Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1895

8 88 JVu 69 Directe Spoorwcgverblndlogcn met GOUDA Zomerdlenst 1895 AansevaogcD 1 Mei TUd vao Greenwich 0DD 110TT1 18 88 1 84 18 88 18 88 18 43 18 69 1 44 KOTTIKSIU8 61 10 38 10 88 10 89 10 48 10 18 8 38 8 08 8 13 8 98 8 68 8 86 10 11 S6 18 80 1 46 8 60 8 10 8 46 4 8C f 1 66 V ff V 8 08 V f r f 8 09 f V 11 40 8 16 8 09 3 8 4 08 4 40 6 61 DIN Blla GOUDA 7 86 6 8 08 6 10 8 1S f 6 18 8 81 t 8 8 88 6 18 8 16 7 46 60DSA DEN BllC Haje 6 48 7 80 7 48 8 80 9 8 9 481 0 1411 8618 161 58 8 44 2 68 3 48 4 1 17 6 117 68 Voorb 6 64 10 80 1 44 t i Z Z W8 08 10 l 6 Jf Z r ICO 19 f K 10 46 g 8 09 f Qoua 8 80 7 60 8 18 9 9 6810 1610 67 18 06 18 46 8 80 8 14 3 8 4 18 4 48 6 47 6 68 8 88 10 18 Stopt te BleUwijlc Kraisvreg en Nootdorp LeidHcliendaai 7 48 8 89 8 64 9 64 11 188 01 10 06 8 18 10 16 8 86 10 87 8 81 9 8810 8811 48 Snd 7 8 8 81 87 10 90 1 0 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 T M 7 48 8 47 11 08 18 3J X tl ï 1 t7 1 S7 10 48 V V8 8 48 l o J 1 4 Ó 4 l 7 V 6 67 7 4 4 U T S K O H T G O U D A 10 11 84 18 50 l l0 8 SS4 4S6 SfilO SSn El V 4 18 6 KS lO Sl f H 4 S4 9 10 44 It OT 1 82 8 41 4 87 S W 7 0 AMSTXIDi M S O Q O A f ll 11 8 40 4 Sfi 10 14 18 19 8 80 1 10 6 o U D A D T B 11 O H T 6 16 6 48 7 66 8 0 8 81 06 10 1 11 18 4 8 88 8 17 4 16 4 4t 6 6T 6 66 8 8110 16I t w 11 14 8 87 I 1 8 6 6 7 O 81 1188 8 46 8 84 6 06 8 17 7 18 6 48 10 87 18 188 886 8 41 1 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 6 86 7 46 04 11 eOUÜA AMSTERIJAM 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 41 6 86 10 16 10 U 60 U 4 U 4 8 6 41 8 1 IU Anders had men wellicht nimmer ran het Echip iet meer gehoord De kapitein die daldeloos leed werd ater reode naar de kajuit gedragen en de staurman naar het vooronder Een der bemaaning Anstin een ËngeUchman uam het bevel op zich Men brandde toortsen van werk om de aandacht van voorbyvarende schepi n te trekken maar vruchteloos Ongeveer vier uur s ochtends vonden twee matrozen den kapitein in de kajuit op den grond liggeo Hg ademde nog en zy tilden hem op een ruatbed iWe zullen wenden zeide een Ooh jongens ik kan u niet helpen antwoordde de stervende £ n toen de twee nadat het schip gewend had terngkwamen was de arme man dood Te half zes Dinsdag ochtend zag men rook aan stuurboord en by gebrek aan vlag werd een blauwe lap en een hemd gehescben Te 10 uur bg mistig weer kwam Gibralter io t zicht v n waar men te 4 uu de Anna opmerkte en een sleepboot zond om haar binnen te brengen De stonrman werd voorts in allerijl naar het hospitaal overgebracht schrikkeiyk aan beide dyen io den buik en aan de rechterhand gekwetst De verontwaardiging t Gibraltar over deze daad van zeeroof in het gezicht van Europa is groot Het is hoog tyd meent de berichtgevfr dat de mogendheden tezamen maatregelen nemen om aan dergelgke gruwelen een einde te maken Een Farysch geneesheer Championnière heeft in de Nonvelle Revue een lang artikel geschreven over De Vrouw en bet Rgwiel i Deze dokter is een groot voorstander van het wieleren voor de vrouw welke naar zgu beweren door deze lichaamsbeweging gespierd wordt en sierlyk in hare bewegingen Maar bovendien krijgt de vrouw die wielert een vluggen blik gevoel voor tuoht moed volharding lust tot reizen opmerkingsgave en zin voor huiseiykheid Op een goeden dag komt het den minister van oorlog voor dat de weerbaarheid der dienstdoende schntteryen iets te wenachen Iaat R wensoht ze te bewapenen met revolvers op geiyken voet als het voetvolk van het staaode leger maar omdat de schntteryen onder het beheer van zynen ambtgenoot van binnenlandsche zaken staan moet deze eerst gehoord worden De miuiiter van biunenlandsohe zaken vraagt aan de commiasariasBU der koniugin opgave van de gemeentebesturen waar alvast voor oefening revolvers in bruikleen worden ge wensoht De gemeentebesturen boeren den schuttery commandant over het geval De commandant schrytt aan het gemeeutebestuur dit weder aan den commissaris der koningin de laatste aan den minister van binnenlandsche zaken en dia weder aan z n collega van oorlog Deuzeliden weg gaat de mededeeling van