Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1895

No 6051 Maandag 6 Mei J895 348te Jaargang 60IIM1Ë mmm J ieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De IJiigaye dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfzonderKjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ECHT JOberlahnstein OlKtCTEURDtH VICTmMBROH OB£ tlA ¥STf l Overal S £CENlï i verkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Brtm ffevestiffff f e Jintferttam Ziiifthlanlc S GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door do nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerboterd fkbriMtle en uiteluitend gebruik van fijne en fijnste grondstofTen garandoerei ien verbruiker ran Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inbond der lesp Etiketten De Firma behaalde 37 Breyets als HofleTerancler 44 £ ere Dlploina 8 gouden enz Medailles een bewya van uitmontend 4jn bbrikant Ueeds 1874 achreef de Accademie national de Faris HouB Toua déoemona une Medaille d or première claiwe en oonsld4ratloa ds votre excellente fobrioation de Chooolat bonbons variee eto etc Stottwarck t fiibrikaat is verkrijgbaar bij U H CunSseurs Banketbakkers enz enz Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jmiiu Kattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 ADVEJlTENTIfiN OPENBARE VERHORING bijlINSCHRIJVING oor den tjd lan drie pes of tien ja ren van een stuk LA D UIIBBWAASD gelegen bnitefldgks aan den HOOGEN 8CHIELANDSCHBN ZEEDIJK onder de gemeente Gouda by het kadaster bekend in 8e4ie F nos 1018 en 1019 en TolgBlis hetzelre groot 4 Hectirea 90 Aren en 90 Centiireo De Toorwaarden liggen dageljjks den Zondag uitgeionderd van des v m 10 tot des n m 1 nre ter Plaatselflke Secretarie ter inzage De biljetten op zegel in te lereren ter Plaatieipe Secretarie uiterlgk op 7 Mei 1895 TÓór des middags 12 nre Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVER 1 op DINSDAG 7 MEI 1895 des morgens te 9 uren teu Sterfhuize van Mej de Wed O Ï4S EaowïN aan de Tnrimarkt W jk H No 71 van eeneu goed onderhouden waaronder een fraai HÜISOKGEL met 9 registers zeer geschikt voor Vereenigingen gewerkt GOOD en ZILVER enz En 2 opdenieelfdendag te 2 uren en op WOENSDAG 8 MEI 1895 te 9 nren aan het Lokaal van Verkoopingen Wjjk K No 255 in de Peperstraat van eenen goed onderhouden Inboedel bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere Meubelen en Huisraad als een staiuide Klok Pendule en Hangklokken een Kabinet 2 Secretaires 2 Chiffonnières Bureau en Sohryfburean een Canapé eenSopha Fantasie Zieken en andere Stoelen Ladetafels Consoles Ledikanten Sinderwagens en Kinderstoelen Naaimachines Beddenen Beddegoed Kleederen Kachels en Haarden nieawe lappen Buckskin de Oereedachappen van 2 BroodbdkkeriJen Teilii eneene groote partg gewerkt GOUD en ZILVER Alles te zien Maandag 6 Mei van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde No P AJRUS Itaris ns okaWds MAOASjjrs ov Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis en franco de tenerale geïllustreerde catalogus in de hollandsche en franscho talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraelroen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JALUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modostoffen in voorraad bijinPrintemp worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Venendlngeilnaar aUo Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der ve end ngen voor Franco Vracht en Rechten OorreapondBiitle In alle talen Oouda Baelpendruk vaa A BalMUUH fc Zoon Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 14 MEI 1895 des morgens te 9 aren aan hel Huis wgk E No 49 aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den