Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1895

34ste Jaargang Zaterdag 4 Mei J895 So 6050 De Entrees è 50 Gte te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 Cts verkrijgbaar bij A Brinbnaii Zn LANGE TIENÜEWEG D 60 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 ft regel è 60 Centen iedere regel me r 10 Centen iiroote letters worden berekepd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaye deier Courant geschiedt dagelyki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afaonderligke Notnmers VIJF CENTEN Een ware Schat roor de ongelukkige ebtchtoffera der Zelfberlekking Onanie en geheime aitepaitingen ii net beroemde werk ZDr Betau s ELFBEWARING Bollandache uitgave aaet 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelpe gevelgen van deze ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duiiend Tan een lekeren dood Te verkrygen bg hetVerlaga Magatin te Leipiig Nenmarkt 34 franco tegen iniending van I bedrw ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUiVEHSMAGAZIJlV onder Hedactie der besta Katb Letterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomatu SoveUen HUtorUehe Verhalen Poètie Allerlei Baadsels LogogrU SebiM en en voor den zeer lagen prgs van B CBST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle mtaiidschrlft van Nederland P 8TOKV18 WATEKKEÜ8 CrroiraE sBoaoH Dames I Attentie Hat Deata otueluuUlyk aa tn vooral dames ea lOadanehofliiTOkt Is de Apprstuur Tan C M Miller t S B rlli B iitli Str l4 Manlfltttffoad op naam en fabriakamark ky Hmtm Wlifcsihn li nSSMnrart lalsatortSR LMLBHarwI Dss tlr W earMMaa Arato Nlat kokMide f i B it ilaiidiehe TMnrwttn per SO Kile 6 I i B 40 BoonMi Bniica boonen It i 11 60 Witte booMO ƒ il f Doi eobooneo S 0 k Paardeabooneii 4 75 i 1 40 Maii per 100 Kilo Bont Amerikaanuhe f t ll 1 iM CiDqaaottnt fl if 7 SB Tiaiuan HalkTM goede aaaroer baadel en prÜHD matig Vette rarkeai red aaofoer baodel gauw 14 k Itot per balf KO Biggen toer Kngelaad red aaaroer haodet matig 14 k 15 et per balf KG Magere biggen goede aanvoer baodol traag 0 40 k 0 70 per week Tette schapen weioig aanroer handel vlug Weilammeren goede aanfoer handel eer maüg k 11 Noohtere kalrèreo goede aanvoer handel vlug 5 k n Fokkalveren 7 a 14 Aangevoerd 67 partyen kaaa Handel ving Ie auaL M k J4 ie qual 1 k fl Zwaardera hooger in priji Noord Hollaadiohe JC k 15 Boter weinig aanvoer handel iats beter Ooeboter l k 1 10 WelboUr 0 80 k O JO p Kilo BnrserlUk D Stand GEBOREN 28 April Adriana Bertba Uaria oudere C Middelkoop en M i Valk 1 Mei Franciscoa oadera G van B hnik en J de Lange Boaanna Cornelia oadera C den Haag en 8 Zorg Pieter ondara P Sjardjjn es T de Jong OVERLEDEN 2 Mei H van Dam 4 m P Wolvera 4 m GEHUWD 1 Mai Q da Keiser en G Lorié L Vermg en J van Dam N Tan Ea en L Palm P J Janasen en A van Leenvren aeeuwUk GEBOREN Johanna Cornelia onder J G Sonabeek en A Burger Hermanaa Ja cobns oudere E Overdam en S Rademaker GEHUWD H Verhoef en M Streng A Korevaar en C Nap ADVERTENTICN ♦ Heden overleed te t Uage lot onze dupe droefheid in den ouderdom van bgna 80 jaar ome innig Keliefde Moe der en Behuwdmoeder HELENA van PEAAG DoBooaf Oouda 1 Mei 1895 8 TAS PRAAG O H PBAAÜ TAM D N ralU VoUiTtkt eenig ktnnitgemng TAJVDART8 E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA aïtgfconderd Zondags te oonRulteeren tad 10 tot uur Irtrtoin Wat 5j iia jjtl i Wit H aaatewa l it sgSü Aiter Fmixnier Wal MMt ta alaaiB k ieder halageiiL rtt m muLB a t aa flM da asok Taagili hTgaMaaaa ipatkaka sa bij r Ad mtm Oa te BaHaiéM ï Gouda bjj A VtÖLW Markt A U4b DK LAAT m VAN SON apotheker Markt Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na Toorschrift van den kon UniTerdteits Praf Oehm Hofrad Dr Hariaw Bonn hebben sedert 50 Jaren ab Tsrzachtend middel tegen lioesten ewhheid