Goudsche Courant, maandag 6 mei 1895

Dinsdag 7 Mei 1895 No 605S 348te Jaargang Eene buitengewoon gunstige gelegenheid het geluk raet spoedige beslissing te beproo en biedt de nieuwste door den Staat gewaarborgde iu 7 klassen verdeelde HAMBÏÏEGfER GEOOTE GELDLOTEEIJ waarin binnen korten t jd het verbazend groote kapitaal Tan 11 Millioen 730 795 Mark in Geld uitgeloot wordt Op mwr dan de helft van het aantal loten vallen prjjzen waaronder zich bevin uen Uootdprgzeu van 1 prjs ï 70 000 Mark 1 65 000 1 60 000 1 55 000 2pr8zen 50 000 231 prijien a 2000 Mk 812 a 1000 Mk 1415 i 400 Mk etc etc Ik lever mets dan slechts Origineele Loten welker uitgave thans door den Staat begonnen is en verzena ze tegen den wettigen prys voor de eerste klasse en wel Gaheele Origineele Loten a 6 Mrk of f 3 50 Halve k 3 1 75 H i 11 0 9 IS K voof deze verloting moeten onder toezending van het bedrag voor 10 Mïjl a aan m n adres verzpnden worden Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding uit Ieder beaUller ontvangt van my steeds oorspronkeiyke loten met officieel trekkingsplan en onmiddellBk na iedere trekking gratis de officiëele trekkinglyst De uitbetaling der priivan S W d P o den ondergeteekenden Loterij Bank Handel van A OSIAKOWSei Hamburg VALENTIDSKAMP 84 86 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eventueel 1 prys è 1 1 I prijzeni 500 000 Mark 300 000 200 000 100 000 75 000 1 pr s 40 000 Mark 3 prgzen 20 000 21 10 000 56 5 000 106 1 3 000 De Uitgave dezer Courant geschied d a g e 1 ij k g met uiüpndering van Zon en Feel tdagen De prij jier drie maanden is 1 26 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeU k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Stoomboot Maatschappij Dienstregeling beginnende 5 Mei 1895 Zondag 7 8 30 i i v m 2 43 6 9 n m Overige dagen 7 8 30 ï v m 2 48 4 6 7 40 n m 3e Vrijdag der maand niel dienst naar Amsterdam Dinsdag niet diensten naar Leiden De Vroegdienst naar Amsterdam blijft onveranderd TENTOONSTELLING VAN aangekocht voor de Verloting der Kunstkroniek Hoofdprijs LOUIS A POL aan de Broeksloot te Voorburg waarde vijftien honderd gulden Dagelijks gratis te bezichtigen bij J T SWAETSEiyBÏÏEG KLEIWEG B 93 MJT Men wordt beleefd tot een bezoek uitgenoodigd OPGERICHT in 1823 B 3 B MAGAZIJN van PIANO S en ORGELS l OBiBLlAEEB l = s $ I I 1 ®® 1 j T Werkplaats voor Herstellingen ui f de VjctoriaiBron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Van hé oninklykef uis c erjl èder ande i 4 pCt PAITDBHIEVEIT VAN DE Pester Vaterl ndischer Ersler Sparcassa Vereiii O PGERICHT m 1 840 Bovengenoemde Pandbrieven zyn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halQaarlykacbe Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en aflosbaar Ipari door middel van balQaarlyksebe uitloting Do Coupons Byn than en ook in de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 188 Art 80 j 10 xy syn erenaU de uitgelote Paadbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te AmsterdatZli ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houder van Pandbrieven ingeschreven waardoor buu het reobt op de hypothecaire acbuldvorderingen in de eerita plaat ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwyzends naar hun Prospectus van 10 Janaart 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 heriohten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pOt Pandbrieven van de Pester Vaterlftndisoher Srster Sparcassa Verein tot den koer