Goudsche Courant, maandag 13 mei 1895

moriawater uifde WctoriaBron te Oberlahnstein fylm Tafeldrank Van h0 oninklyke uk der federJandm uit en viel op den grood jaist toen hei r i tnig met de KonÏDgin passeerde Daar dit nog at breed in kwam het koanpje jaist terecht iri de raimte tusschen de nielua zoD der dat de pooten der paarden bet lichaam raakten ZooaU gemeld ia liet H M numiddetlylf door een lakei ten politiebureele informt ere en kreeg zy namens ri n commtHftnris van politie den heer Oli ier tijdelyk belast met bet beheer der Ie afd de uiededpelin dat men meendo dat hei kind ongedeerd waf geblaren Hare MsjeBieit staakte den rytocbt en keerde ten paleize terug van wnar kort daarua fle KooinginRegentes door haren particulieren secretarifl nog eens persoonlyk liet inforineereD naar den ioeftand Tan bet konapje Toen werd bevbstigd dat de val onder het rijtuif Toor het kind geen nadeelige gevolgen beeti gehad De direciear van de itoomTaartmaatachapiiy Weichsel te Danaig de koopman Gibsooe beeft sicb in handpo der politie geateld B w peculatiën in graan aan de beurs te Dkozig had by zware rerliezen geledeo die by mei bei geld der maainchappy gfdekt had De Terdttinterde som gaat 480 000 mk te boreo Tasachen Delft baTeu en Rotterdam m dooiden BCbipper MatsoD uit de rivier de Maan opgeTiBcht eeo flesch inhoudende een briefje waarop mat potlood net volgende geschreven ia 0p het oogenblik 7 Mei vergaat onze boot Wü Terdriukan byna daar stroomt hel water iu oe kajuit Zorg TOor onze beirekkingen Kapt A Smit Ie Staurmun C Boka 2 Sluarmao M Blanc Of hier aan een flauwe grap dan wel aan bitteren ernst moet worden gedacht weet meo niet Intnnechen hnpea wy het eerste al ver dient znik een grap zeker iedere afkeuring Uaatscliappelijk Belang Qistereuavond liad de aangekondigde vergadering plaats van bovengenoemde vereeaigiu die ten doel had grieven te openbarun en maatregelen te beramen in itke de nieuwi belasting De boventnal van hei Bchaakbonlc was meer dan vol velen moesten ieleurgtinteld worden Vier Raadsleden de hb Nedtrhorit Vingerling van der Sanden en Derckseii waren aanwezig De Voorzitter de heer J J Grootfndorat opende de Tergaderiog u dnelde mede dat zji belegd was op verzoek ran leden en niet lede van Gouda s Handelsbfllaug tiet verwyt out loegevo d zeide pprekor dat wy niet in de Boelekade deze vergnderiog hielden kwam voort dat wy reeds 6 jaar by deu het r Dam vergaderen en daar deze vergaderingen uiterst schriel bezocht worden en alzoo de heer Dain er meer bylegt zouden wy bet niet netjoh gevonden hebben niet hier te vergaderen en wy doen niet zooaU andeien om de kosten daaraan rerbonden door anderen te laten bg dragen Spreker hoopte dat da beraadslagingen zicti zouden kenmerken door een ernst die bet mogelvik maakte eene geregelde discussie U voeren Spreker was verzocht eene kleine inleiding te geven en bracht in herinnering wat on samenbracbi nl de nieuwe belasting verordening die den In Mei was ingevoerd op borden zonneschermen enz en die op den avond te Toren was gepubliceerd in deze Courant Den In Mei nl kreeg ik een bezoek van deu gemeen tearchitect die kwam opnemen een reclame bord dat een voet van den gevet staal en zaide dat ik over 14 dagen 62 ceniranest betalen dat het belast was voor een golden doch daar er oen derde verstreken was was dit op het eerste bedrag geateld Vele pi i aouen behben daarna aangifte gekregen van een iuferienre ambtenaar dezer gemeente vergezeld door een agent van politie De Voorzitter vroeg wie al inu het woord verlangde Du beer Jaspers vroeg naar welke aanleiding die belasting tot stand was gekomen was dat omdat de gemeente het proces hnd verloren eu dat men daarom de winkeliers aansloeg