Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1895

drie katten die achtereenvolgens stierven en aan diohtberitis Igdende geweest bleken te zgn Katte afkomstig oit woningen waar genoemde kwaadaardige keelziekte heerscht zgn dus hoogst gevaarlijk te achten voor kioderen uit debuart Ten slotte weuschen wg nog met een enkel woord te wgcen op een andere rerbreidingswgze van dipbtheritis die kort geleden werd geconstateerd io Detroit Michigan Ouder de schoolkinderen was diphtberitis lu hevige mate beerschende Als oorzaak ran bet feit dat de ziekte zich zoo snel en algemeen rerbreidde werd aangevoerd dat de kinderen wier potlooden na afloop van den ichooltgd le te zamen in een en betzelfde kistje werden Bewaard om den daaroprolgenden morgen opnieuw onder de leerlingen te worden uitgedeeld de potlooden in den mond namen een gewoonte die met kracht en geweld moet worden uitgeroeid met het oog op borenrermelde mogelgkheid en het gevaar dat zg ook ten opzichte van andere ziekten kan opleveren Maandblad r ZiekenverplegiQg c Nog altgd dat domme bijgeloof Een moeder te Buitenpost wier kind behekste was greep een zwarte kat welke bg haar woning liep in den nek en wierp het beest verwoed in het water iu de stellige overtuiging dat het buurvrouw was Zg bad n 1 advies ingewonnen bg een k udigen duirelbanner eo deze had haar verzekerd dat buurvrouw zich meermalen in de gedaante eener zwarte kat vertoonde en op die wgze de oorzaak was van het langdurige sulckeleu van het kind In een der armoedige wgken van Constantinopel zgn 150 houten huizen door brand vernield waardoor 500 menseben zouder dak zgn Persoonlgke ongelukken kwamen niet voor Men schrijft heden uit Eoachede In de fabriek De Ngverheid ia door den burgemeester hoofd der politie eene publicatie aangeplakt f arbg aan de arbeiders die aan het werk gebleven zyn wordt medegedeeld dat zg door de politie in hunne vrgbeid wat betreft bun dagelgkaohen aibeid bun gaan naar en komen van de fabriek op de meest vo doeode wgze zullen beschermd worden Eenige stakers hebben verzocht weder toegelaten te worden doch zgn afgewezen Nader meldt men uit Enschede Heden heeft in de fabriek de Ngverheid onder de resteerende arbeiders eene stemming plaats gehad om bet werk al of niet te staken by meerderheid van etemmen is besloten niet te staken Dezulken moet men met een lantaarntje zoeken Als een betrgs van stipte nauwgezetheid en rechtschapenheid kan dienen dat dezer dagen een boerenknecht sinds jaren in dienst bij een paar kinderlooze boerenlieden te S niet ver van Rotterdam onlangs bg het overlgden van den man een legaat van f 5000 oatving Nu kort voor het overlgden der weduwe verzocht deze hem dringend hare overige nalatenschap te aanvaarden als belooning roor trouwen dienst Doch de boerenknecht gaf ten antwoord Geef het maar aan uw familie die het toekomt en bet goed kan gebruiken De baas heeft het voor mg al goed genoeg gemaakt Een der tooristen bureaox te Pargs is voornemens dezen zomer mét 300 Pargzenaars een bezoek te brengen aan Middelburg en Ylissingen voornamelgk om de verachilieode Zeeuwsche kleederdrachten te bezichtigen Het plan bestaat om per eistra trein van Pargs naar Blankenbergbe te gaan en van daar per boot naar Middelborg De Limb Koerier verhaalt dat de oudste dochter van een welvaiende pachter in de gemeente Ophoven de ruim 21 jarige Mariu Directe SpoorwcgverblodlDgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaBgevaogen 1 Mei Tijd vao Greenwieli OOODi XOTTEKDAM 1 84 7 62 7 69 8 0S 3 13 8 21 8 48 18 17 10 4 11 01 11 08 ll IB 11 84 8 85 12 22 12 29 l 86 12 43 12 B2 1 44 S BO 4 0S KOTTIKDl U e O D D 1 f ll 10 11 50 18 80 f 10 88 10 89 10 46 10 62 11 31 18 88 9 40 9 7 8t 4 08 9 6i 18 11 8 86 8 07 8 18 DEN Hl 10 iHige 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8518 161 38 8 44 2 68 3 43 4 15 6 17 6 1l 7 68 9 BU Voorb 5 64 10 20 1 44 6 17 Z Zegw6 08 10 86 1 68 6 18 g ls Z 7 M 6 19 10 46 2 09 6 42 10 08 Snudl 6 807 608 18 9 9 56 10 1610 67 19 05 18 468 80 3 14 8 26 4 18 4 43 6 47 6 68 8 88 10 18 Stopt te Bleiswp KraUwog en Nootdorp Leidachendam D T K E o H T G O ü D 1 10 11 84 18 60 3 10 8 69 4 43 6 36 7 601 00 9 0710 