en aandoening der ademinge trganen uitstaekende diensten bewezen By spoedige afwisaeljng van wornio ia koude lucht is t byzónder aanbeyelen wardig een bonbon te pruiken Verpakking Geel pakjes 4Al ont AlMB vwWJgfctar Gouda Bael wrsdnik van A BairaiuH k Zoo ylfdoend middel tegpen RHU nATIEK Keedi 120 ilankbetuiglngen ontfangen Tsn IgdeM die alte hoop op herstel reedi lang badden opgegeveo eo na door bet gebruik Tan dit middel al in geraimen tgd niet de niinate pyu tneer bespeoren Neemt a v p een proef ongeacht boe oud de kwaal of lyder is By gebeele verlamming hee t het zells de beste diensten bewezen Verzending met gebr aanwgzing franco tegen postw a 2 iO per pakje of 5 de 3 pakjes door W VAN ZALM Tl HAAMSTEDE Zeeland Gm Depdtê 0 Agentm FEMSCHE STOOMVEEVEEU au Gheiuiselie WisscheriJ vaa OPPE ilËlillER 29 Krulakade Sotterdam Oebreveteerd door Z A den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA da Beer A VAN OS Az specialiteit Toor het atoomen en Torren raa alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kiodergoederen Hpeciale inrichting roor het stoomtn van pluche mantels reeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachsdeiyk vopr de gezondheid en rolgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de 1 prjjsen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in S di en te verven goederen in eene week jllf Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens £ ere Dip oma Gouden Medaille en Oertiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1693 is het Wereldkroeaid Dniiveo Vorsl floDiji Extract MELIANTHE err oa Machinale Fabriek DE HüNIGBLOBM TA H lV van Schalk Co gevestigd te aOravenhage O an middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het is ONHKRROEPBLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraacht en geneest ONMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MKLIANTUli doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele atteaten aan de MKLIANTHE bewezen tgn de overtuiging dat hare uitnemende en genearnde eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Sacons van 40 cta 70 cta en 1 met ge bruiksaanwgzing vooralen van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Qravenh gi HT VerkrSgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gmda A BUUMAN Moordrttkt J C RATELAND Bothoop Gosoae fin Btjg 5 e S5iSïï ïï DHMaMaaa vatatltSuv k i H J V WANKÜM MSLEGBT Ooatharen B T WIJK Oxidmmler P i eol iedelietlaö n dS ïrn Uitnoodigïng tot deelnemingin le Kansen riD door fl fleii ritant lUraburir Koarbor I groote fxlltotiinj WHArin xeker n lltlliiH ii 348 795 iMark gewonnen moeten worden Da prijzen vau dezti veel voordeel bledeode Oflidloierij die volgent bet pUo slechts 115 000 loten bevsi zijo de volgende De hoogste prys is eventueel 500 000 Mark 50 prijzen a lOSprijieiia 831 pryzeu a 812 pryiena 1416 priJKeD a SO prezen a 133 prijz a 100 1 60 S97S prijzen è 165 6390 p a 134 100 98 6848 pr a 69 4 20 totaal 57 700 prgzeo 6000 M 8000 8000 lOOO 400 SOO Premie v 800 ÖOO M 1 prQt i 300 000 prgs i 100 000 prijzen i 76 000 Ipryi i 70 000 1 prjji a 05 000 1 prijs a 60 000 I prijs l 55 01 0 8 prijien i 60 000 1 prys i 40 000 8 prijzen a 20 000 21 prijz a 10 000 CD worden deze in enige maandeo in 7 klu san uitgeloot De Hoofdprgs In de la klasse bedraagt Mark 50 000 sl gl in de 2e kl tot 55 000 M in da Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 800 000 M en met de premie vau 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eersto pr strekking die officieel is vaitgaatelJ kost een geheel origineel lut slechts 8 60 een balf origineel lot steohts 1 76 een kwsrt origineal lot slechts 90 ledera deoloemar in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddetlgk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele irejckingslgst