ran den dag WËKTHËIM GOMPERTZ AHSTKBDAM Md 1896 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan vao den Notaris G C FORTUIJN DKOOGLEEVEK 1 op DINSDAG 7 MEI 1895 des morgens te 9 uren ten Sterthuize van Mej de Wed C VIS Eeuwen aan de Turfmarkt W k H No 71 van eenen goed onderhouden waaronder een fraai HUISOKGEL met 9 registers zeer geschikt voor Vereenigingen gewerkt GOUD en ZILVER enz En 2 oit demeelf den dag te 2 uren en op WOENSDAG 8 MEI 1895 te 9 uren aan het Lokaal van Verkoopingen Wjjk K No 255 in de Peperstraat van eenen goed onderhouden Inboedel bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere Meubelen en Huisraad als een staande Klok Pendnle en Hangklokken een Kabinet 2 Secretaires 2 Chiffonnières Bureau en Schrjjfburean een Canapé een Sopha Fantasie Zieken en andere Stoelen Ladetafela Consoles Ledikanten Kinderwagens en Kinderstoelen Naaimachines Bedden en Beddegoed Kleederen Kachels en Haarden nieawe lappen Buckskin de Gereedschappen van 2 Broodbakkerijen enz en eene groote party gewerkt GOÜDenZILVER Alles te zien Maandag 6 Mei van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde No fW s BAD BEITTHEIM Seitoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Slyk en MoorBaden Doncfaes Stout en Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast by Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OnderlpsCatarrhen Huidziekten De bosohrgk omgeving van het Bad de verfrisschende en opwekkende lucht maken Bad Benïhetm tot een der uitstekendste Luchtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kurinrichtingenen Woningsaangelegenheden verzendt het vorsteljk Benthelmsche badbestunr Dr in dse STROTH Dames Attentie Het be oiudiadeljrkitt f makkeljrlutcpoetsmiddelvoorHeena en vooral dames en Klndertcboeowerfc l de Appretuur van C M MUIlar t Ci Berlin B utli Str 14 Men letWfoed op naam en fabriekamerk rtnribaar ty Hem Wlnk llwt la eha awwk lalaalariM u taBaraa la atlrW larMpaia niliii £ 1 Jiakt kRtim ar Mwr P i Exiieller Wit i y t wdm i fgi£H fcH iit Ex eier WttJJ in Mar knisiiiin Te Gouda bji A WOLFF Markt A 144b DE LAAT en VAN SON apotheker Markt L van WAITKUM Alle dagen zjjn voorhanden VERSO HK ZOUTE BOLLECV SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesclmit GODDA LANGE TIENDEWEQ Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie üitBlaan van ROKKEN en LCJIERS PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NiaHTOAP Verkrygbaar by M PEETERS Jz ftrmAVINKEL O N B Als bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Agentaur by de Firma Wed BOSMAW te Gouda Gfluda Bnslperadruk tsb A Bbiwuuh fc Soon BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1895 Aan dan heer Mr J Fortugn Droogleever leeraar aan de bargeraToudaohool sq aan de Rjjka hoogere burgerachool ia bjj Kon besluit een peniioeu verleend van f 472 Heden had in de Sociëteit Onfl Genoegen de rergaderlng met daaraan Terbondea Kolfwedstrgd ran den Znid Holl Kolfbond plaat De zaal was daartoe ruim met vlaggen en groen versierd Voor don corps wedatryd ii nitgeïoofd een prachtvol diploma met drie zilveren medailles voor de deelnemerB bovendien zyn neg een vijftal peraoneele prywn te behalen By het afdrukken van ons nammer duurde de wedstrijd nog vooit De tweede feestviering van de Afd Oouda van den B K Volksbond slaagde gisteren weder nitmuntend de opgevoerde stnkjea werden nog beter dan de vorige maal uitgevoerd Het talryk opgekomen publi k amuseerde zich nitatekend