eo niet de bttwouers van gesloten hiii eii De Voorzitter merkte op dat het eeu algemeene kwaal is dat men geld te kort kwam en dat alleen deze belaatit g de neringdoeuden treft Daarna vroeg de hetir E W Kok het woord die bugon mede te doelen dat b j geen antibelastingma wai dat elke staat en ook elke stad belasting moet beffen ten koste van de bargerg doch die veel dubbeltjes hebben worden niet götrofFeii wel hen die weinig diii beltjes hebbuu Spr had een kar dien by niet in buis kan zetten en uu moe t hy voor die kar f 20 heialen daar kou hy dea winters een varken voor slacbteu een winkeltje waar men snoepgoed verkocht moest voor een zonnescherm f 1 betalen waarom vroeg Rfjreker worden de spionnen niet belast waarom wor den de piano s en de velocipddes niet belast da laatsien zou men in drie categoriën knnnen aanslaan en wel voor f 2 f5 enflO Ër was nl eeu broodbakker die zgn karren buiten op straat liet staan en daarvoor moest oetalen doch dit was niets de menschen buurden die karren van bom en moesten in plaats vnn nu 4 cent per uur dan 8 ceni betalen ea zoo doende moeat etm arm man de rekening betaleu Na verkreeg de heer Qileiu het woord 8pi vond dat het mueilgk was bet ieder naar den zin ie maken en dat de gemeente eveneens in moeilykheid zit maar wanneer op den kleiweg voor het bord vau de firma Blom dat wel 10 meter lang is 11 betaald zal worden moet men dan in de Kuiperstraat waar een bordje hangt bier gaat men porren ook eon f 1 betal n Men was ook by spreker geweest en bad hem verteld dat hy f 2 moest betalen doch toen hy vroeg of hg van die twee een kon maken werd bem geantwoord dat hg bet er dan goed aan moest apykeren hg waa ook voor een belasting op piauo a en velocipedes De beer Carrière verkreeg aUnn het woord en vroeg of die mensehen die spionnen hadden hadden vrywareu of voor de telefoon leiding van de Kaarsenfabriek ook betaald moeat worden en als hy een bordje plaatste met zyn naam en de byvoeging winkelier of hg dan betalen moest terwy de heer IJsael de Schepper vrij een naamlord kon plaatsen Hy wenacbte ook te weten of ais er gevlagd wordt of men dan ook betalen moest indien dit bet geval was zou by een oranjefeest zooveel entnoasiasme niet zgn De heer J V tn Dantzig was daarop aan hei voord eu gaf te kennen dat hg ie leurgeaield wa hg had de meening gekregen dat bet bestuur zou voorgesteld hebben een adres aan deu gemeenteraad te richten nm deze Verordening opnieuw aan de orde te stellen en gaf voorts m overweging daarvoor in de plaats te stellen een straatbelastlng De heer Deroksen wenschte de vorige spreker te beantwoorden en wel over de door hem voorgestelde atraatbelastlng het is een feit zeide spreker dat de gemeente Gonda geld noodig heeft eu hoe of men het krggt de treurige gevolgen blgven daar niet van uit dofh het beatH is dat zy eeu belasting zoo eerlijk mogulyk maakt en dat men in bet publiek zich kan rechtvaardigen de raad is daar om die zaken te veranderen dat een straatbelastiug op ieder zon drukken is direct waar doch indirect drokt zg toch op de huurders wij hebben nu by de herziening der inkomstenbelasting inkomens van f 400 a f 450 afgeschaft omdat men die menscbeii niet kan belasten en daarom zou betgcwJtgn de pi dir belasting progressief te maken dat is bet billyksle en bet spyt my zeer dat dit niet is aangenomen zooals ik indertgd heb voorgesteld doch men moet trachten zuinig te 7 yn en vooral als wg zoo lu de contramine zjjn wy hebben een gymnasium een muziekschool en d 4 school van deu heer Leopold twee daarvan kunnen wy missen Op het gymnasium gaan zeer vele leerlingen van bniten en die muziek wil leeren kunnen dat tehuis wol doen ook op hei muziekkorps der dd scbntteri kan