den minister vap oorlug hoeveel revolvers als maximnraaantal voor elk bataljon schutterï kunnen worden aangevraagd binnen die grens richt de commandant der schnttery zyne aanvrage om verstrekking in over al de genoemde katrollen bereikt deze aanvrage den minister van oorlog Laatstgenoemde atelt goedgunstig het gevraagde aantal beschikbaar bericht dit den minister van binnenlandsche zaken deze aan de commissarissen der kooiogiu die alweer over de schyf van bet geuieentebestaor den schuttery commandant verwittigen Nu krygt de magazijnmeester vandestapelmagaiynen order van zyne chefsi de revolvers met behooren af te zenden Netjes verpakt heeft die verzending aan bet adres vau het gemeentebestuur plaats Van die verzending doet de magazynmeester mededeeling aan het gemeentebestuur De spoorweg directie zendt aan het gemeentebestuur eene aankondiging van de aankomst Een en ander wordt aau den commandant der Bchuttery geëndosseerd Deze stelt zich zorg 8 40 8 47 8 64 9 01 U IO 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 Onit il 7 lC r4rMkt Ki w rVwrk Okfü Botttrdua ttndw Cfdl Muiwarknk Ouliv WMrln UIMCU 40 W KMrdnokt vuldig in het bezit van den kostbaren bait en zendt met de noodigeialeveriagsformaliereode emballage aan den magazynmeester terug De laatste ontvangt te gelyk van het gemeentehestuar een ootvangstbewya voor bet gezondene De m azijnmoester stuurt aan bet gemeenlebestoor een bewgs an ontvangst van de emballage het geraeeotebqstuur geeft dit belaugrgke document aan den commandant der schuttery in bewaring Oef De schuttery te X is drie revolversin bruikleen ryk geworden Hb d Een der personen door e Haagsche rechtbank veroordeeld wegens de bekende diefstallen langs tuimelramen in November des vorjgen jaars in de residentie gepleegd de 26 jarige opperman R Flierman verscheen gisterenochtend voor het gerechtshof te s Gravenhage en verzocht alsnog een tweetal getuigen te doen booren bewerende daardoor zyn alibi te kunnen bewyznn De procureursgeneraal tot wien de appellant dit verzoek reeds bad gericht had geen termen gevonden die getoigen te doen dagvaarden doch het Hof besliste na in raadkamer te zyn geweest dat de bekl in de gelegenheid zou worden gesteld bet door hem aangeboden bewgs Ie leveren en schorste te dien einde de behandeling der zaak tot des namiddags te 2 uren Alatoen door den president van het Hof gewezen op zyue voorden commissaris van politie afgelegde bekentenis beweerde beklaagde bekend te hebben ten gevolge van op hem uitgeoefende pressie De beide inmiddels verschenen getoigen een loodgieter logeerende met bekl in een logement aan het Zieken en een hoofdagent van politie ïadden bekl in een nacht waarin hy zich aan diefstal in de Houtstraat zou hebben schuldig gemaakt gezien ia zyn logement Het Openbaar Ministerie achtte hierdoor echter geenszins bewezen dat bekl io dien zelfde nacht niet tevens in de Hontsiraat was geweest en eischte bevestiging van bet vonnis Mr P H Scholten de verdediger achte het evenwel niet waarachyolpk dat bekl toch in den bewuste nacht in de Houtstraat Was geweest en concludeerde tot vryspraak Uitspraak over 8 dagen De rechtbank te s Gravenhage veroordeelde gisteren twee jonge mannen zonder vaste woonplaats die te Hazerswoude en Alfen nit een schuur eeoige kleedingstukken ontvreemdden tot 1 jaar den persoon te Delft die zynen huisheer mishandelde toen deze hem aansprak over achterstallige huur tot f 10 boete of 10 dagen den opperman die zynen baas een pak slaag gaf tot 1 maand en den jonkman nit Katwyk die een medeminnaar aldaar een steek met een mes gaf tot f 10 bnete of 10 dagen Er is waarschyniyk te Amsterdam weer valsch bankpapier gemaakt en volgens deskundigen blykbaar door eene hoogst kunstvaardige hand Gisterochtend is ten kantore van de firma Johannes Kramer Co geldwisselaars Dam hoek Vygendam ter inwisseling aangeboden een valsch bankbiljet van f 60 het werd door den chef der firma aangehouden en de politie nam bet in beslag De hoofdkenteekeoen der valachheid zyn belaas zoodanig dat men er wel een echt by moet hebben om door vergelgking de valachheid ta kunnen ontdekken Zy worden nl van