Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1895

No 6056 Zaterdag 11 Mei 1895 348te Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfare dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regpl è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd banund ammmuun vui 5 Utn inkona roonin ruk kwt Mtart van Dr r T DlWalUal TeeteUitu Mli P H J y WANKUM J MÊLEERT Ooathnan Ta Gooda by A WOLFt Markt A U4ben DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Gouda SDelpersdruk B k BaiNnu t Zoo Haute Nouveauté in PARASOLS DmIi lalltn niet geStalmrd vordan A Taa OS Al Kleiwe E 73 73 Gouda Beurs van Amslcrdam 8 MEI Vor kra elotkoera 100 loo Vtt 88 88 881 M l 96 TVa 108 68 J a MV 48V 100 88 88 38Vl 9 l lOO 808 660 108 68 101 814 187 lOïi J9V 1191 96 186 188 106 l ia 64 188 A 101 686 78 HuinuiiD 0 rt Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SV Ho lau Obl aoiidl 188198 t tau IniohrgTiog 1862 81 6 OoRnn Obl iu pipier 1668 t dito in lilvof 1868 5 folTOOil Oblig met tiolcet i dito dito S anuXD Obl Coat ia Beria dito Saoona 118a ditabïBotbi 1889 4 dito bqUopa 18811 90 i dito ia goud laai 1888 dito dito dito 1884 5 BwtM Faipet loliuld 1881 4 Toiuu Oepr OouT laan 18 0 4 Gao leaning leriaD Gea leaning aaria C A IVAju Sn Sao T obl 18 8 Unloo Obl Buit Bob 1890 ViKuuiu Obl 4 onbap 1881 uniuui Obligstian 1861 S l RomuiAX Stad leen 1886 S J Nii N Xfr Handelir aand i andib Tib Uij CartiGoaten DeuMaataaliappij dito Ank Hypotbeakb pandbr 4 Citlt Uij der Toratanl aand e Qr HTpstbeakb pandbr 4 Nadarlandaeha bank aand Had Uandalmaalaob dito N W Il Paa Hyp b pandbr 8 Rolt Hypotbukb pandbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OoaraKi Oost Hong bank aand KülL Hypotheekbank pandb 4 AjUuxa Bquit hypoth pandb 6 MaiT L Q Fr Üeneett 6 NlD HoU U 8poor lHi aand Mij totlSipl T St 3pir aand Nad Ind Spaonregn aand Nad Zuid iLMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 tliULSpoorwl 1881 89 A ïobl S 647 97 66 i 8 ïuid Ital Spw ij i H obl 8 PoLXM Waraobau Waanan aand 4 Kill Or Buaa Bpar Uij aand Baltiaeba dito aand ïutawa dito aand B Imng Dambr dito aand 8 Hink 0k AloW 8p kap aand 8 Loaowo Sewut 8p lij oblig t Oral Titabak dito oblig 8 ZnidWaat dito aand 8 dito dito oblig 4 loif 188 183 IS a 10 66 98 81 1 V 106 79 lU loa u 37 52 HVl 888 193 107 1 1031 108 ua j 198 97 14V 68V 82 18 AuuijL Cant Faa Sp Ui obl 8 PUe liNortb W pr O T aand dito dito Win BLÏetar obl 7 Dearer k Kio Qr Bpm oert T a Illinoia Central obl in goud 4 Louisr k NaahTilleCert T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa t 4 pet pref aand N Tork Ontario k Watt aand dito Fenna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp ia goud 8 St Paul Mina kManit obl 1 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dita Lino Col la byp O Oi ili Can aoutb Oert Y aand TlH 0 BaUw fc Na la b d o O Anaterd Omnibua Mij aand Sotterd Tramweg Maata aand NlB Btad Amatardam aand 8 Stad Bottardam aand S Bnuiit Btad Ant erpenl887 i il Blad Brnaaet 18 6 S l HOKD TbeiatHegullrOeaellaab a OoarniK Staalaleening 186D 8 K K Ooat B Cr 1880 S Srain Stad Madrid I 1868 Var NlD Bea Hyp Spobl oert 34 8 Staats loterij 8a Kkaae Trekking Tan Donderdag 9 Mei 1896 No 697 en 7589 iet er 1500 No 8633 8266 10696 11137 18261 en 19566 ieder 1000 No 13967 en 18141 ieder 400 No 5167 16517 18436 en 18667 ieder 200 Vo 7734 9266 10292 11836 12361 12476 18984 en 17431 ieder ƒ 100 Pryaen Tan ƒ 70 188 1797 4146 6716 9677 18777 16696 18663 1944 4469 6997 9684 12817 11630 186S5 37 2081 4499 7083 9706 18089 18729 18667467 2145 4644 7S84 9990 13094 16988 18984586 2167 4873 7867 10231 18128 16017 