Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1895

OOU Dl OTT 10 4 11 00 11 11 1 14 11 01 11 1 11 08 I1 U 11 11 11 43 11 14 11 11 11 61 1 44 KOlrt I II 1 4 11 1 M ff 10 31 f ff lO M f V ff 10 41 t ii Ml la ii 0 ib 7 11 40 SM 4 MmnlrMkl n 7 ai 8 47 Klauwwkffk 7 ï 1 14 G U 7 411 H 01 lUllardui 7 7 ti I0 M 10 Mal uiim i 1 01 7 11 7 Oudl i lO 1 13 Krawtrlink i Il 11 Uoordnekt I M a i Mi t il t is 7 41 1 QU W DEN den algomeanen Nederlandachen diamantbeverkersbond A N D B Nadat de ncretaris van het hoofdeomité Kniper oog had geaproken in het belang van versterking der nrganiiatte werd een collecte roor dfl meabelmakers gehoodea de beêiudiging der werkstaking afgekondigd en de rergadering ontbonden Allee bezet Voor een krankzinnige ia de gemeente Scheemda telegrafeerde de bargemeester naar 16 krankzinnigengestichten om plaats te rercoeken maar overal tertrgeefa alle plaatsen waren bezet De kranke ran geest wordt thans in zgue woning bewaakt De laodboowera in Zuid Berelaod ontringen dezer dagen een tamelijk drnk bezoek ran handelaars in paarden voor buitenlandsche rekening om negotie te doen Vooral naar zwwr gebouwde exemplaren van het manneIgk geslacht deed zich goede vraag voor Dientengevolge zgn de prgzen belangrgk gestegen Noemde men voor eenïgen tgd een bedrag van 400 per stok hoog thans be dingt men met goed gevolg sommen van 500 en daarboven Bg een jengdig echtpaar bad een bloedverwant reeds acht dagen lang zich ingekwartierd die aanrankelgk zeer minzaaoa ontvangen was maar het zich zoo gemakkelgk mogelgk bAgoD ta maken dat hg lastig ging worden Het echtpaar overlegde on op de beste wgze den man weg te krggen zonder hem voor het hoofd te stooten Ëindelgk stelde de vrouw des huizes bet volgend plannetje voor Weet je wat van middag aan tafel moet je zeggen dat de soep slecht en te zout is ik zal je tegenspreken we krggen booge woorden halen hem er in en vragen hem wie van beiden gelgk beeft Geeft bg mg geljjk dan wordt jy woedend en omKekeerd Zoo gezegd zoo gedaan De echtelieden hebben groot ongenoegen en laten ten slotte den logé ala scbeidarechter fnogeereo Deze echter zegt bedaard Honr eens ik heb me voorgenomen om die paar weken dat ik bg je denk te blören me niet in je buiselgke twisten te mengen Men schrgft van het eiland ÏJaelmonde Vaak wordt beweert dat in atrenge winters veel ongedierte op het land deodvrieat Dit sch nt niet altgd gevolg te geven daar dit voorjaar door de landbouwers wordt geklaagd over de ele atakkun wormen enz Ëéu soort dier wormen berokkent reel schade aan de pas opkomende gewassen zooals beetwortels rlas enz Dit sohadelgk insect komt meestal roor op land dat nog kortgeleden ala weiland werd gebruikt In de zwingelkeet van den beer C van der Mest ouder H Graveodeel ontstond gister een zware brand die ich wdfdra meedeelde aan de woning en de daaraan grenzende ecbnur be woond door P Brand de aobterwooing en schuur an D de Gens en het huia van W Plukhooi eo bewoond door nog drie gezinnen Al die geboQweo werden een prooi der rlammen terwgl van de inboedels weinig of nieta gered werd Alles was verzekerd Onder Genemniden zgnglster in dan vroegen ochtend vgf perceelen dicht bg elkaar gebouwd alle met riet gedekt in de vlammen opgegaan Sommige waren verzekerd Het vee en het meerendeel der inboedels konden gered worden Hoeeeer de diefstal in de winkeln te Pargs toeneemt moge daaruit bljjken dat verleden week voor de 9 strafkamer 18 dergelgke zaken behandeld werden Alle diereggen geren voor aan kleptomania te Igden Drie der besoholdigden waren vroowen van roorname beambten en kuopHeden De Minister van Justitie beeft w ens dit toenemen ran winkeldiefstallen een circulaire uitgevaardigd rolgern vrelke kleptomanit niet Ülrectc Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdieost 1895 Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwich I SI 7 U 4 0 4 7 04 i n 10 1 45 l i 1 01 i oa l K 7 3 7 S 8 08 8 13 8 11 3 41 3 10 g O c O A 11 0 4 01 11 