Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1895

ZomerdleDSt 1895 AanKevaogeD 1 Mei TUd van Greenwicli EOTTI Directe Spoorwogverblndiugen laet GOUDA 7 62 8 3 7 59 8 06 8 13 8 22 8 62 li 22 13 29 1 4S 12 62 1 44 ttOTTIRDiM 9 11 lO M lO ii 10 8 10 48 lO ii U 10 U SI 7 SB 7 47 S IO i 48 3 09 3 29 4 08 4 40 DEN HAi G OOVUA T 4I OODDl DEN Bits H g B 487 207 4i8 30 2i 9 481 0 1411 86 li l6 1 38 2 44 2 68 3 43 4 16 6 17 O il 7 68 9 81 Voorb 6 64 10 90 1 44 r Z Z gw8 0B 10 86 1 68 Z T M 6 19 10 46 3 0 Gnud 6 80 T 60 8 18 9 6610 1010 67 12 0 13 45 8 80 3 14 3 26 4 18 4 48 Stopt te Bleiawnk Kruiiireg en NootdorpLeidsoliandam B T I o H T O O ü D Utreeht 6 88 7 60 10 11 84 12 60 8 10 3 63 4 48 6 86 Woerden 6 68 8 11 10 1311 61 4 16 8 68 ündewiter 7 07 8 19 10 31 4 84 Oonde 7 20 8 82 84 10 44 12 07 1 23 3 43 4 87 6 80 7 09 IMSTIXIIA It SO V D A iKitaidulWp 6 60 i lt 9 II 1 40 4 i6 e ld 7J0 04 10 14 li li U t iO vi f t iMt t 9 8710 20 i0 60 12 12 U 26 1 27 8 86 i 47 4 46 6 7 7 147 49 8 29 8 64 9 4U I6 ï M I 42i 4f U 02 12 87 4 17 i Ol 0 06 W7 6i 6 11 18 l X J J 5 0 n V 12 4 0 67 4 56 4 1 i 5 6S Go 6 i i 4 7 66 8 09 i il 9 06 l0 l9 ri Vii 17 4 1 4 4T 6 67 6 i il W U OÏÏ T 6 60 4 lU 60 817 7 8 8 Is 10 87 ur Kt T 01 I It m ll M t 1 45 1 84 r I Oi 6 17 7 1 ♦ 10 B7 Ü U tutii lii 1 41 9 1 9 8 7 10 l 11 46 l ïo i Oi i iO 4 48 1 29 8 86 7 4 9 0411 Ulna eOUUA AMHTEBDAM Goud i 40 i il 10 01 11 li lO 8 81 4 4J 8 i 0 18 ïïiÏÏrfMiWp t l 10 W W IMi 1 M 1 4 l U 1 plein on op hefc Haarlemmerplain s Avonds wordt een ranrwerk op deo Amstel ontatokeo wairheen de discbgenooten per stoomboot zullen worden rerroerd Oe roeivereenigiaifea De Hoop en De Amstel Kolleo baar gebouwen versieren Ook de tranm die in de richttag Tan het terrein loopen zalleu tydeos den duur der tentoonstel ling worden Tersierd terwyl ook bet terrein voor het Röksmaseum versierd en a avonds verlicht zal worden Du hoofdingang loopt door het r ksmuseum de ovurige ingangen er zyn er 6 in hot geheel zyn verdeeld al volgt ééa tegenover de Jacob van Cam penstraat één aan de Riiytdaelkade bij de Stadhouderskade rechtstreeks naar OudHol land één tegenover de Hobbemastraat één aan de Van Baerlestraat aan de kant der P C Hoogstraat en één aan de kant van bet Suasso MnBaum Reeds verryzen op het terrein enkele kiosken en andere geboowtjes van exposanten aU vao de firma Btooker de brierbroowery De Amstel de Delftsche Gist en Spiritnsfabriek de Sakiisobe Worstfabriek Perry in den vorm van een grooten bruinen koffer de Zuid Hol land scbe Bierbrouwer de Anglo American bar Van Houten s Cacao de Bodega van den beer Vos de bierbronwery t Haantje enz enz De inwendige verdeeling van het hoofdgeboaw is door de nationale versiering der lauden aangegeven Immers terwyl men de zolderingen van de gansohe ruimte geheel heipannen ziet met in bogen opgenomen geel en wit gestreept doek beeft elk land zgn afdeeling een eigen aanzien gegegen door wapenschilden en vlaggen enz Zoo de Nederlandsche afdeeling recht tegenover den hoofdkoepel en de zeer nitgebreide Fransche sectie 500 a 600 exposantee die tegenover den Oosteniyken koepel is gelegen DaartuBschen liggen Basland en Italië linke van Nederland Engeland en Oo teuriik ook wat meer iwhterwaartB en België terwyl voortp Dnitsobland achter Nederland nanaluit aan de acbterzQde en TerscbiUenda die minder inzenden links tegen de macbine galery eene plaats hebban gevonden By de Heeren Qebr £ M Cohen te Arnhtm is verschenen No 1 van een nieuw Sportblad waarmee zg met het oog op d verspreiding daarby op elke 1250 verkochte nummers oadoaa geven een echte HumberSafetj Dit blad zal op onbepaalde tyden ver echgnen en wordt gratis en franco verzonden ütt de Friesobe venen wordt aan bet cU D i gemeld Het aantal verveners te Beets dat aan de eisohen der werkst akende trekkers heeft toegegeven is weer met 2 vermeerderd Direct na de inwilliging der eiicbeu is het werk voor dese verveners hervat Zes verveners deze zgu de grootste verklaren zioh stellig tegen de geëiaohte loonsrerhooging Van dezen zyn er lid van de