bezuinigd worden üe beer Vingerling was het grootendeels eens met het gesprokene vanden beer Dercksen maar kon zich met bet voorstel ran den heer I van Dantzig zeer goed vereenigen om een request of een voorstel aaü den raad aan te bieden en zoo noodig die straatbelastiug progressief te maken De beer Jaspers wenscbte juiat die mensebeu die in oen gesloten buis wnoen te betasten De heer N van Krimpen atsnu het woord verkrijgende beantwoordde deu beer Dercksen hg bracht in herinnering dat de heer Dercksen met zgn trawanten steeds op hetzelfde stokpaardje rijdt nl het gymnasium op te doeken doch weet de hoer Dercksen wel dat wanneer de gemeente 2000O zielen telt zy een gymuasium moet opricbton tevens bracht hy in herinnering dat hot rgk 30 pCt bijdraagt voor het gymnasium en dat die leeraren ook hier hun verbruik hebben Ook omtrent de door den beer Dercksen akogevallen muziekschool bracht de heer van Krimpen in herinnering dat die school zich zelf bedruipt by wenschte ook liever f 10 dan f 20 te betalen De beer Grootendorst merkte op dat die 24 leerlingen uit Gonda welke op het Gymnasium gaan f 12000 kosten hot is wel waar dat die leeraren bier wonen en verbruik hebben maar de heer van Krimpen verg eü dat er zooveel Eigenhtilpers by zgn ook weet ik wel dat op bet gebied van onderwya zeer veel bezuinigd kan worden en wil hiervoor een paar staaltjos aanhalen Aan de Uurgeravondscbool moest een leeraar aange iteld worden dat laat evtuwel de wet niet toe dan moet een adsïsteut worden genomen en wat deed men men benoemde een inferieur ambtenaar Op de Normualschool waa een kweekeliug een jongineupch die naar deu Haag gaat en slaagt voor het examen hy vraagt van deu Directeur der Normaalecbool de heer Huber een bewgs om te Haa jtrecbt te gaan soUiciteeren en wat zeide de heer Huber J ik kau u wel een bewijs geveu 1nt u goed bood cbappen kan doen Nu Kwam weder de heer Dercksen op tegen hetgeen de heer Van Krimpen bad aangevoerd en zeide dat zeer vele geleerden hadden aangeraden progymnasiums op te rnimen men had dat mei die vernchitlunde oude leeraren eveneens maar in deu doofpot moeten doen evenals zooveel in den raad iu den doofpot wordt gedaan Ook de Muziekschool bad bet laatste jaar geen batig saldo opgeleverd hg raadde den heer Van Krimpen aan voordat hg sprak beter op de hoogte te zyn De heer van Krimpen merkte de beer Derckaeo op dat hg de zaken jnist omkeerde hy bad niet beweerd dat een progymnasium beier was dan een gymnasium en zeide vooris dat hg was zoo mogelgk het onderwya kosteloos te doen geven De heer Dercksen was er voor om bet onderwga tot den koatenden prjjs te doen geven ma r er zouden velen zjjn die niet instemmen met het onderwys op de liberale schoot De heer Thieiens aan het woord komende zeide als belastiug man de oproeping gelezen te hebhen en dacbt by zicb zelf daar valt waarschgnlgk veel te leeren bg was deerlyk te leur gesteld de discussie liep geheel verkeerd er zijn grieven genoemd laai ons wenden tot den gemeenteraad en ik geloof dat wg onzen gemeenteraad geheel knnnen vertrouwen De heer Dercksen heeft vervolgde spr geposeerd als candidaat voor de verkiezing doch laat ik hem bekend maken dat eeu candidaat voor een verkiezing hier riep de Voorzitter genoemde heer tot de orde dit lokte nogal tumult uit die beloofde nl de boeren dat hy bon graan zoo duur mogelgk zou doen verkoopen en de arbeider het brood zoo goedkoop mogelyk zon laten betaleu alleen om maar gekozen ie worden en dit kwam hier niet te pas In Februari werd de verordening behandeld en aangenomen eu ik heb gezien dat de heer Derksen nu een voorstel heeft ingediend iu de couranten docb in den Haag heeft men zooveel vyven eer er een verordening wordt