Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1895

uit Donker Engeland Men is daarmede in Canada niet onverdeeld ingenomen Een der toongevende bladen verzoekt het rgke Engeland zyne misdadigers eo armen ergens in Afrika waar het nog genoeg onbewoond laad heeft te bezorgen eo noodigt Canada uit ali het geld beschikbaar heeft om armen in laad te steken het voor zyn eigen bewoners aan te wenden = liefdadigheid begint thuis Op da Mauritskade te Amsterdam liepen twee behnngersgezellen met hun gereedschap dragende op bun schonden een lat waaraan o a een emmer met plaksel Een melkkar waarvan de vaten open stonden reed tegen het emmertje hetwelk kantelde en zgn inbond uitstorte lu een vat met melk Nu zon men denken dat het boertje uit zyn humenr was en geducht mopperde O neen daar werd zgn melk Iobbeng en cvot van verklaarde bij Een nieuwtje ten slotte zoo sohrgft men uit Den Haag aan t Haarl Dgbl dat boewel niet specifiek Haagsch hier in de hoogere kringen sensatie gemaakt heeft vooral ouder erfneefjea en nichtjes De eigenaar van een beroemd kasteel bg s Hertogen bosch dezer dagen overleden in het bezit van een verzameling van kunstschatten die tonnen waard is beeft op zjjn sterfbed de haud gereikt aan zyn dienstbode die al tal van jaren zeer aan hem gehecht was Ge moest de lange neuzen eens zien De heer Ant L De Rop hoofd eener openbare lagere schoo te Amsterdam wegens zgn kinderdichten en kinderverbalen welbekend is gisteren op 57jarig6n leeftgd overleden Het departement van Marine exposeert op de Amsterdomsche Reistentoonstelling twee mioiatuurschepen type iKortenaer en Holland t De apeelzalen in het Kurhaus te Ostende zgn verpacht voor 363 000 francs De pachter voorziet dns er tenminste 2 ton gouds per jaar winst te maken Bet vermoeden ligt voor de band dat dezo niet ia te halen uit het kaartengeld voor eerzame partgtjes whist of quadrille En toch laat het Belgische gonvernement dat rustig toe doende als geloofde het dat te Oatendti de wet wordt nageleefd die het banardspelen verbiedt Er zgn ook nog wel andere zeer zedelyke staten waar men wel niet zoo brutaal openigk vertelt hoeveel de speeltafel opbrengt maar toch ook de overheid de oogen sloit voor hetgeen iedereen weet en zelfs aan hooggeplaatst rechteriyke ambtenaren in andere fanctie volkomen bekend is Door baron van Lynden te s Gravenbage is aau de pachters zyner landergen in de gemeente Op terland Fr die door den hoogen waterstand tgdens den booioogst in 1894 groote schade leden de helft van de huursom over dat jaar kwytgeecholden Een of meer Pary che oplichters di s figureeren onder het peeudoniom Vereeniging van photografeo trachten naar het schgnt bun voordeel te doen met de onergdeokendbeidvan bonne medemenacben Zy zenden aan personen in het buitenland brieven waarin zy opmerkzaam maken op de prachtige crayonportretten welke zg vervaardigen eo verzoeken den lezer een portret op te zenden Na korten tyd zal hem dan hetportret met de vergrooting toegezonden worden AIIqau wenscht de Vereeniging dat men het portret op een in het oog vallende plaats zal ophangen en vrienden eo bekenden daarop opmerkzaam zal maken Een Berlgner wien zooveel onbaatzuchtigbeid verdacht voorkwam zond een portret en na korten tyd kwam de aap uit den monw üe Berlgner ontving bericht dat de ver eai 4i 1 38 1 86 9 8 2 T M r 48 8 4T 11 02 12 37 S Zegir 7 6S 8 66 11 13 11 46 Toork 1 87 8 08 11 87 11 68 Hl t 8 18 8 18 9 7 10 U7 10 48 tl Si 12 41 1 08 1 67 4 06 4 17 Wees kort maak alle zaken met een wenk uit de wereld oog Da haagsche briefschryver van het Uir Dagblad echrgft In de sStaatfl Cooranti riep het postbestanr dezer dagen aspiranten op voor de betrekking van surnumerair maar met de nadrokkejyke waaracbuwing erby dat die jongelui er niet op moeten rekeuen geplaatst te worden by het kantoor hunner keuze d w s in de steden waarin hun ouders wonen want dat zy daarheen zullen gezonden worden en dus op eigen gelegenheid moeten wonen waar dit door bec hoofdbestuur wenschelyk wordt geoordeeld in het belang van hun ontwikkeling en van den dienst Daargelaten