Vereeniging van verveners in de lage venen van Friea and en gebonden aan het hesloit in de algemeene buitengewone vergadering genomeu nl de loonen niet te verhoogen doch te houden zooals zg door die vereeoiging vóór de campagne over 1895 werden vastgesteld en aan de trekkers ter kennis gebracht In de veendery te Oldeoawer heeft een der grootste verveners aan den eisch toegegeven hy ia geeo lid der genoemde vereeoiging Door dit feit hebben de atakers in die vpendery goeden moed z i verwachten dat nu uok de andere verveners wel zullen volgen lu de veenderyen in de gemeente Westitelliogwerf gaan onder de stakers stemmen op den eisch ora hooger loon te verboogen wanneer de verveoers niet genegen zijn hunnen eisch io te willigen In alle drie veenderyen zouden Maandag appèls der stakers worden gehouden Het is te hopen dat door partyen op die byeenkomsten eene reeling getroffen wordt die de strike doet eindigen welke niemand zal dit kunnen tegenspreken schadelijk werkt 8 40 8 47 8 84 01 9 10 g Oi 1 1 e s e M 7 IS 7 S2 7 8 7 48 7 t 6 I IO 6 11 t Ii iM Ottim Kur lMlit NMUW k 7 OoH Eott nlun ttniw Otfdlt Mirawniceik lUordnokt 9mU voor vervenen en trekken beiden Een der groote verveners te Beets heeft berekend dat wanneer hy aan den eisch der stakers toegaf ni 10 iis meer loon per roede dit van hem dit jrar eene meerdere uitgave van f 2000 arbeidsloon zoo vorderen Te Jonre zal 25 Mei a a eene vergadering gebonden worden van erfgenamen van Piebe en Oouwe Baukes xonen van de in 1767 gehawde echtelieden B Taekes en Grietje Hayeua deptyds wonende in de gcm Wonaeradeel ten einde zich met elkander te verstaan omtreot de te nemen maatregelen in zake de nalatenschap van genoemde in het buitenland overleden erÖatera Uit Friesland wordt geschreven Door bet gebiedend voorschrift der jacbtwet behoort dit jaar de bandel in kievitseieren weder tot bet verleden Met 1 Mei mogen ze niet langer worden opgeraapt na 5 Mei is oük de verüendiug niet langer geoorloofd Het aantal kievitaeieren in April in Friesland verhandeld kan op 70 h 80 000 worden geschat wat tegen een gemiddelden pry van 14 a 15 il per stuk een bedrag uitmaakt van 10 a 12 doizend gulden aan zuiver arbeidsloon ongerekend nog bet groot getal eieren van grieto tjirk snip kemphaan of hoe at die gevleugelde bewoners der maadlanden mogen heeten welker eieren niet zoo bepaald worden gezocht doch en passant meegenomen Sommige eieren zoekers de meest bedrevenen in de kunst vonden in de laatste dagen van April 30 a 40 kievitaeieren per dag en in de geheele maand 3 a 4 honderd stuks en verdienden aan de Ëngelsche en andere fijnproevers dus 50 tl 60 gulden Als nu slechts de vogels met rost worden gelaten dan kunnen ze vóór de maaüng nog een broed jongen groot hebben en kunnen ze op den dnur in twee opzichten nuttige vogels hiyven in die streken waar de eieren het meest worden gevonden en de wet dus het meest wordt overtreden zyn dan ook tegenwoordig de j achtopzie nets steeds op surveillance De schrijver der briev6n uil de hofstad in de Arnh Ct vestigt de aandacht opeen dagbladbericht van de laatste dagen dat voor ons geheele vereenigingswezen teekenend is De president commissar ia van eene tramwegmaatachappy de schryver bedoelt naar we vermoeden de Rijnlandache atroomtram wilde aftreden en iob door zyn zoon doen opvolgen Nu wÜde bet toeval dat die zooi zelf directeur van eene dergeiyke roaatschappg is Daarin hadden de sandeelbouders veel bezwaar zoo ieraund wist te veel van de finesaea van de zaak of zeiden ze om commissaris te kunnen zgn En hoewel de zoon toch ten slotte tot opvolger van zyn vader gekozen werd geacbiedde dit maar met een zeer kleine meurderheid Kan men een treffender wanbegrip uitdenken aangaande de beteekenis van een commissariS schap vraagt de schryver De wegens vakkennis by uitnemendheid geschikte byna afgewezen juiHt op grond van die geschiktheid Wanneer het geen geconstateerd feit waa zou men het niet geloovan kunnen Dat komt omdat men van alle kanten een commissariaat van eene maatschappij langzamerhand ia gaan beachouwen