19095634 2392 4971 7888 1028S 18840 16153 19279 B70 2412 6041 7437 10SS9 13364 16408 19281 607 6057 7660 10352 13768 16481 1988169 9581 6086 7709 10381 18873 16618 19434606 2641 5 01 7868 10806 13983 16854 I9 01 884 3083 5818 7945 10906 14085 17169 19642965 8120 6880 8001 11018 14189 17287 1967 1017 3141 6888 8237 11269 14433 1798S 19717 1041 3160 6893 8468 11397 14560 17394 19769 1136 3100 696 8899 11696 14591 17499 19881 8929 11826 9019 11846 9144 12067 9226 12073 9375 12108 12354 1J5B7 9816 19740 1177 S 18 6006 1241 3S89 604B 1262 3448 6196 1277 8461 6206 1480 3666 6207 1598 88 12 6612 1642 3866 6686 1748 4049 6629 17B6 4130 14714 17441 199J6 15128 17496 19942 15203 17551 20001 15861 17847 20062 16527 18038 20113 1564 18088 20188 16646 18106 20289 16690 18513 20687 MARK TBERIOHTKN QOUda 9 Mei 1895 De willige atemtning maakte de laatate dagen plaats roor eOue meer kalme waardoor de prezen iets lager waren Ër ging echter weiuii om Tarwe Zeeuwacbe 6 10 a 6 40 Mindere dito 6 70 a 6 90 Afwijkende 5 i f 6 26 Polder h l f 6 76 Ro ge Zeeuwacbe 4 40 a 1 60 Polder f 3 75 i 4 Buitonlandaobe per 70 k 4 a ƒ 4 26 Gerat Winter ƒ 3 40 a 3 90 Zomer 3 25 a 3 80 Chevallier 4 50 a 6 50 Haver per heet 2 26 a 3 26 por 100 kilo f 6 26 a 6 60 Hennepzaad Inlandacb 8 50 a 8 75 Buitonlandaobe ƒ 6 60 i f 6 76 Kanariezaad 8 60 a 9 76 Koolzaad 0 60 a ƒ 7 76 Erwten Kookerwten ƒ i Niet kokende f s Bnitenlandache Toererwten per 80 Kilo 5 10 a 5 50 Boonen Bruine boonen 16 a 18 50 Wille boonen ƒ a f DuiTenboonen ƒ 5 60 i 6 25 Paardonboonen 4 76 a 5 40 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 6 25 ii ƒ 6 60 Cinquantine 7 i 7 26 VBIH KT MelkToe goede aanvoer handel en prezen Ting Vette rarkena red aanvoer handel matig 14 a 16 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 14 il 15 ot per half KG Magere biggen goede aanroer handel matig 0 40 è 0 70 por eek Vette aohapen weinig aanvoer handel vlug hooge prijzen Weilammeren goede aanvoer handel vlug ƒ 6 ti 12 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 a 9 Pokkalveren ƒ 8 a 16 Noord AaogeToerd 102 partgen kaaa Handel ring Ie Hual 22 a ƒ 24 2e qual 19 i 21 Zwaardere ƒ 25 è ƒ 2 Hollandaoho 22 4 ƒ 86 Boter red aanvoer handel matig Goeboter ƒ 0 90 a f 1 05 Weiboter 0 70 a 0 80 p Kilo APVERTENTIBN TANDARTS E CASSIITO HARKT 154 GOUDA = aiJlgFeotiderd Zondags te cousalfceeren ran tO tot 5 uur lAO j FUIKE OUDE GENEVEE Merkt NIOHTCAP A SCHIEiDAMMEK Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Ala bewys van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE StoUwerck sche Borstbonbons golkbrioeerd na Toorschrift van den kon UniversitBits Prol Gehm Hofrad Dr Harleu Bonn iebl n sedert 50 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeechbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bjj spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Sukcmm iïvi ui i Agentuur bg de Firma Wed BOSll N te Guoda Eeiie buitengewoon gunstige gelegenheid het geluk met spoedige beslissing te beproeven biedt de nieuwste door den Staat gewaarborgde in 7 klassen verdeelde HAMBURGER GROOTE GELDLOTERIJ waarin binnen korten tgd het verbazend groote kapitaal vao 11 Millioen 730 795 Mark in Geld uitgeloot wordt Op meer dan de helft van het aantal loten vallen prgien waaronder zich bennden Hoofdpryzen van eventueel 500 000 Mark 1 prys a 300 000 1 200 000 1 100 000 2 prjzen 75 000 1 prijs a 40 000 Mark 3 prgzena 20 000 21 lO OOO 56 5 000 106 3 000 1 pry i 70 000 Mark 1 65 000 1 60 000 1 55 000 2prBion 50 000 231 prflzen a 2000 Mk 812 ii 1000 Mk 1415 i 400 Mk etc etc Ik lever niets dan slechts Origiueele Loten