Notaris a C FORTOIJN DROOGLEEVER van EEN NETTEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL bestaande in Staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEU BELEN en HOISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED den INVENTARIS van een SIGARENWINKEL en den INV£NTAI IS van een GAREN en BANDWINKEL TOONBANKEN enz Daags te voreu van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Uenbiede het geluk de hand 500 000 Mark als faoofdpriJB in hot gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geld verloting die door de llooge Eegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeeliga inrichting van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 11K 000 loten 67 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prig en van eventueel S00 000 Hark bij uitnemendKoid echter 1 prli a M 300 000 1 prijs Il M 200 000 1 prlj i M 100 000 ïprijzeiiaM 75 000 1 pnj aM 70 000 Ipfijs aM 6S 000 Ipnj oM 60 000 Ipnj aM 66 000 SprijzoniM 60 000 1 prijs a M 40 000 8 prijzen a M 20000 21 prijzen bM 10000 66 prijzen b M 5000 106 prijzen a M 3000 231pryzenaM 3000 812pryzenaM 1000 1415 prgzen a M 400 39755 prijzen a M 155 16290 prijzenaM300 300 160 134 100 98 69 42 20 De pr Btrrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste pr jstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting kost geheel orig lot slechts M 6 of ƒ 3 601 half ff 3 1 76 1 kwart n M V t u 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte oflicieele plan waaruit de rerdeeling der prezen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaaugevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben w meermalen volgens officieele bewijzen de eerste tloofdtretfera verkiregen en onze Begunstigers zelf uilbAaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be paald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om lallo oommissies te kunnen uitvoeren de bestelling en coo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 MMI e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaara ïa HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deeineminj inviteeroQ Eulten wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening da tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Visitekaarten DSSEBTEOÜWSAA TEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrnkkery van A BRINKMAN ZN De Entrees k 60 Cts iiMtMmismii té Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt è 40 Cts verkrijg baar bij A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG D 60 1 en ware Schal Toor de oagelakki e slachtoffers der Zeltberlekking Ouame en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWARIKG HoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondea d l dt moet het lezen de oprechte gering die het geeft redt joarl ks duizflpd van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op Het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSi IArTAZIJ onder Redactie der best Kahh Letterkundigen Maandelyks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als MomnnH Novellen Slstorische Verhalen Po èxiêf AllerlH Raadsels Logogrief Behua en en voor den zeer lagen prys van 65 CENT per 3 maandein franco per posi 80 cent Goedkoopste maandschrift va Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOBVBR a B08CH Dames Attentie fUfci Het beste onichadelykste tn maktaclykate poetsmiddel voor Hceren en vMïl dames en Kindenchoenwerk Is de Appretuur van C M Muller L Ct Jt Berlin Beuth Sfr 14 Men lett coed Ewl op naam en fabrieksmerk Varkryibur ky HtM sn WInkilleri In latiognwirk itlairtarliai irtiiryen ini ni jansraal Depot by W Sardaniaaa Arahaa X$mt r ooral op de M Openbare Verkooping te GOUDA tén overstaan