Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1895

No 6653 Woensdag 8 Mei J896 34ste Jaargang miMM GOVBMT I Nieuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dé IJitgaye dezer C urant geschiedt d a g e 1 ij k s j Wet uitzondering van Zon en Feestdagen l e pr jg per drie matinden is 1 25 franco per I ipost ƒ 1 70 Nommei VIj f CENTEN i ADVERTENTIEN worden geplaaüt yan 1 5 regek k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adve tentiën tot 1 uur des midd EEiénsGEvnrB DIJKGRAAF £ N HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen b deze ter openbare kennis 1 dat het Gitarderboek Toor het loopende jaar ter iuzï e Tsm Ingelanden zal liggen ran den 7deD tot den 21itea Mei aanstaande en wel het Gaard rboek in zjjn geheel ter Secretarie van Bynland te Leiden op eiken werkdag Tan dee morgens 10 tot des middagn 4 uur en uittreksels uit het Gaarderboek op de Gemeente Secretariën ran de hoofdplaatsen der districten 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren binnen acht d en na de ter inzage ligging en doB mterlyk op 28 Mei schrifteiyk en met de noodige bewgsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben D ykgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT DE VRIES Opgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Leiden 4 Mei 1895 TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA uit pzonderd ZondB s te oonsolteeren ran 10 tot 6 uur Allernege bekroond met Eete Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gonden Medaille en Oertifloate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druivea Borst HoDig Extract MELIANTHE HIT DB Uaebiaala Fabriek DE HONIGBLOEM Tl H vanSchaii Go gevestigd te 8 Qravenhage Ocen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is 0NHMBB0B PX LIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMII J MLJJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËL1AJ4THË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Grmenhage Verkrygbaar bö P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J O RATELAND Boékoop B T WIJK Oudewater Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIAIG HoUandsohe aitgan t 27 aib Frgs 2 Kolde Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlpa duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedriw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Eene buitengfewoon gunstijfc yeleg enhoid het geluk met spoedige beslissing te beproeven biedt de nieuwste door den Slaat gewaarborgde in 7 klassen verdeelde HAMBUEQER GROOTE GELDLOTERIJ waarin binnen kortea t d het verbazend groote kapitaal van U Millioen 730 795 Mark in Geld aitgeloot wordt Op meer dan de helft van hst aanbtl lotea vallen prijzen waaronder zich bevin den Hoofdpr zen van eventueel 500 000 Mark 1 prijs a 300 000 1 200 000 1 100 000 2prflzen 75 000 1 pr 8 il 40 000 Mark 3 prijzen 20 000 I 21 10 000 56 5 000 1 106 1 3 000 1415 a 400 Mk etc etc Ik lever niets dan slechts Origii ele Loten welker uitgave thans door 4en Staat wel 1 prHs il 70 000 Mark 1 65 000 1 60 000 1 55 000 231 pryzen 2000 Mk 8K2 h 1000 Mk begonnen is en verzend ze tegen d Geheele Origineel Halve Kwart Bestellingen voor deze verlotini 15 MEI a s aan fflyn adres verzi Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en opder geheimh wettigen prgs voor de eerste klasse Loten a 6 Mrk of f 3 50 k 3 1 75 L5Q 0 90 n oeten onder toezendipg Wan het bedjttideu woyden j l o4 iag uit Ieder t esteller ontvangt van my steeds oorspronkUlgke loten bet officiëelCirekkingsplan en onmid deliyk na iedere trekking gratis di ojSoiëele frekkingiyst iDe uitbetaling der pryzeu geschiedt onder