Goudsche Courant, maandag 13 mei 1895

No 0657 Maandag 13 Mei J805 348te Jaargang fiOüDSCHE imm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye deier Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering ran Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden ia ƒ 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T kIs ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regeU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur he midd O ADVERTENTIBN TANDARTS E CASSUTO MARKT 154 GOUDA aitgnaadeid Zondags te conaatlmren ran 10 tot i nnr FEAUSCHE STOOMVEEVEEU IK Ckemische Wassohertj H OPPE HEIMER 19 KruUHade Sotterdatn OabreTeteeid door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en Terren T n alle Hoerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomcs van plnche mantelfl veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de aieowite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfj gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de preien 25 gedaald Te stoomen gottderen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week Hr Allernege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Oertiflcate of Award of the World s Hjgienio Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoeniii Droiven Borst lloiiig Extract MELIANTHE irrr Dl Uaehinala Fabriek DE HONIGBLOEU V15 H N van Schalk Go gevestigd te aOravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyHERBOEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs warden gestald De MELIANTHE is verpakt in fiaconi van 40 ets 70 ets en 1 met gebmiksaanwüzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te Qravenhage HT VerkrSgbaar bj P H A WOLFF Drogist Markt Qouda A BODMAN Moordndit 3 C RATELAND Boikoop B V WIJK Oudewattr Visitekaarten ONSEBTMWSAAmN Rouwkaarten met bijpassende Couverts orden net en spoedig afgeleverd ter Boek ota ConrantDrukkerg van A BRINKMAN ZN Door den Staat gewaarborgde HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort beginnende 303 e groote QELDLOTEKIJ moeten op 115 000 Loten S7700 prgzen vallen tot een gezameniyk bedrag van 11 Millioen 730 795 Mark De LOTERIJ bestaat uit zeven klassen reeds in de eerste Klas bestaat kans op een prgs van SOOOO Mrk De grootste pr a der li Klas bedraagt eventueel SOO OOO IvCarlc In de 1it tot de 7 e Klassen komen afzonderlyke prezen nit als P EMlË a 300 000 200 000 100 000 2 Bi 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 k 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de Ute klas is de prüs voor een geheel Lot 6 Mrk ot 3 50 half 3 1 75 kwart 1 50 0 90 Bestellingen roor Origineele Loten moeten zoo spoedig mc elyk in ieder geval echter tot den 2QiPt D MEI aan my gedaan worden Iedere opdracht wordt geheim en p rompt nil evoerd De verdere reeling der Loterg discreet is te vindep in de PUnnen welke ik franco en gratis verzend In de laatste jaren had ik de voldoeoing aan mgne klanten pryzen ran 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Mrk te kannen nitbeta en HAMBURG Orosse Bleichen 83 Hoofdkantoor Opgericht 1868 PHILIPPE FURST 4 pCt PAÏTDBIlIEVEir VAN DE Pester Vaterlamdischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHX IN 1840 Bovengenoemde Fftodbrievea zy noiiiiiiaa groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen TOomoD van balj Barlgkaobe Coupoas per 1 Maart en 1 Soptomber en aflosbaar a pari door middel Tan balQaarlJJksebe uitlotiog D GoupoBi EJjn thans en ook io de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 188tt Art SO 10 zjj zi D evenals de Oitgetote Fandbrieven betaalbaar te Budapest Weenea en te Amster dam toD Kantore van ondergeteekenden tot den koers ran den dag Volgen de wet van 187S is op de gesanteulijke verpande hypotbokeD prioriteit der houders vanFandbrieven ingeschqaren waardoor huu het reobt op de bypotbecaiie scbuldvorderingeo iu de eerste plaaM ii gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar hun Frospeotus van 19 Jannari 1 1 en het Jaarreralag der Instetliug over 1894 berichten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester VaterUndUober Ërster Sparcassa Verein tot den koers vao den dag WERTBEIM GOMPERTZ AMSTEEDAM Mei 1895 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dffilmatigd door de nleuwsie uitvindingen op machinaal gebied rerboteré ftbrleJitte cp uitsluitend gebruik