Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1895

Vrijdag 10 Mei 1895 34ste Jaargang No 6655 mwsM mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERliNTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deaer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUFCENTES 348 Staats loterij No 11 18 7688 14917 en 1B686 iedtr 1000 No 14081 ƒ 400 No 188 13B7 8871 468 7076 7108 7129 814 9488 11478 13194 16688 17096 19610 en 8 899 ieder 100 6eKluie Trekking ran Woewdag 8 Mei 1896 O 8681 Ui 9780 178 8778 UI 8881 39 8938 768 S94S 803 8964 880 8063 876 8111 967 3144 1059 3154 1864 3180 1890 3186 1479 3453 1543 3601 1658 S608 1984 3683 14503 17601 14538 17546 14647 17698 14979 17649 16069 18187 16338 18641 15897 18185 15690 19286 16803 19686 16065 19F45 16814 19767 16878 198 ri 16617 19910 16536 19940 16741 30046 16847 80064 16937 20320 16998 20489 17084 20661 17272 20676 17296 20984 6853 5584 6544 6571 Prijain ran ƒ 70 4800 7175 9815 18810 5180 7335 10013 13493 5198 7879 10368 13531 1847 7534 10437 18676 5846 7788 10489 18707 7805 10486 13766 7930 10508 13979 7956 10587 ISISO 8387 10593 13173 5804 8436 10858 13894 6051 8475 10996 13691 6304 8508 11008 18788 6507 8715 11099 13766 6664 8806 11319 13878 6571 8968 11883 18898 6579 9100 11490 13943 6607 9844 11630 139 i7 xa mn uoas 3144 3817 8l60 8050 8879 4115 3317 4375 6634 344 11844 14837 6780 9446 13168 14898 7130 9631 18387 14488 ADVERTENTISN Aanbesteding DIJKGRAAF en HEKMRADEN ran don polder Slommdaal wllen op WOENSDAG d n 22 MEI 1895 des roormiddags ten elf yurt in DI Roi iiK te Qcnda bij inschrijving Aanbesteden Het doen van eenig e HERI STELLINGEN aan de POLDERWERKEN en de GE BOUWEN Het beetek ligt in boTengenoemd lokaal ter lezing Inlichtingen en aanwyzingen worden gege k door te Soudia den Architect U BÜRGERSDIJK Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certilcate of Award of the World s Hygienic Exposition Cïücago 1893 is het leteldberoemd üruiYeB Borsl Honig Extract MELIANTHE In ni Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Tl H I van Schalk Sl Go gevestigd te s Gravenhage Geen middel is of kan worden uitgevon4en welke de Melianthe overtreft het is ONBMBBOMPBLIJK het beste Qiiddel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veriacht en geneest ONMJDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van iü ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keehtbank te Gravenhage HV Verkrflgbaar bj F H A WOLFF j Drogist Markt Gouda l A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boekoop B T WIJK Oudewater J 5am6s Attentie j tltta Hrt j oiiJ h tolj i m I i makkeljrkate pacUmMdll voor Hewia CD vooral damei en Klnderacboenwerk I u de Apprtlwir van e M Mllller k Ce P5 erlli Baiith ttr 14 Men M tfxt WS op naam en fabrlekamerk Varkryifeair ky Hmtwi Whkallan In iskeMwark iirutarlM tfreiflrjTM ni mi amkrail4aMl ky W BiHaieaea ankM Il I Gaud Bnelpersdruk van k Bunkiun Ii Zoon BAD BENTHEIM Sei ioen van 9 JunU ZwavelbronneD ZwaveK Siyk en MoorBaden Douches Stout en Regea Baden warm en koad StoombadeD Ëlecthciteit Massage Toegepast bg Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en Onderl fsCatarrhen Haidziekten De boschryke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende lacht maken Bad Bentheim tot een der uitstekendste Lüchtherstellingaoorden Inflaenza P AJIXJS Prospectussen betreffende de Kurin richtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vorsteiyk