dat de overheid ook nel eens letten mag op de zedelyke zgde van bet doen wonen van minderjarigen op kamers is de beweegreden voordien maatregel overigens onberispeiyk De ontwikkeling der jongetni in het belang van den dienst moet zeker in deze beslissen Maar behoorde daarmede uiet iets anders gepaard te gaan nl bezoldiging van die surnumerairs Zg leeren tot hunne ontwikkeling maar zyo toch ook werkzaam in t belang van den dienst Hen eerst eenigen tyd voor niets te laten werken is dus een ongeoorloofd profiteeren van de overvoerende arbeidsmarkt Maar het is bovendien otbiliyk omdat nn zy er niet meer op konnen rekenen by hunne ouders thnis te kunnen blyven wonen door bovenbedoelden maatregel feitelyk alle onbemiddelde jongelui van den postdienst worden uitgesloten En dat kan mag althans de bedoeling niet zyn Uit een onderzoek blijkt dat de te Brosael gearresteerde prins De Looz de Ooswartm voor moer dan 1 mülioeu iiH aau oplichteryen op zyo geweten heeit vracbt hebben gevolgd zullen zonder examen toegang tot de Eykatuiubouwschool kunnen erlangea en hetzelfde zal gelden voor heu die de eerate drie klaaieo eeoer hoogere burgarscboot hebben doorloopen De Fortnightly Review i bevat een artikel over de Deenache boter bereid ing dat in zyn geheet vertaald eu in ons boerenland verspreid behoorde te worden Engeland voerde in 1894 voor bgna f 162 000 000 boter in uit den vreerade en zoowat een derde daarvan kwam uit Denemarken Zelfs de marine wordt voor een groot deel van Deensche boter voorzien In de laatste 20 jaren Denemarken met zooveel yver voor den uitvoer gaan werken dat de boter export nu zgu Toornaamste tak van bedryf en de rykste bron van inkomsten voor de schatkist is De Deensche boeren hehben zich vereenigd en passen de moderne wetenschappen toe Zy begrypen dat er geen bebooriyk uitvoerproduct kan zgu als iedere boer zyn boter maakt op üigen hand en trant Waarom kan eeo klein land als Denemarken wel voordeel vitiden in boterbereiding ja er ryk van wordeu terwyi men in Engeland steeds beweert dat hetboeroobedryfuiet langer betialt vroftgt de schryver ea hij deelt belangwekkende cyfers mede betreffende den toenemenden invoer naar Gr Brittannië van Deenfcche boter spek en eieren Denemarken importeert varkens oit Engeland teelt ze voort zendt ze als spek terug eu maakt nog winst Het verdient aan Engeland jaariykaroim f 101 000 000 Engeland hpeft hetzelfde klimaat eon voord eliger ligging eo een vruchtbaarder grond maar de ondernemingsgeest is verslapt en er is geen samenwerking Zijn atedeo groeien eu zyn landen liggen braak Over geheel Denemarken zgn boterfabrieken die alle op éénzelfde beginsel gegrond zgn Ze zyn in beheer van maatachappiien en de veestapel staat onder geneeskundig toezicht Ia Engeland betaalt de landbouw niet omdat de boeren niet weten hoe boier te mak f n en haar daarom onvoordeelig verkoopen omdat de landbevolking zich de moeitp niet wil geven Tarkeus en kippen te fokken Twin tig jaar geleden was dit in Oenemarken juist zoo maar sedert heeft het volk den grond winstgevend gemaakt Anatraliê deed hetzeltde met even goetl gevolg r e afval van de etenstafel is voldoende voor een menigte kippen en varkens maar bet volk ia vergeten dut spaarzaamheid kaateelen bouwt en begrypt niet dat ondernemingsgeest voortvarendheid en samenwerking noodzakeiyke voorwaarden zjjn om te slagen Do tweejarige coreua op de Rüi i Qbouw Bchool zal omTftttea de eigenlyke tuioboawtakken zooali boomteelt bioera en teelt vrucbteoteelt en groenten teelt tuinbouw arohitectuur benevens boekhouden en de correspondentie in een paar vreemde talen en de bulpwetenlohappen plaotknnde scheikunde natuurkunde dierkunde eo geographie NereDS de school zullen worden vereiacht een goed ingerichte scbooltoin ran ongeveer 4 H A met de noodige kassen bakken enz benevens een pomologiscbe tuin Zy die de Rykatuinbouwschool hebben afgoloopen zallen zonder examen toegang kunnen erlangen tot de Indische klaaae verbondeo aan de afdeeling A landbouwschool en tot deif tweejarigen cursus voor meer wetenschappelijk tuinbouwonderricht