vaneden Notaria ö C FORTylJN DBOOGLEEVEB op DINSDAG 21 MEI 1895 des iporgene te 9 nren ten sterf hnize van de Echtelieden van DIB KLEIN aan de Oouwe wijk G No 234 van Eenen netten en goed onderhondep li BOEDEL Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien HindeWmerk GQ die Hoest gebruikt uit de Blikken Trotnmel VAH N KATER en Co Gedeponeerd OBONIXGlllf Elk stukje lieeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjet 25 Cl bg onze bekende Verkoopera f FEAITSCHE STOOMVERVEEU Cheniisclie Wassoherij VAN H OPPE HEIMER 19 Kruiêkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoolddepOt voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren vtn alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor bet stoomvi vut pluofae jbantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fahriekeo zfln d prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren ala nieuw afleverbau in 3 dagen te verven goederen in eene week handteeJcenxoff met rooda letter BINNENLAND GOD DA 4 Mei 1895 In de eergiatermiddag gebonden vergadering der anlirev kiesvereeniging te Gouda zgn till candidateo voor de Prov Staten gesteld de heeren A van der Straacen te BergAm baobt en tl M Dercksen te Gouda eo ia besloten den caudidaat der R K Itiesvereenigiog aldaar den heer A J Th Hofman te Woerden te steunen Wg maken onze lezers attent op achterstaande ndvertflutie betreffende de tentfionatelling der prezen in de verloting van de Konstbroniek Aan hen die ioteekenen op de geil uitgave van Shakespeare s werken naar de Tertaling van dr L A J Burgersdgk wordt eïeneena een premie ol de jaargang 1895 96 der Kan8tkroniek en een lot in de verloliog aangeboden De hoofdprijs i een kunatatuk an den sobilder L Apol ter fwaarde vanj 1500 voorts een pianino een 24 tal schilderöèu en boek en plaatwerken Deze tentoonstelling is der bezichtiging ten Tolie waard velen zullen ongetwyfeld haar een bezoek brengen © n inteekeuen Q een der beide werken Door jhurgemeester en wethouders is gisteren namiddag ten raadhuize te Rotterdam in het openbaar aanbesteed het bouwen van eene ei rcitie loods aan den Croosw kschen weg Ingekomen waren o a biljetten van J J Doym voor l 24 364 eu J H de Wilde voor f 24 489 beiden alhier Maandag gingen te Haastrecht eenige heeren eieren zoeken Zy smaakten het genoegen een groot aantal 86 kievits eieren te viudeu Eén der heeren vond in één nest 5 van die eieren eene groote zeldzaamheid daar het gewoonlgk 4 oi minder bedraagt Benoemd tot hoofd der op te richten bgi school voor m u I o van de Darbisten te Aarlanderveen de heer fl Scholtens hoofd eener school met den bflbel te Breda De gisteren door B en W te Dordrecht gehouden verpachting van zes standplaatsen voor draaimolens carroussels e d op de a s kermis heeft opgebracht f 1941 75 vgf plaatsen zgn slecbta gegund waarvan ééne voor f 1250 Ten vorigen jare werd voor de verpachte plaatsen f 500 marktgeld betaald FEVlLLETOOi C üit ket Zioeedsch De eente wals was juist geëindigd en Ivar stond naast den stoet ran baroaes G en debiteerde eenige van die nietabeteekeneEde gezegden die aan de aaloDB coQversatie eigen zijn toen eenige beweging in de antichambre en het geluid der stem tan den gflnnraal Ivar vac kleur deden reranderen terwijl hij eeo haastigen blik op Constanoe wierp die omgaven van een groep joageheeren welke wedtJTerden on hare attentie te trekken midden in de zaal stond Van daar vloog z n blik naar de deur waardoor eene lange statige jon e dame van den generaat vergezeld binnentrad Zij kou op zijn hoogst twintig twee en tamtiir jaar z jn hep haastig de xaal door en droeg het hoofd een weinig to hoog welke houding vereenigd met het scherp gemarkeerde aangezicht