Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1895

Directe Söoorwcgverblndlngen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aanscvaogeo 1 Mei Tijd vau Greenwicli 12 22 1 24 S 8S 8 44 12 2 1 12 48 11 11 12 52 1 44 3 50 4 02 KOTTIRDA U e O n D A 9 40 9 11 10 22 U tO 11 10 10 82 t 10 89 10 4t 9 i9 10 11 10 12 12 08 12 40 7 69 8 0 8 13 8 28 8 2 3 48 4 20 10 7 47 M 3 89 4 08 4 40 DEN HlAe eOUDA aODDl DEN Bil O Hag 5 487 90 7 48 8 80 9 88 9 4810 1411 8 11 15 1 88 1 44 2 58 3 48 4 18 17 6 11 7 58 8 88 tteudli 7 t 8 t9 9 37 10 20 10 10 12 18 12 8 1 87 8 88 8 47 4 48 27 7 14 7 49 8 1 8 54 9 14 11 16 Z T M T 48 8 4T 1102 12 87 4 7 01 10 0 ï Zmw 7 11 18 H 48 5 0 8 12 VMih 8 07 9 08 11 27 18 88 6 20 Jf Hig 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 12 48 1 08 1 7 4 0 4 17 28 57 7 44 8 81 1 Voorb 5 4 10 20 1 44 Sfif Z Zegir 08 10 38 1 58 ZaT U 6 19 I 10 46 3 09 Orada 6 807 0 8 18 9 9 8610 1 10 67 12 05 12 45 2 20 3 14 8 86 4 18 4 43 Stopt te Bleiawjjk Kruiswflg en Nootdorp Leidacbendam 10 18 10 27 9 88 10 88 11 48 t T E O H T G O D D a 9 10 11 84 12 60 8 10 3 68 4 43 6 36 10 88 11 51 4 18 tf S OVSl OTRICHT 86 4 8 09 8 11 9 06 10 19 11 18 48 8 28 8 17 4 16 4 4T 7 6 8 8 31 lO U 8 9 4 11 14 8 87 7 10 10 89 8 9 7 08 8 18 I ll S f 46 8 34 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 18 7 28 8 8 8 41 I 9 87 10 1 11 4 1 80 8 08 8 0 4 48 89 8 88 7 4 9 0411 8 O V U A A U8TEB0AM 4 40 8 81 10 01 11 11 10 8 81 4 41 8 10 14 10 31 10 44 18 07 1 82 AHSTEIDAH 9 11 10 14 11 19 JLmilerdin Wp 7 49 8 10 M 11 4 Zondig Tergaderde te Brauel de iLigne Anti alcoHque de Belgische afschafferabond Br hing by die gelegenbiid aaa den wand der vergaderzaal eeo graphisohe voorstelliog omtrent het drankrerbraik per boofd ier be Tolkiog in eeaige laaden rao Earopa vtn het jaar 1870 ai das over de laatste 25 jaren Nederland komt op dien staat niet roor Voegen wy er de cyiers van ons land b j dan zien wg dat die geen zeer fraai figaur maken Wg rinden bet volgende aantal liters per hoofd der berolkiog in 1870 1876 1S86 1892 België 7 5 10 3 10 13 Nederland 7 4 9 9 9 8 9 Frankryk 4 5 5 4 7 8 8 5 Zweden MO 2 14 8 7 7 6 Zwitaerladd 10 5 6 Engeland 6 6 8 5 5 6 Noorwegen 6 7 2 9 3 1 Aangenomen dat de cijfers juist zyn en op denzelfden grondslag van berekening berusten dan toonen zg 7 eer aanmerkelijke verscbilleu In Noorwegen en Zweden is in de laatste jaren een belangryke vermindering van alcoholgebraik dank zy vooral der werking van het Qotheoburgscfae stelsel In Zwitoerlaod eveneens een vee verbeterde toestand In Ëugeleod bigft bet draokgebraik ongeveer op ééa hoogte met een botrekkeiyk laag cgfer In Frankryk en vooral in België een ontzagiyke vermeerdering van drankgebroik byns het dubbele van 1870 En België ver boven alle andere landen uitstekende met 13 liter per hoofd der bevolking in 1892 ofschoon ook het bierverbruik daar te lande zoo ontz giyk groot is in Nederland eindeiyk na 1870 is het drankgebruik in 6 jaren met ongeveer Ren derde vermeerderd maar daarna wpder 10 pCt gedaald onder de werking der drankwet en wellicht ook van den verhoogden nccyns Ons land nenmt echter nog den tweeden rang ïn terstond na België een zeer tw felschtige eer Men schrijft de behoefte aan sterken drank vaak toe aan het klimaat Na is in ons land het klimaat zeker niet rawer dan in Engeland en in Noorwegen en toch is by ons het draokgebraik nanmerkeiyk hooger Hoeveel millioenen zonden voor nuttige iuatetlingen als poensioeufondsen bescbikbsar komen wanneer bet drankgebrnik hier te lande daaMe tot bet merkwaardig lager peil van Noorwegen De leden van de Belgische vereeniging namen na afloop der vergadering deel aan een maaltyd waar natunriyk geen alcoholische dranken werden geschonken Zy f ebroikten er volgens de IndépeDdaDce € een wgnsoort die onder den fraaieo naam an Amplo8iac in den Paltz wordt vervaardigd nit druivensap zonder gisting en zonder alcohol en volgens den verslaggever een aangenamen licht zoeten smaak heeft De toon was er aan tafel niet minder opgewekt door In het Indisch Genootschap beeft Jhr Mr W Elout van Boeterwoude de reeds vermelde stellingen verdedigd omtrent immigratie van Javanen naar Suriname Wat de