10 7 30 8 10 41 1 0 11 08 3 1 DIN H 4 03 Bi 18 S ll 7 11 t X 1 01 1 87 1 1 10 lO tO 11 13 11 1 1 17 8 81 3 47 4 4 17 7 14 7 418 11 8 4 0 4 U IO l T H 7 41 1 47 li ni 11 37 4 J 1 01 10 06 L b W 7 l 8 8 U 11 48 08 8 11 lO K Tawk 07 Ml 11 11 11 8 M 8 18 10 17 dUfl 1 11 1I1 37 10 07 10 48 y 31 U lt 1 03 1 7 4 0 4 17 1 17 7 44 8 81 t ll 10 81 11 48 00 I DI DTIIORT OMlt i li 40 7 1 01 8 11 1 0 10 1 ll w li u l lt 1 17 4 18 4 47 7 6 8 8 11 10 18 Otttw 8 4 11 14 1 87 ff 7 10 ff 10 1 n m 17 011 11 11 11 1 4 8 34 0 8 17 7 18 8 48 10 37 DMffkl 11 7 18 8 18 8 41 37 10 1 U 4 M 1 081 0 4 48 11 3 ï 4 I Oill SOU Ul 1 MSTIIDIH Ooudl 40 1 11 10 01 11 11 10 8 31 4 4T 8 8 10 18 AAllwdui Wp r il 1 10 1 D U 4i b 4 10 41 8 11 11 11 AAS aODDA Hh 48 7 10 7 41 MO 1 11 1 4810 1411 3111 1 1 88 1 44 1 8 3 48 4 1 17 8 11 7 luVoorb 4 ff ff ff ff 10 10 1 44 8 17 PZ ltgwtM 10 3 1 8 ff 6 13 l iiZw 1L 1 ff ff 10 48 1 0 6 41 40 01 Offlldl 6 80 7 0 11 10 18 10 7 11 0 11 4 I ID 3 14 3 38 4 13 4 48 47 8 1 8 13 0 11 Stopt it Blguw k KruUng en Nooldorp UidachaDdim D T 11 o H T s O B D 1 10 11 84 11 0 1 10 8 14 43 6 88 7 0 8 0 07 Utneht Woardra Qnd witffr Ooudl iaiitwdiaWp 8 33 7 0 8 8 8 11 7 07 8 1 7 10 3 11 8 0 MO 10 13 11 1 4 18 1 C 3 E I8 10 1 4 14 E 36 10 44 11 07 1 11 3 41 4 87 10 7 0 l K 8 41 4 AMSTIIDA M S O C D 1 I li II 1 40 4 11 6 18 8 10 14 U l Ml M 7 48 8 4 8 18 kamer rerteekken roor de wancberg eo droger beraUes een doachekamer eeo kleedkamer drie rertrekkeia roor kaipbsden Ia klaiwe eeo Apodjrterium of ruitkamer eeo ruimte foor dampbadeD peo idem Toor warme lacbtbsden Tepydariam eeo idem rorr beete lucbtbaden Sadstorium eeo idem voor koade doucbu Frigidariam een idem roor maange eeo ruimte roor afdrogen Door bet zwembaüiia wordt bet boog Mirterre ingeDomea bat zal 27 bg 12 M groot lyo met eaii breed perroo waarop de kleedrertrekjei Bitkomea Verder zyo op die rerdiepmgen de ruimte toor doochea De boreoTerdiepiog eiodelgk tal zgn iagericbt TOor 48 cuipbadeD Een Daitacber wiat Maaodagocbtend oireeo tinktcbo maaier in te drïogeo ia het gesticht der FraaciacaoesHO te Eemaes terwgl alle zoiters op een na ter kerk wareo Daze boorde gerucht giog naar de boreDkamar zag deo mau zitten en wierp de deur in bet alot l e Teldwachter werd geroepen en de man rer klaarde Ferdinand Cordei te heeteo te Milwankee geboren te zgn en een reia te doen an Uambarg naar Amaterdam Verdubt werd bg bem nieta gevonden zoodat bg op ▼ rge Toeteo gesteld werd Het geval ferwekte in bet geiticbt rrg wat opachoddiug In het Engelacbe dorp Woobara Green bg Maidenhead beeft een barbierabediende een der klanten terwgl deze onder bet mea zat in koelen bloede de keel afgeaneden De bediende werd in heohtenia genomen en betoigde gn ipyt dat het hem niet gelukt waa het byofd geheet ran den romp te icheideo Hgschgot gehandeld te hebben in een rlaag ran waanzin of onder deo iorloed ran sterken drank Het ongelnkkige alacbtoffer zweeft tnsachen teren en dood Te IJselatein ia gister om half drie in een perceel in wgk A behoorende aan A van Scbaik en mede bewoond door W Flink brand ontstaan Aan redden was reeda niet meer te denken toen dti spnit u 2 B en 4 aanrukten De belendende peroeeleo echter die bg den feilen wind groot gevaar liepen konden bebonden worden Bet perceel was rerzekerd Gisteren ontapoorde de Noorwgker atoom tram welke te 4 u 24 m van Ugnabarg wna rertrokken Door een drietal elfjarige knapen ran Noordwgk waren in een bocht zware graa odea op de rails gelegd De locomotief riel Tan den weg in bet een meter lager geli gen land De machioiat die met de machine meeriel is er gelukkig goed afgekomen Da joQfens zgn door deo brigadiercom ma nd nt der rgksreldrracbt die toorallig in de tram zat aohterrolgd eti gerat Zg rerklnarden dat zji eena wilden zien nt de tram er uit soD gaan of de zoden zon doorsngden Door de Floralia Vereeniging te Brielle taU lan deze week aa schoolkinderen 1700bloem itekjes uitgereikt worden bestaande uit geraoioma