Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1895

Donderdag O Mei J895 No 6654 34ste Jaargang fioiMHE vmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deeer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd anelpersdruk rwi A Bwnicmak k Zook S S Staats loterij ieKIuK TrokUag a Dioidag 7 Mei ises No 8864 1J087 13812 en 1618S iedsr 1000 No 8748 13810 iOSOS ea 80343 irder 400 No H14 10718 en 18680 ieder 800 No 6061 58 8 V98 1049S UHSO 17818 en 1 S 8 iedei ƒ 100 Prijieo vao 70 39 8819 6987 8116 1847 13869 16671 18698 188 8884 6989 8691 11403 13460 16888 L8674 834 3038 6968 8681 11446 13613 16196 18748 813 8899 6971 8743 11618 11668 16361 18889 916 8881 6069 8767 11667 13701 16876 18986 937 3689 6113 8878 11768 18818 16468 19076 981 3791 6163 8983 11966 13869 16469 1918 1847 3886 6804 9038 18086 189t8 16736 19196 1188 8660 6839 9896 18113 14089 16838 19284 1364 3909 6366 9388 18136 4048 16888 I9il3 1410 3994 6418 9839 18897 14107 17096 19680 1689 4064 6610 9609 18340 14800 17804 19071 1736 4 71 6667 9684 18363 14283 17461 19788 1767 4393 6781 9783 12366 14301 17661 19881 1804 4473 6840 9796 12384 14396 17608 19969 1882 4608 6852 9837 12613 14420 17614 19970 1893 4689 6864 9914 12768 14476 l ei6 20079 1948 4676 7080 9966 18796 14544 17641 80166 8316 6046 717810131 J2904 U6U6 17668 20808 8348 61B8 7441 10498 13116 149t8 180t8 20299 8416 6893 748610986 13218 14978 18868 20746 8443 6891 764811004 13873 16369 18892 807C4 8680 6417 766411087 13334 15468 18466 20884 8666 6787 768611167 13 68 15536 I8I87 80887 8671 6867 Bargerlljken Stand GEBOREN 4 Mei Aona Elisabeth Man onder C van den Hendel en J C Nieowenhaiien 5 Mei Cornelia Leonardiia Maria ouders A T Wildenburg en C S W Leüieii Dirk Alexander ouder A J Uisalstgn en J C Blanken Heudriku Francisea ouders W Hefl en M Mnileubnrg Zegelina oaden J Versloot en G den Harlog 6 Mei Jobanoa Anthonia onder N van E jken J A Radix Theodoras Hnbertos Marie onder J Engelhard en C T Straver Maria Sophia onder P B van den Broeken J Cabout Hillegonda Maria oudersA n der Klein en J Snel 7 Mei Elisabeth ooder J Dykman en K de Grngl Dirkje ouder A Boot en F Bjjnhart GEHUWD 7 Mei J B CeuUraaDS en J C H Riohelle j OVERLEDEN 6 Mei L Broui 79 j C C tan Leeuwen 4 m ADVERTENTXËN V De Heer en Memnw A W R0E8Dbiisssn betuigen hun dank voor de Tele bewgeen van belangstelliug bg hun huwelijkondervonden Gouda 7 Mei 1895 V Mevrouw de Wed P DRIE8SKNHooESMiii betuigt haren dank voor de velebewyien van belangstelling ondervonden bgh t huwelijk harer Dochter UR3ULE met denHeer A W ROES Dtlft 7 Mei 1895 Pro Deo Faillissement A ten SANDE Sr Bg vonnis der Arrondialements Rechtbank te Rotterdam van 4 Mei 1895 is de boedel van den gefailleerde A t n SANDE Sr in olvent verklaard met last tot vereffening door den Curator De Curator Mr M M SCHIM v a LOEFP Advocaat en Procureur Gouda Jiolit keitom gj Mar Pii t Ex wller at kMtMMi Mil aaatenainteem lant ém al k ieter kiii F in igs = Ail rliiiilxpillgr NN W n f 136 1 l ik Taaakmla k 4 Miik lt tt k a Mi I Ad IMkr O k lattotea aoiida FEANSCEE STOOMVEEVEEU au Cheoiiscbi Wasscherij II OPPE lli iMF It 79 Kminkade RoUertlam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepdt roor GOUDA de Beer A VAN OS Az specialiteit roor het Btoomea en rerren ran alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooin a Tan pluche man tela reeren bont enz Oord nen tafelkleeden eoE worden oaar de nieuwste en laatste methode geveild Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeljjk roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken t n de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week Menbiede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting dia door de Uooge Regeering vaa Hamburg goedgekeard en gewaarborgd is De voonlüeligü uinoliting van bet tiieawe plan bestaat daarin dut in den loop van slechts weinige maanden in 7 verloti gon van 116 000 loten 67 700 pryzeu bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslissing luUen komen daaronder zga kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitneoieiidhi id echter 8 prgzenaM ÜOOOO 21 prijzen kM 10000 56 prijzen a M 6000 10 t prezen a M 8000 281pryzenkM 2000 UU prijzen a M 1000 1416 prijzen a M 400 39755 prijzen a M 165 15290 prijzenaM800 200 160 134 100 98 69 42 20 l prgs a M 300 000 1 prijs a M 200 000 prya a M 100 000 prijzen ü M 75 000 1 prijs ÜM 70 0001 prijs a M 06 0001 prijê aM 60 000I prijs aM 65 000 SpryzünaM 50 000 1 prijs a M 40 000 Ud prlJ8trrekkinB on zijn volgens plan van ambts w ege vastgesteld Voor de aanstaamEe eerste pr strekking dezer groote door don Staat gewaarborgde Qeldver loting kost geheel orig lot glecnts M 6 of 3 501 half t it S 1 76 1 kwart n f IVt 90 tegen iozeDdinfi van bet bedrag ia bankpapier of per postwissel Alle oommissiea worden onmiddellijk met de grootste orgvuldigheid uitgevoerd en ieder lapeier ontvangt van ons do met het wapen van don Sjaat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte o$cieele plao waaruit de rerdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende ialeggelden dr vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofiioieele lasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in lie grootere plaatsen van NedcrlHud liewerkatelUgd worden Ons debiut is sletda dour het geluk beguusltgd en onder vete andere aanzienlijke prijzen bebl en wij meermalen volgeus ofïicieele bewijzen de eerBto Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Murk 250 Q00 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hut is te voorzien dat bij deze op den beohtBten grondslag gevastigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommiBsies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den IS MEI e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Baakiers en Geld wis lelaan in HAMBURG P S Hiecmedo danken wij voor het vertrouwen ous tot hiertoe geschonken en daar w j by hot begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven TANDARTS E CASSLTO MARKT 154 GOUDA ui pzonderd Zondags te consulteeren van 10 tui 5 uur Stoomboot31 aaischappij Dienstregeling beginnende 5 Mei 1895 T7 aia a OT7X A Zondagr 7 8 30 H v m 2 AS 6 9 n m Overige dagen 7 8 30 ll v ni 2 45 4 © 7 40 n m 3e Vrijdag der maand niet dienst naar Amsterdam Dinsdag niet diensten naar Leiden De Vroegdiensl naar Amsterdam blijft onveranderd Waarom word ü 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die io dt handen van een bekwaam geneesheet een goed sueoes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger der waterkuur nnethode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden i een eenvoudige boor P Hopft niet een Zweedsch majoor Thuro Brand genaamd een middel tegen vrouweaïiekten aan de hand gedaan die hut lancet der chirurgen reeds minder noodaakelijk beeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheereu begint te wonlen Ook op het gebied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier it een weg geopend gewerden die op de eenvoud ite en natuurlijkste manier resultaten oplev ert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdrin gen Er zijn vele menseben die noch ziek noch geaond zijn en to h klagen dat zij ziob in lichaam i zielallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo ziob zolven en anderen tot last zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeieykd angst of door droefgeestigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan syn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuisen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte M deze ongelukkigen die men op elkea leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zya zenawsiek en min of meer de slachtoffbrs der leefwijze van onzen tyd Wie tot eene dezor categorien van lyders behoort en ingelicht wensobt te worddn over de werking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLÉBA Co Heiligeweg 49 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofsteeg X l trecht LOBRY PORTON Oudegraoht bij de Oaardbrng F SS door wian een onderrichtend geschriftje over Zonuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geneiiag gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt GebrS StoUwerck a Chocolade en Cacao DiBimstige door de nieuwste uitvindingen op marhinaiü gebied TSrbeterde fitbrintie en oilsliiitend gebruUc T n ne en fijnste grondstoffen garandeeret ien Torbruiker T n Stollwerck s Chocolade en Cacao oen lunberelenswurdig bbrikut nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Brnu behaalde 27 BreTets als Hoflereraiicier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewij T n uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 sdireef de Accademie national de Paris Noua voua iMoemons nne Medaille d oF vremlère elnse en oonatderatloa de votre exoellenta fiabrioatlon de Ohooolat bonbons varies eto eto StOllwerck C fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Cunfisenra Banketbakker enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Eene buitengewoon gfunstig e gfeleg enheid het geluk met spoedige beslissing te beproe7en biedt de nieuwste door den Staat gewaarborgde in 7 klassen verdeelde rAMBURGEE GEOOTE GELDLOTEEIJ waarin binnen korten tgd het verbazend groote kapitaal Tan 11 Millioen 730 795 Mark in Geld uitgeloot wordt Op meer dan de helft van het aantal loten vallen prjjien waaronder zich bevinden Hoofdprflzen van eventueel 500 000 5 Hart 1 prfls a 300 000 1 200 000 1 100 000 2 pryzen 75 000 1 pr s 40 000 Mark 3 prjzen 20 000 21 10 000 56 5 000 106 3 000 1415 l 400 Mk etc etc 1 prijs i 70 000 Mark 1 65 000 1 60 000 l 55 000 2prBMn 50 000 231 prgzen it 2000 Mk 812 a 1000 Mk Ik lever niets dan slechts Origineele Loten welker uitgave thans door den Staatbegonnen is en verzend ze tegen den wettigen prijs voor de eerate klasse en wel Geheele Origineele Loten a 6 Mrk oi f 3 50 Halve 3 1 75 Kwart a t 50 0 90 Bestellingen voor deze verloting moeten onder toezending van het bedrag voor 15 MEI a s aan mgn adres verzonden worden Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding nit Ieder besteller ontvangt van mg teeds oorspronkelgke loten met officieel trekkingsplan en onmiddeliyk na iedere trekking gratis de officiëele trekkinglgst De uitbetaling der prgzen geschiedt onder waarborg van den Staat prompt door den ondergeteekenden van ouds bekenden Loteiij Bank Handel van A OSIAROWSKI Hamburg VALBNTIDSKAMP 84 86 BINNENLAND GODDA 8 Mei 1895 Het volgend adrea is aan den gemeenteraad alhier toegezonden Aan dan Raad der Gemeente Qonda Ik heb de oer U voor te itellen de Veiordeoing op de heffing van reebten voor het gebraik oi genot van openbare gemeentewer ken beEittingen of inrichtingen offooroidoor of Tan wege bet Gemeentobeituur leretrekte dienstene ta wigzigeu en wel in dier voege dat nit art 7 de bepalingen vermelj onder dft letten h m en p TervaUen H M DEECKSEN Ingerolge art 17 van het Reglement rau Orde ondentennd door A VÏNGERLING J J V D SANDBN Gouda 8 Mei 1895 MEMORIE VAN TOELICHTING De reden dat ik dit voorstel doe is deze thapi na bovenbedoelde bepaliogen wordeo uitgevoerd is bet m duideiyk geworden dat ze het oieeBt bezwarend zgn voor de neringdoenden ODzer Gemeente die naar myne be sofaeidene mdeoiag toch reeds het meest onder den druk van onderseheidene belastingen gcbnkt gaan H M DERCK8EN Door den directeur der artillerie ioriobtingen te Delft is aanbesteed de levering van verschillende benoodigdheden Minste inschryver vras voor perceel No YI de GoudschaMaohioalH Garenspinnery Gouda voor f 809 90 Bg kon besluit is jhr A H P G van Socbtelen van de Haare benoemd tot burgemeester der gemeente Stad en Ambt Delden met toekenning van eervol outalag als burge meester van Bergambacht De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren J S arbeider te Zevenhuizen wegens diefstal van eendeo tot twee maandeo j de J visscber en A de Z arbeider beiden te Schoonhoven beklaagd van diefstal vaneen hond vrerden vrygesproken Allereerit stond terecht J D A T 47jaar Tarrsr te Dordrecht Bam werd ten laste gelegd het wegnemen van een paar schoenen op FEVILLETOK