welker uitgave thans door den Staatbegonnen is en verzend ze tegen den wettigen prys voor de eerste klasse en wel Gaheele Origineele Loten ii 6 Mrk of f 3 50 Halve a 3 1 75 Kwart a 1 50 0 90 Bestellingen Toor deze verloting moeten onder toezending van het bedrag voor 15 MEI a a aan myn adrea verzonden worden Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding uit Ieder besteller ontvangt van mfl steeds oorspronkelflke loten met officieel trekkingsplan en onmiddellijk na iedere trekking gratis de officiëele trekkingiyst De uitbetaling der pryzen geschiedt onder waarborg van den Staat prompt door den ondergeteekenden van ouds bekenden Loterij Bank Handel van A OSIAKOWSKI Hamburg VALENTIDSKAMP 84 86 4 pCt PAÏÏDBRIEVEIT VAN DE Pester Vaterlflndischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen TOorzien van hal aarlykacUe Coupona per 1 Mnart ea 1 September en aftosbaar a pari door middel van halQaarlijkaobe uitloting De Coupons zyn tliana en ook in de toekomst vrij van belasting ïolgen do Wet van 1889 Art 30 5 10 zg ïijn evenaU de Oitgelote Pandbrieven betaalbaar to Budapest Weenen en te AmSterdatO tou Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag VolgoDS de wet van 1876 is op de gezameulyke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven iDgeacbrevBQ waardoor huu het reoht op de hypothecaire sobuldvorderingen in da eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der Instelliog over 189 berichten dat zg voortgaan met don Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterlftndischer Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WEKTUEIM GOMPRRTZ AMSTERDAM Mei 1895 Waarom word ik van mijn zenuwlijdea niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toerotlig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoesheei een goed aucoes hebben Was niet Priesnilz de geleerde vestiger der waterkuur methode wiens woonplaata een bedevaartsoord voor de Igdende menschhetd geworden is oen eenvoudige boor P Heeft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelgk beeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van teuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menschen die nooh ziek noch gezond zgn en tooh klagen dat zij zich in liofaaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zotfs door een vlieg getergd wordenen aoo zich zelven en anderen tot lost zijo zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyka angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Daa eijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheiigen oorsuiseu en toevoUen Eindolijk lijden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigeii die meu op eiken leeftgd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn tenawüek flu min of meer du slachtoffers der leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezer categorién van lijders behoort en ingelioht wenscht t worden over de w king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H GLÉ8A V Co Heiligeweg 43 Rotterdam f E van SANTEN KOLFF Korte Hoofsteeg 1 l treebt LOBRY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 2 door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oensting gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Dames Attentie Wgf is 4e Mrtt knmiu tnw Jioht Het b tti onseluidtlykftt w iffl AÉerPiiiExiwIler mikkelrlu pocUmlddd voor Hcirm li de Appretmir ren C M Mtlllr fc Ce ierlll Btllh Slr 14 Men l f op naam en fabriekemerk lrkry fc r by H ifWWInlt llwtli MlJ Iflpify II I Ininil mwl ly fh a Gognae fio Mi d ÏSfta5ïin S5 ivordt UvarA In nméfal ids ItMaohm TOU Wal kalthtMlllMlualt dutH ii E t