De collecte voor een eigen gebouw bracht op eene aom van i 10 95 Bg Kon besluit is benoemd tot ontvanger der directe belast en ace te Ouderkerk a d IJm c ju reaidentie Lekkerkerk J H Meerdink ontvanger der dir bel invoerr en aco te Breskens tigdelgk belast met de waarneming van het beheer van het ontvangkantoor der dir belast en ace te Amerongen ca Met 1 Juli 1 October en daarna met 1 Dec verlaten de voor overpiaatsing geachikte pupillen de pupillenachool te Nieuwersluia Zg die dan nog niet den 16 jarigen leeftgd bereikt hebben gaan ala tamboer over naar het instructie bataljon tenzg de ouders hen liever weer tehuis hebben De ouderwyzer de beer Joh Kobua wordt met 1 Jbd 1896 op wachtgeld geplaatst Aan het N v d Dag wordt geschreven De aangiften voor de bedrgfsbelasting zgo betangryk gewgzigd We vestigen de aandacht op art 12 § 2 vooi zooveel biljet B betreft Biljet Ba dit is h it biljet waarop men zelf zgn inkomen angeeft wordt uitgereikt lo aan alle in het Rgk wonenden aan wie biljet A dit ia het biljet dat iedereen ontvangt wordt uitgereikt voor zooverre FEVILLETODI UU het Ziceedach Wat ik tt heb mede te deelen zal u niet lan ophouden tante het is van dien aard dat het u een rustigen slaap bezorgen en u met bljjde hoop voor de toekomst vervullen kan Gij beschouwt immers den rgkdom als een onmisbaar appendix van onzen rang Ja Constance dat heb ik u van daag nog gezegd toen wij er over spraken dat het noodzakelijk waa voor Ivar Zijne verbindtenis met mij tr verbreken de beloften die hij mg in den roes van een dwazen hartstocht gegeven heeft met voeten te treden om zioh voor geld te verkoopea en het meisje dat h beweerde van sijn jongelingsjaren af bemind te hebben op te offeren Ja dit alles hebt g mg gezegd tante en ik bewonderds het edele in uwe denkwiJEO Constance laohte bitter Constanos heb ik niets gezegd nog niets hwloten riep Ivor on snelde op haar toe Deze avond heeft mij geleerd dat het gemakkelijker zou zgn te sterven dan afstand van u te doen Wend n niet van mij af geliefde maar luister naar mij zeg dat gg voor mg uw tegen woordigeu staat uw vaderland en uwe vrieuden wilt opofferen en wg verlaten odi vsderlei d om ons eene itille en rustige a ZQ geacht wordeu in do vetiugptichtig te zgn 1 b hunne uokomsten ongerekend dienitve rmogen hoofdzakelgk geacht wen den te bestaanuit vaate traktementen en andere iokomateDbedoeW hg artikel 4 § 1 c zg dia in het vorig bfllastiDajaar naar eenbedrag ƒ 2000 of meer in deze belasting warenaangeslagen d zg den oütvanger der directe belaatingtiDuiterlijk op 15 Mei bunnen wensch om eenbiljet Ba te ontvangen schriftelijk hebbenkenbaar gemaaki 2o enz Uie dus in de ivermogensbeiastiag zgn aangeslagen ontvangen biljet B zonder dat ze er om behoeven te vragen Zoo ook zg wier inkomsten hoofdjiakelgk bestaan uit een vaat traktement wacbigeld pensioen of andere vaate inkomsten En ook zij die verladen jaar 24 of meer aan bedrgfabelasting hebbeu moeten betalen Maar zy die niet in de vermogensbelasting zijn aangeslagen en Wier inkomaten verauderIgk zgn neringen en bedrgven en uiet zooveel bedragen o t ze verleden jaar 24 moesten betalen oi tvangen geen biljet B tenzy ze vóór of op 15 Mei scbriftelyk bg den ontvanger aanvragen Willen deze belastingschuldigen dus eveneens hunne inkomaten leVi opgeven dan dienen zg hunne aanvrage om biljet B tydig te doen Men zy indachtig dat eene aantv Age om biljet B tengevolge ïieeft dat de aaagiftf niet door een