goedgekeurd maar hei scbgut of dat wg er alleu kaa van hebben gegeten De heer Grootendorst zeide de heer Thierens dat hg bij bet begin waari chyiilgk niet goed had geluisterd het was bier een proteaimee ting Het beainar stelde de volgende motie Myne Hoeren Na allies wat we hedenavond gehoord heb ben meent het beatnor het volgende ie moeten voorstellen De vergadering gehoord de discusaiën over de nieuwe betastingverordening waaruit ten duidelijkste verschillende onbjllykheden zyn gebleken Gezien de groote belangstelling die deze quaesiie bjj de burgerg heeft gewekt Stelt voor £ on adres aan de gemeenteraad te richten om deze belasting verordening op nieuw aan de orde te stellen zoo mogelyk in te trekken of wel zoodanige wyzigingen daarin aau te brengen dat by billgker in de uitvoering zat zgn Deze werd aangenomen met algemeene stemmen op 1 Oe heer Carrière maakte als zijne meeuiug keubaar dat deze gemeenteraad geen vertrouwen verdient en dat men de aftredende leden dit jaar enbloo moest laten vallen De Voorzitter sluit daarop de vergadering Uaitenlandsch Overzicht By de voortgezette beraadslaging over § 111 van het Umsters Ontwerp iu deu Byksdag hekelde Giöber van bet Centrum de beide redevoeringen die van de Bondsraadtafet zyn gehouden Spreker zeide dat de minister Von Köller den Uyksdag wilde verlangen tot een machine om wette goed te keuren De minister van justitie Scböoated ouemde bet onjuist wat door den vorigen spreker beweerd was dat tuaachen hem en deu kanselier verachil van meening blgven aiaan Wacht het af zeide hy of de Rgk kanaelier mg deaavoueert De loop der beraadslagingen ia tot dusver van dien aard dat wij vreezen dat de Rijksdag aan de regeering de verlangde wapens wil outzegQren en haar andere in de baud geven waarvan de regeering geen gebruik kan of wil maken Paragraaf 111 werd verworpen zoowel de redactie van de commissie als het regeeringa voorstellen tot wyziging De verdere beraadslaging werd daarna verdaagd tot heden Men begiot dan mei g 112 waarin straf wordt bedreigt tegen bel aanzetten van militairen tot ongehoorzaamheid aan de bevelen hoDoer superieuren ZooaU te verwachten was werd in de Belgische Kamer het regeeriugsoniwerp op de beschermende rechten fel bestreden door den heer Beernaert die daartoe deu voorzitteratoel verliet en plaats nam onder de leden De heer Beernnert gaf een overzicht vau de geschiedenis dezer wetgeving eu uit zyn mededeelingen bUek dat niet de val der pro portion eele vertegenwoordiging alleen hem in 1894 noopte af te treden Hij ken niet oproeien tegen deu protectionistischeQ siroom die iu bet Kabinet merkbaar werd Hei ontwerp door dien itronm MUgeipoeld noemile de heer Beernaert etn reaotioDnair ontwerp £ o de uitdrukking van den miniatar van landbouw die niet reactionnair maar opportunist wil zyn doet denken aan de bekende volksnitdrukking waarin van een weerhaan sprake is Breedvoerig en aoaiyds op scherpe wgze gebruik makend van hetgeen hem als oud miniiter preaident bekend was bestreed de heer Beernaert de regeeringavoorBielIen die noch door dat der industrie en die door samenkoppeling van de afschaffing van vuur en bakengelden nog een hybridisch karakter krggen De geheele zitting werd door doze redevoering ingenomen Hei ziet er naar uit dat de d batten lang zullen duren Reeds waren gisteren 38 speeker ingeachreven voor de algemeene beraadslagingen € Het Bchijnt niet onmogelgk dat we binnenkort in Praukryk een Kolterkamf tnlten hebben At sterker wordt onder de geestelgkneid de aandrang om de uitbetaling van het droit d accroiasement een belasting op de congregaties te weigeren Hei zgn vooral de royalisten die hopen bg deze twisten zgde ie zullen spinnen Ziehier wat