Amerikaausche levenswyaheid Een Bostonner Onaon Swett Marden heeft een hoek geschreven om de jonge Amerikanen aan te sporen tot arbeid zonder zich in het verleden te rerdiepen of te droomeu over de toekomst De slotsom der verhandeling wordt geroricd door achttien stetliugen welke in t Vad € aldas Tertaald worden Wacht nooit het gunstige oogenblik af schep het Jhr Rocbussen herinnert in het Haagache Dagblad c hoe verschillende pogingen in het Buitenland tot vereenvoudiging van de spelling als vanzelf doodliepen Meer dan in eenige andere taal zegt hy wykt in bet Engelach de schryftaal van de spreektaal af toch laat de practische Ëngelscbman dat zoo biyven ter voorkoming van nog grootere moeilykheid en van misschien eiudelooze ver varring En wat nu ten onzent wordt voorgesteld zegt de heer Rocbussen heet wel een vereenvoudigdec speUiog maar de vereenvoudiging schynt slechts hierin te bestaan dat nit onze scbrgftaal eenige letters zollen worden uitgeworpen Ik geloof niet dat met die vereenvoudiging gesteld dat zg algemeen in practyk wordt gebracht voor het publiek veel gewonnen zal zyn ik durf zeggen stellig nieta tegenover de kwelling die zg voor scbrgvers zetters en dorrectoren zal medebrengen Wanneer de sohryrer de eene en de zettereen tweede spelling volgt dan wordt het opzichzelf reeds zoo lastige corrigeeren vandrukproeven een marteling Wanneer de eeneschrgver zoo een tweede zus en een derdewederom anders schryft dan kan dat voorde drukkerij een inderdaad ernstig bezwaarworden En hoe is het bezigen van allerleispelling te voorkomen indien heden eentaalgeleerde optreedt met een nieow stelselnaar het beginsel van vereenvoudiging morgen een ander ie bet etymologische begin sel wil toegepast zien overmorgen een derdeals vooratander vao de leer schrijf zooaUgy spreekt Het wordt dan in ééne taal Babelsche spraak ver wnrring I In de taal heerscht het gebruik onder leiding der beste van den waren geest van het nationale taai eigen meest doordrongen scbrgvers De taal leeft zg wgzigt zich ook in de spelling ontwikkelt üich ook door organiache groei Haar telkens een niauwe schrgfwgze te willen opdringen is met het wezen der zoak in stryd en inderdaad met menig volksbelang onvereenigbaar Ziedaar de gronden waarop myn dringende bede tot de taalgeleerden mat vereenvoudigt de zaak door achterwege te laten uwe voorstellen tot vereenvoudiging der spelling Geef een jongaiensch doortastendheid en kennia vap het alphabet niemand kan dsn voorspellen waartoe hg het brengen kan Veiliee nooit een oogenbhk van uw tyd als een man van genie als byp Gladstone altyd een boek in den zak draagt uit vrees een oogenblik van zyn leven notteloos te laten voorbggaan wat moet dan iemand van gewo oen aanleg niet doen om tydverlies te voor komen Hond n met niets tenders bezig dan met het zoeken van een loopbaan Waar zyt ge geschikt voor dat ia de hoofdvraag van onze eeuw Yat al nw energie samen ter bereiking van een afgebakend doel Talm nooit door ijdete anrzeliog Denk niet te geiyk aan verschillende dingen maar aan slechts één onverpoosd Verlies dw tyd niet in droomen over verleden en toekomst maar wees op uw hoede om hst heden goed te besteden Zorg voor een goed humeur en gewen er n aan bet leven prettig te vindeu Oefen u in goede manieren Wie deze heeft kan rgkdom missen alle deuren staan Toor hem open en by komt overat binnen zonder betalen Te Utrecht beeft terecht gestaan een oude juffrouw omdat haar zoontje die jonger dan 16 jaar is toch reeds een houdenkar bestuurd had De vrouw was hardhoorend en kwam daarom ook dicht bg den kantonrechter staan aan wien zy op de volgende wyze het gebeurde verhaalde Het jongetje meneer gaat nog op school meneer en toen is hy gaan ryden meneer hg heeft de stel stil weggenomen voor de aardigheid meneer zooaïa kinderen dat doen meneer u en ik binnen ook kinderen geweest meneer en toen kwam dio ageut meneer en toen ik het boorde meneer heb ik hem geslagen meneer dat het bloed er van langs liep meneer c Hier viel de kaotoorechler de juffrouw in de rede met de opmerking dat mag je niet