Europeesche kolonisatie betreft was spr van meening dat indien zg mogelgk bleek de allerbeste werkkrachten naar Suriname zoaden moeten gaan wyl de minders en slechtere er met ondergang bedreigd worden Velen konden intusschen een plaats vinden bg den kleinen landbouw en de veeteelt op kleinere plantages in het uit te polderen terrein ora Paramaribo Het zwaard van Damoclts betoogde Spr verder bsngt Suriname steudf boven bet hoofd waardoor men huiverig is nienwe kapitalen te wagen Herbaaldelgk o a door den heer Heldring werd aangedrongen op immigratie van Javanen doch steeds werd de mogeiykbeid bestreden M n meende dat geen Javaan naar Suriname Kon willen gaan maar thans tyn er reeds 600 Ook vreesde men dat Engeland nu de Britsch Indisch immigratie zon doen ophouden Zeker is er van die zgde 7 S6 7 S 7 4 7 11 t lO S 40 8 47 S B4 9 01 9 10 01 I IS tl 6 19 1 81 30 at 7 Otadl M ordrHkt Ni uw rk rk Ovpall Rrittiirdiiai BotttnUa Ki wMkerk I lf UoordneU lAi Ooadl Oudew Woardn Ctnohl Goud M t enwerking geboren tegen de immigratie van Javanen en bet is niet ondenkbaar dat het geval met de Voorwaarts daarmede in verband stond Demerary en Trinidad bewijzen dat immigratie kan leiden tot kolonisatie en welvaart In Suriname wordt dit tegengewerkt door de bepaling van 5 jarige retourpaasage terwgl een langjariger contract wordt geweigerd zoolang niet biykt dat de koelies langer willen My en Men is in Suriname bet nut er van gaan inzien door op de begrootiog tal van uitgaven te brengen in het belang der kotjües Het belang van bet biyven der immigranten is duideiyk 4200 teruggekeerde koelies namen 6 ton mee terug naar Brttsch Indië De schatkist geniet aan belastingen op gebruik i 8 76 per koelie De groote landbouw zoo er ook een belangrgke winst bg maken Is er eenmaal een gevestigde landboawbevolking dan zal het koelieloon niet zoo bnitenf ewoon hoog behoeven te worden gehonden Er moet dus niets verzuimd en geen kosten gespaard worden om de goede elementen in de kolonie te hond n Men moet den Javanen in Suriname een home € geven geheel gelyk als op Java Een ambtenaar van burg bestuur zoo met een volgende bezending moeten meekomen om een vestigingsplaats te kiezen met eigen hoofden De plaats zal dicht by een bewoonde stad moeten zgn om verkoop van producten mogelyk te maken De wegen zullen behooriyk moeten onderhouden worden Met overtuiging nam spr het op voor het thans ingediende wetsontwerp tot goedkeariog eener geldleening van IV miljoen a 3 pCt ten behoeve van bet uitigepntte immigratiefonds met rentegarantie door den Staat Alle vooruitzicht was er dat Nederland de uitgaven voor Suriname met woekerwinst terug ontvangen zon daar Suriname een land is door de natunr ryk gezegend Een Duitacher Just heeft dit onlangs duidelgk uiteengezet al oordeelt hg niet zacht over de tegenwoordige toestanden De grond in Suriname is er een als misschien nergens anders Alles kan er zonder hemesting geplant worden Slechts Ceylon is met Suriname te vergelgken Op het pleidooi van den heer Eloot volgde eenig debat De meeste sprek waren hH üens met den inleider die allen Rorteiyk beantwoordde Bij den oprit van de viaduct by OudDeljfte haven ie gister namiddag de Btaomtram die te 3 uur 20 van Schiedam vertrok gederailleerd met het gevolg dat de locomotief naar beneden stortte en het onderste boven aau 4 n dgk lai en naar de remise om assistentie moest gezonden worden De oorzaak van bet ongeluk wordt toegeschreven aan het springen van een verband van de locomotief De dienst op de lijn der stoomtram tusschen Schiedam en Rotterdam is zoo goed mogelgk zg het met vertraging voortgezet doordien men van de beide eindpunten de trams op en neder heeft doen rgden Om tien minuten over zessen gisternamiddag kon de beschadigde rookwaggon naar de remise word n vervoerd de andere waggon werd oubeschadigd naar Schiedam gebracht De ontspoiing had een defect in den weg ten gevolge dat niet van importanten aard bleek Persoeoiyke ongelukken zgu gelukkig niet te te vermelden de passagiers en het tramparsoneel kwamen er met den schrik af doordien de wagens op de rails blev m staan De machinist J Klopman had nog juist gelegenheid om van de locomotief af te