Bentheitnsche badbestanr Dr jn dak STBOTH B K OBAItoa ItAaAMUtB X V Frintemps T E PARIJ S Zenden gratisen franco de generate geïllustreerde catalogus in ds hoilandsche en fransche talen bevattende ie nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan MM JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij dtiPrintempa worden eveneens kosteloos loetïPzonden doch men gelieve dutdeUJk do verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar aU Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen FEMSCHE STOOMVEEVEEU Gheoiiscbe Wasscherij TAH 19 Kruiskade Botterdarn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepöt voor GOUDA d Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stocmcn van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de pr xen 25 o gedaald Te itoomen goederea ala nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week Visitekaarten OÜDERTROUWEAimS Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Conrantürnkkera van A BRINKMAN ZN Goudas Handelsbelang C BÜITENSEWONE VEESAMINÏ op Vrijdag 10 Mei 1895 des avonds ten 8 uur precies op de Bovenzaal van den fleer 11 Al Onderwerp van bespreking De Nieuwe Belasting verordening Namens het Bestuur J J GR00TEND0R8T Vooraitter TOEGANG VBIJ T UREBAS Secretaris Door den Staat gewaarborgde HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort beginnende 308 te groote GELDLOTERIJ moeten op 115 000 Loten WÊ 57700 Wk prezen vallea tot een gezamenlijk bedrag van 11 Millioen 730 795 Mark De LOTERIJ bestaat uit zeven klassen reeds in de eerste Klas bestaat kans opeen pr s van 50000 Mrk De grootste prjjs der 7d Klas bedraagt eventueel 500 000 lv£arlc In de l U tot de 1 Klassen komen afzonderlijke prgzen uit ah PRKMIE k 300 000 200 000 100 000 2 a 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 a 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de Iste klas is de pr s voor een geheel Lot 6 Mrk ot 3 50 half 3 1 75 kwart 1 50 0 90 Bestellingen voor Origineele Loten moeten zoo spoedig mogelp in ieder geval echter tot den 20 i MEI aan mj gedaan worden ledere opdracht wordt geheim en prompt uitgevoerd De verdere regeling der Loterjj discreet is te vinden in de Plannen welke ik franco en gratis verzend In de laatste jaren had ik de voldoening aan mijne klanten prezen van 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Mrk te kunnen uitbetalen BUII IBBC rilDCT Boofdkantoor HAMBURG rlliLIrrC rUlfOI Opgericht ISaS Oroaae Blelehen 83 Stoomboot Maatschappij m f iiiiiBim Dienstregeling beginnende 5 Hei 1S95 T7 an O O CnD A Zondag 7 30 H v m 2 4S 6 9 n na TTan a OTJlD ii Overige dagen 7 8 30 H v m 2 45 4 6 7 n m 3e Vrijdag der maand niet ZZ dienst naar Amsterdam Dinsdag niet diensten naar Leiden De Vroegdienst naar Amsterdam blijft onveranderd öebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBlmaüge door de nieuwste uitTinding on cp machinaal gebied rerbvterde fkbrtcfttle en uitslaitend gebruik van fijne en fijnste grondatoffen arandoeret ien Terbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig brikaat nauwkeurig bcimtwoordondo uin den tnhoud dar reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTeraHCler 4é Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n bbriluut KeedA 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous V01U dAoemoQs one lledatlle d or iprcimière cBMn en oonalderation devotro ezoeUente fkbrioaüon de Ofaooolat bonbons varies eto eto Stollwerck a