er gebeurd ia In de Republiek is nog niet lang geleden een wet aangenomen waarby bepaald wordt dat van de goederen der kerkelijke congregatiën eene verhoogde belasting zat worden geheven in verhouding tot het bedrag dat van die goederen als successierecht had moeten worden betaald wanneer zy niet door het bezit in de doode hand aan dat rrcht waren onttrokken geworden Nu beeft kardinaal Langénienx aartsbisschop vau Rheims tot bissohop Fizet van Beaifvais die den overste van een klooster geraden bad zich aan de wet te onderwerpen een scbrgveu gericht waarin hg in acherpe woorden de door Fizei aangenomen hooding critiseert en verklaart dat der nieuwe belastingwet eeu hevige tegenstand moet gebodeo worden Het achgnt dat onder andere hooge geestelijken eenzelfde meening boreudrgfi zoodat men een tame gk algemeen verzet mag tegemoet zien Een gezamentyke actie van de bisschoppen gaat er echter niet uit en dit betreurt Figaro Ze hadden zich moeten vereenigeu om te beslissen of de nieuwe belasting stil moest worden bet ald 6f dat men openlyk zich er tegen moest verzetten Dan wisten de Roomachen wat hun te doen stond En bovendien zulk een beslissing van bet gezamenlijk epi copaat zon indrak op de regeering maken Van dit denkbeeld wil de Débais € echter niets weten Geen nationaal concilie Ieder toch weet dat zulk een vergadering onwettig zou zgn omdat zy in siryd ware met de bepalingen van hei concordaat Znlk een manifeatatie zou gevolgen kunnen hebben die voor den vrede der kerk en de gewetensrust der geloovigen noodlottig kouden zgn De congregaties moeten zich onderwerpen aan de wet Zg bebooren de belasting te beialen die wettig is vastgesteld Het past haar niet een onwettig en evolutionair verzet te organiaeereu zy zouden hei onderspit delven en tpgelyk hebben erkend dat zy alleen voor materieete belangen strijden Alzoo de Débat6 die gelgk men ziet nogal kalm uit den den boek komt en alleen eeu goeden raad geeft De radicaleu doen aan dat laatste niet ma r sporeu der regeering aan de wet in al haar gestrengheid toe te passen eo geen vrees voor de hoogere geesielykbeid der Roomscbe kerk te toonen Iniusscben zyn dertig hoofden Tau kloosters te Parya vergaderd geweest eu hebben besloten krachtig tegen de wet te proteateeren Sommige Roomscbe bladen raden tegen baar lijdelyk verzet aan De begrouting voor 1896 zal i e Dinsdag by de Kamer worden ingediend een maand ongeveer nadat de behandeling der vorige begrooting is afgeloopen Deozelfden dag zal het wetsontwerp tot wgziging van de belasting op de dranken ingediend worden De crisis in Oostenrgk Hongarge heeft heden weder een dreigender aanzien dan giateren De Hongaren tonnen zich weinig ingenomen met den loop der zaken en eiachen dat de protesinota aan den Heiligen stoel verzonden zal worden In Oostenryk ia een interpellatie gebonden door den leider der Christen socialisten prins Alfred Lichtenstein die strengde houding van graaf Kaluoky afkeurde £ o daarnaast een interpellatie van baron Dipauti die om Rome te redden de coalitie wil opgeven En zoo zgn er inplftats van één drie cri iaaen ontstaan een in Ooatenryk eeu in Ooatenryk een Hongarije en een iu het gemeeascbappelijk ministerie van buitenlandscbe zaken De Voaa Ztg betwgfelt of er mogelykheid tot een vergelgk bestaat Men is in Hongarije vreeaelyk gevoelig en de weigering van Salnoky om de protest nota door te zenden zette kwaad bloed Nc onrechtvaardiger acht het blad de bonding der Oostenrgksehe clericalen die de coalitie willen omverwerpen omdat Kaluoky het gewaagd heeft iu een verlroowelgk achrgven aau Banfiy de houding van den nnntiaa af te keuren De Hongtarache ministera hebben besloteo dadelgk na de terngkomat van keizer Frans