doen daar doe je heel verkeerd aan om zoo n kind te mishandeleu Deze vermaning bracht de juffrouw aan het schreien en toen het O JVl eeue boete van f 0 50 tegen haar eiscbte stak zy in haren gver om maar apoudig van de zaak af te zgn hare hand in den zak en vroeg wil ik u maar dadelyk betalen meneer dan hoeft II er niet om te ioopen meneer c Het grootste talent weegt niet tegen tact es gezond verstand op In t dageiyksch leven leidt het gezond verstand alleen uaar het goede spoor Heb achting voor n zelvon en zelfvertrouwen als het beste middel om die ook aan anderen TOor o af te dwingen Werk of sterf dat is het devies der natuur Als gy ophoudt te verken sterft ge intellectneei moreel en pbysiek Heb karakter want daaruit vloeit bet succes voort Wees vooral nauwlettend in al uw doenen laten Twintig zaken halt geiaui hebbeuniet zooveel waarde als één ajL goed 13 Terrioht yf üw leven zal C gn jeat zelf er Tan maakt De wereld geeft ons terug wat wg haar bieden Laat ons leeren uit onze nederlagen voordeel te putten Niets is meer waard dan volharding Het genie draalt en vermoeit zich daarmee de doortastendheid is zeker van welslagen Zorg voor een goede gezondheid en een lang leven De voornaamste voorwaarde om te winnen in de renbaan is een paard van zessen klaar te zyn Generaal Booth gaat met bet plan om in Canada waar men hem zoo hartelyk ontvangen I eeft eene kolonie te stichten van menschen 0BD4 K0TTI 11 11 1 14 12 29 11 30 12 4S 12 62 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaHgevangeo 1 Mei TUd van Greenwicli 7 16 8 40 7 33 8 47 7 38 S 64 7 46 9 01 7 66 9 10 6 S Ol 6 10 6 18 6 18 6 11 6 16 0 89 6 81 6 36 1 1 1 Onle Heeilraekl Ni mrerk rk 0 HI Kofterdam BetterdiB OapeUs Kienwerkerk Meordnckt 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 1 86 8 44 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 1 01 1 09 8 16 7 11 T M 8 10 7 62 7 69 8 06 8 1 S 8 18 8 48 8 43 f K 9 03 6 81 5 B1 6 41 1 60 8 62 4 80 1 44 U0TT DAI1 8 61 10 21 10 88 10 89 10 46 10 62 3 60 4 08 O O D D 1 11 60 11 10 7 16 10 11 18 08 11 40 9 3 89 4 08 DEK HAAO 4 40 OODOA 10 17 8 61 9 67 11 13 n 10 04 f 10 11 B 10 18 9 10 10 17 11 80 6 80 8 86 8 41 8 30 V IJO 6 37 l i 6 44 8 60 8 86 lO Óf SülIOA OEN Bil O 8 37 10 20 10 60 12 12 11 16 1 87 3 86 3 47 4 46 6 7 7 14 7 48 8 19 8 64 9 14 11 16 11 02 12 37 4 17 X ni innA 1 16 6 17 6 11 7 58 8 881 6 17 H K 6 18 9 68 6 43 10 0 48 6 47 6 68 8 88 10 1 4 67 8 01 10 06 6 08 8 1 10 16 6 10 S Sa 10 17 6 86 5 67 7 44 8 818 9 8110 8111 46 OI DA OTHCHT Oral i K 6 40 r it 8 08 8 11 9 06 10 19 11 Il 48 2 18 3 17 4 16 4 47 6 67 8 66 8 8110 16 Oefaw 1 18 1 84 11 14 8 37 7 10 10 19 Weerde 6 68 T 88 8 18 11 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 Vkaekl L18 MS 8 18 8 41 9 9 17 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 8 04 11 e o U U A A USTEBSiH öouie 40 8 11 10 01 11 18 10 3 81 4 47 86 10 16 7 60 8 09 9 07 10 34 E 18 10 84 P S 3 8 85 8 41 8 48 11 10 iHage 5 48 7 10 7 48 8 30 9 88 9 4610 1411 8618 151 88 8 441 68 3 43 4 Voorb 6 54 10 10 1 44 Z ZBg w6 08 10 86 1 68 Z r M 6 19 10 46 8 09 Gnad 6 307 60 8 18 9 9 6610 1610 67 18 0618 461 80 3 14 3 86 4 13 4 Stopt te Bleiswljk Kraiavog eo Nootdorp Leidacliendam U T I E O H T O O D D A Utrecht 6 88 7 60 9 18 11 34 11 60 3 10 8 68 4 48 6 86 Woerden 6 68 8 11 10 83 11 61 4 11 6 58 üadawaMr 7 07 8 18 10 31 4 84 Oosda 7 10 8 31 8 84 10 44 18 07 1 81 3 48 4 37 6 80 7 09 AMSTEXDAH eODDA 6 86 8 7 M 8 48 10 11 10 ijutardasWa 6 60 8 16 8 61 11 8 40 4 81 Wp I I 8 10 18 60 18 46 4 80 8 18 6 46 11 11 e ld 7J0 8 04 10 14 U 18 8 10 l iO grootiog gereed en aitatekend gelakt was Oaar bet portret evenwel in crayon aitgeToerd was kon hei elecbts onder glas en in Ijjet verzonden worden De Vereenigingc stelde daarvoor fraaie Igsten ter beschikking teg n prgzen van 27 tot 45 francs Na inzending Tan het bedrag voor de Igst sou het portret opgezonden worden Daar kwam de man echter niet in bg Terzocbt ign portret terng maar ontving noch dit nocb eenig antwoord Men zg dns gewaarschewd De kapt i H de Wildt au het Ie reg inf leeraar aan