uit Amsterdam aldus opgegeven Io de kleur is lichter 2o de hoogte ia kleiner 3o het getal 60 aan de vier hoeken staat op veel lichter frond dan by de echte 4o het watermerk is veel scherper dan by de echte 5o het geheel ie met de pen geteekend en zeer bedriegelyk blykbaar met hoogst kunstvaardige band uitgevoerd 6o de kop van den leeuw is een weinig kleiner dan by de echte 11 09 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 10 17 18 88 8 8 86 7 47 9 6 18 11 8 18 8 66 8 07 Het biljet had als nummer G P 5604 en was geteekond met de namen Piersou en de Hoop ScheSer Ia den avondtroia ran Arnhem naar Amsterdam bevond zich den 5n Febr een meisje dat te Utrecht noch een plaatekaartje vertoonde noch er een wilde of kon koopen Uit den tr in verwyderd deefl zy op het perron aan hootd en een anderen conducteur de vlogheid barer handen en de acherpte barer nagels gevoelen waarna de trein zonder haar vertrok Hoe zy daarna te Amsterdam is gekomen is onopgehelderd doch kort daarna werd zy daar opgespoord door een rechercheur die van haar eeue volledige bekentenis van het gebeurde heeft gekregen en baar herkende als de 24jarige M V Voor de rechtbank te Utrecht stond nu maandag eene M V deswege terecht die echter ter terechtziiting verklaarde niet alleen 25 jaar te zijn maar ook in den bewusten avond niet van Arnhem naar Amsterdam te zyn gereisd En toen men ten slotte door hulp van de telegraaf den rechercheur uit Amsterdam had ontboden bleek inderdaad dat deze M V niet de bewuate was Het merkwaardigste kwam nu echter nog In plaats van de onachnldige M V die toch al een zeer ouaangenamen dag bad doorgebracht no direct boiten de zaak te stellen verdaagde de rechtbank ten einde eerst de echte te dagvaarden hare bealissing omtrent de misvatting tot 16 dezer Meneer ontvangt nietli Die meneer is de beruchte Cornelius Herz de eeuwig stervende van Buurnemouth f die weer plotseling ingestort is na hg tegen 15 Mei voor bet hof van appèl te Pargs werd gedaagd om zich over zyne finaucieele handigheden in de Panamazaak te verantwoorden De Franscbe concul te Bournemouth die hem de dagvaarding wilde overbrengen kreeg van een dienstmeisje ten antwoord meneer ontvang niet Toen hy haar naar biiineo zond met een verklaring van wat hy kwam doen keerde het meisje terug met de boodschap dat meneer te zwaar ziek was om iemand te zien en toen hg haar de dagvaarding gaf en een bewys van ontvangst wilde hebben zei ze dat de doodzieke meneer haar verboden had iels te onderteekenen Het Noord Oostzeekanaal is de langste afstand die geheel met electriciteit verlicht zal worden De lengte bedraagt 98 6 kilometer deze zal verlicht worden met 952 gloeilampen ieder van 25 normaalkaarseo bevestigd aau palen van 4 meter hoogte op afstanden van 250 meter van elkaar geplaatst aan heide kanaalboorden De beide sluizen aan de Oost en Weatzyde by Holtenau en Brunsbüttel en de binnen en boitenhavens zullen door gloei en booglampen van verschillende lichtsterkte verlicht worden Voor de ingangen van sluizen en havens zullen gekleurde lichten gebrnikt worden Er zyn twee centraal sta tioua voor de electrische verlichting gebouwd een te Holtenau en een te Brunsbüttel Waar het kanaal door meren loopt zal de verlichting plaats hebbeu door middel van boeien met vetgas Dezer dagen arriveerden te Amsterdam een jong Duitsch wielrijder de heer Heinrich Horstman uit Barmon die op zgn Regentwiel een reis om de wereld maakt De reis is het gevolg van een weddenschap tusscben de heer Horstman en vyftal heeren nit Elberfeld De heer Horstman heeft aangenomen in twee jaar per wiel om de wereld te ryden zonder bij den aanvang van den reis een cent op zak te hebben in zgu onderhoud te voorzien en nog 5000 Mark thuis te brengen Voldoet hg aan deze eischen dan ontvangt hy een som van 20 000 Mark De heer Horstman is een energiek jongmensch Hy is pas 20 Jaar niet groot van gestalte met een open gelaat 8 44 4 60 6 84 7 11 4 67 6 04 6 11 4 08 6 80 6 48 7 80 8 38 3 60 e O D D 1 11 60 18 08 6 8S 7 fiO 6 68 8 11 7 07 8 19 7 S0 S 8S K IO ÏJIO Utreeht Woerden Oadewater Gouda AKstatdaaWp fiaida II 04 Hy is zich bewust den reis