toestand van het kind verplaatst die zich zgne eigene jengd het best herinnert c toont de beer Ten Thge de keerzgde der medaille in het volgende voorbeeld Gesteld eene school waar 100 pCt of ieta minder der leerlingen door d l ere volksklassen geleverd worden b v kostelooze schoten in de iteden ook zgn er niet weinig baartscholen met leerltagen uitsluitend uit de oDontwikkelden staud Gesteld verder in eene dergelgke school werkzaaqt 2 onderwijzers A ait het volk B uit den gegoeden stand De eerste kent de voorateUiogen en begrippen van het kind de tweede niet A kent den aard der huiselijke omgeving B niet A heeft de pakkende voorbeelden voor t grjjpen B zoekt doch vindt niet de geschikte A weet met welke moeielgkheden hji in zgne schooljeugd te kampen had en effent nu het pad voor zijne jongere soortgenooten ruimt de moeilijkfaedeu vaardig op B ziet ze over t hootd of struikelt erover in één woord de eerste £ it in zgne klasse de tweede kan er met den besten wil ter wereld niet homogeen mee worden De eerste de behoeften van het volk kennende richt het ooderwgs daarnaar in de tweede werKt onwillekeurig in de richting van de eischeu der hoogere kringen waarin het werkmans of hoerenkind nooit verkeeren zb1 1 10 Vtnabt Wowdan ÜBdawaltft Oouda 8 88 7 60 8 68 8 11 7 07 8 1 7 10 8 81 84 ABitaièaB Wp 6 80 740 8 16 0 04 em4 10 14 M l Noodig acht de schrgver kennis van de omgeving waarin het kind verkeert opdat de onderwgzer kunne neutrali eeren of aanrnlleu waar dit noodig ia Ten slotte verklaart hg lilt 7ijne afkomst uit het volk het den onder wgcer moeilgk doch niet onmogelgk maakt zich tot een beschaafd mensch te vormen maar deze zelfde afkomst biedt hem als opvoeder der jengd in vele gevallen voordeelen die zgn coll j a uit den gegoeden stand go sproten steeds sal moeten ontberen In het Eogelsche dorp Wooborn Green hg Maidenhead heeft een barbiers bediende een der klanten terwgl deze onder het uea zat in koelen bloede de keel afgeaneden De bediende werd in hechtenis genomen en betuigde zgn spgt dat bet hem niut gelakt was het hoofd geheel van den romp t scheiden Hij sebgnt gehandeld te hebben in een vlaag van waanzin of onder den invloed van sterkan drank Bet ongelukkige slachtoffer zweeft tosachen leven en dood Omtrent het arresteereo van het Fransohe meisje schrgft meu ons uit RosendsaI datde marechaussee tot de arrestatie ia overgegaan omdat haar vreemd uiterlijk en het gemis van papieren of boitenlandsche reiapas hem verdacht voorkwam Hjj heeft haar daarna uit de wachtkamer voor zgn brigade commandant geleid en vandaar naar de genieente aecretarie vanwaar zg op requisitoir van den bui emeester over de grenzen is gebracht Een belangrijke bgdrage over de werking van hooge invoerrechten levert het voorbeeld van Algerie De Britscbe consulgeneraal in AlgierK schrijft in zgn jaarreislag dat de invoer van katoenen stoffen oit Groot Britanuie in die Fransche kolonie van 7 milloen francs waarde in 1891 is gedaald tot 1 millioen in 1893 De handel met Engeland waarvan die artikelen de hoofdzaak waren is dus nagenoeg vernietigd Maar is nu daartegenover de invoer van die goederen nit Fraokrgk zelf gestegen Integendeel ook deze is van 1891 93 gedaald van 30 tot 23 millioen francs waarde Het verbruik is wegens de hoogere prg en biijkbaar zeer afijeuomen En een gedeelte van die 23 millioen komt niet aan Fraokrgk maar aan Engeland ten goede Want met Engelsob