Trekkiugsplan voorzien van het apen ran den SUal die de prys van de loten en de vardeeltng van de prijzen uvor de 7 klasaen aangeeft venend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzending van de prezen geschiedt door mij direct en prompt aan da winners en ondar da strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per poatïvissel opgeven M l Man ende kiob dus met de aaoi F vraagllró ToèïSïi ing van loten voor de spoedig plaats heEnimde trekking loo spoedig mogelijk ot uitfltlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECKSCEEE Uankier en WUselkantoor in HAMfiUBU Duitsohtand VsrkrvilHr BSrilM M GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao iu a e BI DiBimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terlwterd Mrrintie 1 on uitsluitend gebruik van ne on fijnste grondstoffen garandeerei len verbrniker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao ron KanbevMenawaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap I iilrtiou De Firma bciiaalde 27 BreretB als Hoflereraacier 44 Eere Diploina s gouden enz Medailles i i hijwija van uitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schroef de Accademie national 10 KlITB f immsaasmmmm Noua vouB déoemons nne Hedallte dl or prftMilère clam en oonoldarfttlon delvotre exoeUent fkbrioaöon ds Ohooolat bonbon variee eto to Stollwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar by II H Coidiaeurs Banketbakkers enz enzG nenalvertegenwoordiger voor NederhiudJnliiu Mattonklodt Amsterdam Kalverstraat 103 f M Overal 4£ Ö verkrijgliaar UaatHchappij tot üxploUatie der Victoria Brm ffeve Ufd te Rotterdam Zwdbtaah S BINNENLAND ÖOCDA 3 Mei 1895 In de maand Aoguttui sal vau vrege de Oondsche Harddrarenj VereeoigiDg Eendracht maakt Maeht albsr eene barddraverg worden gebonden Ali tnJEen worden uitgeloofd f 250 f 100 n fp Giiterennvond Mield de bekende gedachtenkter Cnmberland eene aeance in de zaal Nat en Vermaak voor de eden van de Hocieteit Reunie en hanne damea Hg gai interessante proeven van zijne vuor onÏQgewgden onbegrgpelgke gave de gedachten van anderen door eenvoudige aanraking te raden De voorloopige Igst van oogstaangealagen in de Provincie Zuid HoUand bevat 633 namen ep eene bevolking van 949 641 zielen Het laagste gezainenlgk bedrag Tan aanilagen dat tot de plaatring op de Igst beeftgeleid is t 993 01 I Van Qonda en omstreken komen op de Igst voor de heeren Ph van der Breggen te Waddingaveen Jacob de Brugn te Zwammerdam D P van Capellin te Cappelle a U A Dortlandt en W J Sortugn Droogleever alhier A J T Hofman te Woerden Ë Hoogend fc van Cappellen te Ooderkerk a U O A van Honweninge Gi ta Moordrecht G W Uns te Gapelie a TJ A G MynliefF te Krimpen a U K van der Torren Kz te WaddingsTeen Do kiesvereeniging Burgerplicht ta Bodegrare heeft tot candidaten gekozen de heeren H e Conltre burgemeester van Bodegraveen A Eoiter Mz te Boskoop Het gerechtehof te sGravenhage bevestigde giftaren de reroordeelingen van den koopman te Botterdam wegens diefstal van aardappelen tot 1 jaar en zgn medeplichtige tot 8 maanden gevangenisstraf den kellner aldaar lo wegens diefstal in vareeniging door middel van inklinAning in een perceel aan de Diergaardelaan ta Rotterdam tot 6 jaar en 2o wegens het zich wedeneohtelgk toeeigenen van een rgwial t Delft tot 6 maanden den l8 jarigen tonwiinger te Rotterdam wegens diefstal 2 maal gepleegd tot 6 maanden een 65 jarigen koopman te Gouda wegens diefstal van een JM tot 1 jaar Donderdagmorgen blnschte spntb No I ta mfs ÊTEVILLETOAI Uit ketZveedKA Hier werd dr gravin id hare rede afgebroken door een saoht tikje op da deur en eeoe jeugdige vroolyko stem vro vMag ik binaenkomen fCoDstaoce stamelde Ivar De gravii fluisterde vAlma komt heden avond hier deok aan hetgeen ik gezegd heb en verlaat mj nu ik w