waarborg vm den Staat prompt door den ondergeteekenden van ouds bekenden Loterij Bank Kmndel vE n J VALEN riDSKAMP 84 86 j 2pryzen 50 000 3 ui f de l bt JaJBron f e Obi r ahnsfein byhna Cj Tafeldrmnk 1 I Vanhé ninklyh ffuis er ederlanaen f 4 pCt tPAïTDpElIEVEÏÏ VAN DE I 11 Pesteir Vaterlkndiscber j Erster Sjjarcafesa Vereiii OPGERICHTjlN 1840i BoTCDgenoemde F ndbneven zijn Domioaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen ToorzÏQD van halQ arl ksohe Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en afloabaar a pari door raiddol vaa halfjaarhjksohe uitloting De Coupons zyn thana en ook in de toekomst vrg an belasting volgens de Wet van ISSif Art 80 § 10 zij Eijn evenals de Uitgelote Paudbrieven betaalbaar to Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876 ia op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Fandbrieven ingeschreven waardoor huu het recht op de hypothecaire schuldvordenugen iii de eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar hun Prospectus ran 19 Januari 1 1 en liet Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat z voortgaan met den Verkoop der 4 pet Fandbrieven van de Fester Vaterl ndisober Ërster Sparcassa Vereln tot den koers rao den dag WERTHEIM GOMPRRTZ AMSTERDAM Mei 1896 Qiiina Laroche Kraepelien en Hohn s en 8taalhoudende QÜIISALAROCHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en bnitealandacbe geneeaheeren Bekroond met EEKES DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in üaconH a f 1 90 en f 2 Depot te Gouda 1 den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holoi Hofleveranciers Zeist Der frotiHP Eriolif den une ara FateiifH l HoUen errungen hat Aniass lu ter I lohladenen werthtoxen NachahminKH n èaéaben Uaj7 kaïtfa Haher unaere gtelu ncharfen H Stolten nar ton una direct oder In solchen ïiBontmndlungen In dantn anttr Ptakat fwla nabenitetienti ausgaliangt 1st SZ pveialigten und ZeugniMe gratis umi franco Warnung G ud SoelperBdriik ran A Bbinkiun Si Zoon Patenl H Stollen RIJWIELEN Sparkbi ook Rijwielen vanaf f 190 Hecia Tangfend Rijwielen è 140 verder alle mogelijke OÏIDËRDEELEN KondsUijwieihersleller AanbeTelend J C DE RUITER Lange Tiendeweg 30 GoTIDA Hen biede het Do prezen zjii door den 5 o oooM rk i geluk de hand g4 Uitnoodiging tot deelneming iri de Kansen VBH door de den Staat Hamburg gewaarborde groote Geldluterg waarin zeker IMMillioen 348 795 Mark gewonnen moeten worden Db prijzen van dtzo veel voordeel biedende ÜelJlotery die ïolgena hetpIsnSleoUtsllS OQO bevat zyn de volgendö looKate prys ia eventueel 600 000 Mark 56 prijïen SOQO Af lOBprijzeua ïiOOOÏ 231 prezen SOOO L 812 prijzen a 1000 1415 prijiBa a 400 SO pryzeo ai SOO 132 prijz aSOÖ lBO 397B5 prijzen a 155 y 8290 p fi 134 100 98 i 6848 J r ii 6 42 20 totaal 57 700 Jir jzen wordM deze in eenige n aaden ibi 7 klaj uURüftot W ifdpr in de Ie kbaae bedraagt 00 tygt in de 2e kl tol 65 00 3o ot 60 000 M in dtijiU t in do 6e tot 70 000 M in dl 000 M in de 7e tot 200 000 M premfb van 800 000 M event tdi ark eersto pnjatr kking dia offioleei 1 koa Kelieel origineel lot sUohts ƒ 8 60 half origineel lot aleahta 1 7 S 90 ledere deulneiaer in de loterij ontvanÉJIjingevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingalqin TrekkiugBplan voorzien van het wap i van den Slaat die de prys van de lotenibn de verdeeling van de pryzen over de 7 Klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzending van de pryien geschiedt door mij diroot en prompt aan de winners en onder de stren ta geheimhouding ledere beatelling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven Men wende ïioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking 100 spoedig mogelyk ot uiterlyk tot 22 MEI e De Ui Mark M in 65 000 6e tot eo met 500 0001 Voor vaatgest een een Wlf origineel lot aleaUta k een knart originesl lot slechts met vertrouwen tot JOSEPH HECZSCHER Haiikier en ffiaaelkantoor in HAMBUBG DuUscbland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kath Letterkuudigen Maandel ks Terachyoen 48 pag groot formaat over 1 kolommen prachtige lectuur als Bomans Xovellen BiétorUche Verhalen Poèxie Mlerlei SoMdsela Logogrie Bebus enx enx Toor den zeer lagen pr js Tan 65 CEST per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOETBE S BOSOS Handelsmerk Gy die Hoest gebruikt wt de Blikken Trommel IN N KATER en Co Gedeponeerd OBONlNGBlf Elk stukje heeft de vorm 7an een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct by onze bekende Verkoopers BINNENLAND f GODDA 7 Mei 1895 tBü dd BtQren gehouden Eolfffedstryd 7 n deafZuid liolb Eoliboud in de Sociëteit öns a6 en werd de korpapr behaald dódjfe Qffilfclnb Schiedam waarvoor afgevaftrdiff vmren de hh Kleyheeg ViDceat en W BbK De Ie ptfrsoDeele prys werd behaald d Idea beer Cjr ViocQDt ran Schiedam de twee ijprijs door den heer M A Wiegand Brnss Tan ti Blcoopi s de P QS doQr den heer K iWyBhEOËb Van Stïhiedam de 4de prya dpor d a fai r 3 olak van Qoada en de 5de prys doof den heer J A Verhoeff Tan f opda die g lyk geUl pantea had met den beer Usnlst D Tfli Goada I j VrijdagaTpnd ten 7 t nur zal op de bOTW zaat van bet Schaakbord eene openbare vergadering plaatu hebben ter bespreking van dettieaw ingevoerde belasting Deze vergaderibgis nitgeschreVen door 4e afd Goada ran M atachappelyk Selang De Zwampierdamache EiesTereeniging Bnrgerplicht heeft tot candidaten gesteld de heeren H Ie Gonltre bargemeester vap Bodegrave en A Eiaier Mac te Boskoop Heden in den vroegen morgen is te Boskoop een jager met zgn paard in de Gouwe geraakt en beiden z n TerdronkeU Naar wg tad goed ingeUcht zyde rernemen is m de ontworpen kieswet de leeft d voor de kisse i op 25 jaar gesteld Arnh Ct In een tapperij in het Achterom te sGra Tenhage ontstond Zondagavond tosschen twee mannen een twist die echter in bet lokaal nog werd bggelegd Toen een hunner zicb daarna Terw derde in de richting van de Kapelsbrag werd hij in den mg aangerallen door den persoon met wieo h woordenwisseling had gehad en werd hem een snede over het oor toegebracht Hevig bloedende werd h naar het Ziekenhnis gebracht De dader die het bazepad had gekozen wordt door de politie gezocht Sedert het verdwynen van den jongeling F T B wiens lijk Vr dag uit de Zuidwillemsvaart werd opgevischt liepen allerlei geruchten FE VILL ETOJX pq MM PPo Kw Utt hel Zieeeihch Ik heb niet alleen gedacht aan une eer en aan die van uw geslaobt maar ook dat w verplicht zgn eerlijk en niet bedriegelïjk tegenover onze sobuldeiaohers te bandeled Volgens myn fiBvoelon is het de plicht van ieder meosob zijn eigea geluk op te offeren liever dan te dulden dat men het vertrouwen verbeurt dat men hem gesohonken beeft De gravin verliet harea zoon dia san do smarte lljkate geveeleui ten prooi bleef Een paar doKen later het generaal Kiddirhjerta zich bij gfavin Stern aanmelden In een klein ongemeen prachtig salon zat de jonge vrouw in amaak vol morgentoilet Zij beschouwde een vóór haar liggend portret van Arthur Gorgey Toen de bedisode dèu generaal aandiende antwoordde zij soader van houding te veranderen Be generaal is welkom Spoedig daarna trad de generaal binnen Zonder op e staan reikte Alma hem de hand zeggende 0p viei gelijkt dit portret Zij had met de andere huid den naam bedekt Op