te znllen volbrengen en de weddenschap te winnen Om in zyn onderhond ie voorzien hondt by voordrachten over zgn reis en en begon hg daarmede in Dortmund waar hg zyn eerste uitrusting aanschafte Hg kwam aldaar met i 6 50 op zak en hoopt door in het Wielrydersbondlokaal op te treden het geld te verdienen om zgu reis naar Engeland te kunnen voortzetten Opdat ieder hem daarbij steunen kan heeft hg de intree op 50 et bepaald Hg maakte de reis die de vorige week Maandagmiddag 4 nnr begon over Dortmund Ham Munster Burcb Steinfart Gronan Endschede Hengelo Almelo Deventer Amersfoort Hilversum Amsterdam waar hg Zond vond 9 4 i BBQ de Weösperzyde aankwam Van hier gaat hy naar Engeland hoofdzakeiyk om zich met het oog op Amerika oog wal iu het Engelsch te oefenen Van Engeland gaat het naar Amrika dan naar Azië Noord Afrika en weder naar Europa om binnen twee jaar in Barmen terug te keeren Dinsdag besteedden de Koninginnen met het bezoeken van eenige winkels Vervolgens gingen HH MM in hofrgtnigen afgehaald op het Buckingham Palace lunchen bg den Prins en de Prinses van Wales In het hotel teruggekeerd ontvingen HH MM het bezoek van de Prinsessen Christian en Beatrice De bezoeksters bleven geruimen tyd en vertrokken eerst om 4 uur Koniugin Wilhelmina geleide haar naar het rytuig en nam een hartelijk afscheid na aan Prinses Beatrice beloofd te hebben op de drawing room te zullen komen welke Koningin Victoria Maandag iu het Buckingham paleis heeft gebonden Ook de Hertogin van Saksen Coburg bezocht de Koninginnen Om balfvyf maakten HH MM iu een hofrijtuig een rit door de parkeu Des avonds was er diner in het hotel onder de gasten waren lord Carrington grootkamerbeer van bet hof de heer en mevrouw Van Goltstein met de leden van bet gezantschap verder lord Reay sir Horace Rumbold en lady Rumbold de Nederlandsche consul en de consulgeneraal De tafel vormde een kring in hel midden der zaal die door de vele prachtige versieringen vau bloemen en planten en door bet etectrïsch licht een tooverachtigen aanblik bood De Koninginnen brachten gisteren namiddag een half uur in bet Lagerhois door Koningin Wilhelmina had den wensch te kennen g evon een vergadering van het Engelsche Parlement te zien De Koninginnen werden ont vangen door mrs Gully de echtgenoote van den speaker en geleid naar de gaterg die voor de vrienden van den speakerc wordt gereserveerd Men meldt uit Grave dd 8 Mei Gister werd hier een 6 tal zigeuners aangebracht en na korte rust verder gevoerd in de richting naar de Pruisische grens Aan den overkant der Maas kampeert een troep van 13 personen onder bewaking van marechaussee Opmerkelyk is het dat enkelen der zigeuners schetsboekjes hebben waarin zg de wegen en binnenpaden in teekeuing brengen Dit feit verklaart eenigszins de mogeiykheid dat zg soms de politie verschalken en ziob eenen weg naar het binnenland weten ta banen De effecten diefstal in de Zwart Janstraat to te Rotterdam 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 86 9 03 6 81 9 10 Voor dit feit hadden zich gisteren te verantwoorden Tb C N W 24 jaar timmerman J M de K 22 jaar zonder beroep en J F M allen te Rotterdam woonachtig en gedetineerd iu de strafgevangenis aldaar De aanklacht luidt als zouden zij op den 3 Febr 1895 te Rotterdam ta zamen en in vereeniging hebben weggenomen een aantal binnen en buitenlandsohe efi ect n tot een nominaal bedrag van ongeveer f 38 XX eenig geld een accoordciter eene zilveren medaille een waterpas een 6 80 8 80 6 87 6 44 6 60 8 86 41 M M 1 N S8 t 9 18 7 80 8 SS 6Jtl 7 40 8 09 9 07 0 9 S8 f 9 36 8 41 9 49 10 84 10 14 8 49 in AS verrekgker een klokje een revolrer een leesglai een tabaksdoos en een paar waterlaarzen allea toebehoorende aan D J Oosthoek althans Mn een ander dan aan hen bekladden net het oogmerk zich een en ander weder reeb telg k toe te eigenen De Ie beklaagde een persoon met een hoogst ongunscig nilerlgk blgkt den 16 Maart 1893 door de rechtbank te Rotterdam te zgn veroordeeld tot een jsar en 6 maanden wegens diefstal met inbraak ook door den militairen rechter was bg reeds veroordeeld wegens diefstal Da beklaagde M door den president