Dseh met ConstanoB te sbreken Ivar opendM de deur van het kabinet en Het Constance binnenffeden Toen hij haar voort jging zag zq kam een oogenblik aan als wilde s j vragen wat aaalaidiog tot het langdurig onderhoud tusseheo noeder ea soon gegeven bad Zij scheen eenigscios varrut door zyn bleek eu somber gelaat maar zeide niets Ivar verliet zwijgende het veitrek Het is ons voornemen niet lettertgk den inboud terug te geven van het gesprek tussohen grario Bidderbjerta en Constacoe Het liep hoofdsakelgk over de geldelijke aangelegenheden van de ipravin en haar zoon en da noodzakelijkheid waarin Ivar zïoh be vond door een rijk hawelgk die te verbeteren Constance had met het hoofd op de hand ge e nd ha tante aangehoord an naarmate de lutste ds noodaakalykheld van em hnwelük van Ivar met eene Waddingsveen een brand bg den laodbonwer Klapwgk Een groote strootas ging in vlammen op t Ongeval lebgot aan onroortichtigheid te wgten ta zgn Woensdag 1 Mei achorschte de burgemeester te Waddingsveen de madsvergaderiog wegens t gering tielenaautal in de raadszaal tegenwoordig Vier ieden van de elf waren present Bij kona besluit is benoemd tot kantourackter plnatsvervanger in het kanton 8choouboven mr P K Qreop advOcaat en procureur te Schoonhoven Door den beer Welker te Numansdorp is 1 aan de afdeeting Hoekscha Waard der sUollandsche Maatschappg van Landbouw een i voorstel ingediend betreffende de Igdelgke baachermiog vao den landouw londer befhng van graanrechten Artikel 1 van het voorstel Inidt Uit aUgks schatkist wordt aan de verbouwers van tarwe voor eiken geproduceerüen hectoliter een subsidie verleend t u bedrage vau bet verschil luascben den boogsten prg die dat graan iu den loop t d het jaar bereikt en acht guldeu Aan de werf van den heer A J Otto te Krimpen a d IJsel is met gunstig gevolg te water gelaten een gzereu slaepkaan groot ongeveer 45Ü last gebouwd voor rekeniug van dan bear H Herrmann te JSeckar Genwb Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelgk vaartuig groot 4U0 last te bouwen voor den beer K Scblamp teBpeyeren vooreen scbroofstoomboot voor pauugie goederen ea vee voor den heer j A Mootgu te Oudewater waarvan machine ea ketel gebouwd worden door de heeren Diepeveen Leis Smit te Kinderdgk Men schrgft nit Arnhem d d 1 Mei Nadat gisteren in de alhier gehond vergadering van bet boofdbestaarder sGelaerscbOvertgselsche Maatscbnppg van Landbouw c de agenda was afgehandeld wees de heer dr A M Prins rgkslandbouwieeraar en na hem verscheidene anderen er op van hoe eel belang de uitvoer van melk in d Geldersche greus plaatffen naar Daïtschjand is Men schat het op 20 000 liter per dag dat de verkooppjgs gerekend op gemiddeld 6 cent per liter eene opbrengst geeft c a f 600 000 per jaar Daar nu de boeren in de Rgnprovincie onder voorgeven Tan mond en klauwzeer trachten de Dnitache Kegeering te bewegen den invoer Tan melk uit Nederland te verbieden zal de I Maaiscbappij aan den minister van buitenland r ke erfdochter ontwikkelde was Oonataoce hoe Un ger boe bleeker geworden Toen da gravm oiodulijk zweeg hief Constance het gezonken hoofd op met de woorden aEn Ivar keefl er in toegestemd eeo huwelijk te doen om geld Ivar heeft aan de Doodsakelykhtnd en aan mijne gebeden moeten to ven antwoordde de gravin Ik begrijp het Constance s lippen trilden bare kleine hand trok zich stnipachtig te zamen maar overigens zag men geen teekenen van gemoedsaandoening op het bleeke gvlaat Zg vroeg Itelfe oogenBchgnlyk kalm pËn met wie zal Ivar trouwen vWaoneer alles gaat zoo als ik mij voo psteld heb dan zal het zijo met uw heider nich Alma Stem Constance schrikte op wierp het hoofd in den nek en riep met groote KiH bittering Had zg nog niet genoeg voorrechten boven mij dat z mij ou van het eenige dat ik bovan haar bezat Ivars liefde moest