den gebogen neus de groote uitpuilende blauwe oogan hst hooge Toorhoofd en het weggestrekea blonde haar beur eene zekere gelykheid gaven met de portretten van koningin Christina van Zweden Hare entree de obarabre de hoofiohe wijze waarop z hare tante de gravin groette en de nonchelanee waarmede i ji bet hoofd verhief om Ivara groet te beantwoorden deden aan eene koniugin denken Haar proflei was koninkliijk maar volstrekt De ministervan binneuland chezaken brens t ter kennis van belangbebbeuden dat iu den loop der maand Juni of Juli te Amsterdam gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen der examens vermeld iu art 16 der wet van 25 December 1873 Staatsblad No 222 en art 12 van het koniuklyk besluit vau 12 Februari 1875 Staatsblad No 36 ter verkrijging van een getuigschrift als vroedvrouw StcO Door verschillende Vereenigiugen aangezocht om exHmplaren vau Het Prot ctie Debat in de Tweede Kamer naar aanleiiiing van de Motie Dobbelman c ter gratia verspreiding ouder hunne leden verkryghaar te stellen beeft naar wjj veruemfin ten einde tot dit doel mee te werken de heer H C A Thieme te Ngmegen zich bereid verklaard zoover de voorraad nog strekt 25 exemplaren voor f 12 50 50 voor f 22 50 en 100 voor f40 beschikbaar te stellen Men schrjjft uit Ter Neuzen Wij vernemen dat de werken ann de sluis van Ter Neuzen zeer waarschgniyk den 3en Mei zatlen geëindigd zijn en het kanaal voor de scheepvaart onmiddellyk geopend zal worden Dat is dus negen dagen voor het bepaalde tgdstip Deze tijding zal met genoegen door de werklieden en handelaars veruomen worden en de ondernemer de beer Prins te Sliedrecht die bg het uitvoeren der werken veel bedrgvigheid en behendigheid aan den dag legde beeft de premie van 4500 gulden welke bjj volgens de voorwaarden zgner onderneming zal genieten wel verdiend Van het garnizoen te Veuloo zgn Donderdag 25 huzaren tegelgk gedeserteerd Zg zgn de greus orergetrokkeu om in Pruisen werk te zoeken Woensdag ontspoorde de Noordwgkerstoom tram welke te 4 u 24 m van Rgnsburg was vertrokken Door een drietal elfjarige knapen van Noordwgk waren in een bocht zware graszoden op de rails gelegd D 3 locomotief viet van den weg in bet een metier lager ge legen laud De machinist die met de machine meeviel is er gelukkig goed afgekomen De jongens ijn door den brigadier commandant der rgksveldwacht d e toevallig in de tram zat achtervolgd eo gevat Zg verklaarden dat zg eens wilden zien of de tram er uit zou gaan of de zoden zou dooraogden niet schoon Hare gplaatsui drukkioK en de trek om den mond hadden iets zoo trotscb dat er bijna iets terugatootends in gelegen waa wanneer men de oogenblikken uitzondert waarop een glimlach de anders streng gesloten lippen opende en eene rg ran da fraaiste witte tanden liet zien Ba gravin weduwe Alma Stern want deze was het droeg een wit moiré kleed een garnituur van brillanten en op het hoofd slochts twes prachtige sieraden van robijnen en smaragden welke de blonde lokken die achter de oorea in den nek nedorTielen schenen bijeen te houden en te dragen Nadat zij hare tanto en Irar gegroet bad vloog een blik naar Constance Deze stond met den rug naar haar toegekeerd alsof z Alma s binnentreden niet bemerkt had Kr lag in dien blik iets an een bUksemstraal maar hij schitterde slachta gedurende een paar aeoonden v Alma wondde zich naar de gravin en werd dadelijk daarop met aanzoeken van dezon of genen kant bestormd Irar was een van do eersten geweest die de gucst verzocht hadden met gravin Storu te dansen Tot haar niet geringen spijt zag Constance de gropp om haar hoen afnemen de maosln jon e heereu htastten zich hun reukoffer op het altaar van den rijkdom te ontsteken gelijk zy het