vao fijn en fijuste grondstoffen garandeerei den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbeveieDSwaaTdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende akn den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets alg Hofleyerancler i4 Eere Diploma 8 gouden enz MedallleB een bewijs van uitmuntend jn bbrikakt Keeds 1874 schreef de Accademie national de Parü NouB TOUB déoernona ane HwlmUle d r première elmiKM en consideration de Totra xoellenta flabrloation de Ohooolat bonbons varlM eto eto StollWflrck s brika t ïb verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Oeaeraalvertegenwoordiger voor Nederland Jvlins HattenUodt Amaterdam Kalverstraat 103 Waatom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter g enezingf niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt Jworden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed sucoet hebben Was biet Friesnitz de geloerde vestiger der waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende mensobheid geworden is een eenvoudige boer F Henft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lanoet der chirurgen reeds minder noodsakelgk heeft gemaakt en tbana gemeengoed ven allo goneesheeren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking van tenuwziekten begint er liohl te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren oofaranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als buvoorb Bromium Yzer Anenioum enz geheel te verdringen Ër zijn vete menscben die noch zieïi nooh gezond sjjn en tooh klagen dat zij ttoh in liohaam en xielalleflbehalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen 100 zioh celven en anderen tot laat zgn zonder het te willen Vale worden geplaagd of door vreesegke angst ol door droe geMtigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan aijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorauizeu en toevallen Sindelijk lijden da ergsten onder hen aaa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongolukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaaht on eiken stand vindt zya seauwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onsen tijd Wie tot eene dezer categoriên van laders behoort en ingelioht wenseht te worden over de walking eenei nieuwe methode adreaseere zich aan Aliut rduu N CiÉBAlï € o Heiligeweg 4 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitipattingen is het beroemi werk Z Dr Retau CLFBi WAKI G HoUaadwshe aitgave met 27 alb Prjja 2 galden Ieder die san de nnchrikkelgke gerolgen Tail deze oudeo Igdt moet het lezea de oprechte leermg die het geeft redt jaarlgka daizend van een lekeren dood Te verkregen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TE PARUS Zenden gratis ao franco de generale geïllustreerde catalogus In de hoUandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraeizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JM UZOT C PARIS De slalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij nPrlntempe worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varzendlngen naar alle Landen derWareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie ln alle talen HaDd6l amerk Gy die Hoest flrebruikt uit de mikken Trommel AH N KATER en Co Gedeponeerd OBOyiSQMN Elk stokje heeft de Torm van een zittende Kat Verkrflgbaar in nette Blikken TrommeKjes 26 Ot bjj onze bekende Verkoopers Abonneert V op het S KATHOLIEKE TülVERSMAGAZIJi onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelps Terschjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige leotnut als Boman Novellen Historische térhalen Poêxie AUerlei Baadêels Logogrief Bebus en en Toor den zeer lagen prijs van 4SB CMSX per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maandschrift van Nederlaid P STOKVI8 WATEREBÜ8 Dnoivm sGosch BAD EEin EIM Seitoen van 9 Juni Zwarelbronnen Zwavel Slgk en MoorBaden Donches Stoot en Regen Baden warm en kond Stoombaden Electriciteity Massage Toegepast bg Rheamatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OaderlgfiCatarrhen Hoidziekten De boBchrgke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende Incbt maken Bad Sentheim tot een der nitstekendite Lachtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Knrinrichtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vorstelgk Bentheimsche badbestonr Dr m nas STKOTH