college van zetters dat men in iedere gomeeoten vindt wordt behandeld maar door eene commissie van aanslag bestaande uit 3 leden en een voorritter welke commissie zitting heeft voor 1 tot ó ó gemeenten Wy hebben reeds melding gemaakt van de voorstellen der Regeering tot hervorming der Rijkslandbonwschool te Wageningen Een der belangrgkste onderdeeleu van die vouratellen U dat tot regeling van het tuinbouwonderwya c Tot dusver werd dit aar particuliere ondernemingen overgelaten ten deele met rgkeanbaidie maar die pogingen hebben geen voldoende organisatie tot atand kannen brengen Immers zooala de Regeeriug herinnert heeft de ten vorigen jare opgeheven tuinboawschool Amsterdam € te Watergraafsmeer niet beantwoord aan de verwachtingen die menaanvankelyk omtrent die inrichting koesterde terwgl de op de terreinen der Maatscbappg van Weldadigheid gevestigde GerardAdriaan van Swieten tuinboQwschool die gesteund door een Rukssubsidie zicli in een bloeiend bestaan woning in de nienwe wereld te bouwen Constance wij zijn beiden jong en kunnen door werken gelnkkig worden Ivar had de beide handen vau het jonge meisje gegrepen en zag baar hartstochtelijk aan Eenige oogenblikken Hot Conslance hem die in de zijneu gesloten houden daarna trok zij se langzaam weg en toen de gravin driftig opstond uitroepende Mijn zoon gij vergeet u I antwoordde Constance mat gskoude bedaardheid Wees gerust tante ik behoor niet tot het aantal derzulkeu die met zich laten spelen Ik ben van hetzelfde trotsohe geslacht als gg en bezit een gevoel van eigenliefde zoo krachtig aU iemand Daarop wendde Constance zich tot Ivar rBezen morgen nog zou ik met een gevoel van onuitsprekelijk geluk geluisterd hebben naar de woorden die gij nu tot mij gesproken hebt ik zou u mgne hand gereikt an met u hut yaderland verlaten hebbon wanneer de nood ons daartoe gedwongen had zonder dat het mij een zuobt zoude gekost hebben maar ie tusBoheu den morgen en den avond liggen vele uren en daarin kan zoo onbeschryfelgk veel gebeuren Men kan in dien tijd tot de ontdekking komen dat de man die vroeger als eene type van ridderlijke deugden voor ons stond niet meer dan eene zeer olledaagsche persoonlijkheid is met de meest bekrompen beiohouwiagen en gevoelens Constance riep Ivar uit Constance 1 viel de gravin in op een toon van verontwaardiging Wees zoo goed mg toe te staan dat ik voortga Ik die u boven alle eigenbaat verbeven waande ver m van tante dat gij voornemens waart uwe liefde op te offeren om uit berokeuing eeue vrouw te verhengt aleohta ten doel heeft het vormen van ontwikkelde tuinlieden Nevens deze twee scholen verdienen atlueu nog vermelding de carauasen over tuinbouw gegeven vanwege de Vereeniging tot bevordering van tuin en landbouw in Maastricht en door de Nederlandeche Maatschappy van tuiuboow en plant knnde beide gesteund door Rijkssubsidie Daarom meent de Regeering dat de regelUg van Staatawege behoort te geschieden Zg stelt voor tuiuboowonderwgs te doen verstrekken op luinbouwwintercursussen op tuinbouwwioteracbolen op een Rykstuiubouwachool en op een tweejarigen cursus aansluitende aan ds Rgkstuiobouwsohool eu beilemd voor meer wetenachappelyk onderricht Het onderwgs op de tuinboawcursoisen zal zijn in te richten met het oog op de behoeften vau kleinere kweekers eu van hen die de warmoezerg nitoefsnen Alvorens aan het getal van zoodanige inrichtingen eene gewenscbte uitbreiding kan wordeu gegeven zal evenwel vooraf in de eerste