Ivar I antwoordde de generaal dadelijk yJa SOO komt het ook my voor Alma aohoof kat portret verre van lioh mst de woorden On als zon de dood het gevolg zyu van een twist dien v B gehad zonde hebben met den koetsier die hem en zgn vriend v d B dien dag geredeU had De Noordbr kan ten stelligste verzekeren dat uit het onderzoek allei minst van een moord gebleken is Veeleer moet worden aangenomen dat V B die slecht vun gezicht was bg ongelak in de vaart is geloopen In den avond van Zondag 28 April zy de personen het lUtst gÉzien in de herberg van V S te Sch ndel dair heeft de koetsier aan T B een onbednidende misbandeüng tOjegebracht v d B is heimeiyk weggereden zyn vriend eb den koetsier achterlatende v B en de koetsier hebben hyna tegelyk de herberg van T S verlaten de eerste eobter is later alleen gezien circa 10 minuten verder in de richting van Heeswyk ter herberge van zekeren H waar hy nog een glas bier besteld doch niet gedronken heeft De koetsier daareptegen is blijkbaar den weg naar St MichielsrGestel ingeslagen waar dan ook zyn pet gevopden is V d B beett in zyn verhoor verklaard z6ó dronken te zgn geweest dat hy zicb hoegenaamd niet herinneren kan marecbausseei echter die ter gelegenheid der Dungeusche kermis aldaar surveilleerden jn een eindweegs met V d B zyn medegereden zeggen dat v d B niet dronken was Deze heeft den weg verder alleen per r tnig naar a Hertogenbosch afgelegd Ds koetsier is lu den nacht blootshoofds aangekomen terwyl v B zooats bekend een trenrïg einde beeft gevonden Zaterdagavond te kwart voor 9 liep de Arnbemacbe socialist N de Markt te Nijmegenop en neer en was ditmaal niet tevreden metenkel i a blad te colporteeren Hy meendezich ook minder gepaate uitdrukkingen aan betadres van H H M M de Koninginnen to mogen veroorloven Het publiek waa van eenaoder gevoelen bovgers mfanteristen kolonialen en mariniers omringden hem en zoudenhem misschien gelyncht hebbeo indien de politie bem niet badde ontzet Hy werd op hetpolitiebureau in veiligheid eo later ouder geleidevan een paar agenten naar het station gebracht GBld In de zaak van de erfgename van den beer die ongeveer een jaar geleden ait der singels te Gouda verdronken werd opgehaald tegen eene verzekenngmaatachappy tegen ongelukken zie N R Ct van 7 April 1895 Ie Blad A deed de rechtbank gister nitspraak Zy ontzegde aan eiscberes hare vordering tot uitkeering van het bedrag betwolk in geval van mogelijk kan er zulk eene gelijkheid m da gelaatstrokkeii bestaan zondar dat er ook oene zekere geIqkheid tussohen de karakters aanwezig ia Even als Arthur Qorgey s schoon en diepzinnig gelaat sleohts een masker was waarachter zich een laag en bedriegelijk karakter verborg zoo kan oafc Ivar s edel en iatelligent voorkomen een laag gemoed an ean zwak karakter bedekken Onmogelijk Er is geen Ridderhjerta met een zwak karakter of een laag hart antwoordde de generaal lachend Ik ken bovendien Ivar en weet dat h j zwak nooh slacht is Oom 18 m deze zaak geon bevoegd beoordealaar dewijl g te zeer verliefd iijt op deo ecnigeu mannelgken naamdrager onzer familie Üoudt gij dfinkeo Kn gij meent zijn karakter beter te kunnen beoordeolen gij die slechts gedurende een korten tijd met hem in flanraking waart terwijl ik daarentegen hem van zijne goboorto af kenP Dat beweer ik met integondeal hij komt mij als een raadsel voor dat ik volstrekt niet begryp en zeker nimmer zal begrijpen En waarin ligt het onbegrijpelijko Ik vind juist dat Ivar een opena aslagen boek gelijkt Uat niemand kan lezen dewijl het in eene taal gesohreveo is die uieraand verstaat ffAlma wat heeft a zoo ongunstig omtrent den armen