Joseph te Weeneu een verklaring uit te lokken en deanoods bun ontslBg te vragen Graaf Kaluoky zal waarschgnlgk aftreden na de Tergadering der Delegaties En het Oostenrgksehe ministerie dat toch al wak staat heeft na ervaren dat er in de coaliiio geen plaats is Toor clericalen en liberalen te gelgk Zonder da coalitie kan het niet bestaan Heengaan is is de eenige uitweg die open blyft De Italiaansche bladen bespreken allen het besluit van koning Humbert tot ootbinding van de Kamer benevens het rapport door den minister ingediend waarin deze Kamer ontbinding wordt gerechtvaardigd De hoofdzaak van dit rapport ia dat de regeering niet meer in staat is samen te werken met de tegenwoordige Kamer eo wel op grond dat zich daar de opoaitie partijeu hebben aaneengesloten tegen den heer Crispi Wegens de onvermydetyke herziening dor kieeersigsten kon de regeering den dag voor de verkiezingen niet eerder vaststellen De ministère nebten het mogelgk dat zg zich wat deu politieken toestand betreft vergist hebben maar toch aldus eindigt het rapport blyven zg vertrouwen dat de kiezers hen ia bet gelgk zullen stellen Over het algemeen wordt deze verklaring Tan den beer Crispi door de bladen ganaiig beoordeeld De verkiezingsstryd zal nn weldra een aanvang nemen Met belangstelling worden de redevoeringen tegemoet gezien wetke de leden van het kabinet au zullen houden De gewezen miiiister van bniienlandscbe zaken Markies di Rudlui de voornaamste leider der conservatieven is voornemens zich aan het hoofd te stelten van de tegenstanders van d n beer Crispi Men verwacht dat den beer di Rndini reeds dezer een verkiezings manifest zal uitvaardigen INQEZONDEN Sen protest tegen de protestmeeting De afwezigeu van gisterenavond hadden gelgk want de vergadering beeft bewezen dat zg onder leiding van bet bestuur van Maaiscbappelgk Belang ernstige zaken niet ernstig kan behandelen Voor zoover wy het gesprokene konden volgen is de indrak deze de verordening zelf waa bjjzaak werd bjjna niet behandeld maar het openbaar onderwijs moest hei dea te meer ontgelden Velen hebbeu hartelyk gelachen om de flauwe uien die door deze en gene n getapt werden maar bespreekt men eene verordening door het aanhoudend opdisscheu van aardigheden eu nien Znlk een protestmeeting bad moeten gevoelen wat haar standpunt en baar plicht was nl het onderzoek naar en de beoordeeling van de samenstelling der bewuste verordening De vergaderden werden onkundig gelaten van de verkeerde opvattingen die algemeen verspreid waren omtrent de inning der belasting en dus ook omtrent de voorbarige bandelwg e van drie gemeenteraad air den die op diezelfde verkeerde opvatting voortboawende een verordening willen wyzigen die nog niet eena ten nitvoer gelegd ia eu ook andera uitgevoerd zal worden dan de bedoelde drie gemeenteraadsleden scbgnen te weten Wel een bewys dat deze drie knappe Heden in den Raad van eene Gemeente ran ruim 20 000 zielen thuis hooren Wg juichen het van ganscher harte toe als publieke zaken publiek bebaiidetd worden maar das moet men znlka ernstig doen en de zaak die oau de orde ia bespreken op waardige wgze zooals het onderwerp dat vereischi De vei dering van gisterenavond was onze liad en bevolking onwaardig daarom protesieeren wg ook ten krachtigste tegen de proiestmeeiing zooals die gisterenavond gehouden is EENIGE BURGERS M de Redacteur Gisteravond de meeting bygewoond hebbande van Maatachappelgk Belang moei ik verklaren dat ik zeer ben teleurgesteld en wel doordien den voorzitter zelf al zeer spoedig de orde veratoorde Men was daar om de nieuwe belastingheffing te bespreken en anders niet en nn zoudt gy denken die wordt alUen behandeld of besproken abuis De bh Grootendorst en