plaats voor de onderwgzers der lagere schoot de gelegenheid moeten worden opengesteld degelgke keunis op bet gebied van het tuinbouwvak op te doen en in de tweede plaata voor dezen de mogelijkheid moeten worden geopeud eene akte van bekwaamheid voor lager onderricht in den tuinbouw te verkrggen lu afwachting zal evenwel zoodra zich daartoe geschikte personen aanmelden kunnen worden overgegaan tot de aanvulling van Bgkstuinbouwleeraren Genoemde amiitenareo souden ouder meer kunnen worden belast met bet houden van voordrachten tot voorlichting vau de kweekers en vau de telers binnen hun ambtsgebied In enkele bepaalde streken waar op klein bestek een groot aantal kweekers wonen zullen tuinbouwwinteracholen veel nut kunnen stichten en bet ligt dan ook in het voornemen der Regeering te zgner tgd wauueer geschikt onderwgzend personeel daartoe aanwezig zal zgn de oprichting van zoodanige scholen in bedoelde streken te bevorderen Uit den aard der zaak zal hierbij de ter plaatse aitgeoefende tak vnu tuinbouw op den voorgrond staan De RgkstuiDbouwachooI zal bestemd zjjn voor de aanstaande grootere kweekers die voor hunne vorming een overzicht van het geheele vak en practische vorming weuRchen te erlangen ook voor hen die zich in ïndië aan de cultures willen wgden Met deze lautate categorie van jongelieden zal rekening zgn te houdon en wei in verband met de opheffing van de tuinbouwschool Amsterdam c te Watergraafsmeer die in den latoren tgd meer en meer werd bezocht door jongelieden welke huwen die gij niet bemimlei Dit vond ik verachtelijk Om tot rgkdotn to geraken liet gij u vinden om mij te verstooteii wie gij zoo veel heilige beloften gegeven eu mtt wier hart gij gespeeld hebt dit rond ik Uiighartig Üij bobt als een ellendige gelukzoeker deu ganschen avond uwe buide aan de voeten van de ryke Alma oedergelegd en u in zulk den armzalig hebt vertoond dut gg daardoor elke vonk van liefdo lu mijnen boezem hebt uitgedoofd Al waart gij nu nog loo rijk on t zeidet gg dat gij mg meer bemindot dan het liolit uwer oogon en al gaaft gij mij bot schilterondat bewijs uwer greuzenlooza ouegenheid dan zou ik u toch nimmer mijne baud reiken omdat m jn hart u onmogelijk Eou kunnen beminnen Het is gedaan Irar volkomen gedaan tiij hebt mij al de nietigheid van uw karakter donn zien en dit beeft tot zelfs den gering sten zweem van achting viin mijnen kant gedood Gg zijt voor mij een geheel onverschillig persoon tu het bewijs daarvan is dat ik beden avond aan baron Stjernburg vrijheid gegeven heb morgen mijne band aan generaat ilidderhjerta miju voogd te vratten Ik heb nu de lessen gerolgd die lante mij van daag kort vóór het bal gegeven heeft en aangezien ik die zeer verstandig vond vooral nu nu ik u niet meer bemin en daarentegen den baron hoogachi als een in alle opzichten eertijk man heb ik boloofd Zijne vrouw te worden Eenmaal zal het mg wellicht getukktfn mijn hart aan bom te hechten want op den 4 odein der ware achting ontspruit vaak eene reine en waarachtige liefde Mijii bestuit is dus genomen ik trouw met den rijken baron Stjernburg en dit wenschte ik nog heden aan tante en ooit aan u Ivar mfde te deelen Oonstance vestigde een het voornemen haddeu zich later naar IndiS te begeven De ondervinding nu heeft geleerd dat voor vele van de Indische cuUnres het tninboawrak een goeden grondslag legt Het komt der Regeering voorts wenichalük voor en znlka ter uitvoering via art SlO der wet op het middelbaar