23 11 61 4 16 6 6S gy 9 88 10 31 4 24 6 g 9 86 10 44 18 07 1 82 3 42 4 37 6 80 7 09 8 85 8 41 9 49 11 10 AHSTEIDIICGODDI AziiardiK Wp 6 50 8 16 9 66 11 8 40 4 95 6 85 8 a U 7 10 9 04 1 14 11 19 1 80 6 10 7 48 8 49 e l li 1 88 9 18 8 87 10 80 10 60 18 12 12 86 1 87 8 85 8 47 4 46 6 87 7 14 7 48 8 89 8 64 9 5411 16 ZaT U T 4 8 47 11 02 12 37 4 57 8 01 10 06 Zaiir 7 68 8 56 11 13 12 48 6 08 8 18 10 16 TMtk 8 07 8 08 11 87 18 68 6 80 8 86 10 27 dU 8 18 8 11 8 t7 10 07 10 48 11 82 18 49 1 08 1 57 4 06 4 17 5 86 6 67 7 44 8 81 9 8810 88 11 48 OOl Dl UTllOHT ftnfa 1 6 40 7 65 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 4T 67 6 6 8 8110 M w 8 64 11 14 Wwnln 6 1 7 08 8 18 Ulwkl 10 89 7 10 8 37 11 88 8 46 8 34 5 05 6 17 7 18 8 48 10 87 18 T 88 8 88 8 41 9 87 10 61 11 45 1 20 8 08 8 60 4 48 6 89 85 7 45 9 0411 e O O U 1 1 U8TERD1U Owida 40 8 81 10 01 11 18 10 3 31 4 47 6 66 10 16 W 1M 8 10 1 ll 4 1 4 80 M 8 18 11 18 meters J P Bidoafc Eogelsohmao Vg EDg mg W L BeiBenherz 10 kilometers Eden hield zich euu paar ronden als nummer 2 wat aohteraf daarna liep hy Toorutt een tyd lang eenhaharonderoorblg vend ten slotte haalde hg zoover in dat h een geheele ronde vóór bad toen ging hy kalm een paar ronden als achterste man mede en nam ten slotte weder de leidiug Zyn tyd was 16 P dns nog rrij ver boren het record 14 43 Gorter baalde nummer 2 in 16 35Vi en Ridont kwam bgna gelijk Onder den titel Le plan social de Gantc heeft een Jong advocaat te Gent de heer Lonis Varlez eenig byzonderhedeii medegedeeld omtrent den ecoaomischen en socialen toestand Tan Gent Uit de cgfers door hem medegedeeld blykt dat bet aantal geboorte en sterfgerallen onder de arbeidersklasse reel grooter is dan onder de gegoede klassen Oe heer Varies heeft naowkearig het aantal inwoners geboorten en sterfgerallen in de ryke straten de straten duor burgers bewoond en die der werklieden opgesteld en komt dan tot het volgende resultaat Aantal geboorten per duizend inwoners in de deftige straten 15 9 in de door burgers bewoonde straten 20 7 en in da arbeidersstraten 33 2 In dezelfde straten waf bet airïital sterftegerallen op de 1000 inwoners respectieve yk 17 2 18 1 en 25 6 In de rpe straten overtreft dus het cyfer der sterfgevallen dat der geboorten in de straten der tweede categorie ia het aantal geboorten iets hooger dan het aantal sterfgerallen terwyl verschil tnsschen geboorten en sterfgevallen het grootst is in de arbeiders wyken In de rybe straten is de gemiddelde leeftyd 60 jaren in de arbeidersstraten 40 jaar In de eerste straten is één geboorte op de 62 inwoners in de laatste één geboorte op de 30 inwoners Ook de meest voorkomende ziekten zijn in de rerschillende wyken zeer uiteenloopend Do mazelen en darmontsteking maken naar verhonding zesmaal meer slachtoffers in de straten der werklieden dan in die der ryken congesties beroerten en hartkwalen tweemaal zooveel slachtoffers in de straten der ryken dan in de andere De feilen omtrent het meerdere aantal geboorten en sterfgerallen hetwelk de heer Yarlez te Gent heelt opgemerkt doet zich ook roor in andere steden Te Parijs bg voorbeeld komt het geringste aautal sterfgevallen roor in het rykste kwartier het zevende arrondissement dat der Champs Elysées 11 8 op de 1000 terwgï het geboortecyfer ook daar het laagst is en wel 13 3 op de 1000 In het 19de arrondissement La Villette hoofdzakelyk door werklieden bewoond is het sterftecgfer het hoogst 31 2 op de 1000 evenals het geboortecgfer 26 3 op de 1000 dus jaiat als te Gent Van alle dieren zgn de katten het meest vatbaar voor menachelgke diphtberitis Als de toegang tot slaap of huiskamtsr baar met ontzegd is kunnen zg derhalve zeer gevaarlgke verbreidsters dezer zoozeer en terecht gevreesde ziekte worden In eene vergadering van het Londensch hygiënisch genootschap werd onlangs mededeeling gedaan ran twee gevallen waarin katten op kinderen diphtberitis badden ovei ebracht Een kind dat door diphtberitis werd aangetast en daaraan bezweek had een kat waar het steeds mee placht te spelen en te sollen liet dier werd eveneens ziek en tgdens zgn ziekte verpleegd door vier kinderen uit eea ander gezin M 8 40 8 47 I S4 t