als eene zaak van tantièmea en presentiegeld alleen waardoor bet toezicht op den achtergrond is geraakt Dit wanbegrip heeft aan menigen a ndeelhouder heel wat leergeld gekost 10 14 11 01 II OS 11 15 11 J4 I SS 10 17 9 40 9 9 lO lI 65 t 07 l ll Te Beriyn heeft een vrouw haar 5 jarig dochtertje uit de tweede verdieping op een binnenplaats geworpen en is toen zelve uit bet raam gesprongen Beiden fwerden met verpletterden sohedet opgenomen Armoede en de onmogetykheid om aan werk te komen waren de oorzaken van deze wanhopige daad Da £ amer van Koophandel van Frankfort spreekt in baar jaarverslag over 1894 aldus over de eiichen der agrarische partg Ongetwyfeld is do daling van de prgzen der meeste stapelartiketen in den graanhandel een ramp voor den landbouw geworden welke zich nog niet had kunnen herstellen van de schaareohte aan voeder in 1893 zoodat dan ook de grondrente is verminderd Een dergelyke wellicht nog grootere dwaling is echter ook by de ondernemerswinst en de rente van baudel ngverbeid en kapitaal voorgekomen Wie vergoedt nn den hiindel de verliezen die op den voorraad van goederen is geleden by zoo aterk dalende pryzen al thana genoteerd worden Wie vergoedt de zware verliezen welke de nyverbeid hebben getroffen door den achternitgang van de fabrieken waarin aanzienlyke kapitalen zyn gestoken Ook de kapitaalareute is wegene de voortdnrende daling van den rentevoet aanzientyk geamaldeeld De Earner van Koophandel vraagt waarom nu jaiah de landbouw van Staatawege nog meer zon moeten worden geholpen Op verzoek herinneren wy nog eens dat het toelatmgs examen tot het reaervekader dit jaar plaata beeft op 12 Juli a s en zoo noodig op een of meer volgende dagen De aanmelding voor dat examen geschiedt voor 12 Juni a a by den hoofdofficier voor het reaervekader te Utrecht luit kol Van Dam van Isselt aan wien daartoe de kennisgeving wordt gezonden ingericht volgens het model A Het toelatinga examen wordt dit jaar afgenomen te Amsterdam Arnhem Aaaen Breda Deventer Gorïnchem sGravenbage Groningen Helder LeeuwardeS Maastricht Middelburg en Utrecht De adspiranten kunnen by de aanmelding mededeelen in welke dezer plaatsen zy het examen wenachen af te leggen Aan bet examen kau ieder deelnemen die niet jonger dan 17 niet duder dan 24 jaar is bovendien ieder in 1878 geboren Zy die oabedrevea zyn in den wapenhandel kunnen niettemin deelnemen aan hef toetatinga txamen Zy zullen de gelegenheid vinden zich later te oefenen in de behandeling van het geweer om daarna een aanvolliogs exameu af te leggen Ieder in 1878 geboren die in aanmerking wenscbt te komen voor vrystelling van militiedienst krachtens de verbintenis by het reservekader zal daartoe dit jaar aan het hier bedoeld toelatings examen inoeten deelnemen indien by geen aanspraken op vrystelling van dat examen bezit Het toelatingsexamen wordt nl slechts éénmaal per jaar afgenomen Het deelnemen aan dat examen maakt de verbintenis hy hel reaervekader mogelyk doch niet neodzakeiyk Nadere inlichtingen zyu te bekomen op bet bureel van eiken plaataelyken of garnizoenacoramandant van eiken corpa commandant der infanterie of der vesting artillerie alsmede ter gemeen tesecretarie by den ambtenaar voor militaire zaken eiodeiyk ook by den luitkol hoofdofficier voor het reservekader te Utrecht De arrondissemeots rechtbank te Maastricht heeft G H P uitgever van het sociaaldemocratisch weekblad de ïVolkstribonnc ter zake van amaadschnft veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf Voor diezelfde rechtbank stond gisteren terecht W H V redacteur van dat blad beschuldigd van beteedigd van Beleediging van mr S door middel van geschrift De eisch van het O M strekte tot 1 maand gevangenisstraf E I B A H S Si 7 11 4 60 6 84 4 67 6 04 1 11 6 20 6 4i t 0 8 60 e O n s 1 11 60 1 60 li i0 1 45 1 66 2 02 i O 12 40 i l6 De heeren gebroeders Dcbbelmann zeepfabrikanten to Nymegen verstrekten op I Mei aan al bnn werklieden een poatspaarbankboekje met eene inlage voor de gehuwden bedroeg deze f 10 voor de ongehuwden een weekloon Bovendien