JJii het ZKtedtch 7 yWeder eene vergiiting Alma Ivar had roer treurige mededeeliDgan van zyn homme d affairea ontvangen en bovendieu eeo niet zeer aaugenaara onderhoud mee sjjoe moeder gehad Ëan en ander was dus wel geschikt hem afgetrokken en somber te maken 1 Alma zweeg eene poos eu begon toen over addere dingen ta praten waarna de generaal afscheid aam Toen Alma alleen was sat z een geruimen tijd onbewegelijk en als lo ernstig gepeins verzonken daarna sohelde zjj en toen de bediende zich vertooqde zeida zij vYerzoek magister Behn bg mij te komen Benige oogenblikksn later trad een bejaard man met soeeuwwilte lokken binnen Z ite gelaatstrekken verrieden echter geen boogen oudardom Zijne gestatte was r zig en ofaohoon aobnial bezat ze iets krachtigs door zijne nog ongeboge n houding en de gemakKelijkheid waarmede hg Eiob bswoog Da uitdrukking tsq de diepliggendu oc gen was saoht en ematig en toheen van een helder verstand e getnigsn De mond mot de witte cngoschonden tanden kad een goedmoedig Taak humojistisoken glimlach en gaf aan het aangezicht iets aaiitrekkelqks Ahu reikte hem de hand texK gl xg zaide den 3en Jali 1894 te Gouda ten nadeele vao J C P den Dunnen Beklaagde ontkende Uit de behandelingbleekdatbekl gedurende acht di n gelogeerd had in een kosthuis te Gouda waar ook de bestolene verbleef Beiden sliepen op tónzeUde kamer In den ochtend van den Sen Juli bad uu beklaagde zyn kosthuis verlaten waarna onder het ledikant van den bestolene stonden eeu paar oude schoenen door bekl ter terechtzitting als de zgne herkend terwijl de daar gestaan hebbende schoenen van Den Dunnen verdwenen waren Bekt beweert een tweede paar schoeuen gehad te hebben ofschoon nóch diens koslvrouw noch de bestoleue daarvan iets bespeurd hebben Tegen beklaagde die reeds tal van vonnissen ten zgnea laste heeft o a één van zes jaar tnchthuisstraf eischte h t O M eenjaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr J M J vstt der Minne die verklaarde geen sympathie te gevoelen voor dezen beklaagde die reeds een zeer treurig verleden achter zirh heeft refereerde zith aan s rechters oordeel Mocht de rechtbank termen vinden bekl te verootdeelen zoo verzocht pleiter de oplegging van eene clementeatraf J H V V 24 jaar borstelmaker te Krimpen a d Lek zon den 5dn Maart aldaar moedwillig C van der Doa babheu gestompt Bekl bevond zich op genoemden dag in de herberg van de wed K te Krimiien waar hem door de kaateleinea een glaa bier werd geweigerd daar hg beschonken was Bekl werd toen hierover boos en bracht van der Doe die de kasteleines geiyk gaf eenige stompen toe Tegen beklaagde reeds meermalen veroordeeld eischte het O M drie weken gevangenisstraf Medo beklaagd van mishandeling bad zich te verantwoorden F H 25 jaar zonder beroep te Schoonhoven Hy zou nt aldaar den 14 April moedwillig J F H in het aangezicht hebben geslagen en getrapt Het feit werd door bekl bekend Hy wa zich te buiten gegaan omdat H hem een kwaad woord toevoegde toen hy hem om eenig geld vroeg dat deze aan zijn vader schuldig was Thans had hg spijt van het gebeurde Eisch drie dagen gevangenisstraf Bekl vraagt eene gnnadige straf Nog werd behandeld de zaak tegen H F 23 jaar arbeider te Bergambacht Hem werd tea laste gelegd den 15en April jl te Bergambacht opzetteiyk den veldwachter dier gemeente Tennis Langerak die zich daar in do vKom mij toch met uw raad te hnlp want ik bevind mij in een uiterst neteligen toestand Dat klinkt verontrustend dan ia er zeker weÊr eene dwaasheid bfegaan die de oude Hahn in eene verstandige daud zat moeten herscheppen 1 0 neen ditmaal heb itc geen sohald maar het is mg alsof ik geheel in een net verward ben geraakt op dezelfde wgze als de TÜeg in het spinnewab ffïk had niet gedacht dat men da gravin koo gemakkelgk daarin wikkelen zou an mij dunkt dat ik mijne vroegera leerling al heel slecht ken als ik niet overtuigd was dat zij zich moeielgk laat vangen Verscheur het net en vlucht ziedaar mijn raad Maar dit is niet te doen Neen mgn oude meester moet nu als altijd