Ol 10 8 0 8 18 6 81 8 M S DO 7 7 82 7 SB 7 4 l tt i i ie 1 1 i St 6 SI Oaaii Mnnlrnkt Opiii M st ttaldMt Olpdl Mieuwtilerk llaordnokt ld 7 48 ÜDl Een dezer kindereu kreeg insgelgks diphtberitis Een taet de grootst mogelgke zorgToldigheid ingesteld onderzoek leidde tot de ontdekking dat de overbrenging der ziektekiem enkel en alleen door de kat bad plaats gegrepen In het tweede aangehaalde geral hadden ▼ ijf kinderen diphtberitis Zg speelden met Cretskena sedert 2 Januari leeft zonder t minste voedsel of drank te hebben gebruikt Het meisje zoo verbaalt het Limburgsche blad bad sedert lang aan hare ooders gevraagd religieuse te mogen worden en in bet laatst van December werd hierin toegestemd en begaf zg ziob naar bet klooster te Echt Haur verbigf duurde er evenwel niet lang daar zg zich uit boofde van ongesteldheid genoodzaakt zag den 2n Januari uaar hare ouders terug te keeren en sedert dien tgd bevindt zg zich te bed en heeft van toen af volstrekt niet het minste voedael npcb drank genomen Drie vier maal per week zegt de Koerier ontvangt zij de H Communie met zulke ingetogenheid en godsvrucht dat zich de gewone sterveling daar geen gedachte van kan maken Het hoofd ia omgeven met goudblond krulhaar en op hare fijne zeer regelmatige wezentrekken blozende wangen lachenden mond en zacht gesloten oogen teekent zich eene hemelsche vreugde af welke niet te beschrgven is In een barer blanke handen houdt ze een rozenkrans Buiten de zichtbare en natuurlgke ademhaling blgft het ganacbe lichaam steeds onbeweeglgk in dezelfde houding Van alle kanten komt men uaar Ophoven om jbet merkwaardige geval te zien Maandag jl waren er meer dan 250 nieuwsgierigen en een veertigtal rgtuigen geweest Daar zulks den familieleden en buisgenooten buitenmate begint te hindereu bericht de vader dat verder alle bezoeken zonder onderscheid afgewezen worden Niemand wie het ook zy wordt toegelaten De een en twintig jarige dochter van den officier Sanchez del Marraol een beeld ran een meisje pleegde naar uit Madrid gemeld wordt op zeer eigenaardige manier zelfmoord Zi loste de doppen van phospborus lucifers in alcohol op en dronk dat helscbe drankje Daarop kleedde zy ziclr aan alsof zg naar een partij ging begaf zich io den tuin sneed alle bloemen af breidde die naast en over zich uit en stierf drie uur later na een vreesehjkeu doodstrgd Het meiaje was smoorhjfe verliefd op eeo met dicbterlgk gemoed begaafd jongmensch maar de oude lui wilden niets van den zanger weten en dit gaf aanleiding tot de treurige daad Nog poëtischer zeide dun volgenden dag eene zusier van het dicbterlgk jongmensch de wereld vaarwel Ook zg was bgzonder schoon en ook zg had te tobben met eene ougelnkkige liefde Na rgp beraad en vermoedelgk verleid door t voorbeeld dat t meisje van broerlief baar gaf besloot zy om ook maar het leven voor goed te verlaten Nadat zg zich ran een revolver bad weten meester te maken baadde zg zich in melk reukwater en wgn deed haar mooiste pakje aan en schoot het wapen af waarbg zg den loop van de revolver diep in de mond stak vermoedelgk om baar mooi gezichtje niet al te erg te misvormen Het droevig lot der twee meisjes heeft te Havana heel veel deelneming verwekt Zeven jaar geleden atierf te Belgrado bet zevenjarig zoontje van den fruithandelaar Georgievic Bg t Servische volk is t eene gewoonte in den doodkist van een overledene muntstukjes te leggen en daar de vader van t gestorven knaapje een rijk man waa kreeg bet kind heel wat gouden en zilveren geldstukken mede in t graf De doodgravers badden dit gehoord en ze besloten zich van de schat meester te maken Des nachts groereu ze de kiat weder op namen het deksel weg en wilden het geld reeds wegnemen toen het doodgewaande kind zich eensklaps oprichtte en met verwilderde oogen in bet rood staarde Natuorlgk waren de dieven geweldig ontsteld Toen ze echter wat op hun rerhaal waren gekomen brachten ze den knaap naar een dokter 3 32 3 44 4 60 4 67 6 04 5 11 6 80 1 46 1 65 1 08 8 09 8 16 7 11 6 48 2 60 7 80 8 10 12 40 3 89 DEN H 11 9 Utreeht 6 88 7 60 Woerden 6 58 8 11 Üudawiter 7 07 8 19 Goudl 7 80 8 88 9 34 Toerallig was dit dezelfde geneesheer die het kind