kapitaal en Engelsohe grondstoffbn en werktuigen zgn in Frankrgk een aantal fabrieken opgericht waarvan de winst naar Engeland gaat De beschermende rechten hebben dus zeker Frankrgk en Algiers niet bevoordeeld De stoom vaart maatacbappg Nederland keert over 94 tien pCt dividend uit Het jaarverslag lnidt dan ook zeer opwekkend de stoomKchepen roeren ongestoord zoowel in den maildienst als in den goederendienst waa er voldoende werk De aseuractie reken ing had bgna geen schade te vergoeden De bate der reizen bedroeg f 1 119 565 de winst f 716 978 54 Toen in de vorige week eeu soldaat van het eerste regiment infanterie te München ïn garnizoen des avonds op schildwacht atond kwamen eenige bergers op hem af hg riep hen ingevolge ziJn consigne driemaat aan en laadde toen hg geen antwoord kreeg ayn geweer de burgers waren inmiddela echter haastig af gel rokken Tien miunten tater naderde een door den sergeant Visscber gecommandeerde visiteer ptttrouille Opnieuw riep de sohildw8cht Halt De sergeant die er op wachtte tot bij den schildwacht boorde laden gaf geen Htwoord natnurlyk niet wetend dat de lading zich reeds op het geweer bevond Waarom blgftgeniet 8taan c riep de schildwacht nog Sta of ik schiet Toen nog geen antwoord volgde gaf hjj ingevolge zgn instructie vuur en trof ongelukkigerwgze een soldaat van de patrouille De kogel trof nieren en lever en de ongelukkige stierf zouder weder tot bewastzgn te ziJn gekomen reeds na een kwartier 0 67 10 04 8 06 1 08 I Sl Zouwei de schildwacht als het arme slacht 0 10 8 80 80 8 87 8 44 8 10 S li 4 10 11 M 0 41 MO 8 5 61 8J6 1 11 10 4 MO 6 10 7 48 1 M oCer wann w kk re nilmnntond aoldatan an go ia kmnwraxl In dan lutatan tjd waren turhaaldelgk ichildwacht door bargen unganltan en de wldaten rkearden atoad in de naea Tin een i ni l Door de dnwtarnia h d da ichildwiclit de wapen der nndeienda p tronille niet kannen oaderKhaiden en hg mnnde opnianw met d borgers u doen to hebbon dia hem kort te aren laatig h ddan garallea Te Leidan wordt een kookcnraa opgericht onder leiding n mefronw Wellerdink than nog onderdirectrice an de Haagwhe kook achool Reed tien dame hebbon ivjh m l ten hij on De dunr tan den conn hangt f T n bat geul leerlinge Zjjn er 20 dan wordt hg oTor 6 weken rerdeold lijn er 40 dan wordt Toor allen de coran leer eraangenaamd daar do leerlingen dan in T rKhillonde groepen Tordeold worden hg aieh o er 4 maandon lerdooU en men tweemaal por woek Ie bad in plaat nn zooals met 20 5 maal netgeen loor Telen beiwaarlgk on ign Binnenkort znllen poetbladen tan 3 cents TOOr de stad T n 12j cent oor het buitenland en dnbbele mat betaald antwoord worden ingetoord Thana bestaan alleen poetbladen T n 5 cent Ken hoogst belangrijke rraag ia aan den Figaro ter beantwoording gestold ddor een Yanke Behoort een heer die bg dag tot een bal Tan jongelui is geuoodigd in rok mot witte du te lerschgnen of in een jaa met zwarte da Het antwoord luidt Rok en witte da draagt men alleen aaronds behalre de oudera en getuigen bg oen huwelijk en de hoofdporaoon bg een begrafeni Overdag erichijnd men in gekleede jaa met zwarte oi gekleurde daa Do ËngoUchen drii on den eonrond nog Tordor en dragen rok en witte da uitiluitend afonds Doio modoTraagzal toch mnig nut bobben Er waa oen weddingschap orer aaugogaan en de Teiliezer zal oen unzionlgko om aan de armen schenken Kergiatermiddag ontstond tuasohen twee kippenkooplieden oit