mijn vaderlgke vriend zyn en mg halpen ffMet raad en daad A la bonne heure madame Laat eens hooren wat de zaak is De magister nam een snui o uit zijne zilveren doos en vleide zich in een armatoel om in eene recht gemakkelijke houding zyne Toormaligs leerling te kunnen aanhooran nGg weet 200 goed als ik zelve met welk eene vriendsohap ik bij mijne komst in de hoofdstad als weduwe door al mijne naaste en zelfs verre bloedverwanten ontvangen werd Overal werd ik bewierookt Ik werd gevleid gestreeld vergood en op negentienjarijïen leeftijd is men geneigd aan de w aarheid te gelooven van de genegenheid dieonabeweEPU wordt Ik begon inderdaad overtuigd te worden dat ik iets baitengewoons en wie waat hoe beminnelyk an schoon was Kortom het gift der vleierij had mji tamelijk krachtig aangegrepen toen gij mijn beste beminde meester vaa uwe reis naar J pte rechtmatige uitoefening zyner bediening sur veilleerende op den openbaren weg bevond beleedigend hebben toegevoegd de woorden Bch € en 8meerlap Tegen den niet verschenen beklaagde werd twee weken gevangeuisstraf geeiscbt uitspraak over 8 dagen Te Apeldoorn had eene meeting der sociaaldemocri n in de open loeht plaats en wel in éeu tuio van den beer W F Paeblig gepen sioneerd officier der marioe Duitache muzikanten lieten zich daarby booren Ongeveer 400 personen kwameu bgeen Als sprekers traden Van Emmenes en Byleveld op Allfs Uep ordeiyk af Omtrent den te Doreuweerd plaats gehad hebbenden brand ten huize van den papierfbbrikant den heer G Schat kan nog nader worden gemeld d t de brand vermoedelgk ia ontstaan in een schuurtje bg het woonhuis gelegen Door de felle wiad werd het gebouw ook spoedig aangetast terwgl een schuur ou senigen afstand van het woonhuis gelegen een prooi der vlammen is geworden Gelukkig dst de wiad gunatig was zoodat het pas gebouwde fraaie fabrieksgebouw geen gevaar liep om aangetast te worden Een en ander most verzekerd zgn by de Brusselsche assurantie maat whappg Zondagavond ia te Helden Limburg d30 jar ge KöQings door zyn kameraad SmitF by een twist doodgestokeu De dader is in arrest Bg de feestviering van de Gist en Spiritusfabriek te Delft wilde men voor dea optocht een detachement huzaren hebbed tot handhaving van de goede orde en tevens ter opIniatering de regimeatsmuziek te paard Dit verzoek van den heer van Marken werd ook mondeling op een audiëntie bg den mioister van Oorlog toegelicht maar afgewezen doch onder bgvoegiug dat de directeur zich tot luit koloneI Romer moest wenden indien hg wenschte dat het uiuziekkorps te voet by de feestelijkheden zou meewerken Dit laatste verzoek zoo verhaalt de heer van Marken in zgn Fabrieksbode werd op de gewone wyze door ons ingediend de kapelmeester had ons medegedeeld dat alle aanvragen in deze door zgne bemiddeling plegen te geschieden er byvoegende dat zoodanige aanvrage nog nooit door den chef van het regiment werd geweigerd tenzg wegens de eischen van den dienst die natnurlglt den voorranu hebben terugkwaami en uw intrek in mgn huis nsamt Gy zaagt spoedig in dat uw kweekeling die by uw vertrek in den huwelijken staat trad en nu by uwe terugkomst alleen in de wereld stond met eene onbeperkte vrijheid als weduwe op weg was eene vertroötelde zottin te worden ög herkendet my niet weder Ik die door myne ouders zoo eenvoudig en ernstig was opgevoed was nu verzonkao tn bewondering over mijne uilstekende eigenschappen eena bewondering waurtoa men my vroeger niet de minste aanleiding gegfvan had Gjj gaaft u de moeite my herhaaldelijk te herinneren dat wanneer men zeide hoe beminnelijk zyt gij men eigontlyk mevnde hoe zal ik aan uw gelü komen r Sprak men over mijne sohoone stem dan zeidet gy Wanneer uwe bewonderaars u hooren zingen dan verbeelden zij rich den klonk van uw goud te hooren anders zouden zij wel bemerken dat gij dikwgls valsoh zingt Op zekeren dag toen myne tante gravin Eidderhjerta beweerde dat ik een fraai profiel had alsmede dat myn groen ftuweelen kleed mij tot eene ware beauté maakte zeidet gij Het ia verwonderlyk