baroovenP Constanoe zou ik mn vergist hebben in u die ik als zoo vrstandig beschouwde dat ik er zelfs op rekende d gjj het eerst van allen da noodukeIgkheid loudt inzien van den stap dien ivar doen moetP Zult gij de tegenwerkster fgn van de plaDoen dis ik gemaakt heb om het geluk van mijn soon te bevorderen Dat zou mg inderdaad sea onverwachte sUg rijn Eb een slag die u tante niet zal tHffen Ivar en ik bezitten bet treurige voorrfloht tot eene klasse te behooren die meent t boog ta staan om van lisfile en arbeid te kunoan kvwirdaan U U hg sohe laken verzoeken alles in hel werk ta stellen dat besluit te voorkomen zoo noodig zullen enige heeren op audiëntie gaan Id de werkstaking dar timmerlieden te HaarlKB begint een kentering te komen Velen aanvaardden reeds wetk te Zandvoort en elders selfs in den Haag eergisteren gingen bg verscbUlende patroons weder gesellen aan den arfoaidi ze werden werkzaam gesteld aan binnenkarreweitjes Met eenigien grond kan worden verondersteld dat de beweging Maandag iuü zgu algeloopen D oroner t Lowestoft eindigde Woensdag cgn onderzoek aan de Ëlbe ramp Id tyn reqniaitoir wees hg op morkwaardige U enstrgdigbrden in de verklanugen van deb stuurman den ttitkgker en den hofmeeater der Crathiec De stuurman en de nitkgker gataigdea dat sg op bon po t waren toen ds aaDTarÏQg gebauriü tarwgl de hofmeester zwott dat hg hen in de kombuis bad gevonden Ka eene beraadslaging van twae men verkliwrden de gezworenen dat grof plicbtvertaim van den stuurman en den nitkgker bew en was maar niet bewezen of alleen de sCratbief voor de aanvaring te lakon was aangttien de getuigenissen van de Elbe daaromtrent ontbraken Voorts verklaarde de jnry den kapitein der Orathiecvrg van blaam voor zgu gedrag na de aanvaring Door een plotseling opkomendeirzwaren mist zgn Woensdagochtend twee nit zee binnenkomende stoombooten in den Nieuwen Waterweg hg het ten anker komen tegen elkaar gevaren hot Eagelsohe stoomschip Ëarsdon in het üuitsche Panic geladen met graan waardoor laatstgenoemde achter de machinekamer aan bakboord een gat bekwam vaneen balven voet wgdte van het duk tot onder d waterlgn tengevolge waarvan bet noodig geoordeeld werd het schip aan den bofenmond der doorgraring op den linkeroever aan dan grond te zetten Het acbterruïm is toI water Hel stoomschip Parennac liep in den rechteroever en baichsdigde den aanlegsteigfcr der Harwich boot Uit Amsterdam Nu bet oogenblik nadert waarop de gemeenteraad 7al hebben te beslissen of de gaalevering na 1 Augustus 1897 van gemeentewege zal geschieden dan vel of de ooncassie aan de Imperial Gaz aasociationc verleend zal worden Terlengd hebben Borg en Weth bg den Raad een voordracht ingMÜend waarbg £ icb haduil aan du laüüstliiiiiluuiie vrouw aan en k mg morgen aan den man diu mijn eiKenbeUog bevredigen kan liet is evenzeer eqn slaveabandel als die welke in Amerika Redrevoa wordt met dit ondarsobaid eabu dat wg uns selven verkoopen uit lage hebzucht terwyl de arme negerslaven door anderen verkoobt worden Gonsianoo lachte veraobtelgk en voegde er bg tbrwijl sg van den stoel opstond Wees gerust beste tante ik ben te trotsch om zelfs met een woord Ivar te willfo berinnervD dat bg mij gezegd beeft dat hg rag bemioi Neeo laat hg rgk worden vDank Constance gg maakt mü voor mijn geheetu teven tot uwe scliutdenares De gravin reikte de jonge freule hare hand maar dezesohoof die weg Gij Egt mg geen dank scbnldtg tante Ik kan iwggend en zonder klai en mij opgeofford zien door den man dïan ik bemind hab en die mg de warm sle verzekeringen EJjner lief tfl KeguVen heeft naar ik ben degene niet fytai zich laat spelen sondor te traohten zich te 4 wreken Te wreken P Ja Daarom spfak ik laat hU r k wonlsa maar ik seido niet laat hjj gelukkig worden Neen hij verdient niet acdera dan dat hot b