ontvingen allen eene loonsverhoogiag om hen in da gelegenheid te stellen te kannen sparen en werd bon herhaling eener inline in het vooroitzicht gesteld ingeval het na verloop van tyd m biyken dat da genomen maatregel doel heeft getroffen Op het tweede appèl gisteren te Beeta gehouden kwam bet nog niet tot aehikking De vyf vervenera bleven weigeren de stakers hielden hun eiach vol Uit de werkstakers werd eone commissie benoemd om gelden in te zamelen hy de aan het werk zynde arbeiders ten einde de staking te kunnen volhouden Het volgende appèl werd bepaald opa a Vrydag als wanneer ook de gelden tot ondersteuning zullen worden nitgekeeid In den stand der werkstaking in den polder te Westatellingwerf is nog niet de minste verandering gekomen Heden zouden de vervenen vergaderen om te bespreken hoe in degegeven omstandigheden moet gehandeld worden De atakers houden vanmiddag weer appèl om het besluit der verveners te vernemem In de veendery Stobbegat waar pi m 100 klyntrekkers tot nog toe rustig aan t werk bleven hebben deze gisteren allen het werk gestaakt Zy eischten ook 10 ct per rrede meer Alle stakers zyn naar huia vertrokken In alle Friesobe venen is nn staking Op het gisteren te Oldelouwer gebonden appèl werd met met algemeene utemmen besloten niet alleen in de staking te volharden doch in plaats van 10 ets 15 ets meer per roede te vragen Na dit besloit sprak de brigadier der marechauBsee de stakers toe on ried hen aan toe te geven en voor het oude loon het werk te hervatten Hy zei verder dat de vervenera over 1894 een slecht jaar hadden gehad waarop door de arbeiders werd geantwoord dat de turf in 1894 gemaakt dit jaar flinke pryzen bad opgebracht Na afloop van t appèl dat evenals te Beets niet op den openbaren weg maar in de veendery werd gebonden trokken de staken kalm naar huia Veracheidene hunner namen bon gereedschap mede Zy hebbeu plan dit jaar heelémaal niet meer te trekken en zullen trachten ander werk te krygen Hoort men de strikers dan gelooven zy vast dat ook de andere verveners die gebonden zyn grootendeels door bet besluit der Vereeniging van verveners zollen moeten toegeven ook met het oog op do tnrfmakers Deze zyu door de vervenera vaat voor een jaar in dienst genomen en zullen spoedig geen werk meer bebben wijt er zeer weinig kiyn gebaggerd ia Korten tyd geleden trok een eigenaardige stoet door de straten der stad Northampton Üp een lijkkoets volgde slechts éen enkel rytnig eu daarin bevond zich stechta een enkele dame Toen op t kerkhof de kist in de groeve was neergedaald begon de dame een hymne te zingen met zoo verrnkkelyk schoone stem dat allen die zich op het kerkhof bevonden zich om het graf schaarden en zwygend toeluisterden De dame was de vermaarde alt zangeres Antoinette Sterling de doode de vrouw aan wie zy hare opleiding te danken had t Plotseling krankzinnig worden van een politieagent en het daarmede gepaard gaande arresteeren eener dame heeft te Beriyn groot opzien verwekt 4 80 De agent S die op straat dienat deed ndm zonder de minste of geringste aanleiding ene dame gevangen en bracht haar naar het bureau Toen de brigadier hem zyn handelwijze op scherpen t on verweet werd de man woedend trok zyn sabel en wilde op zyn meerdere aanvallen Men maakte zich echter van hem meeater voor hy onheil kon aanrichten en hy werd door twee agenten in een rytnig naar een gesticht overgebracht Dat de man gek is geworden biykt ook daaruit dat hy hard 8 61 9 67 11 13 10 04 ff 10 11 ff 10 18 ff 0 10 10 27 u io 6 30 8 06 9 41 6 30 tM 6 37 i 6 44 0 V i iO t 86 1 M 6 5 17 6 11 7 68 9 81 ff 6 17 V ff 6 18 9 68 V 6 42 10 08 8 6 47 6 t8 8 38 tO li 7 60 8 0 9 07 1 M EST 18 1M4 sl 9 36 f 8 36 8 41 49 11 10 6 16 8 11 l 7 4i 8 4 11 14 nekkig blyft beweren dat hy de dame op bevel van den keizer heeft moeten arresteeren Te SaarbrOcken stond een automatisch toeatel die tegen storting van 20 pfennig in de gleuf een pakje chooolaad afleverde Maar er was nog iets aan by aflevering kwam ook nog en pUatje voorden dag met het volgende nle vellende vies Aan huwelyfcigelnk wilt