Gouda Soelperidruk raa A BalNUUN k 2eoM DE VERKIEZING vooa ni PEOV STATEN Zee jaren geleden werd omstreeks dezen tijds des jaars een beitige strijd gevoerd bg de stembus Overal va uit het antirevolutionaire hoofdkwartier het parnol gegeven dat men zyn best zou doen in de Prov Staten een meerderheid te verkrijgen ten einde de Eerste Kamer die toen evenals nu gold voor een bolwerk der gematigde liberale beginselen om te doen gaan Hier ter stede was de strijd bgzonder warm Dr Kuyper kwam in persoon over om de oandidatuur te bestreden van Mr Yan Bergen IJzendoorn Toch mislukte de aanslag daar de liberale candidaten zij het met kleine ipeerderheid alle d ie werden herkozen Thans staan wij weder voor denzelfden strijd doch onder eenigszins andere omstandigheden Vooreerst missen wij helaas op de liberale lijst den naam van onzen betreurden Torigen burgemeester die zoo waardig zijn ambt in de Staten vervuld heeft Zgn plaats is ingenomen door onzen wakkeren wethouder Yan Goor die enige weken geleden door de kiezers werd afgevaardigd om de vacante zetel te bezetten Aan niemand beter dan aan dezen konden de belangen onzer gemeente in de Staten worden toevertrouwd Ten andere is op het oogenblik de geestdrift der antirevolutionairen in den lande voor de Statenverkiezing zoo groot niet Laat ons wachten tot geschikter tijd als er de nieuwe kiezers zijn luidde het wachtwoord En dan het vlotte niet zoo spoedig met de omzetting der Staten Wel is Utrecht geheel in handen der antiliberalen Qelderland reeds grootendeels veroverd en Zeeland voor de helft in hun macht maar dat is niet voldoende om de Eerste Kamer om te zetten Yoor het oogenblik luwt het dus aan dien kant Dat wil niet zeggen dat uiy den strijd zoo rustig te gemoet kunnen gaan Integendeel Juist in ons district spreiden de anti liberalen steeds een prijzenswaardigen ijver teü toon om ons de ingenomen zetels fËVlLLETOlM t gj i gi ffiS € 3 UU het Zwaedtch trDsQ u er niets meer te zeggen ik ga mede Of gelooft gy dat etin man ook at draagt hij gal k ik zijne zestig jaren onrerachillig is voor de betuiging dat hij eeo aangenaam geselachap is roor oeue jonge knappe wouw tJa wanneer deia man Anton Behn heet die de bedoelde vroow hef heeft alsof zy zijne dochter ware maar die ook hare ijdelheid zoo weinig streelen zal dat b j haar niet n maar doizendmaal verklaard heeft dat zij roistrekt niet knap itt Dat füt g ook niet Uw neiu ii te groot en te zeer gebogen uw Toorhoofd te hoog en te trotsoh uwe oogen ofaohoon helderblaaw en groot zyn te scherp uw mond ofschoon op zich zelf fraai heeft eene te spotachtige uitdrukking uwe huidkleur is te bleek en past niet by uwe gevulde taille en krachtig ontwikkelden lichaamsbouw Uw haar ia te licht en in volkomen disharmonie met uwe boogrormige zwarte wenkbrauwen en lange dito wimpers Zoodat summa sanmaram het eeo niet by het andere past waarvan het gevolg is dat de gravin Stern meer laelijk dan kaap is £ r lag iets droevigs in de stem ofschoon de lippen glimlachten yNiet leelyk bg mijne eer neen riep de magister levendig maar totschen lealyk en knap is afhandig te maken Bij elke gelegenheid wordt de strijd hernieuwd en ook thans zijn drie ernstige candidaten gesteld tegenover de aftredende leden zoodat het zaak is van onze zijde alle krachten in te spannen om geen terrein te verliezen Moge er dus niet nlag geleverd worden over de geheele linie zooals vóór zes jaar in ons district belooft de strijd niettemin warm te worden Toch vreezen wij dien niet omdat wij het voorrecht hebben een drietal candidaten te bezitten waarmede wij voor den dag kunnen komen De heer G A van Houwoninge Gz te Moordrecht is reeds lid sedert 1871 en beeft dus een kwart eeuw met de Staten gewerkt als grondeigenaar en deskundige in polderzaken is hij er op zijn plaats De heer R Blok te Lekkerkerk heeft zitting sedert 1878 en verdient aanbeveling om zijn speciale bekendheid met de Krimpenerwaard en zijn grondige kennis der gemeentebelangen vooral ten platten lande Onze wethouder de heer J M Noothoven van Goor heeft zich jaren Iting vertrouwd gemaakt met het Goudsche gemeentebestuur en is bij ieder onzer om zijn ijver en bekwaamheid bekend Waar wij zoo drie nitnetnende vertegenwoordigers hebben elk afkomstig uit verschillende deelen der provincie en van het district mogen wy de gegronde verwachting koesteren