mr P A J Bouvin ondervraagd bekent met beide mede beklaagden wel eens te zgn uitgeweest Sy zolk eene gelegenheid had W tot hem gezegd betreffende bet huis van den heer O bet ziet er vuil nit maar er zitten meer centen dan wij hebben c Beklaagden hadden elkander des Zaterdagavonds ontmoet en door De K werd toen bet verlangen geuit om een paar centen voor den Zondag te hebben Door De K werd daarna aan beklaagden gevraagd of zg niets te stelen iaten in de buurt van de Zwart Janstraat waar zg nogal goed bekend waren Er werd onder de vrienden afgesproken dat zij elkander des Zondagmorgens zouden ontmoeten om een plan te heramen Des Zondagmorgens kit am M ten huize van De K met wien hg afsprak om W mis te loopen daar hg geen plan had om te gaan stelen Dit goede voornemen werd echter vergdeld door de komst van W die nadat men het luiia van de bnitenzyde goed had opgenomen voorstelde dee avonds ten 6 ure bg deRottebrng te zamen te komen om te gaan stelen bg den heer Oostheek in de Zwart Janstraat Omstreeks zes uur begaven zy zicb naar het aangewezen pand en openden de deur door met de hand door het rasterwerk der deur ta steken de knip aan de binnenzijde los te schuiven Het drietal ging daarop naar binnen waar door W de lamp werd aangestoken Door ieder banner werd bg het licht der lamp weggenomen wat van ieders byzondere gading was de een nam een paar waterlaarzen de ander waarachgniyk een muziekliefhebber nam eau accoordciter weg Wisdom die een inbreker de métierc is wgdde zyne aandacht aan meer dpgelgke aaken by bemerkte bij den schoorsteen in de voorkamer op den grond een sigarenkistje dat by opening de papieren ter waarde van f 38 000 bleek te bevatten Hy zeide tot de beide anderen Jongens dat zgn goeie bullen c Nadat de anderen hnn buit hadden ingepakt blies men de lamp nit en na do straatdeur gesloten te hebhen begaven M en De K zich met de gestolen bullen c naar de herberg van Oord in de Pannekoekatraat waar zg door eene zgingang in de woonkamer kwamen De gestolen goederen werden daar gedeponeerd Een kwartiertje tater kwam W die achtergebleven was ook in die herberg waarop het drietal na eerst bier te hebbeo gedronken zich met het kistje effecten begaf naar den opkooper Bergmans in de Leeowenstraat wien zg de effecten te koop aanboden Deze had er geen zinnigheid in omdat hy meeude dat bet verloopenc effecten waren doch verzocht hun over een half nurtje terug te willen komen Zg kwamen dan ook omstreeks balfoegen terug met de papieren na eerst bg verschillende opkoopera van gestolen goederen een gedeelte der ontvreemde voorwerpen van de baud te hebben gezet welker opbrengst zg deelden Bg Bergsmana werden de effecten aau eene nauwkeurige inspectie onderworpen doch het scheen dat men er geen verstand van had want men was niet genegen tot den aankoop van verloopenc papieren Met achterlating van de citer gingen bekln been terwyi bekl M het kistje met effecten onder den arm droeg In de Zandstraat aldaar werd M door de politie aangehouden en qp de vraag hoe bg aan het kistje met geldswaarde was gekomen beweerde hg het gevonden te hebben De beide andere bekladden gingen daarop op de vlucht De beklaagden De K en W ontkennen medeplichtig te zgn aan den diefstal en dissohen allerlei leugenachtige verhalen op omtrent het in bezit raken der gestolen goederen De getuige Oosthoek verklaart bet benedenhuis aan de Zwart Janstraat alleen te bewonen Den 3den Januari was er een ruit stuk van de buitendeur w6lk ruit wordt bescherind door een gzeren ornament Op dbn bewusten Zondag was hg omstreeks twee uur des middags uitgegaan en toen bg des avonds omstreeiu twaalf uur tbuis kwam stond er een agent voor de deur die hem mededeelde dat men bg hem had gestolen Bg deze onaangename verntsaing ging hg naar binnen en bevondf dat de voormelde voorwerpen nit zgne woning waren verdwenen Ook het kistje met effecten dat in de voorkamer onder een stoel op den grond stond was verdwenen Het verhoor der 17 overige getuigen in deze zaak wordt na de schorsing voortgezet Een treurig ongeval had gistermiddag aan de Maaskade te Rotterdam plaats bg het lossen nn gzeren flesschen met koolzuur