bbrikast is verkrijgbaar bij U E Confisoors Banketbakkers enz enz Qeneirtalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins HsttenUodt Amsterdam Kalverstraat l03 Mtfde VFcfor aJBron f e Ober afinsfein t Bm Tafeldrank Van h nmklykef uis erji ècfer anden BINNENLAND GODDA 9 Mei 1895 Met eenige barreemding bebben wg bet bericht ontvangen dat Toorkomt in ona nummer Tan giiteren omtrent een door den heer Dercksen gedaan voorstel tot wyziging van de nieawe Terordaning op bet gebroik van gemeente eigendommen Het voorstel ia gedateerd 8 Mei en kan dos noiC niet by den Raad zgn ingekomen althans de leden hebben er nog geen kennis van kuQnen neniaa Sedert wanneer ia het gebraikelyk het publiek het eerst in kennis te stelleD met vooritellen die men voornemens ia bg den Raad in te dienen Op zyn zachtst nitgedrnkt ia deze handelw ze niet heel hoffel k Biykbaar heeft de heer Dercksen deze aangelegenheid aaDgegrepen als een verkiezing manoeavre By wil poseeren ais de aangewezen voorvechter van de bedreigde belangen Tan de neringdoenden Hij vraagt niet ol de billykhflid ook meebrengt dat winkeliers als elk aader betalen voor gebraik van gemeente werken masr tracht zich dadeiyk de ontevreden stemming ao sommigen ten nntte te maken Een ander doel kan de onbeicheideo mededeeling vftn toekomstige voorstellen aau den Eaad niet faebbea De nitgever dezer Coorant zich bezwaard gevoelende over de nieavre belasting wenddu ich tot den Borgemeeeter dezer Gemeente die hem het volgende mededeelde waarnit blgkt dat er eenig miaventand bestaat ten aanzien van d voorwarpen die door de pas ingevoerde belasting getroffen worden en wel bepaaldalgk ten aanzien van nitetalliogen reclame of uithangborden röU of zonnesohermen en balkons een misverstand dat wellicht zyn ootstaau te danken heeft aan het feit dat dezer dagen van Gemeentewege wordt opgenomen en opgeteekend al wat aan den openbaren weg buiten het gevelvlak der huizen wordt aangstroffen Die opneming geschiedt slechts met het dotl om te knnnen n aan waarvoor xeel eo vaarToor niet zal moeten worden betaald doch geenszins om at de zaken welke opgeteekend worden te belasteu Ter opheffing van dat misverstand zy med edeeld dat het volstrekt niet de bedoeling van het Gemeentebestnor is belasting te heffen TOor uitstallingen op stoepen Cot de huizen behoorende voor reclame of nithangborden welke tegen het gevelvlak zyu aangebracht of vastgehecht zonder hiiten dat gevelvlak met een hoek bgvoorboeld uit te steken voorrol FEVILLETOX sSS S I P Ki UU het Zweedich Qo d gmprolcen mlJD geliefde leermeester 1 hoe getroffen ben ik niet door uwe vriendiohap eo openhartiglieid Vergeef mii dat ik n du en dan aanleiding tot mianoegeo geef maar gü kent my en weet ook dat ik u nimmer met opsot reden geren zal mij t beknorren vEen kleine twist ia dra beslist daarom zullen wij niet meer orer deze zaak spreken En lierer overgaan tot uw veel betoekenond Hmaar dat mij bet bloed zoo warm maakte En waarom P Omdat gij govoeldet dat ik nu de teederate snaar in uae ziel of liever eene zwakheid zonde treffen welke gij niet gaarne wildet dat door andereu opgemerkt wetd De gravin ondersteunde het hoofd met de hand en zweeg Oij luisterdot niet naar mijne waariohuwingen toen ik over uwe tante en uw oom sprak omdat gy een sterke en geheime genegenheid voor Ivar hadt opgevat A lma schrikte en zag den ouden magister aan Zjj was doodsbleek geworden Van waar weet gij dat P V n wa P Mijn