dat de kiezers hun eigen belang zullen begrijpen en deze beproefde mannen weder zullen afvaardigen Temeer daar er candidaten tegenover staan die hoe achtenswaardig ook op zich zelven niet in hun schaduw kunnen staan wat betreft de geschiktheid om te ourdeelen over de quaesties die den gewonen werkkring uitmaken van de Frov Staten Wij sporen daarom de kiezers aan Dinsdag trouw ter stembus te komen In de eerste plaats omdat de aftredende leden de eer eener herkiezing volkomen waardig zijn aan hunne zorg kunnen onze gewestelijke belangen veilig worden toevertrouwd In de tweede plaats omdat het steeds wenschelijk is te zorgen dat de meerderheid in de Prov Staten aan onze zijde blijft De Staten maken het kiescollege uit voor de Eerste Kamer der Staten generaal Ieder liberaal is dus aan een groot verschil vKn ik bevind mij tnsscben deze twoe uitersten Eh bien nu ga ik mijn toilet maken en verzoek u m n voorbeeld te volgen ten einde voor het nieuws gierige Stokhotraach publiek in bet voordeeligit licht to verschijnen Twee maanden waren verlobpen Ceostance Kronfeldt was sedert eenig dagen barouesse Stjernbarg Ivar had deze maanden besteed met Alma wel juist geen onverdeelde maar toch zeer bijzondere oplet tendheid te betoonon die haar met betrekking tot den aard van zijne gevoelens volkomen zoude mieleid hebben wanneer zy niet eoo nauwkeurig acht gegeven bad op le geringste omatandiglinden en daardoor gezien had wat niemand vermoedde dat sij zag Zoo bijvoorbeeld had zij zeer goed gemerkt dat Ivar veranderd was Vroeger vrolijk en levendig de ziel van alle feesten en vermaken was hij nu zwijgend en in zich zolven gekoerd bleek en somber niettegenstaeijde hij alle pogingen in het werk stelde om dit voor Alma verborgen te houden Op Constance s bruiloftsdag had hg er zoo ongelukkig uitgezien was zoo onna tuurlgk bleek geweest dat zij duidelijk bemerkte dat hij leed Üe bruid zelve was ontsteld treurig geweest en had er ziek uitgezien Alma zag hoe Ivar eene rilling door de leden voer Loon Constance het AJe uitsprak dat baar voor altyd met een ander verboo l In t kon Alma liet zich niet verschalken door de teedero verzekeringen de kiesohe attenties en den ijver waarmede hij haar zocht te bebageu zij begreep duidelgk dat het een masker was waarachter een hart gevonden werd dat volkomen ongë Ign beginsel verplicht deel te nemen aan deze stemming ten einde zoo invloed uit te oefenen op de benoeming der leden van ons hoogste staat lichaam Van den ijver der onzen vooral in de buitengemeenten zal het afhangen of de liberalen in Zuid Holland op den duur het veld zullen kunnen behouden In ons district en over het geheel in onze provincie zit de tegenpartij niet stil het gevaar blijft steeds dat wat niet verkregen kon worden door een algemeenen aanval aanlengs zal worden bereikt door afbrokkeling der veste dan hier en dan daar Ons district beslaat vele dorpen men zorge dat overal de slapenden wakker gemaakt worden en dat den kiezers worde duidelijk gemaakt dat het hier weder hun eigen belangen zijn die op het spel staan Wij Gouwenaars hebben vooral te zorgen dat onze stadgenoot den zetel behoude dien de kiezers zoo kort geleden voor hem beschikbaar stelden Dit is een plicht jegens de gemeente wier belangen uitstekend zijn vertegenwoordigd en een plicht der dankbaarheid jegens den canaidaat die ons zooveel diensten bewees Kiezers stemt dus eenparig do aftredende leden K BLOK te Lekkerkerk J M te iouda en G A VA UOUWE l GKGz te Moordrecht BINNENLAND GOÜÜA U Mei 1895 GiatereDiniddag viel in de Zeogstraat een öjörig jougentje te witer voor het hais vhd dea heer Bouwoieester Met behulp van eenige ïOorUygaugers was hy apoedig op het drooge Qisterep sla gdou te s tlage voor de akteexamens lager onderwijH o a de heer K J van Tol van Nieuwerkerk a d IJsel en P van Leeuwen van Gooda voelig voor haar was Gravin Ridderhjerta en de generaal deden at wat z j konden om Alma te overtuigen dat Ivar s hart aan haar gehecht was Zy hoorde hen zwijgend aan en zij verlieten haar altyd zonder te weten wat zy daoht Eindelijk op een morgen aoht dagen na Constance s bruiloft ontving Alma een brief waarin Ivar liaar zijne liefde verklaarde on aanzoek om hare hand deed Ken uur na ontvangst daarvan zond Alma da volgende regelen tot antwoonl Gravin Stern zal heden namiddag te 6 uro mondeling den brief