in het Rgu ohip Ehrenbreidsteiii Tan gevolge van de zonnewarmte sprong een der desschen met het gevolg dat de knecht vanden schipper bgna onmiddellgk een Igk was Door bet spelen met lucifers door een zes jarig kind zgu op den Ëlsterscben berg hg Veuendaal 6 hectaren achtjarige dennen van graaf Bentïnck een prooi der vlammen geworden By de te Numansdorp gehouden verkiezing van heeraraden van den Numanapoider luidde een der stembriefjes Arie Qnispel te Numansdorp neef van den commandant der zeemacht bg Lombok Plattels ndsbrao d weer Dinsdagnamiddag 2 uur brak een hevige braad uit op de hoeve de Havik te Lienden Io korten tgd lag de geheele boerderg in aacb zoodat zegt de berichtgever der Arnh Ct de spuiten ofschoon er alarm gemaakt was niet oïtrukten Een koopman uit de Dgkstraat te Amsterdam heeft by de politie aldaar aangifte gedaan van diefstal van 85 paren schoenen uit zgn pakhuis Reeds is door rechercheurs de baud gelegd op twaalf paren van die schoenen In het kantoor van de Zuid Hollandsche Bierbrouwerij te Groningen is in den nacht van Zondag op Maandag inbraak met diefstal gepleegd De lessenaar werd opengebroken en van zyn inhoud baakpapier en kleingeld tot een gezamenlgk bedrag van ongeveer i 530 beroofd Te Antwerpen is een handelsagent een zekere Berckman in hechtenis genomen Hy staat onder beschuldiging woeker gepleegd te hebben De gevangeneming heeft in de Scheldestad groot opzien gebaard Te Bern zal vau 16 tot 21 September een internationaal veeart eogkundig congres worden gehouden waarop de volgeode onderwerpen znlien behandeld worden internationale veeartsenykundige politie internationale conventie betreffende het veevervoer uitgave van internationale bulletins over h t heerschen van besmettelgke veeziekten longziekte der runderen gebruik van het vleesch van tubercaleuse dieren enz Buiteolaodscb Overzicht Gisteren begonnen ïn de Belgische Kamer de beraadslagingen over de verhooging van enkele invoerrechten De gebeole zitting werd in beslag genomen door de redevoering van den voorzitter Beernaert die het ontwerp der tegeering levendig bestreed De heer Beernaert begverde zich aan te tooneu dat de landbouw ten behoeve waarvan men ptotectionistische maatregelen wil nemen niet meer Igdt dan andere industrieën Een motie van den heer Corremana om ten opzichte van de rechten op haver de prealable qaaestie te stellen werd verworpen met 60 tegen 40 stemmen Om den tegenstand der vryhandelaars tegen dit ontwerp zooal niet te breken dan toch te verminderen heeft de regeering daaraan vastgeknoopt een voorstel tot afscbaËSng der vuur en bakengelden Toch kan de regeering feilen weerstand tegen haar voorstellen verwachten De oud minister Beernaert die thans voorzitter der Kamer is heeft zijn voornemeu te kennen gegeven beslist tegen het ontwerp stelling te nemen De heer Beernaert is bekend als een aanhanger van het vrybandel stelael en het was een weigering om toe te geven aan de protectionistische eischen der clericale Kamermeerderheid die verleden jaar aanleiding gaf tot zgn aftreden Toen hy in 1892 een ontwerp indiende om de baaken vuurgelden op de Schelde af te schaffen bleek welk een klove er bestond tusacheu hem en die meerderheid Deze toch verlangde als vergoeding daarvoor invoering van beschermende rechten op meel boter en producten der ngverheid en stelde in dien geest een wgziging van het ontwerp voor Geruimen tyk bielden de voorstellen de Kamer bezig en ten slotte vielen zg door de oppositie van de Antwerpsche afgevaardigden Thans is het ontwerp opnieuw ingediend door het kabinet De Burlet met de bedoelde wgziging Het blgkt doidelgk dat do invoering van beschermende rechten hg het kabinet zwaarder weegt dan do alschafiSng der baaken vDurgelden op de Schelde Niet alleen wil de regeering bestaande takken van landbouw en industrie beschermeo doch tevena door het heffen van invoerrechten aan andere takken van ngverheid die in België niet of weinig voorkomen gelegenheid geven zich te ontwikkelen In de centrale commissie wt da Kamer is het ontwerp der tegeering met ingenomenheid ontvangen doch iu die coihmissie hadden alleen protectiouiiten