behandeld en den dood geconstateerd had Het was voor den man van veel belang dat zgn vergissing niet aan bet licht kwam en ook de doodgravers wilden niets liever dan buiten schot blyveu Men Iqwam dan overeen de h ele historie in den doofpot te stoppen De dokter belastte zich met de taak den knaap een te huis te bezorgen en hg bracht hem bg eene familie die in een dorp zeer ver van Belgrado verwgderd woonde Onlangs trok deze familie naar Belgrado en vestigde zich in die stad Op zekeren dag krtfe e jeugdige Georgievic opdracht froit te gaao koopen en toevallig kwam by iu den wiokel van zyn vader terecht Juffrouw Georgievic was ten hoogste verbaasd over de buitengewone gelykenis van den knaap met baar gestorren zoontje Zg kreeg heel reel met hem op rroeg naar zgu naam en boorcle hem omtrent het verledene uit Zg hoorde nu dal de jongen zooals hg tei vele jaren geleden op een donkere plek wakker was geworden en dat onbekende mannen hem naar een beer brachten die hem heel goed behandelde Dit gezegde leidde tot een onderzoek en de vrouw kwam tot de overtuiging dat de jonge klaut haar eigen dood gewaand kind was De justitie toen zy vao de zaak in kennis werd gesteld kou helaas geen spoor meer van den dokter of van de doodgravers vinden Niemand weet waar die mannen gestoven of gevlogen zgn De pleegouders vau bet kind beweren echter hoog en laag dat het hun eigen zoon is en eiscben dat het bun zal worden oitgeleverd Eeo zeer belangwekkend proces is thans op til en men ziet in de hoofdstad van Servië den uitslag met groote spanning tegemoet Uit Reiusburg wordt gesebreven De groene veilingen van de diversie bloembollen en crocussen zullen hier op 14 16 en 17 Mei gehouden worden er zullen dan ruim 5 hectaren op die drie veilings dagen ten verkoop worden aangeboden Alle soorten staan prachtig en sterk te veld de langdurige winter heeft geen noemenawa rdige schade toegebracht toch is er zeer weinig hoop op betere prgzen dan het vorige jaar Wat worden toch die nyrere kweekera teleurgesteld want dooreen brachten de verschillende soorten t uiia er op dan in 1892 en begin 93 Daarbg komt oog dat alle andere vruchten zooals de verschillende koolsoorteo uien peen enz ongekend lage prgzen opbrachten zoodat alles saamgenomen de bloemkweeker tevens van groenten enz zuchtend naar betere tyden uitziet en komen die niet spoedig terug trots noeste riyt ten gronde moet Men herinnert zich dat eenige maanden geleden te Neurenborg een belangrgke postdiefstal werd gepleegd zonder dat men de daders vermocht te ontdekken Thans beeft de politie de band gelegd op een man die van den diefstal wordt verdacht en die voor 10 000 Mark aan banknooten iu zgn schaafbaok hg schgnt timmerman te zgn had verborgen Donderdag is te New Ross is Ierland weer een agrarische moord voorgekomen die groote ontsteltenis beeft verwekt Een achterstallige pachter Nathaniuiël Hammood schoot den bewindvoerder van Elly Estate Godfrey L Taylor op de openbare straat dood nadat deze hem had gezegd dat hij bg langer verzuim om t yerschuldigde af te doen genoodzaakt zon zgn hem van het pachtgoed te rerwyderen Bij officieel schrgren van den districtsscbootopziener te Maastricht zgn de gemeentebesturen en de besturen ran byzondere scholen uitgenoodigd tgdens de tegenwoordigheid van de Koninginnen in Limburg aan de schoolkinderen racantie te verleenen ten einde ook bg de kioderen eene blgrsnde en opwekkende berinnering achter te laten 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 52 4 80 9 03 6 31 Te Houston in Texas kwamen zeran jonge blanke mannen die repeteergeweren bg zich hadden ran een jachtpartg huiswaarts toen zg eenige negers ontmoetten die ze uit aardigheid op kolfslagen tracteerden 9 10 11 80 6 80 6 30 6 87 6 44 6 60 8 86 06 4 40 60DU1 10 t 10 4 10 11 10 9 41 9 10 De negen vonden dat grapje nutuaiiyk te bar en een koloaesle vechtparty woi het gevolg Ten ilotte vaarden de blanken op de negers die met revolvenchoten antwoordden Oeen der blanken werd gekwetst maar daarentegen werden vier negers gedood De zeVen jongelui werden dadeiyk gearresteerd Groote opgewondenheid werd door het geboorde in de stad teweeggebracht die nog toenam toen