Dercksen baatden het onderwga er bg zooals de heer van Krimpen terecht aanmerkte Mgue meening van deze vergadering ia dat het niets anders ia dan een verkiezingsmaaeuvre van den heer Dercksen onder de flat Tan Maatschappelijk Belang Even zg nc oj merkt dat de beer Dercksen midden in het publiek stond en niet by zgne collega s leden van den raad die eeu gereserveerde stannplaata hadden Het ia te weuachen zoj Maatscbappelgk Belang meer dergelgke protest meetiogen uiisohrgft bet presidium aan onpartydiger personen wordt toevertrouwd De tegenwoordige voorzitter dengt er niet voor Dankend voor de plaatsing M de R EEN TELEURGESTELDE M de R Daar de warme dsgen in aantocht zgn zal zeker wel apoedig de Zweminrichting geopend worden en opnieuw tairyke liefhebbers een abouiiiÉca nt nemen Aangezien de kaarten daarvoor de woorden behelzen voor het seizoen wensoh ik een enkele vraag in hei midden ie brengen Vroeger werd daaronder verstaan tot half of einde October In de laatste twee jaren echter ia de inrichting gestoten ruim een week of 6 vóór cien termgn en nu is myn vraag als dat zoo gemakketyk gaat tot nadeel van de houdera van abonnementS kaarten of het dan niet billyk is dat restitotie op het geld wordt verleend Het gaat toch niet aan dat de commissie er alleen af ia met de woorden ja het spyt ons ook maar wij kunnen er niets aan doen bet ia op last van hooger bande Nn weet ik wel dat bet beide keeren in de Cholera zat maar die kan wel weer komen en als dit nu eens gebeurt half Juni moet het dan maar weer heel lonk het antwoord zyn wy kunnen er niets aan doen Bovendien nog eene opmerking Men beweert dat de gezondheids coramissie in deze advies geeft maar als dat zoo is begrgp ik er beela oiaal niets van want die schrgft dan met eene hand Teinheid tindelijkheid hetgeen door zwemmen xeer wordt bevorderd en doet zg met da andere hand de deur der Zweminrichting op atot EEN ZWEMMER Beurs vau Amsterdam 10 MEI Vor ln lotkoen DS 93 looy lOOli lOO sa 837 SS 88V 35V tl p lOS ii 881 89 S S7 87 87 l 808 z 681 101 67 101 il 1 7 7BV mr I5 i9 80 lUV 185 1S8 los l 61 Ml 6 151 T m SO 90 1087 lOlll l 7 A 97 7 lOlVl 138 183 l l u Vi 108 67 i UVt 98 SI i V iOi U 79V 80V Uï 102V s ♦ 81 U 298 198 io yi 107 108 1C8 U2i 126 97 ♦ 6 BUBaLANö Gert Ked W 8 i i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi iioNQAK Obl Goudl 1881 88 4 lAUB Insohrüving 1862 81 8 UosTENR Obl IQ papier 1868 i dito in zilver 1868 Ei PoïTUQiL Oblig met tioket 8 dito dito 3 aUBLAND übl Oost 2a Serie B dito GeooDB 1880 4 ditobijUotln 1889 4 ditobiiHopel88 90 4 dito in goud laoD lBSS 6 dito dito dito 1884 8 3pi NJi Perpel schuld 1881 4 TöïKBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec loeuiag lerie D Geo leeniu serie C iiuiDAra UiP aeo v obl 1892 8 Mjüico Obl Buit Sch 1890 Vbnbzubla Obl 4 onbsp 1881 Maiw L G Pr Lien cert 8 CïïD Holl IJ Spoorw Mij aand Mq tot Expl V St 8pw aand Nad Ind Speorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 189 L dito 6 TALi poorwl 1887 8 A Eobl 3 Zuid ltal Spwmij A H obl 8 PoLBH Warsobau Weanen aBnd 4 ttosL Gr auM Spw Mii aand KBaliiacke dito aand Fastowa dito aand 8 Iwaug Dombr dito aand 8 Karak Gb Azow Sp ksp aand 8 Loaowo Sewast Sp Mij obtig 6 Orel Vitebsk dito oblig 8 ZnidWest dito aand 8I dito dito oblig 4 ftAMBMKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Chic fcNorth W pr O v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Central obl iu goud 4 Louis V k NaakVUM ert v aand Mexico N Spw MlJ lehyp o 6 Uiss Kansas v 4 pot pm wmd N York Ontario k West aanil dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif ie hyp in goud 8 St Paal Minn It Manit obl 7 Uo Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CiHiDA