de militaire school te Haarlem wordt 1 September a s eervol nit die betrekking ontbeven Dezer dagen werd gemeld dat de minister van Justitie binnenkort een door zgneo voorganger ontworpen wetsontwerp zal indienen waarbg de gerechtskosten in strafzaken worden gebracht ten laste van het Egk Hoe noodzakelgk dit is in t bgzonder ten opiiohto van de kantongerochtszaakies wasrbfl nu niet zelden op een boete van 50 cents of een gulden nog eena bet tiendubbele dier som aan gerechtskosten komt bewjjst o a bet volgende sprekende geval dat de aArnh Ct meedeelt Een jaar of wat geleden komt een medewerker van dat blad die op reis moest zeer kort Toor het nor van vertrek aan het station ziet en trein juist in beweging meent dat het de zgne is en springt er nog in De conducteur maakt proces verbaal tegen hem op en de zaak komt voor bet kantongerecht De beklaagde bekent terstond zgne schnld ten volle Maar de kantonrechter begrgpt in zgne wgsheid dat t wel wat eenvondig zou zgn op zulke losse gronden als een procei verbaal en eene erkenning van schnld een voonis te vellen Hg laat den conducteur als getoige dagvaarden Deze woont te Leenwarden en voor zulke gevallen geeft een spoorwegmaatachappg geen Trg vervoer aan bare ambtenaren De delinqnent nu moet die kosten betalen en met zgne boete van f 3 waartoe de kantonrechter hem veroordeelde werd bem achttien gulden en eenige centen iugrekening gebracht No zgn gelukkig niet alle kantonrechters zoo acrupnlens maar men staat er toch aan bloot dat er meer van die kracht zgn zegt het blad Als de kosten voor rekeniug vau den Staat kwamen zooden zolke rechteriyke ambtenaren misschien zich tweemaal bedenken eer zg met dergelgke onkosten bet Rgk beawaarden Als men zulke feiten ziet dan moet men zich verwondereu dat er al niet jaren geleden de aandacht op gevestigd en eene wgzigiog m dien toestand gebracht ia Maar zoo gaat t meer eenToudige zaken die in t oog vallen toch vele jaren onveranderd blgven Aan de Hongaarsche grens werd verleden week een wagonlading beenderen bestemd voor een Weener fabriek door de Hongaarsche douane aangehouden Het bleek dat de lading volgens aangifte dierenbeenderen inhoudende een groot aantal mensobenbeenderen bevatte afkomstig van de slagvelden in Roemelië waar achtien jaren geleden voor Boelgsrge s onafhankelgkbeid werd gestreden De afzender kreeg 2000 gulden boeten voor valsche aangifte en het mensobelgk gebeente werd op het kerkhof te Semlin begraven Bflitenlandsch Overzicht De laatste officieele beriehten doen verwachten dat aan den opstand op Cuba weldra een einde zal komen Maarschalk Campos seint dat hg zeker is van een spoedige zegepraal De keizer van China beeft de redesvoorwaarden ran Bimouoaeki goedgekeurd endaarmede een eind gemaakt aan het tgdperk van giisingpu De pers zal zich niet meer hebben bezig te houden met da vraag of China zal toestemmen in den afstand van Liao Tong of van Formosa China heeft toegestemd in alle eisohen van Japan £ n Li Hong Chaog is naar Chefoe vertrokken waar den 8eu Mei de uitlevering der tractaten zal plaata hebben Het antwoord van Japan op het protest der drie verbonden mogendheden is thans ook gekomen Elaarblgkelgk heeft Japan zich eerst willen verzekeren vau de bonding door China aan te nemen De meening van enkele Rusfliiche organen dat een vredelievende oplossing zon kunnen gevonden worden sohgnt bewaarheid te znlleu worden Japan doelt mede dat het niet bigft rasthooden aan den fliscb tot afstand van eeo gedeelte van MandBchoerge Hiermede is de voornaamste aanleiding voor Roslands protest ter zgde gestald Wel beeft de regeering van den Mikado besloten PortArthur en daarmede den toegang tot de golf van Pet Chi Li te behouden Deze toegevendheid van de zgde van Japan werd niet verwacht De jongste berichten nit Tokio gaven den indruk dat Japan zich grerig voorbereidde voor den veldtocht En de Times f ontving nit Odessa het bericht dat ook in Bosiaad rosteloos werd gewerkt om TOor en krachtdadig optreden gereed te ajjo Door aau den roornaamstan eiseh van Rusland toe te geven beeft Japan een concessie