den volgenden morgen de oude neger Charlej Johnson dood en blgkbaar vermoord in een stal werd gevonden Des middage werd de Italiaanscha koopman Di Oiorgi gearresteerd en bekende dat hg tengevolge van een woordenwissetieg Johnson ter neer bad geveld De zwarten te Houston woonachtig wilden Pi Giorgi lynchen met heel veel moeite slaagden de politiebeambten er in hem levend naar de gevangenis over te brengen Het Kaiserdiner den 19n Juni te Holtenao te geven ter gelegenheid van da NoordOostzee kanaalfeesten wordt berekend op lüOO 1200 personen en is aangenomen voor 100 000 mark dns ongeveer f 60 per gajt Te Hamburg wordt ook een diner gegeven den ISn voor 800 personen Men rekent daar op 30 000 mark voor wgn Alle tafel gereedschap moet mouw aangeschaft worden Ëen Poitech blad maakt dan ook de opmerking dat dit gastmaal aan Hamburg tamelgk daur komt Marino offloieren maakten bezwaar om het pantserachip Worth aan den kaoaaltocht te doen deelnemen daar het te breed zou zgn Pe keizer echter verklaarde dat het wel kon Te Presborg leefde in 1Èeer behoeftige omstandigheden sedert tal van jaren de weduwe Beichsy met haar 16 jarige dochter wier buitengewone schoonheid de algemeene aandacht trok In den zomer van het vorige jaar maakte het meisje kennis met een officier der artillerie op wien zg dadelgk doodelgk verliefd werd De officier moest later van garnizoen verwisselen en het meisje dat belten haar ideaal niet leven kon wist middelen te vinden om in de nabgheid van den geliefde te komen Zij kreeg eene betrekking bg eene aanzienlgko milie in het nieuwe garnizoen van den Dezer dagen moet tasachen de minnenden het een of ander voorgevallen zgn want de weduwe Heichsy kreeg een telegram van het gezin waarin baar dochter diende met de mededeeling dat het meisje spoerloos was verdwenen Nauwelgks waa de moeder van haar ontsteltenis bekomen of de deur werd open gernkt en de dochter stormde binnen m§t den uitroep Moeder ik kom hier om testervenlc Paarop viel zg bewusteloos neder Pe onmiddellgk te hulp geroepen geneesheeren constateerden vergiftiging door creosoot Uit woorden die het arme meisje in een toestand van zinsverbgstering sprak kon men opmaken dat haar aan het verstand was gebracht dat zü er niet op moest rekenen ooit met dezen geliefde in het huwelijk te kunnen worden verbonden Pe geneesheeren hebben hoop het arme dwaze kind in het leven te kunnen behouden Te Assen viel vrgdag een kermisgast die ver van nuchter was uiteen soboilie van den stoomdraaimolen Het op en neergaande schuitje waar hg onder kwam trof hem eenige malen in de lendenstreek en bezorgde hem zoo hevige inwendige kneuzingen dat hg Zondag aan de gevolgen overleden is Zondagavond omstreeks 8 ure brak te Harderwgk brand uit in de woning van den landbouwer J Kende wonende bg de Groote Kerk welke brand zoo hevig was dat het perceel even als het daarnevens liggende spoedig geheel uitgebrande Intusachen was bet dak der kerk door de vrg sterke vonkenregen ook aangetast en veel moeite kostte het om daar het vuur meester te worden Uit de uitgebrande perceelen ia het vee gered behalve een paard Kaar men verneemt is de brand ontstaan door het breken der stallantaarn Biiteuiaidscji Overzicht Langzamerhand worden er meer amendemeoteu ingediend ter behandeling bg de tweede lezing der ürasturzvorlage Grootendeels zgn het oude bekenden uit de beraadslagingen der commissie zoodat een opsomming overbodig kan geacht worden maar in het algemeen komt bet streven aan het licht op den grondslag ran bet regeeringsontwerp een meerderheid bgeen te brengen uit de rechterzgde en de nationaal liberalen waarbg dan het centrum zich zou kunnen aansluiten al moet het zgn bgzonder program grootendeels laten vallen Ëeeds begint de Norddeutsche AUgemeioe de partgen en allereerst het centrum gemoedelgk aan te manen Indien deze partg het terrein in elke richting met halderen blik orereiet dan moet zg meenen wg erkennen dat baar eigen belang medebrengt bg de bevordering eener zaak waartoe zij heeft willen medewerken dan boog niet tot het uiterste te spannen In dit licht beschouwd krijgt de vao conservatieve zijde gedane poging om de kanselparagraaf I30a te