Ameretoortop den straatweg naar Hoerolakon een hevige twist waaibg de een den ander door een mosateok doodelgk hooft gewond De dader if in hechtenis genomen de gewonde okero U werd in hoponlooïen toetand tn de nabnrige botstede de Hors binnengebracht Te Monlégnée in Loik ia gisterochtend een huis ingezakt terwgl de bewoonster moeder on twee dochters nog te bed lagen Alle drie worden bedoWen onder het puin en konden slechts met moeite worden opgegraTeo Ëon van do mei jes was dood het andere en de moedor zgn ernstig gewond Het intallen van het huis i Toroorzaakt door de werkzaamheden roor het boowon Tan een nieuw huis ernaast Boltenlandscii Overzicht In de Hoogaariche Kamer deelde de minis terpresident liauffy in antwoord op eene ioterpelatie mede dat de regeering bg den B Stoel baar beklag had ingebracht over de redevoeringen door den nuntius tgdens zgne reis door Hongarge gehouden De regeering heeft om inlichtingen gevra d want het bedrag Tan den nuntius beeft den schijn van eene inmenging en de hionenlandiche zaken van Hongarge De Kamer juchte de rede van den minster president toe en besloot van zgne verklaringeo nota ts nemen Het Engelsohe ministerie ia gehandhaafd geworden Het regeeringsvoorstel is door de oatfaonding der Parnellisten met een meerderheid ran 22 stemmen aangenomen De Times pot met het oornemen der regeeriag om den tgd van het Huis te besteden met de behandeling van ontwerpen die iedereen weet dat toch niet voor voorneming l estemd zgn f Dit toonde sir William Harcoutt door niet an te dringen op de beraadalaging over ontwerpen die jreeds aanhangig zgn maar door mede te deelen dat de president van den Local Government Board een ontwerp zon indienen om het stemmen in meer dan een district t n te gaan Dq e onverwachte raededeeling zegt de Times t maakt zelfs en onaangenamen indruk op de aanhangers de regeering die met bezorgdheid zien welke wanhopige pogingen het kabinet moet aan venden om dea grond te herwinnen dien het dken dag meer verliest of zelfs om te hebenden wat het thans nog heeft Drie Be langrgke ontwerpen zgn bg het Huis in belamdeling en daar wordt plotseling vóór een deier drie afgehandeld is een vierde niet minder gewichtig voorstel bg het Hoia ingediend Ihit acht het blad geen wgze van werhsn voor een r eering De meening der Unionisten over het weta ontwerp van den beer Sfaaw Lafevre is bekend zegt de Tjmea ll o groot deel der partg erkent de juistheid van het beginsel iedere man ééo stemt Maar daarnaast dient dan tevens het beginsel te worden toegepast iedere stem dezelfde waarde IndisQ de kleine onregelmatigheden verbeterd worden die het gevolg ign van het uitbrengen van meer dan één stem door enkelen dan kwi de nog grooter onrechtvaardigheid niet onveranderd blgven die door de onevenredig groote ertf enwoordiging van Ierland en van Wales ootataal Deze qoaeotie moet worden ter aprake gebracht niet alleen in het Lagerhuis maar ook onder de kiezers Doch het blad gelooft niet dat de regeering ernstig van plan io ietn tot stand te brengen In da geval zou het niet de taak van het Lagerhuia noodeloos verzwaren £ n daarom gelooft de Time8 dat bet nieuwe ontwerp al even weioig kana heeft op eindstemming als de drie andere tenzg de werkdagen in het Lagerhuia 48 aren lang worden en het Hui ooaf ebroken voortwerkt En dan zou de regeering wellicht nog kana zien door even weinig zeggende moUea den tgd te dooden Philippe hertog