pas geleden op dat der schoonheid gedaan hadden Maar Conatanoa behoorde niet tot dezulken die sioh door anderen lalon verdringen Zij wist dat Alma in bavalligheden verre beneden haar stond zij wist ook dat niemand van de aanwezigon haar het recht koude betwisten de sohoooste te zijn en met een mengsel van snart eu blydaobap gsvoelde j datal was Alma Het Ne e Wiener Tageblattc bevat het Tölgende merkwaardige staaltje van ambtelgke nauwgezetheid Een candidaat toot het eindexamen aan het gymnasium te Czernowitz zoud 15 April 1891 een verzoek om tot het examen te worden toegelaten en sloot een postzegel VOO aotwd ord in Het antwoord kreeg hg ta een npatvrgen dienstbrief Op 21 November 18 dus ruim drie jaar na dato ontvangt hg lilotseliog een gefrankaardeu brief van den volgenden inhoud No 3544 De bij uw verzoek van 15 April 1891 om toelating tot het eindexamen aan het Czeruowitzer staatsgymnasium ingesloten postzegel van 5 kreuzsr wordt u bg dezen teruggezonden Czernowitz 21 November 1894 Yoor den landspresident haudteekening onleesbaar Postscriptum i Bovenbedoelde postzegel is gebruikt voor ds frankeering van deze missive Op Kijkduin een der hoogste toppen aan het Looaduinsche strand zal naar de Besid f vernam een belvédère worden opgericht in den vorm van den Eififeltoren Natanrlgk zal die uitzichtstoreu niet zoo hoog zQn als het origineel waarnaar hg wordt gevormd maar men zal toch van die belvédère gebeele Westland kannen overzien en bg gunstig weer misschien zelfs de Engslsche kast kunnen onderscheiden Men sct rgft uit Benschop d d 3 Mei De Polsbroekerdamsche Jsck the Ripper is gesnapt tot groote vreugde van onze kippenhouders Zondagmorgen werden weer een 20 tal kippen vermoord gevonden waarom B alhier besloot de nachtwake te honden bg zgn eierenleggend vee Een geweldige aanval op zgn schunr het geluid van krakende planken een vreeselgk lawaai onder zijn kakelafi en B kwam uit 2 n schoilhoek versperd den uitgang en de roover zat gevangonji De rgkspolitie werd er toen bggebaatd en Zm nadat het signalement vau den vieivoetijwi booswicht haarfijn was te boek gesteld fiet men dezen vertrekken Men meldt aan Het Vaderland nit Genua Generaal Vetter kwam 26 April albiaraan Het schip kwam aan den al vroeg fn den morgen De generaal vertrok reeds detraeltden morgen om 8 nar met den trein naar Milaan De Hollanders in Genua waren op zoo n vlugge afreis niet bedacht eu velen nebben het genoegen moeten missen hem persoonlgk te de rijkste deze tooh nimmer met al hare schatten de schoonste konde worden Ik kan even rijk worden als zij is maar zy kan nimmer zoo schoon worden als ik ben dacht Oon stance Haar geld heeft my Ivar ontroofd den eenigcn man dien ik bominde Welaan mijne schoonheid zal haar zijne liefde ontrooven At wordt zQ zijne echtgenoot ik blijf dogene die hy bemint Deze denkbeelden vervulden ds ziel van Constanoe terwijl zij onder het dansen tegenover Ira en Alma stond Wat Alma dacht weten wy niet maar zy droeg het hoofd nog hooger dan anders en haar blik werd nog koeler toen dese aoh op het regnlmatige sohoone en levendige gelaal van Constance vestigde Zoo groot is d maoht van uiterlijke bsTalligheden en 100 zwak zija de mannen tugouover de maoht der schoonheid dat Constance weldra nieKegonstaande de aoiiezigheid van da rijke Alma de reine du bal was Ivar bewees Alma don ganechen avond eene in het oogloopendo oplettendheid maar er lag iets onruitigs iets verstrooids en droefgeesligs in zyn goheele wezen dat al te zeer in tegenspraak was met de vriendelijke woorden en de gekunstelde levendigheid die hij aan zijne ryke nicht verkwistte Alma bad een al te scherpen blik om niet de tegenstelling op te merken die in £ ijue woorden