kind behoef ik a dit te n of ÏÜ uMnen dst ik die van uw T jfd of zonneschermea welke oiet tevens dienen tot reclameof aithangborden mits zg niet buiten de vööriyn of buitenkant van de stoep uitsteken en voor balkons De Ie luit E J van Bel van bet 4erQg inf te Gouda wordt van 26 JaU tot 3 Oct gedetacheerd hg het korps genietroepen e Utrecht De B C Centrale kies vereen iging Reeht voor AUen te Bodegraven besft met algemeeoe stemmen tot candidaten voor leden van de Prov Staten gesteld de aftredenden zgnde de heeren J J Daynstee ea S van Velzen Men Bcbryft nit Haastrecht d d 7 Mei Volgens het verslag van deu bibliothecaris van de bibliotheek van deu Protestantenbond zyn in den afgeloopen winter Oct April aan 77 leden te zameo 347 boekdeelen ter lezing uitgereikt By den landbouwer G v d B te Berkenwoude ia in de schuur een kalt het oor bgna geheel afgesneden Het is te hopen dat de dader ontdekt zal worden eo voor deze lafhartige daad zyne welverdiende straf niet zal ontgaan Ëenige ondernemende heeren te Bodt raven hebbeo het plan gevormd tot het aao leggen van een tramlyn laogs de Rgostreek van Leiden tot Bodegraven Zy hebben zich daavto om inlichtiDgen tot de betrokken gemeentebesturen gewend Als eene bizonderheid kuoDen wy vermelden dat den 6 Mei de bouwman Leendert Rozenboom te Uozendaal gemeente Haastrecht reeds aan het hooiboawon is gegaan Op Zondag 5 Mei is te Nootdorp door Dr Ds A J i Hooft predikant aldaar de nieuwe kerk der Neder Herv gemeente plechtig ingewyd Het gebouw is een sieraad van t dorp van binnen ia t even net afgewerkt als van bniten De rameo zyn gotbiek bezet met katbedraalglaa in lood gezet De banken hebben alle houtklenr de piedikstoel van oud eikenhout is prachtig Het orgel is geheel vernienwd en werd bespeeld door den heer A N Koopman organist der groote kerk te a Gravenhage De oude toren is gerestaureerd en een net gebonw geworden De architect de heer Mondt te sGravenhage de hoofdaau nemer de heer C van Tilbarir en de heide jaar af uw aangezicht en uw karakter bestndeord heb door de uitwendige koolheid waarachter gy u versohanstet zou kunnen misleid worden Neen b j miino aankomst alhier toon gü reeds langer dan een im in do hoofdstad waart en ik u voor het oent met graaf Ivar te zamen zag wUt ik dal onder do Üskorst een gloeiend vuur brandde Do magister nam weder een snuiSe en de gravin zat eene poos zwggend Eindelijk sprak zij mot eene mengeling van smart eo aoherla in hare stem Nu ja gij weet dus hoe ziek ik ben gg zul mü dan t gemakkelijker knnnen genezen Hoop daarop niet want gü ijt reeds zoo verre jekomen dat gij wilt nooh kunt genezen worden Gij zijt stijfhootdig Alma en de genegenheid diegg eenmaal hebt opgevat zal u door uw geheoleleven volgen tis mogelijk dal gü Relijk hebt maar wanneer ik ontdek dat hot voorwerp daarvan mijne liefde noch achting aardig is zoojt gij dan geloovon dat ik nog stijf en sterk in mijno genegenheid zou Xf is taor moeielijk te zeggen maar ik vrees bot haast dewnl gij o O f kunnen verbeelden dat g j het ToorweT uwer liefde kunt verbeteren on veredelen Ik heb gezien dat verstandige en rijk begaafde vrouwen genegenheid opvatten voor mannen die algemeen als l g van karakter bekend stonden Hsd men deze vrouwen gevraagd wat haar aan deze rnannah hechtte het fou in di eerst plaaU de verbeelding gew st zijn die de haar onwaardige voorwerpen met alle mogeliike goede eigenschappen nitmstlo en in do twoedo pi u k t loon d ii