gy nog niet gelooven Maar als uw hart ontvlamt wis gy zult u verlooven En de Saarbrückener politie heeft nu afalni ting van dien toestel bevolen omdat wairreggery by het strafwetboek is verboden De bisschop van Weatminator ia buitengewoon byziende Onlangs komt er ieraapd naar hem toe met de woorden Waarde bisschop ik moet u de barteUjke groeten van myn moeder overbrengen t De bisschop kon niet onderscheiden wie de andere waa bij wilde er evenwel niets van laten merken en riep joviaal uit den ander op den achonder kioppeuu Vi d t dcct mc ple ier Leeft die oude ziet nog Hoe gaat het met haar Goed Mooi zoo Zorg maar goed voor haar Er gaat niets boven een goede moeder En daarna ging by weg Hy gevoelde zich echter wtd eigenaardig gestemd toen hij vernam dat de persoon die hem had aangesproken de hertog van Couuaught en dat dos de onde zieU de koningin van Engeland was geweest De ontdekking van het argon in de stikstof ia thans gevolgd door een betangryke mededeeling omtrent de zuuratot De heer Baly adsisteot van sir William R maay heeft gevonden dat by inwerking van korte electrische vooken de dichtheid van dit gas steeds 16 ii maar by lange vonken afwisaeld van 15 75 tot 15 88 Bekend waa het reeds dat het spectrum van oxy eoiom niet altyd hetzelfde is maar in twee vormen zioh vertoont Men voorspelt reeds de ontleding van dit element in twee nog onbekende grootheden Voor eenigeu tyd werd in de Weener tooneelweretd heel wat gesproken over een geval dat zich tot hiertoe nog nooit had voorgedaan De directeur van het Raimund theater had nl het contract verbroken met een zyner beate actrices en gaf haar daarvan kennis in bet volgend achryven Het valt my niet gemakkelyk midden in het seizoen een eerate aujet te laten gaan maar ik ben tot de overtuiging gekomen dat gy niet langer in staat zyt uw beroep als tooneelspeelster nit te oefenen zonder dagelyks nieuwe conflicten te veroorzaken Toen gy in het hnwelyk zoadt treden handhaafde ik nw contract in de veronderstelling dat gy ook ala getrouwde vrouw de voor uw beroep noodige vrybeid zoudt behouden Maar nu strekt uv heer gemaal zyn onloochenbare echteiyke rechten zoover uit dat hy u verbiedt op het tooneel iemand te kussen en n te laten kuaaen Telkens als gy optreedt zit hy op de eerste ry ala er een tooneel komt waarin gy moet gekust worden wordt by onmatig en als de kus is gegeven springt hy op en verlaat de zaal gy geraakt daardoor van uw stuk gy verzet n tegen de kussen die gy volgens nw rol met verrukking moest ontvangen en beantwoorden gy brtiogt uwe medeapelers in de war en verklaart zelfs onder de voorstelling dat gy niet verder wilt spelen Ik waardeer de gevoelens van mynheer nw gemaal maar een dergeiyke toestand is toch onhoudbaar Ken kue op het tooneel gegeven ten aanschonwe van doizend menschen is iets gebeel conventioneels en niemand denkt daarby ieta Ala nw heer gemaal n vandaag het kussen verbiedt kan by u morgen wel verbieden u te laten omarmen en overmorgen vindt hy het misschien shocking all gy op den schoot van een medespeler gaat zitten Met een dergelyke beperking van de persooniyke vrybeid kan men onmogelyk het emplooi van première amoureuae spelen en daarom vorklaar ik uw contract met het Kaimnnd theater ontbonden c Dit geharrewar gaf aan het Weensche Fremdenblatt aanleiding om tot de aetrices die maar wilden antwoorden de vraag te richten of zy meenden dat de kos hensch moest worden gegeven of dat men volstaan kou met een simili kos En die dames kwamen met de volgende beschonwing voor den Lola Beetb Weenen Kussen Vor den Conligsen ist Pflicht Kussen Hinter den Coulissen Entschieden nicht A dell Era Beriyn Een kunstsnares dia met lyf en ziel hy haar beroep is moet zoo noodig kussen en zich laten kussen Ware kunst is verheven boven ile kleinigheden Marie Oortie Bbrlyn Een kus op de planken behoort tot de roqniaieten Jenny Urosz Beriyn Ik ban op het tooneel in de meest letteriyke beteekenis Madame Sans Gène Doemt de schryver my tot kussen dan kus ik en niet maar in 9chyn Met Wrangel in Wallenstein a Tod zeg