van Orleana de pretendent der Fransche royalisten die Donderdag jl iu de moerasien oabg de monding der Guadalquivir ter jacht zgnde door een val van zgn paard dat steigerend achterover viel een scheenbeen en een buisbeen brak loodat hg met groote moeite aan boord van zgn jacht La Abutsrdat en vervolgens naar het kasteel SaQt £ lmo te Seville werd gebracht waar zgn grootmoeder de hertogin van Montpeasier verblgf houdt heeft thana ook een longontsteking welke ernstige bezorgdheid begint in te boezemen Volgens deo Heraldoc is zgn toestand gisteren veel verergerd xgn temperatuur is tot 39 gestegen en de huiaarta Kecamier zoowel als de drie Spaaosche geneesheeron achten de traamatische pneumonie niet zouder gevaar De Hertog ia 26 jaar ond Hg ia dezelfde die in 1890 ondanks de verbarning der familie Orleans oit Fraakrgk zich toch voorde militie kwam aanmelden en toen den bgnaam van tepri8ceGamelle of Prins Soepketel verwierf Ëeo der bladen bruugt in herinnering dat de vorige Fransche pretendent de graaf van Chsmbord in 1841 op 2I jarigen leeftgd juist een soortgelgk ongeval had als thans den Hertog ter jacht is overliomen Ghambord had met genersal Hautpoul het slagveld van Austerlita bezichtÏKd en was op weg naar Bhrems om daar kristallen glazen te koopen toen plotseling zgn paard voor een kudde vee schiobtig werd steigerde en achterover viel zoodat de graaf het linkerdgbeen brak lO boe jammer riep hg uit dat mg dit niet liever voor FrankrjjEf eer op een slagveld overkomt I Als ik ndmnar ooit weer ardrgdeu kanlc Vu d t kon hg later wel maar steeds hleei zgn been slepen en viel bet toopen hem mosilgk Nog ateeda is in Italië het decreet der Parlementsontbinding en dir nieuwe verkiezingen niet verschenen Ieder oogenblik wordt het verwacht nog deze week in elk geval heet het maar dat heeft men al zootang gezegd Volgens eeu correspondent van de Times ligt het decreet ooderteekend gereed en tallen de verkiezingen zoo niet den 19den Mei dan toch stellig in het laatst van die maaud plaats hebben De Italia maakt zich ernstig bezorgd over de proporties die de socialistische beweging heeft aangenomen Wel is zg nog iu hare kindsheid maar de theorieën die deze partg ontwikkelt zgn erop gebaseerd r om de groote menigte te behi en c De atrgd die nu reeda als hevig kon worden aangemerkt zat het oog meer zgn in de toekomst Op welke wgze gorden zich de conservatieve en liberala partgen aan tot died strgdf Zien zg wel bet gevaar in dat hen dreigt en zullen zg bereid worden gevonden zich de noodige opofferingen te getroosten teneinde eene verschrikkelgke botsing te vermgden € Al deze vr en moet do Italiac ontkennend beantwoorden en het Romeinscbe blad verheelt hut zich niet dat afgezien nog ran de aantrekkingskracht die hare theorieën op de bezitlooze klassen der maatschappij uitoefenen de socialistische partg ian de fouten door de tegenwoordige bewindsmannen telkens begaan a hand gebruik weet te maken Ziedaar juist het groote gevaar dat in den tegenwoordigeu staat van iaken ligt opgesloten Alten die over het gouvernement de administratie de belastingen het gerecht zich hebben te beklagen gaan tot da socialistische partij over om hulp in den nood te zoeken 4 g vormen hare natuarlgke clieëntète Totzoover de Italia Alhoewel niet zonder sympathie voor Crirpi spreekt ze het toch nit dat zgn dwangmaatregelen ünr systeem van stok en sabfi het kwaad niet m zgn kiem knAen