onderaan nemers de heeren Ph Romein timmerman en Joh Prins schilder te Nootdorp babben alle eer van hun werk Een buitengewone onderscheiding is ten deel gevallen aan den hoofdcondocteur spoorweger Sehïfer te Keulen Deze ia namelyk begiftig l geworden met de Kroonorde 4de klas omdat hü de groote zwendelary met spoorkaartjes hftd ontdekt op de lyn Keulen Hambarg Het automatische restaurant dat ook op du Rqiitentooostelling te Amsterdam te zien zal zyn werkt thans te Beriyu op de ItaliaaoschR testoonstelling Als men er een stuktjevanlO P 6 cta in werpt krygt men een broodje een glas wyn of likeur zelfs een kopje beete koffie tiet toestel valt zeer in den smaak daar hat alle wachten op ketlners fooien gevan en dgl overbodig maakt Zondag werden door bemiddaliog van dezen a omaat 2700 broodjes 9000 glazen wyn e 12000 kopjes koffie geleverd De zaak van den gepensionneerden kapitein TUD het Indisch leger v V door de rechtbuk te s Bage veroordeeld wegens diefstal van efiecten zal Douderdag 30 Mei a foor hat Gerechtshof behandeld orden De appellant heeft als verdediger ia booger iMTUip gekoaen mr D Simons advocaat te Amsterdam Door den Nederlandscbe Zweoibond zyn de Tolgende wenken by het redden van Drenkelingen verspreid die wy gaarne opnemen Spring nooit onbedachtsaam tot iemand bulp te water Neem den tyd om u van jas en schoenen te ontdoen Maak in dien tyd al starende op deu drenkeling uw plan op Wees niet zenuwachtig maar gebruik al uw tegenwoordigheid van geest Nader den drenkeling van achter roep heoi geruststellende woorden tue en wacht totdat zyn spartelen verflauwt Gryp hem dan by haren of halakraag laat hem op deu rug liggen met bet hoofd een weiuig boven water en zwem zelf op den rag naar het eerste het beste vaste punt Is bet om een paar slagen te doen dan kan men den drenkeling ook voor zich uitduwen Wie ondanks alle voorzorg toch door den drenkeling gegrepen wordt en zich niet terstond kan losrukken late zich zakken opdat de drenkeling door benauwdheid gedreven wordt los te laten gedwaalde op den rechten weft zouden kunnen brengen iets dat tot dsto altyd mislukt is ffWat my aangaat ik geloof dat de invloed van eene edele vrouw op den man zeer groot is Ja waarom niet maar das moet de man zelf iets edels in k q karakter hebbeu ontbreekt kern dit dan zal zij in zijne handen nimmer iets anders dan een speeltuig of eena aiavin worden nOij wilt tooh niet beweren dat Iiar eulk oen wezen isP Volstrekt niet graaf Ivar is veel beter dan moeder en oom te zamen maar Nu waarom boadt gy op P nOmdat ik nn weder iets moet zeggen dat n smarten zal De magister sag de gravin met een blik van raderl lce teederheid aan Gij kunt mij niets zeggen wat ik niot reeds weet an al koadet giJ dit dan weet mijn vroegere leermeester Inch wei dat Alma met tot de swakke karakters behoort die door de smart ter nedergwdrukt worden God heeft m een sterk liobaam en dito ziel gegeven Maar een zeer teeder gevoelig hart rDit hart kan bloeden van smart maar zal niet verbr seld worden A lma gij zijt en blijft met al uwe gebreken de teerling die ik lief bob De magister drukte de hand der gravin vDank voor uwe woorden last ons nu tprugkeéteo tot het reetbeteekensnde maar dat Aanleiding tot uwe hartelijke woorden gaf 6 hebt gelijk gravin Nu dan graaf Ivar bemint u oiet en wanneer hü komt om owe hand te vragen dan geschiedt dit omdat by ea sjjaa moader Wie naar een gezonkene dnikt heeft de meeste kans hem te vinden door