springen Van een ooggetuige die zich op het kritieke oogenbiik in de tram bevond ontvingen wg de volgende mededeeliug 10 4 11 01 11 08 11 1 11 94 I S6 ll Si I ll I IS 07 iM S ll 11 18 4 10 sReeds in Schiedam hadden wg eenig oponthoud door een klein defect aan de machine dat echter niet als de oorzaak is te beschouwen Naby Delftshaven ging het zooals gewoonlgk met volle kracht dec hol op Ik bevond mg tgdeoa bet ongeval in den eeraten wagen en stond voorop vlak achter de loco motief Halverwege den hol zie ik eensklaps de machine uit da rails springen en tegen een telefooopaal aanloopen die afbrak waarop de locomotief naar beneden stortte toen echter nam ik een sprong tegen dendykopen kwam er met den schrik en een beetje pgn af Onze grootste vrees gold den machinist dien wg echter spoedig ongedeerd te voorschgn zagen komen Flink beeft bg zich gekweten van zyn taak om bet springen van den stoomketel te voorkomen In den eersten waggon bevonden zich verscheidene passagiers Zy danken hnn behoud misschien aan de omstandigbeidf dat do verbindingsstang d r locomotief door dea schok brak Daardoor bleef de eerste waggon staan ofschoon hij nï eooeg op de locomotief stond Vanmorgen was het defect aan de Ign geheel hersteld en stond de locomotief weer overeind R Nbl De Londeosche politie beeft een gewichtige vangst gedaan Zg heeft de hand gelegd op een zekeren Howard die een prachtig huis bewoont aau het Eaton plein In agne woning werden tal van voortrefiTelgk nxgemaakte platen ter vervaardiging van valscbe Fransche bankbiljetten spoorweg obligation van den P L M Spoorweg Duitsche Rijksbankbiljetten Amerikaansche Dollarnoten en postzegels van verschillende landen gevonden Volgens de N Bred Ct t gebeorde te Breda het volgende Eene dame tot hare metkboerin Zegerisi melkvrouw wat scheelt er aan de boter van gisteren Het is verscbrikkelgk mgn man en ik knnnen die boter niet eten Bepaald affchuwelgk ia die boter Ze riekt en smaakt naar ik weet niet wat Wat is er toch met die boter gebeurd Gut mevrouwlief niks niks wat zou er met de boter gebeurd zgn I Ik heb er op drie plekken van gebrogt en ze zeggen er niks van W worren er eiges ook niks aon gewaor s Avonds deed het dochtertje der melkvrouw de ronde met de melkkan en kwam ook hg genoemde mevrouw De meid vroeg aan het argelooze kind of er ook iets met de boter gebeurd was die moeder daagk te voren geleverd had waarop het volgende verhaal volgde Ik denk dat t van onze kat zal zyn die heeft al een dag of acbt t neb gehad en nou mocht ze nie in buis komen In eenen dag of drie zagen we ze nie meer mer toen we zoawen gaon karnen kwam ze verzopen en wel uit de geronnen melkton Ik heb er zoon ppijt van want het was altgd zoo n trouw beestje geweest t Ean wel gebeuren dat er de boter een bietje naor gesmaokt hé alovel ons moeder zé dat het wel niks zon zgn De karnemelk ging toch naor de vaerkena Tableau Bg de reedery te Oudepekela J J ICoertz Zn van bet scboenerschip AnoB kapt Vehis ia Dinsdag van het consulaat te Gibraltar het volgende schryven ontvangen 7 11 4 50 4 87 1 04 11 20 1 4B l it t O l K 7 80 8 10 5 42 2 0 6 88 7 0 6 8 8 11 7 07 8 19 7 20 8 88 8 0 IJO Utreebt Woerden ündawatar Gonda iKat daai If p eaida 1 8 04 Mgn telegram bevestigende kan ik nader malden dat de schoener Anna geënterd is door Barbargsche zeeroovers zeven mglen van Alhuoemes op Zondag p m 2 30 uur Kapt Velris is vermoord stuurman Smit gevaarlijk gewond scheepsprovisie tuig en een get eelte der lading is geplunderd Het schip is geankerd te Gibraltar sein heden instructie Gisteren n m vervolgde ik m n onderzoek op de Anna waar ik kapt Velvis dood in zgn kajuit vond en den stuurman M Smit gevaarlgk gewond op een hoopje stroo in de hut liggen De laatste werd direct door den sebeepsdokter bygestaan welke zgne verplaatsing naar het hospitaal beval waaraan onmiddellgk gevolg werd gegeven üe toestsnd van hem is sedert zyne verplaatsing naar het hospitaal aanmerkelgk verbeterd volgens de doctoren waren er kenteekenen van bnikvliea ontsteking waar te nemen Van middag heeft eene gerecbtelgke lykschouwing plaats gehad de jury keerde terug met eene uitspraak van moedwiiiigen moord door verschillende onderdanen