fuohaia a beginia a calceolaria s Asrunia e en chrysantbemuma Elk kind ontvangt eun gedrukte annwgsing hoe de planten rerzorgd moeten worden Flonlia hoopt ran de gekweekte bloemen een tentoonstelling ta bonden op den a s rerjaardag raa H M koningin Wilbelmina Den 22en Februari jl beeft d 19jarige B J B te Amerstoort zynen 58jarige buurman Yan den Eshof op den Amerfoor chen straatweg met eeo mes in den rog rerwond tengevolge waarren r d £ na weinige oogenblikken orerleed Deie zank werd h eu roor ds arrondissemeotsreohtbank te Dtrecht behandeld en werden daarbg niet minder dan 30 getnigen onder welke de daaknndigen prof Orarbeek de ftfeger prof Spronck en U A Morren arts te Vmerafoort gelionrd Hel 0 M Iraargenomeo door dan sobat officier ran justitie mr ë A Smit achtte de door bfkl beweerde zelfverdediging onaaonemelgk en eischte tegen hem wegens mishandeling met doodelgken afloop eene geraogeniastraf ran vier jaren Mfn meldt oit Amiterdam Den duizenden diamantbewerkers die hedenarond de groote concertzaal van bet Paleis roor Volksrlgtc rulden werd door het centraal bestuur ran hun bond bg monde ran den beer Polak de tgding gebracht dat door hen eiodelgk na eene worsteliug ran een halfjaar met afwisaelende kanaeo eene rolmaakte orerwinoiog op de patroons was behaald In da vorige week toch rond eene conferentie plaats rao enkele comitéleden met de rereenigde jaweliers met dit gerolg dat besloten werd het door de juweliers rastgeeteld tarief roor dpa tyd ran rier weken ter zijde te stellen gedurende dien tgd de eischen der werklieden ten Tolle in te willigen en intusechen door eene commissie ran werkgevers en werknemers met het hoofdcomité eene definitiere regeling te doen ontwerpen op de basis rau het minimumtarief der werklieden Nadat nog meer lan eenmaal de oitroering ran dit voornemen dreigde achterwege te zullen bigren werd gisterenarond in eene rergndenng met de juweliers door alle aanwezigen np een enkele na de uitvoering rao het plan met handteekening bekracbtiiïd De patroons zullen belpen om steon te rerleenen aan ben die het werk znllen hebben nedei te leggen indien hnn patroon dit contract niet mocht naleven De werkstaking der diamaotbewerkers ia dns geëindigd Met luid applaus worden deze mededeeliugen begroet Hulde werd gebracht aan allen die door rolharding door opoCTering van tgd en geld dit aaccos badden rerzekerd aan de iitakers aan hen die de veeratandskaa geruid hielden aa l de commiaaiën die op de fabrieken de bgdngen iuznmelilon en aan de teden ran het stakingscomité lutusschen werd deo aanwezigen op het hart gebonden dat die weerstaodskas de eeni je waarborg roor de toekomst moet blgven Bg acclamatie werd besloten zoodra dit mogelgk zal zgn de werkatakende meubelmakers mat geld te steunen Voorts deelde de beer Fulak mede boe bg dezer degen niiar Lon Ieu was geweest om de importeurs ven den ruwen diamant te bezoeken hoe hii bg deze louter njnipathie voor het streven dnr werklieden bad aangetroEfeo en zg zelfs badden toegezegd eene beduidende aom gelda af te itaan roor het hier te vormen fonds voor uitkeering n bg werkloosheid Zf $ werden de koaten der reia door de leden tkn bet syndicaat meer dan gedekt Thans rest in hnofilzank nog slechts ook de eischen der sogders doorgevoerd te krggen deze wefleo daartoe opgeroepen tot bywoniog eener op aanstaanden Zaterdag te houden vergadering Nadat Polak zyoe rede had geëindigd brak er een langdurig gejuich nit ter viering van de zege na den strgd en ter huldiging ran het hoofdcomité Van Zutfen wanrschuwde tegen t er onenvergodiog en ocbetute zgnen hoorders hoe beden bier en daar in de stad door de linrgerg de orerwinoiog werd medegerierd door het uitsteken der vlag en hoe Jan Klaaszen in de poppenkast thans weder als eeuwen geleden zich de tolk ran het olk maakte en zgn Katrjjn toevoegde en omdat de diamsntbe nrkera het raoditag zoo kranig gewonnen ibben schenk mij een eitra b vreltje in Katargn 11 17 é Ëindelgk deelde