behouden het karakter van een diplomatisch icbgnzetje die paragraaf toch is het eenige dat men aan het centrom wil toegeven en de toeleg zon dan hierin bestaan dat mon het terugnemen t ran het amendement afbaokelgk maakte van de medewerking der ceutrummannen elders In strgd met een bericht der iNenesten Nachr behelzende dat het uituoodigingsschrgren der Duitsche Regeering aan de buitenlandscbe Mogendheden betreffende het bg wonen van een internationale muutconferentie gereed is meldt de Nnrdd Allg Ztg dat het nog volstrekt niet zeker is datde ohderbandelingen der Bondsregeeringen reeds geleid hebben tot opstelling van bet uitnoodigingsschrgven De Wurtemburgsche Landdag beeft Zaterdag de tegen de Jmaturz Vorlage gerichte motie der Volkspartg met 56 tegen 24 stemmen rerworpen De minister president Voo Mittnacbt rerklaarde dat de Wurtembergscbe Regeering zich niet rerbioden kan in den Bondsraad tegen het Ontwerp te stemmea doch rerzekerde dat zg ernstige bezwaren heeft tegen het Ontwerp zooals het door de Commissie is gewgzigd Zondag heeft te Berlgn plaats gehad de grootste protestmeeting uitgaande ran tiemeente besturen en tegen de ümsturz wet gericht Aanwezig waren vertegenwoordigers van 250 Gemeentebesturen uit het geheele Duitsche Rgk terwgl tevens oog betuigingen van instemming waren ontvangen van de besturen van 170 steden die niet iu de gelegenheid waren afgevaardigden te zenden De bgeenkomst werd geleid door Langerbaua den voorzitter van den Berlijnscbeu gemeenteraad die reeds een boete van 300 mark men weet waarom beeft opgeloopen Scherpe speeches werden tegen bet omwenteliogsoutwerp afgestoken De bgeenkomst eindigde met aanneming eener motie waarin werd verklaard dat de Duitsche steden zooden blgveu protesteeren tegen de Umsturz Yorlage in welken Torm deze ook de mocht worden ingediend Bg de bebandeliug van het aanvuUingskrediet voor de opening run het NoordOost zeekanaal deelde minister Van Boetticher in den Kgksdag mede dat een vloot van 50 vreemde schepen met 800 officieren en 16 000 zeelieden verwacht wordt De gasten der Regeeriug zullen gedurende de feestdagen logies vinden op schepen van deu iNordd Lloyd en de Hamburgscbe Paketvaartmaatschappg die tot dat doel gehuurd zgu De minister deelde roorts mede dat bg de uitvoering van het werk 700 000 mark bespaard is ofschoon bet kanaal om het bruikbiiar te maken voor de allergrootste schepen een balven meter dieper is uitgebaggerd don het departement van Marine verlangde De toestand in Eongarge is hoogst ernstig De verklaring van graaf Kalnoky in de Poll Oorr hebben groote verontwaardiging gewekt Te meer daar baron Banffy in zgu toespraak tot de Kamer recht bad den naam ran den gemeenschappelgken minister roor buitenlandsche zaken te noemen Vóurdat de interpellatie gehouden werd had baron Baufiy ichriftelgk graaf Koluoky over de zaak geraaldpleegd In zgu brief had graaf Ealnoky gezegd dat bg de houding van deu nuntius hoogelgk afkeurde en zich bereid verklaard daarover tot deu Heiligen Stoel eeu protest Ie richten indien hem het materieele bewgs werd geleverd dat de nuntius zich gemengd bad in de binnenlandscbe aangelegenheden van Hon arge Zich grondend op dit schrgren gaf baron Banffy bet bekende antwoord De houding ran graaf Kalnoky wordt cloor de Hongaarsche pers afgekeurd lu scherpe bewoordingen De Pester Llogd zegt dal de Dota ran Kalnoky een beleediging is roor de Bongaarsche natie De Hongaarsche ministerpresident is niet de ondergeschikte ambtenaar van graaf Kalnoky en de geheele liberate partg in Hongarge staat iu deze quaestie aan de zgde ran den premier Niet minder scherp zgn de liberale bladen inOostenrgk De Neue Freie Presse teekent den toestand in deze woorden Het nationaal geroel in Oosteorgk is diep geschokt door het feit dat de gemeenscbappelgke minister niet schroomt te toonen meer te hechten aan de kerk dan aan den staat Graaf Kaldoky heeft zgn ontslag genomen on zich rolgens de Nene Presse daardoor onttrokken aan den loop der gebenrteuissen terwgl baron Banffy met waardigheid de gerolgeu van zgn optreden afwacht Indien werkelgk de Hongaarsche premier door zgn onervarenheid een overgide daad bad begaan