van den sultan van Marok kj ne pleegd Voor de rest bestond het schnjhVolk oit twee bevaren zeeloi een kok en een scheepsjongen Dezer dagen werd weder het bericht ver spreid dat er weldra een promotie bg de infanterie was te verwachten Een aantal kapiteins die den leeftgd van 55 jaar bereikt hebben zouden aan een geneeskundig onderzoek worden onderworpen om na te gaan of z nog in alle opzichten geschikt zgn voor den dienst te velde Een inzender maakt nu in de ATondpoat eene berekening waarvan het reialtaat is dat die groote promotie het getal drie niet zal te boven gaan Hg knoopt dawaan de opmerking dat de eenige maniar om eene betere promotie in het leven te roepen is eene gewgzigde pensioenwet waarb de Umite d age voor de subalterne rangen aanmerkelijk wordt verlaad De Arnh Ct c maakt naar aanlaidiog daarvan de opmerking dat het doel van het leger niet is de promotie der officieren hoe gaarne hnn die ook gegund wordt maar wel het samenbrengen en bgeenhonden van weerbare mannen die geoefend zgn in den wapenhandel Eoodat zg wanneer dit noodig ia het land knnnen verdedigen Daarvoor zal toch wel ervaring in den krggsdienst voor de aanvoerders en leiders veel medewerken De vraag moet dus niet zgn hoe spoedig men de meer bejaarden kan op Lgde zetten ten einde aan de jongeren een betere bezoldiging te bezorgen maar of die meer bejaarden voor bncne taak berekend zyD en dit hangt niet uitslaitend van den le tgd af Van die verlaging der limite d ge is daarom voor de weerbaarheid zoo veel heil niet te verwachten terwyi bovendien de uitgaven voor het leger er aanzienlijk door zonden stggen Als dit noodig is mag man zich tegen hoogere uitgaven niet verzetten maar als het alleen geschiedt ter wille van de promotie is zulk een vroegtgdig pensiooeeren op een leeftgd dat men nog voor zgn wekkring geschikt is en beter misschien nog dan jongeren niet gerechtvaardigd Eon correspondent van h t Vad te Londen meldt dat onze Koninginnen daar steedsomringd zgn van detectives en dat naar men hem verzekerde de rez decbau sée van Brown s Hotel geheel door geheime pplitie in beslaggenomen is j Toen HH MM met gevolg een ritje deden in cabs altgd volgens dien correspondent reed ook zoo n geheime agent mee Een rostend zeekapitein GlydOt die te Mentone woont liet zich verlokken naar het naburige speelhol Monte Carlo te gaan met het resultuat dat hg 30 0U0 francs liabter werd Zgn zeemanshart luchtte zich in min vleiende bewoordingen tegen de firma Grimaldi Blanc en Co wat ten gevolge had dat de entree van de speelzaal hem ontnomen werd Den volgenden dag verscheen hg met de handen in de zakken en verlange toegang De lakeien van de plnnderbaok weigerden De zeeman haalde zgne handen uit de zakken en toonde twee geladen revolvers Weg riep hg en t gegAllonneerde volk vloog op zg Bg den ingang der speelzaal dezelfde vertoooiog Hg ging naar een der speeltafels en deed mee ditmaal gelukkig Een inspecteur naderde hem om hem te verzoeken heen te gaan Tot antwoord wierp de stevige kapitein den man in een hoek Schurken riep Clyde myn geld heb jelui genomen en wil je mg na verhinderen het terug te winnen Ik ga heen als ik eerst mgn geld terag krygU 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 10 8 20 80 e 87 e 44 8 0 11 80 9 41 MO 5 1 6 17 6 18 r 9 88 6 48 10 02 5 47 6 8 8 18 10 12 7 0 fs 8 Sfi 6 81 7 46 8 09 07 9 S8 f 9 S6 1 41 9 4 10 84 10 84 4 24 3 48 4 87 20 7 09 e O C D A 2 40 4 2 8 80 4 80 11 10 8 l 10 Na kort beraad onder de edele hee n directenren werden den Engelschman zgne 30 000 francs teruggegeven en hg ging om nooit weer terug te keeren Aldus verhaalt de Manchener Allg Ztg t Schgnt onwaar te agn dat de moordenaar der dienstbode van de familie Viotte zich heeft verraden De A8Ser Ct meldt dat wel inderdaad een verpleegde op Veenhuizen liet doorschemeren een en ander van dien moord te weten en daarop naar Amsterdam is gebracht maar bet onderzoek leidde tot bet vermoeden dat de man het balletje alleen maar had opgeworpen om eens een reisje van Veenhuizen naar Amsterdam te maken Men aohrgft uit Ternenze dd 7 Mei Hedenmorgen werden alhier over de eb door de Balg sleepboot progress op de haven gesleept de gzeren Rijnschepen