smoren Je Ifs erkent z dat hg de macht van het aocialisme er door vergroot heeft Wellicht komt het blad later ook nog tot deze andere ontdekking dat Crispi geen verderfelijker daad kon doen tot ondermgatDg tw bet Overheidagezag dan door honderdduiienden kiezers naar willekear van de Igst te schrappen om de regeeriug aan een meerderheid te belpen D4t vooral helpt da rgen der socialisten aanTollen Dit ia dan ook de reden waarom de Itaüaanaohe sociatistea niettegenstaande zg nog soo weinig georgauiseerd zgn zich opmaken om aan den verkies ngaatrgd deel te nvmen Zy hebben in niet minder dan 130 districten eigen eandidatea gesteld wel hebhen sg maar 77 candidaten maar vele Tan deze sgn in 2 3 of 4 districten tegelijk gesteld Geeo 10 pCt zal stagen meent de l4atia c maar dit deert den socialisten niet het is ban enkel om de propaganda de agitatie en een imponeereod aHutal aitgebrachte stemmen ta doen Daarom bezweert het bind opnieuw nlle conserrntioveu om toch de oogen wgd geopend te houden en vóór lütea aan bat heil dee vaderlanda te denken Zeer welkom zosdeu zeker ook de stemmen der Roomecben sgn maar ta vergeafsch wordt gespeculeerd op een intrekking van s pausen verbod nè eletti nè elettori Slechts enkele tbona catholiqoeac zulten naar de atembna gaan mear bun getal aal klein weten ill vergetgking met do velen die zich onthouden Reuter seint ait Jokobama De Japannera gelooven dat als China het vredesverdrag bekrachtigd heeft de ratificatitin zullen den 8en Mei oitgewisseld worden en de Nordd Allgem Ztg rekent oit dat de stukkeo dan den 2ea ef 3en Peking moeten verlaten China zal dus morgen of overmorgen eeu beslnit moetrn nemen er van de zgde der Euro peesche mogendheden geen grond tot inmenging tal wezen Algemeen is men van nordeel dat zulk oene inmenging eene gevaarIgke gisting onder de bevolking zou wekken en dat zou voor de regeering een lastig geval worden De Japanners zgn met in eene stemmiug om met gelatenheid aan te zien dat eenige mogendheid beu van da vruchten hunner overwinning op de Chinoezen berooft Uit St Petersburg wordt aan de Times c geseind dat het Russische legerbeatuur drnkin de weer ia Ia geen geval er acbt men echter dat Rualand dadelgk vgandelgkbeden zA beginnen ala Japan niet naar rede luistert Rusland ia in de eeratfe drie maandeu niet gereed Zoolang zou het dan de onderhandelingen slepende houden De bedenkingen der drie m endheden zondeu travendien dezelfde blijven of het verdrag al of niet bekrachtigd was In Duitschland geeft men intusschen naar de Times uit Berlijn verneemt Japan in overweging do ratificatie ait s stellen Oorlogaznchtig klinkï een ander tel ram oit St Petersburg Ala Japan niet toegeeft heet tet daarin zullen de vloten van Rusland Frankrgk en Duitschland oumiddellgk de Japauscbe havens blokkeeren Posterijen en Telegrapble Benoemd 1 April Tot klerk der telegtaphie late klasse do klork der telegrsphie 2e klasse C L Doen to IJzend ke Tot klerk dor posteryen iste kUssa de klerken der postory n 2de klasse J W Jansan te Nijmegen Mej l Moeaker te Rotterdam J A Ryser te Tilburg A Polman to Assen F A Moors Ie CuloDborg P J B Jeonisken ta Dongen A Koop te Goldormalnn L Hanedoos te Hardiozreld C de Jonge te Helmond H Visser to Joure P Tan der Meulon te Krommenie F J H Tan liest te Vlgmon P J Ie Roy te Sluis M A Kuüpers to titooobergen Mej C M F Duynstae te Vechel en Mej M M Hargert Amsterdam Tolpplein tot klerk