dan had Kalnoky de kalme diplomaat moeten trachten die overgling goed te maken Niet door een nota in de Pol Corr ook niet door betont kennen van xgn brief aan baron Ban maar door te blgveu en rekenschap te geven van zgn aangenomen houding INGEZONDEN M deR Toen ik gisteren een paar dagen uit de stad zgnde mgn gewoonte volgende des morgens eene godadieostoefeoing ging bgwonen en daartoe de kerk binnentrad die het dichtst in de buurt was trof ik het dat de predikant tot tekst gekozen had Mattheos Vil 15 Maar wacht u van de valsche profeten dewelke in scbaapskleederen tot n komen maar van binnen zgn zg grgpende wolven Zeer gesticht verliet ik na afloop het kerkgebouw maar och och 1 wat peet het mg dat daai onze raadswolven pardon raadsleden niet bg waren geweest want wat die daar badden kunnen loeren zon bepaald nuttig en befaartigeoswaard zgn geweest Of zgn die ook niet in schaapskleêren tot ons gekomen De één al beter dan de andere Allerlei mooie beloften fraaie voorspellingen en rerleidelgke roorspiegelingen die op stuk van zaken in de werkelgkbeid uitloopeu dat ze allemaal zgn als de rest grgpende wolven die het riemen sngden van een anders man s leer in de perfectie verstaan Ter toelichting van een en ander wil ikjde zaak die ik mg voorstel te behandelen en die ieder lezer zioh wel al beeft kunnen uitdenken van meet at behandelen Als overgrootouders kunnen fungeeren de beereu Straver r d Post en Dessing die als leden ran de begrootings commissie 27 Sopt 94 Raad 2 Oct 94 in overweging geven bg het kaai en havengeld nog te voegen ook eeu beffing van opslag of precario en die heffing te bepalen per Q M per dag of per week Men moet zeggen dat deze stamvader dus nog al scbikketgke menschen waren B eu W baasten zich dan ook io de volgende zitting mede te deelen dat de vraag een punt van erustige overweging bg hen heeft uitgemaakt en een belasting op bet tgdelijk inqeraen of afsluiten van gedeelten van openbare grond of water in de vorm van een voorstel spoedig de raad zal kunnen bereiken Men ziet dat terwgl de overgrootouders klaarblgkelgk alleen uan grond denkende bg het kaaien havengeld een opslag geld willende heffen de grootouders reeds van water beginnen te spreken Weldra zou de lucht er bg volgen Ge n est que Ie premier pas qui coüte Met een gver on spoed die op het Stadhuis zeldzaam is bereikte reeds 2 maanden later 14 Dec het bewuste ontwerp de raad Als men ectiter verwacht met een voldoende toelichting dan heeft men bet vtn geen tittel of jota dat er op golgkt alleen een kattebelletje was er bij met de mededeeling ran aantebieden eene ontwerp rerordening op de beffing 60 de inrorderiug van rechten roor het gebroik of genot van openbare gemeentewerken bezittingen of inriobtingen of van of door of van wege de gemeente Verstrekte diensten Deze kanselari stgl is goddank met van schrgrer dezes Art 1 spreekt nog sierlijker van voor door Vau dit ontwerp is Art 7 het meest belangrgke als aangerende het tarief der te betalen recbten Daarvan is van a tot l vrgwel het idee belichaamd dat de begrootingscommissie zich zal hebben voorgesteld eu heeft laten aanleunen daar zg toen er van water sprake kwam zicb niet beeft laten booren Bg m echter wordt de lucht vau onze lieve Heer als stadseigendom verklaart en ten bate van stadskas onteigend Een ieder die er lust lu beeft kan dat inzien Nu zou men denken dat na van de versuffing bekomen te zgu er zich direct minstens drie stemmen zouden verheven hebben om hun afgrgzen aittedrnkken orer deï e monstruositeit t Mocht wat Het kind was er en werd onder doodsche stilte ter visie gelegd Twee maanden lang het de raad bet ongelukkige schaap aan de baker over voor dat het uit zgn wieg gouomen werd en dat de raders dikmaals er na zgu gaan kijken is zek r want toen 12 Feb bet ter tafel werd gelegd heerschte er op de vraag van den Voorzitter of eeo der beeren in bet algemeen het woord verlangde weder dezelfde doodsche stilte van vroeger Men scheen genoeg te hebben van dat aankijken Bg de artikelsgewgze behandeling heerschte dezelfde matheid de beer Dessing voerde bgua alleen het woord om van het wicht enkele ledematen waar bg bgzonder verstand