zitting Men verwacht bg de openbare behandeling vooral oppositie tegen de voorgestelde reebten op granen boter en margarine Sedert 1892 heeft de regeering herbaaldetyk beloofd geen rechten voor te stellen die vermoedelgk verhooging van den prgs der levensmiddelen ten gevtflge zullen hebben No stelt zg echter voor op meel een recht te heffen van 2 francs op haver van 5 fr op mout van 2 fr en op chocniade van 50 fr per 100 KG boter wordt belast met 20 fr en kunstboter margarioe met 5 fr per 100 KG Deze heffingen zullen natuurlgk de prgzen der levensmiddelen verhoogen en daarop zal de beatrgding hoofdzakelgk gegrond zgn De Duilsche kamer van koophandel te Brussel heeft een protest ingediend tegen de verhooging der rechten op producten der ngverheid vau dit protest verwacht men groota gevolgen Reeds dadelgk beeft de minister van financiën De Smet de Naejer eit kele wyzigingen in het tarief aangebracht iu overeenatemmiog met de eischen der Duitsche ny veren Het recht op uurwerken werd van 10 tot 5 pCt ad valorem c verlaagd dat op tapgten en wollen stoffen tot 15 pCt van de waarde Een voorstel om de rechten voor katoenen stoffen tu verlagen werd door de centrale sectie niet aangenomen Doch bg de openbare b handelj ng zat dit punt opnieuw ter sprake worden gebracht en waarachgniyk met heter gevolg Daarentegen zgn in de centrale commissie nog verlaagd de reebten op ingelegde vruchten en conserven en die op paesemeutwerken van 15 pCt op 10 pCt van de waarde Ook thans weder moest de regeering rekening houden met de oppositie van Antwerpen tegen de heffing of verhooging van invoerrechten Het was daarom dat zg besloot de afschaffing dnr vuur en bakengelden aan het ontwerp te verbinden Op een verzoek van de Antwerpsche afgevaardigden om deze beide ontwerpen te scheiden antwoordde de heer De Burlet dat dit niet aanging De beschermende rechten moeaten dienen om bet verlies voor de schatkist te dekken ontstaan door de afschaffing der vuur en bakengelden op de Schelde Ouder protest tegen de economische politiek der regeering heeft de Kamer van Koophandel te Antwerpen zich voor de voorstellen verklaard Men herinnert zich dat onder de socialistische beroemdheden in Frankryk Saint Denis gerekend werd waar de roode Gemeeuteraad allerlei sociale grappen met de borgerg uithaalde By de aanvoilingaverkiezingen werden steeos gematigden gekozen maar dezen traden telkens weer af in de hoop aldus een ontbinding van den Raad te verkrijgen opdat aan de heerschappy der soeialisteu een einde kon worden gemaakt De laatste maat dat de gematigden zich candidaat stelden verklaarden zgn echter nogmaals herkozen hun mandaat te tullen aanvaarden aangezien het volgend jaar toch de geheele Raad moest worden vernieuwd en inmiddels krachtdadige oppositie te zullen voeren tegen de socialistische meerderheid Zondag hebben de verkiezingen opnieuw plaats gehad un zgu uitgeloopea op een verpletterende nederlaag der socialen Immers in plaats van zooala aanvaukeiyk met 500 en 800 stemmen hebben de gematigden thans gezegevierd met een meerderheid van 1500 De socialisten zijn 300 stemmen achteruitgegaan t Is jammer zoo dicht bg luilekkerland eu dan weer terug ta moeten Onder voorzitterschap eerst van den hertog van Westminster en daarna van den hertog van Afgylo is Dinsdagavond in den St James Hall te Londen eene groote meeting gehouden naar aanleiding van de gruwelen iu Armenië Gladstone s scbrgven aan den hertog van Argjle werd hier voorgelezen De korte inhoud is reeds meegedeeld Er werden verscheidene toespraken gebonden en aangenomen De slotsom daarvan waa dat een krachtig protest der Engelsche regeering tegen het optreden der Turken in Armenië werd verlangd Den dag te voren bevatten Daily Newsc en Daily Telegraph misschien wel met bet oog op de proteatmeeting weer lange arïiikelen over de gruwelen iu Armenië Ongelooflgke verhalen an moord en mishandeling van allerlei aard vr den hierin meegedeeld Naar men meldt moet tusscheq den Turksohen grootvizier en den minister van oorlog een ernstig conflict zyn ontstaan Onlangs heeft de Sultan den ministerraad gelast de uoodige middelen op te sporen