welijk hetwelk hg uit uigeohaat sluit het bngeluk tgus levens worde Met doxe woorden spAidde tg zich di kamer nit Twee uren later straalde de woning dor gravin van liobt en het met bloemen betetto boi des wemfllüe van aankomende gasten met hunne b liejid o NieBuad kbn verBoedaa dat dese Wkelijke ar 1 zg in overwaging geven tn inderdaad voON stellen den eeratbedoalden weg ta volgea da concessie op 1 Augustus ta doen eindigan de bfide gasfabriekan in igtn behaar te naman Betaling van gereobtakoaten I Naar bat sVad c verneemt ia etn wataontwkrp tok afschaffing van de betaling der garechtskosten door de veroordeelden in atrafaaken bg hel dep van justitie bgna geraad Het is nng door den minister Smidt bewarkk en is thans met het advies van dan Raad van State taruggekouan en in Dad ce ovarwagÏBg genomen Op dan 9 Mei e k zal ta Laardnn vaawege de sfdeeling Vianen en omstreken dw Hollandscba Maatèch van Landbouw aan keorittg van ean jarige tiaran gabondan worden Aliprgzen sollen worden toegakand Tkn gulden vonr dan besten stier nit elk der gemoentan Viansn Hagestein Everdingen Bei eu Boaieop Leksmond Ameide Tifnhoven Meerkerk liOarbroak Nianwland Kedïchem Leerdam Sohoonrawoard en Asperan mits die stieren een prgs worden waardig gekeurd terwgl aaa den besten dar bekroonde stisran ia p t vaa en prgs ad f lU oen prgi van f 2fi nl worden toftgokMd Naar de sind B 1ga medadèdV U Spaansehe kanonneerboot Cuervo te Alhneemas aangekoman om en ond noak in ta stallen naar den aanvat door d Kabjlan vaa bet Kifr op da N derlandtoha brigatiin sAnnac ooderoomen Uit Gibraltar worden nog enige bjjzondarheden gemeld over de plunderiijlg van dit Naderlandsohe schip De Riff bewoners di bet cbip Zondagmiddag aanvielen blevenltot bat vallen van den avond aan boord Toen rat keerden zg met hun buit naar de knst tarng De Anna bereikte niet zonder moeita Gibraltar en bad bet Igk van den vermoorden gflzi Toerder aan boord Da toestand van den gewonden stuurman die in bet boapitaat verpleegd wordt is vrg gunstig De 8paanseh regearing h ft ttntond da kanonneerboot sOuervoc naar Albaoemas gazonden ten einde de Kabylen ta tnohtigcn an te pogan hun de geroofde go d r n ta ontnenMO Men meldt nit Amsterdam De nieuwe badinrichting m toverd ktaw mbassin op bet terrein van de voormalige gevanglois op den Heiligenweg waarvan de boow weldra wordt aanbestMd tal in bat ioostarrun behalve twee wachtkamers lrr telhni marhina moedü bedüktu eu toch kon van de Itezlutar daarvan gezegd urdeu rlat geeu eukels stoel bur eigendom was dit schitterend feest werd van geleend geld gegeven Iets dergelgks zwuefds Ivar gswis toor dan geoat zoonis bg daar stond in bet earsis salon en gverig sprak met z n oom dtfn gsn raafgraaf RidderhJerla Zgn sombere blik en bewolkt felaat reohtvaardigdon ten minste dit vermoeden i HOlKb ea eene volkomene veraadariitg ondergaan t bebbto en tb vi rgeef zocht men naar eeoig poor wi de gewone levendigheid in z n wezen dia hem t zulk een bemjnnelgk jonkman maakte dia door iedereeu gevierd werd Weldra waren alle gaaien aangekoroan maar onder al dezo jon te en sehoone vrouwen was er niet ééam die met Constance Kroofeldt kon vergelekm wordu ofsahoou zg heden avond ongemeen bleek was Iv r a oog n volgden zjjoe schoons nicht met esae uitdrukktpg van droefheid en bartitoolit die haar nistont t ing maar boe eurigsr z ja blïk werd dsa te levendiger eo bijiMnf wosdeii werd Constanoe dia er volstrekt niet op scheen te Itttea dat zij H roorwerp E ner opmerktaambeid wm of dat hare vroot kheid de wolk op sgn voorhoofd almeardaad verdon karnn De gravin nadeide haar zwager sa haar zoon en zette tot den eorala Z jt gg er uker van dat Alma komtr U beKint al laat te worden Zg beloofde stellig dat sg loude komen Intussehen begon het bat zonder dat gravin 8t ni zich vertoonde