van beeft wat te buigen en recht te zetten daarin geholpen door de beeren Jager en Viugerling Met de appelen kraampjes kwam er meer ierendigheid in de brouwerg en toen de pijp van de kachel uit de muur schoot en de rook in lierlgke wolken door de zaal zweefde hetgeen hier als ozon begon te werken eon ander stikt in zoo n gerat kwam bepaalt het raderbart boren en ging men ran i tot raan bet sollen eu wiegen en begonnen ook de beeren Darcksen v d Post Van Veen en Iterson mede om beurten met deu Voorzitter aan het touw te trekken de laatste met zooreel pret dat hg er niet uit wilde scheiden maar de deur toe wilde doen met nog een nieuw artikel onder letter 8 dat hem echter üiet gelukte Orer het punt m ia enaW orer en roimlOtal anderen niet geredekareld en allen zonder hoofdelgke stemming met vlag en wimpelaangenomen Nog eenmaal verscbgot bet Here wicht in de raad met zgn beste pak aan was bet naar den Haag gezonden daar gedoopt en meteen maar aangenomen eu meerderjarig verklaard tot groote terredenheid ran baker en ouders Zooals hot altgd is vinden de laatsten hun kind zoo n dot zoo n engel mn je weet het niet half dat sg in bun zelfrergeno dheid de stadabaas lacht niet alsjeblieft er meê de straat op sturen om het overal te laten zien eo bet maar niet nnnen begrgpen lat men alleen het kopje lief Hod want of de man al zegt kgkt eens wat een mooi jurkje dan moet hg hooron de armen ign lam of heeft hg het over de mooie kousjes dat de beenen er krom bg staan terwgl er reel in bet geheel niets moois aan kannen zien en de deur voor zgn neus dichtslaan Wordt rervolgt Haute Nouveauté in PAteASOLS Doek mllan niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam g MEI Tor krs alotkeeti looV 4 loov 100 88V 881 ssv Bs 88 S4V Vi 84 34 7 87 7V 108 88 68 O l is 80 s 43V 100 MI8 683 668 108 67 67 100 814 U4 i i 781 10 1 1 I 149 97 89V upv 7 188 188 104 ♦ i 6S i V el 8 Vl 64 88 108 lOO s Via 7 97 101 I S m 188 18 18 101 68 BI 98 81 81 117 18 107 78 1 U 88 SI tl 14 283 193 108 107 1081 W 1 8 118 Ul i iulïlA B Cerl Ned W S dito dito dito S dito dito dito i HoNOAS Obl aoudl 1881 SB 4 Italik Inschrgrieg 1893 81 8 OosTBNK Obl iu papier 1868 6 dito in zilveN SftS 6 PoaTooiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RvsUHD Ubl Ooal ia Serie 6 dito Oaoon 1880 4 ditobijBotlu l88B4 dito bü Hop 1838 90 4 dito ia goud Ie 1883 8 dito dito dito 1884 5 Spanji Ferpet lolinld 1881 4 ToiEiu Qepr CouT leen 1880 4 Geo Ueaiog terie D Geo leeniuK serie O ioiDAra Uar See obl 1898 8 Miuoo Obl Buit Soh 1880 8 VsNEiuiu Obl 4 oubep 1881 A HaTiiaDuc OUigatieu 1981 S i RoTTliDAH Sted leen 1886 S NlD n kSi Handeliv ud A endlb T b Mü Certiflcten DttnMaattohsppij dito Arah Hypotheekb paedbr 4 Gult Mij der Vorsten saad s Gr Hjpotlieekb paudbr 4 KedorlaDdiohe bank atnd Ned Hendalraaataoh dito N W Il Pao Hyp b paodbr 6 Rott Hypotbeakb paudbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTBKR Oost HoDg bank aaad ttnsL Hypotbeekbank pendb V iHsaiKA Kquit hypotb pandb B j M iw L G Pr Lieu eert D HoU U Spoorw Mij aaDd l Mij tot Eipl T 3t Spir Band Ned lad Spoorwegm aaad Ned Zuid Airik Spm taod dito dito dito 1881 dito 8 riLll Spoorirt 1887 8 A Iobl 8 Zmd Ital ïpwmi i H obl 8 PoLBN Warsobau Weeuen aaDd 4 RusL Gr Busi Spw Mij aaad 8 Bahiiebe dito aaad Faatowa dito aand t Iwaag Dombr dito aand 6 Karsk Ch Asow Sp kaf aand 1 Losowo Sewast Sp Uij oblig 6Orel Vitebsk dito oblig 8 ZuidWest dito und 8 dito dito oblig 4 Amaai Oent Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr 0 T aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrer k Rio Gr Bpm oert r a Illinois Geatral obl in goud 4 LottisT k N hrillaCert r aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand N ïork Ontario k West tand dito Penus Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn kManit obl 7 Un Pao Hoofdiijo oblig S dito dit iiino Col Ie hyp O 6 Canada Can Soutb C rt r aand Va 0 Ballw k Nar Io h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aaad S Beloib Stad Antverpenl887 2 i Stad Bruasel 1886 S l Hoso Theiaa Begullr Oeaallaoh 4 OoaTBNR Btaatslaeniug 1860 6 K K Coat B Cr 1880 8 JPAHJB Stad Madrid S 1868 Ver NBn Bei Hyp Spobl oert