ik als knnatenarea Ieb bah hier blos ein Ambt nnt keine Meinnog c Philoraena Hartl Mitiua München Ik laat my kussen en geef zelf kussen al naarmate de toestand dat eiacbt endeachryver het aangeeft schreiend lachend koel hartstochtelyk meiajesachtig moederiyk zonder dat ik als de komedie gedaan is ook maar de geringste berionerieg er aan mede naar huis neem Waar zou de waarbeid blyven waarnaar wy allen toch in de groote zoowel als io de kleine schouwburgen streven indien wij ons pabliek na een aangrypend tooneel door een alleen aangegeven koe uit den hemel lieten vallen Daardoor zouden wy de lieden opzettelyk herinneren aan de draden waaraan marionetten hangen Ik denk aan Hamlet die verwonderd over de tranen van den tooneelspeler uitroept Wat is hem Hekuha Wat 14 hij haar dftt bij nni hanr zsl wAennn Wat is myn collega A of B Niets Hekuha I Een kus kan my met ontwijden want ik ontvang hem in dienat der konst In bet Maart nomroer van Het Tooneel werden door J V Jr deze antwoorden medegedeeld en hy voegde er de opmerking bij dat het wel aardig zoo zyn zoo ook onze Hollandsohe tooneelkunstenaresaen hare meening eens over dit onderwerp uitspraken Het ia eene zaak waarom de heele wereld draait voegt hy er by en nu gaat zy reeds achter het voetlicht zulke groote afmetingen aan Aan deze gedachte werd reeds vry spoedig Ditvoering Zie hier eenige antwoorden van onze Hollandsche actrieea Het eerste er van werd welwillend door de scbryfster aan de redactie van Het Tooneel toegezonden De andere kwsccen voor in de Amsterdamsche Courant De tooneelkus doet me denken oan een valecheb gulden beiden missen innerlyke waarde Maar bet uitgeven van een valachen gulden ia strafbaar en het geven van een tooneelkus dikwyia verplicht Allemaal achyn hensch waar Met dien meneer uit Weenen kan ik boogstens een beetje medeiyden hebben De aukkel moest liever thuis bü de kinderen biyven dan zyn vrouw te hinderen in den chouwburg En in elk geval moest hy begrypen dat het hem niet armer zat maken als zyn vrouw een paar va sche guldens uitgeeft Alida Klein Zie hier myn opinie Over gebeel de wereld ia de tooneelkus sana cOnséqoeoce De kus moet gegeven worden in overeenstemming met de situatie Et après We hebben op het tooneel waarlyk geen tyd om ons daarmede te kwelleo Chatbarina Beermans Wat n drukte om een kus en nog weleen tooneelkus Ik heb er nog nooit hy gedacht als ik op t tooneel koste of gekust werd Hoe men t doet ia dunkt my byzaak als t publiek maar den juisten indruk krygt M n groote leermeesteres mevr Kleine Gartman zy altyd doe zooals God t hart stuurt Mina Schab Welman Ik heb zoo lang ik aan het tooneel ben als het in myn rot te pas kwam altyd echt gekust en laten kassen Om u de eeriyke waarbeid te isggen is de gedachte nog nooit by my opgekomen of dit comme il faut waa of niet en ik zou er misschien ook nooit over gedacht hebben ala het in dezer dagen in de cooranten niet ter sprake was gekomen En nn ik er over denk is het naar myn bescheiden meening niet andera dan natnnrlyk dat wanneer men jwerkeiyk in z n rot mee leeft men z n vader broer man of wat de acteur met wien men speelt voorstelt werkeiyk kunst Ik voor my heb er geen gemoedsbezwaren tegen en denk hetgebeurt in dienst der kunst met de schmink veeg ik het af M V d Horst V d Lugt Het Tooneel BHiteDl Ddscb Overzicht De koning van Italië heeft het besluit geteekend waarby de Kamers worden onthondeu en de verkiezingen wordtn bepaald op 26 Mei De herstemmingen zullen worden gebonden op 2 Juni De Times correapondenc te weenen verneemt dat krachtige pogingen worden aangewend om de crisis in Oostenryk Hongarye tot een vriendschappeiyke oplossing te brengen en zoowel graaf Kalnoky als baron Banfly te behouden voor het kabinet In overeenstemming biermede is gedeeltelyk het bericht dat de keizer aan graaf Kalnoky een vleiend schryven heeft gericht waarin zyn verzoek om ontslag wordt afgeweien Doch welke bonding de monarch tegenover baron Banffy zal aannemen is nog niet bekend Op de audiëntie heeft de keizer den Hongaarachen miniaterpreaident