jongen gestemd P Ik herinner mij dat gy niet lang galeden u zeer voordeelig over hem uitliet Heb ik dat gedaao P Het is mogelyk het zal ook wel geheel onverschillig zijn wat ik van hem denk of gedacht heb Niet soo geheel oaardisu hiy op weg is lijn hart dood ten gevolge van een ongeluk zou moeten zyn betaald op grond dat eiecheres bet bewys dat genoemde heer door een ongeluk te water zou zyu geraakt had moeten leveren en de door haar ten bewyze aangeboden feiten daarvoor niet afdoende waren Voor eischerea pleitte mr Havelaar voorde godai de maatachappy mr Knottenbelt De Hooge Raad verwierp gister het beroep in cassatie van de drie deelnemers aan de ongeregeldheden te Monster verplaatsing van het telegraafkantoor ieder tot 1 maand gevaogeniastraf veroordeeld en dat van den gep ftiaelier van bet Indisch leger te Rotterdam tot 2 jaar veroordeeld wegens oplichting voor een bedrag van 10 Numero drie Nummer één stelde voor om onze jonge Koningin by baar te verwachten troonsbestyging aU nationaal geschenk een koninklyke trein aan te bieden nummer twee beval een koninklyk jacht aan en nn komt nummer drie het opnemen voor een vorstelyk u merverblyf aan het Scheveningsche strand Natuurlyk zyn we nog lang niet aan het eind In den nacht van Zaterdag op Zondag werdin het Hortusplautsoen te Amsterdam eentassiersknecht gevonden die een belangr lkewonde in den hoik had en door de politieoumiddellyk naar het Israé lietisch gasthuiswerd gebracht Enkele personen wisten medete dcelen dat de gewonde het slachtoffer waavan een militair die hem geld bad willenafpersen en toen dat niet gelukte hem dewonde had toegebracht De vermoedelijkedader ia den volgenden morgen in hechtenisgenomen Hy had een kleine verwonding aande hand De toestand van den gewonde iaernstig Hbi De Rotterdamache Wielryderavereeniging Thor heeft tegen den 9 Juni a s eenwegwedstrgd uitgeschreven van Rotterdam naar Utrecht en terug Door den burgemeester dier gemeente den heer s Jacob is een zilveren beker beschikbaar guteld die twee malen achter elkander of drie keer in het geheel moet gewonnen worden De wedstryd is verdeeld in twee categorien Bflniores en jnniores Juniorea zyn zy die op den datum van den wedatr d nog geen eerste prezen in een open wedatrijd gewonnen hebben Vele buitenlandera hebben reeds toezegging te vorliezeu ffOom riep Alma uit en fiieerde den generaal aoherp gij tuit tooh niet willen beweren dat hij een hart ta verliezen heeft Zeer zeker ingaral hij het niet reeds aan uwe voeten gelegd heeft r Aan mijne voeten 1 Dat ii te erg oom want gij weet even goed als ik dat Ivar zgn hart aan Constance Kronfeldt geschonken heeft De generaal was er de man niet naar om zich door zulk een open karakter als zijne nioht bezat te lateu overrompelao Alma had verwacht dat hare woorden eonigo verrassing of verwarring by haar oom zouden te weeg brengen maar zij bedroog zioh hij glimlachte slechts en antwoordde niet zonder ironie Het is varwonderlijk to hooren hoe de wangunst ook zelfi de verstandigste vrouw verblinden kan Oe wangunst I Zoudt gij denken oom I dat ik wangunstig ben F vroeg Alma verontwaardigd Wat cou ik Conatanca kunnen misgunnen Hare schoonheid mijn kind De generaal wierp een zydoliugachon hhk op het trotache koele gelaat van de jonge gravin hetwelk au door een hoog purperrood overtogen werd Oom l Een oogenblik en gg zult mij begrijpen Gij ziet üeor goed dat Constance in aitarlyke bekoorlijkhwleD verre boven u staat en dit kunt gig haar niet hergeven deivijl niets ons ongunstiger omtrent n persoon stemt dan wanneer deze een hooger graad van Bohoonheid of geest heeft dan wg zelven