gedaan die door alle vrienden van den vrede op hoogen prgs moet worden gesteld Dnitschlaud en Fraokrgk zullen zich waarachgnlgk eveneens neerleggen bij de gevallen beslissing die voor de regeering van den Mikado etn groote zelfoverwinning moet geweest zgn De voorwaarden door Japan thans aangeboden kunnen den grondslag vormen voor nieuwe onderhandelingen en het gevolg daarvan zal zgn dat het incident dat uit de vredeavoorwaarden van Simonoseki was ontstaan op vriendschappelijke wgze beëindigd zal worden Voor den slag die morgen in den Rijksdag aanvangt mogen het slagveld en de op8tellin der troepen nog wel eens verkend worde Sedert de eerste lezing der Umsturz vorlage is dakrin veel veranderd Terwgl vroeger de conservatieven met de nationaal liberalen de leiding hadden zgn laatstgenoemden weldra door het centrum vervangen Het centrum heeft naar men het noemt de Vorlage geclericaliseerd en iu twee opzichten Vooreerst werd de spit niet meer tegen den Umsturz gericht dan verecherpte het de strafbepalingen tegen de onzedelgkheid om voorts niet slechte aanvallen tegen God en christendom maar ook die tegen de leerstellingen van erkende kerkgenootschappen te willen strafien Dat ook werd aangedrongen op het schrappen der kansel paragraaf c heeft weinig te beduiden dit is meer een zaak voor den vorm Op die twee quaestiën vau de kanaslpara groaf eu vau de leerstellingen gronden A4 nation aal liberal en bun zwenking ten aanzien der Vorlage Maar men zon zich deerlgk kunnen vergissen door aan te nemen dat nu de nationaalliberale party als één man tegen het wetsontwerp zal fltemmeo Het Berliner Tageblatt wget er op boe bgv Freiherr v Hejl zich stelselmatig elk positie nemen heeft weten te vermgden Wat het centrum betreft men heeft in den laatsten tgd te veel geschermd met de uiteen Ioopen de meeningen lu die partg Ieder weet toch daar waar het op beslissen op stemmen aankomt geen partg zóó gedwee als de clericale zich knellen laat in ncherper aangehaalde banden van discipline Hoewel niet in zoo sterke mate is iets dergelgks toch ook bij de c naervatieveu te verwachten De vrg conservatieven hebben dit moet erkend worden zich beslist uitgesproken eo daarmede ootvftllpu aau het ontwerp een twintigtal voorstanders Daarentegen scbgnt de aha der Polen nog lang niet zeker Besliste tegenstanders van het ontwerp zgn tot uog toe vooral de vrijzinnigen en de sociaal democraten Maar met het oog op de bealuiteloosheid die bg de andere groepen op te merken valt is te voorzien dat in de volgende weken de Rgksdag bot tooueel zal zgn van interesbaute schermntseliugen van een geven en nemeu wellicht dat met ademlooze spanning gevolgd zal worden door de ditmaal buitengewoon opgewekte publieke opinie Bg het Pruisisch huis van afgevaardigden diende de regeering een wetsontwerp in dat allen die belang stellen ia sociaal politieke wetgeving moet interesseeren Door den drang der omscandighedeo genoodzaakt ziet de Pruisische regeering zich verplicht tot bet nemen van wettelijke maatregelen tegen de werkloosheid Zij legde met dit doel over een weisontwerp betrekkelgk het oprichten van inrichtingen voor werkzoekenden of met een kort doch gebruikelijk woord te noemen shelters de Doitache tekst spreekt van Vepflegungsstatiooen of Wanderarbeitsstütten waardoor zij wil beproeven langs wettelgkeu weg te regelen een maatregel van voorzorg die tot dusver aan het particulier iniatief of aan de gemeente werd overgelaten Het ingediende wetsontwerp beperkt ecbler de bemoeiing van den staat tot een minimum doordien het alechti voorscbrgft dat op geschikte op bepaalde afstanden van elkander gelegen plaatsen de districten zulke inrichtingen moeten in t leren roepen waar onvermogende tot arbeiden in staat zgnde mannen die buiten hun woonplaats werk zoeken tgdelgk een onderkomen met verpleging vinden in tuil voor arbeid Al het overige de inrichting het onderhoud en het bestuur dier shelters laat het wetsontwerp in de eerste plaata aan de districten en verder aan de provincie over Het provinciaal bestaur moet den districten na overlegging der