bg mede dftt een bondsrlag ia vervaardigd di zou atraks van dt n gevel van het bondngebuBW zoo wapperen Die vlag ia van eene wiite klenr de kleur dea rredea maar ia het midden ia eea rood veld als Ajmbool ran ds f e8treden strgd eo Tan het bloed dftt de stakers ten ofïer brachten en in iJnt roode veld staan te lezen de initialen van meer kaa dieuto ala rvrontacbaldiging roor diebtaltea maar dat diraot strenge strmfUa moeten worden toegepast als afschrikwkkuid voorbeeld voor andere kleptomanen De gezondbeidstoeatand van den Preaideat van dea Oraoje Vrgstwit blgft steeds onbevi digend Hg Igdt geregeld aan sbipelooahaid eu gebrek aaa eetloafc eo ca het minst wat hg eet doen zich hartkloppingen en benauwdheden voor iSr bestaat wel geen onmiddellijk gevaar doch hg ia zeer verzwakt en in zgne oragering is men bang dat hg niet volledig zal herstellen teozg bg zich naar Eoropa begeeft De Volksraad beeft hem daartoe zei maanden verlof met behoud van het volle traetement toegekend Hg heeft daarvoor zgae erkentelgkheid betuigd onder mededeeling dat bg zich voor eene reia óaar Europa nog te zwak gevoelde Alweer een moordaaaslog Diusdagavond omstreeks elf uur werd de winkelier K eefstra te Jooro die met zgn gezin in de woonkamer zst opgeschrikt door t lo sen van een echot Het raam der woookanut was geheel oit de apunning geschoten en vid kletterend in de kamer Gelukkig bekwam niemand letsel Men vermoedt dat iemand die in bawshookeo toestand verkeerde en even te voren opschndding gemaakt had de dader is De justitie doet onderzoek Den len Janoari 1890 waren er in Belgig 6000 herbergen aar men om geen vei uaning te hoeven betalen alleen bier verkocht Maar sedert de nieuwe wet is dat getal gestegen tot 43 000 De nJinister van financiën beklaagt zich in een aatidoenlgke cironlaire over die geweldige vermeerdering Het ergste ia voegt hg erbg dat in do meeste van die zoogenaamde bierhuizen teralniks sterke drank wordtgetapt zoodat de schatkist voortdurend wordt benadeeld De minister machtigt de betrokken beambten van donanerechten en accijnzen om de bierhuizen binnen te gaan zonder zich bekend te maken en de houdera die hun sterken drank schenken te knippen De invloed ran de machines op den atand der loonen is door deo heer T Hettema in de Economist behandeld de scfar vestigt de aandacht op de lichtzgde van de invoering der machines ook voor arbeiders De statistiek der loonen leert zocht de achr dat sedert de algemeene toepassing der nitvii9 dingen van Watt Stephenson ï ulton Hargreave Arkwricht en anderen de loonen steeds zijn gest en ondanks de toeneming der bevolking Stgging van loonen nu beteekent vermeerderde vraag naar arbeid De oorzaak der ellende ligt in den overigatigen aanwas der bevolking betoogt de schr In Nederland bedroeg de toename der bevolking in percenten in I840 48 0 69 pCt in I850 59 0 83 pCt in I860 69 Ü 99pCt in 1870 76 1 18 pCt 1880 89 1 32 pCt Te sterke aanwas der bevolking heeft een nadeeligen iurloed op de loonen Niet dringend genoeg concludeert de schr kan daarom de arbeidersbevolking op het gewicht dezer zaak wordeis ewezea Te Haarlem en omstreken is de volgende opwekking rerapreid Alle rogela die ezen zomer in Nederland hopen door te brengen hebben in hunne eerste vergadering van dit besloten tot alle jongens en meisjes het volgend vriendelijk verzoek te richten 7 11 13 10 04 10 11 10 18 10 17 11 30 8 08 41 ff M ff M 10 H 01 31 1 1 4 10 9 10 8 10 30 8 87 8 44 8 0 10 34 10 4 U i u 11 10 No vg wser uit verre vreemde landen in onze vroegere gezellige woonplaatsen zgn teruggekeerd en in bosch eo veld ia stad eo dorji onze nesjes weer hebben opgezocht hopen wg hier ons hnisboodeo aardig te kanoen inrichten na een recht prettigl veo te zullen hebben Daartoe TSnoeken wg Toor om lelfoD voor ooxe klaiotje Mn hoekje w r wo rnitig kunD D WODOD waar niamand oad aoch joog groot noch klein on nig leed aandoet en waar niemand ons poogt Ie beroo en t o onze koateiyke Trgheid