der postoriien on tolegraphie IsU klasse do klerken der posterijen en tolegrapbie 2de klatse J Dykstra ton bureele van den luapocteor Mlor pastergen te Amsterdam W H Baron Tan Ittersum ta Apeldoorn en Mej A A Nielsnd to Loobem 1 Mei Tot adsistont te Rozendaal W A Laurense Jr geagreëerd klerk te KInndert Belast met bet beheer Tan het bjjtelegraafkantoor Scbraierstoreo te Amsterdam 1 Mei do commies dor telograpbie Irte klane J J Jacobs lauAmstordam Vorplaatat 1 Mol De adsistent J J SonneTold ran het postkantoor ta Kottsrdam naar hotSpoorwagpostkantoor do 2 aldaar Tydelijk werkzaam gestold bj hetHoofd beatonr 16 Mei De commies der posterijen 3de klasse W C Callentols to s UraTsnhage Verlof Terleeud wegens militiedienst 25 April aan den sornumerair der po torgen en telegrapbie H K Janwo ta Woosp Overleden 19 April Oe grarenr bjj de poetstompeU fabriek V J Tan insbergb to UtrKht LIJST Tan brieron geadreMoerd aan onbekeaden gedurende do Ie helft der maand April 18U5 on terug te Terkrggon door tiiasebenkomst Tan het poattutoor te Ooudi Vanonden an OOUDA P TerTooru VUertogenbowh Doelands Schiedam A Merk Amsterdam H Smit hoonhoren M Wildenhuig Oe Directeur ran het postkaaoor VORSTER Haute Nouveauté in PABA80LS Dook znilea niet geitaloard wordu L vaa OS Al Keiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam slotkaen 90 AV IL VsiJ 100 loov lOJl j s 7 y loay II 71 110 V 100 jy V T wol 108 10 101 4 T toi loov 07 V llO s tvj 188 104V O IS 1 a y 87V 108V 1001 ffiuiauiiu eirL Nad W iit i dito dito i dito diu dito t s Hollsu Obl oudl lltlia t IT UB InschrHTiDg Il6i 1 I Ooensv Ubl in papior lias I dito m tilror 1888 K PoaTueil OblLg met tioket S iiUf dito I aiisi 4Nn Ubl Oost I Seri I dilol Hoon UI 4 ditoliIjHalhs llll 4 dito lig Hop 18SV 0 4 dito ia so d Ie 1888 8 dito ditti dito 1884 I 3 ja Pnpel sobuld 1881 4 Tuuau Oepr C onr Imd ItiO 4 üw iMuiug s rie D floo leeaing Mri J j iiiDAra ftir Bn T obt llil I 6i M s 17 Huw L O rr Uea eert 8 Nau Holl iJ poorW M und liij lot Kipl T 8t apw Hiid Km Ind SpOorwegoi uad If l Zuid AM gpm uod 8 dito dilo dito 1 aai dito i lTu iB Sj orwl 1117 8 A ïobl I Zuid rul apiroig A H obl 8 PoLBM Wsnch ii Weenen nd 4 Edsl Or Buis 9p Mg wad 8 BaltiHb dito uad tVJ 07 lÏÏ 4 Futow dito aand 8 IiraoK Dembr idito uutd 8 Kink Oh Aui4 8p k p uiid I Losowo Sewuti Bp Mn obli I Or 1 Vit b k Jilo oblii tZaldWo t dito aand I dito dito oblif 4 101 US s 118 181 101 86 7IV Ill lojv 817 14V Ill m s 10 lOVL m L 101 18 117 Ill ay AHUUlA Cont rJo 8p Mü obl 8 Cbie k North W pr 0 f uod ditoditoWio BL FM r obl 7 DooT r fc Bio Or Spm osrt lUiaois Coatr 1 obl in goud 4 Louis k NMk rUl Crt v uod U li N 8p Uij l hyp o 8 Ulsi KauM r 4 pet pr f und N ïork ÜnUrig fc WmU uod dito r nns Ükio oblif I OrsgoB Clif la hyp in aoud 8 Bt P ul Hinn fc M nll obl 7 l a Pu Hoofiilijn oblig 8 dito dito Lint Col Ie kjrp O 8 CiHAS Osn SoUth Crt r und Vbm ü Bell fc N T 1 k d o O Anstofd Omnibu Hy und Kottord Trsnw KHuts und Kan 8twl Amiterdsm und 8 BtMl Rollwd n uod 8 liuta Blul Anl erp ol887 S i 8tul BruH 1 1888 i i HOHS Thoist Bogullr OmUssk 4 Oo IIll BtuUlMoini 1880 I K t Oost B Cr 1110 I Sriiul Blwl Uwlrid 8 1181 V r K O Bos Ujp BpobI oert 4 V HAR TBBBIOHTBN Qouda I M IHI De willin t o ming roor gT a D bluf d fgeloepen vwk onrmniaderd uoboaden DuelHk ii r a d prgsen hoogor Mod t d prijsTerKhilIra bij ds fong ootMriag T rg l k i Mugiijk hooger siJD Tuot Zeouvnb 8 10 l t0