rekening de helit der tengevolge van de shelters gemaakte onkosten vergoeden de provinciale landdag zal de bevoegdheid hebben een verhoüging van de aan de districten te vergoeden kosten toe te staan Omtrent de keuze der plaatsen waar shelters worden opgericht beslist de raad der provincie Bg besluit van het districts bestuur kunnen gemeenten waarbinnen een shelter wordt opgericht verplicht worden aan het beatnroo mede te werken of geschikte ruimte beschikbaar te stellen Zich plaatsend op het atandpont van den Sorialpolitiker € kan men in het algemeen naar het oordeel der Fraokf Ztg c deze principieele bepalingen Tan bet wetsoutwerp goedkeoren zonder dat men het eens is met het eente gedeelte ran de volgende zinsnede Tan een officieus blad Al kan den staat ook niet de verplichting worden opgelegd werkloozeu arbeid te verschaffen of hen te onderhonden zoo ligt het toch niet nitgesloten voor den staat bon die arbeid zoeken ten einde zelf in hun leTensonderboud te voorzien de middelen daartoe te verschafFen c Zonder apgkers op laag water te zoeken kan men zeggen dat de Pruisische staat door het ingediende wetsontwerp zij het dan ook zeer beschroomd feitelgk erkent dat de rrge wil en het particulier iniatief niet toereikend zgn tot het beatrgden vau de werkloosheid on hare gevolgen dat het derhalve de plicht is van den staat den strgd tegen dat altgd dreigender kwaad te aanvaarden De redevoeringen door den paoaelgken nunciuB Aglardi in ongarge gehouden en het krasse protest daartegen in de Hongaarsche Kamer door den minister president Banffy uitgesproken dreigen ernstige gevolgen te zullen hebbeo De zaak is reeds bekend Baron Banffy verklaarde dat de Hongaarsche regeering zich niet met het optreden van den nuntius kon Tereenigen zoodat de regeering zich Terplicht achtte daartegen bg het Vaticaan te protesteeren Het beheer over de buitenlaudsche politiek zooveel wat Oostenrgk als wat Hongarge betreft berust echter bg graaf Kalnoty als minister van buitenlaudsche zaken der geheele Oostenrgksche monarchie Graaf Kalnoky is het te dezen opzichtevolstrekt niet eens met baron Banffy getuigede krasse verklaring in de officieuze PoHtischeCorrespondenz Niet alleen werd daarin oitdrulSolgk gezegd dat graaf Kalnoky er nietaau denkt baron Bauöy s verklaringen te ondersteunen maar zelfs wordt er bijgevoegd datde bonding door den Honganrschen ministerpresident tegenover het Vaticaan aangenomenalleen te wgten is aau zgn g ringe dfjblomatieke ervaring 1 Deze officieuze mededeeling volgens de Weener bladen door graaf Kalnoky zelveu gesteld heeft zoowel te Weeneir als té Pest groot opzien verwekt Blgkbaar ia de Oostenrgksche minister in hooge mate vertoornd en geen wonder want bij wist van niets en vernam eerst den 2den Mei dat hg volgens de verklaringen van den Ilongaarschen mi nisterpresident een protest bg het Vaticaau had ingediend Vandaar dat de Ooptenrgkscbe minister terstond een zoo krasse houding tegenover den Hongaarschen minister president aannam Onmiddellgk oadat het bericht in de Politische Oorrespondenz te Pest bekend was gewonen werd daar een ministerraad bgeeogeroepen De uitslag daarvan was dat baron Banny terstond naar Weenen reisde teneinde eene audiëntie bj keizer Frans Jozef aan te vragen Meu vermoedt dat baron Banffy dan dan zgn verzoek om ontslag zal indienen want het wordt betwgfeld of de keizer graaf Kalaoky die gedurende zoovele jaren als minister van bnitenlandscbe zaken zulke goede diensten bewees zal laten heengaan Keizer Frans Jozef komt derhalve weder in nieuwe moeilgkheden Weer ataat de keizer voor de keus of hg wiens gehechtheid aan den Paus bekend is partg moet kiezen voor den nuntius J dan wel of hg overeenkomstig de plicht welke op hem als koning van Hongarge rust de Hongaarsche regeering en de meerderheid van het Hongaarsche volk bij don strijd tegen de clericale partg moet steunen Hoe de kenze des keizers ook moge uitvallen in elk geval zijn in Oostenrgk en Hongarge weer ernstige verwikkelingen op til waarvan of baron Banffy óf graaf Kalnoky af mlischien beiden bet slachtofier