die wg loower op prge itellen Vooral Tragen we erg triendeIgk en dringend dat toch niemand onu neatjea die we met looffeel moeite hebben gebouwd lal Tersinren dat niemand onie eieren wegnemen lal en dat onae aardige jouge TOgeltjei met rort word n gelaten opdat wg a kannen grootbrengen Wanneer de kinderen en de menechen 100 goed willen ijn fooron din mllen wg uit dankbaarheid ome ichoonste liedje lingen dan luUen we rliegen eo fladderen op boom en tak en itrnik m plant en door qilpen flaiten en k eelen allen genoegen doen dan loUen we teel chadelyke insecten wegtangen en opeten waardoor in bosch en teld in tuin en bof alle goed kan groeien en bloeien en meofcb en kind zich met on konnan terhepgeu in de ternieuwde pracht tan de Bchoone natuur om ons heen I Aldn b loten op onze eerate tergadering tan de liefelgkite plekje bg Haarlem Namen de tergadering Nachtegaal Lgater Vink Bsodbonje Hat Jacht De Talk Uit Vliiaingeu wordt aan de MidJelburgacbe Ct geschreteo dat al men een vergelgking maakt tassebeo bet Maandag in de haten gekomen Kon Engelscbe jacht Victoria and Albert bestemd om de Koningin tan Engeland over te brengen en het Kon Nederlandscbe jacht De Valk waarmee onze Eoninginnen de NoordE e oteroverataken die zeer ten nadeele t n het laatete uittelt De Valk toch i hoe prachtig ie ook tan binnen i ingericht tan een zeer veronderd type wat geen wonder is daar ze al tan 1863 dienst doet Een meer aan de eischen des tgda toldoend tairtuig Neerlands Koningin waardig zou meent de schrgter misschien wel te terkrggen zyu door bijdragen tan het ganscbe Nederlaadsche tolk om dit aan U M by hare troonsbestgging al nationaal geschenk aan te bieden Er i nog tgd genoeg naar hg aanmerkt toor om op een Nederlandscbe werf zoo n taartnig te doen bonwen nig te 77 Te Bargen op Zoom zal op den Tweeden Pinksterdag een groot internationaal festival worden gehouden waartoe zich reeds 23 muziekgezelichappen mat o m 900 werkejide leden hebben aangemeld Op bet graf van wglen den wachtmeester der kon marechanaaee G üoekman te Oach zal binnenkort een gedenksteeo geplaatst worden Tan wege het kader der divisie in Limborg en N O Noordbrabant dat sedert lang het plan daartoe had opgevat maar de uitroeriug door verschillende omstandigheden zog vertri eo Zoo het werkelijk zoo slecht geateld ignmet het toezicht op het vee In een artikel over de laudbouwcriais dringt de kKöloisctie Volkszeitungc o m er op aan dat de invoer van Nederlandsch vee in DoitsehUnd voor goed verboden worde Nederland zetrt het blad is wel af en toe vrg van besmettelgke veeziekten maar die breken er toch telkens op nieuw uit De gezondheidsbewgzen door de Nederlandscbe overheden verstrekt acht bet blad volstrekt niets waard omdat die stokken worden afgegeven zonder dat het vee door een veearts is onderzocht De om zijn bekwaamliedèV wgd beroemde en om zgne grofheid tevens beruchte professor BaldiLger die in 1804 te Marburg sti HL Was een warm vriend van tafelen en van vgwlgke vriendeogezelschappen Op een avond was hij drnk met deze zgn grootste liefbebberg bezig toen f hij bg een koortszieke geroepen werd Hg vloekte alle goden der oude Grieken bg elkaar want de wgn dien bg gedronken had bmischte en kookte in hem maar og ging toch Maar hg was al te ver weg om voor t bed Van den zieke i te bemerken dat hg in plaats van dezes pols zgn eigen pols voelde Langen tgd peinsde hg toen viel bij plotseling nit tZens lal je balen die kerel beeft geen koorts die kerel heeft zich een atnk ingedronkeo zwarte koffie c a Toen knikte hg beleefd en ging naar zgn Trieoden terog Later boorde hg tot zgn niet geringe vroolijkheid dat de koorLszieke inderdaad dronken v as geweest en dat de koffie voortreffelijk geholpen had Werd onlangs in eenige bladen med edeeld dat de familie Rothschild bg haar verbigf te Utrecht een villa wensehte te koopen om aldaar des zomers eenigen tgd door te brengen thans vernemen wg nit goede bron dat dit voornemen niet beeft