God met ons kapt Withman thuis behoorende te Druteo ac De Vliet kapt De Both van steenbergen beide komende van Ruhrart met spooryzer en bestemd voor Gent Eeratgeuoemde schip was reeds in de haven toen de er achterhangende de Vliet door den feilen stroom tegen den westbavendam werd geslingerd waarbg de ateenen van den dam vernioedeiyk in het schip drongen althans het verdween na eenige minaten in de diepte en kan als verloren worden bebchouwd daar ter plaatse 50 tot 60 meter wordt gepeild De opvarende wisten zich in de roeiboot te reden en hadden ook nog watbeddegoed willen meenemen By de pogingen daartoe raakte de handen der vrouw van den kaptein beklemd tusschen een luik van den roef waardoor 4 vingers der rechterhand werden doorgesneden en de linkerhand zwaar gekneusd werd zoodat zg die naar wy vernemen zal mo ten missen Ondertasschen was ook de God met ona weer bniten de haven geraakt en tegen de roeiboot aangesl en waardoor deze omsloeg en de opvarende te water geraakte het dochtertje van den kapitein er ondar Door spoedig ter plaatse aanwezige hulp werden allen gered on aan boord van de God met ons gebracht waar dr van Nes spoedig aanwezig was en men na vele pogingen er in alaagde de levensgeesten van het zoontje en dochtertje van den kaptein die bewasteloos waren op te wekken de laatste is evenwel nog bedenketgk De vroow is in t ziekenhuis gebracht Hun meldt uit Amsterdam De nieuwe cirons op een terrein achter bet Rgksmaseum nadert zgn voltooiing Dat moge vreemd klinken voor hen die zich herinneren dat men pas met 29 Maart een begin maakte met bet stellen der ijzeren spanten maar al is er met het werk ongewone spoed gemaakt het karakter van den bouw steen en gzer hielp mede de mogeiykheid scheppen den circus reeds 15 Juni ter exploitatie gereed te doen zgn Dat men met die exploitate groote plannen Heeft blgkt reeds hieruit dat de twee stallen ruimte bieden voor 100 en 31 paarden en er in bet gebouw een publiek van 3700 personen geborgen kan worden De geheele bebouwde oppervlakte bedraagt 4380 M de eigenUjke circus heeft een diameter van 48 M Bg de opsmukkiug en stoffeering van den circus zal een gepasten eenvoud voorzitten Da wanden worden in amberkleor geschilderd alleen in den koepel zal eenige decoratieve versiering worden aangebracht Daar zullen n l tnsschen de gieren spanten 24 schilderstokken worden geplaatst van 7 by 4 M groot voorstellende H H koningin Wilbelmina als amazone Willem II en Willem III Willem de Zwijger Karel V de Prins van Wales keizer Wilhelm I en Wilhelm II allen te paard verder als kniestnkken weer H M de Koningin H M de Eoningin Regentea Willem lU in marine kostunm Leopold van België koningin Victoria koning Hamhert keizer Frans Jozef en de koning van Griekenland De overige acht vakken zallen beschilderd worden met engelgroepen te midden waarvan portretten van de generaals Vetter en van Ham Rembrandt lusthoven Carnet den Tsaar van Boaland en diens vronw en twee vronwenfiguren vooretellende ngverheid en weteaschap Ongetv feld eene treffende combinatie ook wat de bgvoeging betreft van ngverheid en wetenschap Boven op den koepel komt een groot electrisch licht een zoogenaamd zoeklicht dat zgn stralen tot op het Leidsobe plein zal irmrpea De architect is de heer A Hartog Azn te Rotterdam de ontwerper van het decoratief childerwerk de heer A den Hartigh De Stand vindt het een bedroevend versohgnsel dat er nog niets geboord wordt van een rsgeeringsmaatregel na het bericht dat er een Hollands schip door Marokkaausche zeeroovers was afgeloopeu Het genoemd blad a urgfk Het wordt nn al droever By de opening van het groote kanaal dat de Noordzee met de Oostzee zal verbinden zullen we meer dan een hover zoUen we een erbarmelgk figuur met onze vloot maken In de Japanache wateren schitterde onze marine door hare afwezigheid Wie pas van Queenhorough kwam en daar de valk met deAtjehnaaal het jacht van Victoria met haar mocsterschepen zag liggen kreeg zoo den indruk van een paar loggers naast driedekkers En nn op het Rif een schip onder Hollandache vlag is afgeloopeu hoort men er nog niets vun dat eilings een gewapend schip is afgezonden om er de Nederlandsche vlag te vertoonen We