AiJ 8rfiiiilxpdter sn iS Ailsr f lii Exiclter NN M Mrt n eat flM U moIl TMriuata U ét MMta A tlnbB bq T U ttMm t Oo tl SsttoRlwi en Toofftl dames en Ktoderechoeawttk BINNENLAND GOÜDA 10 Mei 1895 Uit het Jaarrerslag ran het Gfloootscbap tot zedelyke Terbeteriog der gerani Den blgkt dat de afdeeling Goada door den dood ran bestaarden aanleiding geeft tot de rreea dat E ui worden opgehoTOD Orergeploatst bg dan dienst van weg enwerken de opzichters P D Ronde van Goadanaar Utreoht en J De Priester van Groningennaar Goada B N Oistermorgen zgn ter hoogte van wachtpost 12 nabg bet station Woerden ran een halparbeider der Staatsspoorivegen door een goederentrein beide beenen afgereden De man is met den trein van 8 12 naar het ziekeohais te Utrecht OTorgebracht De directie der staatsspoorwegen heeft bepaald dat houders van abonnementskaarten ook Tan groep I bandelsreizigere toegang hebben tot den harmonicatrein tegen betaling van de daarvoor vastgestelde verkooging Heden deed de Hooge Baad nitiprsak in de vroeger door ons vermelde procedure tussoheu den orgelmaker bg wien in beslaggenomen en verkocht waren goederen welke bg de wet niet voor inbeslagneming vatbaar zyn aangegeven en een Kerkbeatnar ten verzoeke van hetwelk die goederen waren beslagen en verkocht De Hooge lUad overwoog dat alleen de deurwaarder en niet hy ten wiens verzoeke die onrechtmatige daad verricht werd aansprakelgk is daar al moge de algemeene opdracht tot executie van roerend goed gegeven zyn de aansprakelgkheid des lastgevers zich niet verder uitstrekt dan binnen de perken der wet en dus alleen tot datgene waartoe de deurwaarder bevond ii De voorziening in cassatie werd alzoo verworpen De directie der gaskbriek te Amsterdam is voornemens een proef te nemen met muntmoters roor gas ten behoeve van haar eigen werklieden Het zon een soort van gasautomoat zijn een meter die tegen inwerping van eeu 2 centistak de raste hoeveelheid gas daarvoor levert Voor aanleg en gebruik van den meter lou de directie den werklieden niets inrekening villen brengen daar de proef juist zou worden VEVILLETOI Uit het Ztetedseh C Dit zal ik u dadelijk rerklaren Mija eigen hart is in de eerste plaats de grootste vijaHd dien ik te beitrpen heb rervolgens heb ik ta worstelen tegen de pogiui en die anderen aanwenden om mijne rede te versohalken door mij onophoudelijk orer Ivar te spreken en te herhalen dat hy een teeder gevoel voor my koestert DU alles vervalt myn hart met wrevel Ik ben als een mensch die geblinddoekt ia Mijne tante en haar zwager binden mij dea doek si sterker voor de oogen hoe meer ik wensoh er van bevrp te worden Zoo b jv ktram van daag m n oom mij mededeelen dat Constance Kronfeldt vsn welke ik ten volle overtuigd was dat zy Ivar beminde over twee dagen verloofd wordt met baron atiWnhnrj DDoybij e f d Jiii mil dat Tfar Tonr Constanoe nooit iets anders dan broederlijke genegeoheid gekoesterd heeft dat hij op my zijne hoop gevestigd had enz en dit alles zeïde mj de generaal op zijne gewone ronde schertsende msuier Zeg mij nu wat moet ik daarvan gelooven lïNiBt veel Dat freule Constance zich vetloven lal kunt gij gemat gelooven dewijl dit een feit zal worden hetwelk men niet zou durven vsreinnen en bovandiea dawyl het geheel overeenkomstig met haar kuikter is hetwelk haar toeUat den een te bemin genomen met het oog op den vooral voor arbeiders zeer hoogen petroleum pry a Alleen zou de prys van het gas met 1 cent per knh meter worden verhoogd Woensdag vergaderde de particuliere arbei dersraad te Haarlem Op deze byeenkomst werd de werkstaking der timmeigezellen besproken en besloten in een