bezitten En waarom niet Dewijl wij met al ons geld om dit voorrecht niet kuunen koopeo gedaan aan dezen wedatrjjd te zullen deelnemen De amatdur photf rafen vereeniging te Amsterdam organiseert eene internationale photo graphietentoonatelling in de Militiezaal te Amsterdam van 8 tot 22 September a s De internationsle jurj bestaat uit de heeten Cb de Gorter ta Amsterdam Ernst Jnhl te Hamburg Joa Maes te Antwerpen O E Mögle te Rotterdam Walter D Welford te Londen Het programma vermeldt de volgende afdeelingen Beroepa photografen Portretten groepen genrebeelden vergrootiogeo momentbeelden landaohappen reprodoctiën enz Drukmethoden formaten en aantal worden volkoman vrygelaten Amatenr photografen I Positieven op papier Alle soorten werk formaten en aantal vryge laten II Positieven niet op papier LAntaarnplaatjes transparantbeelden opaalbeelden eni Alle soorten werk formaten en aantal vrygelaten in Stereoscophische photograpbie Afdrukken op glas papier enz formaten en aantal vrygelaten Beroeps en amatenr photografen Photograpbie in natunrlyke klenren Meohanisohe drnkkers Beelden aar photographische negatieven verkregen volgens mechanische drukmethoden zooals lichtdrok autotypie photogravure drieklenrendruk enz Fabrikanten en handelaren Toestellen en ben oodigdheden voor photographie en aanverwante wetenicbappen Volgens den Haagsobe kroniekst j gver dar iN Qron Gt i is eene bespreking gebonden om een comité te vormen om Koningin Wilhelmina hg hare troonsbeklimming als nationaal geschenk aan te bieden een zomerverblyf aan het Scheveningsche strand Naar de Tilb Ot meldt zal by gelegenheid van het bezoek der Koninginnen door de Weefschool te Tilburg een prachtig geschenk worden aangeboden nt het portret van Koningin Wilhelmina ontworpen door den heer L Meelis het moet uitmunten door juiste gelykenis en prachtige détaila De directeur der Weefschool en zyne leerlingen zorgden voor eene kenrige uitvoering Het portret zal in wit fluweel en passepartout in vergulde lyst met wapen geëncadreerd worden Te Arnhem is Zondag een wielerwedatryd gehouden Winners waren 1 Eng mgl J Eden no 1 en H J Gorter no 2 idem Nieuwelingen M Kingma en J M N Vroowes in 2 min 37 sec tegen Eden in den eersten wedstryd 2 min 25 sec 3 kilo Oom beleedigt mg ifBah mijne liete Alma van wien suit gij ds waarheid dulden wanneer het niet is van uw ouden oom Daarom zeg ik u in uw wangunst op Constance hebt gij haar voorrecht en de maoht die zg op de halten der mannen uitoefent te hoog gesteld Ivar en tg zgn als kinderea te zasaen opgegroeid en gij hebt in de gonegenhaid die zg voor elkander gekoesterd hebben de symptomen van liefde gezien maar gg hebt u bedrogen ffBewijs mij dit ffDadelgk Constance s verloving met baron Stjernburg zal aanstaanden Zondag plaats hebben Gg schertst oom I riep Alma uit die bij da woorden van don generaal vaa de plaats waar zij zat opsprong Dat ik dit niet doe zal eene uitnoodiging uwer tante die u nog heden bereiken zal bewijzen Maar wat bewij et dit nu cog Nieis andeis dan dat ofschoon Ivar Constance beminde zg zijne gevoelens niet gedeeld heeft IV Hoor eens Alma io het werkelijke leven sterft een jong man niet aan ongelukkige liefde dit ziet men alleen ia romans Overigens weet ik zeker dat Ivar eene audere liefde heeft aïióé maar op hat bal dat zijne moeder gaf zag het er werkelijk uit dat die liefde waarop oom zinspeelt niet bgzonder sterk waa integendeel het was ham m weerwil vao alle pogingen niet mogelijk zijne oogsn van Constance af te wenden ea ongetwijfeld n aa zijne treurigheid ontstaan uit de zekerheid dat Oonstanoe den baron 66t hem getrokken had rmMrsTMJ