Can South Cert v tand Tm 0 Ballw k Nav Ieh d o O Amsterd OmoibuB Uy aand Kotterd Tramweg UaatE aand Nao Stad Amsterdam aand 3 Btad Boiterdam aand 8 Bei611 Stad AntwerpenU87 S i Siad Bruuel 1886 S i HoNO Theiflb Regullr GesellBob 4 OoBTBHR StaatBleeaing 1860 8 K K OoBt B Cr l880 8 Spanje Stad Madrid S 1668 Ver Nmn Beï Hyp Spobl eert BurKorlUken Stand JEBOREN 9 Mei Sjoukje oaderi I Tisaer en E Sijtama Rndolf Jaliaa ouden P Herngreen en N Griffioen 10 Theodoras ouders J J van der Zwaluw en J M HoogPDsteger Sasauna ouders C Ugoboot en S Lafeber OVERLEDEM 8 Mei W F de Jèng 9 m 10 L BroekhuiKttD 2 j L J M Heosen van Uningen 4 m 11 A SHpdrecbt 24 j ONDERÏROÖWD 10 Mei C Mi tan Wyogaardeo 24 en J Oroeoendat 25 j C van der Kist 24 j en E de Jong 26 j M M Heerkens 24 j en S J Koelman 26 j S E Dortland 23 j en P C Zorg 22 j M Jongeoelen teMoercappele 23 j eu J den Braber 23 j H J Verhejj 24 j en N J van Ouivendgk 24 j Haute Nouveauté in P 4IUS LS Doeb znlkn nitt geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73 Gouda ADVERTENTICN ♦ Den 20 Mei hopen onze geliefde Ouders HERMANCS KONINGS MARIA DE KORTE hunne 00Jarige McMvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda den 11 Mei 1895 1 Heden overleed na een langdurig 1 1 on geduldig Igden onie innig geliefde 1 1 Broeder en Neet ADHIANÜS SU 1 DRECHT in den onderdom van 24 ja r 1 H J J SLIEDRECHT 1 C C 8UEDRECHT C C T D ZWALM 1 Si IIODEC T 1 G V D ZWALM 1 1 Gouda 11 Mei 1895 1 VEMOSEOELASTINS üe Inspecteur der Registratie te Gouda zal te zynen huize Markt A 147 lederen werkdag van af DINSDAG 14 MEI tot en met VRIJDAG 24 dier maand van de voormiddags 10 tot des namiddags 1 nur zitting houden tot het geven van inlichtingen aan belanghebbenden omtrent hunne verplichtingen in zake de vermogensbelasting De Inspecteur voornoemd vAH DROOÖE In Gouda of omstreken wordt voor een bejaard doch gezond Heer Kost en Inwoning gevraagd met de noodige inlichtingen Franco brieven onder L 8 in den Boekh J NIEUWENHÜIS te Oorinchem POTTEÏÏBAKKEUS Een jBJBJK WAME draajer gevraagd voor vast werk tegen goed loon zonder grondige vakkennis en oppassend gedrag onnoodig zich aan te melden Vr br aan J RENAÜD Fabriekant te Del t BEKWAME Scheepmakers voor geruimen tijd werk aau de Dwui helliog bg MUS en Co te Alfn Mevrouw BONTE Fluweelfei Singel rmigt tegeu l Aug een DIËI STBODE Openljare Verkooping ten overstaan van de Notarissen ÊL y MABLSTEDË te Btrgambacht en vSrVAN DER LEEDEN te Ouderkork aid IJul op VRUDAG 7 JUNI 1895 de morgens ten 10 ure in het Station Koffiehuis van J OUDIJK te Ifimutrterk a d IJietinn Vier Zellingen en aanbebooren met Water beneveDS de daarin aanwezige voorraad SLIB of VOEM AARDS gelegen onder de gemeente Nieuwerkerk ajd IJssel thans in gebrnik by de Steenfabriek dbn DoouNfioou4 onder Ouderkerk en kadasimal bekend op Sectie G nos 38 39 55 56 73 74 75 89 99 en 91 samen groot 2 Heotaren 46 Aren 35 Centiaren Te aanvaarden by de toewyzing Breeder by notitiën die te verkrygen zgn by de Notarissen SiooMvi nwuu ih mis III w sst ni i Agentuur bg de Firma Wed BOSM4M te Gouda Dames Attentie Het beste oosehadelykst m gt ÊÊ niftkkelrlMte poettmlddel voor Hawta eo vooral dames en KlndarschotDwirk Il de Appntuur Ttn C M Muller 4 Of BarllR Btoth Str 14 Men tett o d op num en fkbrlelumerk Vwkrygkaer by HterM Wlukillirt la HtieM rk itlaatwlM rettOM flaMratt Oflpat lyi W etriaiiau AhiImm tfOP FDIES OUDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTCAP Verkrijgbaar bjj M PEETER8 Jz N B AU bew s TBQ oohtheid is cachet en kurk ateedi voorzien ran den n am der Firma P HOPPE Visitekaarten ONSEET OÜWEAASISN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrokkery van A BRINKMAN ZN i i Ji i