sohryven aan beide partyen patroons en gezellen den wensch kenbaar te maken dat eeu einde kome aan den bestaan n gespaonen toestand tosschen patroons eu werklieden in het timmervak en daarvoor in overweging te geven a van de zyde der patroons wordt denwerklieden hun vorige plaats verzekerd b de werklieden nemen vooralsnog genoegen met het loon dat vóór de werkstakingwas betaald c deze overeenkomst zal van kracht zyn totdat door den gemeenteraad van Haarlemeene beslissing zal zyn genomen in zake het door den arbeidsraad bij hem ingediende adrefi betrefiende minimom loon en maiimom arbeidstyd Op dezen grond biedt de arbeidsraad zyne tusscbenkomst aan tot beëindiging van den bestaanden ongewenscbten toestand De werkstakers waren gisteren zeer kalm Gisterenmorgen werd de gewone wandeltochtdoor slechts 57 timmerlisden ondernomen Huugetal neemt dus sterk at Ongeregeldhedenzyn niet roorgevalteu H D Nog wordt het volgende geschreven Het begint met de werkstaking der timmerlieden blykbaar op een eind te loopen De lui die nog staken beginnen hen die weder aau den arbeid zyn gegaan thuis te brengen en dit op eeoe wyze welke verraadt dat de bezadigdheid en de kalmte er uit is en de wrok zelf geen werk te hebben bovenkomt Ook gisteren aronu werd weder één gezel vroeger staker van den winkel van den heer Zuidhof aan den Koadenhorn nsar zyne woning in de Saenredam straat een afstand vau 2U minuten geleid Reeds toen hy buiten kwam heette het v6rrader ploert lafaard enz en op de vraag waarom de stakers medeliepan was het antwoord we zullen je een eindje brengen No hy werd niet alleen een eindje dooh zelfa tot by zyne woning gebracht en bestond het publiek eerst uit stakers alleen spoedig kwamen er anderen bij zoodat het aantal tot een goede honderd personen aangroeide Onder die personen waren er die de stakers nitÉnaakten voor luiaards cpvreters van vrouw en kinderen doch dit scheen ze niet te deren nen en den ander te huwen Daarbij kunt gij ook gelooven dat uwe tante en graaf Ivar totaal geruïneerd zijn en daarom wenden zij alle mogelijke middelen aan om uit dezen noodlottigen en wanhopigen toestand te geraken irËn zij hebben mij tot het middel gekozen waardoor zij zioh kunnen redden P Graaf Ivar zoo zeer uiet maar zgne moeder on de ganeraal hebben aldus geredeneerd Alma is verliefd op Ivar iets waortoe wij ons uiterste best jedasB hebben dewyi zij rijk is tot ons geslacht behoort en dus de rechte is om door haar vermogen en rang hel aanzien onzer familie te bewaren Nadat men in dezen zio do noodige plannen gevormd had werd graaf Ivar daarmede bekend gemaaltt en gedreven door den wanhopigen sUst zijner financiën bleet hem niets andera over dan too ta stommen Gy ziet zoo scherp dat men vreezen moet u onder de oogen te komen zeide Alma en glimlachte weemoedig j maar hoe weet gij dat Ivar niet van den beginne af aan in het komplot waa f Omdat ik niet op hem verliefd was maar met de oogen van het koele verstand zag en dezo beweren mil zonneklaar dat hü er in het minst uiet aan dacht u te behagen moar dal hij met zyn geheele ziel aan Constance gehecht was Maar wat beteekeoden zyne oplettendheden en beleefdheden jegens mij Dat do graaf een man naar de wereld u en zich jegens u gedroeg als jegens iedere andere tiame in de kringen waarin hy verkeert flGy sijt onbarmhartig De gravin lag er geheel tamadergeslagen uit fVolstMkt nist Wil nta dt waarheid ilsa dan want maar altyd door klonk het verrader ea ploert c tot by de woning toe 6y dit tboisbrengen was nu eens geen apraku vao op de hielen trappen zooala anders meest geschiedt soms zelfa zdo dat de getrapte