zich plat op den bodem met de armen uitgestrekt voort te bewegen Een touw zich om het lichaam te laten binden voor dat meo gaat redden is niet lal maar voonichtig De aanleiding tot de werkstaking der steenhouwers te Amsterdam was dat de firma D We ewya aan het Rapenburg weigerde al hare werklieden vry te geren tot viering van den Meidag Toch kwamen eea aantal gezellen onder welke acht die pas in dianit waren genomen op 1 Mei oiet op het werk en het gevolg was dat den volgenden dag genoemde acht personen benevens een drietal der raddraaiers werden ontslagen Zondag hielden de gezellen een vergadering waarin en motie van afkeuring van het gebeurde werd aangenomen die aan de firma Weegewys werd gezonden lo deze motie werd verlangd dat da ootslogen gezellen weder in dienst zondau genomen worden doch de patroon meende daaraan niet te moeten voldoen Maandagavond bielden de steen bon weri p znllen of liever hunue vereeoiging Eendracht maakt Machte weder een vergadedering waar besloten word over te gaan tot een algemeene werkstakiog aD d patroons werden de eischen medegedeeld namelyk 3 cent verhoogiug van loon het bestaande loon is 22 cent naar ons werd m degedseld bjj ms werktyd van 11 uur des winters en 9 uur des zomers Bovendien wordt verlangd dat de ontslagen gezellen weder in dienst zullen genomen worden Kene vergadering van de patroons vereen tging die 12 firma s als leden telt besloot aan deze eischen niet toe te geven Door trein 115 die des namiddags te 5 u 26 m ie Den Helder aankomt werden eer gisteren by den overweg in de onmiddellykc oabyheid van het station twee kinderen van den trein machinist Wenoiken een jongetje van zes eo een meisje van vier jaar aangereden met het noodlottig gevolg dat bet knaapje onmiddellyk gedood werd en het meisje een schedUbreuk bekwam Dokter Dry ver die spoedig ter plaatse was verleende het meisje de eerste geneeskundige hulp doch kon weinig hoop op herstel geven De vader der beide ongelukkige kinderen is kort geleden naar Transvaal vertrokken waar by ook io dienst van eene spoorwegmaat schappy werkzaam is voorloopig zyne vrouw en vyf kinderen hier te lande achterlatende gerumoerd zijn ion hg tot eene laagheid in staat synF riep de gravin uit terwyi hare wangen ala in vuur stonden Laagheid f M jn kind die uitdrukking is te sterk Het behoort immen in uwen stand tot de alledaagBohe dingen dat men door een goed huwelyk zijne zaken tracht te herstellen Het vermogen van deu adel ia meer en meer te zamengesmolten toodat het in den tegen woord igen tyd niet noemenswaard ia waiineet men het met dat der andere standen vergelijkt Van daar de gewoonte bij den adel om door een huwelijk met rijke burgorfamilien da geleden verliezen te herstellen Ivar Eidderhjerta zou zich nooit verlagen tot een huwelijk met een onadeliyk rneiaju maar by zol het als zyn plicht beaohouweu door een huwelyk het aaniien en het vermogen van zyn icoslacht ts herstellen f Oij zeidet dat bij mij niet beminde en toch heeft de generaal zoowel als Ivars eigen moeder geen moeite gespaard om my te overtuigen dat lijn hart aan mijn persoon gehecht is fËn dit heefi u aanleiding gegeven tot de vergelijking met hot spinnewebf Ja Vertrouwt gij dan hacne woorden niet f Neen Waarom uiotP Omdat ik meende bespaard te hebben dat zijn hart aan eene andere gehecht was Welnu wanneer dit zoo is dan lie ik niet in waarom gij zeggen kunt dat gij u als io een spinneveb gewikkeld gevoelt mtrdi rm mtfd