boe eenige miUioenen leU sohoon kunnen maken het komt uker daar 7 in d ian dat men altyd win deze deokt en met deze voor hpt oog dar verbeelding buiten staat ia goed te zien anders zou uwe tante zioh de moeite niet geven uw profiel sohoon ie heeitn Uw neus heeft eena in het oog vallende gelgkheid met don snavel eener papegaai en in uw groen fiuweelen kleed wordt uwe huidklenr bijna geel en dit kan tooh nooit fraai genoemd woiv den Kortom gy zongt voor mijne ooren 00 aanhoudend het lied dat het alleen mijn rykdom was die mg in de oogen der wereld w veel lieftaUig DeU dag v$ór onze feestviering ontvingen wg achter van den kapelmeester een telegram Zooeven bevel ontvangeo mogen aan de feestviering geen deel nemen Wg hebben niet kunnen nagaan dat dit bevel door de belangon van den dienst is ge€isoht Verbitterd over die weigering voegt de heer van Marken aan die mededeeling toe Voor de aanstaande maskeradefeesten der Leidsche studenten zyn de huzaren en hunne muziek te paard toegezegd waarsohgalgk is de overtaiging van Z E dat de handhaving van orde bg dat studentenfeest meer noodïg zal zgn dan bg onzen vre lzameD ommegang van de Nederlandtohe Ngverheid ous feest van den Arbeid Uit Geneve wordt het overlgden gemeld van den vermaarden geleerde Carl Vogt eeu der beste natuuronderzoekers die Duitaohland heeft opgeleverd Dea 5n Juli 1817 te Giessen geboren begon hg aldaar in 1834 zgne medische studiën maar later maakte hg vooral de natuurvetan schappen tot het veld van ignen arbeid Bg nam deel aan de gietsohor expeditie van AgUiiz 00 gaf ijL 1846 zijn Lehrbaoh der Geologie nod P tr ktenkande uit In 1847 werd by tot professor te Giesaeu benoemd In 1848 door de plaats cgner inwoning in het Voorparlemeat en iu de Doitiche Nationale Vergadering gekozen behoorde bg da r totcl uiterste linkersgde hy volgde het parlement ook naar Stuttgart waar hy tot rgksregent werd gekozen Van zgn professoraat te Giessen ontzet vestigde hg zich in Zwitaarlaod eu werd in 1852 tot professor in de geologie te Geneve benoemd en later tot lid van den Nationaleu Raad gekozen Vogt wa een der gverigste baanbrekers van het materialisme Omtrent de Wereldtentoonstelling te Amsterdam valt mede te deelen dat de offlcieele opening door den vertegenwoordiger van H K de KoninginRegeutes mr M W bafon du Tour van Bellinchave opper ceremoniemeester is vastgesteld op II dezer des middags om twee uur Daarbg zullen o a ook de meeste leden van het ministerie aanwezig zgn De officiëele redevoeringen zullen iu de Nederlaudsche taal worden gehouden terwgl aan het diner s middags iu het Paleis voor Volksvigt om 6 uur te geven het Fransch de officiëele taal zal zgn Zoowel s middags als s avonds cnllen con certen worden gegeveo op verschillende plaatsen nl in het Vondelpark op het Weesper heden schonk dat ik eindigde met te gelooven dat het alles onwaarheid was wat de mensohen tot mij spraken en dat men mij vleide omdat men my als dom genoeg beschouwde zulks roor goede mant op te nemen Ik lette op da meusohen en bemerkte spoedig dat men het bovenal op de rgke vangst gemunt bad Maar terwyl ik allen wantrouwde Steldet gij nog vertrouwen in uw oom enunteF ffJa geheel an at En nu bevindt gy dat zij even als alle anderen uw rykdom als uw grootste verdienste beeobouwen f Dat zou nog het miosta zijn maar ik vermoed dat men dtrar dwaze en onware voorspiegelingen mjj vangen wil om zoodoende aan mijn vermogen te komen Dat vermoed ik niet Niet r flNeen ik vermoed niet maar ik Imu ten volle verzekerd Ik heb zelfs in dien zin menigen wwk gegeven maar De magister nan weder een snuiQe Maar waarom vervolgt gg nietP Alma zag hem scherp aan ft Ik 1L gflwn nnltele syllaha als gij geen ander gezicht zet Wat beteekent het dat gij hst air van eene gravin aanneemt tegenover den ouden Kehn dia de gravinnou voor geen greintje beter houdt dan andere vrouwen Herinner u dat ik mij nimmer in een vertrouwelijk gesprek mat gravin Stern inlaat maar dat ik altijd de oude getrouwe vriend ben wanneer ik tot myne kweekeling Alma spreek