bestaan De milie Rothwhild heoft te UtrMht één dag vertoefd bezocht bet aartsbisaehoppelgk moaeum bet groot auditorium bezichtigde bg de douarière van Weede van Dgkveld een Rembrandtff en kocht bg een antiqnair eenige oudheden Baron Botachild heeft medegedeeld oitalniteod te Utrecht gekomen te zgn voor het bevichtigen der merkwaardigheden Benoemd tot onderwijzer te Reeawgk da heer A J Suel te s Hage De bewaker van een owterpot te Nienwpoort begaf zich Zoodi joahtend met vier makkers terwgl de zee vnj hol stond met eene lichte roeilioot over zee naar Oatende tiedert beeft men niets meer van hen gehoord Men vreest dat de boot is omgeslagen en alle vgf verdronken zgn Op het strand bjj Middelkerke ia de pet van een hunner vonden De vrees dat Goes na het afbranden der meelfabrieken eu het verplaatsen dier inrichting naar Middelburg zou afdalen tot deo rang van Veere is niet bewaarheid eu scbgnt het ook voor de naaste toekomst niet te zullen worden Stonden er na die verplaatsing vete huizen leeg tegenwoordig blgft een aanvraag om een hnis hetzg io koop of in hoor geheet of bgna geheel onbeantwoord terwgl hg die een pand te verkoopen of te rarboren beeft door liefhebbers als t ware wordt bestormd Van den aanleg van een atoomtram van Amsterdam over Aalsmeer naar Haarlem waarvoor de beeren Bollóe aan den Raad van HaarleoL vergnnning hadden gevraagd zal niets komen daar de concessionnarisaen hun verzoek introkken Ue krggsraad te Leeuwarden heeft den korporaal der marechanssee O N beboorende tot de brigade gestation neerd te Ruinerwold die met opzet niet heeft voldaan aan den last van den brigade CotDmandadt om de schgvpn voor de schietoefening in orde te brengen wegens dienltweigering veroordeeld tot 1 maand gevaogeni straf Iemand t Londen Nederlander van geboorte heeft door een toestelletje dat vast bevestigd zit op den brander en er uitziet als een eenvoudig staatje bet zoover weten te brengen dat mnn bg het aansteken van het gaslicht geeu lucifer meer noodig heeft Men zet enkel de kraan open en na zestien seconden het duurt als men er op stsat te wachten duB nog vrg lang heeft men licht De directie der gaefibrtek te Leiden heeft zich eenige van die zeer gewone branders aaugesch kfl om er eene proef mee te nemen Te Tilleor is een dronkaard die zich door eeoe herbergierster jenevwr zag weigeren woedend op de vrouw toegesproogen en heeft haar en het kind dat zg op den arm droeg op barbaarsche wgze met messteken doorploegd Het kind was zoo goed ali dood en de vrouw is gevaarlijk gekwetst De moordenaar ia aaof De mu ioist der H IJ S M verdacht Tsn vurdoiRering van een baal tinnefl goederen is naar bet huis vao bewaring overgebracht De stoker die ook vOor dit feit aanvankeIgk werd aangehoudeo is op vrge voeten gesteld Bulteolandscb Overzicht In het Eugelsche Lagerhuis diende air William Harcourt de hegrnotiug in Deze i in uitgaven geraamd op £ 95 982 000 in ontvaogiten op £ 95 662 0 X zoodat er een tekort zoo zgn van £ 320 000 Om daarin e voorzien wordt niet voorgesteld het extra recht van 6 stuivers per gallon evenals het vorige jaar van spiritualiën te beffen maar een extra recht van 6 stuiver per vat op bier eveoat8 het voii ge jaar daardoor verandert bet deceit lo een overschot van £ 181 000 De eerste Meidag is in geheel Europa ongekend kalm voorbgg aan Nergers werd de orde verstoord de houding der werkstakers in de meeste groo plaatsen gaf geen aanleiding om de politie of de gewapende macht te doen optreden Zelfs in Oostenrgk waar men vreesde voor al te luidruchtige kiesrechtiMtoogingen en uttgebreide maatregelen wareo genomen om Iken opstand onmiddellgk te onderdrukken bleek geen gevaar voor verstoring der orde te taan Wet werden op de vieren vgftig meetings die te Weenei plaats hadden heftige redevoeringen gehouden wet werd het kabinet beschuldigd de belofte niet na te komen die het bg zgn optreden bad afgelegd wel werd op inroei ing van algemeen gelgk en direct stemrecht aangedrongen