zollen wolden 348 Staats loterij 6e Klaaae Trokking van Maandag 6 Mei 1895 No 8820 12730 en 137S1 1000 No 16626 en 19376 100 No 8469 9313 en 17310 200 Jfo 387 2976 3390 1288 9397 12296 16406 16871 en 18606 ƒ 100 Prijzon van 70 71 S071 6049 8215 11428 11084 16978 17798 87 8281 6167 8627 11429 14298 16302 1820S 160 3148 6223 8782 11117 14393 16816 18373 262 3B31 6802 8726 11644 148U 16364 18381 282 S643 6864 8874 11698 14672 16406 18484 770 3819 6444 89S7 11840 11721 166S3 18726 800 1028 6460 8966 11949 11800 16676 18804 818 1111 6424 9365 12171 1496B 16708 18929 986 1132 6804 9734 12369 16110 16734 19276 911 4148 6864 9771 12678 16244 16766 19389 1617 1208 6910 9797 12788 15261 16766 U411 1710 4642 7102 10399 13047 16826 16773 19677 1771 4786 71901014S 13096 16408 16774 19728 2088 4877 7478 10667 13116 16497 16809 10871 2174 4962 7 Ï03 10762 13186 16647 16938 H974 8181 4967 7661 10776 13222 16688 16939 20117 2426 6143 7686 10781 13346 16708 16989 20168 8192 54101 7837 10808 13188 16744 16998 20178 2689 6636 8021 10821 18607 16818 17229 20611 2779 6B47 8066 11019 13667 16870 17421 20691 2846 6903 8086 11069 13940 11871 17600 20609 3018 6012 814111870 13999 18911 17684 Haute Nouveauté in PARASOLS Doak nllu niet gettaleerd ordu A van OS As Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam islotkoén 4 MBI Torkn Vi 16 7 97 IO6I 1 71 IT 80V 48V 100 1007 ssv 8 V 80 102 4 loov ill 184 78 lOIV IIIV 149 97 Vit 118 104 I l S8V 103V 100 t V WiniwjLKB Cert Ned W 8 dito dite dito 8 dito diM dite S i HoMBi Obl Ooudl 1811 18 4 iTAUS Inaohrijving 1868 81 B OosTlNa Obl in papier 1861 ditoiniilverlatS 6 PoKTDOiL Oblig met ticket S dito dito 8 auauNs Ubl Ooit 2e Serie 6 ditoOaooni lilt 4 ditobüBothi 1889 4 dito bij Hopa 1339 90 4 dito in goud ia 1113 dito dito dito 1814 5 SruiJl Parpet iobuld 1181 4 Tgtou Gepr Conv leen 1890 4 Qeo leauiug lerie B Oao leeoing serie O JmnAnt Bir Beo v obl 1192 6 Uiuoo Obl Buit Soh 1890 6 ViNBznau Obl 4 onbep 1811 Ahstiuuc OUi atian 1861 9 i BsiTiuaur Stad leen IKI S i NiB N Xfr Handeliv aand Atandib Tab Hij Certitoaten DeuMaatsobappij dito Arak Hypotbeakb pandbf 4 Cult Mij der Teratenl aand a Qr Hypolblakb paadbr 4 Nodarlandaebe bank aand Nad Haadalmaatieh dito N W fcPao Hyp b pandbr 6 Roti Hjrpotbeakb pandbr 4 Ulr Hjrpotkeakb dilo 4 OesTIKK Oeat HoDg bank aand BnaL Uypothaakbank naadb l i Ahekdu Bquit bypotb pandb 8 64V £ 187 Maxir L O Fr fden cert 6 NlB Holl IJ Spaorw Mg aand Hg lot Bipl V St Spw aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad Zuid AMk Spm aand t dito dito dito 1 891 dito i lTiUl Spoorwl 1117 19 A lobl jl Znid Ital Spirmij i H obl 3 PoLlH Warsobau Waanan aand 4 RosL Gr Ruaa Spw Mij aand I Baltisoke dito aand 97V 97 101 1 SV 183 18V 102 667 98 106 f 78V luy 101 8BV 61 14V 888 US 108 Faatewa dito aand 6 Ivrang Dembr dito aand 6 Kank Ob Azoir 8p kap aand i Loaoiro Sewast 8p Un oblia 61 Orel Vitebsk dite oblig ZnidWast dito aand i dito dito oblif 4 18 107V 78 107 103 1C8 188 IIB 98V 46V Aumjt Caat Pac Sp Mg obl I Ohio k North Vr pr O v aaid dilo dito Win St Peter obl 7 Danvar fc Rio Qr Spm eert v a Ulinois Ceotral obl in goud 4 Louisr fc NaskvillaCart T aand Mexico N Spir Mg lebyp o 6 Miss Kansaa v 4 pet pref aand N York Ontario 11 West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 St Pant Minn fc Manit obl 1 Ua Pao HootdUjn oblig 6 dito dite Lino Col le hjp 0 OiiliBi Can 8outh Cart v aand VaN O Rallw kNav leh d o 0 Aaisterd Omnibus Mg aand Rottard Tramweg Maats aand Nib Sud Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 5 Beloh Stad Antwarponl8 7 S i Siad Brussel llll l a Horn Theisb Regulh Qsaallscb 4 OoaTlKK Staatilsaning 1160 B K K Oost B Cr 1110 S itkvn Sud Madrid 3 1161 Ver NiD Bea Hyp Spobl cert BurgerlUken Stand Zevenhuizen OVERLEDEN G vau Stronlen 27 j L Bontenbal 57 j APVERTEWTICN Die iets van ondergeteekeode te vorderen heeft wordt verzocht de rekening voor den 10 dezea in te dienen Mevr de Wed H W G KONING Op de FABBISE van Kaarsenpitten alhier wordt eene JUFFROUW Zich in persoon te Tervoegen bg Merr de Wed H W G KOJSING