zeer vriendelijk ontvangen en het reaultaat van het onderhoud ie geweest dat de keizer de overtuiging uitsprak dat baron Banfiy gehandeld heeft te goeder trouw meenende van den steun van Kalnoky overtuigd te kunnen zyu Had de minister zich in zyn antwoord niet op graof Kalnoky beroepen dan zon deze geen démenti gegeven hebben en de verantwoording voor het gesprokene geheel hebben overgelaten aan den Hongaarachen premier In een byeenkomst die na de audiëntie tusschen Kalnoky en Baoffy plaats bad hebben de beide ministers de gebeurtenis breedvoerig besproken En daar is tevens de gedragfllya vastgesteld die door baron Banfly gevolgd zat worden Io verband met deze beraadslaging heeft baron Banffy iu een zitting van de Honguarsche Kamer de nota s voorgelezen die gewisseld waren tuaachen hem en graaf Kalnoky over de houding van den nuntius Eu tevens ver klanrdA Aa nrflmiflr Hnt hij rinh Tflrffiste toen hy mededeelde dat graaf Kalnoky reeds een nota aan den Heiligen Stoel had verzonden Die nota was wel door het Hougaaxache ministerie opgesteld en naar Weenen gezonden doch de minister van buitenlandsche zaken der monarcbie had last gegeven bet protest niet door te zenden De keizer had tegen Kalnoky gezegd Deze zaak kan en moet worden bygelegd Om aan dezen wensch van den keizer gevolg te geven hebben de ministers besloten dat graaf Kalnoky openlyk zal verklaren te betreuren dat hij een nota in de Pot Corr heeft geplaatst En baron Banffy aanvaardt de verantwoordeiykbeid voor alles wat hy betreffende de houding van den nuntius heeft gezegd Op dien grondslag zou een vergelyk mogeiyk zyn dat zoowel Banfi als Kalnoky bevredigt en heider aanbiyven mogelyk maakt De VoB8 Ztg merkt op dat deze oplossing volkomen voldaening geeft aan den Hongaarschen premier doch dat de houding vanKsInoky er tamelyk wel door veroordeeld wordt vangen nit te Banffy een te Een laatste vraag blyft dan nog ter beantwoording over Ia het aanbiyven van mgr Agiiardi als nuntius te Weenen mogeiyk Da keizer gelooft van wel Hy heeft mgr Agiiardi in een byzondere audiëntie ontvangen en hem zeer vriendeiyk toegeaprokeu En de gezant der monarcbie te Rome heeft naar in officieuse kringen wordt verzekerd de opdracht ontby kardinaal Hampolla zyn leedwezen spreken over de woorden van baron Dit laatste is zeker moeilyk overbrengen met de zucht de crisis in Hongarye te voorkomen En men verwacht zooal niet dadeiyk dan toch binnen eenigen tyd bet aftreden van den nuntius In een gesprek met een redacteur der Neue Freie Prease verklaarde baron Banfiy De houding van den nuntius ia thana niet meer de hootdquaestip doch wel de poaitie van het Bongaarsche kabinet Ontstaat thana een crisis dan zal het de ernstigste zyn die sedert 1867 is voorgekomen Tot nog toe was het de vraag welke personen hot Kabinet zouden vormen de denkbeelden bleven dezelfde Tbans zou een conflict tusschen de Hongaarache en de gemeenscbappeiyke regeering over de bevoegdheid van het Hongaarsche kabinet de oorzaak zyn En daar bet Hongaarsche volk in groote meerderheid op de hand der regeering is kan dit conflict erestige gevolgen hebben De Japansche regeeriog begint meer en meer toe te geven tenminste volgens het Jouraat de St Fetersboorg en de berichten die uit Farys komen Vandaar wordt gemeld dat de Mikado heeft besloten te luisteren naar den vriendichappely en raad hem door Rnstaud Doitschland 00 Fraokryk gegeven en af te zien van de annexatie van het voorgebergte Lioa Tung Zelfs wordt er bygevoegd dat de Mikado ook zal atzien van de bezetting van de gewichtige haven PortArthur Indien deze mededeelingen bevestigd worden is natnuriyfc alle gevaar voor verwikkelingen in Ooat Azië geweken want de voornaamate grief der Europeescbe mogendheden tegen het Japanache Chineeache vredestractaat was dat het achiereiland Liso Tung in de mocht der Japanners zon komen Daarentegen beweert de correspondent van de New Tork Herald te Tokio dat de Japansohe regeering aan geen toegeven denkt De berichten van de New York Herald cover hetgeen in Oosfc Aziè voorvalt zyn echter