weten het niet Miaschiea wordt in stilte alles voorbereid Maar juist die stilte is bier misplaatst Had het een Engelsch Pransch of Duitsch schip gegolden dan zou den volgenden dag reeds bericht zgn dat er een schip heenging Alle aarzeling alle uitstel alle stilhouden van de zaak schaadt hier Het eenigate wat men uït buiten la ndsche couranten vernam is dat Spanje er een kanonneerboot heenzond en ook dat Nederland met Spanje zich min of meer aanaluit bg de actie van Rnsland Daitachland en Fraokrgk in Japan Een uiterst pikel onderwerp Ons belang by de zaak is nog wel zoo groot dis dat van Spanje Of wat zeggen de Philipgneni bg insulinde vergeleken Maar ook Japan s wrevel op te wekken is allicht voor geen koloniale mogendheid zoo Iwdenkeiyk als voor ons Het programma is verschenen voor de internationale wedvlucht van reiaduïven van Amsterdam op Zondag 9 Juni Aangaande de regelin en leiding hiervan deelen wg onlangs reeds t voornaamste mede Vermeld zg daarom nog tleehts dat de heer j F J A Verbeet voor den Haag in bet rsomité zit en inlichtingen versterkt en d t de inachrgviugs biljetten volledig en duidelgk ingevuld met de inleggeldeu voor 25 Mei franco moeten worden toegezonden aan den heer Joh Jung Groote Houtstraat Haarlem terwyi van 26 tot 31 Mei alleen inschrgvingen worden aangenomen tegen betaling van dubbel inleggeld BaiteDlaDdscb Overzicht In het Engetsche Lagerhuis was aan de orde de tweede lezing van bet wetsontwerp tot intrekking der lersche dwangwet van 1887 John Murley minister voor Ierland hield een rede ten gunste van het ontwerp dat met 222 tegen 208 stemmen werd aangenomen De berichten uit Hongarge maken met ingenomenheid melding van het verrassende feit dat de dreigende crisis is bezworen Het Uongaarsche Kabinet heeft gezegevierd over de geheele linie voor graaf Katnoky ia een terugtochtsweg gebaand die bem niet te veel Mootstelt En de eeuige die in den siryd i en veer beeft moeten laten was de nuntius In een onderhoud met een correspondent van Ie Magyar Orszagc sprak mgr Agliardi de verwachting uit dat bet Vaticaau voldoening OU eischen voor den aanval die baron Bauffy m de Hongaarscbe Kamer op hom deed Doch die verwachting is niet bewaarheid En in de Maandag gehouden Kamerzitting kon de lloogaarache premier bgna geen woorden vinden om het optreden van den nuntius nogmaals af te keuren Trouwens geen vertegenwoordiger van een iindere vreemde mogendheid bad moeten doen wat mgr Agliardi deed of zgn terugroeping ware onvermgdelgk En zgo positie als gezant van het hoofd der kerk geeft hem geenszins het recht zich op welke wijze dan ook te bemoeien met de biunenlandsche aangelegenheden van den staat waarbg bg geaccrediteerd is Met bewondering spreekt de openbare meening over de houding en de diplomatie van keizer Franz Joseph Hy heeft met tact in deze moeilgke omstandigheid den uitweg aangegeven waardoor een ernntige en langdurige crisis zoowel in Oostenrgk als in Hongarije vermeden werd En hg deed dit zonder de minste concessie te doen aan bet Vaticaan of de carie Ofschoon hg een streng Katholiek vorst is en den titel apostolisch koning ran Hongarge draagt heeft keizer Franz Joseph geen oogenbiik geaafzeld toen hg werd geplaatst tusschen de k us Rome of de Hongaren Het ia bekend dat de faofcamarilla in Weenen groeten invloed oefent en van dien invloed vaak een verkeerd gebruik maakt De gescfaiedenis van het kabi netWekerle is daar om dit tehewgzen Doch die invloed is niet machtig genoeg gebleken om den keizer te verhinderen een daad te verrichten die van rechtvaardigheid en van politiek inzicht blijk gpeft De curie zal zich daarbg wel moeten neerleggen ongaarne zou zg met de r eering van Oosbeorgk Hongarge fa conflict komen En daarom is het t verwachten dat het conflict zal eindigen met de verplaatsing van mgr Agliardi Dinsdt zoo in den Duitschen Rgksdag na afdoening van enkele kleinere zaken de tweede lezing der Umsturz Vorlage aan de orde komen Men had aich op een interessante zitting voorbereid Geen enkel lid haast zou ontbreken omdat een groote slag stond geslagen te worden Maar t word half vijf vgf uur en nog waren die kleinere zaken niet afgehandeld En toen stelde president Von