doch het bleef bg woorden Wanneer de regoeringen voortgaan aan de Meivierders de meest volkomen jrrijheid toe te itaan om in meetings en bgeenkomsten hun wenschen uit te spreken zegt de Ind Belge c zal de eeritte Meidag spoedig zyn betaeiknii Tcrloren hebben De soc lut i mot tea het zetf hebben opgemerkt dat de geestdrift waarmede de Meidag voor enkele jaren in arbeiderskriogea werd begroet teer ver minderd is Ook in die kringen b ot mea meer waarde te hechten aui bet kalm eo bezadigd optreden der ware hervormen dan aan het nietas nd acbermen met woorden op Tolks vergaderingen Het is bAnat zoogoed als zeker dat Deljanois ia Oriekeolaad premier wordt na do aage door hem bg de itembus behaald Ta Athene ging het gerucht dat het Kabinet van TricoQpis reeds heden zoo aftreden Daar de Koning echter nog boiten vertoeft om het Bt eorgefeest te vieren zat een besliaaing oog een poosje uitblgven Eerst moet Z M weer in de hoofdstad terngkeeren Wat heeft Europa ala schuldeiKber van dea nieuwen premiere te verwachten V In zgn laatste toespraak voor ztjn kiezers heeft Delyannis zich beslist verklaard voor een bevredigende overeenkomst met Oriekenlands aehutdeischers Zonder een oprechte en loyale overeenkomst met onze scbutdeiicbera kan onze finaoeieele toestand niet verbeterd worden want het niet gangbaar zg S elke verbetering in de huishouding van Staat verhinderen en de reeds tot op de helft gedaalde werkloonen aan nog verdere vermindering blootstellen Zoo sprak Deljanois de man die vroeger in beleefde termeo aan de crediteuren van zgn land te verstaan gaf dat zg kondon flaiten naar bun doiten Van bem was dan ook nieta te verwachten wel van Triooiipis Zonden de hekken thans verhangen z n f Voor de Bchuldeiachers ts het te hopen dat de nieawe premier zgn fraaie denkbeelden ook zal verwezenlyken Maar te veel mag men er niet op rekenen De commiHia van deo Daïtscben Rgksdog voor het Ontwerp TabHksbelasting heeft ondanks een kleine concessie van de zyde der R aering bg monde van den staatssecretaris Von PosadowskyWehner met 19 tegen 4 stemmen de vier eerate paragrafen en vervolgens in tweede lezing het geheels Ontwerp verworpen Dit besluit komt trouwens geenszins ooverwachti en de definitieve verwerping door den Ryksdag zelven is even zeker tenzg de Regeering gemakshalve het Ontwarp naaar intrek ke De juridische oommissie van den Rykadag overw eude dat voor de behandeling vao bet Ontwerp tot wgziging dar Rechtertyke Organtaatie en Strafrechterlijke Procedure nog eeo ernstige studie vereischt alvorens voor de openbare behant leting rgp te zyn dringt op verdaging van dit Ontwerp tot een herfatzittig aan De Bondaregeeringen willen echter in elk val de Beurswet n de Wet tot bestrgding van onbetamelgke Concurrentie zoowel als de Bet ugelingswet en de Brandewgnbclasting nog vóór Pinkster behandeld zien DevVosa Ztg verneemt dat de Uykadi op 27 dezer zal verdaagd worden tot November zullende de Beuuwet zoowel als de Suikerwet vermoedelyk naar commission verwezen worden die er den zomer aan besteden kuunsn Dea moarsehatk Martinez Campos moet de toertaod op Cuba niet meegevallen zyn Het aantal opstandelingen wordt op 8000 geschat beter gewapend en beter aangevoerd dan gewooulgk het geva is De maarschalk achgot dsarbg niet geheet op de Hpaensche troepen te kunnen reki en een officier moest wegona lafhartigheid worden doodgeschoten Terwgl de troepen zich nitpntten in kleine schermutaelingen met de insurgenten is de maarschalk aaar Santiago de Colw vertrokken waar b zgn strategische plannen 7 al uitwerken Inmiddels valt de regentgd in eu kannen de bezettingstroepeo oiet vael meer oitriobteD Ma de opstandelingen insiniten in de provïiioie Santiago om bun voortdringen ia da andere provinciën te beletten Volgens te New York vuj Cuba ontvangen berichten heeft 19 dezer tfnoben 200 Spaansche soldaten en een groot aantal insurgenten nabg Guantaoamo een treffen plaats gehad De geregelde troepen werden