niet meer voort kan De politie kan daar in zooverre niets aan doen waar het betreft de lui die niet om geleide verzoeken Wie dit wel doen worden door een agent thnisgebracht en hebben geen overlast doch men begint te beweren dat ook dit geleide niet noodig moest wezen en de stakers ryzen laug niet iu de achting van bet groote publiek nu zy zoo gaan doen Het aantal stakers wordt thans nog op een 80tal geschat Zooals reeds gemeld zyn het byna alle gedwongen stakers want geen patroon neemt ze meer aau Aangaande het uitbreken der cholera op het inde der vorige maand in den Bedjaz deelt het bulletin ran het Kai8 Oesundbeidsamt ie Berlyn mede dat de eerste gevallen te Mekka waargenomen werden by eene vrouw van de Kaap de Goede Hoop gekomen by een Marokkaner een Soedanees eu 6 soldaten Op 22 April den dag nadat de eerste gevallen geconstateerd werden waren te Mekka reeds 10 aterfgevatlen aan cholera voorgekomen Sinda breidde ziob de ziekte in den Hedjaz uit In Djéddtth waren in het begin an Mei reeds 28 sterfgevallen aan cholera voorgekomen Op Camarao stierven van de aangetaste opvarenden van het stoomschip Mobammedié 25 van de Jubeidac 47 personen benevens eenige hospitaalsoldateo en wachten De toestand wordt met het oog op de pelgrimstochten uit alle deelen der wereld ah zeer ernstig beschouwd Het dag bestuur van de Friesche Maatscbappy van Landbouw heeft aan het hoofdbestuur een rapport uitgebracht over de antwoorden uit de afdeelingen op de vraag Is het wenachetyk om in de wet te doen opnemen de erkenning ran een algemeen recht van den huurder op vergoeding voor elke verbetering door hem aan de door hem gehuurde plaats gemaakt Aan het slot van dat rapport stelt het dag bestuur de volgende motie voor Het hoofdbestuur der FriescheMaatsobappy van Landbouw gehoord de afdeelingen dier Maatschnppy is van oordeel dat by de wet den huurder het recht op vergo in t van door hem op het gehuurde aangebrachte verbeteringen behoort te worden toe moet men elke draperie wefcrukken zoodat se in a hare naaktheid te voorschijn komt Ik heb steed bevonden dat eene eerlijke onverschrokken beschouwing van het ware de heilzaamste resultaten heeft opgeleverd Weet gy Alma wat de ongelukken in het leven te voorschyn roept Dat wy te beschroomdzijn om iedere zaak en iedere omstandigheid in het rechte lioht te etellea en aan den anderen kant al wy te lafhartig zyn dan dat wy de werkolykheid stoutmoedig in het gelaat eoudon willen zien Uit een beklagenswaardig gevoel van vrees zoeken wijvaak troost in terbijsteringen die vro of laat de vlucht moeten nemec voor de waarheid welke zy voor ons trachtten te verbergen tfMyn beste heer Behti gij hebt gelyk als altijd maar dit neemt niet weg dat uwo onwrikbare waarheidsphilosophie diepe wonden in het hart achterlaat Maar ik zou niet willen dat hel anders ware want juist de Spartaansche denkwijze en grondbeginselen volgens welke gij my hebt opgevoed hebban mij sterk en standvastig gemaakt Bah mija kind deze hoedanigheden hebt gij van de natuur ik heb zo aleobts geoefend zoodat ze zioh Dog meer konden ontwikkelen dewijl ik sterkte van ziei en vastneiu van ksrakier op da tvauüoüug üuor eene wereld die zoo vaak kwetst en bloedige wonden slaat als twee groote voorrechten beschouw hadt gij dezsn aanleg gemist ea waart gjj van een w ek en teergevoelig gemoed geweest dan zou myne opvoeding u evenmin sterk en standrsatig naar de ziel hebben kiinoeu maken als ik een baas in een hond had kunnen veranderen Maar laat ons tot graaf Ivar terugkeeren Hoe denkt gij te handelen P Ja dat ii my nog uiet duidslyk on wanneer dit gekend zoodanig dat