Buol onder groote vroolgkbeid voor dat het Huia zgn zitting zou scborstu tot hedenmiddag een unr om dan de Re8t der Tageaordnungc te behandelen Zeker is het nog niet eens dat de Vorlagec hedan aan de orde komt als de beeren over de andere onderwerpen wat lang van stof zgn De kansen op aanneming van de veelbeaproken wet staan overigens lang niet mooi In den tgd die verloopen is tosacben de behandeling m de commissie van rapporteurs en de tffeede lezing heef j de openbare meening gelegenheid gehad zich krachtig tegen bet ontwerp uit te spreken De protestesten van particulieren en van vereenigingen zgn gevolgd door petities van verschillende gemeenteradan eq zelfs in enkele Landdagen van Bond atatnn Wnrteraberg o a zijn motiea in afkeurenden zin aangenomen De Rgksdag zal dagen lang moeten werken om de duizenden adressen tegen het ontwerp te schiften en van de onderteekeningen kennis te nemen In alle vergaderingen en meetings die in de laatste weken zgn gebonden is geen enkele verdediger van bet ontwerp opgestaan Zelfs de Centrum partg die in de commissie het ontfferp naar haren smaak heeft omgewerkt moet niet meer ééa zgn van opinie De Roomache leden in den Landdag van Hessen hebben in een nota een aeherpo afkeuring van het ontwerp uitgesproken en toen gisteren het Centrum een partgvergadering hield om over de houding ten Opzichte der Umsture wet te beraadslagen kon men het niet eens worden Besloten werd daarom een afwachtende houding aan te nemen De Engelsche regeeriug schgnt te hlgven hg baar voornemen om de strook land ten noorden van Zoeloe land nu bestuurd door eenige Kafferhoofden bg haar bezittingen in te Igven Ten minste gisteren deelde Lord Ripon in bet Hoogerbois mede dat de regeering deze annexatie noodif achtte daar de toestand in dit gebied van dien aard was dat daardoor wellicht later ernstige moeielgkbeden ZOttden knnnen ontstaan Welk gevaar daar dreigt werd er iiiet bggevoegd Trouwens van ongereregeldbeden m deze streken heeft men niets vernomen Het doel van Engelands plannen is echter dnidelgk Voor eenige jaren toen tasschen Engeland en Transvaal de overeenkomst werd gesloten betreffende Zwasi land werd den Transvalers een strook gronds toegestaan van de grenzen naar de Kosi baai bestemd voor den aanleg van een spoorweg waardoor ZuidTransvaal in gemeenschap kan komen met Ie kust Tot dnsver heeft president Kruger nog geen gebruik gemaakt van dit recht zoodat Ie Engetsche regeering beweert dat het is verjaard Daarmede zgn voordeel doende baast zich Engeland natuurlgk op aansporing van Sir Cecil Rbodns den Kaapsoben Napoleon een voorwendsel te vinden om dit gebied by Ie Engelsche koloniën in te Igven want daardoor zon den Transvalers in het zuiden voor goed de weg naar de kust worden afgesneden President Kruger heeft natuurlgk terstond tegen een dergelgke handelwgze geprotesteerd un wel op zoo goede gronden dat zgn protest wel niet vrnchtelooa zal bl ven In elk geval allen de Transvalers die tot nu alleen mot en Delagoaspoorweg over Portugeeach grondgebied de kust kunnen bereiken zich niet zoo licht dezen eigen weg naar de zee laten ontnemen ING EZO NDEN Vervolg In de raadszitting van 9 Dec 92 wees de lieer IJssel de Schepper op een naar mgn inzien zeer jntst gebrek In het algemeen zoo sprak hg acht ik het wel wtnscbelgk dat er meer voeling bestaat tusschen de leden van het Dagelgkseh Bestuur en den Raad Terecht is dit opgemerkt en zgn de woorden nog altgd in waarheid van kracht gebleven Waarom bgv deze verordening ik bedoel natuurlgk niet deze verordening speciaal alleen maar alle voorname stokken niet in druk rondgedeeld vooraf onderzocht over dat onderzoek gerapporteerd het antwoord daarop ontvangen of mondeling besproken en toegelicht Men was dan ten minste beslagen op het ga gekomen men wist toch hg ondervinding anders opnieuw nis naar gewoonte met een kluitje in t riet gestaard te worden nadat ter visie leggen Of het noodig was geweest zal men vragen Voorbeelden reeds te over Volgens Barlyea kost 5 verrei 621 itoivor als de prgi vau een el 50 atairen is 11 V koek kost 55 stoirera als de prga van een poud 50 stuivers is Zoo leerde ik het op school en zoo rekenen de hoeren raadsleden