om aan het leger geregeld zgue aoldg te kunnen uitbetalen daar hg ook met het oog op de ongeregeldheden in Armenië op het leger en vooral op bet garnizoen van KonstantinoElel moet kunnen steunen De minister van oorlog verklaarde daarvoor jaarlgks nog 3 400 000 Turksche ponden uoodig te hebben welke bg verlangt dat hem zullen worden verstrekt door de administratie der openbare schuld wier inkomsten meer bedragen dan op bet oogenblik voor de voldoening der acholdaischers noodjg is terwijl bovendien de overeenkomst van 1881 baar recht geeft in geval van dringende noodzakeIgkheid het te betalen rentebedrag te wgzigen De grootvizier wilde daarvan echter niet booren en beweerde dat het tekort best kan worden gevonden door middel van beaoiniging maar de minister die in dat geval vele zgner vrienden of door zgne amb euooten begunstigden zou moeten beknibbelen was daartoe niet te vinden De groot vizier heeft zich nu sedert eenige dagen ziek gemeld men acht bet echter wel waaracbgnlgk dat de minister van oorlog zgn wil zal weten door te zetten De Transvaalsohe Volksraad is geopend door president Krnger die de verklaring aflegde dat de r eeriog der Zuid Afrikaansche republiek niet voornemens is te berusten bg bet vooroemen der Engelsche r eering tot an nexatie ven het grondgebied ten noorden van Zoeloe land Een dergelgke houding der Transvaaluhe regeering was tronwens te verwachten want natuurigk kan president Eruger den Truivalera op deze wijze niet den eenigen eigen weg naar de kust laten ontnemen Het is te hopen dat de Engelsche regeering de billijkheid van president Krugera protest lal erkennen en daardoor ernstiger moeilgkheden zal vermgden Haute Nouveauté in PARASOLS Doah aallen niet geëtaleerd worden A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam Tor kn lotkom mi 98V loov 100 IS 88 Vu 88 8 SI 88 Vl 7V V 105 106 s 09 v 88 4 V loo 808 860 646 100 88 68 101 814 187V 101 A t U8V 186 188 106 V 61 1 8 V 108 ïv 101 98 101 188 m 18 i Vii 14Vi 101 67 67 98 l l 82 107 79 U m 10 8 61 H UV 888 1981 1091 107 losiy 108 u 188 lii 97 48 481 HiDiiuSD Cart Nwl W 8 dit dit dit 8 dito dito dito HoHOU Obl Ooudl 1881 86 4 tüiIB iDsolirlJTiDg 1863 81 6 OoaTiNK Obl ia papier 1868 6 dito in Eilrar 1868 6 PoKTu iL Obtig mat tiokat 8 dito dito 8 100 646 88 RcauMD Obl OoBt 8a Seria 8 dito Ohodb 188 4 dito bij Botbf 1889 4 dito bij Hopa 1889 90 4 dito io goud lean 1888 6 dito dito dito 1884 I Sru Farpat aohold 18 1 4 TomKBU Gepr CoDT laan 1 90 4 Gao leauiog loria D Oao laaaiüif leria ü iiüiDArft Elp Reo r obl 1 9 8 Ullioo Obl Buit 8ob l t 6 Vbneeuiu Obl 4 onbap 18 1 AustbkdjlM Obligatiao 1881 8 BsTTUDAK Stad loan 1886 8 I riD N Xfr Handelar aaad A aodab T b Mü CartilloataB Daiillaataobappjj dito Arob Hvpothaakb paodbr 4 Cu t Mü der Voratanl aand a Or Hyaothaakb paudbr 4 Nadarlandiolia bank aaad Nad Haadalmaataob dito N W fc Faa H b paodbr 6 Rott Hypotbeakb paodbr 4 Utr Hvü oakb dito 4 OoaTBHBJI KHoag bank aaad KusL pRbaakbank paidb 4 Ambbiiu Equit bypotb paodb 6 61 Ubxw L o Fr LieD oart 0 Üwj Holl IJ 8poorv Uü aand Mij lot Eipl r 3t 3pw aaid Nad Ind Bpoorvegm aaad Nod Zuid Airik Spm aand 8 dito dito dito 1 91 dito lTAlJB 8poorwl 1887 89 A Iobl 8 Zoid ltal Spwiny A H obl 8 PoLBN Waraobau Waaoao aaDd 4 EuaL Gr Eu 8pw Mij aand 6 Baltiaoba dito aand 9 W Futaira dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 6 Knrak Gb AEOW Sp kap aand 6 Loaowo Bawaat Sp lig oblig 6 Oral Tilabak dita oblii I ZnidWatt dito aand i dito dito oblig 4 i4y 7y 88 H a AHBBIU Oont Pao Sp Hjj obl 8 Cbia k Nortb W pr O t aand dito dito Win St Fetar obl 7 Danrar k Bia Gr Spm oart T a lUinoia Caotral obl in goud 4 Looiar fc NaabrilleCart aand Maxioe N Spv Mjj labyp o 8 Hiaa Kaniaa r 4 pet praf aand N Tork Ontario fc Woat aand dito Paona Ohio oblig 6 Oragon Galif la hyp in goud 6 St Paul Hinn fc Hanit abl 7 Un Faa Hoofdlijn oblig 8 dito dit Lino Col la byp O 6 CiNASjL Can Soutb Cart T aand Vbh C Eallw fc Nar la k d o O Amatcrd Omnibua Mij aaad Rottard Tranweg Maata aand Nbd Stad Anatardala aand 8 Stad Bottardam aand 8 46 K K Ooal B Cr 1880 8 Spuijb Stad Madrid I 1808 Var Nbi B Hyp Spob oait iX