niet zeer betronwboar foodat men daaraan vooreerst nog geen byzondere waarde behoeft te hechten De Franschen hebben zich op Madagascar meester gemaakt van de gewichtige stelling der Hova a Marovay die op 14 uur atstands van Majunga is gelegen Vele gevangenen vielen hun in handen en zy maakten een grooten voorraad mumtie buit Het verlies aan hun zyde was onbeduidend De houding der soldaten is voortreffelyk en de gezondheidstoestand der troepen goed Volgens een telegram Dit Majunga in het Bert Tagebl hadden de Malagossen in het Zoiden twe Franschen gevangengenomen waarvan aaa werd geworgd en de ander doodgeschoten De Ëngelsche ofScieren by de Hovaa keerden naar Europa terug en de Hovas zonden beginnen in te zien dat zy verkeerd gehandeld hebben met zich tegen het Fransohe nltimalvm te verzetten De berichten van Cuba luiden niet gunstig voor de opstandelingen zelfa niet die welke over NewYork komen Telkens worden kleine benden door de Spaauaobe troepn verali n in een dier gevechten sneuvelden hun oanroerders Domenguez en Ramirez Daarentegen zon hun bekende aanvoerder Maceo er in geslaagd zyn een Spaausche officier kolonel Saotocitdea gevangen te nemen De Senaat vao den Staat New York heeft een motie aangenomen waarin sympathie wordt betuigd met de opstandelingen en den President wordt verzocht hen als oorlogvoerende party te erkennen Haute Nouveauté ia PARASULS Doek inllen niet geëtaleerd worden A van OS èl Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 7 MM Vor kn alotkom looi 94 1001 m m 83 85V 88 Via r V TV 106 68 w 901 16 861 427 100 808 z 63 680 102 68 lOOV 214 186V 4 M Hl 148 A 97 291 112 97 186 188 1061 V 6111 u 64Vi 1 6 1 ll 97 v 64 88 8 102 1017 97 lOlVs 1S8 isa 13I 14 101 661 6IV4 98 I a 181 i V 107 7 V 112 1021 10 86 61 61 141 923 1981 108 lOIV 1031 lii a 126 971 461 JiBimumii Gert Nsd W 8 Vi dito dit dito S dito dito dito 8Vi Hoxau OU Qoudl 1861 88 4 ITILIK IniohT Ting 1862 81 6 OoiTlHl Obl iu papier 1868 6 dito in xÜTer 1868 6 PnTlisiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 acaumi UM Ooit 8e Sane 6 diw Qeooni 1160 4 dito b j Uothi llSO 4 dito by Hope 188V 90 4 dito in goud leea 1883 6 dito dito dito 1684 6 Stihji Farpet eohuld 1111 4 Tuiuu Oepr ConT taan lliO 4 aeo leeuingieriaD Geo ieeoing Barie C iiUlD An ll Keo v obl 1692 6 Hiuoo Obl Buit 8ob ISt 6 Vbnbzüila Obl 4 onbep 1881 Ahstudui Obligalian 1961 8 100 KoTTlmBAM Stad leen 1886 l J NlD N JkJr UandaliT auid A audab Tib Mü Cartiloatau DeiiMastlohappg dito Arnh Hypotliaekb pandbr 4 Cult Uü dar TonUnl aand I Or Hf potheekb pandbr 4 Nederlandeoha bank und Nad Uandelmaataeli dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Sott Hypotbaakb pandbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OosTKNft Oast Hong bank aand RiJBL Hypotheekbank pandb 4 Vi Maiw L 6 Pr Lian aart 6 NlD Holl U Spootw M j aand Mij tot Bipl T at Spw aand Ned Ind Spooritagm aand Nad Zuid Afrik $ pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALII Spoor l 1881 89 A Babl 8 Zuid Ital Spwmul A H obl 8 POLBN Warschau Waanen aand 4 ausl Or Euis Spw Mij aand 6 Baltiaeba dito aand Faatawa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kink Ch Asow Sp kap aand 6 Loiowo Sawait 8p Mij oblig 6Orel Vitebak dilo oblig 6 ZuidWaet dilo aand 6 dito dito oblig 4 AHliuu Cant Pae 9p Itij obl 6 Ohio k North W pr 0 t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Sio Gr Bpm eert T a Illinoia Central obl in goud 4 LouiaT fc KaehvUlaCarl aand Malioo N Spw Mg lehyp o 6 MUi Kanaal T 4 pet pref aand N Terk Ontario fc Weit aaid dito Fenni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 at Paul Hinn fc Manit obl 7 Uo Fan Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 GiHi Can South Cart T aand ViH C Ballw fcNaT leh d o 0 AiBBterd Omnibus Uij aand Kotterd TraniregUaats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Btad Boltardam aand t Biutn SUd Antirerpenl687 S il Sil Briiül IMS Hosa TheiaiBagullr Oeiallsah 4 Omtihr StaaUlaaning 1660 I K E Ooat B Cr 1180 8 SfahJI Stad Madrid 8 1868 V r Nil B Hyp 8pobloart