en gelaatsuitdrukking gelegen was Ook zag zg zeer goed dat zyue oogen onophoudelijk nlto bewegingen van Constance volgden Terwyl hy met Alma sprak luisterde hij met meer oplettendheid naar hetgeen Constance zeids dan naar ds woorden van Alma Tussohen een der dansen toen Ivar by AUué aatoel stond en Constanoe op een kleinen afataaa lal daar Va zien terwgl een prachtige mand met bloemen die namens de maatschappg Nederland door den heer Tiedeman zon wovden aangeboden zgu doel miste De generaal zag er goed uit maar was toch niet volkomen gezond Van Milaan is hjj aanstonds naar Lugano vertrokken en gaat vandaar naar Moatrenx Naar iDa Tel van welingelichte zgde verneemt zon de stand der werkzaambeden er weinig toe leiden om reeds thans de meening uit te spreken dat de Raad van State binnen zulk eeu kort tgdstip met ï gn advies gereed zon wezen dat de Tweede Kamer bg haar wederbgeen komen het kiearechtontwsrp gereed zon vinden Het Diploma A voor de zuivere toepftssing van het Cor res ponden tieachrift en verironwdbeid met het systeem Stolze Wéry c kon heden verstrekt worden aan de Dames Anna van Erpecum Schiedam Joh v d Sluijs Amsterdam en aan de Heeren Jean Deckers Roermond L G P W Fontein Arnnem G Hoogschagen 8chagen J Magdelgn8 Roermond J H Ottevangera Dzn Rotterdam H W Sieberg Hilversum P Wichers Groningen J G Willing Amsterdam en W Wgk Amersfoort Over de proefschriften van 2 candidateo voor Diploma A moest afwgsend worden beschikt Aau het te Utrecht gehouden examen ter verkrgging van Diploma B acte tot het geven van onderwijs in de Stenographie volgftns h t stelsel Stolze Wéry € werd door 15 personen 8 dames en 7 heereu deelgenomen Da examen commissie beatond ook dit jaar weder uit de heeren üê Quast Luitenant Smeta en den Directeur Allen voldeden aan de gestelde eisohen zoodat het Diploma uitgereikt werd aan de dames Mevr E C T van Aken Bupertaa z b Kampen F E G Croiset z b aGra venbage J W C E Knottnerus z b sGravenh e A Th de Lange z b sGra venhage M A van der Leeuw z b VGravenhage E Th J Sickens z b sGraven hage W J 0 van Valkenburg b fl Gravenbage A S Ch Zeeman z b VGravenhage en aan de Heeren J J Janssen Onderwgzer Helder H G van Kesteren Ie Luitenant Inf VGravenhage L van KestereUj Student Delft A J M de Kroon Cand Gem Secretarie Oirschot J W Lantermani Onderwgzer Rotterdam L Slagter A mbtenaar Staatsspoor Zwolle en G J de Steur Onderwgzer Vlisiingen zat zeide de jonge gravin eensklaps toen Ivar e n onzamenhangend antwoord gegeven bad Waarom gaat gij niet met Constanoe praten G zijt tooh met uwe geheele ziel bij haar Ik ontsla u van den zwaren plicht mij getelsohsp te houden Irar bloosde maar antwoordde f Qg vergist u Alma er is niemaad wiens gszelschap ik boven het uwe verkies Alma zag hem scherp aan trok de schouders op en verwyderde zich Het bal was geëindigd De gasten waren vertrokken en in hot nog verlichte saton bevonden zioh uu slechts diie personen gravin Ridderhjerta Constance en Ivar Op het gelaat dezer roenachea waren geheel verschillende gewaarwordingen te lezen De kleine tengere gestalte van Constance scheen grooter geworden zooveel trots lag er in haar geheele wezen Zg stond v 5i5r de gravin die in een leuningstoel zat en hare jeugdige bloedverwant mot eeu hoogst misnoegden en vrees aanjagendon blik aanzag ivar leunde tegen den schoorsteen eu had het oog op zgns niobt gerioht als wilde hij met tgne blikken een lang en treurig afscheid nemen van haar en van zijn levensgeluk nQg hebt vóór wg scheidden verlangd mg en Ivar eenige woorden te zeggen en ik heb reeds eeu geruimen tgd gewacht om te vernemen nat het is dat niet tot morgen kon uitgesteld worden De gravin zeide dit op eenigszius scherpen toon