van graaf Ivar beantwoorden wanneer deza haar dan bezoeken wil Het aalwoord bracht Ivar in groote vorlegnuheid dewyl hy niet wist hoe hij dit verklaren zoude Ala zij hem een neen had willen geven dan zou zy ongetwijfeld verkozen hebben ta schrijven Een ffja daarentegen kon onmogplijk achter deze koele woorden verborgen zijn Eindelijk nadat hg lung gepeinsd had zondov hot raadsel te kunneu oplossen besloot bij er niet meer aan te denken maar doodeenvoudig zich op don bepaalden tgd naar zgiio nioht te begeven De Mei zou scheen helder en warm in da praoh tige woniug van gravin Stern In een klein kabinet dat al de weelde vertoonde welke men in de woningen vnn rijke vrouwen aantreft rn dat geurde van reukwerk en btoomen zat de gravin l e onrustige gelaatstrekken verrieden dat zy met ongeduld op het voortschryden van den tgd wachtte Hare statige en toch slanke figuur kwam bgzonder goed uit in het nauwsluitend liahtgestreepte zijdea kleed en hars trotsohe stoutmoedige trekken hadden By kon besluit zyn aan na te melden officieren bjj de dieostdoende acbutterg alhisr op ban verzoek eervol ontslag verleend aan D Hoogendyk aU Ute Init en C C J van Mierop als 2de luit laats eDoamde onder gekoodenheid dat by de op hem alt kracht der wet nog rustende verplichtingen all gewoon lid der schuttery volbrenge Voorts zijn beDoemd tot kapt J J A Montyu thans late luit tot kapt a la laite J J Prina tbann late luit tot 1ste luit G B Luliua van Goor Mr M M Schim vati der Loeff en A Dortland allen thans 2dQ luit tot 2de Init A Ü van Debn J vau der Mey laatstgenoemde thans schatter G J Prince en B Knuttel Naar wy vernemen zal kolonel Olipbant van het Heilsleger bygestaan door Mtjoot Maioment van Finland een bezoek brengen aan onzt stad op Donderdag 16 Mei en cal by een meeting laiden in de zaal Oraoje eu Nederland Ër zullen dien avond mededeelingen gedaan worden van de te stichten Landkolonie benevens zal een inzwering plaats hebben van soldaten onder de vlag Door Heeren Beheerders van het Snoaok van LooienioDda te ËnVhDtzan ia aan den minitni Iqschryver de Ned Aanneming Maatsohappgte GK uda Directeur de heer Hoogendyk 0 edragen het bouwen van een Opzicbterswouing en van vyftig Arbeiderswoningen eu het verrichten van verschillende werktaamhedso in bet Suoock van Loosenpark aldaar voor do som van f 310 000 zijnde het ronde cyfer der raming van den Arohitekt den heer C B Posthumos Meijes te Amsterdam Ia de bestnorsvergadering van den polder te Nieuwerkerk a d ÏJsel gehouden 6 Mei j I werd de rekeuing over het dienstjaar 189ivoorloopig vastgesteld De ontfaogsten hadden bedragen f 237 46 en de uitgaven f 154 02 Koodat de rekening sloot mei een batig saldovan f 83 44 Dnarna kwam aan de orde debegrootiug over het dienstjaar 1895 Ontvangsten en uitgaven werden gesteld ouf 248 78 Men meldt uit s Gravenhage Het heeft zich bevestigd dat het jongentje dat by het kooioklyk rytuig ia gevallen er zonder letsel is afgekomen Het geval heeft zich aldus toegedragen Hot kind een 6jar g knaapje dat zonder eenig toezicht op weg naar school wam liep op d Groenmarkt achter iets koninklijks dat onwillekeurig ontzag inboezemde Wanneer men hare heldete doordringende oogen ontmoette was hel alsof haar blik het vermogen bezat in de geheimste sohuilboeken van bet hart te lezen Ëindelgk W rd het heldere doordringende geluid vas een uurwerk vernomen dat r s sloeg en juist loen de laatste klokslag wegstierf ging de deurgordijn open en de koeoht diende aan nOranf Ridderhjerta Ofschnon Alma hem verwachtte en reeds een half uur de minuten berekend had die nog overbleven alvorens zij kon hopen hem te zien binnentredeQ achnkte z tooh op en haar gelaat werd nog bteeker dan gewoonlijk maar toen Ivar binnentrad was elke poor van ontroering verdwenen on met de haar zoo gnhcel eigene imposante houding groette zg hem eii ver ooht hem plaats te namen waarna Alma plotseling teide Ivar gij Vfrtangl mgna hand in en g j hebt U verzocht hier te komen om n een antwoord te geven Ja oo is hel Z g mjj in atte oprechtheid heefi men u gezegd dat ik n bemiodef Dat i ik niet ontkennen Men heeft mij de hoop ingenoozemü dat ik door u bemind werd sËn men heeft de waarheid gesproken 0 AlmnI j Stil luistei naar mij KWorens ik op uwen brief antwoord mo ten g duidelgk weten wat w voor elkander zgu Wanneer gg Alma mü bemint galgk ik a dan