overmaod eo bjjua de geheels 8paanuhe atrgdmacht door de insurgenten met bun bglen afgemaakt sleobta vier of vgf man ntkwamen Lgst der gedeponeerd en nog niet afgO haalde gevonden roorwerpen in de maandApril 1895 1 paar zwarte tricft baodacboenen Islente 1 paraplnie met witten knop 1 portemoanaie inhondende f 0 0 en 2 vreemde muntstukken 1 goud oorbelletje met blauw steentje 1 portemonnaie inhoodende 1 kaartje 3 dnbbeltjes 3 oenten eu een sleutel 1 spnngkoord 1 huissleutel 1 familieboekja afgegeven op naam van C de R 2 kindermanlelt 1 kinderarmbandje rood Jcoralen met gooden alaiting 1 gooden slot eener batskettiogt 1 gouden daaspeld met zwart steentje I galden elf el linnen gewikkeld ïn een lauw papier 1 stalen faorlogeketting 1 hengelmandf 1 vrouwenzak inhoudende éétx portemonnaie waarin zich f 2 73 benevens 2 lombardbriefjea bevinden 2 hoodeahalBbanden X slentelring met 6 sleutels I daaspeld voorstellende de letter N 1 osdentok tu tut goud oorbaUetJti 1 goi dan bmobo met 4 parelIJM 1 ladaran ligarenkoker Oe getonden toorwarpw dar maanden Oetaber n Not1tllib r taa 1891 w niet door de terlieiera afgehaald ign iw batebikking der tinders met inachtueoiing tan art Ol i B W Bureau toor getonden toorwerpen zooteel mogelyk geopend tan 11 1 s morgens Gonda 3 Mei 1895 De Commiasans tan Politie W N VAN GAllDEKEN Hattte Nouveauté in PARASOLS Doak nllau niet geitaleard wordw L vaa OS Az KleiVeg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam HEI V r kia slotkosf ls 4V 100 101 l s M is s uil 7 108 ov 18 110 4SV 100 100 101 110 lOi 4 loov 114 lil 74 V s e l s iiov tsy 118 104 10 11 84 1147 ♦ l 84 V Vis lOSV 100 17 7 As 101 U8 mm UI s 1 101 84 ll l Il n ii V loe A s 111 loiV 4 S0 7 14 IM 108 m mm 1071 101 J ICIU lil 117 iiy V S 4ÏV NlDULtJll Oert Ned W 8 dite dito dito dito diu dito S s HowktL Obl aoudl 18 l ll 4 iT Ul UioliryfiDg IIAI SI I Oosraiia Obl ia papier 1861 I dito in KÜf r 1S6B 5 PoaTi QiL Oblif met tioket S dito dito 9 Knaum Ubl Oost Is Serie I dito Omods Uil 4 dilabgHo bi lSI9 4 dito bü Hop 1 Ill no 4 ditainteud lesa llia I dite dito dito 1114 I StiKJl Ferpel sohuld lilt 4 Teauu Oepr Coat lesn IIIO 4 Oeo iMning serie D firn iMuiaK seria C j tilDAra Bap Bk t abl llli I Muico Obl Buit Sok Uil VBNUvau Obl 4 oabep 1111 AvRiaoui Obli ilsnl8 l 1 RSTTBUUI atsd iMn UK a i Nao N Afr Hscilelst tand Anndsb Tsb U Ceriiloatea DviiMaataehtppij dito Amh Hjrpotbtwkb psnUbr 4 Gu t My der Haiw L 0 Pr Lisa eerl Nan Hell lJ Spoor Mij aaad Mij lol ICipl r et 8pw aand Ned Ind Bpooritegm aaad Nsd Zuid AMk 8pm sand I dito dilo dito Uil dite i TUJB 8poorw 1117 11 A b bl Zuid lul Spwaiü A H obl i PoLn Wsmhsu Wsaaea aaud 4 Bdsl Or Buss Spw Uq aaad I Balliseke dito aaad Fasteirs dito aaod I Iwaof Denbr dito aaad 8 Kirsk Ch A w Bp kap aaod I Losowo Sewsat 8p Uj oblig I Orri Vilifaek dilo Ml i ZnidWesl dito aand I dito dito oblig 4 AMaaili Caat Pao Sp UU obl 1 Ohie k North W pr 0 t aand djto dilo Wie BI Feler eU 7 Dent r k Bio Or Bpm o rt t a lUinoii Colrsl obl ia goud 4 Louisv t Na kvill C rt t sj Uaxioo N 8pw Hg lehyp o 8 Miss KsDBas t 4 pel pr f aand N York OnUrio k Wen aaad dite Ponns Ohio obli Dragon Calif 1 hyp ia goud 8 Bt Paul Mioo fc Haait obl 7 Ua Pae Hoofdlijn oblig JI dilo dite Lias Col Ie kjrp O I CiaiBi Caa Soath Cert t aaad Van C Ballw k Nat Is k d e O Anslord Omnibus Mij aand Bollard Tram weg Usats aand Nan Bud AmsUrdam sand 8 Bud Bolterdsm aand i BlMlI Blad AntwarpenlIlT l s Blad Broinl 1888 I Hoiia thsisa Begullr OsMlIsik 4 Oesnn BlaaulMoiag 1880 8 K K Oost B Cr U8I Bfimi Sud Hsdrid I lltl Tar Nl0 B i H p Bpolt eert I NOEZONpSN flet Bestnor der Vereeniging Tot Heit dea Volkse afdeeling Oonda heeft het gaooegeo by deie kennis te gaten a n alle belangstele lenden in de Kin dertoeding dat zg de rekening en terantwoording der toedings commissie heeft nagexien en accoord betondea en daartan teralag heeft uitgebracht op de leden tergadering Namena het Beatnur P M KAADT Pras M KETEL S er