te huis ook maar in de vei radering zittende is het andera dan is er zoo n acbrikkelgke haaat by het werk en behoeft men met een ander man s leer bezig zijnde zoo precies niet te rekenen en maakt er n maar in eens ia een ronde som 100 stuivers van Op een andere tgd is men in de war tnasotien een gulden en een kwartje waarover een heel verwarde redeneering ontstaat daar er nog bgkomfc dat de een praat van een maand een ander over een jaar en de derde begint over 3 maanden Als er sprake van f 3 is stelt er direct een voor f 6 te nemen van dat leer kan bet wel af En dat verkeert dan in de meeuing op den bodem der H Schrift te staan en in de consoientie gebonden te sijn aau het tiende gebod Kan het anders of eene verordening die u o behandeld wordt als vlodderwerk voor den dag komt en in zgne toepassing tot ontevredenheid aanleiding geeft Als voorbeeld van functnéele redactie haal ik nog aan dat er bg p gespro ken wordt van het maken en hebbm van atoeptreden bg n alleen van het maken van bruggen en voor de afwisseling bg o weer alleen van bet hebben van een vlonder of plankier In de toepassing schgnt het dan ook niet heel pluis Ie zgn Zoo hoor ik dat een balkon een uithangbord of iets dergelgks is en geen deel van bet huis uitmaakt Die dus op zgn balcon zit kan een briefje voor zgn raam plakken met niet te hui $ er op Een scherm van 5 meter breed kost f 1 Is het ecbtar 3 meter breed maar voor hat gemak in 3 stukken dan kost bet f 3 Ik denk toch niet dat dit gerangschikt wordt onder de door of van wege het gemeenteb stuur verstrekte dienen van zalke dianaten zal men liefst verscnlfllnt blgven Uit alles wat er aan bet licht komt blgkt meer dan doidelgk dat als er weer eens ista van gewicht in de raad komt dat er dan een beter en grondiger onderzoek wordt gedaan opdat men ook de mogelgke afloop en gevolgen kan overzien men zal dan later niet behoeven te z gen ja zie je dat beb ik ook niet geweten en zullen de burgera niet bg bet leun van een verslag behoeven te mompelen wat hebben ze van daag weer zitten hoe noemen ze dat ook ik geloof rede neeten Het ia echter zeker dat de kieaers geleerd hebben dat de fraaie schaapakleeren de man niet maken want of men door een katholieke of antirevointionaire hond een radicale of liberale kat gebeten wordt de knauw hetzelfde het gat preciea eender en de pyn geen zier veraobil oplevert het zijn allen profeten in schaapakleeren maar van binnen grjjpende wolven JUSTUS NASCHRIFT Het bovenstaande geschreven ignde komt op eens het voorstel Derksen uit de lucht vallen om de punten h m en p uit de verordening te schrappen Dat is nn we€r van het eene alterste in het andere vervallen Omdat er geklaagd wordt ia het nog niet bewezen dat schrappen het b t is en dat er zonder dit geen verbetering is aan te brengen als een kind ziek is draait men het den hals toch niet om maar probeert het beter te maken Zoo is er onder meer bij punt m een groot onderscheid tusschen een nithangsbord dat plat tegen zyn huia aan staat of een reclamebord dat eenige ellen nit den gevel steekt tot last van de baren en tot vermindering van het uitzicht van iedere voe anger In een smalle straat zijn dergelgke nieuw medische borden bepaald hinderlgk en dat zy het zelf zgn voor de eigenaars bewgst het feit dat het hg één tot 3 maal toe is verhangen moeten worden om de last die hg er zelf van had Ondertasschen blijkt uit het voorstel dat het bovenstaand geschrevene voldoende bevestiging vind en herhaal ik dus het wenschelgke van grondiger onderzoek teneinde zich te vrgwaivn van genoodzaakt te zgn door het indienen van dergelgke voorstellen zich zelf als het ware een brevet van onbekwaamheid nit te reiken Burgerljjken Stand GEBOREN t 7 Mei Maria Anthonia ouders P de Ronde en A H Meger Catharinaa Henri Marie ooders N W van Holten en C G den Adel Andreas onders A van der Draag en J de Keiser Johanna Eli sabeth Wilhelmina ouders J Smient en J Roos Anthonins ouders J Dongelmansen C van der Wolf 8 Maria Johanna ouders A J Sas en S J Prins Willem oudere J van Dorp en F Brauua GEHUWD 8 Mei J H Wieaer en A Heerkena J Rgnhont en M van Gronin gen C H Kraneveld en N Dam J de Grugl en A C Valke J G Kalik a M Carafci