daarvan door of by contract niet mag worden afgeweken eo beslnit onder overlegging der adviezen de zaak te renvojeeren naar het Landbouw Comtté tan einde b de Regeering op verwezenlyking van dat oordeel aau te dnngon Met 14 tegen 2 stemmen heeft bet hoofdbestuur zich met die motie vereenigd De berichtgever der Londensche Globe ie Gibraltar heeft een onderbond gehad met iemand van de bemanning der Anna eu deelt de volgende in vele opzichten van de vroegere bericbten afwykendo bysonderhedm mede Het schip met olie ran Bari uaar Lorient koers zettende werd door tegenwind genoodxaakt dicht onder de Marokkaaniche kost te laveeren waar het op Zoodag 28 April door windstilte overvallen werd zeven mylen van den wat tasseben Melilla eu Centa Tegen drie onr s namiddags zag men eene boot in zee steken die bg de nadering met zeven woeste Mooren van het Rif bemand bleek met naakt bovenlyf en gladgeaohoren schedels waarop een bosje baar was overgelaten De woestaards met Martini Henrj geweren en lange messen gewapend riepen den kapitein in het Spaansoh toe de zeilen te stryken wat de heer Veliii wugerde Na be nnen de Mooren te schidten terwyl de bemanning zich met byleu en koevoeten gereed maakte om den aanvat af te slaan De eerste Moor die aan boord poogde te komen werd door stuurman Smit neergeveld maar deze zelf stortte door een kogel getroffen op het dek De kapitein loste zyn revolver het eenige vuurwapen aan boord maar werd zelfa reeds na het eerste schot aan de hand gekwest De stuurman inmiddels naar achter gekropen kreeg nog vier schotwonden en bleef voor dood liggen waarop ook de kapitein met een kogel in den buik nederviel Bovendien naderden nog meer booten van den wal met wel 120 bandieten zoodat verdere tegenstand onmogelyk werd De Mooren lieten de scbeepaboot neer en laadden deze vol beddegoed keukengereedschap kompassen zeilen olie si wat tan levensmiddelen te vinden was behalve pekelvleesch tot de kajuitdeuren toe en de kieederen der opvarenden die huu van het lyf werden gerukt Steeds voeren booten heen en weer om den buit in veiligheid te brengen Gelukkig stak 8 avonds de wind op terwyl de roorera aan wal waren en kon de Anna zoo goed en zoo kwaad bot ging naar de Spaansche kust koers zetten eenmaal het geval wordt zat ik bet miuohien aso niemand mededeelen Ook niet aan m jP Waarschijnlijk niet dew l ik gevoel dat gy myne handelwyze zult afkeuren Qoed dat ik het weet nu zal ik nog meer op u letten dan tot hiertoe het geval was en wanneer ik hat noodzakelyk aoht u zelfa doen spraken Ooed nu nog slechts een paar woorden overdtt onderwerp Welk een karakter sobryft gij die zoo vlug een juisten blik in het rasnschelyk gemoed weet te werpen aan ïvar tooP Ëeo ridderlijk aristocratisch open eo au fond goed ofschoon zwak karakter Hy mist iwoe aigenaohappsn die voor een man onontbeerlyk ijjn namelijk standvastigheid en besef van zyoe plaats als mensch in het leven Zijne opvoeding heo hem oppervlakkig onbestendig en loszinnig gemaakt Het betere gewoonten van der jsugd at aan sou hy een degelyk man geworden zyn maar nu Alma zijn zyne gebreken in hebbelijkhedea overgegaan en hoop daarom uiet hem die te kunnen ontnemen f Ik hoop op niets Het eenige wat ik zou kunnen wensefaen is ham nuttig te weten Die opoffering zou niet bijzonder groot zijn donk my Da gravin stond op Nu ga ik een rytoertje doen wilt gü my verf ezellen De frissohe luoht en de beweging zullen my bevrijden van het gevotl van zwaarmoedigheid dat op myne ziel drukt en dat ik niet voeden wil Het gezelschap van m u adelen en geaohten leermeester zou my daarom hoogst aanganaam zyn JTorit irvoiii