onderwgs un de Rgkatoinbouwscbool te doen aanaloiten een twebjarigen oursua waarop een meer wetenschappelgk onderricht in warmoezerg en toio bouT zal zijn te geven Bedoelde curans die althans vnorloopig ware te vestigen iu het gebouw der Rgkslandbouwscbool alwaar daarvoor de noodige rnimte vr sal komen zal bestemd zgn voor hen die later geplaatst wenschen te worden bg het tuin bon wonderwgs ot met bet oog op eenigen anderen werkkring voortgezet onderwgs noodig hebben Het ia niet wel mogelyk nu reeds met zekerheid te bepalen of en zoo ja welke leerkrachten behalve het aan de Rgkstuia bouwaohool te verbinden personeel ten behoeve v n borengenoemden curans moaten worden asngestelÖ De Begeering acht het evenwei weoschelgk onder de uitgaven ook die op te nemen oor de aanstelling vao ééa nieuwen leeraar wjens wedde ware te bepalen op f 2500 Wat de oitgaveu voor materieel aangaat deze zullen bestaan in het aanachaffea van eeuige boekwerken en platen de uitgaven daarvoor worden begroot op f 1000 in eeni en op f 300 jaarlgks De oprichting ran dezen eursns dift ook onder den directeur der Rgkstninbonwacbool zal komen te staan neemt evenwel niet w dat bet onderwgs op deze laatste inrichting een afgerond geheel blgft vormen en dat men mitadien in twee jaren eene volledige opleiding voor het tuinbouwvak kan erlangen Naar de meening van de Regeering verdient het aanbeveling onmiddeltyk over te gaan tot de oprichting der Rgkslandboawschool Bedoelde school te Wageningen te vestigen zal uit een administratief oogpunt met de aldaar bestaande RijN alandbonwachool één geheel uitmaken Evenals de gereorganiseerde afdeeling A en de Rgks hoogere burgerschool zal zg nochtans komen te staan onder een afzonderlijken directeur Voor de toelating tot de Rijkstoinboowschool zullen behalve de minimum leeftgd van vgftien jaar en zulks met bet oog op de noodige geschiktheid voor het verrichten van practische werkzaamheden dezelfde eiscben zgn te stellen als voor de toelating tot de afdeeling A laudbouwachool Zy die het oaderwija op de voorbereidingaklasse van genoemde afdeeling tot het einde toe met langen en zonderhngen blik op Ira die doodsbleek vóór haar stond Toen g geëindigd hnd wierp hg zich op een itoel neder sloeg de handen voor het gelaat en mompelde i Constanci Cnnstauoe gg hebt mg nameloos ongelukkig gemaakt Meent gij P Zeg liever dat gg het self gedaan hebt Zij legde bare hand op zgn schouder en voegde er bij J Toon uwH moeder mijn hart verbrgzelde kwam fteen enkel woord van klacht over mgne lippen bespaar gij mij dus het armzalig schouwspel van een man die met In itaat is het lot te dragen dat bij zich zelven geschapen heeft Toon ten minste dat gij bet karakter van een man bezit al zijt gg dan eeu man zonder waarachtig gevoel ran eer Constance mankte eene diepe buiging voor de gravin naarna zij het vertrek verliet Toen zg weg was vloog Ivar op en riep op hef tigen toon uit nO moeder gg hadt mij niet moeten dwingen mij te geilragen ajs een man die iedere edele vrouw het reobt heefi te verachten Neen viel de gravin koel in ik had voor eene kinderachtige ligt overgaande genagenheid tuasoben u en Constance den gosohten naam uwa vaders aan spot moeten prijs geven want verachting verdient elk en een lefielgk die zgne schulden niet kan batalen die anderen verliuzen doet lijden omdat ze liohtgeloovig genoeg waren geld te leenen dewgl zij veronderstelden dat de familie Eidderhjerta nimmer iemand zou kunnen bedriegen